Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KONTROLI SISTEMA ZA GREJANJE I O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OVLAŠĆENA PRAVNA LICA ZA KONTROLU SISTEMA ZA GREJANJE

("Sl. glasnik RS", br. 58/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju:

1) sadržina, način i rokovi vršenja kontrole sistema za grejanje koji sadrže kotlove, čija je ukupna snaga veća ili jednaka 50 kW;

2) sadržaj izveštaja o izvršenoj kontroli sistema za grejanje i način evidentiranja podataka dobijenih merenjima;

3) uslovi koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za kontrolu sistema za grejanje koji sadrže kotlove čija je ukupna snaga veća ili jednaka 50 kW.

Član 2

Kontrola sistema za grejanje vrši se u cilju procene stanja dostupnih delova sistema za grejanje, procene efikasnosti i toplotne snage sistema za grejanje u odnosu na toplotnu energiju potrebnu za grejanje objekta i predlaganja mera radi unapređenja energetske efikasnosti sistema za grejanje.

Kontrola sistema za grejanje obuhvata i kontrolu procesa sagorevanja u kotlu i procenu stepena korisnosti kotla, u skladu sa Prilogom 1 - Način vršenja kontrole procesa sagorevanja i procena stepena korisnosti kotla, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Predmet kontrole, u smislu ovog pravilnika, nisu sistemi za grejanje, odnosno kotlovi u okviru daljinskih sistema za grejanje i energetskih objekata za proizvodnju električne energije.

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) dostupni delovi jesu delovi sistema za grejanje kojima se može bezbedno pristupiti i čija kontrola se može vršiti bez opreme ili alata, osim u svrhu merenja;

2) sistem za grejanje jeste sistem za grejanje koji se koristi za grejanje jednog ili više objekata ili dela objekta i sadrži jedan ili više kotlova na gasovita, tečna ili čvrsta goriva koji imaju ukupnu snagu kotlova veću ili jednaku 50 kW;

3) obveznik kontrole jeste vlasnik objekta ili dela objekta u kojem je ugrađen sistem za grejanje ili korisnik po drugom pravnom osnovu;

4) ovlašćeno pravno lice jeste pravno lice koje je rešenjem ministra nadležnog za poslove energetike (u daljem tekstu: ministar) ovlašćeno za kontrolu sistema za grejanje (u daljem tekstu: ovlašćeno lice);

5) kontrolor sistema za grejanje jeste fizičko lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano od strane ovlašćenog lica za svrhe sprovođenja kontrole rada sistema za grejanje i koje ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom;

6) objekat kontrole u smislu ovog pravilnika je zgrada, ili više zgrada, porodična stambena zgrada ili pojedinačni stan, koji su priključeni na jedan sistem za grejanje sa kotlovima.

Ostali izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku koji nisu definisani u stavu 1. ovog člana imaju značenje definisano zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije.

Član 4

Kontrole sistema za grejanje vrše se u vremenskim periodima koji se određuju, zavisno od goriva i ukupne snage kotlova ovih sistema.

Shodno stavu 1. ovog člana, kontrole sistema za grejanje vrše se u sledećim vremenskim periodima, i to:

1) kada se koriste gasovita goriva:

(1) za sistem za grejanje sa kotlovima ukupne snage veće ili jednake 50 kW, a manje od 100 kW - na pet godina,

(2) za sistem za grejanje sa kotlovima ukupne snage veće ili jednake 100 kW - na četiri godine,

2) kada se koriste tečna goriva:

(1) za sistem za grejanje sa kotlovima ukupne snage veće ili jednake 50 kW, a manje od 100 kW - na četiri godine,

(2) za sistem za grejanje sa kotlovima ukupne snage veće ili jednake 100 kW - na dve godine,

3) kada se koriste čvrsta goriva:

(1) za sistem za grejanje sa kotlovima ukupne snage veće ili jednake 50 kW, a manje od 100 kW - na tri godine,

(2) za sistem za grejanje sa kotlovima ukupne snage veće ili jednake 100 kW - na dve godine,

4) kada se koristi čvrsto gorivo - biomasa: za sistem za grejanje sa kotlovima ukupne snage veće ili jednake 50 kW, a manje od 100 kW - na pet godina.

