Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Verzija propisa je prestala da važi 23.01.2020.

Email Print


PRAVILNIK O SADRŽINI, ROKOVIMA I POSTUPKU DOSTAVLJANJA INVESTICIONE DOKUMENTACIJE ZA KAPITALNE PROJEKTE

("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržaj, rokovi i postupak dostavljanja investicione dokumentacije koja se izrađuje u pojedinim fazama projektnog ciklusa radi sagledavanja ekonomske opravdanosti utroška javnih sredstava za realizaciju kapitalnog projekta, kandidovanja projekta za finansiranje, donošenja odluke o finansiranju, izveštavanja o realizaciji i efektima kapitalnog projekta.

Vrste investicione dokumentacije

Član 2

Za potrebe predlaganja ideje kapitalnog projekta, razrade projektnih ideja, donošenja odluke o finansiranju kapitalnog projekta, kao i praćenja sprovođenja i izveštavanja o realizaciji kapitalnog projekta, izrađuje se sledeća investiciona dokumentacija:

1) Obrazac za predlaganje ideje kapitalnog projekta (Obrazac KI);

2) prethodna studija izvodljivosti, odnosno prethodna studija opravdanosti;

3) studija izvodljivosti, odnosno studija opravdanosti;

4) zahtevi za finansiranje kapitalnog projekta, i to:

(1) Zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta (Obrazac KF);

(2) Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta čija je realizacija u toku (Obrazac KR);

5) Izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta (Obrazac KN);

6) Završni izveštaj o realizaciji kapitalnog projekta (Obrazac KZ);

7) izveštaj o efektima kapitalnog projekta.

Obrazac KI, Obrazac KF, Obrazac KR, Obrazac KN i Obrazac KZ odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Investiciona dokumentacija prema vrednosti projekta

Član 3

Predlagač ideje kapitalnog projekta (u daljem tekstu: predlagač), odnosno ovlašćeni predlagač kapitalnog projekta (u daljem tekstu: ovlašćeni predlagač), dostavlja u zavisnosti od kategorije kapitalnog projekta sledeću investicionu dokumentaciju:

1) za kapitalne projekte male vrednosti:

(1) Obrazac za predlaganje ideje kapitalnog projekta (Obrazac KI),

(2) zahtev za finansiranje kapitalnog projekta (Obrazac KF, odnosno Obrazac KR),

(3) Izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta (Obrazac KN),

(4) Završni izveštaj o realizaciji kapitalnog projekta (Obrazac KZ);

2) za kapitalne projekte srednje vrednosti:

(1) Obrazac za predlaganje ideje kapitalnog projekta (Obrazac KI),

(2) studiju izvodljivosti, odnosno studiju opravdanosti,

(3) zahtev za finansiranje kapitalnog projekta (Obrazac KF, odnosno Obrazac KR),

(4) Izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta (Obrazac KN),

(5) Završni izveštaj o realizaciji kapitalnog projekta (Obrazac KZ);

3) za kapitalne projekte velike vrednosti:

(1) Obrazac za predlaganje ideje kapitalnog projekta (Obrazac KI),

(2) prethodnu studiju izvodljivosti, odnosno prethodnu studiju opravdanosti,

(3) studiju izvodljivosti, odnosno studiju opravdanosti,

(4) zahtev za finansiranje kapitalnog projekta (Obrazac KF, odnosno Obrazac KR),

(5) Izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta (Obrazac KN),

(6) Završni izveštaj o realizaciji kapitalnog projekta (Obrazac KZ),

(7) izveštaj o efektima kapitalnog projekta.

