Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr., 63/2018 i 90/2018)

Lista C. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0069400

B02BX04

romiplostim

NPLATE ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 250 mcg

Amgen Europe B.V.

Holandija

61.802,60

30 mcg

7.416,31

-

Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure odraslih pacijenata (D69.3):
1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije
2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
 - Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1069111

B02BX05

eltrombopag

REVOLADE ◊

film tableta

blister, 28 po 25 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

101.601,70

50 mg

7.257,26

-

Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure odraslih pacijenata (D69.3):
1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije
2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1069110

B02BX05

eltrombopag

REVOLADE ◊

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

203.028,20

50 mg

7.251,01

-

Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure odraslih pacijenata (D69.3):
1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije
2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
 - Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0069152

B03XA01

epoetin alfa

EPREX

rastvor za injekciju, špric

 napunjen injekcioni špric, 6 po 0,5 ml (2000 i.j./0,5 ml)

Cilag AG

Švajcarska

7.242,30

1000 i.j.

603,53

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069145

B03XA01

epoetin alfa

BINOCRIT

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

6 po 1ml (2000ij/1ml)

Sandoz GmbH

Austrija

5.102,10

1000 i.j.

425,18

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
 - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069165

B03XA01

epoetin beta

RECORMON

rastvor za injekciju, špric

napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

7.288,60

1000 i.j.

607,38

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069222

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.špric 6 po 0,3 ml (1000 i.j./0,3 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

3.644,40

1000 i.j.

607,40

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
 - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069227

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 6 po 0,6 ml (2000 i.j./0,6 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

7.144,10

1000 i.j.

595,34

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069235

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.špric 6 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

14.161,80

1000 i.j.

590,08

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069223

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.špric 1 po 1 ml (10000 i.j./ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

6.073,90

1000 i.j.

607,39

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069224

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.špric 1 po 0,5 ml (20000 i.j./0,5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

12.147,70

1000 i.j.

607,39

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069228

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj.špric 1 po 0,75 ml (30000 i.j./0,75 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

18.221,60

1000 i.j.

607,39

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069161

B03XA01

epoetin teta

EPORATIO

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;

napunjen injekcioni špric sa bezbedosnim sredstvom, 6 po 0,5ml (2000i.j./0,5ml)

Mercle Biotec GmbH

Nemačka

7.074,90

1000i.j

589,58

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069939

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,4 ml (10 mcg/0,4 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

1.349,80

4,5 mcg

607,41

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069924

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

2.699,50

4,5 mcg

607,39

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
  - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069928

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric 1 po 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

4.049,40

4,5 mcg

607,41

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069934

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric 1 po 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

8.098,50

4,5 mcg

607,39

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069206

B03XA03

metoksipolietilenglikol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

1 po 50 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

8.914,60

4 mcg

713,17

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069205

B03XA03

metoksipolietilenglikol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

1 po 75 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

13.342,10

4 mcg

711,58

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069203

B03XA03

metoksipolietilenglikol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 150 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

26.622,30

4 mcg

709,93

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069213

B03XA03

metoksipolietilenglikol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 30 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

5.370,70

4 mcg

716,09

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069212

B03XA03

metoksipolietilenglikol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 120 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

21.310,10

4 mcg

710,34

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069214

B03XA03

metoksipolietilenglikol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 360 mcg/0,6 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

63.810,90

4 mcg

709,01

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

1328001

J05AX15

sofosbuvir

SOVALDI

film tableta

boca plastična, 28 po 400mg

Gilead Sciences Ireland UC

Irska

1.144.858,60

400 mg

40.887,81

-

Hronični hepatitis C za genotip 2 sa ribavirinom (B18.2):
1. Pacijenti nakon transplantacije;
2. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre sa ekstrahepatičnim manifestacijama;
3. Kompenzovana ciroza jetre i bubrežna insuficijencija (isključivo sa klirensom kreatinina preko 50ml/min);
4. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre i limfomi odnosno hemofilije;
5. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre sa HBV/HCV i/ili HIV/HCV koinfekcijom;
6. Prethodno neuspešno lečena kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre;
Hronični hepatitis C za genotip 3 u kombinaciji sa pegilovanim interferonom i ribavirinom (B18.2):
1. Pacijenti nakon transplantacije;
2. Kompenzovana ciroza jetre sa ekstrahepatičnim manifestacijama;
3. Kompenzovana ciroza jetre i bubrežna insuficijencija (isključivo sa klirensom kreatinina preko 50ml/min);
4. Kompenzovana ciroza jetre i limfomi odnosno hemofilije;
5. Kompenzovana ciroza jetre sa HBV/HCV i/ili HIV/HCV koinfekcijom;
6. Prethodno neuspešno lečena kompenzovana ciroza jetre.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

1328624

J05AX16

dasabuvir

EXVIERA

film tableta

blister, 56 po 250 mg

Abbvie Deutschland GMBH &CO.KG

Nemačka

92.412,80

500 mg

3.300,46

-

Hronični hepatitis C za genotip 1 u kombinaciji sa lekom ombitasvir/paritaprevir/ritonavir(B18.2):
1. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa ekstrahepatičnim manifestacijama;
2. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i bubrežna insuficijencija;
3. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i limfomi odnosno hemofilije;
4. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa HBV i/ili HIV koinfekcijom;
5. Prethodno neuspešno lečena kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

1328630

J05AX65

sofosbuvir, ledipasvir

HARVONI

film tableta

boca plastična, 28 po (400mg+90mg)

Gilead Sciences Ireland UC

Irska

1.168.709,80

1 tableta

41.739,64

-

Hronični hepatitis C za genotip 1 i 4(B18.2):
1. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre nakon transplantacije;
2. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre sa ekstrahepatičnim manifestacijama;
3. Kompenzovana ciroza jetre i bubrežna insuficijencija (isključivo sa klirensom kreatinina preko 30ml/min);
4. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre i limfomi odnosno hemofilije;
5. Kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre sa HBV i/ili HIV koinfekcijom;
6. Prethodno neuspešno lečena kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

1328524

J05AX67

ombitasvir, paritaprevir, ritonavir

VIEKIRAX

film tableta

blister, 56 po (12.5mg+75mg+50mg)

Abbvie Deutschland GMBH &CO.KG

Nemačka

1.053.965,90

2 tablete

37.641,64

-

Hronični hepatitis C za genotip 1 u kombinaciji sa lekom dasabuvir i za genotip 4 (B18.2):
1. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa ekstrahepatičnim manifestacijama
2. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i bubrežna insuficijencija
3. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i limfomi odnosno hemofilije;
4. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa HBV i/ili HIV koinfekcijom;
5. Prethodno neuspešno lečena kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

1328444

J05AX68

elbasvir, grazoprevir

ZEPATIER

film tableta

blister, 28 po (50 mg+100mg)

Schering-Plough Labo NV

Belgija

1.145.389,70

1 tableta

40.906,78

-

Hronični hepatitis C za genotip 1 i 4(B18.2):
1. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa ekstrahepatičnim manifestacijama;
2. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i bubrežna insuficijencija;
3. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) i limfomi odnosno hemofilije;
4. Kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A) sa HBV i/ili HIV koinfekcijom;
5. Prethodno neuspešno lečena kompenzovana ciroza jetre (Child-Pugh A).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0031005

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

4.508,80

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031008

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

17.824,90

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Klinika za hematologiju KC Srbije,

- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031006

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

22.543,80

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031009

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 100mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

89.124,30

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031007

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

45.087,50

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031010

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

178.248,60

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
 - Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
 - Institut za onkologiju Vojvodine,
 - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
 - Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031100

L01AA09

bendamustin

AUBEDIX ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 mg

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

Rumunija

4.508,80

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031101

L01AA09

bendamustin

AUBEDIX ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

Rumunija

17.824,90

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031430

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica, 5 po 5 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

1.117,90

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa.
Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.
- Vojnomedicinska akademija.