U vremenskim periodima iz stava 2. ovog člana obveznik kontrole vrši najmanje jedanput kontrolu sistema za grejanje.

Prva kontrola sistema za grejanje, izvršiće se u vremenskim periodima iz stava 2. ovog člana, počev od dana ugradnje sistema za grejanje.

Član 5

Za vršenje kontrole, obveznik kontrole omogućava nesmetan pristup svim dostupnim delovima sistema za grejanje i kontroloru sistema za grejanje stavlja na uvid svu raspoloživu dokumentaciju, izveštaje, podatke i informacije od značaja za kontrolu, navedene u Prilogu 2 - Dokumentacija koja treba da bude stavljena na uvid u svrhu vršenja kontrole, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kontroli sistema za grejanje prisustvuje obveznik kontrole ili lice ovlašćeno od obveznika kontrole.

Ako je objekat kontrole, stan ili porodična stambena zgrada, kontroli prisustvuje obveznik kontrole ili punoletni član njegovog porodičnog domaćinstva, odnosno lice ovlašćeno od obveznika kontrole.

Ako je objekat kontrole, zgrada sa više zasebnih stanova, kontroli prisustvuju obveznici kontrole, odnosno lice ovlašćeno od obveznika kontrole ili predsednik skupštine stanara zgrade, saglasno njegovim ovlašćenjima utvrđenim zakonom kojim se uređuju poslovi održavanja i upravljanja stambenim zgradama.

Obveznici kontrole su: vlasnici, odnosno zakupci stanova.

Obveznik kontrole, pri vršenju kontrole, obezbeđuje prisustvo lica odgovornog za rukovanje sistema za grejanje radi pružanja ovlašćenom pravnom licu neophodnih informacija o načinu korišćenja i održavanja sistema za grejanje.

Po izvršenoj kontroli, kontrolor sistema za grejanje, bez odlaganja, sastavlja zapisnik o kontroli.

Zapisnik o kontroli sadrži osnovne podatke o izvršenoj kontroli i to:

1) adresa, mesto i predmet kontrole;

2) datum izvršene kontrole;

3) podatke o licima koja su prisustvovala kontroli;

4) vreme početka i završetka izvršene kontrole i

5) razloge usled kojih kontrola nije mogla da bude izvršena, ako su ti razlozi postojali, odnosno nastupili van volje kontrolora.

Zapisnik potpisuju kontrolor sistema za grejanje, obveznik kontrole, odnosno lice ovlašćeno od obveznika kontrole.

Član 6

Kontrola sistema za grejanje obuhvata aktivnosti navedene u Prilogu 3 - Način vršenja kontrole, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kontrola sistema za grejanje iz stava 1. ovog člana vrši se saglasno srpskom standardu SRPS EN 15378.

Način vršenja kontrole iz stava 2. ovog člana obuhvata i aktivnosti navedene u Prilogu 1.

Član 7

Po završetku kontrole sistema za grejanje, ovlašćeno pravno lice priprema izveštaj o kontroli, koji naročito sadrži:

1) opšte podatke o objektu i sistemu za grejanje koji je predmet kontrole;

2) opšte podatke o obvezniku kontrole;

3) opšte podatke o ovlašćenom pravnom licu i kontroloru sistema za grejanje;

4) rezultate kontrole procesa sagorevanja u kotlu;

5) uverenje o etaloniranju uređaja kojima je izvršena kontrola;

6) ocenu stanja dostupnih delova sistema za grejanje;

7) procenu energetske efikasnosti i snage sistema za grejanje;

8) mere za poboljšanje energetske efikasnosti sistema za grejanje.