Kalendar aktivnosti i rokovi dostavljanja

Član 4

Postupak dostavljanja investicione dokumentacije i vršenje drugih aktivnosti obavlja se prema sledećem kalendaru za nivo Republike Srbije:

1) tokom cele godine indirektni korisnici budžetskih sredstava, javna preduzeća, kao i ostali korisnici javnih sredstava kao predlagači, dostavljaju svoje predloge ideja kapitalnih projekata, nadležnom direktnom korisniku sredstava budžeta Republike Srbije, kao ovlašćenom predlagaču;

2) tokom cele godine direktni korisnici budžetskih sredstava, kao ovlašćeni predlagači, pripremaju predloge ideja za kapitalne projekte iz svoje nadležnosti, koje unose u Integrisanu bazu kapitalnih projekata; takođe, ovlašćeni predlagači selektuju i ocenjuju dostavljene predloge ideja za kapitalne projekte od strane predlagača i unose ih u Integrisanu bazu kapitalnih projekata;

3) od 15. februara do 15. marta tekuće godine, ovlašćeni predlagač podnosi Ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahteve za finansiranje kapitalnih projekata, radi uključivanja u srednjoročne prioritete javnih investicija u okviru predloga za prioritetne oblasti finansiranja; ukoliko ovlašćeni predlagač podnosi više zahteva za finansiranje obavezno ih rangira u okviru svog predloga za prioritetne oblasti finansiranja;

4) do 10. aprila tekuće godine Komisija za kapitalne investicije, nakon dostavljanja predloga za prioritetne oblasti finansiranja, vrši rangiranje kapitalnih projekata srednje i velike vrednosti;

5) od 5. jula do 1. septembra tekuće godine, direktni korisnici budžetskih sredstava podnose Ministarstvu zahteve za finansiranje kapitalnih projekata koji nisu bili iskazani ili su izmenjeni u odnosu na predloge za prioritetne oblasti finansiranja;

6) od 5. do 20. septembra tekuće godine Komisija za kapitalne investicije vrši preispitivanje kapitalnih projekata srednje i velike vrednosti koji su uključeni u predlog finansijskog plana, a radi njihovog konačnog rangiranja po sektorima, uzimajući u obzir i sve informacije o statusu projekata i budžetskim ograničenjima;

7) ovlašćeni predlagač, najkasnije u roku od 30 dana od poslednjeg dana svakog kalendarskog kvartala, dostavlja Ministarstvu kvartalni izveštaj o napretku realizacije kapitalnih projekata iz svoje nadležnosti; godišnji izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta dostavlja se zajedno sa izveštajem za poslednji kvartal;

8) ovlašćeni predlagač u roku od 60 dana od dana završetka kapitalnog projekta sačinjava završni izveštaj o realizaciji kapitalnog projekta, koji dostavlja Ministarstvu;

9) ovlašćeni predlagač nakon tri godine od završetka kapitalnog projekta velike vrednosti sačinjava izveštaj o efektima kapitalnog projekta koji dostavlja Vladi.

Postupak dostavljanja investicione dokumentacije i vršenje drugih aktivnosti obavlja se prema sledećem kalendaru za nivo lokalne vlasti:

1) tokom cele godine indirektni korisnici budžetskih sredstava, javna preduzeća, kao i ostali korisnici javnih sredstava kao predlagači, dostavljaju svoje predloge ideja kapitalnih projekata, nadležnom direktnom korisniku sredstava budžeta lokalne vlasti, kao ovlašćenom predlagaču;

2) tokom cele godine direktni korisnici budžetskih sredstava, kao ovlašćeni predlagači, pripremaju predloge ideja za kapitalne projekte iz svoje nadležnosti, koje unose u bazu kapitalnih projekata lokalne vlasti; takođe, ovlašćeni predlagači selektuju i ocenjuju dostavljene predloge ideja za kapitalne projekte od strane predlagača i unose ih u bazu kapitalnih projekata lokalne vlasti;

3) do 15. marta tekuće godine, ovlašćeni predlagač podnosi lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, zahteve za finansiranje kapitalnih projekata koji će biti uključeni u plan javnih investicija lokalnih vlasti za budžetsku i naredne dve fiskalne godine;

4) do 10. aprila tekuće godine, Komisija za kapitalne investicije, nakon dostavljanja predloga za uključivanje u plan javnih investicija, vrši rangiranje kapitalnih projekata srednje i velike vrednosti;

