Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

("Sl. glasnik RS", br. 58/2013, 102/2015 i 29/2018) - primenjuje se do 31. maja 2019. godine

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se obavljaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, izuzev laboratorijskih zdravstvenih usluga koje se utvrđuju nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Nomenklatura iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik RS", broj 91/11).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 10. jula 2013. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni
Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

NOMENKLATURA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

DEO I

 

Prvo poglavlje

1 PROCEDURE NA NERVNOM SISTEMU
(BLOKOVI 1-86, OSIM BLOKOVA: 18, 26, 44 I 57)

ANATOMSKA REGIJA

1.1 LOBANJA, MOŽDANE OVOJNICE (MENINGE) I MOZAK

TIP PROCEDURE

1.1.1 PREGLED

1 Pregled lobanje, moždanih ovojnica i mozga

40903-00 Neuroendoskopija

Intraventrikularna neuroendoskopija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- umetanje šanta

- treća ventrikulostomija

Isključuje: proceduru pri kojoj se obavlja i biopsija

40803-00 Stereotaksična lokalizacija intrakranijalne lezije

Stereotaksično lokalizovanje za:

- brahiterapiju

- intrakranijalni hirurški zahvat

- radiohirurgiju

Uključuje: angiografiju

primenu imobilizacijske udlage za glavu

kompjutersko utvrđivanje koordinata

kompjuterizovanu tomografija [CT]

lokalizovanje

magnetnu rezonanca [MR]

targeting

ventrikulografiju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- brahiterapija

- trepanacija

- radiohirurgija

Šifrirati i:

- obavljeni hirurški zahvat ili zahvate

Isključuje: funkcionalnu stereotaksičnu proceduru stereotaksičnu:

- cingulotomiju

- palidotomiju

- talamotomiju

1.1.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

2 Kranijalna drenaža ili punkcija

39009-00 Evakuacija subduralnog hematoma

Drenaža postavljena kroz fontanelu

Isključuje: drenažu kroz otvore napravljene trepanacijom

39003-00 Subokcipitalna punkcija (punkcija cisterne magne)

39006-00 Ventrikularna punkcija

Ventrikularna punkcija kroz prethodno implantirani kateter

39703-03 Aspiracija ciste u mozgu

Isključuje: drenažu inficirane ciste

90000-00 Ostale kranijalne punkcije

Aspiracija:

- subarahnoidalnog prostora

- subduralnog prostora (neklasifikovano na drugom mestu)

Kranijalna aspiracija (neklasifikovano na drugom mestu)

3 Insercija aparata za intrakranijalnu cerebrospinalnu tečnost

Zamena aparata za cerebrospinalnu tečnost

Revizija aparata za cerebrospinalnu tečnost

39015-00 Spoljašnja drenaža likvora

Isključuje: umetanje šanta za ventrikularnu cerebrospinalnu tečnost

39015-01 Insercija ventrikularnog rezervoara

Insercija rezervoara:

- Omaja (Ommaya)

- Rikham (Richam's)

39015-02 Umetanje aparata za praćenje intrakranijalnog pritiska i monitoring

4 Uklanjanje aparata za intrakranijalnu cerebrospinalnu tečnost

Isključuje: proceduru njegove zamene

90001-00 Uklanjanje spoljašnjeg ventrikularnog drena

90001-01 Uklanjanje ventrikularnog rezervoara

Uklanjanje rezervoara:

- Omaja (Ommaya)

- Rikham (Richam's)

90001-02 Uklanjanje aparata za praćenje intrakranijalnog pritiska [ICP]

5 Irigacija, insercija ili uklanjanje šanta za intrakranijalnu cerebrospinalnu tečnost

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- neuroendoskopija

Isključuje: inserciju spoljašnjeg ventrikularnog drena

reviziju šanta za cerebrospinalnu tečnost

90002-00 Irigacija šanta za cerebrospinalnu tečnost

40003-00 Insercija ventrikulo-atrijalnog šanta

40003-01 Insercija ventrikulo-pleuralnog šanta

40003-02 Insercija ventrikulo-peritonealnog šanta

Ventrikuloperitoneostomija

40003-03 Insercija ventrikularnog šanta u ostale ekstrakranijalne oblasti

40003-04 Insercija cisternalnog šanta

Insercija šanta:

- cisternalno-atrijalnog

- cisternalno-peritonealnog

- cisternalno-pleuralnog

40009-03 Uklanjanje ventrikularnog šanta

Isključuje: proceduru njegove zamene

40009-04 Uklanjanje cisternalnog šanta

Isključuje: proceduru njegove zamene

6 Ostale procedure primene, insercija i uklanjanja na lobanji, moždanim ovojnicama i mozgu

47705-00 Insercija lobanjskog kalibarskog rama

Insercija lobanjskih držača

Isključuje: proceduru u slučaju frakture ili dislokacije kičme

40709-00 Umetanje intrakranijalnih elektroda kroz otvore napravljene trepanacijom

Duboka stimulacija mozga

Implantacija intrakranijalnih elektroda

Uključuje: inserciju žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

Napomena: Obavlja se u slučaju:

- epilepsije

- multiple skleroze

- kontrole bola

- Parkinsonove (Parkinson) bolesti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- stereotaksična lokalizacija intrakranijalne lezije

- insercija potkožno implantiranog neurostimulatora

40712-00 Insercija intrakranijalne elektrode putem kraniotomije

Duboka stimulacija mozga

Uključuje: inserciju žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

Napomena: Obavlja se u slučaju:

- epilepsije

- multiple skleroze

- kontrole bola

- Parkinsonove (Parkinson) bolesti

40709-02 Podešavanje intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom

Revizija intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom

Uključuje: reviziju žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

40709-03 Zamena intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom

Uključuje: zamenu žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

40712-02 Podešavanje intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije

Revizija intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije

Uključuje: reviziju žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

40712-03 Zamena intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije

Uključuje: zamenu žice (provodnika) koji povezuje elektrode i neurostimulator

40709-01 Uklanjanje intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom

Uključuje: uklanjanje žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

Isključuje: proceduru njihovih zamena

40712-01 Uklanjanje intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije

Uključuje: uklanjanje žice (provodnika) koja povezuje elektrode i neurostimulator

Isključuje: proceduru njihovih zamena

1.1.3 INCIZIJA

7 Inciziono ispitivanje moždanih ovojnica ili mozga

39012-00 Trepanacija

Trepanacija za:

- brahiterapiju

- pri pregledu

Intrakranijalna eksploracija

Isključuje: proceduru kao operativni pristup za hirurški zahvat - šifru izostaviti

8 Intrakranijalna drenaža

Uključuje: drenažu kroz otvore napravljene trepanacijom

Isključuje: šant cerebrospinalne tečnosti

39900-00 Drenaža intrakranijalne infekcije

Drenaža:

- inficirane moždane ciste

- intrakranijalnog apscesa

Isključuje: postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije

39600-00 Drenaža intrakranijalne hemoragije

Drenaža hemoragije:

- ekstraduralne

- intracerebralne

- subduralne

Isključuje: postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije

uklanjanje intrakranijalnog hematoma:

- putem osteoplastične kraniotomije

- sa kraniektomijom

odlivanje subduralnog krvarenja kroz fontanelu

39703-01 Drenaža intrakranijalne lezije ili ciste

Intrakranijalna drenaža (neklasifikovano na drugom mestu)

Isključuje: slučaj inficirane ciste

9 Intrakranijalna dekompresija

40015-00 Subtemporalna dekompresija

39706-01 Dekompresija intrakranijalnog tumora putem osteoplastične kraniotomije

Uključuje: osteoplastični režanj

40106-00 Dekompresija zadnjeg mozga

Dekompresija:

- Arnold-Kjari (Arnold-Chiari) urođene malformacije

- Kjari (Chiari) urođene malformacije

Uključuje: plastiku tvrde moždanice

40106-01 Dekompresija zadnje lobanjske jame

Dekompresija kod siringomijelije

Uključuje: plastiku dure

10 Postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije

39721-00 Postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije

Dekompresija edema }

Drenaža:

- krvarenja }

- infekcije } postoperativno

Uklanjanje:

- apscesa }

- hematoma }

Uključuje: uklanjanje lobanjskog režnja

proceduru putem osteoplatičnog režnja

1.1.4 DESTRUKCIJA

11 Destrukcija intrakranijalne aneurizme ili drugih vaskularnih lezija

35412-00 Endovaskularna okluzija cerebralne aneurizme ili arteriovenske urođene malformacije

Transkateterska embolizacija cerebralne aneurizme ili arteriovenske urođene malformacije

Uključuje: upotrebu:

- koila

- intrakranijalnih:

- balona

- stentova

kateterizaciju

39812-00 Ligatura krvnih sudova u vratu kod intrakranijalne aneurizme

39806-00 Kliping intrakranijalne proksimalne arterije

Napomena: Obavlja se kod aneurizme ili arteriovenske malformacije

39800-00 Kliping cerebralne aneurizme

39815-00 Obliteracija karotidne kavernozna fistule

Uključuje: kombinovanu vratnu i intrakranijalnu proceduru

1.1.5 EKSCIZIJA

12 Biopsija mozga i moždanih ovojnica (meningea)

39703-00 Biopsija mozga kroz otvore nastale trepanacijom

Zatvorena biopsija mozga

Isključuje: neuroendoskopiju sa biopsijom

40903-01 Biopsija mozga putem neuroendoskopije

Intraventrikularna neuroendoskopija sa biopsijom

Uključuje: trepanaciju

39706-00 Biopsija mozga putem osteoplastične kraniotomije

Otvorena biopsija mozga

Uključuje: osteoplastični zalistak

39703-02 Biopsija cerebralnih meningi kroz otvore nastale trepanacijom

Zatvorena biopsija cerebralnih meningi

39706-02 Biopsija cerebralnih meningi putem osteoplastične kraniotomije

Otvorena biopsija cerebralnih meningi

Uključuje: osteoplastični zalistak

13 Ekscizija lobanjske lezije

Uključuje: proceduru u slučaju infekcije

39700-00 Ekscizija lobanjske lezije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kranioplastika

39906-00 Kraniektomija u slučaju infekcije lobanje

Kraniektomija u slučaju osteomijelitisa

Debridman lobanje u slučaju infekcije

Uklanjanje inficiranog lobanjskog zalistka

Sekvestrektomija lobanje

14 Uklanjanje intrakranijalnog hematoma ili apscesa

Isključuje: drenažu kroz otvore napravljene trepanacijom

postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije

39603-00 Uklanjanje intrakranijalnog hematoma putem osteoplastične kraniotomije

Uklanjanje intrakranijalnog hematoma putem osteoplastičnog zalistka

39603-01 Uklanjanje intrakranijalnog hematoma kraniektomijom

39903-00 Uklanjanje intrakranijalnog apscesa

15 Uklanjanje intrakranijalne lezije

Isključuje: uklanjanje hirurškim zahvatima na bazi lobanje

39712-00 Uklanjanje lezije cerebralnih meninga

39709-00 Uklanjanje lezije cerebruma

Parcijalna lobekomija mozga zahvaćenog tumorom

39712-03 Uklanjanje intraventrikularne lezije

39709-01 Uklanjanje lezije moždanog stabla

39709-02 Uklanjanje lezije cerebeluma

41575-00 Uklanjanje lezije cerebelopontinskog ugla

Uklanjanje akustičkog neuroma

Uključuje: zahvate putem kraniotomije

39712-04 Uklanjanje ostalih intrakranijalnih lezija

Uklanjanje intrakranijalnog tumora (neklasifikovano na drugom mestu)

Isključuje: kraniofaringiom

intrakranijalni neuroblastom

procedure koje uključuju i infratemporalnu jamu

leziju pinealnog tela

16 Ostale intrakranijalne ekscizije

Isključuje: hirurške zahvate kroz bazu lobanje

39718-00 Uklanjanje moždane ciste

Marsupijalizacija moždane ciste

Uklanjanje arahnoidalne ciste

39803-00 Ekscizija intrakranijalne arteriovenske malformacije

40703-00 Kortitektomija mozga

Kortikalna resekcija mozga

Isključuje: topektomiju

40703-02 Parcijalna lobektomija mozga

Amigdalo-Hipokampektomija

Hipokampektomija

Isključuje: zahvate u slučaju tumora

40700-00 Prednji segment korpus kalosuma

Korpus kalozotomija

Podela korpus kalozuma

40703-01 Topektomija

40706-00 Hemisferektomija

17 Hirurški zahvati na bazi lobanje radi uklanjanja lezija

Uključuje: sve sa njima povezane reparativne ili rekonstruktivne hiruške zahvate

zahvate kod vaskularnih lezija

39640-00 Uklanjanje lezija koje zahvataju prednju kranijalnu šupljinu

Uključuje: kraniotomiju

reparaciju tvrde moždanice

radikalnu eksciziju baze lobanje

39642-00 Uklanjanje lezija koje zahvataju prednju kranijalnu šupljinu sa čišćenjem produžetka paranazalnih sinusa

Uključuje: reparaciju tvrde moždanice

frontalnu kraniotomiju

lateralnu rinotomiju

radikalnu eksciziju baze lobanje

39646-00 Uklanjanje lezija u prednjoj kranijalnoj šupljini sa radikalnim pročišćavanjem produžetaka paranazalnog sinusa i orbitalne šupljine

Uključuje: dekompresiju optičkog nerva

reparaciju tvrde moždanice

frontalnu kraniotomiju

lateralnu rinotomiju

radikalnu eksciziju baze lobanje

41581-00 Uklanjanje lezije koja uključuje infratemporalnu šupljinu

39650-00 Uklanjanje lezije koja uključuje srednje kranijalne i infratemporalne šupljine

Uključuje: podelu i rekonstrukciju zigomatičnog luka

90032-00 Uklanjanje lezije koja uključuje zadnju kranijalnu šupljinu

Uključuje: procedure putem:

- translabirintskog }

- transmastoidnog } pristupa

- transoralnog }

39653-00 Uklanjanje lezije petroklivusa i klivusa

Uključuje: procedure putem:

- infratentorijalnog }

- supratentorijalnog } pristupa

39658-00 Isecanje lezije klivusa

Uključuje: procedure putem:

- transmaksilarnog }

- transoralnog } pristupa

39660-02 Isecanje lezije kavernoznog sinusa

Uključuje: otkrivanje intrakranijalne karotidne arterije

39662-02 Isecanje lezije foramena magnuma

Uključuje: procedure putem:

- dalekog lateralnog

subokcipitalnog }

- transkondilarnog } pristupa

1.1.6 REPARACIJA

19 Ventrikulostomija

Isključuje: šant za cerebrospinalnu tečnost

inserciju spoljašnjeg ventrikularnog drena

40000-00 Ventrikulocisternostomija

Torkildsenova (Torkildsen) procedura

40012-00 Endoskopska treća ventrikulostomija

Uključuje: pelucidotomiju septuma

40012-01 Treća ventrikulostomija

Uključuje: pelucidotomiju septuma

20 Reparacija tvrde moždanice

Duralni graft

Plastika dure

Reparacija cerebralnih meningi

Isključuje: procedure sa:

- intrakranijalnom dekompresijom

- zatvaranjem obeksa

- repozicija frakture lobanje

- hirurškim zahvatima na lezijama koje uključuju prednju kranijalnu šupljinu

39615-00 Rekonstrukcija defekta tvrde moždanice kraniotomijom

Odložena reparacija tvrde moždanice kraniotomijom posle frakture lobanje

Isključuje: procedure sa kranioplastikom

39615-01 Rekonstrukcija tvrde moždanice i kosti lobanje kraniotomijom

Odložena reparacija tvrde moždanice kranioplastikom posle frakture lobanje

21 Bajpas ekstrakranijuma do intrakranijuma

39818-00 Bajpas ekstrakranijuma do intrakranijuma sa graftom površinske temporalne arterije

90006-00 Bajpas ekstrakranijuma do intrakranijuma sa graftom radijalne arterije

39821-00 Bajpas ekstrakranijuma do intrakranijuma sa graftom vene safene

22 Ostale reparacije moždanih ovojnica

39800-01 Oblaganje cerebralne aneurizme

40109-00 Reparacija encefalokele

Ekscizija i zatvaranje encefalokele

Reparacija:

- cerebralne meningokele

- meningo-encefalokele

40339-00 Zatvaranje obeksa

Uključuje: plastiku dure

1.1.7 REKONSTRUKCIJA

23 Kranioplastika

Rekonstruktivna kranioplastika

Uključuje: graft masnog tkiva

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- ekscizija lobanjske lezije

- nabavka grafta masnog tkiva putem izdvojene incizije

Isključuje: procedure kod frakture lobanje

zahvat uz intrakranijalnu proceduru - ne šifrirati kranioplastiku

40600-00 Kranioplastika sa insercijom lobanjske ploče

Zamena lobanjske ploče

40600-01 Kranioplastika sa koštanim graftom

Koštani graft za lobanju

40600-02 Kranioplastika sa lobanjskim koštanim poklopcem

Reparacija lobanje sa koštanim zalistkom

Zamena koštanog poklopca

Revizija koštanog poklopca

40600-03 Druga kranioplastika

Kranijalna osteoplastika (neklasifikovano na drugom mestu)

Kranioplastika (neklasifikovano na drugom mestu)

Reparacija lobanje (neklasifikovano na drugom mestu)

1.1.8 REVIZIJA

24 Revizija šanta za intrakranijalnu cerebrospinalnu tečnost

Uključuje: uklanjanje i ponovna insercija šanta za cerebrospinalnu tečnost

zamenu šanta za cerebrospinalnu tečnost

Isključuje: reviziju distalnog dela šanta:

- atrialnog

- peritonealnog

- pleuralnog

40009-00 Revizija ventrikularnog šanta

40009-01 Revizija cisternalnog šanta

1.1.9 OSTALE PROCEDURE

25 Procedure u slučaju frakture lobanje

Kranioplastika kod frakture lobanje

39606-00 Elevacija zatvorene frakture lobanje

Repozicija zatvorene ulegnute frakture lobanje

39606-01 Repozicija zatvorene frakture lobanje

Reparacija zatvorene usitnjene frakture lobanje

Uključuje: unutrašnju fiksaciju

39609-00 Debridman složene frakture lobanje

39609-01 Elevacija složene frakture lobanje

Repozicija složene ulegnute frakture lobanje

39612-00 Elevacija složene frakture lobanje sa reparacijom tvrde moždanice i mozga

Repozicija složene ulegnute frakture lobanje sa reparacijom tvrde moždanice i mozga

Isključuje: odloženu reparaciju tvrde moždanice posle frakture lobanje

39609-02 Korekcija složene frakture lobanje

Reparacija složene usitnjene frakture lobanje

Uključuje: unutrašnju fiksaciju

39612-01 Korekcija složene frakture lobanje sa reparacijom tvrde moždanice i mozga

Reparacija složene usitnjene frakture lobanje i tvrde moždanice i mozga

Uključuje: unutrašnju fiksaciju

Isključuje: odloženu reparaciju tvrde moždanice posle frakture lobanje

27 Funkcionalna intrakranijalna stereotaksična procedura

40801-00 Funkcionalna intrakranijalna stereotaksična procedura

Stereotaksična:

- cingulotomija

- palidotomija

- talamotomija

Uključuje: angiografiju

primenu imobilizacionog rama za glavu

kompjutersko utvrđivanje koordinata

kompjuterizovanu tomografiju [CT]

destrukciju lezija

magnetnu rezonancu [MR]

fiziološku lokalizaciju

stvaranje lezija

targeting

ventrikulografiju

28 Ostale procedure na lobanji, meningeama ili mozgu

90007-00 Ostale dijagnostičke procedure na lobanji, mozgu ili cerebralnim meningeama

Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 18

Isključuje: biopsiju lobanje

90007-01 Ostale procedure na lobanji

Kraniektomija (neklasifikovano na drugom mestu)

Incizija i drenaža kranijalnog sinusa

Uklanjanje lobanjske ploče

Isključuje: uklanjanje stranog tela sa/iz lobanje

90007-02 Ostale procedure na mozgu ili cerebralnim meningeama

Horoidna pleksektomija

Kiretaža mozga ili cerebralnih meningi

Debridman mozga ili cerebralnih meningi

Dekortikacija cerebralnih meningi

Ekscizija:

- mozga ili cerebralnih meningi (neklasifikovano na drugom mestu)

- moždanih lezija (neklasifikovano na drugom mestu)

Incizija mozga (neklasifikovano na drugom mestu)

Lobotomija mozga

Liza kortikalnih athezija

Reparacija mozga (neklasifikovano na drugom mestu)

Traktotomija mozga

1.2 STRUKTURE KIČMENOG KANALA I KIČMENE MOŽDINE

Tip procedure

1.2.1 PREGLED

29 Pregled struktura kičmenog kanala i kičmene moždine

90011-05 Spinalna stereotaksična lokalizacija

Stereotaksična lokalizacija za spinalnu hirurgiju

Uključuje: angiografiju

primenu imobilizacionog rama za glavu

kompjutersko utvrđivanje koordinata

kompjuterizovanu tomografiju [CT]

magnetnu rezonancu [MR]

fiziološku lokalizaciju

targeting

Šifrirati i:

- obavljenu hiruršku proceduru ili procedure

Isključuje: funkcionalnu stereotaksičnu proceduru

stereotaksičnu:

- kordotomiju

- traktotomiju

1.2.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

30 Lumbalna punkcija

39000-00 Lumbalna punkcija

31 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na kičmenim pršljenovima ili intervertebralnim diskusima

39013-00 Primena sredstva u zigo-apofiznom zglobu (ravni)

Injekcija u zigo-apofizni zglob (ravan):

- kortikosteroida

- lokalnog anestetika

39013-01 Primena sredstva u kosto-transverzalnom zglobu

Injekcija u kosto-transverzalni zglob:

- kortikosteroida

- lokalnog anestetika

40336-00 Primena hemonukleolitičkog sredstva u disku

Injekcija kimopapaina u intervertebralni prostor

90027-00 Intradiskusna terapija

Intradiskusna elektrotermalna terapija [IDET]

Intradiskusna terapija (perkutana) pomoću:

- elektrotermalnog katetera

- radiofrekvencija (termokoagulacija)

32 Epiduralna injekcija

Uključuje: punkciju epiduralnog prostora

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: epiduralnu infuziju

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja

postupak kod anestezija za operativni zahvat

18216-27 Epiduralna injekcija lokalnog anestetika

18216-28 Epiduralna injekcija opioida

90028-00 Epiduralna injekcija steroida

90018-00 Epiduralna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

18230-00 Epiduralna injekcija neurolitičkog sredstva

39140-00 Epiduralna injekcija kod lize priraslica

Uključuje: epidurogram

Napomena: Obavlja se uz kontrolu nekim od aparata za vizuelizaciju

33 Epiduralna infuzija

Uključuje: plasiranje katetera u epiduralni prostor

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: epiduralnu injekciju

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja

postupak kod anestezija za operativni zahvat

18216-00 Epiduralna infuzija lokalnog anestetika

18216-03 Epiduralna infuzija opioida

90028-01 Epiduralna infuzija steroida

18216-06 Epiduralna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

34 Kaudalna injekcija

Uključuje: plasiranje katetera u epiduralni prostor

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: kaudalnu infuziju

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja

postupak kod anestezija za operativni zahvat

18216-29 Kaudalna injekcija lokalnog anestetika

18216-30 Kaudalna injekcija opioida

90028-02 Kaudalna injekcija steroida

90019-00 Kaudalna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

35 Kaudalna infuzija

Uključuje: plasiranje katetera u epiduralni prostor

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: kaudalnu injekciju

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja

postupak kod anestezija za operativni zahvat

18216-09 Kaudalna infuzija lokalnog anestetika

18216-12 Kaudalna infuzija opioida

90028-03 Kaudalna infuzija steroida

18216-15 Kaudalna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

36 Spinalna injekcija

Injekcija u:

- intratekalni prostor

- spinalno-subarahnoidni prostor

Uključuje: spinalnu kateterizaciju

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: kaudalnu:

- infuziju

- injekciju

spinalnu infuziju

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja

postupak kod anestezija za operativni zahvat

18216-31 Spinalna injekcija lokalnog anestetika

Uključuje: intratekalno testiranje

18216-32 Spinalna injekcija opioida

Uključuje: intratekalno testiranje

90028-04 Spinalna injekcija steroida

Uključuje: intratekalno testiranje

90020-00 Spinalna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

Uključuje: intratekalno testiranje

18230-01 Spinalna injekcija neurolitičkog sredstva

37 Spinalna infuzija

Infuzija u:

- intratekalni prostor

- spinalno-subarahnoidni prostor

Uključuje: intratekalno testiranje

spinalnu kateterizaciju

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: kaudalnu:

- infuziju

- injekciju

spinalnu injekciju

postupak tokom porođajnih bolova i porođaja

postupak kod anestezija za operativni zahvat

18216-18 Spinalna infuzija lokalnog anestetika

18216-21 Spinalna infuzija opioida

90028-05 Spinalna infuzija steroida

18216-24 Spinalna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci

38 Epiduralni krvni peč (patch)

18233-00 Spinalni krvni peč (patch)

Epiduralna injekcija krvi za krvni peč (patch)

 

39 Insercija katetera, aparata za infuziju ili pumpe u kičmeni kanal

Napomena: obavlja se u terapiji:

- hroničnog spasticiteta

- bola

39125-00 Insercija ili zamena spinalnog katetera

Insercija ili zamena katetera:

- kaudalnog

- epiduralnog

- intratekalnog

- subarahnoidalnog

Isključuje: slučajeve sa:

- infuzijom terapeutskog sredstva

- injekcijom terapeutskog sredstva

- umetanjem implantabilnog spinalnog aparata za infuziju ili pumpe

39127-00 Umetanje spinalnog aparata za infuziju ili pumpe

Uključuje: spajanje pumpe sa kateterom

punjenje rezervoara

programiranje pumpe

spinalnu kateterizaciju

Isključuje: postupak njegove zamene

40 Uklanjanje spinalnog katetera, aparata za infuziju ili pumpe

39133-01 Uklanjanje katetera iz kičmenog prostora

Isključuje: slučaj kada je spojen sa implantabilnim spinalnim aparatom za infuziju ili pumpom

postupak njegove zamene

39133-02 Uklanjanje spinalnog aparata za infuziju ili pumpe

Uključuje: uklanjanje katetera

Isključuje: postupak njegove zamene

41 Insercija i uklanjanje spinalnog drena za cerebrospinalnu tečnost

Isključuje: šant za cerebrospinalnu tečnost

40018-00 Insercija lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost

Insercija spoljašnjeg lumbalnog drena

Zamena lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost

Revizija lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost

90008-00 Uklanjanje lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost

Isključuje: postupak njegove zamene

42 Insercija i uklanjanje spinalnog šanta za cerebrospinalnu tečnost

Isključuje: lumbalni dren za cerebrospinalnu tečnost

reviziju spinalnog šanta

40006-00 Insercija spinalnog šanta

Insercija lumboperitonealnog šanta

Isključuje: proceduru sa laminektomijom

40342-00 Insercija šanta cerebrospinalne tečnosti laminektomijom

Procedure koje se obavljaju kod siringomijelije i hidromijelije

Uključuje: siringoperitonealni šant

siringopleuralni šant

40009-05 Uklanjanje spinalnog šanta

Uklanjanje lumboperitonealnog šanta

Isključuje: postupak njegove zamene

43 Insercija, zamena ili uklanjanje epiduralnih elektroda

Napomena: Obavlja se kod ublažavanja/uklanjanja bola

39130-00 Perkutana insercija epiduralnih elektroda

Perkutano:

- zarivanje }

- provlačenje } epiduralnih elektroda

- probijanje }

Uključuje: intraoperativnu test stimulaciju

39139-00 Umetanje epiduralnih elektroda laminektomijom

Zamena epiduralnih elektroda otvorenim pristupom

Revizija epiduralnih elektroda otvorenim pristupom

Uključuje: intraoperativnu test stimulaciju

39131-00 Podešavanje epiduralnih elektroda

Revizija epiduralnih elektroda

39137-00 Zamena epiduralnih elektroda

Uključuje: intraoperativnu test stimulaciju

Isključuje: postupak zamene epiduralnih elektroda laminektomijom

39136-01 Uklanjanje epiduralnih elektroda

Isključuje: postupak njihove zamene:

- laminektomijom

- (neklasifikovano na drugom mestu)

1.2.3 INCIZIJA

45 Kordotomija ili mijelotomija

Isključuje: potkožnu spinalnu kordotomiju

39124-00 Kordotomija

Spinalna traktotomija

Uključuje: laminektomiju

39124-01 Mijelotomija

Uključuje: laminektomiju

39124-02 Procedura u zoni ulaska dorzalnog korena [DREZ - Dorsal root entry zone]

Procedura za DREZ lezije

Uključuje: laminektomiju

46 Dekompresija vratnog dela kičmene moždine

Dekompresivna laminektomija vratne kičme

Uključuje: cervikalnu disektomiju

proceduru za spinalnu stenozu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- rizoliza

40331-00 Dekompresija kičmene moždine u vratnom delu, nivo 1

40332-00 Dekompresija kičmene moždine u vratnom delu sa anteriornom fuzijom, nivo 1

Uključuje: koštani graft

uzimanje materijala za graft kroz istu inciziju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- unutrašnja fiksacija

- uzimanje materijala za graft kroz posebnu inciziju

40334-00 Dekompresija kičmene moždine u vratnom delu, dva ili više nivoa

40335-00 Dekompresija kičmene moždine u vratnom delu sa anteriornom fuzijom, dva ili više nivoa

Uključuje: koštani graft

uzimanje materijala za graft kroz istu inciziju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- unutrašnja fiksacija

- uzimanje materijala za graft kroz posebnu inciziju

47 Dekompresija torakalne i torako-lumbalne kičmene moždine

Uključuje: proceduru kod spinalne senoze

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- rizoliza

- spinalna fuzija

40345-00 Dekompresija kičmene moždine u torakalnom delu putem kostotransversektomije

Uključuje: uklanjanje rebra

grudnu diskektomiju

40348-00 Dekompresija kičmene moždine u torakalnom delu putem torakotomije

Uključuje: uklanjanje rebra

grudnu:

- diskektomiju

- vertebrektomiju

40351-00 Prednja dekompresija kičmene moždine u torako-lumbalnom delu

Prednja dekompresija kičmene moždine u visokom lumbalnom delu

Uključuje: diskektomiju:

- lumbalnu

- torakalnu

48 Dekompresija spinalnog kanala u lumbalnom delu

Uključuje: dekompresiju:

- prednju

- zadnju

diskektomiju

laminektomiju

proceduru kod spinalne stenoze

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- rizoliza

Isključuje: prednju dekompresiju kičmene moždine u torako-lumbalnom delu

90024-00 Dekompresija kičmenog kanala u lumbalnom delu, jedan nivo

90024-01 Dekompresija kičmenog kanala u lumbalnom delu, dva ili više nivoa

49 Ostale procedure incizije na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moždine

90031-00 Incizija i drenaža kičmenog kanala ili struktura kičmene moždine

Drenaža hematoma kičmene moždine:

- u epiduralnoj oblasti

- na meningama

- u subduralnoj oblasti

40330-00 Spinalna rizoliza

Dekompresija korena spinalnih nerava

Spinalna:

- foramenotomija

- rizotomija

Uključuje: otkrivanje korena kičmenih nerava na jednom ili više nivoa

40112-00 Oslobađanje urođeno uvezane kičmene moždine

Napomena: Obavlja se u slučaju:

- dijastematomijelije

- lipomeningocele

90009-00 Postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene laminotomije ili laminektomije

Napomena: Obavlja se u slučaju:

- hemoragije

- infekcije

1.2.4 EKSCIZIJA

50 Biopsija kičmene moždine ili kičmenih meningi

90010-00 Biopsija kičmene moždine ili kičmenih meningi

Biopsija spinalnih lezija:

- ekstraduralnih

- intraduralnih

51 Disektomija rekurentnih lezija na diskusima

Disektomija putem:

- laminektomije }

- laminotomije } za ponovljene lezije na diskusima

Ekscizija

intervertebralnih

diskusa }

Isključuje: proceduru koja uključuje protezu za intervertebralne diskuse

40303-00 Disektomija za rekurentne lezije na diskusima, jedan nivo

40303-01 Disektomija za rekurentne lezije na diskovima, dva ili više nivoa

52 Ostale diskektomije

Ekscizija intervertebralnog diskusa

Isključuje: diskektomiju za rekurentne lezije na diskusu

laminektomiju sa umetanjem šanta za cerebrospinalnu tečnost

proceduru kod proteza za intervertebralne diskuse

48636-00 Perkutana lumbalna diskektomija

40333-00 Cervikalna diskektomija, jedan nivo

Isključuje: proceduru sa dekompresijom cervikalne kičmene moždine

40333-01 Cervikalna diskektomija, dva ili više nivoa

Isključuje: proceduru sa dekompresijom cervikalne kičmene moždine

40300-00 Diskektomija, jedan nivo

Diskektomija, jedan nivo, putem:

- laminektomije

- laminotomije

Isključuje: perkutanu lumbalnu diskektomiju

proceduru na cervikalnom intervertebralnom diskusu

proceduru sa dekompresijom:

- kičmene moždine u lumbalnoj oblasti

- kičmene moždine u torakalnoj i torako-lumbalnoj oblasti

40300-01 Diskektomija, dva ili više nivoa

Diskektomija, dva ili više nivoa, putem:

- laminektomije

- laminotomije

Isključuje: perkutanu lumbalnu diskektomiju

proceduru na cervikalnom intervertebralnom disku

proceduru sa dekompresijom:

- kičmene moždine u lumbalnoj oblasti

- kičmene moždine u torakalnoj i torako-lumbalnoj oblasti

53 Uklanjanje spinalnih lezija

Uključuje: proceduru putem laminektomije

40309-00 Uklanjanje ekstraduralnih spinalnih lezija

Uklanjanje ekstraduralnih spinalnih:

- apscesa

- tumora

40318-00 Ekscizija spinalnih arteriovenskih malformacija

Klipsiranje spinalnih arteriovenskih malformacija

40318-01 Uklanjanje spinalnih intramedularnih lezija

Ekscizija spinalnih intramedularnih tumora

40312-00 Uklanjanje spinalnih intraduralnih lezija

Uklanjanje spinalnih:

- intraduralnih ekstramedularnih tumora

- meningioma

Isključuje: ekscicziju:

- arteriovenskih malformacija

- intramedularnih lezija

- lezija na kraniocervikalnom spoju

54 Ostale procedure ekscizije na spinalnom kanalu ili strukturama kičmene moždine

90011-06 Ostale procedure ekscizije na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moždine

1.2.5 REPARACIJA

55 Reparacija kičmenog kanala ili struktura kičmene moždine

40100-00 Reparacija spinalne meningokele

Ekscizija i zatvaranje spinalne meningokele

40103-00 Reparacija mijelomeningokele

Ekscizija i zatvaranje mijelomeningokele

Uključuje: kožni zalistak

Z - plastika

90011-02 Ostale reparacije kičmenog kanala ili struktura kičmene moždine

Reparacija:

- kičmene moždine (neklasifikovano na drugom mestu)

- kičmenih meningi (neklasifikovano na drugom mestu)

1.2.6 REVIZIJA

56 Revizione procedure na kičmenom kanalu i strukturama kičmene moždine

39125-01 Revizija spinalnog katetera

39126-00 Revizija implantabilnog spinalnog aparata za infuziju ili spinalne pumpe

Zamena implantabilnog spinalnog aparata za infuziju ili spinalne pumpe

40009-02 Revizija spinalnog šanta

Zamena spinalnog šanta

Revizija lumboperitonealnog šanta

Isključuje: reviziju distalnog peritonealnog mesta

1.2.7 OSTALE PROCEDURE

58 Funkcionalna spinalna stereotaksična procedura

39121-00 Funkcionalna spinalna stereotaksična procedura

Perkutana spinalna:

- kordotomija

- traktotomija

Uključuje: angiografiju

primenu imobilizacijske udlage za glavu

kompjutersko utvrđivanje koordinata

kompjuterizovanu tomografiju [CT]

lumbalnu punkciju

magnetnu rezonancu [MR]

fiziološku lokalizaciju

stvaranje lezija

stimulaciju kičmene moždine

targeting

59 Ostale procedure na kičmenom kanalu i strukturama kičmene moždine

40315-00 Procedure za lezije na kranio-cervikalnom spoju, transoralni pristup

Drenaža apscesa na kranio-cervikalnom spoju

Ekscizija tela drugog cervikalnog vertebralnog pršljena ili odontoidnog nastavka za lezije na kranio-cervikalnom spoju

Uklanjanje tumora kranio-cervikalnog spoja

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- stabilizacija drugog vratnog pršljena

48691-00 Insercija proteze intervertebralnog diskusa, jedan nivo

Insercija veštačkog intervertebralnog diskusa, jedan nivo

Uključuje: diskektomiju

unutrašnju fiksaciju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- dekompresija kičmene moždine

48691-01 Insercija proteze intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

Insercija veštačkog intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

Uključuje: diskektomiju

unutrašnju fiksaciju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- dekompresija kičmene moždine

48691-02 Revizija proteze intervertebralnog diskusa, jedan nivo

Zamena veštačkog intervertebralnog diskusa, jedan nivo

Uključuje: diskektomiju

unutrašnju fiksaciju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- dekompresija kičmene moždine

48691-03 Revizija proteze intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

Zamena veštačkog intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

Uključuje: diskektomiju

unutrašnju fiksaciju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- dekompresija kičmene moždine

48691-04 Uklanjanje proteze intervertebralnog diskusa, jedan nivo

Uklanjanje veštačkog intervertebralnog diskusa, jedan nivo

48691-05 Uklanjanje proteze intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

Uklanjanje veštačkog intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa

90011-00 Ostale dijagnostičke procedure na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moždine

Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 18

90011-01 Ostale procedure na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moždine

Kiretaža kičmene moždine ili kičmenih meningi

Debridman kičmene moždine ili kičmenih meningi

Eksploracija:

- kičmenog kanala (neklasifikovano na drugom mestu)

- korena kičmenih nerava (neklasifikovano na drugom mestu)

Uklanjanje stranog tela iz kičmenog kanala

1.3 PERIFERNI NERVNI SISTEM

Uključuje: periferne (kranijalne) (spinalne) nerve simpatički nervi

TIP PROCEDURE

1.3.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

60 Davanje anestetičkog sredstva oko kranijalnog nerva

Blokada kranijalnog nerva anestetičkim sredstvom

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: proceduru kod operativne anestezije

18234-00 Davanje anestetičkog sredstva oko primarne grane trigeminalnog nerva

18236-00 Davanje anestetičkog sredstva oko periferne grane trigeminalnog nerva

18238-00 Davanje anestetičkog sredstva oko facijalnog nerva

Isključuje: peribulbarnu injekcija

retrobulbarnu injekcija

18240-00 Retrobulbarna ili peribulbarna davanja anestetičkog sredstva

18244-00 Davanje anestetičkog sredstva oko vagusnog nerva

18246-00 Davanje anestetičkog sredstva oko glosofaringealnog nerva

18250-00 Davanje anestetičkog sredstva oko spinalnog aksesornog nerva

90023-00 Davanje anestetičkog sredstva oko ostalih kranijalnih nerava

61 Davanje neurolitičkog sredstva u kranijalni nerv

Blokada kranijalnog nerva neurolitičkim sredstvom

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

39100-00 Davanje neurolitičkog sredstva u primarnu granu trigeminalnog nerva

Injekcija:

- alkohola

- fenola

18290-00 Davanje neurolitičkog sredstva u ostale kranijalne nerve

62 Davanje sredstva u zadnje primarne grane spinalnog nerva

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

39013-02 Davanje anestetičkog sredstva oko zadnjih primarnih grana spinalnog nerva

Injekcija anestetičkog sredstva oko srednje grane zadnjih primarnih grana spinalnog nerva

Isključuje: proceduru kod operativne anestezije

39013-03 Davanje neurolitičkog sredstva u zadnje primarne grane spinalnog nerva

63 Davanje anestetičkog sredstva oko ostalih perifernih nerava

Blokada ostalih perifernih nerava anestetičkim sredstvom

Uključuje: upotrebu sredstva oko spinalnih nerava:

- grane

- pleksusa

- korena

Napomena: Obavlja se u terapiji bola

Isključuje: proceduru:

- kod operativne anestezije

- davanje u:

- kranijalni nerv

- zadnje primarne grane spinalnog nerva

- simpatički nerv

18242-00 Davanje anestetičkog sredstva oko okcipitalnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva oko subokcipitalnog nerva

18252-00 Davanje anestetičkog sredstva oko cervikalnog pleksusa

18248-00 Davanje anestetičkog sredstva oko freničnog nerva

18254-00 Davanje anestetičkog sredstva oko brahijalnog pleksusa

18266-00 Davanje anestetičkog sredstva oko ulnarnog nerva

18266-01 Davanje anestetičkog sredstva oko radijalnog nerva

18266-02 Davanje anestetičkog sredstva oko medijalnog nerva

18256-00 Davanje anestetičkog sredstva oko supraskapularnog nerva

18258-00 Davanje anestetičkog sredstva oko jednog interkostalnog nerva

18260-00 Davanje anestetičkog sredstva oko više interkostalnih nerava

18262-00 Davanje anestetičkog sredstva oko iliohipogastričnog nerva

18262-01 Davanje anestetičkog sredstva oko ilioingvinalnog nerva

18262-02 Davanje anestetičkog sredstva oko genitofemoralnog nerva

18268-00 Davanje anestetičkog sredstva oko obturatornog nerva

18270-00 Davanje anestetičkog sredstva oko femoralnog nerva

18272-00 Davanje anestetičkog sredstva oko safenusnog nerva

18278-00 Davanje anestetičkog sredstva oko skiatičkog nerva

18272-01 Davanje anestetičkog sredstva oko zadnjeg tibijalnog nerva

18272-02 Davanje anestetičkog sredstva oko poplitealnog nerva

18272-03 Davanje anestetičkog sredstva oko suralnog nerva

18264-00 Davanje anestetičkog sredstva oko pudendalnog nerva

18274-00 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog cervikalnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva u:

- nervni ganglion dorzalnog korena

- intervertebralni foramen

Isključuje: proceduru na višestrukim nivoima

18274-01 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog torakalnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva u:

- nervni ganglion dorzalnog korena

- intervertebralni foramen

Isključuje: proceduru na višestrukim nivoima

18274-02 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog lumbalnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva u:

- nervnni ganglion dorzalnog korena

- intervertebralni foramen

Isključuje: proceduru na višestrukim nivoima

18274-03 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog sakralnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva u:

- nervnni ganglion dorzalnog korena

- intervertebralni foramen

Isključuje: proceduru na višestrukim nivoima

18274-04 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog kokcigealnog nerva

Davanje anestetičkog sredstva u:

- nervni ganglion dorzalnog korena

- intervertebralni foramen

Isključuje: proceduru na višestrukim nivoima

18276-00 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog nerva na višestrukim nivoima

Davanje anestetičkog sredstva u:

- nervnni ganglion dorzalnog korena

- intervertebralni foramen

90022-00 Davanje anestetičkog sredstva oko drugih perifernih nerava

64 Davanje neurolitičkog sredstva u ostale periferne nerve

Drugi periferni nervni blok sa neurolitičkim sredstvom

Uključuje: injekciju sredstva u spinalni nerv:

- grana

- pleksus

- koren

Isključuje: injekciju u:

- moždani nerv

- primarni zadnji ogranak spinalnog nerva

- simpatički nerv

18292-00 Davanje neurolitičkog sredstva u ostale periferne nerve

Davanje neurolitičkog sredstva u:

- leđni koren gangliona

- intervertebralni otvor

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- intraoperativne kompjuterizovane tomografije

65 Davanje anestetika oko simpatičkog nervnog sistema

Hemijska ablacija

simpatičkog lanca }

Hemijska

simpatektomija } sa anestetikom ili simpatolitičkim

Simpatički blok

nervnog sistema } sredstvom

18280-00 Davanje anestetika oko sfenopalatinog gangliona

18282-00 Davanje anestetika oko nerva karotidnog sinusa

Isključuje: proceduru kod hirurškog zavata

18288-00 Davanje anestetika oko celijačnog pleksusa

18288-01 Davanje anestetika oko splanhničkog nerva

18284-00 Davanje anestetika oko vratnog dela simpatičkog nervnog sistema

Davanje anestetika oko zvezdastog gangliona

18286-00 Davanje anestetika oko torakalnog (grudnog) dela simpatičkog nervnog sistema

18286-01 Davanje anestetika oko lumbalnog (slabinskog) dela simpatičkog nervnog sistema

18286-02 Davanje anestetika oko ostalih simpatičkih nerava

90029-00 Davanje simpatolitičkog sredstva

Davanje (intraarterijska) (intravenska):

- guanetedina

- fentolamina

66 Davanje neurolitičkog sredstva u simpatički deo nervnog sistema

Hemijska ablacija

simpatičkog lanca }

Hemijska

simpatektomija } sa neurolitičkim sredstvom

Simpatički blok

nervnog sistema }

18292-01 Davanje neurolitičkog sredstva u sfenopalatini ganglion

18294-00 Davanje neurolitičkog sredstva u celijačni pleksus

18294-01 Davanje neurolitičkog sredstva u splanhnični nerv

18298-00 Davanje neurolitičkog sredstva u vratni deo simpatičkog dela nervnog sistema

Davanje neurolitičkog sredstva u zvezdasti ganglion

18298-01 Davanje neurolitičkog sredstva u grudni deo simpatičkog dela nervnog sistema

18296-00 Davanje neurolitičkog sredstva u slabinski deo simpatičkog dela nervnog sistema

18292-02 Davanje neurolitičkog sredstva u ostale simpatičke nerve

67 Ugradnja, zamena i odstranjenje perifernog neurostimulatora

39138-00 Ugradnja perifernog neurostimulatora

Uključuje: intraoperativnu probnu stimulaciju

Isključuje: proceduru zamene

39131-01 Podešavanje perifernog neurostimulatora

Revizija perifernog neurostimulatora

39137-01 Zamena perifernog neurostimulatora

Uključuje: intraoperativnu probnu stimulaciju

39136-02 Odstranjenje neurostimulatora

Isključuje: proceduru zamene

TIP PROCEDURE

1.3.2 INCIZIJA

68 Eksploracija brahijalnog pleksusa

39333-00 Eksploracija brahijalnog pleksusa

Isključuje: proceduru sa bilo kojim drugim postupkom kod brahijalnog pleksusa

69 Incizija ovojnica optičkog nerva

42548-00 Incizija ovojnica optičkog nerva

Incizija ovojnice optičkog nerva

Isključuje: proceduru kod hirurškog zahvata na lobanji

70 Trigeminalna gangliotomija

Ekstrakranijalna trigeminalna neurotomija

39109-00 Perkutana rizotomija Gaserovog (Gasseri) gangliona radiofrekvencijom

Radiofrekvencijska ablacija

39109-01 Perkutana rizotomija Gaserovog (Gasseri) gangliona balonom

39109-02 Perkutana rizotomija Gaserovog (Gasseri) gangliona injekcijom

Infiltracijom:

- alkohola

- glicerola

71 Perkutana neurotomija primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva

39115-00 Perkutana neurotomija primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva

Uključuje: bilo koji udruženi spinalni, epiduralni ili regionalni nervni blok

72 Perkutana neurotomija ostalih perifernih nerava

Isključuje: proceduru kod:

- primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva

- trigeminusa (gangliona)

39118-00 Perkutana neurotomija međupršljenskog zgloba radiofrekvencijom radi denervacije

Uključuje: radiofrekvenciju:

- ablaciju

- probu

39323-00 Ostale perkutane neurotomije radiofrekvencijom

Uključuje: radiofrekvenciju:

- ablacijom

- generacijom lezije

termokoagulacijom

39118-01 Ostale perkutane neurotomije primenom hladnoće (krio postupcima)

Uključuje: krioablaciju

krioneurotomiju

39323-01 Ostale perkutane neurotomije primenom krio postupaka

Uključuje: krioablaciju

krioneurotomiju

73 Deljenje intrakranijalnog nerva

39106-00 Deljenje intrakranijalnog dela trigeminalnog nerva

Gaserova (Gasseri) ganglionektomija

Intrakranijalna:

- neurektomija zbog trigeminalne neuralgije

- trigeminalna neurotomija

Deljenje intrakranijalnog trigeminalnog nerva

39500-00 Intrakranijalno presecanje vestibularnog nerva

Intrakranijalno razdvajanje vestibularnog nerva

Uključuje: proceduru pristupom kroz zadnju lobanjsku jamu

Isključuje: proceduru:

- retrolabirintnim pristupom

- translabirintnim pristupom

39327-03 Deljenje ostalih intrakranijskih nerava

74 Deljenje perifernog nerva

Isključuje: proceduru kod ovojnice optičkog nerva

39324-01 Otvorena neurotomija površinski smeštenog perifernog nerva

39327-01 Otvorena neurotomija duboko smeštenog perifernog nerva

Otvorena neurotomija:

- ekstrakranijalnog nerva

- primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva

Isključuje: deljenje:

- intrakranijalnog nerva

- simpatičkog nerva

75 Dekompresija intrakranijalnog nerva

41569-00 Intrakranijumska dekompresija nerva lica (facijalisa)

Isključuje: proceduru kod delimične resekcije temporalne kosti

39112-00 Intrakranijumska dekompresija ostalih kranijalnih nerava

Intrakranijumska dekompresija trigeminalnog nerva

76 Dekompresija karpalnog i tarzalnog kanala

Neuroliza sindroma karpalnog i tarzalnog tunela

39331-00 Endoskopska operacija sindroma karpalnog kanala

Endoskopska:

- dekompresija nerva medijanusa

- deljenje transverzalnog karpalnog ligamenta

39331-01 Dekompresija nerva medijanusa kod sindroma karpalnog kanala

Otvorena:

- deljenje transverzalnog karpalnog ligamenta

39330-01 Dekompresija tarzalnog kanala

77 Ostale neurolize perifernog nerva i stabla nerva

39312-00 Otvorena neuroliza perifernog interfascikularnog nerva

39330-00 Otvorena neuroliza perifernog nerva, nije navedena na drugom mestu

Dekompresija perifernog nerva, nije navedena na drugom mestu

Isključuje: proceduru kod transpozicije nerva

TIP PROCEDURE

1.3.3 DESTRUKCIJA

78 Uništenje nerva

52824-00 Krioterapija perifernih grana trigeminusa

Napomena: izvodi se kod oslobađanja od bola

TIP PROCEDURE

1.3.4 EKSCIZIJA

79 Biopsija nerva

90013-00 Biopsija nerva

80 Odstranjenje lezije nerva

39324-02 Odstranjenje lezije površinskog perifernog nerva

Ekscizija perifernog neuroma sa površinskog perifernog nerva

Isključuje: intrakranijalni neuroblastom

Mortonov (Morton) neurom

39327-02 Odstranjenje lezije dubokog perifernog nerva

Ekscizija perifernog neuroma iz dubokog perifernog nerva

Isključuje: Mortonov (Morton) neurom

43987-02 Ekscizija neuroblastoma, nije navedena na drugom mestu

Isključuje: intraabdominali neuroblastom

intratorakalni neuroblastom

81 Hirurška simpatektomija

Deljenje simpatetčkog nerva

Neurektomija simpatičkog nerva

Isključuje: ponovnu operaciju prethodno hirurški izvedene simpatektomije

35003-00 Cervikalna hirurška simpatektomija

35003-01 Torakalna hirurška simpatektomija

Uključuje: torakoskopsku hiruršku simpatektomiju

35000-00 Lumbalna hirurška simpatektomija

35012-00 Sakralna hirurška simpatektomija

Presakralna hirurška simpatektomija

90014-00 Ostale hirurške simpatektomije

Periarterialna hirurška simpatektomija

Hirurška ganglionektomija:

- sfenopalatina

- simpatetička, nije navedena na drugom mestu

82 Ostale periferne neurektomije

39324-00 Neurektomija površinskog perifernog nerva

39327-00 Neurektomija dubokog perifernog nerva

Isključuje: intrakranijalnu neurektomiju zbog trigeminalne neuralgije

39327-04 Neurektomija intrakranijalnog nerva

Uklanjanje tumora kranijalnog nerva

Isključuje: intrakranijalni neuroblastom

uklanjanje tumora pontocerebelarnog ugla

TIP PROCEDURE

1.3.5 REPARACIJA

83 Reparacija nerva ili stabla nerva

Isključuje: sekundarni popravak

39300-00 Direktna sutura perifernog nerva

Spajanje nerva

Zašivanje nerva

Isključuje: spajanje:

- facijalnog nerva i akcesorijusa

- hipoglosusa

39306-00 Direktna sutura stabla nerva

Spajanje stabla nerva

Ušivanje stabla nerva

39503-00 Hipogloso-facijalna anastomoza

39503-01 Akcesorijus-facijalna anastomoza

39318-00 Interfascikularna autotransplantacija nerva

Uključuje: nabavku nerva za presađivanje

39315-00 Autotransplantacija perifernog nerva

Kalemljenje transplantata na stablo perifernog nerva

Uključuje: uzimanje nerva za presađivanje

39321-00 Transpozicija nerva

Operacija kod sindroma kubitalnog kanala

Dekompresija ulnarnog nerva u Gijonovom (Guyon) kanalu

Dekompresija radijalnog nerva u nadlaktici

Uključuje: neurolizu

TIP PROCEDURE

1.3.6 REVIZIJA

84 Sekundarne reparacije nerva ile stabla nerva

Sekundarna reparacija nerva ili nervnog stabla pomoću:

- spajanja

- presađivanja

- ušivanja

39303-00 Sekundarna reparacija nerva

39309-00 Sekundarna reparacija stabla nerva

TIP PROCEDURE

1.3.7 PONOVNA OPERACIJA

85 Ponovna operacija prethodne simpatektomije

Uključuje: proceduru posle prethodno izvedene hemijske simpatektomije

proceduru zbog prethodno delimične hirurške simpatektomije

35006-00 Cervikalna hirurška simpatektomija, ponovna operacija

35006-01 Torakalna hirurška simpatektomija, ponovna operacija

35009-00 Lumbalna hirurška simpatektomija, ponovna operacija

35009-01 Sakralna hirurška simpatektomija, ponovna operacija

Presakralna hirurška simpatektomija, ponovna operacija

90015-00 Ostale hirurške simpatektomije, ponovna operacija

Periarterijalna

hirurška

simpatektomija }

Sfeno-palatinalna

hirurška

ganglionektomija } ponovna operacija

Simpatetička

hirurška

ganglionektomija }

TIP PROCEDURE

1.3.8 OSTALE PROCEDURE

86 Ostale procedure na nervima

90016-00 Ostale dijagnostičke procedure na nervima

Napomena: za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 18

90016-01 Ostale procedure na nervima

 

Drugo poglavlje

2 PROCEDURE NA ENDOKRINOM SISTEMU
(BLOKOVI 110-129, OSIM BLOKOVA: 115 I 120)

ANATOMSKA REGIJA

2.1 TIROIDNA I PARATIROIDNA ŽLEZDA

TIP PROCEDURE

2.1.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

110 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na tiroidnoj ili paratiroidnim žlezdama

90047-00 Aspiracija tiroidne žlezde

Perkutana [pomoću igle] drenaža tiroidne žlezde

Isključuje: aspiracionu biopsiju tiroidne žlezde

drenažu incizijom

postoperativnu aspiraciju tiroidne žlezde

2.1.2 INCIZIJA

111 Procedure incizije na tiroidnoj žlezdi

90047-01 Incizija tiroidne žlezde

Drenaža hematoma incizijom

Eksploracija tiroidne žlezde incizijom

Uklanjanje stranog tela

Tiroidotomija (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: postoperativnu eksploraciju

uklanjanje hematoma aspiracijom

90047-02 Reintervencija na tiroidnoj žlezdi

Ponovno otvaranje rane na tiroidnoj žlezdi zbog:

- kontrole (postoperativne) hemoragije

- pregleda

- eksploracije

- uklanjanje hematoma

2.1.3 EKSCIZIJA

112 Biopsija paratiroidnih ili tiroidne žlezda

30094-01 Perkutana [pomoću igle] biopsija paratiroidnih žlezda

30075-02 Biopsija paratiroidnih žlezda

30094-10 Perkutana [pomoću igle] biopsija tiroidne žlezde

30075-03 Otvorena biopsija tiroidne žlezde

 

113 Paratiroidektomija

Paratiroidektomija zbog hiperparatiroidizma

30315-00 Subtotalna paratiroidektomija

Parcijalna paratiroidektomija

30315-01 Totalna paratiroidektomija

114 Tiroidektomija

30310-00 Subtotalna tiroidektomija, jednostrana

Ekscizija lezija na tiroidnoj žlezdi (ako drugačije nije naznačeno)

Parcijalna tiroidektomija, jednostrana

Tiroidna istmusektomija

Isključuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj žlezdi

30306-01 Totalna tiroidna lobektomija, jednostrana

Hemitiroidektomija

Isključuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj žlezdi

30308-00 Subtotalna tiroidektomija, obostrana

Hemitiroidektomija sa parcijalnom tiroidektomijom drugog lobusa

Parcijalna tiroidektomija, obostrana

Isključuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj žlezdi

30296-01 Totalna tiroidektomija

Skoro totalna tiroidektomija

Tiroidna lobektomija, obostrana

Isključuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj žlezdi

30297-02 Tiroidektomija, nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj žlezdi

Subtotalna

tiroidektomija }

Tiroidektomija

sa uklanjanjem

substernalne

tiroidne žlezde } nakon prethodno

Totalna: } izvršene operacije

tiroidna lobektomija,

jednostrana } tiroidne žlezde

tiroidektomija }

90046-02 Tiroidektomija sa uklanjanjem substernalne tiroidne žlezde

Subtotalna tiroidna

(obostrana)

(jednostrana)

lobektomija } nakon prethodno

Totalna (obostrana)

(jednostrana) } izvršene operacije

tiroidektomija } tiroidne žlezde

116 Ostale procedure ekscizije na tiroidnoj ili paratiroidnim žlezdama

30313-00 Operacija cista i fistula vrata, medijalnih

Ekscizija tireoglosne ciste

Sistrunk-ova (Sistrunk) procedura

30314-00 Operacija cista i fistula vrata, lateralnih

Radikalna ekscizija tireoglosne ciste ili fistule

Uključuje: eksciziju:

- hioidne kosti

- tiroglosalnog kanala

2.1.4 OSTALE PROCEDURE

117 Ostale procedure na tiroidnoj ili paratiroidnim žlezdama

90040-00 Ostale procedure na paratiroidnoj žlezdi

90041-00 Ostale procedure na tiroidnoj žlezdi

2.2 NADBUBREŽNA ŽLEZDA

TIP PROCEDURE

2.2.1 EKSCIZIJA

118 Biopsija nadbubrežne žlezde

30094-02 Perkutana [pomoću igle] biopsija nadbubrežne žlezde

30075-04 Biopsija nadbubrežne žlezde

119 Adrenalektomija

Uključuje: procedure kod lezija nadbubrežne žlezde

36500-00 Parcijalna adrenalektomija

36500-001 Parcijalna adrenalektomija, laparoskopski

36500-01 Totalna adrenalektomija, jednostrana

Adrenalektomija (ako drugačije nije naznačeno)

36500-011 Totalna adrenalektomija, laparoskopski, jednostrana

36500-02 Totalna adrenalektomija, obostrana

36500-021 Totalna adrenalektomija, laparoskopski, obostrana

2.2.2 OSTALE PROCEDURE

121 Ostale procedure na nadbubrežnoj žlezdi

90042-00 Ostale procedure na nadbubrežnoj žlezdi

Eksploracija adrenalnog polja

2.3 PINEALNA ŽLEZDA

TIP PROCEDURE

2.3.1 EKSCIZIJA

122 Procedure ekscizije na pinealnoj žlezdi

30094-11 Perkutana [pomoću igle] biopsija pinealne žlezde

30075-08 Biopsija pinealne žlezde

39712-01 Uklanjanje lezija na pinealnom telu

Uklanjanje pinealoma

2.3.2 OSTALE PROCEDURE

123 Ostale procedure na pinealnoj žlezdi

90043-00 Ostrale procedure na pinealnoj žlezdi

Eksploracija pinealnog polja

2.4 PITUITARNA ŽLEZDA [HIPOFIZA]

TIP PROCEDURE

2.4.1 ESKCIZIJA

124 Biopsija pituitarne žlezde

30075-05 Biopsija pituitarne žlezde, transfrontalni pristup

30075-06 Biopsija pituitarne žlezde, transsfenoidalni pristup

Uključuje: transetmoidalni pristup

transnazalni pristup

125 Ostale procedure ekscizije na pituitarnoj žlezdi

39712-02 Uklanjanje kraniofaringioma

39715-00 Parcijalna ekscizija pituitarne žlezde, transkranijalni pristup

Uklanjanje lezija na pituitarnoj žlezdi transkranijalnim pristupom

Isključuje: kraniofaringiom

39715-01 Parcijalna ekscizija pituitarne žlezde, transsfenoidalni pristup

Uklanjanje lezija na pituitarnoj žlezdi transsfenoidalnim pristupom

Uključuje: transetmoidalni pristup

transnazalni pristup

Isključuje: proceduru uklanjanja kraniofaringioma

39715-02 Totalna ekscizija pituitarne žlezde, transkranijalni pristup

Isključuje: proceduru uklanjanja kraniofaringioma

39715-03 Totalna ekscizija pituitarne žlezde, transsfenoidalni pristup

Isključuje: proceduru uklanjanja kraniofaringioma

2.4.2 OSTALE PROCEDURE

126 Ostale procedure na pituitarnoj žlezdi

90044-00 Ostale procedure na pituitarnoj žlezdi

Eksploracija pituitarne jame

2.5 TIMUS

TIP PROCEDURE

2.5.1 EKSCIZIJA

127 Biopsija timusa

30094-12 Perkutana biopsija timusa iglom

30075-07 Biopsija timusa

128 Uklanjanje timusa

Uklanjanje timoma

Timektomija

90049-01 Endoskopska timektomija

Medijastionoskopska }

Torakoskopska } timektomija

Torakoskopska video

asistirana }

Isključuje: proceduru sa transcervikalnom timektomijom

38446-04 Uklanjanje timusa

Uključuje: proceduru:

- medijastinotomijom

- sternotomijom

- torakotomijom

38448-02 Uklanjanje timusa pristupom kroz vrat

2.5.2 OSTALE PROCEDURE

129 Ostale procedure na timusu

90045-00 Ostale procedure u vezi sa timusom

Eksploracija timusa u cilju dopunskog ispitivanja

Isključuje: inciziju timusa

 

Treće poglavlje

3 PROCEDURE NA OKU I PRIPOJENIM ORGANIMA
(BLOKOVI 160-256)

ANATOMSKA REGIJA

3.1 OČNA JABUČICA

TIP PROCEDURE

3.1.1 PREGLED

160 Procedure pregleda očne jabučice

42503-00 Oftalmološki pregled

Uključuje: slit lampu (biomikroskop)

Isključuje: pregled:

- oka, pomoću citološkog otiska rožnjače

- očnog dna

svaku drugu proceduru na oku - šifru izostaviti

3.1.2 EKSCIZIJA

161 Procedure ekscizije na očnoj jabučici

42512-00 Evisceracija očne jabučice bez implantata

Evisceracija očne jabučice (neklasifikovano na drugom mestu)

42515-00 Evisceracija očne jabučice sa insercijom intraskleralne lopte ili hrskavičastog implantata

42506-00 Enukleacija očne jabučice bez implantata

Enukleacija očne jabučice (neklasifikovano na drugom mestu)

42506-01 Enukleacija očne jabučice sa sfernim implantatom

42509-00 Enukleacija očne jabučice sa integrisanim implantatom

Enukleacija očne jabučice sa integrisanim implantatom u Tenonovoj (Tenon) kapsuli sa mišićnim vezama

42510-00 Enukleacija očne jabučice sa hidroksidnim apatitom (koralinskim) implantatom

Enukleacija očne jabučice sa hidroksidnim apatitom (koralinskim) implantatom u Tenonovoj kapsuli sa mišićnim vezama

3.1.3 REPARACIJA

162 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici

42551-00 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici sa ušivanjem laceracije na rožnjači

Isključuje: reparaciju perforirajuće rane koja uključuje i intraokularne strukture

42551-01 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici sa ušivanjem laceracije na beonjači

Isključuje: repairaciju perforirajuće rane koja uključuje i intraokularne strukture

42551-011 Primarna obrada laceracije beonjače

42551-012 Primarna obrada kornealne penetrantne rane očne jabučice

42551-013 Primarna obrada skleralne penetrantne rane očne jabučice

42551-014 Primarna obrada korneo-skleralne penetrantne rane očne jabučice

42551-015 Primarna obrada penetrantne rane očne jabučice sa prolapsom uvealnog tkiva

42551-02 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici sa ušivanjem laceracije na rožnjači i beonjači

Isključuje: reparaciju perforirajuće rane koja uključuje i intraokularne strukture

42554-00 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici koja uključuje tkivo sudovnjače

Uključuje: eksciziju ili obnavljanje intraokularnog sadržaja

42557-00 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici koja uključuje sočiva ili staklasto telo

Uključuje: eksciziju ili obnavljanje intraokularnog sadržaja

163 Ostale procedure reparacije na očnoj jabučici

42857-00 Ponovno ušivanje operativne rane kome je prethodila intraokularna procedura

Uključuje: proceduru jednog ili više ušivanja:

- rožnjače

- limbusa

- beonjače

42857-01 Ponovno ušivanje operativne rane kome je prethodila intraokularna procedura sa ekscizijom prolabirane dužice

Uključuje: proceduru jednog ili više ušivanja:

- rožnjače

- limbusa

- beonjače

42857-011 Primarna obrada penetrantne rane očne jabučice sa intraokularnim stranim telom

42857-012 Primarna obrada rupture očne jabučice

90060-00 Ostale reparacije očne jabučice

3.1.4 OSTALE PROCEDURE

164 Sekundarne procedure posle uklanjanja očne jabučice

Uključuje: procedure na anoftalmičnoj orbiti ili ležištu

Isključuje: proceduru sa:

- enukleacijom očne jabučice

- evisceracijom rožnjače očne jabučice

42518-00 Insercija hrskavičastog orbitalnog implantata u anoftalmičnu orbitu

42518-01 Insercija veštačkog implantata u anoftalmičnu orbitu

Isključuje: integrisani implantat

koštano integrisani implantat

42521-00 Postavljanje žičanog konformera u sakus kod anoftalmusa

42521-01 Ugradnja veštačkog poroznog orbitalnog implanta u sakus kod anoftalmusa

Isključuje: koštano integrisani implantat

42518-02 Ugradnja peg-a (klina) u postojeći implant

42518-04 Uklanjanje implantata iz anofalmične orbite

42521-02 Reparacija anoftalmičnog ležišta transplantatom kožno-masnog grafta

42521-021 Proširenje skraćenog sakusa kod anoftalmusa

42524-00 Implantat kože u anoftalmičnoj orbiti, sekundarna procedura

Isključuje: transplantat sluzokože

42527-00 Revizija sakusa kod anoftalmusa

Priprema skupljenog sakusa

Rekonstrukcija skupljenog sakusa

Uključuje: insercija:

- kalupa

- stenta

transplantat sluzokože

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija u anoftalmično ležište:

- veštačkog implantata

- umreženog regulatora

165 Ostale procedure na očnoj jabučici

90061-00 Ostale procedure na očnoj jabučici

3.2 PREDNJI SEGMENT - ROŽNJAČA

TIP PROCEDURE

3.2.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

166 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na rožnjači

42668-00 Uklanjanje šavova na rožnjači

30061-02 Uklanjanje površinskog stranog tela sa rožnjače

42644-01 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz rožnjače magnetom

3.2.2 INCIZIJA

167 Procedure incizije na rožnjači

42644-00 Incizija rožnjače

42672-00 Incizija rožnjače, nepenetrirajuća, zbog korekcije hirurški izazvanog astigmatizma

42672-01 Incizija rožnjače, nepenetrirajuća, sa kompresivnim šavovima zbog korekcije hirurški izazvanog astigmatizma

42644-04 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz rožnjače

Isključuje: uklanjanje stranog tela bez incizije

42644-041 Uklanjanje stranog tela iz rožnjače koje delom prominira u prednju očnu komoru

90062-00 Radijalna keratotomija

3.2.3 DESTRUKCIJA

168 Procedure destrukcije na rožnjači

42797-01 Zgrušavanje krvi u sudovima rožnjače laserom

42677-01 Termokauterizacija rožnjače

42680-01 Krioterapija rožnjače

42797-02 Destrukcija rožnjače laserom

Destrukcija na rožnjači laserom

3.2.4 EKSCIZIJA

169 Biopsija rožnjače

42692-01 Biopsija rožnjače

170 Keratektomija

42647-00 Parcijalna keratektomija

Ekscizija:

- rožnjače (neklasifikovano na drugom mestu)

- lezije na rožnjači

Isključuje: proceduru za lezije na limbusu

proceduru sa odstranjivanjem pterigijuma

42647-001 Perforativna (penetrantna) keratektomija

42647-002 Lamelarna keratektomija

42647-003 Perforativna (penetrantna) sklerokeratektomija

42810-00 Fototerapeutska keratektomija [PTK]

Isključuje: destrukciju lezija na rožnjači laserom

171 Eskcizija lezija na limbusu

Isključuje: eksciziju pterigijuma

42692-00 Ekscizija lezija na limbusu

42695-00 Ekscizija lezija na limbusu sa keratektomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- lamelarni transplantat

42695-01 Ekscizija lezija na limbusu sa sklerektomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- lamelarni transplantat

172 Ostale procedure ekscizije na rožnjači

42650-00 Debridman (abrazija) epitela rožnjače

Hemokauterizacija epitelnog tkiva rožnjače

Uklanjanje epitelnog tkiva rožnjače

Struganje rožnjače zbog dobijanja razmaza ili kulture

Napomena: Obavlja se kod čira na rožnjači, erozije rožnjače ili traka-keratopatije

42686-00 Ekscizija pterigijuma

Uključuje: proceduru sa laserom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- režanj na vežnjači

42686-001 Operacija recidivirajućeg pterigijuma

3.2.5 REPARACIJA

173 Keratoplastika

Isključuje: proceduru kojoj je već prethodila keratoplastika

42659-00 Lamelarna keratoplastika

Površinska transplantacija rožnjače

42659-001 Duboka prednja lamelarna keratoplastija (keratoplastika)

42659-002 Endotelna keratoplastika

42653-00 Penetrantna (perforativna) keratoplastika (KPP)

Keratoplastika:

- pune debljine

- penetrirajuća

- perforirajuća

42653-001 Penetrantna (perforativna) keratoplastija (KPP) "na vruće" (a shaud)

90064-01 Refraktivna keratoplastika

Keratomileuza

Termokeratoplastika

Isključuje: in situ (in situ) keratomileuza laserom [LASIK]

fotorefraktivnu keratoplastiku [PRK]

90064-02 Refraktivna keratoplastika laserom

Keratomileuza }

Termokeratoplastika } laserom

In situ (in situ) keratomileuza laserom [LASIK]

Isključuje: fotorefraktivnu keratoplastiku [PRK]

90063-00 Fotorefraktivna keratoplastika [PRK]

90064-00 Ostale procedure keratoplastike

Keratoplastika (neklasifikovano na drugom mestu)

90064-001 Autorotatorna penetrantna (perforativna) keratoplastika

174 Ostale procedure reparacije na rožnjači

90120-00 Insercija keratoproteze

Insercija osteo-odonto keratoproteze (OOK)

90120-01 Uklanjanje keratoproteze

Uklanjanje osteo-odonto keratoproteze (OOK)

90120-011 Tetoviranje rožnjače

90120-012 Ugradnja implanta u rožnjaču

90120-013 Corneal cross-linking, procedura na rožnjači

42632-00 Reparacija površinske rane na rožnjači pomoću režnja na vežnjači

42635-00 Zatvaranje Zejdel (Seidel) pozitivne rane rožnjače tkivnim lepkom

Plombiranje perforacije na rožnjači pomoću adhezivnog tkiva

42667-00 Manipulacija produžnim šavom na rožnjači

42638-00 Postavljanje (ušivanje) režnja vežnjače na rožnjaču

Gundersonov (Gunderson) režanj

90065-00 Transplantat limbalnih matičnih ćelija

90066-00 Ostale reparacije na rožnjači

Isključuje: ponovni keratoplastični zahvat

80174-00 Ugradnja implanata u rožnjaču (INTACS, Kera ring...) za korekciju keratokonusa

80174-01 Ugradnja implanata u rožnjaču za refraktivnu korekciju

3.2.6 PONOVNA OPERACIJA

175 Procedure ponovne operacije na rožnjači

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija keratoproteze

- uklanjanje keratoproteze

42656-01 Rekeratoplastija (rekeratoplastika), drugi put

42656-00 Rekeratoplastija, treći ili svaki sledeći put

3.2.7 OSTALE PROCEDURE

176 Ostale procedure na rožnjači

90067-00 Ostale procedure na rožnjači

80176-00 Punkcija Boumanove (Bowman) membrane iglom

80176-01 Eksplantacija očnih tkiva sa kadavera u cilju transplantacije

80176-02 Konzerviranje očnih tkiva sa kadavera (u hipertermijskim ili eutermijskim uslovima)

80176-03 Konzerviranje očnih tkiva sa kadavera (u hipotermijskim uslovima)

80176-04 Analiza endotela strome i epitela rožnjače u očnoj banci

80176-05 Ekscizija amnionske membrane sa placente za transplantaciju na rožnjaču, vežnjaču ili kožu kapaka

3.3 PREDNJI SEGMENT - BEONJAČA

Isključuje: procedure koje su povezane sa fistulizacijom beonjače

TIP PROCEDURE

3.3.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

177 Procedure primene, insercije i uklanjanja na beonjači

30061-03 Uklanjanje površinskog stranog tela sa beonjače

42805-00 Insercija tantalnog markera u beonjaču

Šifrirati i:

- obavljenu proceduru onkološke radijacije

42801-00 Implantacija "aplikatora" za brahiterapiju, oko

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- brahiterapija, oko

42802-00 Uklanjanje "aplikatora" za brahiterapiju, oko

3.3.2 INCIZIJA

178 Procedure incizije na beonjači

42644-05 Incizija beonjače

42644-02 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz beonjače

3.3.3 DESTRUKCIJA

179 Procedure destrukcije na beonjači

42797-00 Zgrušavanje krvi u sudovima beonjače laserom

90068-00 Destrukcija lezija na beonjači

Uključuje: proceduru laserom

3.3.4 EKSCIZIJA

180 Biopsija beonjače

90069-00 Biopsija beonjače

181 Ostale procedure ekscizije na beonjači

90070-00 Ekscizija lezija na beonjači

Isključuje: proceduru destrukcije

42689-00 Ekscizija pingvekule

Uključuje: proceduru laserom

3.3.5 REPARACIJA

182 Procedure reparacije na beonjači

42665-00 Površinska transplantacija beonjače

Transplantna zakrpa beonjače:

- lamelarni

- površinski

Uključuje: prikupljanje doniranog materijala

42662-00 Transplantacija beonjače pune debljine

Transplantatna zakrpa beonjače pune debljine

Uključuje: prikupljanje doniranog materijala

90072-001 Penetrantna (perforativna) skleroplastija

90072-002 Penetrantna (perforativna) korneo-skleroplastija

90072-003 Lamelarna skleroplastija

90072-004 Lamelarna korneo-skleroplastija

3.3.6 REVIZIJA

183 Procedure revizije na beonjači

90071-00 Revizija operativne rane na prednjem segmentu - neklasifikovana na drugom mestu

Isključuje: postoperativnu reviziju procedure fistulizacije beonjače

3.3.7 OSTALE PROCEDURE

184 Ostale procedure na beonjači

90072-00 Ostale procedure na beonjači

3.4 PREDNJI SEGMENT - DUŽICA, CILIJARNO TELO I PREDNJA KOMORA

TIP PROCEDURE

3.4.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

185 Procedure primene, insercije i uklanjanje na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

42743-00 Irigacija prednje komore

42740-02 Primena terapeutskog sredstva u prednjoj komori

Uključuje: proceduru paracentezom

Isključuje: procedure sa irigacijom

topikalna sredstva - šifru izostaviti

42560-00 Uklanjanje intraokularnog stranog tela iz prednje komore magnetom

Isključuje: proceduru ekscizije

proceduru uklanjanja iz beonjače

3.4.2 INCIZIJA

186 Razdvajanje sinehija

Liziranje priraslica:

- korneovitrealnih

- na dužici

Sinehioliza

42761-00 Razdvajanje prednjih sinehija

90073-00 Razdvajanje prednjih sinehija laserom

42761-01 Razdvajanje zadnjih sinehija

90073-01 Razdvajanje zadnjih sinehija laserom

42761-02 Razdvajanje korneovitrealnih priraslica

90073-02 Razdvajanje korneovitrealnih priraslica laserom

187 Ostale procedure ekscizije na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

42764-00 Iridotomija

Discizija na dužici

Iridotomija sa transfiksijom

Isključuje: proceduru laserom

42563-00 Nemagnetsko uklanjanje intraokularnog stranog tela iz prednje komore

Uključuje: proceduru incizijom

Isključuje: proceduru uklanjanja iz beonjače

42764-02 Sfinkterotomija dužice

3.4.3 DESTRUKCIJA

188 Procedure destrukcije na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

42806-00 Destrukcija lezija na dužici laserom

Destrukcija lezija na cilijarnom telu laserom

42818-01 Krioterapija cilijarnog tela sa eksternom sondom

Destrukcija lezija na cilijarnom telu krioterapijom

42785-00 Iridotomija laserom

Discizija na dužici laserom

Iridektomija laserom

3.4.4 EKSCIZIJA

189 Procedures ekscizije na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

42764-01 Biopsija dužice

42764-04 Ekciziona biopsija lezije - iridektomija

Korektomija

Ekscizija lezija na dužici (neklasifikovano na drugom mestu)

Isključuje: destrukciju lezija na dužici laserom

eksciziju lezija na cilijarnom telu i dužici

iridektomiju laserom

proceduru sa:

- fistulizacijom beonjače

- ponovnim ušivanjem operativne rane kojoj je prethodila intraokularna procedura

- termokauterizacijom beonjače

- trefinacijom beonjače

42767-00 Eksciziona biopsija lezije cilijarnog tela (ciklektomija)

Ekscizija lezija na cilijarnom telu i dužici

Isključuje: destrukcija:

- krioterapijom

- laserom

90074-00 Eksciziona biopsija lezija u prednjoj očnoj komori

Ekscizija lezija u prednjoj komori (neklasifikovano na drugom mestu)

3.4.5 REPARACIJA

190 Procedure reparacije na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

42764-03 Iridoplastika

Koreoplastika

Pupiloplastika

42785-01 Iridoplastika laserom

Koreoplastika laserom

Pupiloplastika laserom

42807-00 Laserska fotomidrijaza

42808-00 Laserska fotoiridosinereza

3.4.6 OSTALE PROCEDURE

191 Procedure kod glaukoma

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- primena sredstva 5-FU [fluorouracil] subkonjunktivalno

42752-00 Insercija drenažnog implanta kod glaukoma

Insercija drenažnog setona kao što je Moltenova (Molten) pločica

42755-00 Uklanjanje drenažnog implanta kod glaukoma

Uklanjanje drenažnog setona kao što je Moltenova (Molten) pločica

42746-00 Lečenje hipotonije/fistule nakon postupka zbog glaukoma pomoću uređaja za tamponadu

Simondova (Simmond) šel procedura

42770-00 Uništavanje cilijarnog tela (ciklodestruktivne antiglaukomne procedure)

Ciklokrioterapija

Ciklodijaliza

Ciklodijatermija

Ciklofotokoagulacija

Isključuje: ciklokrioterapiju sa eksternom sondom

42758-00 Goniotomija

42794-00 Prekidanje šavova na beonjači laserom posle izvršene trabekuloplastike

Lizija na šavovima beonjače laserom posle izvršene trabekuloplastike

42746-01 Iridehkleiza ili iridotaza

42746-02 Trepanacija beonjače sa iridektomijom

42746-03 Termokauterizacija beonjače sa iridektomijom

42746-04 Trabekulektomija

Uključuje: perifernu iridektomiju

skleralna fistulizacija

42782-00 Trabekuloplastika laserom

42749-00 Revizija procedure fistulizacije beonjače

Procedura umetanjem igle

Revizija bleba za filtriranje

42746-05 Ostale filtracione (fistulizirajuće) antiglaukomne procedure, prethodno neklasifikovane

Fistulizacija beonjače zbog glaukoma

Uključuje: iridektomiju

Isključuje: reviziju procedure fistulizacije beonjače

proceduru sa trabekulektomijom

90075-00 Ostale antiglaukomne procedure

80191-00 Viskokanalikulostomija

80191-01 Duboka sklerektomija

80191-02 Direktna ciklopeksija

192 Ostale procedure na dužici, cilijarnom telu ili prednjoj komori

90076-00 Ostale procedure na dužici

90076-01 Ostale procedure na cilijarnom telu

90076-02 Ostale procedure na prednjoj komori

3.5 PREDNJI SEGMENT - SOČIVO

TIP PROCEDURE

3.5.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

193 Insercija intraokularne proteze za sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

Isključuje: proceduru sa ekstrakcijom:

- posle katarakte

- prirodnog sočiva, osim mladalačke katarakte

42703-00 Ugradnja veštačkog sočiva u zadnju komoru i šavova na dužici i beonjači

Isključuje: proceduru sa zamenom

42701-00 Ugradnja savitljivog veštačkog intraokularnog sočiva

Insercija savitljive proteze intraokularnog sočiva

Isključuje: proceduru sa zamenom

42701-01 Ugradnja ostalih tipova veštačkih intraokularnih sočiva

Insercija tvrde proteze intraokularnog sočiva

Isključuje: proceduru sa zamenom

194 Zamena ili uklanjanje veštačkog sočiva

42707-00 Zamena veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42710-00 Zamena veštačkog sočiva insercijom u zadnju komoru i šavova na dužici i beonjači

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42704-00 Uklanjanje veštačkog sočiva

Isključuje: proceduru sa zamenom

195 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva

Intrakapsularna ekstrakcija katarakte

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte

42698-00 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva

42702-00 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42702-01 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

196 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva samo aspiracijom

Ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte samo aspiracijom

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte

42698-01 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije)

42702-02 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije) sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

42702-03 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije) sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije) sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

197 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom

Ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte fakoemulzifikacijom

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte

42698-02 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte

42702-04 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42702-05 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva

198 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom

Ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte fakofragmentacijom

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte

42698-03 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i aspiracijom katarakte

42702-06 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

42702-07 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i aspiracijom katarakte sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

199 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva

Ekstrakapsularne ekstrakcija katarakte (neklasifikovano na drugom mestu)

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte

42698-04 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva

42702-08 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42702-09 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

200 Ostale ekstrakcije prirodnog sočiva

Isključuje: ekstrakciju mladalačke katarakte

42731-01 Ekstrakcija sočiva sklerotomijom zadnje komore sa uklanjanjem staklastog tela

Uključuje: podelu traka staklastog tela

Inserciju:

- veštačkog sočiva (savitljivog) (tvrdog)

- endokapsularnog prstena

uklanjanje preretinalnih membrana

42698-05 Ostale ekstrakcije prirodnog sočiva

Uklanjanje katarakte (neklasifikovano na drugom mestu)

42698-051 Lensektomija

42698-052 Lensektomija kroz sklerotomiju u nivou zadnje očne komore

42698-053 Lensektomija kroz sklerotomiju u nivou zadnje očne komore sa prednjom vitrektomijom

42702-10 Ostale ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva

Uklanjanje katarakte sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

42702-11 Ostale ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom ostalih veštačkih sočiva

Uklanjanje katarakte sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: ugrađivanje endokapsularnog prstena

201 Uklanjanja posle katarakte

42737-00 Fenestracija (needling) zadnje kapsule sočiva

42734-00 Kapsulotomija sočiva

Discizija sočiva

42788-00 Kapsulotomija Nd:YAG ili drugim laserom

Discizija sočiva laserom

42791-02 Kortikoliza tkiva sočiva laserom

42719-00 Kapsulektomija sočiva

42722-00 Kapsulektomija sočiva sklerotomijom zadnje komore

42731-00 Kapsulektomija sočiva sklerotomijom zadnje komore sa uklanjanjem staklastog tela

Uključuje: podelu traka staklastog tela

insercija veštačkog sočiva (savitljivog)(tvrdog)

uklanjanje preretinalnih membrana

42719-02 Mehanička fragmentacija sekundarne membrane

202 Ostale procedure primene, insercije i uklanjanja na sočivu

42716-00 Uklanjanje mladalačke (juvenilne) katarakte

Uklanjanje mladalačke katarakte:

- aspiracijom

- ekscizijom

42716-001 Operacija kongenitalne katarakte sa zadnjom kapsuloreksom i prednjom vitrektomijom

3.5.2 OSTALE PROCEDURE

203 Ostale procedure na sočivu

42704-01 Repozicija veštačkog sočiva

Isključuje: proceduru sa insercijom

42713-00 Repozicija veštačkog sočiva sa šavovima na sočivu

Isključuje: proceduru sa insercijom

90077-00 Ostale procedure na sočivu

3.6 OČNA VODICA, STAKLASTO TELO

TIP PROCEDURE

3.6.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

204 Aspiracija očne vodice ili staklastog tela

Uključuje: proceduru paracentezom

42740-00 Dijagnostička aspiracija očne vodice

42740-01 Dijagnostička aspiracija staklastog tela

42740-011 Punkcija subretinalnog prostora sa aspiracijom subretinalne tečnosti

42740-04 Terapeutska aspiracija očne vodice

42740-05 Terapeutska aspiracija staklastog tela

205 Ostale procedure primene, insercije i uklanjanja na očnoj vodici ili staklastom telu

42815-00 Uklanjanje silikonskog ulja

3.6.2 DESTRUKCIJA

206 Procedure destrukcije na očnoj vodici ili staklastom telu

42791-00 Intrakameralna laserska lizija staklastog tela

Vitreolizija laserom

42791-01 Intrakameralna laserska lizija fibrina

Fibrinolizija laserom

3.6.3 EKSCIZIJA

207 Vitrektomija

Uključuje: revitrektomiju

42719-01 Uklanjanje staklastog tela, anteriorni pristup

Vitrektomija (neklasifikovano na drugom mestu)

42722-01 Uklanjanje staklastog tela sa razdvajanjem vitrealnih traka (staklastog tela)

Vitrektomija pomoću sklerotomije zadnje komore

Uključuje: zamenu tečnosti staklastog tela

Isključuje: proceduru sa:

- kapsulektomijom

- ekstrakcijom prirodnog sočiva

- uklanjanjem preretinalne membrane

42725-00 Uklanjanje staklastog tela sa razdvajanjem vitrealnih traka (staklastog tela) i uklanjanje preretinalne membrane

Vitrektomija pomoću sklerotomije zadnje komore (pars plana pristup) sa ljuštenjem preretinalne membrane

Uključuje: krioterapiju mrežnjače sa internom sondom

zamenu tečnosti staklastog tela

Isključuje: proceduru sa:

- kapsulektomijom

- ekstrakcijom prirodnog sočiva

3.6.4 OSTALE PROCEDURE

208 Ostale procedure na staklastom telu

90078-00 Ostale procedure na staklastom telu

90078-001 Injektiranje terapijskog sredstva u staklasto telo (intravitrealna injekcija)

3.7 ZADNJI SEGMENT - MREŽNJAČA, SUDOVNJAČA I ZADNJA KOMORA

TIP PROCEDURE

3.7.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

209 Procedure primene insercije ili uklanjanja na mrežnjači, sudovnjači ili zadnjoj komori

42740-03 Primena terapeutskog sredstva u zadnjoj komori

Uključuje: proceduru paracentezom

42566-00 Uklanjanje intraokularnog stranog tela iz zadnjeg segmenta magnetom

Isključuje: proceduru incizijom

42812-00 Uklanjanje hirurški umetnutog materijala iz zadnjeg očnog segmenta

Uklanjanje:

- ovojne silikonske:

- trake

- cevi

- implantata:

- zadnjeg okularnog segmenta

- retinalnog

- nabiranja beonjače

3.7.2 INCIZIJA

210 Procedure incizije na mrežnjači, sudovnjači ili zadnjoj komori

42569-00 Nemagnetsko uklanjanje intraokularnog stranog tela iz zadnjeg segmenta

Uključuje: proceduru incizijom

90096-00 Zadnja sklerotomija

80210-00 Endoresekcija intraokularnog tumora

3.7.3 DESTRUKCIJA

211 Procedure destrukcije na mrežnjači, sudovnjači ili zadnjoj komori

42809-00 Destrukcija mrežnjače fotokoagulacijom

Destrukcija korioretinalne lezije fotokoagulacijom

42809-001 Laserfotokoagulacija mrežnjače, panretinalna

42809-002 Laserfotokoagulacija mrežnjače, grid

42809-003 Laserfotokoagulacija rupture mrežnjače

42809-004 Laserfotokoagulacija makule

42809-005 Endolaserfotokoagulacija mrežnjače

42811-00 Transpupilarna termoterapija

42818-00 Krioterapija mrežnjače spoljašnjom sondom

Krioterapija korioretinalne lezije spoljašnjom sondom

Isključuje: proceduru reparacije odvajanja mrežnjače

90094-00 Destrukcija (uništavanje) lezije na mrežnjači dijatermijom

43021-00 Fotodinamska terapija retine, jedno oko

Destrukcija horoidalne neovaskularizacije fotodinamičkom terapijom, jedno oko

43022-00 Fotodinamska terapija retine, oba oka

Destrukcija horoidalne neovaskularizacije fotodinamičkom terapijom, oba oka

80211-00 Fotodinamska terapija intraokularnog tumora

3.7.4 REPARACIJA

212 Reparacija odvajanja mrežnjače

Reparacija cepanja mrežnjače

Isključuje: reviziju prethodno obavljene procedure ablacije mrežnjače

42773-00 Operacija protiv ablacije mrežnjače, dijatermijom

Isključuje: proceduru sa skleralnom sponom

42773-01 Operacija protiv ablacije mrežnjače, kriopeksijom

Pneumatska retinopeksija

Isključuje: proceduru sa:

- nabiranjem beonjače

- vitrektomijom

42776-00 Operacija protiv ablacije mrežnjače, postavljanjem serklaža

Uključuje: vazdušnu tamponadu

krioterapiju

dijatermiju

razmenu tečnosti i gasa

implantat

vitrektomiju

42809-01 Operacija protiv ablacije mrežnjače, laserfotokoagulacijom

90079-00 Ostale reparacije odvajanja mrežnjače

Reparacija odvajanja mrežnjače (neklasifikovana na drugom mestu)

3.7.5 REVIZIJA

213 Procedure revizije na mrežnjači, sudovnjači ili zadnjoj komori

42779-00 Revizija prethodne procedure obavljene zbog ablacije mrežnjače

42779-001 Revizija prethodne procedure kod ablacije mrežnjače drugi put

42779-002 Revizija prethodne procedure kod ablacije mrežnjače treći ili svaki sledeći put

3.7.6 OSTALE PROCEDURE

214 Ostale procedure na mrežnjači, sudovnjači ili zadnjoj komori

90080-02 Makularna translokacija

Makularno:

- repozicioniranje

- rotacija

Uključuje: procedure sa:

- korioskleralnim skraćivanjem

- retinotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- vitrektomija

90080-00 Ostale procedure na mrežnjači ili sudovnjači

90080-01 Ostale procedure na zadnjoj komori/staklastom telu

3.8 ADNEKS OKA - EKSTRAOKULARNI MIŠIĆI

TIP PROCEDURE

3.8.1 EKSCIZIJA

215 Procedure ekscizije na ekstraokularnim mišićima

30075-36 Biopsija ekstraokularnog mišića ili tetive

30075-361 Inciziona biopsija ekstraokularnog mišića ili tetive

3.8.2 REPARACIJA

216 Reparacija strabizma

Reparacija strabizma:

- povišenjem

- produženjem

- recesijom

- resekcijom

- skraćivanjem

18366-00 Primena botulinskog toksina kod strabizma

Uključuje: elektromiografiju

42848-00 Transplantacija mišića kod strabizma

Humelšajmova (Hummelsheim) procedura

Transpozicija ekstraokularnih mišića

42833-00 Operacija strabizma koji obuhvata jedan ili dva mišića, jednog oka

42833-01 Operacija strabizma koji obuhvata jedan ili dva mišića, oba oka

42839-00 Operacija strabizma koji obuhvata tri ili više mišića, jednog oka

42839-01 Operacija strabizma koji obuhvata tri ili više mišića, oba oka

217 Ostale reparacije ekstraokularnog mišića

42854-00 Reparacija rupturiranog ekstraokularnog mišića

Oslobađanje zarobljenog ekstraokularnog mišića

Liza priraslice na ekstraokularnom mišiću

Reparacija laceracije (kidanja):

- ekstraokularnog mišića ili tetive

- Tenonove kapsule

3.8.3 REVIZIJA

218 Procedure revizije na ekstraokularnom mišiću

42845-00 Ponovno podešavanje prilagodljivih šavova posle operacije zbog korekcije strabizma, na jednom oku

42845-01 Ponovno podešavanje prilagodljivih šavova posle operacije zbog korekcije strabizma, na oba oka

3.8.4 PONOVNA OPERACIJA

219 Procedure ponovne operacije na ekstraokularnom mišiću

42848-01 Ponovna operativna procedura transplantacije mišića zbog strabizma, druga procedura

Druga Humelshajmova (Hummelsheim) procedura

42851-00 Ponovna operativna procedura transplantacije mišića zbog strabizma, treća ili svaka sledeća procedura

Treća ili svaka sledeća Humelshajmova (Hummelsheim) procedura

42833-02 Ponovna operacija strabizma, procedura na jedan ili dva mišića, jednog oka, druga procedura

42833-03 Ponovna operacija strabizma, procedura na jedan ili dva mišića, oba oka, druga procedura

42839-02 Ponovna operacija strabizma, procedura na tri ili više mišića, jednog oka, druga procedura

42839-03 Ponovna operacija strabizma, procedura na tri ili više mišića, oba oka, druga procedura

42836-00 Ponovna operacija strabizma, procedura na jedan ili dva mišića, jednog oka, treća ili svaka sledeća procedura

42836-01 Ponovna operacija strabizma, procedura na jedan ili dva mišića, oba oka, treća ili svaka sledeća procedura

42842-00 Ponovna operacija strabizma, procedura na tri ili više mišića, jednog oka, treća ili svaka sledeća procedura

42842-01 Ponovna operacija strabizma, procedura na tri ili više mišića, oba oka, treća ili svaka sledeća procedura

3.8.5 OSTALE PROCEDURE

220 Ostale procedure na ekstraokularnom mišiću ili tetivi

90081-00 Ostale procedure na ekstraokularnom mišiću i tetivi

3.9 ADNEKS OKA - ORBITA

TIP PROCEDURE

3.9.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

221 Procedure primene, insercije i uklanjanja na orbiti

42824-00 Retrobulbarna injekcija alkohola ili drugih lekova

90606-02 Uklanjanje orbitalnog implanta

Uključuje:

aloplastični }

silastični } implant

sintetički

(arteficijalni) }

Isključuje: proceduru kod anoftalmične orbite

3.9.2 INCIZIJA

222 Orbitotomija

42533-00 Eksplorativna orbitotomija

Orbitotomija (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: drenažu

Isključuje: proceduru sa:

