Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA

("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina akta kojim se uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca (u daljem tekstu: interni akt).

Internim aktom u skladu sa Zakonom naročito se uređuje način planiranja nabavki (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procenjene vrednosti, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost za planiranje, ciljevi postupka javne nabavke, način izvršavanja obaveza iz postupka, način obezbeđivanja konkurencije, sprovođenje i kontrola javnih nabavki i način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Član 2

Internim aktom može da se vrši upućivanje na primenu usvojenih akata naručioca i sertifikovanih procedura po domaćim, evropskim ili međunarodnim standardima, kojima se uređuju pitanja iz ovog pravilnika, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog pravilnika.

Način planiranja nabavki

Član 3

Internim aktom naručilac uređuje ovlašćenja u planiranju nabavki, postupak planiranja nabavki, rokove izrade i donošenja plana javnih nabavki, kao i druga pitanja od značaja za način planiranja nabavki.

Utvrđivanje načina planiranja nabavki iz stava 1. ovog člana odnosi se na:

1) kriterijume za planiranje nabavki;

2) način iskazivanja potreba, proveru iskazanih potreba i utvrđivanje stvarnih potreba predmeta nabavke;

3) pravila i način određivanja predmeta nabavke i tehničkih specifikacija predmeta nabavke;

4) pravila i način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke;

5) način ispitivanja i istraživanja tržišta predmeta nabavke (stepen razvijenosti tržišta, upoređivanje cena više potencijalnih ponuđača, kvalitet, period garancije, održavanje, rokovi isporuke, mogućnosti zadovoljavanja potreba naručioca na drugačiji način i sl.);

6) radnje u vezi sa proverom vrste postupka i primene odgovarajućeg postupka i utvrđivanje istovrsnosti javne nabavke;

7) način određivanja perioda na koji se ugovor o javnoj nabavci zaključuje;

8) određivanje dinamike pokretanja postupka javne nabavke;

9) ispitivanje opravdanosti rezervisane javne nabavke;

10) proveru usaglašenosti plana javnih nabavki sa budžetom Republike Srbije, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave ili finansijskim planom naručioca;

11) izradu predloga plana javnih nabavki i

12) donošenje plana javnih nabavki.

Član 4

Naručilac prilikom planiranja javne nabavke naročito uzima u obzir sledeće kriterijume:

1) da li je predmet javne nabavke u funkciji obavljanja delatnosti naručioca i u skladu sa planiranim ciljevima;

2) da li tehničke specifikacije i količine odgovaraju stvarnim potrebama naručioca;

3) da li je procenjena vrednost konkretne javne nabavke odgovarajuća s obzirom na ciljeve nabavke, imajući u vidu tehničke specifikacije i količine;

4) da li javna nabavka ima za posledicu stvaranje dodatnih troškova za naručioca;

5) da li postoje druga moguća rešenja za zadovoljavanje potrebe naručioca;

6) stanje na zalihama, iskustvene pokazatelje u vezi sa mesečnom, kvartalnom, godišnjom potrošnjom dobara i sl.;

7) troškove održavanja i korišćenja postojeće opreme u odnosu na troškove nove opreme, isplativost investicije, isplativost remonta postojeće opreme i sl.;

8) troškove životnog ciklusa predmeta javne nabavke (trošak nabavke, troškove upotrebe i održavanja, kao i troškove odlaganja nakon upotrebe);

9) rizike i troškove u slučaju nesprovođenja postupka javne nabavke.

Odgovornost za planiranje

Član 5

Internim aktom naručilac uređuje odgovornost za planiranje nabavki svih učesnika u planiranju nabavki.

Ciljevi postupka javne nabavke

Član 6

Internim aktom naručilac bliže uređuje ciljeve postupka javne nabavke, koji se odnose na:

1) celishodnost i opravdanost javne nabavke - pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta i potrebnih količina, za zadovoljavanje stvarnih potreba naručioca na efikasan, ekonomičan i efektivan način;

2) ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava - princip "vrednost za novac", odnosno pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta po najpovoljnijoj ceni;

3) efektivnost (uspešnost) - stepen do koga su postignuti postavljeni ciljevi, kao i odnos između planiranih i ostvarenih efekata određene javne nabavke;

4) transparentno trošenje javnih sredstava;

5) obezbeđivanje konkurencije i jednak položaj svih ponuđača u postupku javne nabavke;

6) zaštitu životne sredine i obezbeđivanje energetske efikasnosti;

7) blagovremeno i efikasno sprovođenje postupka javne nabavke za potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada naručioca i blagovremenog zadovoljavanja potreba ostalih korisnika.

Način izvršavanja obaveza iz postupka javne nabavke

Član 7

Internim aktom naručilac uređuje način izvršavanja obaveza u postupku javne nabavke, odnosno:

1) pre donošenja odluke o pokretanju postupka;

2) prilikom izrade konkursne dokumentacije;

3) u toku otvaranja ponuda;

4) u fazi stručne ocene ponuda;

5) u toku zaključenja ugovora.

Način obezbeđivanja konkurencije

Član 8

Internim aktom naručilac uređuje način obezbeđivanja konkurencije u svim postupcima javne nabavke u skladu sa Zakonom, kao i u slučaju nabavki na koje se Zakon ne primenjuje.

Sprovođenje postupka javne nabavke

Član 9

Internim aktom naručilac uređuje ovlašćenja i odgovornost za sprovođenje postupka javne nabavke, sačinjavanje predloga i donošenje odluka, rešenja i drugih akata u postupku javne nabavke, i to za:

1) izradu akata u postupku javne nabavke;

2) oblikovanje javne nabavke po partijama;

3) određivanje dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke;

4) određivanje tehničkih specifikacija predmeta javne nabavke;

5) određivanje kriterijuma za dodelu ugovora i elemenata kriterijuma, kao i metodologije za dodelu pondera za svaki element kriterijuma;

6) utvrđivanje uporedivosti ponuđene cene sa tržišnom cenom;

7) izradu modela ugovora;

8) postupanje u postupku zaštite prava;

9) postupanje u rokovima za zaključenje ugovora;

10) prikupljanje podataka, sačinjavanje i dostavljanje izveštaja o javnim nabavkama, unutar naručioca, Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Internim aktom uređuje se način sprovođenja postupka javne nabavke, i to:

1) način podnošenja zahteva za pokretanje postupka javne nabavke (predmet javne nabavke, procenjena vrednost, tehničke specifikacije, dodatni uslovi i sl.);

2) način odobravanja javne nabavke;

3) način postupanja po odobrenom zahtevu za pokretanje postupka javne nabavke;

4) način imenovanja članova komisije za javnu nabavku, odnosno lica koja sprovode postupak javne nabavke;

5) način pružanja stručne pomoći komisiji, odnosno licima koja sprovode postupak javne nabavke;

6) način postupanja u cilju zaštite podataka i određivanje poverljivosti;

7) način evidentiranja svih radnji i akata, čuvanja dokumentacije u vezi sa javnim nabavkama i vođenja evidencije zaključenih ugovora i dobavljača.

Kontrola javnih nabavki

Član 10

Naručilac internim aktom uređuje kontrolu javnih nabavki, sadržinu, rokove izrade i način podnošenja izveštaja o izvršenoj kontroli javnih nabavki.

Kontrola javnih nabavki obuhvata kontrolu mera, radnji i akata naručioca u postupku planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja ugovora o javnoj nabavci, i to:

1) postupka planiranja i celishodnosti planiranja konkretne javne nabavke sa stanovišta potreba i delatnosti naručioca;

2) kriterijuma za sačinjavanje tehničke specifikacije;

3) načina ispitivanja tržišta;

4) opravdanosti dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke i kriterijuma za dodelu ugovora;

5) načina i rokova plaćanja, avanse, garancije za date avanse;

6) izvršenja ugovora, a posebno kvaliteta isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno izvedenih radova;

7) stanja zaliha;

8) načina korišćenja dobara i usluga.

Kontrola se može vršiti u toku i nakon planiranja nabavki, sprovođenja postupka javne nabavke i izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci

Član 11

Internim aktom naručilac uređuje ovlašćenja, odgovornost i način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Internim aktom uređuju se:

1) pravila određivanja lica za praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama;

2) kriterijumi, pravila i način provere kvantiteta i kvaliteta isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova;

3) pravila dostavljanja ugovora i potrebne dokumentacije unutar naručioca;

4) pravila komunikacije sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora;

5) pravila za potpisivanje dokumenata o izvršenom prijemu dobara, usluga ili radova;

6) pravila postupanja u slučaju reklamacija u vezi sa izvršenjem ugovora;

7) pravila prijema i overavanja računa i drugih dokumenata za plaćanje;

8) pravila postupka realizacije ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja;

9) pravila stavljanja dobara na raspolaganje korisnicima unutar naručioca;

10) pravila postupanja u vezi sa izmenom ugovora;

11) pravila za sastavljanje izveštaja (analize) o izvršenju ugovora;

12) postupanja u slučaju potrebe za otklanjanjem grešaka u garantnom roku.

Završne odredbe

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca ("Službeni glasnik RS", broj 106/13).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".