1031431

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica, 5 po 20 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

3.122,90

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa.
Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.
- Vojnomedicinska akademija.

1031432

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica, 5 po 100 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

15.449,70

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa.
Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.
- Vojnomedicinska akademija.

1031433

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica, 5 po 250 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

30.397,80

-

-

-

Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa.
Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.
- Vojnomedicinska akademija.

0034413

L01BA04

pemetreksed

ALIMTA ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Lilly France

Francuska

96.890,70

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0034667

L01BA04

pemetreksed

MARTXEL ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500mg

Eriochem S.A.

Argentina

74.194,80

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0034666

L01BA04

pemetreksed

MARTXEL ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100mg

Eriochem S.A.

Argentina

15.611,70

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
 - Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0034668

L01BA04

pemetreksed

PEMETREXED ALVOGEN ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O

Španija; Češka

15.611,70

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0034669

L01BA04

pemetreksed

PEMETREXED ALVOGEN ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O

Španija; Češka

74.194,80

 

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0034700

L01BA04

pemetreksed

PEMETREKSED PHARMAS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Synthon S.R.O.; Synthon Hispania S.L.

Češka; Španija

74.194,80

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039120

L01CD04

cabazitaksel

JEVTANA ◊

koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 4,5 ml (60 mg/1,5 ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GMBH

Nemačka

383.382,20

-

-

-

Kastraciono-rezistentni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hemioterapiju docetakselom, kod pacijenata sa PS 0-2 (C61).
Lek se primenjuje sa prednizonom ili prednizolonom.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0033181

L01DB06

idarubicin

ZAVEDOS ◊

liofilizat za rastvor za injekciju

1 po 10 mg

Actavis Italy S.P.A.

Italija

12.513,60

-

-

-

Svi oblici akutnih leukemija i limfoblastni limfom.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
 - Klinika za hematologiju KC Srbije,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

0014140

L01XC02

rituksimab

MABTHERA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 2 po 10 ml (100 mg/10 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

51.008,20

-

-

-

◊ 1. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.3; C83.8).
◊ 2. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82).
3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to:
a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i
b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje DAS28 skora za najmanje 1,2).
Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi.
◊ 4. Hronična limfocitna leukemija (C91.1):
a) prva linija:
- u okviru imunohemioterapijskog protokola RFC;
b) druga linija:
- ako je relaps nakon primene imunohemioterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije;
- ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC;
- ako je nakon imunohemioterapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodiči podrazumevaju primenu R sa nekim drugim hemioterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014141

L01XC02

rituksimab

MABTHERA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (500 mg/50 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

125.938,20

-

-

-

◊ 1. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.3; C83.8).
◊ 2. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82).
3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to:
a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i
b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje DAS28 skora za najmanje 1,2).

Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi.
◊ 4. Hronična limfocitna leukemija (C91.1):
a) prva linija:
- u okviru imunohemioterapijskog protokola RFC;
b) druga linija:
- ako je relaps nakon primene imunohemioterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije;
- ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC;
- ako je nakon imunohemioterapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodiči podrazumevaju primenu R sa nekim drugim hemioterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
 - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
 - Klinika za hematologiju KC Srbije,
 - KBC Bežanijska Kosa,
 - Univerzitetska dečja klinika,
 - Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
 - Institut za onkologiju Vojvodine,
 - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
 - Klinika za onkologiju KC Niš,
 - KC Kragujevac,
 - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
 - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
 - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
 Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014142

L01XC02

rituksimab

MABTHERA

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 11.7mL (1400mg/11.7mL)

F. Hoffmann-La Roche Ltd

Švajcarska

176.946,40

-

-

-

◊ 1. Nehočkinski limfom, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.3; C83.8)
◊ 2. Nehočkinski limfom, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Klinika za hematologiju KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039345

L01XC03

trastuzumab

HERCEPTIN ◊

prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (440 mg/20 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

177.826,70

-

-

-

Karcinom dojke, HER2 prekomerna ekspresija (IHH 3+ ili CISH+):
a) adjuvantna hemioterapija - kao nastavak adjuvantne hemioterapije antraciklinima kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksanima do ukupno 12 meseci, kod nodus pozitivnih pacijenata i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antracikline, trastuzumab kombinovati sa neantraciklinskim režimima);
b) metastatska bolest- PS 0 ili 1 u kombinaciji sa taksanima, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsustvu progresije bolesti, nastaviti samo trastuzumab do progresije bolesti;
c) lokalno uznapredovali karcinom dojke, inflamatorni ili karcinom dojke u ranom stadijumu sa visokim rizikom od recidiva: primena Herceptina u kombinaciji sa taksanskom hemioterapijom tokom 4 ciklusa a nakon prethodne sekvencijalne primene antraciklina. Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, računajući i primenu Herceptina u neoadjuvantnom pristupu.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
 - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
 - KBC Bežanijska Kosa,
 - Institut za onkologiju Vojvodine,
 - Klinika za onkologiju KC Niš,
 - KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.

0039346

L01XC03

trastuzumab

HERCEPTIN ◊

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (600mg/5ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

160.044,10

-

-

-

Karcinom dojke, HER2 prekomerna ekspresija (IHH 3+ ili CISH+):
 a) adjuvantna hemioterapija - kao nastavak adjuvantne hemioterapije antraciklinima kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksanima do ukupno 12 meseci, kod nodus pozitivnih pacijenata i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antracikline, trastuzumab kombinovati sa neantraciklinskim režimima);
b) metastatska bolest- PS 0 ili 1 u kombinaciji sa taksanima, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsustvu progresije bolesti, nastaviti samo trastuzumab do progresije bolesti;
c) lokalno uznapredovali karcinom dojke, inflamatorni ili karcinom dojke u ranom stadijumu sa visokim rizikom od recidiva: primena Herceptina u kombinaciji sa taksanskom hemioterapijom tokom 4 ciklusa a nakon prethodne sekvencijalne primene antraciklina. Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, računajući i primenu Herceptina u neoadjuvantnom pristupu.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.

0039153

L01XC06

cetuksimab

ERBITUX ◊

rastvor za infuziju

bočica staklena,1 po 20 ml (5 mg/ml)

Merck KGaA

Nemačka

19.925,20

-

-

-

1. Karcinom kolorektuma:
a) metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksaliplatine i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani K/Ras gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija ili u kombinaciji sa irinotekanom;
b) Terapija pacijenta sa RAS wild-type kolorektalnim karcinomom, koji eksprimiraju receptore za epidermalni faktor rasta (EGFR), potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb, kao prva linija terapije u kombinaciji sa FOLFOX-om ili sa hemioterapijom na bazi irinotekana, do postizanja resektabilnosti metastaza i odgovarajuće operacija istih, do maksimalnih 16 nedeljnih ciklusa;
2. Planocelularni karcinom glave i vrata:
a) istovremeno sa radioterapijom kod pacijenata sa PS 0 ili 1 u lokalno uznapredovalom, inoperabilnom planocelularnom karcinomu usne duplje i orofarinksa, kod kojih je lečenje započeto indukcionom hemioterapijom;
b) lokalno uznapredovala, inoperabilna bolest, u kombinaciji sa radioterapijom, PS 0 ili 1, u pacijenata kod kojih je kontraindikovana primena lekova na bazi platine;
c) u kombinaciji sa standardnom hemioterapijom (5FU-cisplatin ili 5FU-karboplatin) prva linija za rekurentni planocelularni karcinom glave i vrata koji nije podoban za lokoregionalni tretman, bez egzulceracije, PS 0-1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039401

L01XC07

bevacizumab

AVASTIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 4 ml (100 mg/4 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