Pored elemenata iz stava 1. ovog člana, izveštaj može da sadrži i:

1) preporuke za unapređenje sistema za grejanje, koji je predmet kontrole, koje uzimaju u obzir karakteristike i delove energetski najefikasnijeg raspoloživog sistema za grejanje na tržištu i

2) preporuke za unapređenje sistema za grejanje, koji je predmet kontrole, koje uzimaju u obzir sistem za grejanje sličnog tipa u kome svi elementi zadovoljavaju minimalne zahteve sadržane u tehničkim propisima.

Izveštaj o kontroli iz stava 1. ovog člana priprema se na Obrascu - Izveštaj o izvršenoj kontroli sistema za grejanje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ovlašćeno pravno lice dostavlja izveštaj o kontroli obvezniku kontrole u roku od 15 dana od završetka kontrole.

Član 8

Ovlašćeno pravno lice dostavlja izveštaj o kontroli Ministarstvu, u roku od 30 dana od dana završetka kontrole, prema uputstvu koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva, radi vođenja evidencije podataka dobijenih merenjem.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži i podatke dobijene merenjem u skladu sa Prilogom 1.

Član 9

Zahtev za izdavanje ovlašćenja za kontrolu sistema za grejanje pravno lice podnosi Ministarstvu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva podnosi sledeću dokumentaciju:

1) izvod iz registra koji se vodi kod nadležnog državnog organa,

2) dokumentaciju navedenu u članu 10. stav 2. ovog pravilnika.

Član 10

Ovlašćenje može da se izda pravnim licima koja podnesu zahtev i:

1) imaju najmanje jedno zaposleno lice na neodređeno vreme koje ispunjava uslove za kontrolora sistema za grejanje u skladu sa članom 12. ovog pravilnika;

2) imaju najmanje dva urađena projekta izrade tehničke dokumentacije ili dva projekta izvedene instalacije ili rekonstrukcije sistema za grejanje koji je predmet ovog pravilnika u poslednje četiri godine;

3) imaju ugovoreno opšte osiguranje od odgovornosti za štetu nanetu trećim licima;

4) dostave kodeks ponašanja kontrolora sistema za grejanje iz člana 11. ovog pravilnika.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana se dokazuje na osnovu sledeće dokumentacije:

1) overenom izjavom zakonskog zastupnika podnosioca zahteva o uspešno izvedenim projektima koja obavezno sadrži kratke opise projekata i datume završetka izvođenja radova ili pismenom overenom izjavom zakonskog zastupnika podnosioca zahteva o urađenim projektima izrade tehničke dokumentacije koja obavezno sadrži kratke opise projekata i datum završetka projektovanja;

2) kopijama ugovora koji su relevantni za navedene projekte;

3) overenom kopijom radne knjižice i kopijom potvrde o zaposlenom licu na neodređeno vreme iz stava 1. tačka 1) ovog člana i dokumentacijom iz člana 13. ovog pravilnika

4) ugovorom ili drugim dokazom o postojanju osiguranja iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Član 11

Kodeks ponašanja kontrolora sistema za grejanje obuhvata naročito sledeće principe:

1) profesionalni pristup i stručnu odgovornost u obavljanju kontrole;

2) stalnu edukaciju lica koja obavljaju kontrolu;

3) stalnu proveru stručnosti kontrolora sistema za grejanje i praćenje njihovog rada na terenu i u prostorijama ovlašćenog pravnog lica;

4) poštovanje i primenjivanje propisane procedure kontrole, izveštavanje i evidenciju od strane kontrolora sistema za grejanje;

5) obavezu saopštavanja obvezniku kontrole tačnih i istinitih podataka o izvršenoj kontroli;

6) nepostojanje sukoba interesa definisano u stavu 2. ovog člana;

7) nepostojanje komercijalnog podsticaja ili druge vrste materijalne koristi da se prikaže povoljan ili nepovoljan rezultat;

8) korišćenje podataka pribavljenih u toku kontrole isključivo u svrhu izrade izveštaja, izuzev u svrhe, kontrole kvaliteta i vođenja evidencije;

9) obaveštavanje obveznika kontrole kada sistem čiju kontrolu vrši izgleda nebezbedno na način da može naneti veću štetu ljudima i imovini;

10) ponašanje kontrolora sistema za grejanje koje isključuje upotrebu alkohola, opojnih sredstava ili se na drugi način ispoljava nedolični ili agresivni nastup pri vršenju kontrole;

11) ponašanje kontrolora sistema za grejanje i komunikaciju koja je u skladu sa svim profesionalnim pravilima koja se odnose na nezavisnost, dostojanstvo i integritet profesije, kao i na profesionalnu tajnu, na način koji je konzistentan sa specifičnom prirodom date profesije;

12) uzdržavanje kontrolora sistema za grejanje od ponašanja ili postupaka koji su suprotni ovom kodeksu i koji predstavljaju povredu radne obaveze, u smislu zakona kojim se uređuju radni odnosi.

Sukob interesa kontrolora sistema za grejanje postoji ako je kontrolor:

1) zaposlen u privrednom društvu koje je predmet kontrole ili je član nadzornog odbora tog privrednog društva;

2) akcionar ili vlasnik udela u privrednom društvu koje je obveznik pregleda.

Uz izveštaj o kontroli sistema za grejanje, kontrolor sistema za grejanje obavezno prilaže i potpisanu izjavu da se ne nalazi u bilo kojoj od situacija koja predstavlja sukob interesa iz stava 2. ovog člana.

Član 12

Kontrolor sistema za grejanje mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima stečeno visoko obrazovanje u naučnoj, odnosno stručnoj oblasti mašinskog inženjerstva na akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB (evropski sistem prenosa bodova) i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektovanja, izvođenja radova ili održavanja sistema za grejanje koji su predmet ovog pravilnika ili

2) poseduje licencu Odgovornog projektanta termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike ili Odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike broj 330 i/ili 430 izdatu od strane Inženjerske komore Srbije.

Član 13

Ispunjenje uslova iz člana 12. tačka 1) ovog pravilnika se dokazuje: overenom kopijom diplome, radnom knjižicom i listom projekata u kojima je lice učestvovalo, potpisano i overeno od strane pravnog lica koje je podnelo zahtev za izdavanje ovlašćenja, koja obavezno sadrži: naziv projekta, lokaciju objekta, odnosno sistema za grejanje, snaga sistema, datum početka i završetka projekta i naziv investitora.

Ispunjenje uslova iz člana 12. tačka 2) ovog pravilnika se dokazuje kopijom licence.

Član 14

Kontrole sistema za grejanje mogu da obavljaju pravna lica koja imaju ovlašćenje koje je izdao Ministar u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Član 15

Rešenje kojim se daje ovlašćenje, pored opštih elemenata utvrđenih zakonom, sadrži podatke:

1) iz registra koji predstavljaju osnovne podatke pravnog lica kome se daje ovlašćenje;

2) o kvalifikacionoj strukturi i broju kontrolora sistema za grejanje;

3) o dokazima na osnovu kojih je utvrđeno da pravno lice ispunjava uslove za obavljanje kontrole sistema za grejanje, i

4) o dokazima na osnovu kojih je utvrđeno da lice koje će obavljati poslove kontrolora sistema za grejanje ispunjava uslove iz ovog pravilnika.

Član 16

Prva kontrola sistema za grejanje, ugrađenog u periodu od najduže tri godine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, izvršiće se u vremenskim periodima iz člana 4. stava 2. ovog pravilnika.

Prva kontrola sistema za grejanje, čiji kotlovi imaju ukupnu snagu veću ili jednaku 100 kW, ugrađenog u periodu dužem od tri godine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, izvršiće se u periodu do dve godine, od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Prva kontrola sistema za grejanje, čiji kotlovi imaju ukupnu snagu veću ili jednaku 50 kW, a manju od 100 kW, ugrađenog u periodu dužem od tri godine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika izvršiće se u periodu do tri godine, od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1-3, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE