Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr., 63/2018 i 90/2018)

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1039851

L01CD01

paklitaksel

PATAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 1 po 50 ml, 300 mg/50ml

Vianex S.A.- Plant C´

Grčka

24.362,80

-

-

-

1. Karcinom dojke:

a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;

c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);

d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
 e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);

2. Karcinom ovarijuma:

a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;

b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);

c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;

d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);

e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;

3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
 - Institut za onkologiju Vojvodine,
 - Klinika za onkologiju KC Niš,
 - KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,

- Klinika za onkologiju KC Niš,

- KC Kragujevac,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Klinika za pulmologiju KC Srbije,

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
 Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039853

L01CD01

aklitaksel

PACLITAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 5 ml (6 mg/ml)

Fresenius Kabi Oncology PLC.

Velika Britanija

2.649,90

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa.

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039854

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 16.7 ml (6 mg/ml)

Fresenius Kabi Oncology PLC.

Velika Britanija

8,391.10

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039725

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL SANDOZ ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 20 mg/2 ml

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG

Austrija

2.354,50

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
 - Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039796

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL SANDOZ ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 80 mg/8 ml

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG

Austrija

8.790,90

-

-

-

1. Karcinom dojke:

a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);

b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;

c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;

d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.

2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,

- Vojnomedicinska akademija.
 Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039315

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL-TEVA ◊

koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1,28 ml (20 mg/0,72 ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.

Mađarska; Holandija

2.354,50

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039316

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL-TEVA ◊

koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5,12 ml (80 mg/2,88 ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.

Mađarska; Holandija

8.790,90

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039727

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1 ml (20 mg/1 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

2.354,50

-

-

-

1. Karcinom dojke:

a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);

b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;

c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;

d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.

3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
 
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Klinika za pulmologiju KC Srbije,

- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
 - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,

- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,

- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,

- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039728

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

8.790,90

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039729

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 7 ml (140 mg/7 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

29.175,30

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
 - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039318

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

(brisan)

0039319

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

(brisan)

0039320

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

(brisan)

0039002

L01CD02

docetaksel

TOLNEXA ◊

 koncentrat za rastvor za infuziju

 1 po 1ml (20mg/1ml)

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

2.354,50

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);

b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;

d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.

2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
 
- Institut za onkologiju Vojvodine,

- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,

- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Klinika za pulmologiju KC Srbije,

- Institut za plućne bolesti Vojvodine,

- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,

- KBC Bežanijska kosa,
 
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Klinika za urologiju KC Srbije,

- KBC Bežanijska Kosa,

- Institut za onkologiju Vojvodine,

- Klinika za onkologiju KC Niš,

- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039001

L01CD02

docetaksel

TOLNEXA ◊

 koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 4 ml (80mg/4ml)

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

8.790,90

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija,
- Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0033050

L01DB01

doksorubicin

SINDROXOCIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 10 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.

Rumunija; Italija

622,30

-

-

-

 

 

0033051

L01DB01

doksorubicin

SINDROXOCIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 50 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.

Rumunija; Italija

1.366,90

-

-

-

 

 

0033170

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN - TEVA

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 10 mg

Pharmachemie B.V.

Holandija

622,30

-

-

-

 

 

0033171

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN - TEVA

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 50 mg

Pharmachemie B.V.

Holandija

1.366,90

-

-

-

 

 

0033190

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN "Ebewe"

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,1 po 5 ml (10 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

539,30

-

-

-

 

 

0033191

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN "Ebewe"

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 25 ml (50 mg/25 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.748,40

-

-

-

 

 

0033102

L01DB01

doksorubicin

ADRIBLASTINA RD

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 10 mg, 1 po 5 ml

Actavis Italy S.p.A

Italija

858,50

-

-

-

 

 

0033103

L01DB01

doksorubicin

ADRIBLASTINA RD

prašak za rastvor za injekciu

bočica, 1 po 50mg

Actavis Italy S.p.A

Italija

1.220,60

-

-

-

 

 

0033060

L01DB02

daunorubicin

DAUNOBLASTINA

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (20 mg/10 ml)

Actavis Italy S.P.A.

Italija

1.130,00

-

-

-

 

 

0033112

L01DB03

epirubicin

FARMORUBICIN R.D.

injekcija

1 po 10 mg sa rastv.

Actavis Italy S.P.A.

Italija

299,80

-

-

-

 

 

0033113

L01DB03

epirubicin

FARMORUBICIN R.D.

injekcija

 1 po 50 mg sa rastv.

Actavis Italy S.P.A.

Italija

1.498,80

-

-

-

 

 

0033130

L01DB03

epirubicin

EPISINDAN

liofilizat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.

Rumunija; Italija

299,80

-

-

-

 

 

0033131

L01DB03

epirubicin

EPISINDAN

liofilizat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.

Rumunija; Italija

1.498,80

-

-

-

 

 

0033121

L01DB03

epirubicin

EPIRUBICIN

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (2 mg/ml)

Medac GmbH

Nemačka

1.057,80

-

-

-

 

 

0033122

L01DB03

epirubicin

EPIRUBICIN

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (2 mg/ml)

Medac GmbH

Nemačka

5.287,10

-

-

-

 

 

0033123

L01DB03

epirubicin

EPIRUBICIN

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)

Medac GmbH

Nemačka

10.574,30

-

-

-

 

 

0033241

L01DB07

mitoksantron

MITOXANTRON "Ebewe" ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,1 po 10 mg/5 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

5.450,70

-

-

-

1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije;
2. Sekundarna progresivna multipla skleroza.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0033242

L01DB07

mitoksantron

MITOXANTRON "Ebewe" ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,1 po 20 mg/10 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

10.452,20

-

-

-

1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije;
2. Sekundarna progresivna multipla skleroza.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0033220

L01DC01

bleomicin

BLEOCIN-S

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 15000 i.j.

Nippon Kayaku Co. Ltd.

Japan

2.267,20

-

-

-

 

 

0031330

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN "Ebewe"

rastvor za infuziju

1 po 10 mg/20 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

336,20

-

-

-

 

 

0031332

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN "Ebewe"

rastvor za infuziju

1 po 50 mg/100 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.322,30

-

-

-

 

 

0031250

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN PFIZER

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 10 ml (1mg/ml)

Pfizer (Perth) PTY, Limited

Australija

800,10

-

-

-

 

 

0031251

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN PFIZER

rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 50 ml (1 mg/ml)

Pfizer (Perth) PTY, Limited

Australija

921,90

-

-

-

 

 

0031283

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN-TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 20 ml (10 mg/20 ml)

Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.;
Teva Gyogyszergyar ZRT

Holandija; Hrvatska;
Mađarska

338,80

-

-

-

 

 

0031282

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN-TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/100 ml)

Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.;
Teva Gyogyszergyar ZRT

Holandija; Hrvatska;
Mađarska

1.332,70

-

-

-

 

 

0031223

L01XA01

cisplatin

SINPLATIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (10 mg/10 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.P.A.

Rumunija, Italija

338,80

-

-

-

 

 

0031224

L01XA01

cisplatin

SINPLATIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.P.A.

Rumunija, Italija

1.332,70

-

-

-

 

 

0031240

L01XA02

karboplatin

CARBOPLATIN PFIZER

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 15 ml (10 mg/ml)

Pfizer (Perth) PTY, Limited

Australija

1.700,00

-

-

-

 

 

0031304

L01XA02

karboplatin

CARBOPLATIN-TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 15 ml (150 mg/15 ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

1.700,00

-

-

-

 

 

0031305

L01XA02

karboplatin

CARBOPLATIN-TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 45 ml (450 mg/45 ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

5.820,90

-

-

-

 

 

0031306

L01XA02

karboplatin

CARBOPLASIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 15 ml (10 mg/ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

1.700,00

-

-

-

 

 

0031307

L01XA02

karboplatin

CARBOPLASIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 45 ml (10 mg/ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

5.820,90

-

-

-

 

 

0031364

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN -
PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml
(5 mg/ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Mađarska; Holandija; Hrvatska

2.458,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031365

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN-
PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml
(5 mg/ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Mađarska; Holandija; Hrvatska

4.917,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031367

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml
(50 mg/10 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C. Sindan- Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

2.458,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031368

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml (100 mg/20 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C. Sindan- Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

4.917,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031402

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml
(5 mg/ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

2.458,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031403

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml
(5 mg/ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

4.917,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031383

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN RTU ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml
(5 mg/ml)

Fresenius Kabi Oncology PLC

Velika Britanija

2.458,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031382

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN RTU ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml
(5 mg/ml)

Fresenius Kabi Oncology PLC

Velika Britanija

4.917,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031371

L01XA03

oksaliplatin

GOXYRAL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 100 mg

Eriochem S.A.

Argentina

4.917,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031370

L01XA03

oksaliplatin

GOXYRAL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 50 mg

Eriochem S.A.

Argentina

2.458,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039394

L01XE01

imatinib

ALVOTINIB ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd

Republika Srbija; Malta; Kipar

98.796,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039397

L01XE01

imatinib

ALVOTINIB ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd

Republika Srbija; Malta; Kipar

97.016,50

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
 hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.

2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,

- Univerzitetska dečja klinika,

- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,

- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,

- KC Kragujevac,
 
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,

- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,

- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",

- Vojnomedicinska akademija.

Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
 Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,

- KBC Bežanijska Kosa,

- Institut za onkologiju Vojvodine,

- Klinika za onkologiju KC Niš,

- KC Kragujevac,

- Vojnomedicinska akademija.

Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039392

L01XE01

imatinib

IMATINIB PHARMASWISS ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

98.796,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

 Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039389

L01XE01

imatinib

IMATINIB PHARMASWISS ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

97.016,50

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039399

L01XE01

imatinib

ANZOVIP ◊

kapsula, tvrda

blister, 120 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

98.796,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
 hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.

2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

 Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Klinika za hematologiju KC Srbije,

- KBC Bežanijska Kosa,

- Univerzitetska dečja klinika,

- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,

- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,

- KC Kragujevac,
 
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,

- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",

- Vojnomedicinska akademija.

Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
 
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
 - KBC Bežanijska Kosa,

- Institut za onkologiju Vojvodine,

- Klinika za onkologiju KC Niš,

- KC Kragujevac,

- Vojnomedicinska akademija.

Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039006

L01XE01

imatinib

MEAXIN ◊

film tablete

 blister, 60 po 100 mg

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

49.398,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
 hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
 - KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039007

L01XE01

imatinib

MEAXIN ◊

film tablete

blister, 120 po 100 mg

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

98.796,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
 hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039009

L01XE01

imatinib

MEAXIN ◊

film tablete

blister, 30 po 400 mg

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

97.016,50

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
 hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,

- Univerzitetska dečja klinika,

- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,

- KC Kragujevac,

- Institut za decu i omladinu Vojvodine,

- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",

- Vojnomedicinska akademija.

Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
 
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,

- KBC Bežanijska Kosa,

- Institut za onkologiju Vojvodine,

- Klinika za onkologiju KC Niš,

- KC Kragujevac,

- Vojnomedicinska akademija.

Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039960

L01XE01

imatinib

IMAREM◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Remedica Ltd.

Kipar

98.796,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
 hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039961

L01XE01

imatinib

IMAREM◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Remedica Ltd.

Kipar

97.016,50

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039388

L01XE01

imatinib

PLIVATINIB◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

98.796,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
 hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
 
- Klinika za hematologiju KC Srbije,

- KBC Bežanijska Kosa,

- Univerzitetska dečja klinika,

- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,

- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,

- KC Kragujevac,

- Institut za decu i omladinu Vojvodine,

- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,

- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",

- Vojnomedicinska akademija.

Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
 
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,

- Institut za onkologiju Vojvodine,

- Klinika za onkologiju KC Niš,

- KC Kragujevac,

- Vojnomedicinska akademija.

Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039386

L01XE01

imatinib

PLIVATINIB◊

film tableta

blister, 60 po 100mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

49.398,10

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
 hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

 Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039387

L01XE01

imatinib

PLIVATINIB◊

film tableta

blister, 30 po 400mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

97.016,50

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039291

L01XX19

irinotekan

CAMPTO ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 100 mg/5 ml

Pfizer (Perth) PTY. Ltd.

Australija

2.908,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039290

L01XX19

irinotekan

CAMPTO ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica plastična,
1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Pfizer (Perth) PTY. Ltd.

Australija

1.270,60

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039296

L01XX19

irinotekan

CAMPTO ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 15 ml (300 mg/15 ml)

Pfizer (Perth) PTY. Ltd.

Australija

9.919,60

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039295

L01XX19

irinotekan

IRINOTESIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.

Rumunija; Italija

1.270,60

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039294

L01XX19

irinotekan

IRINOTESIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

2.908,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039355

L01XX19

irinotekan

IRINOTESIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (500 mg/25 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

17.951,90

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039317

L01XX19

irinotekan

VIARITEC ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Vianex S.A.

Grčka

1.270,60

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039314

L01XX19

irinotekan

VIARITEC ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Vianex S.A.

Grčka

2.908,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039297

L01XX19

irinotekan

IRINOTECAN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Fresenius Kabi Oncology PLC.

Velika Britanija

1.270,60

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039298

L01XX19

irinotekan

IRINOTECAN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,
1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Fresenius Kabi Oncology PLC.

Velika Britanija

2.908,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039299

L01XX19

irinotekan

IRINOTECAN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 15 ml (300 mg/15 ml)

Fresenius Kabi Oncology PLC.

Velika Britanija

9.919,60

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039302

L01XX19

irinotekan

IRINOTECAN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (500 mg/25 ml)

Fresenius Kabi Oncology PLC.

Velika Britanija

17.951,90

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0037021

L02AE02

leuprorelin

LUPRON

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (3,75 mg/ml)

Abbott Laboratories S.A.; AbbVie Logistics B.V.

Španija; Holandija

9.851,10

0,134 mg

352,01

-

1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037020

L02AE02

leuprorelin

LUPRON

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (11,25 mg/ml)

Abbott Laboratories S.A.; AbbVie Logistics B.V.

Španija; Holandija

29.112,60

0,134 mg

346,76

-

1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037022

L02AE02

leuprorelin

ELIGARD

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric sa praškom i napunjen injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 45 mg

Astellas Pharma Europe B.V.

Holandija

56.547,20

0,134 mg

168,38

-

1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037023

L02AE02

leuprorelin

LUTRATE DEPO

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem,
1 po 3,75 mg

GP Pharm, SA

Španija

8.866,00

0,134 mg

316.81

-

1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2(C61).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037024

L02AE02

leuprorelin

LUTRATE DEPO

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem,
1 po 22,5 mg

GP Pharm, SA

Španija

22.224,00

0,134 mg

132.36

-

1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037070

L02AE03

goserelin

ZOLADEX

implant u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 3,6 mg

Astra Zeneca UK Limited

Velika Britanija

10.475,30

0.129 mg

375.36

-

1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2(C61);
5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score ≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.
6. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

STAC; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrino zavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, pod tač. 3, 4. i 5. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 6. na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0037071

L02AE03

goserelin

ZOLADEX LA

implant

napunjen injekcioni špric, 1 po 10,8 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

31.467,80

0.129 mg

375,87

-

1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61);
3. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.

STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037091

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (3,75 mg/2 ml)

Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.

Francuska; Republika Srbija

10.234,10

0,134 mg

365,70

-

1. Endometrioza (N80);
2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61);
4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8)
5. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tačkom 5. na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0037092

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (11,25 mg/ 2 ml)

Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.

Francuska; Republika Srbija

30.702,20

0,134 mg

365,70

-

1. Endometrioza (N80);
2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61);
4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0037093

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (22,5 mg/2 ml)

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

61.404,60

0,134 mg

365,70

-

1. Endometrioza (N80);
2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61);
4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0037090

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 7 po 1 ml (0,1 mg/1 ml)

PharmaSwiss d.o.o.; Ipsen Pharma Biotech

Republika Srbija; Francuska

3.321,40

0,1 mg

474,49

-

 Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97)

STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou

0069137

L03AA02

filgrastim

NIVESTIM

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 5 po 0,2 ml (12Mj./0,2ml)

Hospira Enterprises B.V.;
Hospira Zagreb d.o.o.

Holandija;
Republika Hrvatska

11.946,30

0,35 mg

6.968,68

-

 

STAC

0069138

L03AA02

filgrastim

NIVESTIM

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 5 po 0,5 ml (30Mj./0,5ml)

Hospira Enterprises B.V.;
Hospira Zagreb d.o.o.

Holandija;
Republika Hrvatska

18.423,00

0,35 mg

4.298,70

-

 

STAC

0069139

L03AA02

filgrastim

NIVESTIM

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 5 po 0,5 ml (48Mj./0,5ml)

Hospira Enterprises B.V.;
Hospira Zagreb d.o.o.

Holandija;
Republika Hrvatska

26.226,80

0,35 mg

3.824,74

-

 

STAC

0069130

L03AA02

filgrastim

ZARZIO

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (30 Mj/0,5 ml)

Sandoz GmbH

Austrija

3.684,60

0,35 mg

4.298,70

-

 

STAC

0069131

L03AA02

filgrastim

ZARZIO

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (48 Mj/0,5 ml)

Sandoz GmbH

Austrija

5.245,40

0,35 mg

3.824,77

-

 

STAC

0328336

L03AB04

interferon alfa 2a

ROFERON A

rastvor za injekciju, špric

napunjen injekcioni špric,1 po 3000000 i.j./0,5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

1.451,30

2 Mi.j.

967,53

-

1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci.
HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 4-6 meseci.
-Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.

2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje.

3. Hronična mijeloidna leukemija.

4. Triholeukemija.

5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.

6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.

 

0010221

L04AA04

anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića

GRAFALON

koncentrat za rastvor za infuziju

10 po 5 ml (20 mg/ml)

Neovii Biotech GmbH

Nemačka

299.476,70

0.1 g

29.947,67

-

 

STAC

0010220

L04AA04

anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića

GRAFALON

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 5 ml (20 mg/ml)

Neovii Biotech GmbH

Nemačka

29.947,70

0.1 g

29.947,70

-

 

STAC

0010225

L04AA04

anti-T limfocitni imunoglobulin za humanu upotrebu, zečiji

THYMOGLOBULINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 mg

Genzyme Polyclonals S.A.S.

Francuska

18.038,70

0,1 g

72.154,80

-

 

STAC

0014111

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 10 po 5 ml (50 mg/ml)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

10.737,60

0,25 g

1.073,76

-

 

STAC; Samo za pacijente nakon transplantacije.

0162440

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

rastvor za injekciju

 5 po 3 ml (75 mg/3 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

111,80

0,1 g

29,81

-

 

 

0162192

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 3 ml (75 mg/3 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

111,80

0,1 g

29,81

-

 

 

1162485

M01AB05

diklofenak

RAPTEN-K

obložena tableta

 blister, 10 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

61,70

0,1 g

12,34

-

 

 

1162487

M01AB05

diklofenak

RAPTEN DUO

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 75 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

280,40

0,1 g

12,46

-

 

 

1162190

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

film tableta

blister, 20 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

82,50

0,1 g

8,25

-

 

 

1162193

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

160,70

0,1 g

8,04

-

 

 

1162441

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

gastrorezistentna tableta

blister, 20 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

82,50

0,1 g

8,25

-

 

 

1162442

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

tableta sa produženim oslobadjanjem

blister, 20 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

160,70

0,1 g

8,04

-

 

 

5162445

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

supozitorija

strip, 10 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

144,50

0,1 g

28,90

-

 

 

1162403

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN DUO

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 75 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

280,40

0,1 g

12,46

-

 

 

5162648

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

supozitorija

10 po 50 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

106,40

0,1 g

21,28

-

 

 

1162402

M01AB05

diklofenak

DICLOFENAC-RETARD

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

Remedica Ltd

Kipar

160,70

0,1 g

8,04

-

 

 

1162520

M01AB15

ketorolak

ZODOL

film tableta

10 po 10 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche, Švajcarska

Republika Srbija

504,40

30 mg

151,32

-

 

 

0162522

M01AB15

ketorolak

ZODOL

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 30 mg/ml

Hemofarm a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche, Švajcarska

Republika Srbija

353,80

30 mg

70,76

-

 

 

1162555

M01AB16

aceklofenak

AFLAMIL

film tableta

blister, 20 po 100 mg

Gedeon Richter PLC. u saradnji sa Almirall AG

Mađarska

380,30

0,2 g

38,03

-

 

 

1161263

M01AC05

lornoksikam

XEFO RAPID

film tableta

blister, 20 po 8 mg

Takeda GmbH

Nemačka

388,00

12 mg

29,10

-

 

 

0161022

M01AC06

meloksikam

MOVALIS

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1,5 ml (15 mg/1,5 ml)

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Španija

241,10

15 mg

48,22

-

 

 

1162531

M01AE01

ibuprofen

IBUPROFEN

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

97,90

1,2 g

9,79

-

 

 

1162512

M01AE01

ibuprofen

RAPIDOL

film tableta

blister, 30 po 400 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

97,90

1,2 g

9,79

-

 

 

1162513

M01AE01

ibuprofen

RAPIDOL

film tableta

blister, 30 po 600 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

141,60

1,2 g

9,44

-

 

 

1162423

M01AE02

naproksen

NAPROKSEN HF

film tableta

blister, 20 po 375 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

193,60

0,5 g

12,91

-

 

 

0162088

M01AE03

ketoprofen

KETONAL

rastvor za injekciju

10 ampula po 100 mg/2 ml

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

367,70

0,15 g

55,16

-

 

 

1162089

M01AE03

ketoprofen

KETONAL FORTE

film tableta

bočica staklena, 20 po 100 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

166,30

0,15 g

12,47

-

 

 

1162220

M01AE11

tiaprofenska kiselina

TURGANIL

tableta

blister, 20 po 300 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

239,10

600 mg

23,91

-

 

 

0082320

M03AB01

suksametonijum

MIDARINE

rastvor za injekciju/infuziju

100 po 2 ml (100 mg/2 ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

4.745,10

-

-

-

 

STAC

0082290

M03AC04

atrakurijum besilat

TRACRIUM

rastvor za injekciju

 ampula, 5 po 2,5 ml (25 mg/2,5 ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

639,80

-

-

-

 

STAC

0082291

M03AC04

atrakurijum besilat

TRACRIUM

rastvor za injekciju

 ampula, 5 po 5 ml
 (50 mg/5 ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

1.279,40

-

-

-

 

STAC

0082302

M03AC04

atrakurijum-besilat

ACURMIL

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml (50mg/5ml)

Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.P.A.

Italija

1.279,40

-

-

-

 

STAC

0082052

M03AC09

rokuronijum bromid

ESMERON

rastvor za injekciju

10 po 5 ml (50 mg/5 ml)

N.V. Organon

Holandija

4.808,00

-

-

-

 

STAC

0082410

M03AC11

cisatrakurijum besilat

NIMBEX

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 2,5 ml (2 mg/ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH

Italija; Nemačka

1.019,50

-

-

-

 

STAC

0082411

M03AC11

cisatrakurijum besilat

NIMBEX

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml (2 mg/ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH

Italija; Nemačka

2.041,70

-

-

-

 

STAC

0082111

M03AX01

toksin clostridium botulinum tip A

DYSPORT

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 2 po 500LD50jed.

Ipsen Biopharm Limited

Velika Britanija

58.224,10

-

-

-

1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8);
2. Spazmodična disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3);
3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).

STAC

0082115

M03AX01

botulinum toksin tip A

BOTOX

prašak za rastvor za injekciju

bočice staklena, 1 po 100 j.

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

16.076,60

-

-

-

1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8);
2. Spazmodična disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3);
3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).

STAC

0059089

M05BA06

ibandronska kiselina

BONVIVA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 3 ml (3 mg/3 ml)

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

1.827,30

6mg

3.654,60

-

Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0059088

M05BA06

ibandronska kiselina

ALVODRONIC

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

1 po 3ml (3mg/3ml)

Synthon BV;
Synthon Hispania SL

Holandija;
Španija

1.827,30

6mg

3.654,60

-

Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0059213

M05BA08

zoledronska kiselina

ACLASTA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 ml (0,05 mg/ml)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

25.378,70

4 mg

20.302,96

-

 1. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) sa povećanim rizikom od fraktura kao i kod bolesnika sa nedavnom frakturom kuka usled lake povrede, a kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:

- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili

- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije,
2. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) povezane sa dugotrajnom terapijom sistemskim glukokortikoidima kod žena u postmenopauzi i muškaraca sa povećanim rizikom od fraktura.

3. Terapija Paget-ove bolesti.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

9080161

N01AB08

sevofluran

SEVORANE

para za inhalaciju, tečnost

boca plastična, 1 po 250 ml (100%)

Aesica Queenborough Ltd.; AbbVie S.R.L.

Velika Britanija; Italija

15.175,70

-

-

-

 

STAC

0080000

N01AF03

tiopental - natrijum

THIOPENTAL INJECTION BP 500 mg

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 500 mg

Rotexmedica GmbH

Nemačka

9.983,50

-

-

-

 

 

0087555

N01AH01

fentanil

FENTANYL

rastvor za injekciju

 50 po 10 ml (0,05 mg/1 ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

6.846,00

-

-

-

 

STAC

0087559

N01AH01

fentanil

FENTANYL PANPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 10 ml (0,5mg/10ml)

Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk

Nemačka

1.369,20

-

-

-

 

STAC

0087575

N01AH02

alfentanil

RAPIFEN

rastvor za injekciju

 ampula, 50 po 10 ml (0,5 mg/1 ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

11.480,00

-

-

-

 

STAC

0087171

N01AH03

sufentanil

SUFENTA forte

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.p.a.

Italija

1.345,10

-

-

-

 

STAC

0087621

N01AH06

remifentanil

ULTIVA

prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju

bočica staklena, 5 po 2 mg

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.;
Glaxo Operations UK Limited

Italija;
Velika Britanija

4.626,40

-

-

-

 

STAC

0080300

N01AX07

etomidat

HYPNOMIDATE

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 10 ml (2 mg/ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

571,90

-

-

-

 

STAC

0080420

N01AX10

propofol

PROPOFOL 1% Fresenius

emulzija za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 20 ml (10 mg/ml)

Fresenius Kabi Austria GMBH

Austrija

1.215,10

-

-

-

 

STAC

0080421

N01AX10

propofol

PROPOFOL 1% Fresenius

emulzija za injekciju/infuziju

boca staklena, 1 po 50 ml (10 mg/ml)

Fresenius Kabi Austria GMBH

Austrija

673,80

-

-

-

 

STAC

0080423

N01AX10

propofol

PROPOFOL 1% Fresenius

emulzija za injekciju/infuziju

boca staklena, 1 po 100 ml (10 mg/ml)

Fresenius Kabi Austria GMBH

Austrija

1.192,00

-

-

-

 

STAC

0080432

N01AX10

propofol

PROPOFOL LIPURO 1%

emulzija za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 20 ml (10 mg/1ml)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

1.215,10

-

-

-

 

STAC

0080431

N01AX10

propofol

PROPOFOL LIPURO 1%

emulzija za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 50 ml (10 mg/ml)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

6.738,00

-

-

-

 

STAC

0080430

N01AX10

propofol

PROPOFOL LIPURO 1%

emulzija za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 100 ml (10 mg/ml)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

11.920,00

 

-

-

 

STAC

0080433

N01AX10

propofol

PROPOFOL LIPURO 2%

emulzija za injekciju/infuziju

boca staklena, 10 po 50 ml (20mg/ml)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

11.021,70

-

-

-

 

STAC

0081581

N01BB01

bupivakain

MARCAINE 0,5%

rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 20 ml (5 mg/ml)

Recipharm Monts

Francuska

1.062,50

-

-

-

 

STAC

0081582

N01BB01

bupivakain

MARCAINE SPINAL 0,5%

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)

Cenexi SAS

Francuska

2.314,40

-

-

-

 

STAC

0081583

N01BB01

bupivakain

MARCAINE SPINAL 0,5% HEAVY

rastvor za injekciju

 ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)

Cenexi SAS

Francuska

2.471,90

-

-

-

 

STAC

0081013

N01BB01

bupivakain

BUPI-ALLEMAN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5ml (5mg/ml)

ALLEMAN PHARMA GMBH

Nemačka

2.012,30

-

-

-

Hirurška anestezija

STAC

0081222

N01BB02

lidokain

LIDOKAIN-HLORID 1%

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 3,5 ml (35 mg/3,5ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

226,10

-

-

-

 

 

0081560

N01BB02

lidokain

LIDOKAIN-HLORID 2%

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.285,70

-

-

-

 

 

0081623

N01BB02

lidokain

LIDOCAINE SOPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 10 ml
(10 mg/ml)

Sopharma AD

Bugarska

495,50

-

-

-

 

 

0081626

N01BB02

lidokain

LIDOCAINE SOPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 100 po 2 ml
(20 mg/ml)

Sopharma AD

Bugarska

2.571,40

-

-

-

 

 

0081011

N01BB10

levobupivakain

CHIROCAINE

rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (5 mg/ml)

Abbvie S.R.L.

Italija

4.361,90

-

-

-

 

STAC

0081540

N01BB52

lidokain, adrenalin (epinefrin)

LIDOKAIN 2%-ADRENALIN

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2 ml (40 mg+0,025 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

919,80

-

-

-

 

 

4081718

N01BB52

lidokain, hlorheksidin

CATHEJELL SA LIDOKAINOM

gel

aplikator, 25 po 12,5g (20mg/g+0,5mg/g)

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.

Austrija

2.702,10

-

-

-

Upotreba prilikom aplikacije katetera, endoskopa ili drugih medicinskih instrumenata u uretru.

Samo za decu.

0087854

N02AA01

morfin

MORFIN HIDROHLORID ALKALOID

rastvor za injekciju

ampula,10 po 20 mg/ml

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

709,50

30 mg

106,43

-

 

 

0087018

N02AB02

petidin hidrohlorid

DOLANTIN

rastvor za injekciju

5 po 2 ml/100 mg

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH;
Delpharm Dijon

Nemačka;
Francuska

486,50

400 mg

389,20

-

 

STAC

0087531

N02AX02

tramadol

TRODON

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

169,10

0,3 g

202,92

-

 

 

0087533

N02AX02

tramadol

TRODON

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 ml (100 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

235,30

0,3 g

141,18

-

 

 

0086431

N02BB02

metamizol natrijum

NOVALGETOL

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2,5 g/5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.445,10

3 g

34,68

-

 

 

0086418

N02BB02

metamizol natrijum

ANALGIN

rastvor za injekciju

ampula 50 po 2,5 g/5 ml

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.445,10

3 g

34,68

-

 

 

0086930

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL PHARMASWISS

rastvor za infuziju

boca, 10 po 100 ml (10 mg/ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.701,60

3 g

510,48

-

 

 

0088333

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL B.BRAUN

rastvor za infuziju

kontejner plastični, 10 po 50 ml (10mg/ml)

B.Braun Medical SA

Španija

1.421,30

3g

852,78

-

 

 

0088334

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL B.BRAUN

rastvor za infuziju

kontejner plastični, 10 po 100 ml (10mg/ml)

B.Braun Medical SA

Španija

1.701,60

3g

510,48

-

 

 

0086666

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL ACTAVIS

rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100 ml (10mg/ml)

S.M. Farmaceutici SRL

Italija

1.701,60

3 g

510,48

-

 

 

0084520

N03AA02

fenobarbital (fenobarbiton)

PHENOBARBITON NATRIJUM

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 5 po 2 ml (220 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.433,20

0,1 g

130,29

-

 

 

0085353

N04BB01

amantadin sulfat

PK MERZ

rastvor za infuziju

10 po 500 ml (200 mg)

Merz Pharma GmbH

Nemačka

12.314,30

-

-

-

STAC; U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.

 

0070261

N05AB02

flufenazin

MODITEN Depo

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (25 mg /ml)

Krka d.d.

Slovenija

1.620,70

1 mg

12,97

-

 

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070207

N05AD01

haloperidol

HALDOL DEPO

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)

Krka d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija

Slovenija

1.929,60

3,3 mg

25,47

-

 

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070200

N05AD01

haloperidol

HALDOL

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 1 ml
(5 mg/ml)

Krka d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija

Slovenija

328.70

8 mg

52,59

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070654

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po 1,2 ml (20 mg/ml)

Pfizer PGM

Francuska

2.109,10

40 mg

3.515,17

-

1. Agitacija kod shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Agitacija kod manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0070925

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT CONSTA

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 25 mg

Cilag AG

Švajcarska

10.082,00

2,7 mg

1.088,86

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)
1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.
2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070926

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT CONSTA

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu,1 po 37,5 mg

Cilag AG

Švajcarska

13.089,40

2,7 mg

942,44

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)
1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.
2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070927

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT CONSTA

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu,1 po 50 mg

Cilag AG

Švajcarska

16.097,90

2,7 mg

869,29

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)
1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.
2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070131

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (50 mg/0,5 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

19.661,60

2,5 mg

983,08

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).
Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070132

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,75 ml (75 mg/0,75 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

25.538,10

2,5 mg

851,27

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).
Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070134

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (100 mg/1 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

31.423,10

2,5 mg

785,58

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).
Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070133

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml (150 mg/1,5 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

47.102,90

2,5 mg

785,05

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29).
Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0071123

N05BA01

diazepam

BENSEDIN

rastvor za injekciju /infuziju

ampula, 10 po 2 ml (10 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

290,40

10 mg

29,04

-

 

 

0071834

N05CD08

midazolam

DORMICUM

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 5 mg/5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

706,00

15 mg

211,80

-

 

STAC

0071835

N05CD08

midazolam

DORMICUM

rastvor za injekciju

5 po 15 mg/3 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

738,40

15 mg

147,68

-

 

STAC

0071838

N05CD08

midazolam

MIDAZOLAM PANPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 5ml (5mg/5ml)

Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk

Nemačka

706,00

15mg

211,80

-

 

STAC

0071839

N05CD08

midazolam

MIDAZOLAM PANPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 3ml (15mg/3mL)

Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk

Nemačka

1.476,80

15mg

147,68

-

 

STAC

0072741

N06AA04

klomipramin

ANAFRANIL

(brisan)

0089000

N06BC01

kofein

PEYONA

rastvor za infuziju i oralni rastvor

ampula, 10 po 1ml (20mg/ml)

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Austrija

24.455,90

0.4g

97.823,60

-

Terapija apnee kod prevremeno rođene novorođenčadi (P07.0; P07.1; P07.3).

 

0088065

N07AA01

neostigmin metilsulfat

NEOSTIGMINE/ COOPER

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 1 ml (2,5 mg/ml)

Cooper S.A.

Grčka

1.601,80

2 mg

25,63

-

 

STAC

0088067

N07AA01

neostigmin-metilsulfat

NEOSTIGMINE/ COOPER

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 1 ml
(2.5 mg/ml)

Cooper S.A.

Grčka

320,40

2 mg

25.63

-

 

STAC

2087506

N07BC02

metadon

METADON ALKALOID

oralni rastvor

bočica, 1 po 100 ml (10 mg/ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

907,50

25 mg

22,69

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087507

N07BC02

metadon

METADON ALKALOID

oralni rastvor

boca, 1 po 1000 ml (10 mg/ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

5.045,30

25 mg

12,61

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087516

N07BC02

metadon

METADON MOLTENI

oralni rastvor

bočica plastična, 1 po 1000 ml (5 mg/ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

5.330,70

25 mg

26,65

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087501

N07BC02

metadon

METADON KRKA

 oralni rastvor

1 po 1000ml (10mg/ml)

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

5.045,30

25mg

12,61

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0058334

R06AC03

hloropiramin

SYNOPEN

rastvor za injekciju

ampula,10 po 20 mg/2 ml

Pliva Hrvatska d.o.o.;
Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

Hrvatska;
Mađarska

843,40

20 mg

84,34

-

 

 

0119150

R07AA02

poraktant alfa

CUROSURF

suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje

bočica staklena, 2 po 1,5 ml (120 mg/1,5 ml)

Chiesi Farmaceutici S.P.A; Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Italija; Austrija

93.052,60

0,16 g

62.035,07

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.

0119157

R07AA02

fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfakant)

ALVEOFACT

prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1.2 ml (45mg/ml)

Lyomark Pharma GmbH

Nemačka

24.872,80

160 mg

73.697,19

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.

0119158

R07AA02

fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfakant)

ALVEOFACT

prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.4 ml (45mg/ml)

Lyomark Pharma GmbH

Nemačka

49.000,60

160 mg

72.593,48

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.

0180030

V03AB14

protamin-sulfat

PROTAMIN SULFAT

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.282,00

-

-

-

 

STAC

0189100

V03AB25

flumazenil

ANEXATE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml
(0,5 mg/5 ml)

Cheplapharm Arzneimittel GMBH

Nemačka

3.211,00

-

-

-

 

STAC

0189101

V03AB25

flumazenil

ANEXATE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 10 ml
(1 mg/10 ml)

Cheplapharm Arzneimittel GMBH

Nemačka

7.127,70

-

-

-

 

STAC

0189102

V03AB25

flumazenil

FLUMAZENIL B. BRAUN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml
(0,1 mg/ml)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

3.211,00

-

-

-

 

STAC

0189103

V03AB25

flumazenil

FLUMAZENIL B. BRAUN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 10 ml
(0,1 mg/ml)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

7.127,70

-

-

-

 

STAC

0189011

V03AB35

sugamadeks

BRIDION

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 2 ml (100mg/ml)

N.V. Organon

Holandija

83.724,20

-

-

-

Reverzija neuromuskularne blokade, selektivni blokator rokuronijum-bromida (T48.1; T88.4).

Samo za decu.

1189121

V03AC03

deferasiroks

EXJADE

tableta za oralnu suspenziju

blister, 28 po 250mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

40.916,20

-

-

-

Terapija hroničnog preopterećenja gvožđem koje je nastalo kao posledica čestih transfuzija krvi (≥7ml/kg/mesec koncentrovanih eritrocita) kod pacijenata sa beta talasemijom major, kao i za terapiju hroničnog preopterećenja gvožđem koje je nastalo kao posledica transfuzija krvi kada je terapija deferoksaminom kontraindikovana ili neadekvatna.

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi hematologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0184027

V03AF03

kalcijum folinat

LEUCOVORIN Kalcijum

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 50 mg/5 ml

Pfizer (Perth) PTY. Ltd.

Australija

2.538,30

60 mg

304,60

-

 

STAC

0012070

V04CF01

prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu

PPD-T TUBERKULIN

rastvor za injekciju

10 po 2,5 ml (3 i.j./0,1ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

21.230,30

-

-

-

 

 

0176042

V07AB..

voda za injekcije

VODA ZA INJEKCIJE

rastvarač za parenteralnu upotrebu

ampula, 50 po 5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

717,10

-

-

-

 

 

0176000

V07AB..

voda za injekcije

VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN

rastvarač za parenteralnu upotrebu

boca plastična, 20 po 100ml

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.490,30

-

-

-

 

 

0176001

V07AB..

voda za injekcije

VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN

rastvarač za parenteralnu upotrebu

boca plastična, 10 po 250 ml

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

786,50

-

-

-

 

 

0176002

V07AB..

voda za injekcije

VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN

rastvarač za parenteralnu upotrebu

boca plastična, 10 po 500ml

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

942,60

-

-

-

 

 

2194362

V08AA05

joksitalaminska kiselina

TELEBRIX GASTRO

rastvor za oralnu i rektalnu primenu

1 po 100 ml (300 mg/ml)

Guerbet

Francuska

767,90

-

-

-

 

STAC

0199210

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

 10 po 50 ml (300 mg I/ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

14.944,40

-

-

-

 

STAC

0199211

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

boca plastična, 10 po 100 ml (300 mg I/ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

32.672,60

-

-

-

 

STAC

0199214

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

boca plastična, 10 po 50 ml (350 mg I/ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

15.471,30

-

-

-

 

STAC

0199215

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 100 ml (350 mg I/ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

30.942,60

-

-

-

 

STAC

0199217

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

 10 po 200 ml (350 mg I/ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

58.773,00

-

-

-

 

STAC

0199218

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

boca plastična, 6 po 500 ml (350 mg I/ml)

GE Healthcare Ireland Limited

Irska

91.349,50

-

-

-

 

STAC

0194350

V08AB03

joksaglat megluimin, joksaglat natrijum

HEXABRIX 320

rastvor za injekciju

1 po 50 ml (320 mg/ml)

Guerbet

Francuska

1.460,70

-

-

-

 

STAC

0194351

V08AB03

joksaglat megluimin, joksaglat natrijum

HEXABRIX 320

rastvor za injekciju

1 po 100 ml (320 mg/ml)

Guerbet

Francuska

2.773,90

-

-

-

 

STAC

0194292

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 300

rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 50 ml (623,4 mg/ml)

Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.

Nemačka;
Slovenija

18.656,90

-

-

-

 

STAC

0194293

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 300

rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100 ml (623,4 mg/ml)

Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.

Nemačka;
Slovenija

34.415,00

-

-

-

 

STAC

0194255

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 50 ml (768,86 mg/ml)

Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.

Nemačka;
Slovenija

21.217,80

-

-

-

 

STAC

0194258

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100 ml (768,86 mg/ml)

Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.

Nemačka;
Slovenija

42.434,60

-

-

-

 

STAC

0194257

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 200 ml (768,86 mg/ml)

Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.

Nemačka;
Slovenija

84.802,30

-

-

-

 

STAC

0194259

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

boca staklena, 8 po 500 ml (768,86 mg/ml)

Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.

Nemačka;
Slovenija

169.546,40

-

-

-

 

STAC

0199406

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca,10 po 50 ml sa 300 mg joda/ml (63.6%)

Liebel-Flarsheim Canada INC.

Kanada

14.994,20

-

-

-

 

STAC

0199411

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 75 ml (300 mg joda/ml)

Liebel-Flarsheim Canada INC.

Kanada

22.434,70

-

-

-

 

STAC

0199413

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 100 ml (300mg joda/ml)

Liebel-Flarsheim Canada INC.

Kanada

29.913,00

-

-

-

 

STAC

0199412

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 150 ml (300 mg joda/ml)

Liebel-Flarsheim Canada INC.

Kanada

44.869,50

-

-

-

 

STAC

0199415

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 200 ml (300 mg joda/ml)

Liebel-Flarsheim Canada INC.

Kanada

59.826,00

-

-

-

 

STAC

0199416

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 5 po 500 ml (300 mg joda/ml)

Liebel-Flarsheim Canada INC.

Kanada

63.823,50

-

-

-

 

STAC

0199407

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 50 ml sa 350 mg joda/ml (74.1%)

Liebel-Flarsheim Canada INC.

Kanada

17.226,20

-

-

-

 

STAC

0199408

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 100 ml (350 mg joda/ml)

Liebel-Flarsheim Canada INC.

Kanada

33.591,10

-

-

-

 

STAC

0199409

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 200 ml (350 mg joda/ml)

Liebel-Flarsheim Canada INC.

Kanada

54.518,50

-

-

-

 

STAC

0199410

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 5 po 500 ml (350 mg joda/ml)

Liebel-Flarsheim Canada INC.

Kanada

63.823,50

-

-

-

 

STAC

0199463

V08AB09

jodiksanol

VISIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 50 ml (320 mg I/ml)

GE Healthcare AS

Norveška

21.040,50

-

-

-

 

 

0199464

V08AB09

jodiksanol

VISIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 100 ml (320 mg I/ml)

GE Healthcare AS

Norveška

41.932,70

-

-

-

 

 

0199474

V08AB10

jomeprol

IOMERON 300

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 50 ml (300mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

1.447,90

-

-

-

 

STAC

0199477

V08AB10

jomeprol

IOMERON 300

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 100 ml (300mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

2.895,80

-

-

-

 

STAC

0199479

V08AB10

jomeprol

IOMERON 300

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 200 ml (300mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

5.392,20

-

-

-

 

STAC

0199478

V08AB10

jomeprol

IOMERON 300

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 500 ml (300mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

13.480,40

-

-

-

 

STAC

0199469

V08AB10

jomeprol

IOMERON 350

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 50 ml (350mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

1.547,70

-

-

-

 

STAC

0199471

V08AB10

jomeprol

IOMERON 350

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 100 ml (350mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

3.095,50

-

-

-

 

STAC

0199473

V08AB10

jomeprol

IOMERON 350

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 200 ml (350mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

5.991,30

-

-

-

 

STAC

0199472

V08AB10

jomeprol

IOMERON 350

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 500 ml (350mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

15.477,50

-

-

-

 

STAC

0199465

V08AB10

jomeprol

IOMERON 400

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 50 ml (400mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

2.096,90

-

-

-

 

STAC

0199466

V08AB10

jomeprol

IOMERON 400

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 100 ml (400mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

4.094,00

-

-

-

 

STAC

0199468

V08AB10

jomeprol

IOMERON 400

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 200 ml (400mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

8.188,10

-

-

-

 

STAC

0199467

V08AB10

jomeprol

IOMERON 400

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 500 ml (400mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

18.929,40

-

-

-

 

STAC

0199480

V08AB11

jobitridol

XENETIX 300

rastvor za injekciju

1 po 50 ml (300 mg/ml)

Guerbet

Francuska

1.665,00

-

-

-

 

STAC

0199481

V08AB11

jobitridol

XENETIX 300

rastvor za injekciju

1 po 100 ml (300 mg/ml)

Guerbet

Francuska

3.372,00

-

-

-

 

STAC

0199482

V08AB11

jobitridol

XENETIX 350

rastvor za injekciju

1 po 50 ml (350 mg/ml)

Guerbet

Francuska

1.798,00

-

-

-

 

STAC

0199483

V08AB11

jobitridol

XENETIX 350

rastvor za injekciju

1 po 100 ml (350 mg/ml)

Guerbet

Francuska

3.529,60

-

-

-

 

STAC

3192101

V08BA02

barijum sulfat

BARIJUM SULFAT

oralna/rektalna suspenzija

kontejner plastični, 1 po 5 l (1 g/ml)

Hemofarm d.o.o

Republika Srbija

5.673,00

-

-

-

 

 

0199430

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEVIST

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 20 ml (0,5mmol/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

24.088,40

-

-

-

 

STAC

0199015

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

792,70

-

-

-

 

STAC

0199021

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 5 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

7.927,00

-

-

-

 

STAC

0199011

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 10 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

1.585,30

-

-

-

 

STAC

0199017

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 10 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

15.853,00

-

-

-

 

STAC

0199012

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 15 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

2.377,30

-

-

-

 

STAC

0199018

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 15 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

23.773,00

-

-

-

 

STAC

0199013

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 20 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

2.408,80

-

-

-

 

STAC

0199019

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 20 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

24.088,40

-

-

-

 

STAC

0199014

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 30 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

3.614,10

-

-

-

 

STAC

0199020

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 30 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

36.141,00

-

-

-

 

STAC

0199010

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 100 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

10.814,30

-

-

-

 

STAC

0199016

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 100 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

108.143,00

-

-

-

 

STAC

0199475

V08CA02

gadoterična kiselina

DOTAREM

rastvor za injekciju

15 ml po (0,5 mmol/ml)

Guerbet

Francuska

3.753,10

-

-

-

 

STAC

0199476

V08CA02

gadoterična kiselina

DOTAREM

rastvor za injekciju

20 ml po (0,5 mmol/ml)

Guerbet

Francuska

4.859,70

-

-

-

 

STAC

0199422

V08CA03

gadodiamid

OMNISCAN

rastvor za injekciju

0,5 mmol/ml (287mg/ml) bočica, 10 po 20 ml

GE Heathcare Ireland; GE Heathcare AS

Irska; Norveška

23.852,90

-

-

-

 

STAC

0199491

V08CA08

gadobenska kiselina

MULTIHANCE

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 10 ml (529 mg/ml)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

3.195,40

-

-

-

 

STAC

0199490

V08CA08

gadobenska kiselina

MULTIHANCE

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 15 ml (529 mg/ml)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

4.793,00

-

-

-

 

STAC

0199492

V08CA08

gadobenska kiselina

MULTIHANCE

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 20 ml (529 mg/ml)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

6.258,30

-

-

-

 

STAC

0199486

V08CA09

gadobutrol

GADOVIST

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 30 ml (1mmol/ml)

Bayer Pharma AG;
Bayer farmacevtska družba d.o.o.

Nemačka;
Slovenija

221.064,10

-

-

-

 

STAC

0199487

V08CA09

gadobutrol

GADOVIST

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 5 po 7,5 ml (1 mmol/ml)

Bayer Pharma AG;
Bayer farmacevtska družba d.o.o.

Nemačka;
Slovenija

28.705,30

-

-

-

 

STAC

0199535

V08CA10

gadoksetinska kiselina

PRIMOVIST

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 10 ml (181,43 mg/ml)

Bayer Pharma AG; Bayer Farmacevtska družba d.o.o.

Nemačka; Slovenija

19.612,00

-

-

-

 

STAC