31.413,30

-

-

-

1. Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, a u koliko se postigne resektabilnost metastaza i odgovarajuća operacija istih, i postoperativno, ukupno maksimalno 10 ciklusa.
2. Avastin uz standardnu hemioterapiju karboplatinom i paklitakselom za ovarijalne karcinome FIGO stadijuma IIIc (suboptimalno operisani i inoperabini) i FIGO stadijuma IV, karcinome jajovoda i primarne peritonealne karcinome, za pacijentkinje dobrog opšteg stanja PS 0-1, bez značajnih komorbiditeta i bez infiltracije crevnih vijuga, a potom kao monoterapija u odsustvu progresije do ukupno godinu dana (C56; C57; C48).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

0039400

L01XC07

bevacizumab

AVASTIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 16 ml (400 mg/16 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

125.810,20

-

-

-

1.Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, a u koliko se postigne resektabilnost metastaza i odgovarajuća operacija istih, i postoperativno, ukupno maksimalno 10 ciklusa.
2. Avastin uz standardnu hemioterapiju karboplatinom i paklitakselom za ovarijalne karcinome FIGO stadijuma IIIc (suboptimalno operisani i inoperabini) i FIGO stadijuma IV, karcinome jajovoda i primarne peritonealne karcinome, za pacijentkinje dobrog opšteg stanja PS 0-1, bez značajnih komorbiditeta i bez infiltracije crevnih vijuga, a potom kao monoterapija u odsustvu progresije do ukupno godinu dana (C56; C57; C48).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
 - Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.
 

0039505

L01XC08

panitumumab

VECTIBIX ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5ml (20mg/ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

43.085,10

-

-

-

Karcinom kolorektuma: metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksaliplatine i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani K/Ras gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0014000

L01XC12

brentuksimab vedotin

ADCETRIS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50mg

Takeda Italia S.P.A

Italija

372.959,40

-

-

-

Lečenje odraslih bolesnika sa relapsom ili refraktarnim CD30 pozitivnim Hodgkin limfomom (C81.0-C81.4):
1. nakon autologe transplantacije matičnih ćelija hematopoeze ili
2. nakon najmanje dva prethodna ciklusa lečenja kod bolesnika kod kojih je autologa transplantacija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039507

L01XC13

pertuzumab

PERJETA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 14ml (420mg/14ml)

F.Hoffmann-La Roche LTD

Švajcarska

280.966,20

-

-

-

Karcinom dojke:
a) neoadjuvantno lečenje tokom 4 ciklusa u kombinaciji sa trastuzumabom i taksanskom hemioterapijom pacijenata sa HER2-pozitivnim, lokalno uznapredovalim, inflamatornim ili karcinomom dojke u ranom stadijumu sa visokim rizikom od recidiva, a nakon prethodne sekvencijalne primene antraciklina. Kod ove grupe pacijenata lečenje se nastavlja ordiniranjem trastuzumaba u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, računajući i primenu trastuzumaba u neoadjuvantnom pristupu.
b) metastatski HER2- pozitivni rak dojke- PS 0 ili 1, prva terapijska linija za metastatsku bolest, u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom (6-8 ciklusa), a potom u odsustvu progresije bolesti, nastaviti sa pertuzumabom u kombinaciji sa trastuzumabom do progresije bolesti.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.

0039347

L01XC14

trastuzumab emtanzin

KADCYLA ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

Roche Pharma AG

Nemačka

194.889,30

-

-

-

Karcinom dojke, kao monoterapija za lečenje odraslih pacijenata HER2 pozitivnim, neresektabilnim, lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke sa PS 0-1, koji su prethodno obavezno primali trastuzumab i taksan odvojeno ili u kombinaciji, a moguće i pertuzumab i/ili lapatinib.
Pacijenti bi trebalo da su:
- primali prethodnu terapiju za lokalno uznapredovalu ili metastatsku bolest, ili
- dobili relaps bolesti tokom ili u roku od šest meseci od završetka ajduvantne terapije trastuzumabom.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.

0039348

L01XC14

trastuzumab emtanzin

KADCYLA ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 160 mg

Roche Pharma AG

Nemačka

311.614,00

-

-

-

Karcinom dojke, kao monoterapija za lečenje odraslih pacijenata HER2 pozitivnim, neresektabilnim, lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke sa PS 0-1, koji su prethodno obavezno primali trastuzumab i taksan odvojeno ili u kombinaciji, a moguće i pertuzumab i/ili lapatinib.
Pacijenti bi trebalo da su:
- primali prethodnu terapiju za lokalno uznapredovalu ili metastatsku bolest, ili
- dobili relaps bolesti tokom ili u roku od šest meseci od završetka ajduvantne terapije trastuzumabom.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.

0039004

L01XC15

obinutuzumab

GAZYVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

 bočica staklena, 1 po 40 ml (1000mg/40ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd

Švajcarska

386.561,20

-

-

-

Lek Gazyva se primenjuje u kombinaciji sa hlorambucilom u prvoj terapijskoj liniji kod bolesnika sa hroničnom limfocitnom leukemijom kod kojih je komorbiditetni indeks CIRS≥6.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039402

L01XC18

pembrolizumab

KEYTRUDA ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 mg

Schering Plough Labo N.V

Belgija

190.971,90

-

-

-

Lečenje uznapredovalog (neresektabilnog ili metastatskog) melanoma odraslih koji nemaju BRAF mutaciju, kao monoterapija PS 0-1 (C43)

Odobrava se primena četiri ciklusa lečenja, nakon čega je obavezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocene stepena tumorskog odgovora i podnošljivosti lečenja. Nastavak lečenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na sprovedeno lečenje (kompletna ili delimična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039398

L01XE02

gefitinib

IRESSA ◊

film tableta

30 po 250 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

221.627,50

-

-

-

Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039402

L01XE03

erlotinib

TARCEVA ◊

film tableta

blister, 30 po 25 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

47.072,30

-

-

-

1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.
2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039403

L01XE03

erlotinib

TARCEVA ◊

film tableta

blister, 30 po 100 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

162.425,00

-

-

-

1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.
2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039404

L01XE03

erlotinib

TARCEVA ◊

film tableta

blister, 30 po 150 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

195.846,40

-

-

-

1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.
 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039409

L01XE03

erlotinib

INOPRAN ◊

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Remedica Ltd

Kipar

32.950,60

-

-

-

1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.
2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039410

L01XE03

erlotinib

INOPRAN ◊

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Remedica Ltd

Kipar

80.174,00

-

-

-

1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.
2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039411

L01XE03

erlotinib

INOPRAN ◊

film tableta

blister, 30 po 150 mg

Remedica Ltd

Kipar

125.618,20

-

-

-

1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.
2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039703

L01XE04

sunitinib

SUTENT ◊

kapsula, tvrda

blister, 28 po 12,5 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

118.923,00

-

-

-

Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KCS,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

1039704

L01XE04

sunitinib

SUTENT ◊

kapsula, tvrda

blister, 28 po 25 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

236.703,10

-

-

-

Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KCS,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

1039706

L01XE04

sunitinib

SUTENT ◊

kapsula, tvrda

blister, 28 po 50 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

473.026,20

-

-

-

Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KCS,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

1039151

L01XE05

sorafenib

NEXAVAR ◊

film tableta

blister, 112 po 200 mg

Bayer AG; Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Farmacevtska Družba d.o.o.

Nemačka; Italija; Slovenija

338.263,10

-

-

-

Lečenje primarnog karcinoma jetre (HCC) kod pacijenata sa lokalno odmaklom ili metastatskom bolešću gde nije bilo moguće primeniti hirurško niti bilo koje drugo lokoregionalno lečenje (BCLC C), ili je ovo lečenje bilo neuspešno (BCLC B), a pacijenti su sa očuvanom jetrinom funkcijom (Child-Pugh A) i u dobrom performans statusu (PS 0-1) (C22.0).

Odobrava se primena terapije za 2 meseca, nakon čega se sprovodi provera efikasnosti terapije.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039715

L01XE07

lapatinib

TYVERB ◊

film tableta

boca, 70 po 250 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

125.236,10

-

-

-


Karcinom dojke - druga ili treća linija metastatskog HER2 pozitivnog karcinoma dojke, u kombinaciji sa lekom kapecitabin, kod pacijenata sa progresijom osnovne bolesti i PS 0-1, prethodno lečenih taksanima u kombinaciji sa anti HER2 terapijom, trastuzumab ± pertuzumab (u tom slučaju lapatinib je druga linija), kao i lekom trastuzumab emtanzin (u tom slučaju lapatinib je treća linija).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.

1039710

L01XE08

nilotinib

TASIGNA ◊

kapsula, tvrda

blister, 112 po 200 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

380.002,00

-

-

-

Druga terapijska linija kod bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju, uključujući imatinib mesilat.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić".

1039252

L01XE11

pazopanib

VOTRIENT◊

film tableta

bočica, 30 po 200mg

Glaxo Wellcome S.A.; Glaxo Wellcome Operations

Španija; Velika Britanija

74.414,00

-

-

-

Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KCS,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

1039253

L01XE11

pazopanib

VOTRIENT◊

film tableta

bočica, 60 po 400mg

Glaxo Wellcome S.A.; Glaxo Wellcome Operations

Španija; Velika Britanija

297.656,00

-

-

-

Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KCS,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

1039276

L01XE13

afatinib

GIOTRIF◊

film tableta

blister, 28 po 20mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG

Nemačka

205.580,80

-

-

-

Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039277

L01XE13

afatinib

GIOTRIF◊

film tableta

blister, 28 po 30mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG

Nemačka

205.580,80

-

-

-

Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039278

L01XE13

afatinib

GIOTRIF◊

film tableta

blister, 28 po 40mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG

Nemačka

205.580,80

-

-

-

Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039279

L01XE13

afatinib

GIOTRIF◊

film tableta

blister, 28 po 50mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG

Nemačka

205.580,80

-

-

-

Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039152

L01XE15

vemurafenib

ZELBORAF ◊

film tableta

blister, 56 po 240 mg

Roche S.P.A.

Italija

141.319,10

-

-

-

Monoterapija u primarnom sistemskom lečenju pacijenata sa uznapredovalim i/ili metastatskim BRAF pozitivnim melanomom kože PS 0-1 (C43).

Odobrava se primena dva ciklusa lečenja, nakon čega je obavezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocene stepena tumorskog odgovora i podnošljivosti lečenja. Nastavak lečenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na sprovedeno lečenje (kompletna ili delimična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039249

L01XE18

ruksolitinib

JAKAVI ◊

tableta

blister, 56 po 5mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

187.486,80

-

-

-

1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).
2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039250

L01XE18

ruksolitinib

JAKAVI ◊

tableta

blister, 56 po 15mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

374.057,70

-

-

-

1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).
2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039251

L01XE18

ruksolitinib

JAKAVI ◊

tableta

blister, 56 po 20mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

374.057,70

-

-

-

1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).
2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1069140

L01XX14

tretinoin

VESANOID ◊

kapsula, meka

bočica staklena, 100 po 10 mg

Cenexi; Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Francuska; Nemačka

30.633,60

-

-

-

Akutna mijeolidna leukemija, podtip akutna promijelocitna leukemija.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

0039100

L01XX32

bortezomib

VELCADE ◊

prašak za rastvor za injekciju

1 po 3,5 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

61.308,10

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili
citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039101

L01XX32

bortezomib

VELCADE ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena,
1 po 1 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

13.624,00

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili
citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039666

L01XX32

bortezomib

BORTEADE ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena,
1 po 3,5 mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

55.177,30

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039110

L01XX32

bortezomib

BORTEZOMIB PLIVA ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena,
1 po 1 mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Hrvatska; Mađarska

12.261,60

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039111

L01XX32

bortezomib

BORTEZOMIB PLIVA ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena,
1 po 3,5 mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Hrvatska; Mađarska

55.177,30

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039601

L01XX32

bortezomib

BORTEZOMIB PHARMAS ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena,
1 po 3,5 mg

Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, S.L.

Češka; Španija

55.177,30

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039114

L01XX32

bortezomib

VORTEMYEL ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena,
1 po 1 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O.

Republika Srbija; Španija; Češka

12.261,60

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039115

L01XX32

bortezomib

VORTEMYEL ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena,
1 po 3,5 mg

Alvogen Pharma d.o.o; Synthon Hispania, S.L; Synthon S.R.O.

Republika Srbija; Španija; Češka

55.177,30

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039602

L02BB04

enzalutamid

XTANDI ◊

kapsula, meka

blister, 112 po 40 mg

Astellas Pharma Europe B.V

Holandija

333.823,80

160mg

11.922,28

-

Kastraciono-rezistentni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hemioterapiju docetakselom, kod pacijenata sa PS 0-2 (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039721

L02BX03

abirateron

ZYTIGA ◊

tableta

boca, 120 po 250 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

346.833,80

1g

11.561,13

-

Kastraciono-rezistentni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hemioterapiju docetakselom, kod pacijenata sa PS 0-2 (C61).
Lek se primenjuje sa prednizonom ili prednizolonom.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0328388

L03AB07

interferon beta 1a

REBIF

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (44 mcg/0,5 ml)

Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA

Italija; Švajcarska

88.922,00

-

-

-

Multipla skleroza

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328387

L03AB07

interferon beta-1a

REBIF

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (22 mcg/0,5 ml)

Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA

Italija; Švajcarska

78.731,10

-

-

-

Multipla skleroza

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328647

L03AB07

interferon beta 1a

AVONEX

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 4 po 0,5 ml (30 mcg/0,5 ml)

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS

Danska

72.120,80

4,3 mcg

2.584,33

-

Multipla skleroza

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0015150

L03AB08

interferon beta 1b

BETAFERON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 15 po 1,2 ml (250 mcg/ml)

Bayer AG

Nemačka

83.516,50

4 Mi.j.

2.319,90

-

Multipla skleroza

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328630

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (50 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

8.375,50

7,5 mcg

1.256,33

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328631

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (80 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

13.358,50

7,5 mcg

1.252,36

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328900

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

16.925,90

7,5 mcg

1.269,44

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328632

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (120 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

19.792,50

7,5 mcg

1.237,03

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328633

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (150 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

25.590,90

7,5 mcg

1.279,55

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
 a. virusološki profil:
 - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
 - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
 b. biohemijski nalaz:
 - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
 - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
 c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
 d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
 e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
 f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328607

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (135 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

13.288,20

26 mcg

2.559,21

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.
2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:
a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;
b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno >100 IU/ml);
c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze;
d. viremija (HBV DNK) ≤ 10 kopija /ml krvi.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328608

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (180 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

16.010,50

26 mcg

2.312,63

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
 a. virusološki profil:
 - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
 - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
 b. biohemijski nalaz:
 - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
 - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
 c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
 d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
 e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
 f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.
 2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:
 a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;
 b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno >100 IU/ml);
 c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze;
 d. viremija (HBV DNK) ≤ 10 kopija /ml krvi.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328604

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (135 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

13.288,20

26 mcg

2.559,21

-

 1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
 a. virusološki profil:
 - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
 - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
 b. biohemijski nalaz:
 - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
 - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
 c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
 d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
 e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
 f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.
 2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:
 a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;
 b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno >100 IU/ml);
 c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze;
 d. viremija (HBV DNK) ≤ 10 kopija /ml krvi.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328603

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (180 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

16.010,50

26 mcg

2.312,63

-

 1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
 a. virusološki profil:
 - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
 - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
 b. biohemijski nalaz:
 - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
 - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
 c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
 d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
 e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
 f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.
 2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:
 a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;
 b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno >100 IU/ml);
 c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze;
 d. viremija (HBV DNK) ≤ 10 kopija /ml krvi.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0015120

L03AX13

glatiramer acetat

COPAXONE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 28 po 1 ml (20 mg/ml)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Teva Pharmaceuticals Europe B.V.;
Norton Healthcare Limited T/A Ivax Pharmaceuticals UK

Izrael; Holandija;
Velika Britanija

72.417,90

20 mg

2.586,35

-

Multipla skleroza

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0015119

L03AX13

glatiramer acetat

COPAXONE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcijonom špricu

napunjen injekcioni špric, 12 po 1 ml (40 mg/ml)

Teva Pharmaceuticals Europe B.V; Norton Healthcare Limited T/A Ivax Pharmaceuticals UK

Holandija; Velika Britanija

52.218,50

20 mg

2,175.77

-

Multipla skleroza

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0015118

L03AX13

glatiramer-acetat

REMUREL

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 28 po 1 ml (20mg/mL)

Synthon Hispania, S.L.; Synthon BV

Španija; Holandija

50.297,10

20 mg

1.796,33

-

Multipla skleroza.

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0015122

L03AX13

glatiramer-acetat

REMUREL

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 12 po 1 ml (40 mg/ml)

Synthon Hispania, S.L; Synthon B.V.

Španija; Holandija

52.218,50

20 mg

2,175.77

-

Multipla skleroza.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0015121

L03AX16

pleriksafor

MOZOBIL

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 1,2ml; 20mg/ml

Genzyme Limited

Velika Britanija

655.059,40

16,8 mg

458.541,58

-

1. Kod pacijenata obolelih od non-Hodgkin limfoma ili multiplog mijeloma koji su predhodno imali bar jednu neuspešnu mobilizaciju matičnih ćelija hematopoeze (prikupljeno<2x10CD 34+/kg telesne mase) (Z94).
2. Kod pacijenata obolelih od non-Hodgkin limfoma ili multiplog mijeloma kod kojih u toku mobilizacije, nakon 5 dana primene G-CSF-a, broj matičnih ćelija hematopoeze u perifernoj krvi nije dostigao odgovarajući nivo koji je potreban za ulazak u proces afereze (broj matičnih ćelija hematopoeze <20CD34+/µL periferne krvi) ili kod pacijenata koji su prikupili <2x10CD34+ ćelija/kg u manje od 3 aferezena postupka u okviru jedne mobilizacije (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista hematologije zdravstvene ustanove koja obavlja transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze.

0014007

L04AA33

vedolizumab

ENTYVIO

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

300mg; bočica staklena, 1 po 300mg

Takeda Italia S.P.A

Italija

164.416,00

-

-

-

1. Za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K-50), kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvecionalnu terapiju.
2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvecionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.

 STAC;
 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014310

L04AB01

etanercept

ENBREL

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 4 po 1ml (25mg/1ml)

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

42.050,50

7 mg

2.943,54

-

1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to:
a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili dokazana netolerancija na metotreksat;
b) psorijazni artritis kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat;
c) artritis povezan sa entezitisom kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na ili kod kojih je dokazana netolerancija na konvencionalnu terapiju
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
5. Pedijatrijska plak psorijaza - teška forma hronične plak psorijaze (PASI ≥ 10 i/ili BSA ≥ 10 i/ili DLQI ≥ 10) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata, koji nisu odgovorili, ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoide, metotreksat i ciklosporin (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9).

 Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014312

L04AB01

etanercept

ENBREL

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

84.041,40

7 mg

2.941,45

-

1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to:
a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili dokazana netolerancija na metotreksat;
b) psorijazni artritis kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat;
c) artritis povezan sa entezitisom kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na ili kod kojih je dokazana netolerancija na konvencionalnu terapiju
2.Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
5. Pedijatrijska plak psorijaza - teška forma hronične plak psorijaze (PASI ≥ 10 i/ili BSA ≥ 10 i/ili DLQI ≥ 10) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata, koji nisu odgovorili, ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoide, metotreksat i ciklosporin (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014313

L04AB01

etanercept

ENBREL

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

84.041,40

7 mg

2.941,45

-


1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to:
a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili dokazana netolerancija na metotreksat;
b) psorijazni artritis kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat;
c) artritis povezan sa entezitisom kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na ili kod kojih je dokazana netolerancija na konvencionalnu terapiju
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
 
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
5. Pedijatrijska plak psorijaza - teška forma hronične plak psorijaze (PASI ≥ 10 i/ili BSA ≥ 10 i/ili DLQI ≥ 10) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata, koji nisu odgovorili, ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoide, metotreksat i ciklosporin (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014220

L04AB02

infliksimab

REMICADE

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 mg

Janssen Biologics B.V.

Holandija

40.686,60

3,75 mg

1.525,75

-

1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa/bez fistule kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju;
2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju;
3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
 
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).

STAC;
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014204

L04AB02

infliksimab

REMSIMA

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

Biotec Services International Limited

Velika Britanija

40.686,60

3,75 mg

1.525,75

-

1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa/bez fistule kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju.
2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju;
3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).

STAC;
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014221

L04AB02

infliksimab

INFLECTRA

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

Hospira Enterprises B.V;
Hospira Zagreb d.o.o.

Holandija;
Republika Hrvatska

40.686,60

3,75 mg

1.525,75

-

1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa/bez fistule kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju;
2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju;
3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014202

L04AB04

adalimumab

HUMIRA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 2 po 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)

Abbvie Biotechnology GmbH

Nemačka

86.534,90

2,9 mg

3.136,89

-

1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to:
a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat
b) artritis povezan sa entezitisom kod pacijenata uzrasta 6 i više godina, koji nisu pružili odgovarajući odgovor ili koji su intolerantni na konvencionalnu terapiju

2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
5. Za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K50), kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju;
6. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.


Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014399

L04AB04

adalimumab

HUMIRA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

2 po 0,4 ml (40mg/0,4ml)

Abbvie Biotechnology Gmbh

Nemačka

86.534,90

2,9 mg

3.136,89

-

1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to:
a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat
b) artritis povezan sa entezitisom kod pacijenata uzrasta 6 i više godina, koji nisu pružili odgovarajući odgovor ili koji su intolerantni na konvencionalnu terapiju
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
5. Za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K50), kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju;
6. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.


Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014205

L04AB06

golimumab

SIMPONI

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni šprica, 1 po 0,5 ml (50 mg/0,5 ml)

Janssen Biologics B.V.

Holandija

93.910,60

1,66 mg

3.117,83

-

1. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
 b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).
4. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014207

L04AB06

golimumab

SIMPONI

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

1 po 1 ml (100 mg/1 ml)

Janssen Biologics B.V

Holandija

130.083,80

1,66 mg

2.159,39

-

Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014400

L04AC07

tocilizumab

ACTEMRA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)

Roche Pharma AG

Nemačka

12.756,30

20mg

3.189,08

-

1.
a) Aktivni sistemski juvenilni artritis (M08.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) i sistemskim kortikosteroidima
b) Juvenilni idiopatski poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis (M08), kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metotreksatom.

2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014401

L04AC07

tocilizumab

ACTEMRA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (200 mg/10 ml)

Roche Pharma AG

Nemačka

31.800,80

20mg

3.180,08

-

1.
a) Aktivni sistemski juvenilni artritis (M08.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) i sistemskim kortikosteroidima
b) Juvenilni idiopatski poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis (M08), kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metotreksatom.
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014402

L04AC07

tocilizumab

ACTEMRA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 20 ml (400 mg/20 ml)

Roche Pharma AG

Nemačka

63.540,80

20mg

3.177,04

-

1.
a) Aktivni sistemski juvenilni artritis (M08.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) i sistemskim kortikosteroidima
b) Juvenilni idiopatski poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis (M08), kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metotreksatom.
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014410

L04AC07

tocilizumab

ACTEMRA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 4 po 0,9ml (162mg/0,9ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

98.726,60

20mg

3.047,12

-

Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

1014022

L04AX04

lenalidomid

REVLIMID ◊

kapsula, tvrda

blister, 21 po 10 mg

Celgene Europe Limited;
Penn Pharmaceutical Services Limited

Velika Britanija; Velika Britanija

598.814,40

10mg

28.514,97

-


Revlimid u kombinaciji sa deksametazonom je indikovan za tretman multiplog mijeloma kod odraslih pacijenata koji su već primili najmanje jednu prethodnu terapiju, kod pacijenata kod kojih se ne može primeniti lečenje sa talidomidom i bortezomibom

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
 
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1014024

L04AX04

lenalidomid

REVLIMID ◊

kapsula, tvrda

blister, 21 po 25mg

Celgene Europe Limited;
Penn Pharmaceutical Services Limited

Velika Britanija; Velika Britanija

690.403,90

10mg

13.150,55

-

Revlimid u kombinaciji sa deksametazonom je indikovan za tretman multiplog mijeloma kod odraslih pacijenata koji su već primili najmanje jednu prethodnu terapiju, kod pacijenata kod kojih se ne može primeniti lečenje sa talidomidom i bortezomibom

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0059086

M05BA06

ibandronat

BONDRONAT

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 6 mg/6 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

11.407,20

6 mg

11.407,20

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059211

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOMETA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 5 ml (4 mg/5 ml)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

5.283,70

4 mg

5.283,70

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.  

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059222

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONATE PHARMASWISS

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (4 mg/5 ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.283,70

4 mg

5.283,70

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.  

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059200

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONAT Alvogen

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 5ml (4mg/5ml)

Alvogen Pharma d.o.o; Sanochemia Pharmazeutika AG

Republika Srbija; Austrija

5.283,70

4mg

5.283,70

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.  

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059201

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONAT Alvogen

koncentrat za rastvor za infuziju

4 po 5ml (4mg/5ml)

Alvogen Pharma d.o.o; Sanochemia Pharmazeutika AG

Republika Srbija; Austrija

21.134,70

4mg

5.283,68

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.  

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059010

M05BA08

zoledronska kiselina

ZITOMERA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 5 ml (4mg/5ml)

Actavis Italy S.P.A

Italija

5.283,70

4mg

5.283,70

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;

3. Hiperkalcemijska koma.  

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059020

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 5 ml (4mg/5ml)

Hospira Enterprises B.V

Holandija

5.283,70

4 mg

5.283,70

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.  

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059214

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONAT SANDOZ

koncentrat za rastvor za infuziju

plastična bočica,1 po 5ml (4mg/5ml)

Novartis Pharma Stein AG; Ebewe Pharma; Lek Farmaceutska družba D.D

Nemačka; Austrija; Slovenija

5.283,70

4 mg

5.283,70

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.  

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1079070

N07XX02

riluzol

RILUTEK

film tableta

blister, 56 po 50 mg

Sanofi Winthrope Industrie

Francuska

14.154,70

0,1 g

505,53

-

1. Amiotrofična lateralna skleroza - AML (G12.2).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa ili neuropsihijatra Klinike za neurologiju KCS kod pacijenata koji nisu respiratorno ugroženi.

 

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici I terapiji - neregistrovani lekovi

 

ŠIFRA LEKA

ATC

INN

FO

JAČINA LEKA

INDIKACIJE

 

A

 

   

 

N002410

A02AB01

aluminium hydroxide

tableta

500 mg

Terapija hiperfosfatemije u lečenju renalne osteopatije kod bolesnika sa hroničnom insuficijencijom bubrega.

N002451

A03BA01

atropine sulfate°

injekcija

1 mg/1 ml

 

N003822

A11EA..

vitamini B-kompleksa za parenteralnu primenu o

injekcija

-

-

N003798

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol o

koncentrat za emulziju za infuziju

10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)

Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Infant samo kod dece do 11 godina starosti. STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.

N002709

A12AA02

calcium gluconate

injekcija

10% a 10 ml

 

N001016

A12CB01

zinc sulfate

tableta

20 mg

Willson-ova bolest

N001024

A12CC02

magnesium sulfate

infuzija

20% a 100 ml

 

 

B

 

   

 

N003616

B01AB01

heparin

rastvor za injekciju

5000 I.J./0,25 ml

 

N003970

B01AC05

tiklopidin

tableta

250 mg

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu, a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

N003988

B01AD01

streptokinaza

injekcija/infuzija

250 000 i.j.

STAC

N003996

B01AD01

streptokinaza

injekcija/infuzija

750 000 i.j.

STAC

N004002

B01AD01

streptokinaza

injekcija/infuzija

1 500 000 i.j.

STAC

N001032

B02AA02

traneksaminska kiselina

tableta

500 mg

 

N001040

B02AA02

traneksaminska kiselina o

injekcija

100 mg/ml

 

N002469

B02BX01

etamsylate o

injekcija

250 mg/2 ml

 

N003772

B05BA01

alanin, arginin, aspartanska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin o

rastvor za infuziju

100ml (6.3g/L+4.1g/L+4.1g/L+1g/L+7.1g/L+2.1g/L+2.1g/L+3.1g/L+7g/L+5.6g/L+
1.3g/L+2.7g/L+5.6g/L+3.8g/L+300mg/L+3.6g/L+1.4g/L+500mg/L+3.6g/L)

STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.

N002105

B05BA03

glucose

rastvor za infuziju

50%

 

N003624

B05XA01

kalijum hlorid o

koncentrat za rastvor za infuziju

1mmol/ml

 

N003632

B05XA02

natrijum hidrogenkarbonat o

rastvor za infuziju

8,4%

 

N003780

B05XC..

askorbinska kiselina, nikotinamid, natrijum-pantotenat, piridoksin, riboflavin, tiamin, folna kiselina, biotin, cijankobalamin o

prašak za rastvor za infuziju

10 ml (100mg+40mg+15mg+4mg+3.6mg+2.5mg+0.4 mg+60mcg+5mcg)

STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.

 

C

 

   

 

N003855

C01AA05

digoksin°

rastvor za injekciju/infuziju

-

 

N001065

C01BA01

quinidine sulfat

tableta

200 mg

 

N001073

C01BA02

procainamide hydrochloride

injekcija

100 mg/ml

 

N002477

C01BC03

propafenon

injekcija

35 mg/10 ml

 

N001081

C01CA02

isoprenaline

injekcija

10 mg/5 ml

 

N001099

C01CA03

noradrenalin

injekcija

1 mg/ml

 

N001107

C01CA06

phenilephrin

injekcija

10 mg/ml

 

N003914

C01CA24

adrenalin hidrohlorid (epinefrin) o

rastvor za injekciju

1 mg/ml

 

N002683

C01DA02

glyceryl trinitrate o

sublingvalna tableta

500 mcg

 

N003004

C01DA02

glyceryl trinitrate

rastvor za injekciju

1 mg

 

N003038

C01DA02

glyceryl trinitrate

rastvor za infuziju

1 mg

 

N003012

C01DA02

glyceryl trinitrate o

koncentrat za rastvor za infuziju

5 mg

 

N003491

C01DX12

molsidomin o

tableta

2 mg

 

N003509

C01DX12

molsidomin o

tableta

4 mg

Angina pektoris koja ne reaguje na uobičajeno doziranje molsidomina.

N003517

C01DX12

molsidomin o

tableta sa produženim oslobađanjem

8 mg

Teška (ozbiljna) angina pektoris koja ne reaguje na uobičajene doze molsidomina.

N002311

C01EA01

alprostadil

injekcija

500 mcg

 

N001115

C02DA01

diazoksid

kapsula

25 mg

 

N001123

C02DA01

diazoksid

injekcija

15 mg/ml

 

N001131

C02DD01

natrijum nitroprusid

injekcija

50 mg

 

N003178

C03CA01

furosemid o

tableta

40 mg

Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.

N003186

C03CA01

furosemid o

rastvor za injekciju

20 mg/2ml

-

N001149

C03DB01

amilorid

tableta

5 mg

 

N001156

C04AX02

phenoxybenzamin

kapsula

10 mg

 

N001164

C04AX02

phenoxybenzamin

injekcija

50 mg/ml

 

N002626

C10AC01

colestyramine

prasak

4 g

 

 

D

     

 

N002485

D05BA02

methoxsalen

tableta

10 mg

 

N003905

D05BB02

acitretin

kapsula

10mg

Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata.

N003913

D05BB02

acitretin

kapsula

25mg

Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata.

 

G

 

   

 

N003863

G02AB01

metilergometrin o

rastvor za injekciju

0,1 mg/ml

 

N003871

G02AB01

metilergometrin o

rastvor za injekciju

0,2 mg/ml

 

N003947

G02CA03

fenoterol

injekcija/
infuzija

 

 

N002949

G02CB03

cabergolin

tableta

0,5 mg

Tumori hipofize - za osobe koje miju izražene neželjene efekte na prethodnu terapiju bromokriptinom. Lek se uvodi u terapiju na osnovu konzilijarnog mišljenja tri lekara endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N004010

G03GA01

horionski gonadotropin o

injekcija

5000 i.j./mL

Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.

N003210

G03GB02

klomifen

tableta

50 mg

Za indukciju ovulacije kod anovulatorne i oligoovulatorne neplodnosti kod žena (N97).

N003277

G04BE03

sildenafil o

tableta

20 mg

Plućna hipertenzija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

 

H

 

   

 

N001206

H01AA01

corticotrophin-releasing factor-CRF

injekcija

25 IU

 

N001214

H01AA02

tetrakozaktid

injekcija

1 mg/ml

 

N002493

H01BA02

dezmopresin

injekcija

4 mcg/1ml

 

N002501

H01BA02

dezmopresin

injekcija

20 mcg/1ml

 

N001222

H01CA01

gonadorelin

injekcija

100 mcg

 

N001263

H02AA02

fludrocortizon

tableta

0,1 mg

 

N003731

H02AB02

deksametazon o

tableta

4 mg

 

N002634

H02AB09

hidrokortizon

tablete

10 mg

 

N002923

H02AB09

hidrokortizon

prašak za injekciju

100 mg

 

N002931

H02AB09

hidrokortizon

prašak za injekciju

500 mg

 

 

J

 

   

 

N002121

J01BA01

hloramfenikol

injekcija

1000 mg

 

N002907

J01CE01

benzilpenicilino

prašak za injekciju

1 MIU

 

N002915

J01CE01

benzilpenicilin

prašak za injekciju

5 MIU

 

N001289

J01CE08

benzatinbenzilpenicilin

injekcija

1,2 MIU

 

N001297

J01CE08

benzatinbenzilpenicilin

injekcija

2,4 MIU

 

N001305

J01CF02

cloxacillin

injekcija

500 mg

 

N003806

J01CR01

ampicilin, sulbaktam

prašak za rastvor za injekciju

1000 mg + 500 mg

 

N003962

J01CR05

piperacilin, tazobaktam ⁰

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

4 g + 0,5 g

 **

N001313

J01EC02

sulfadiazin

tableta

500 mg

 

N001321

J01FA01

eritromicin

injekcija

1000 mg

 

N002865

J01GA01

streptomycin sulfat

prašak za injekciju

1 g

Tuberkuloza (A15)

N002139

J01GB04

kanamycin

injekcija

1000 mg

 

N003657

J02AA01

amfotericin B

rastvor za infuziju (lipidni kompleks)

50 mg

 

N003665

J02AA01

amfotericin B

rastvor za infuziju (lipidni kompleks)

100 mg

 

N002733

J02AA01

amfotericin B

rastvor za infuziju

50 mg

 

N001339

J02AA01

amfotericin B (sa liposomima)°

injekcija

50 mg

 

N002147

J04AA01

p - aminosalicylici acid

tableta

500 mg

 

N002154

J04AA01

p - aminosalicylici acid

granula

4 g

 

N002162

J04AB01

cycloserine

kapsula ili tableta

250 mg

 

N002329

J04AB02

rifampicin

kapsula ili tableta

150 mg

 

N002170

J04AB30

capreomycin

injekcija

1000 mg

 

N002337

J04AC01

izoniazid

tableta

100 mg

 

N002519

J04AC01

izoniazid

tableta

300 mg

 

N002188

J04AD03

ethionamide

tableta

125 mg

 

N002196

J04AD03

ethionamide

tableta

250 mg

 

N001347

J04AK01

pyrazinamide

tableta

400 mg

 

N001354

J04AK02

etambutol

tableta

400 mg

 

N002675

J04BA02

dapsone

tablete

50 mg

 

N002741

J05AE03

ritonavir

oralni rastvor

80 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002758

J05AE07

fosamprenavir

oralna suspenzija

50 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002766

J05AE09

tipranavir

oralni rastvor

100 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002774

J05AR10

lopinavir, ritonavir

oralni rastvor

80 mg/ml + 20 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N003020

J05AF01

zidovudin

oralni rastvor

50 mg/5 ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002782

J05AF04

stavudin

prašak za oralnu suspenziju

1 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002808

J05AF05

lamivudin

oralni rastvor

10 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002816

J05AF06

abakavir

oralni rastvor

20 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N001362

J06AA01

diphtheria antitoxin

injekcija

10000 IU

 

N002204

J06AA01

diphtheria antitoxin

injekcija

20000 IU

 

N004069

J06BB03

varičela-zoster imunoglobulin

rastvor za injekciju/infuziju

-

Prema programu obavezne imunizacije.

 

L

 

   

 

N001396

L01AA01

cyclophosphamide

tableta

50 mg

 

N002212

L01AA02

hlorambucil

tableta

2 mg

 

N001404

L01AA03

melphalan ⁰

injekcija

50 mg

 

N002220

L01AA03

melphalan

tableta

2 mg

 

N001412

L01AA05

chlormethine(cariolyzin)

injekcija

10 mg

 

N003699

L01AA09

bendamustin o

prašak za rastvor za infuziju

25 mg

Hronična limfocitna leukemija.

N003707

L01AA09

bendamustin o

prašak za rastvor za infuziju

100 mg

Hronična limfocitna leukemija.

N002238

L01AB01

busulfan

tableta

2 mg

 

N001438

L01AC01

thiotepa

injekcija

15 mg

 

N001446

L01AD01

karmustin

injekcija

100 mg

 

N001453

L01AD02

lomustin

tableta

40 mg

 

N002964

L01AX04

dakarbazin o

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

100 mg

 

N002972

L01AX04

dakarbazin o

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

200 mg

 

N002246

L01BB02

merkaptopurin

tableta

50 mg

 

N003525

L01BB03

tioguanin

tableta

40 mg

Akutna leukemija, limfoblastni limfom kod dece i odraslih (C91.0; C92.0; C83.5).

N004051

L01BB05

fludarabin 0

injekcija/infuzija

50 mg

Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

N003111

L01BC02

fluorouracil o

rastvor za injekciju

50 mg/ml

 

N003129

L01BC02

fluorouracil o

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

250 mg/5 ml

 

N003137

L01BC02

fluorouracil o

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

500 mg/10 ml

 

N003152

L01BC02

fluorouracil o

rastvor za injekciju/infuziju

1000 mg/20 ml

 

N003202

L01BC02

fluorouracil o

rastvor za injekciju/infuziju

5000 mg/100 ml

 

N003848

L01CA01

vinblastin

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

10 mg/5 ml

 

N001479

L01DA01

daktinomicin

injekcija

0,5 mg

 

N003467

L01DB07

mitoksantron o

koncentrat za rastvor za infuziju

10 mg/5 ml

 

N003475

L01DB07

mitoksantron o

koncentrat za rastvor za infuziju

20 mg/10 ml

 

N002428

L01DC03

mitomicin

prašak za injekciju

1 po 5 mg

 

N002527

L01DC03

mitomicin

prašak za injekciju

1 po 10 mg

 

N002436

L01DC03

mitomicin

prašak za injekciju

1 po 20 mg

 

N001487

L01XB01

procarbazine hydrochloride

kapsula

50 mg

 

N001495

L01XX02

l-asparaginase

injekcija

10000 IU

 

N001503

L01XX23

mitotane

tableta

500 mg

Karcinom nadbubrežne žlezde

N002253

L02AB02

medroksiprogesteron

tableta

100 mg

 

N003608

L03AX03

atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG

prašak za intravezikalni rastvor

-

 

N002360

L04AX02

thalidomide

tableta

100 mg

Multipli mijelom

 

M

 

   

N001511

M01CC01

penicillamine

kapsula

250 mg

Willson-ova bolest

N003145

M03AC01

pankuronijum

rastvor za injekciju

4 mg/2 ml

N003285

M03BX01

baclofen

tableta

5 mg

Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003293

M03BX01

baclofen

tableta

10 mg

Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003301

M03BX01

baclofen

tableta

25 mg

Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003319

M03BX01

baclofen

injekcija

0,05 mg

Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003327

M03BX01

baclofen

infuzija

0,05 mg/2 ml

Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N001529

M09AA01

quinine dihydrochloride

injekcija

600 mg/2 ml

 

 

N

     

 

N001537

N01AF03

thiopenthal o

injekcija

0,5 g

 

N001545

N01AX03

ketamin

injekcija

50 mg/1 ml

 

N001552

N01BB02

lidocain

sprej

10%

 

N001560

N01BB52

lidocain, epinephrin

krema

2,50%

 

N003749

N02AA01

morfin

tableta sa produženim oslobađanjem

10 mg

Samo za decu.

N003756

N02AA01

morfin

tableta sa produženim oslobađanjem

30 mg

Samo za decu.

N003764

N02AA01

morfin

tableta sa produženim oslobađanjem

60 mg

Samo za decu.

N001610

N03AB02

phenytoin

injekcija

250 mg

 

N001628

N03AB02

phenytoin

kapsula ili tableta

25 mg

 

N001636

N03AB02

phenytoin

kapsula ili tableta

50 mg

 

N001644

N03AB02

phenytoin

kapsula ili tableta

100 mg

 

N004028

N03AE01

klonazepam

injekcija/infuzija

1 mg/mL

 

N003921

N03AG01

valproinska kiselina

injekcija/infuzija

100 mg/ml

 

N002543

N03AG04

vigabatrin

kapsula

500 mg

Epilepsija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

N003335

N03AX03

sultiame

tableta

50 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003343

N03AX03

sultiame

tableta

200 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003350

N03AX15

zonisamid

orodisperzibilna tableta

25 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003368

N03AX15

zonisamid

orodisperzibilna tableta

50 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003376

N03AX15

zonisamid

orodisperzibilna tableta

100 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003384

N03AX15

zonisamid

orodisperzibilna tableta

300 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N001677

N05AA02

levomepromazin

tableta

100 mg

N003889

N05AB02

flufenazin o

rastvor za injekciju

25 mg /ml

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

N003079

N05AN01

litijum karbonat

kapsula

300 mg

N002956

N05BA09

clobazam

tableta

10 mg

Epilepsija (G40)

N003392

N05BA09

clobazam

tableta

20 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003400

N05CC01

chloralhydrate

oralni rastvor

100 mg/ml

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003418

N05CC01

chloralhydrate

kapsula

250 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003426

N05CC01

chloralhydrate

kapsula

500 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003681

N05CD08

midazolam

rastvor za bukalnu primenu

10 mg/ml

Terapija prolongiranih akutnih konvulzivnih napada kod dece starosti od 3 meseca do 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N004036

N06AA04

klomipramin

rastvor za injekciju

25mg/2mL

N003434

N06BX03

piracetam

oralni rastvor

333mg/ml

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003442

N06BX03

piracetam

granule

2,4 g

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N002691

N07AA01

neostigmin

rastvor za injekciju

0,5 mg/ml

 

N001669

N07AA01

neostigmin o

injekcija

2,5 mg/ml

 

 

P

 

   

 

N001685

P01BA01

chloroquine phosphate ili sulphate

tableta

100 mg

 

N001693

P01BA01

chloroquine phosphate ili sulphate

tableta

150 mg

 

N001701

P01BA01

chloroquine phosphate ili sulphate

tableta

250 mg

 

N001719

P01BA02

hidroxychloroquine

tableta

200 mg

 

N001727

P01BA03

primaquin diphosphate

tableta

15 mg

 

N001735

P01BB01

proguanil hydrochloride

tableta

100 mg

 

N001743

P01BC01

quinine bisulfat ili sulfat

tableta

300 mg

 

N001750

P01BC02

mefloquine hydrochloride

tableta

250 mg

 

N001768

P01BD01

pyrimethamin sulfat

tableta

25 mg

 

N001776

P01BE02

artemether

injekcija

80 mg/ml

 

N001784

P01BE02

artemether

tableta

20 mg

 

N001792

P01BE03

artesunat

tableta

50 mg

 

N001800

P02BA01

praziquantel

tableta

150 mg

 

N001818

P02BA01

praziquantel

tableta

600 mg

 

N002642

P02CA01

mebendazol

tableta

100 mg

 

N002659

P02CA03

albendazol

tableta

200 mg

1. Ehinokokoza,
2. Cisticerkoza

N001826

P02CB02

diethylcarbamazine dihydrogen citrate

tableta

50 mg

 

N002279

P02CB02

diethylcarbamazine dihydrogen citrate

tableta

100 mg

 

N001834

P02CF01

ivermectin

tableta

3 mg

 

N001842

P02CF01

ivermectin

tableta

6 mg

 

N001859

P02DA01

niclosamid

tableta

500 mg

 

N002873

P03AX01

benzyl benzoate

losion

25%

 

 

R

 

   

 

N001867

R03BB01

ipatropium bromid

ampula za inhalaciju

0,25 mg/1 ml

 

N001875

R03CC02

salbutamol

injekcija

1 mg/ml

 

N003160

R03DA05

aminofilin

rastvor za injekciju/infuziju

250 mg/10 ml

 

N003483

R03DA05

aminofilin

rastvor za injekciju/infuziju

240 mg/10 ml

 

N004044

R06AC03

hloropiramin o

rastvor za injekciju

20 mg/2 ml

 

S

 

   

 

N003087

S01EB01

pilokarpin o

kapi za oči

2%

 

N001891

S01EC01

acetazolamide

tableta

250 mg

 

N001909

S01EC01

acetazolamide

injekcija

500 mg

 

N003095

S01FA01

atropin

kapi za oči, rastvor

0,50%

 

N003103

S01FA01

atropin

kapi za oči, rastvor

1%

 

 

V

 

   

 

N002535

V03AB

trientine trietilen tetramin-dihidrohlorid

kapsula

300 mg

Willson-ova bolest

N003640

V03AB14

protamin o

rastvor za injekciju

50 mg/5 ml

 

N001917

V03AB15

naloxon hydrochloride

injekcija

0,4 mg/ml

 

N001925

V03AC01

deferoxamine mesilat

injekcija

500 mg

 

N001933

V03AF01

mesna (uromiteksan)

injekcija

400 mg

 

N002584

V04CD01

metyrapone

kapsula

250 mg

Cushingov sindrom na osnovu mišljenja tri lekara Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS - Beograd.

N001941

V04CJ02

protirelin

injekcija

0,2 mg

 

N001958

V04CJ02

protirelin

injekcija

0,4 mg

 

N003673

V08BA02

barijum sulfat o

suspenzija

1 g/ml

 

0 Lek se nabavlja samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica RFZO-a.