5) do 15. juna tekuće godine, nadležni kolektivni izvršni organ lokalne vlasti usvaja nacrt plana javnih investicija;

6) od 1. avgusta do 1. septembra tekuće godine, direktni korisnici budžetskih sredstava podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije zahteve za finansiranje kapitalnih projekata koji nisu bili iskazani ili su izmenjeni u odnosu na predloge za utvrđivanje plana javnih investicija;

7) od 5. do 20. septembra tekuće godine, Komisija za kapitalne investicije, koju obrazuje kolektivni izvršni organ lokalne vlasti vrši preispitivanje kapitalnih projekata srednje i velike vrednosti koji su uključeni u predlog finansijskog plana, a radi njihovog konačnog rangiranja po sektorima, uzimajući u obzir i sve informacije o statusu projekata i budžetskim ograničenjima;

8) do 1. oktobra tekuće godine, kolektivni izvršni organ lokalne vlasti donosi revidirani plan javnih investicija;

9) ovlašćeni predlagač, najkasnije u roku od 30 dana od poslednjeg dana svakog kalendarskog kvartala dostavlja lokalnom organu uprave nadležnom za finansije kvartalni izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta iz svoje nadležnosti; godišnji izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta dostavlja se zajedno sa izveštajem za poslednji kvartal;

10) ovlašćeni predlagač u roku od 60 dana od dana završetka kapitalnog projekta sačinjava završni izveštaj o realizaciji kapitalnog projekta, koji dostavlja lokalnom organu uprave nadležnom za finansije;

11) ovlašćeni predlagač nakon tri godine od završetka kapitalnog projekta velike vrednosti sačinjava izveštaj o fektima kapitalnog projekta koji dostavlja nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti.

Obrazac za predlaganje ideje kapitalnog projekta

Član 5

Obrazac za predlaganje ideje kapitalnog projekta podnosi se na Obrascu KI i sadrži:

1) osnovne informacije o nosiocima projekta (ovlašćeni predlagač, predlagač i investitor);

2) osnovne podatke o projektu (naziv projekta, kratak opis projekta, informacije o lokaciji tj. mestu ulaganja, informacije o povezanosti sa drugim kapitalnim projektima);

3) vezu sa strateškim dokumentima (stratešku relevantnost, sektor u kome se realizuje projekat);

4) informacije o trajanju projekta;

5) procenjene troškove kapitalnog projekta.

Prethodna studija izvodljivosti, odnosno prethodna studija opravdanosti

Član 6

Prethodna studija izvodljivosti je studija u kojoj se sagledavaju i analiziraju različite opcije za koje se smatra da na tehničko-tehnološki, društveno-ekonomski, finansijski i vremenski prihvatljiv način ostvaruju ciljeve koji su postavljeni u predlogu ideje kapitalnog projekta, uzimajući u obzir prostorna, ekološka, tržišna, društveno-ekonomska, finansijska, zakonska i ostala ograničenja kojima se utvrđuje osnova za donošenje odluke o daljoj razradi kapitalnog projekta.

Ovlašćeni predlagač dostavlja prethodnu studiju opravdanosti, za objekte iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14), izrađenu u skladu sa odredbama tog zakona.

Studija izvodljivosti, odnosno studija opravdanosti

Član 7

Studija izvodljivosti je studija koja se izrađuje za odabranu opciju iz prethodne studije izvodljivosti, odnosno za više opcija u slučaju da nije izrađena prethodna studija izvodljivosti ili ukoliko u prethodnoj studiji izvodljivosti nije bilo moguće doneti odgovarajući zaključak o tome koja je opcija najpovoljnija. Ona sadrži detaljnu analizu i sagledavanje tehničkih, tehnoloških, tržišnih, društveno-ekonomskih, finansijskih i drugih elemenata kapitalnog projekta, uz proveru ispunjenosti prostornih, ekoloških, zakonskih i ostalih ograničenja i rizika predloženog rešenja, uključujući analizu troškova i koristi.

Ovlašćeni predlagač dostavlja studiju opravdanosti, za objekte iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji, izrađenu u skladu sa odredbama tog zakona.

Zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta

Član 8

Zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta ovlašćeni predlagač podnosi Ministarstvu, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, na Obrascu KF i sadrži:

1) osnovne informacije o nosiocima projekta (ovlašćeni predlagač, predlagač i investitor);

2) osnovne podatke o projektu (naziv projekta, kratak opis projekta, informacije o lokaciji tj. mestu ulaganja, informacije o povezanosti sa drugim kapitalnim projektima, razlozi za realizaciju projekta);

3) podatke o korisnicima projekta (direktni i indirektni korisnici projekta);

4) vezu sa strateškim dokumentima (strateška relevantnost, sektor u kome se realizuje projekat, značaj projekta);

5) uticaj na ravnopravnost polova;

6) podatke o statusu dokumentacije;

7) informacije o zemljištu/objektu za realizaciju projekta;

8) trajanje projekta;

9) pocenjene troškove kapitalnog projekta;

10) ciljeve i indikatore projekta.

Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta čija je realizacija u toku

Član 9

Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta čija je realizacija u toku ovlašćeni predlagač podnosi Ministarstvu, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, na Obrascu KR i sadrži:

1) osnovne informacije o nosiocima projekta (ovlašćeni predlagač, predlagač i investitor);

2) osnovne podatke o projektu (naziv projekta, kratak opis projekta, informacije o lokaciji tj. mestu ulaganja, informacije o povezanosti sa drugim kapitalnim projektima, razlozi za realizaciju projekta, veza sa zakonom/odlukom o budžetu);

3) podatke o korisnicima projekta (direktni i indirektni korisnici projekta);

4) vezu sa strateškim dokumentima (strateška relevantnost, sektor u kome se realizuje projekat, značaj projekta);

5) uticaj na ravnopravnost polova;

6) podatke o statusu dokumentacije;

7) informacije o zemljištu/objektu za realizaciju projekta;

8) trajanje projekta;

9) procenjene troškove kapitalnog projekta;

10) ciljeve i indikatore projekta.

Izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta

Član 10

Izveštaj o napretku realizacije kapitalnog projekta dostavlja se na Obrascu KN i sadrži:

1) osnovne informacije o nosiocima projekta (ovlašćeni predlagač, predlagač i investitor);

2) osnovne podatke o projektu (naziv projekta, veza sa zakonom/odlukom o budžetu);

3) pregled realizovanih aktivnosti u izveštajnom periodu (finansijska i fizička realizacija aktivnosti).

Završni izveštaj o realizaciji kapitalnog projekta

Član 11

Završni izveštaj o realizaciji kapitalnog projekta dostavlja se na Obrascu KZ i sadrži:

1) osnovne informacije o nosiocima projekta (ovlašćeni predlagač, predlagač i investitor);

2) osnovne podatke o projektu (naziv projekta, veza sa zakonom/odlukom o budžetu);

3) pregled realizovanih aktivnosti u izveštajnom periodu (finansijska realizacija aktivnosti po godinama i izvorima finansiranja, fizička realizacija aktivnosti).

Izveštaj o postignutim efektima kapitalnog projekta

Član 12

U Izveštaju o postignutim efektima kapitalnog projekta analiziraju se efekti koji su postignuti realizacijom kapitalnog projekta i vrši se njihovo upoređivanje sa prvobitno planiranim i procenjenim efektima na ostvarenje društvenog, ekonomskog, regionalnog i ekološki održivog razvoja.

Dostavljanje investicione dokumentacije

Član 13

Investiciona dokumentacija, osim prethodne studije izvodljivosti, odnosno prethodne studije opravdanosti i studije izvodljivosti, odnosno studije opravdanosti, dostavlja se Ministarstvu, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za finansije u pisanoj formi.

Sva investiciona dokumentacija unosi se u Integrisanu bazu kapitalnih projekata, odnosno bazu kapitalnih projekata lokalne vlasti, po njihovom uspostavljanju.

Završna odredba

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrasce koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE