Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr., 63/2018 i 90/2018)

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1328657

J05AX09

maravirok

CELSENTRI

film tableta

blister, 60 po 150 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

76.745,30

0,6 g

5.116,35

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328656

J05AX09

maravirok

CELSENTRI

film tableta

blister, 60 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

76.745,30

0,6 g

2.558,18

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328659

J05AX12

dolutegravir

TIVICAY

film tableta

bočica plastična, 30 po 50 mg

Glaxo Wellcome S.A.

Španija

63.667,80

50mg

2.122,26

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijecije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1030223

L01CB01

etopozid

LASTET CAP.25

kapsula

blister, 40 po 25 mg

Nippon Kayaku Co. Ltd.

Japan

12.204,20

-

-

50,00

 

 

1030222

L01CB01

etopozid

LASTET CAP.50

kapsula

blister, 20 po 50 mg

Nippon Kayaku Co. Ltd.

Japan

10.124,10

-

-

50,00

 

 

1039285

L01XX05

hidroksikarbamid

LITALIR ◊

kapsula, tvrda

boca, 100 po 500 mg

Corden Pharma Latina S.P.A

Italija

2.071,20

-

-

50,00

Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za hematologiju KC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Univerzitetska dečja klinika,
Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
KC Kragujevac,
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.

1039284

L01XX05

hidroksikarbamid

HIDROKSIKARBAMID ◊

kapsula, tvrda

blister, 100 po 500 mg

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

2.071,20

-

-

50,00

Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za hematologiju KC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Univerzitetska dečja klinika,
Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
KC Kragujevac,
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.

1031043

L01XX11

estramustin

ESTRACYT ◊

kapsula

100 po 140 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

12.458,80

-

-

50,00

Karcinom prostate, hormon refraktorni, u slučaju kontraindikacija za primenu docetaksela, PS 0, 1 ili 2.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za urologiju KC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Institut za onkologiju Vojvodine,
Klinika za urologiju KC Vojvodine,
Klinika za onkologiju KC Niš,
KC Kragujevac.

3048912

L02AB01

megestrol

MEGACE

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)

Andersonbrecon (UK) Ltd.;
PharmaSwiss d.o.o. Ljubljana

Velika Britanija;
Slovenija

5.998,70

160 mg

99,98

50,00

Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

 

1048913

L02AB01

megestrol

MEGACE

tableta

bočica, 30 po 160 mg

Haupt Pharma Amareg GmbH;
PharmaSwiss d.o.o.

Nemačka;
Slovenija

4.658,20

160 mg

155,27

50,00

Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

 

3048915

L02AB01

megestrol

MEGOXI

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.998,70

160 mg

99,98

50,00

Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

 

1039395

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN

tableta

strip, 30 po 10 mg

Remedica Ltd

Kipar

219,10

20 mg

14,61

50,00

 

 

1039001

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN SANDOZ

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

219,10

20 mg

14,61

50,00

 

 

1039000

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN SANDOZ

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

466,60

20 mg

15,55

50,00

 

 

1037076

L02BB03

bikalutamid

BICADEX

film tableta

blister, 28 po 50 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.026,20

50 mg

72,36

50,00

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1037300

L02BB03

bikalutamid

BELANTIS

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Stada Arzneimittel AG

Nemačka

2.170,90

50 mg

72,36

50,00

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1039326

L02BG03

anastrozol

TRASOLETTE

film tableta

blister, 28 po 1 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.379,00

1 mg

49,25

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039720

L02BG03

anastrozol

AREMED

film tableta

blister, 28 po 1 mg

Remedica Ltd

Kipar

1.379,00

1 mg

49,25

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039331

L02BG04

letrozol

FEMOZOL

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.106,20

2,5 mg

36,87

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039333

L02BG04

letrozol

LETROZOLE PHARMASWISS

film tableta

blister, 28 po 2,5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1032,40

2,5 mg

36,87

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039230

L02BG04

letrozol

LEZRA

film tableta

blister, 30 po 2,5mg

Zdravlje a.d; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Republika Srbija; Rumunija

1.106,20

2,5mg

36,87

50,00

 Karcinom dojke:
 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
 a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
 b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039002

L02BG04

letrozol

LORTANDA

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

1.106,20

2,5 mg

36,87

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039003

L02BG04

letrozol

LORTANDA

film tableta

blister, 60 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

2.212,40

2,5 mg

36,87

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039004

L02BG04

letrozol

LORTANDA

film tableta

blister, 90 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

3.318,60

2,5 mg

36,87

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039005

L02BG04

letrozol

LORTANDA

film tableta

blister, 100 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

3.687,30

2,5 mg

36,87

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039332

L02BG04

letrozol

LETROZOL SANDOZ

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Salutas Pharma Gmbh

Nemačka

1.106,20

2,5 mg

36,87

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039390

L02BG06

eksemestan

AROMASIN

tableta

 30 po 25 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

1.641,60

25 mg

54,72

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039377

L02BG06

eksemestan

EXEDRAL 25

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Remedica Ltd.

Kipar

1.641,60

25 mg

54,72

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039405

L02BG06

eksemestan

ESCEPRAN

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.641,60

25 mg

54,72

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1014083

L04AA06

mikofenolna kiselina

CELLCEPT

film tableta

blister, 150 po 500 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

12.147,20

2 g

323,93

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014095

L04AA06

mikofenolna kiselina

TRIXIN

kapsula, tvrda

blister, 100 po 250 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

2.847,20

2 g

227,78

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014260

L04AA06

mikofenolat natrijum

MYFORTIC

gastrorezistentna tableta

blister, 120 po 180 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

13.591,00

2 g

906,07

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014261

L04AA06

mikofenolat natrijum

MYFORTIC

gastrorezistentna tableta

blister, 120 po 360 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

27.162,80

2 g

905,43

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014081

L04AA06

mikofenolna kiselina

CELLCEPT

kapsula

blister, 300 po 250 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

8.541,60

2 g

227,78

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014270

L04AA10

sirolimus

RAPAMUNE

obložena tableta

blister, 30 po 1 mg

Wyeth Pharmaceuticals; Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Velika Britanija; Irska

12.075,20

3 mg

1.207,52

50,00

Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalema, kod pojave izražene fibroze dokazane na bioptičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem usporenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1014051

L04AA18

everolimus

CERTICAN

tableta

blister, 60 po 0,25 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

10.356,70

1,5 mg

1.035,67

50,00

Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1014052

L04AA18

everolimus

CERTICAN

tableta

blister, 60 po 0,5 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

19.671,00

1,5 mg

983,55

50,00

Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1014990

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 25 mg

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH

Švajcarska; Nemačka

3.151,30

0,25 g

630,26

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014992

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 50 mg

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH

Švajcarska; Nemačka

6.040,50

0,25 g

604,05

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014991

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 100 mg

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH

Švajcarska; Nemačka

11.763,70

0,25 g

588,19

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

3014999

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

oralni rastvor

boca staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)

Novartis Pharma GMBH

Nemačka

13.337,50

0,25 g

666,88

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014250

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

60 po 1 mg

Astellas

Irska 

6.338,50

5 mg

528,21

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014251

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

30 po 5 mg

Astellas

Irska 

14.692,20

5 mg

489,74

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014252

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

30 po 0,5 mg

Astellas

Irska 

1.729,80

5 mg

576,60

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014240

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,5 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

2.471,00

5 mg

823,67

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014242

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 1 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

4.527,50

5 mg

754,58

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014245

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 3 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

14.329,80

5 mg

796,10

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014247

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 5 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

20.988,90

5 mg

699,63

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014020

L04AX01

azatioprin

IMURAN

film tableta

 100 po 50 mg

Excella GmbH & CO.KG

Nemačka

2.047,90

0,15 g

61,44

50,00

 

 

1034330

L04AX03

metotreksat

METHOTREXAT "EBEWE"

tableta

 kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

753,30

2,5 mg

15,07

50,00

 

 

1034331

L04AX03

metotreksat

METHOTREXAT "EBEWE"

tableta

kontejner za tablete, 50 po 5 mg

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.342,70

2,5 mg

13,43

50,00

 

 

3162033

M01AE01

ibuprofen

BRUFEN

sirup

plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

AbbVie S.r.l.

Italija

148,90

1,2 g

89,34

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162533

M01AE01

ibuprofen

IBUPROFEN

sirup

bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

148,90

1,2 g

89,34

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162325

M01AE01

ibuprofen

IBALGIN BABY

oralna suspenzija

bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Zentiva K.S.

Češka

148,90

1,2 g

89,34

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162519

M01AE01

ibuprofen

NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Velika Britanija

148,90

1,2g

89,34

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162001

M01AE01

ibuprofen

BLOKMAX® ZA DECU

oralna suspenzija

boca staklena, 1 po 100ml (100mg/5ml)

Alkaloid AD Skoplje

Makedonija

148,90

1,2g

89,34

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162101

M01AE01

ibuprofen

BLOKMAX ZA DECU

oralna suspenzija

boca staklena, 1 po 60 ml (100mg/5ml)

Alkaloid AD Skopje

Republika Makedonija

89,30

1,2 g

89,30

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162089

M01AE01

ibuprofen

BRUFEN

oralna suspenzija

boca, plastična, 1 po 150ml (200mg/5ml)

Farmasierra Manufacturing S.L.

Španija

384,20

1,2 g

76,84

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162328

M01AE01

ibuprofen

NUROFEN JUNIOR NARANDŽA

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 100ml (200mg/5ml)

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Velika Britanija

256,10

1,2 g

76,83

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

1165122

M03BX02

tizanidin

SIRDALUD

tableta

blister, 30 po 4 mg

Novartis Urunleri

Turska

358,90

12 mg

35,89

50,00

Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)

Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.

1165121

M03BX02

tizanidin

TIZAX

tablete

blister, 30 po 4 mg

PharmaS d.o.o

Republika Srbija

358,90

12 mg

35,89

50,00

Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)

Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.

1168089

M04AA01

alopurinol

ALOPURINOL

tableta

blister, 40 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

104,10

0,4 g

10,41

50,00

 

 

1168051

M04AA01

alopurinol

ALOPURINOL BELUPO

tableta

bočica staklena, 100 po 100 mg

Belupo, Lijekovi i Kozmetika d.d.

Hrvatska

260,30

0,4 g

10,41

50,00

 

 

1168052

M04AA01

alopurinol

ALOPURINOL BELUPO

tableta

blister, 50 po 200 mg

Belupo, Lijekovi i Kozmetika d.d.

Hrvatska

248,10

0,4 g

9,92

50,00

 

 

3087302

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralni rastvor

kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (10 mg/5 ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

1.247,40

0,1 g

623,70

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

3087303

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralni rastvor

kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (30 mg/5 ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

1.247,40

0,1 g

207,90

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

3087301

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralne kapi, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 20 ml (20 mg/ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

563,00

0,1 g

140,75

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

3087304

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

sirup

boca staklena,1 po 100 ml (10 mg/5ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

333,40

0,1 g

166,70

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087711

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 14 po 8 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A

Belgija; Italija

2.757,00

20 mg

492,32

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087710

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

14 po 16 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A

Belgija; Italija

4.859,00

20 mg

433,84

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087715

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

28 po 32 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A

Belgija; Italija

17.095,40

20 mg

381,59

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087448

N02AA05

oksikodon

CODEXY

kapsula tvrda

blister, 30 po 5mg

Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Bugarska; Island

392,80

75 mg

196,40

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087449

N02AA05

oksikodon

CODEXY

kapsula tvrda

blister, 30 po 10mg

Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Bugarska; Island

599,80

75 mg

149,95

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087450

N02AA05

oksikodon

CODEXY

kapsula tvrda

blister, 30 po 20mg

Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Bugarska; Island

986,70

75 mg

123,34

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087551

N02AA05

oksikodon

CODEXY PR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 5 mg

Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF

Velika Britanija; Bugarska; Island

392.80

75 mg

196.40

50.00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087552

N02AA05

oksikodon

CODEXY PR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 10 mg

Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF

Velika Britanija; Bugarska; Island

599.80

75 mg

149.95

50.00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087251

N02AA05

oksikodon

CODEXY PR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 20 mg

Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF

Velika Britanija;
Bugarska; Island

986.70

75 mg

123.34

50.00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087252

N02AA05

oksikodon

CODEXY PR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 40 mg

Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF

Velika Britanija; Bugarska; Island

2,288.80

75 mg

143.05

50.00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087253

N02AA05

oksikodon

CODEXY PR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 80 mg

Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF

Velika Britanija;
Bugarska; Island

3,853.90

75 mg

120.43

50.00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087660

N02AA55

oksikodon, nalokson

TARGINACT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po (5mg+2.5mg)

Mundipharmab GmBH; Bard Pharmaceuticals Limited

Nemačka, Velika Britanija

925,40

75 mg

462,70

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087662

N02AA55

oksikodon, nalokson

TARGINACT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po (10mg+5mg)

Mundipharmab GmBH; Bard Pharmaceuticals Limited

Nemačka, Velika Britanija

1.631,40

75 mg

407,85

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087664

N02AA55

oksikodon, nalokson

TARGINACT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po (20mg+10mg)

Mundipharmab GmBH; Bard Pharmaceuticals Limited

Nemačka, Velika Britanija

2.869,20

75 mg

358,65

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087666

N02AA55

oksikodon, nalokson

TARGINACT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po (40mg+20mg)

Mundipharmab GmBH; Bard Pharmaceuticals Limited

Nemačka, Velika Britanija

5.372,30

75 mg

335,77

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

9087565

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

733,80

1,2 mg

41,93

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97)
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087566

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.467,60

1,2 mg

41,93

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97)
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087568

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.489,90

1,2 mg

47,43

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97)
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087567

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.459,40

1,2 mg

35,13

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97)
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087205

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 12 mcg/h (5 po 2.55mg/4.25 cm2)

Acino AG

Nemačka

675,60

1,2 mg

63,59

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97)
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087201

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm2)

Actavis Group PTC EHF;
Merckle GMBH

Island;
Nemačka

733,80

1,2 mg

42,69

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97)
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087202

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm2)

Actavis Group PTC EHF;
Merckle GMBH

Island;
Nemačka

1.467,60

1,2 mg

42,69

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97)
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087203

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm2)

Actavis Group PTC EHF;
Merckle GMBH

Island;
Nemačka

2.489,90

1,2 mg

48,29

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97)
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087200

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm2)

Actavis Group PTC EHF;
Merckle GMBH

Island;
Nemačka

2.459,40

1,2 mg

35,77

50,00

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97)
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
 i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

1087530

N02AX02

tramadol

TRODON

kapsula, tvrda

 blister, 20 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

184,80

0,3 g

55,44

50,00

 

 

1087650

N02AX02

tramadol

TRAMAFORT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

329,70

0,3 g

49,46

50,00

 

 

1087651

N02AX02

tramadol

TRAMAFORT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 150 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

493,70

0,3 g

49,37

50,00

 

 

1087553

N02AX02

tramadol

TRODON

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

164,90

0,3 g

49,47

50,00

 

 

3086695

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL

sirup

boca staklena, 1 po 100 ml (120 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

128,90

3 g

161,13

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3086742

N02BE01

paracetamol

PANATERM

sirup

bočica plastična, 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)

Sopharma AD

Bugarska

161,10

3 g

161,10

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

1084210

N03AA02

fenobarbital (fenobarbiton)

PHENOBARBITON

tableta

blister, 30 po 15 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

76,30

0,1 g

16,96

50,00

 

 

1084521

N03AA02

fenobarbital (fenobarbiton)

PHENOBARBITON

tableta

blister, 30 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

169,90

0,1 g

5,66

50,00

 

 

3084513

N03AD01

etosuksimid

SUXINUTIN

sirup

bočica od tamnog stakla, 1 po 200 ml (250 mg/5 ml)

Famar Orleans

Francuska

383,20

1,25 g

47,90

50,00

1. Epilepsija (G40-G41).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084402

N03AE01

klonazepam

RIVOTRIL

tableta

blister, 30 po 2 mg

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska

Republika Srbija

117,00

8 mg

15,60

50,00

 

 

1084255

N03AE01

klonazepam

KLONAZEPAM REMEDICA

tableta

blister, 30 po 2 mg

Remedica Ltd.

Kipar

100,70

8 mg

13,43

50,00

 

 

1084070

N03AF01

karbamazepin

GALEPSIN

tableta

 blister, 50 po 200 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

263,00

1 g

26,30

50,00

 

 

1084060

N03AF01

karbamazepin

KARBAPIN

tableta

blister, 50 po 200 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

263,00

1 g

26,30

50,00

 

 

3084532

N03AF01

karbamazepin

TEGRETOL

oralna suspenzija

boca staklena, 1 po 250 ml (100 mg/5 ml)

Novartis Pharma GmbH

Nemačka

417,60

1 g

83,52

50,00

 

Samo za decu.

1084530

N03AF01

karbamazepin

TEGRETOL CR

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 400 mg

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Farma S.P.A.

Švajcarska; Italija

488,30

1 g

40,69

50,00

 

 

1084351

N03AF01

karbamazepin

CARBAMAZEPINE-RETARD

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 400 mg

Remedica Ltd

Kipar

340,50

1 g

28,38

50,00

 

 

3084501

N03AG01

natrijum valproat

EFTIL

sirup

bočica, 1 po 150 ml (50 mg/ml)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Unither Liquid Manufacturing

Republika Srbija; Francuska

404,20

1,5 g

80,84

50,00

 

 

1084500

N03AG01

natrijum valproat, valproinska kiselina

EFTIL

tableta sa produženim oslobađanjem

fiola, 30 po (333 mg + 145 mg)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Sanofi Winthrop Industrie

Republika Srbija; Francuska

345,90

1,5 g

36,18

50,00

 

 

1084817

N03AG01

valproinska kiselina, natrijum valproat

VALPROIX

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po (145 mg + 333 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

345,90

1,5 g

36,18

50,00

 

 

1084550

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

145,20

0,3 g

58,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
 Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084551

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

310,40

0,3 g

62,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084552

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

572,30

0,3 g

57,23

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
 Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084827

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

145,20

0,3 g

58,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084826

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

310,40

0,3 g

62,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084825

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

572,30

0,3 g

57,23

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084080

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

145,20

0,3 g

58,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084081

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

310,40

0,3 g

62,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084082

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

572,30

0,3 g

57,23

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084083

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 200 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

1.434,20

0,3 g

71,71

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084230

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRIX

tableta

blister, 30 po 25 mg

Medochemie Ltd (Central factory)

Kipar

145,20

0.3 g

58,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084231

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRIX

tableta

blister, 30 po 50 mg

Medochemie Ltd (Central factory)

Kipar

310,40

0.3 g

62,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084232

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRIX

tableta

blister, 30 po 100 mg

Medochemie Ltd (Central factory)

Kipar

572,30

0.3 g

57,23

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084233

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRIX

tableta

blister, 30 po 200 mg

Medochemie Ltd (Central factory)

Kipar

1.434,20

0.3 g

71,71

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084700

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 25 mg

Cilag AG

Švajcarska

280,30

0,3 g

120,13

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084701

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Cilag AG

Švajcarska

650,10

0,3 g

139,31

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084702

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Cilag AG

Švajcarska

1.153,30

0,3 g

123,57

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084716

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 25 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

339,80

0,3 g

67,96

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084717

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 50 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

1.167,10

0,3 g

116,71

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084715

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

1.850,80

0,3 g

92,54

50,00

Epilepsija (G40-G41).

 Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084708

N03AX11

topiramat

TOPIRAMAT AUROBINDO

film tableta

kontejner za tablete, 60 po 25 mg

APL Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

339,80

0,3 g

67,96

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084709

N03AX11

topiramat

TOPIRAMAT AUROBINDO

film tableta

kontejner za tablete, 60 po 50 mg

APL Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

1.167,10

0,3 g

116,71

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084723

N03AX11

topiramat

TOPIRAMAT AUROBINDO

film tableta

kontejner za tablete, 60 po 100 mg

APL Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

1.850,80

0,3 g

92,54

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084724

N03AX11

topiramat

TOPIRAMAT AUROBINDO

film tableta

kontejner za tablete, 60 po 200 mg

APL Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

3.585,80

0,3 g

89,65

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084750

N03AX12

gabapentin

KATENA

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

775,30

1,8 g

93,04

50,00

Epilepsija (G40-G41).

 

1084612

N03AX12

gabapentin

NEURONTIN

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

775,30

1,8 g

93,04

50,00

Epilepsija (G40-G41).

 

3084823

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

oralni rastvor

bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)

Nextpharma SAS

Francuska

3.387,00

1,5 g

169,35

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084832

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.256,30

1,5 g

62,82

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

 Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084833

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.429,20

1,5 g

60,73

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084516

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 750 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

2.649,90

1,5 g

88,33

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084518

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 250mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

686,50

1,5g

68,65

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

 Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084517

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 500mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

1.256,30

1,5g

62,82

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084519

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 1000mg

Alkaloid d.o.o Beograd

Republika Srbija

2.429,20

1,5g

60,73

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084818

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

686,50

1,5g

68,65

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084819

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

1.256,30

1,5g

62,82

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

 Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1084824

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

2.429,20

1,5g

60,73

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.