Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA

("Sl. glasnik RS", br. 89/2011, 14/2016 i 61/2020)

Član 1

(1) Pravilnikom o sadržini zahteva za odobrenje objavljivanja prospekta i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za odobrenje objavljivanja prospekta propisuje se:

1. sadržina zahteva za odobrenje objavljivanja prospekta, dokumenta o registraciji, dokumenta o hartijama od vrednosti i skraćenog prospekta koji se odnose na javnu ponudu hartija od vrednosti ili uključenje hartija od vrednosti na regulisano tržište, odnosno multilateralnu trgovačku platformu (u daljem tekstu: MTP);

2. dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za odobrenje prospekta, dokumenta o registraciji, dokumenta o hartijama od vrednosti i skraćenog prospekta.

Član 2

(1) Zahtev za odobrenje objavljivanja prospekta radi javne ponude hartija od vrednosti, Komisiji podnosi izdavalac, odnosno ponuđač.

(2) Zahtev za odobrenje prospekta za uključenje hartija od vrednosti na regulisano tržište, odnosno MTP, Komisiji podnosi izdavalac.

Član 3

(1) Zahtev za odobrenje jedinstvenog prospekta sadrži sledeće podatke:

1. poslovno ime, matični broj i sedište podnosioca zahteva koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj (ukoliko ga poseduje) i sedište podnosioca zahteva koji je strano pravno lice, odnosno ime, prezime, jedinstveni matični broj i prebivalište podnosioca zahteva koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i sedište podnosioca zahteva koji je strano fizičko lice;

2. podatke o vrsti, klasi i broju akcija koje se nude i opis prava koja proizilaze iz akcija, ako se prospekt odnosi na akcije;

3. podatke o vrsti, klasi, valuti izdanja i opis prava koja proizlaze iz hartije od vrednosti, u slučaju da se prospekt odnosi na dužničke hartije od vrednosti;

4. ako se prospekt odnosi na vlasničke hartije od vrednosti koje nisu akcije, opis hartija od vrednosti koje se nude, podatke o vrsti, klasi i broju akcija na koje ta hartija od vrednosti daje pravo sticanja;

5. ukupni predviđeni novčani iznos izdanja ili ponude, ukoliko je to moguće navesti;

6. podaci o licima za kontakt sa Komisijom;

7. popis dokumentacije dostavljene u prilogu.

Član 4

(1) Uz zahtev za odobrenje Prospekta, pored dokumentacije navedene u članu 26. stav 3. Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon), Komisiji se dostavlja:

1. izvod iz registra privrednih subjekata za domaćeg izdavaoca, odnosno odgovarajući dokument s apostilom, ne stariji od 6 meseci sa overenim prevodom za stranog izdavaoca;

2. rešenje o dodeli ISIN broja za hartiju od vrednosti, u slučaju izdavanja novih hartija od vrednosti;

3. dokaz o uplati naknade Komisiji;

4. drugu dokumentaciju po zahtevu Komisije.

(2) Prospekt se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na CD/DVD mediju.

(3) U slučaju da su informacije u prospekt uključene upućivanjem na objavljene informacije, uz zahtev za odobrenje prospekta prilaže se i kopija dokumenta u kojem su te informacije izvorno objavljene. U ovom dokumentu moraju biti jasno označene informacije koje se u prospekt uključuju upućivanjem na informacije.

(4) Pored dokumentacije iz ovog člana, strani izdavaoci i ponuđači Komisiji dostavljaju i dokumentaciju u skladu sa članom 39. Zakona.

(5) Odredbe člana 3. i ovog člana se na odgovarajući način primjenjuju i na zahteve za odobrenje dokumenta o registraciji, dokumenta o hartijama od vrednosti, skraćenog prospekta i dodatka prospektu.

Član 4a

(1) Izuzetno od člana 4. ovog pravilnika, izdavalac iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) Zakona, uz zahtev za odobrenje Prospekta dostavlja:

1. odluku izdavaoca o izdavanju hartija od vrednosti, odnosno uključenju u trgovanje, na regulisano tržište, odnosno MTP;

2. prospekt koji može da se sastoji iz jednog ili više dokumenata i skraćenog prospekta;

3. osnivački akt i statut izdavaoca ili sporazum o osnivanju, odnosno drugi odgovarajući akt izdavaoca;

4. saglasnost nadležnog organa, odnosno saglasnost Vlade Republike Srbije, ukoliko je izdavanje hartija od vrednosti dozvoljeno samo uz takvu saglasnost;

5. saglasnost Narodne banke Srbije ukoliko se hartije od vrednosti izdaju u stranoj valuti;

6. rešenje Centralnog registra o dodeli CFI koda i ISIN broja za hartiju od vrednosti, u slučaju izdavanja novih hartija od vrednosti;

7. ugovor sa investicionim društvom sa sedištem u Republici Srbiji preko koga se zahtev podnosi;

8. dokaz o uplati naknade Komisiji;

9. drugu dokumentaciju po zahtevu Komisije.

(2) Prospekt se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na CD/DVD mediju.

(3) Odredbe člana 3. i ovog člana se na odgovarajući način primjenjuju i na zahteve za odobrenje dokumenta o registraciji, dokumenta o hartijama od vrednosti, skraćenog prospekta i dodatka prospektu.

Član 4b

(1) Izuzetno od člana 4. i člana 4a ovog pravilnika, izdavalac dužničkih hartija od vrednosti može informacije o izdavaocu iz okvira propisane sadržine prospekta koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti, pod uslovom da su dostupne u javnim registrima odnosno na internet stranici izdavaoca, kao i informacije koje se odnose na finansijske i revizorske izveštaje izdavaoca, u prospektu prikazati upućivanjem, odnosno direktnim linkovanjem.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana prospekt koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti obavezno sadrži spisak svih dokumenata u kojima su sadržane navedene informacije, s jasnom naznakom u kom delu pojedinog dokumenta se nalazi konkretna informacija i na kojoj internet stranici i delu internet stranice je dokument dostupan u elektronskoj formi.

(3) Uz zahtev za odobrenje objavljivanja prospekta koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti izdavalac nije dužan da podnese dokumentaciju koja je javno dostupna u javnim registrima.

Član 5

(1) Ukoliko u postupku po zahtevu iz člana 3. ovog pravilnika, Komisija utvrdi da je isti potrebno dopuniti ili izmeniti, podnosilac zahteva dostavlja:

1. u elektronskoj formi prečišćen tekst celog prospekta, dokumenta o registraciji ili dokumenta o hartijama od vrednosti i skraćenog prospekta, u kojem su izmene i dopune jasno označene;

2. u pisanoj formi samo tekst izmene ili dopune, potpisan od istih lica koje su potpisale i prospekt, dokument o registraciji ili dokument o hartijama od vrednosti i skraćeni prospekt, ranije dostavljen Komisiji;

3. izjavu, potpisanu od lica koje su potpisale i prospekt, dokument o registraciji ili dokument o hartijama od vrednosti i skraćeni prospekt, kojom potvrđuju da, izuzev dostavljenih i označenih izmena i dopuna, nisu menjani ostali delovi ranije dostavljenog prospekta, dokumenta o registraciji ili dokumenta o hartijama od vrednosti i skraćenog prospekta.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko je izdavalac lice iz člana 2. tačka 38) podtačka (3) Zakona, tekst izmene i dopune, odnosno izjavu potpisuje bilo koje od lica koja su određena u skladu sa odgovarajućim aktom tog izdavaoca.

Član 6

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".