- biopsijom

- ekscizijom lezije

- uklanjanjem stranog tela

223 Ostale procedure incizije na orbiti

42572-00 Drenaža orbitalnog apscesa

Isključuje: proceduru sa orbitotomijom

42572-01 Drenaža orbitalne ciste

Isključuje: proceduru sa orbitotomijom

3.9.3 EKSCIZIJA

224 Orbitotomija sa biopsijom ili ekscizijom

Isključuje: proceduru sa uklanjanjem ili zamenom kosti

42542-00 Eksplorativna orbitotomija, anteriorni aspekt, sa ekscizijom lezije

42543-00 Eksplorativna orbitotomija, retrobulbarni aspekt, sa ekscizijom lezije

42542-01 Eksplorativna orbitotomija, anteriorni aspekt, sa uklanjanjem stranog tela

Uklanjanje orbitalnog stranog tela, anteriorni aspekt, incizijom

42543-01 Eksplorativna orbitotomija, retrobulbarni aspekt, sa uklanjanjem stranog tela

Uklanjanje orbitalnog stranog tela, retrobulbarni aspekt, incizijom

42545-01 Orbitotomija zbog dekompresije orbite uklanjanjem intraorbitalnog (peribulbarnog) (retrobulbarnog) masnog tkiva

Napomena: Obavlja se kod distiroidne očne bolesti

42533-01 Eksplorativna orbitotomija sa incizionom ili ekscizionom biopsijom lezije

225 Egzenteracija orbite

Evisceracija orbite

42536-00 Egzenteracija orbite

42536-01 Egzenteracija orbite sa transplantatom kože

Isključuje: procedure sa transplantatom mišića slepoočnice

42536-02 Egzenteracija orbite sa transplantatom mišića slepoočnice

Isključuje: proceduru transplantatom kože

42536-03 Egzenteracija orbite sa transplantatom kože i transplantatom mišića slepoočnice

42536-04 Egzenteracija orbite sa uklanjanjem susednih struktura

42536-05 Egzenteracija orbite sa terapeutskim uklanjanjem orbitalne kosti

226 Ostale procedure ekscizije na orbiti

42573-00 Ekscizija periorbitalnog dermoida, ispred orbitalnog septuma

42574-00 Ekscizija orbitalnog dermoida, iza orbitalnog septuma

3.9.4 REPARACIJA

227 Orbitotomija sa uklanjanjem i zamenom kosti

Dekompresivna orbitotomija sa uklanjanjem i zamenom kosti

42530-00 Eksplorativna orbitotomija koja zahteva uklanjanje i zamenu kosti

42530-01 Eksplorativna orbitotomija sa biopsijom, koja zahteva uklanjanje i zamenu kosti

42539-00 Eksplorativna orbitotomija sa ekscizijom lezija, koja zahteva uklanjanje i zamenu kosti

42539-01 Eksplorativna orbitotomija sa uklanjanjem stranog tela, koja zahteva uklanjanje i zamenu kosti

42545-00 Orbitotomija zbog dekompresije orbite fenestracijom dva ili više zidova

Uključuje: uklanjanje i zamenu kosti

Napomena: Obavlja se kod distiroidne očne bolesti

228 Ostale procedure reparacije na orbiti

42530-02 Reparacija rane na orbiti

90082-00 Ostale reparacije na orbiti

3.9.5 OSTALE PROCEDURE

229 Ostale procedure na orbiti

42821-00 Okularna transiluminacija

Retrobulbarna transiluminacija

90083-00 Ostale procedure na orbiti

3.10 OKULARNI PRIPOJENI ORGANI - OČNI KAPAK

TIP PROCEDURE

3.10.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

230 Procedure primene, insercije i uklanjanja na očnom kapku

42869-00 Insercija implantata u očni kapak

Korekcija zatvaranja očnog kapka kod paralize facijalnog nerva

18370-00 Primena botulinskog toksina u očnom kapku

Injekcija botulinskog toksina u kružni mišić oka (m.orbicularis oculli) zbog blefarospazma

Isključuje: procedure zbog strabizma

3.10.2 INCIZIJA

231 Procedure incizije na očnom kapku

90084-00 Incizija očnog kapka

Incizija margine očnog kapka

90090-00 Raskidanje blefarorafije

90091-00 Kantotomija

Uvećanje palpebralne naprsline

3.10.3 EKSCIZIJA

Isključuje: klinasta ekscizija pune debljine očnog kapka

redukcija očnog kapka

232 Biopsija očnog kapka

30071-02 Biopsija očnog kapka

233 Ostale procedure ekscizije na očnom kapku

42575-00 Operacija halaciona

Ekscizija ciste na tarzalnoj ploči

Ekstirpacija tarzalne ciste

3.10.4 REPARACIJA

234 Transplantat za očni kapak

Gorteksov (Goretex) transplantat za očni kapak

Skleralni transplantat za očni kapak

Kožni transplantat za očni kapak

42860-00 Transpalantat za gornji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na jednom oku

42860-01 Transpalantat za gornji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na oba oka

42860-02 Transpalantat za donji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na jednom oku

42860-03 Transpalantat za donji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na oba oka

235 Kantoplastika

Uključuje: eksciziju tarzalne hrskavice

42590-00 Lateralna kantoplastika

Kantoplastika (neklasifikovano na drugom mestu)

42590-01 Medijalna kantoplastika

236 Ostale procedure reparacije očnog kapka

42584-00 Tarzorafija

Blefarorafija

Kantorafija

Revizija ožiljka tarzalne ploče

42854-01 Reparacija medijalnog palpebralnog ligamenta

30052-01 Reparacija rane na očnom kapku

Reparacija laceracije na očnom kapku

42863-00 Recesija očnog kapka

Recesija očnog kapka za:

- anoftalmozu

- retrakciju očnog kapka

Isključuje: procedure sa transplantatom za očni kapak

42863-001 Resekcija levatora kapka kod egzoftalmusa

42863-002 Resekcija levatora kapka kod ptoze

42872-00 Elevacija obrve zbog stanja pareze

90085-00 Ostale reparacije očnog kapka

3.10.5 REKONSTRUKCIJA

237 Procedure rekonstrukcije na očnom kapku

90095-00 Rekonstrukcija očnog kapka sa transpalntatom folikula dlake

90095-001 Operacija protiv euriblefarona (euryblepharon)

90095-002 Operacija protiv blefarofimoze

3.10.6 OSTALE PROCEDURE

238 Procedure za korekciju trihijaze

42587-00 Korekcija trihijaze krioterapijom, na jednom oku

42587-01 Korekcija trihijaze krioterapijom, na oba oka

42587-02 Korekcija trihijaze laserom, na jednom oku

42587-03 Korekcija trihijaze laserom, na oba oka

42587-04 Korekcija trihijaze elektrolizom, na jednom oku

42587-05 Korekcija trihijaze elektrolizom, na oba oka

80238-00 Korekcija trihijaze epilacijom, pincetom

239 Procedure zbog ektropiona ili entropiona

Uključuje: eksciziju tarzalne hrskavice (tarzektomija)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- rekonstrukcija očnog kapka

42581-00 Kauterizacija ektropiona

42581-01 Kauterizacija entropiona

42866-00 Reparacija ektropiona ili entropiona zatezanjem ili skraćivanjem donjih retraktora

Repozicioniranje zadnje lamele očnog kapka zatezanjem ili skraćivanjem donjih retraktora

42866-01 Reparacija ektropiona ili entropiona ostalim procedurama na donjim retraktorima

Repozicioniranje zadnje lamele očnog kapka ostalim procedurama na donjim retraktorima

45626-00 Korekcija ektropiona ili entropiona tehnikom šavova

Repozicioniranje prednje lamele očnog kapka

45626-01 Korekcija ektropiona ili entropiona klinastom resekcijom

Tarzokonjunktivalna dijamantska reparacija ektropiona

240 Ostale procedure na očnom kapku

90086-00 Ostale procedure na očnom kapku

3.11 OKULARNI PRIPOJENI ORGANI - LAKRIMALNI SISTEM

TIP PROCEDURE

3.11.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

241 Sondiranje lakrimalnih kanala

Lakrimalni kanalikuli

Lakrimalni punktum

Nazolakrimalni kanal

Uključuje: uklanjanje kalkulusa

proceduru sa dilatacijom i lavažom

42614-01 Sondiranje lakrimalnih prolaza, jednostrano

42615-01 Sondiranje lakrimalnih prolaza, dvostrano

242 Insercija, zamena ili uklanjanje nazolakrimalne cevčice

42608-01 Insercija staklene (Pyrex) nazolakrimalne cevčice/stenta u lakrimalnu/konjunktivalnu kesicu zbog drenaže

Insercija Lester Džonsove (Lester Jones) cevčice

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- konjunktivodakriocistorinostomija

- dakriocistorinostomija

Isključuje: zamenu cevčice

42608-00 Insercija ostalih nazolakrimalnih cevčica/stentova u lakrimalnu/konjunktivalnu kesicu zbog drenaže

Insercija Krafordove (Crawford) cevčice

Insercija Monoka (Monoka) cevčice

Insercija silikonske cevčice

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- konjunktivodakriocistorinostomija

- dakriocistorinostomija

Isključuje: zamenu cevčice

42614-00 Zamena nazolakrimalne cevčice, jednostrano

42615-00 Zamena nazolakrimalne cevčice, obostrano

42614-02 Uklanjanje nazolakrimalne cevčice, jednostrano

42615-02 Uklanjanje nazolakrimalne cevčice, obostrano

243 Ostale procedure primene, insercije ili uklanjanja na lakrimalnom sistemu

42620-00 Okluzija lakrimalnih punktuma čepom

Zatvaranje lakrimanih punktuma čepom

90087-00 Uklanjanje čepa iz punktuma

90087-001 Intubacija zbog uspostavljanja prohodnosti suzno kanalnog sistema

3.11.2 INCIZIJA

244 Procedure incizije na lakrimalnom sistemu

42593-01 Incizija suzne žlezde

Uključuje: uklanjanje kalkulusa

42617-00 Incizija tačkica (punktuma)

Procedura odsecanja punktuma

Uključuje: uklanjanje kalkulusa

42617-001 Ispiranje suznih puteva

42596-00 Incizija suzne kesice

Uklanjanje stranog tela iz suzne kesice

Uključuje: uklanjanje kalkulusa

42596-03 Ostale incizije suznih prolaza

Incizija nazolakrimalnog kanala

3.11.3 DESTRUKCIJA

245 Procedure destrukcije na lakrimalnom sistemu

42622-00 Okluzija punktuma kauterizacijom

Uključuje: dijatermiju

3.11.4 EKSCIZIJA

246 Procedure ekscizije na lakrimalnom sistemu

30075-35 Biopsija suzne žlezde

42593-00 Ekscizija suzne žlezde

Dakrioadenektomija

Ekscizija lezija na suznoj žlezdi

Uključuje: inciziju palpebralnog režnja

42596-01 Ekscizija suzne kesice

Biopsija suzne kesice

Ekscizija lezija na suznoj kesici

42605-01 Ekscizija suznih prolaza

Uključuje: suzni kanalići

suznu tačkicu (punktum)

nasolakrimalni kanal

3.11.5 REPARACIJA

247 Procedure reparacije na lakrimalnom sistemu

42605-00 Reparacija lakrimalnog kanalikulusa

42605-001 Refekcija kanalikula endoskopski

42605-002 Refekcija kanalikula, kroz nos

42605-003 Refekcija oba kanalikula pig-teil (pig-tail) sondom upotrebom silikonske cevčice, sa provlačenjem najlona kroz istu i pozicijoniranjem cevčice u kanalikularni sistem

42605-004 Refekcija donjeg kanalikula pig-teil (pig-tail) sondom sa fiksacijom silikonske cevčice za kožu ili vezivanjem direktno u čvor

42605-005 Refekcija donjeg kanalikula pig-teil (pig-tail) sondom sa fiksacijom silikonske cevčice sa provlačenjem najlona kroz istu i pozicijoniranjem cevčice u kanalikularni sistem

42605-006 Refekcija oba kanalikula pig-teil (pig-tail) sondom sa fiksacijom silikonske cevčice za kožu ili vezivanjem direktno u čvor

42623-00 Dakriocistorinostomija [DCR]

Fistulizacija lakrimlne kesice pri nosnoj šupljini

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanala

- insercija nazolakrimalne cevčice/stenta

Isključuje: ponovnu operaciju, drugu ili svaku sledeću proceduru

proceduru sa podešavanjem konjunktivalnih režnjeva

42629-00 Konjunktivodakriocistorinostomija [CDCR]

Dakriocistorinostomija sa podešavanjem konjunktivalnih režnjeva

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanala

- insercija nazolakrimalne cevčice/stenta

90092-00 Reparacija tačkica (punktuma), neklasifikovano na drugom mestu

3.11.6 PONOVNA OPERACIJA

248 Procedure ponovne operacije na suznom sistemu

42626-00 Ponovna operacija dakriocistorinostomije, druga ili svaka sledeća procedura

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanala

- insercija nazolakrimalne cevčice/stenta

3.11.7 OSTALE PROCEDURE

249 Procedure za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnih kanala

Uključuje: inserciju drenažne cevčice/stenta (staklenih) (silikonskih)

42599-00 Endoskopska procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog sistema, jednog oka

42599-01 Endoskopska procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog sistema, oba oka

42602-00 Eksterna procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog sistema, jednog oka

42602-01 Eksterna procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog sistema, oba oka

250 Ostale procedure na lakrimalnom sistemu

90088-00 Ostale procedure na lakrimalnom sistemu

90088-001 Širmerov (Schirmer) test

3.12 KONJUNKTIVA

TIP PROCEDURE

3.12.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

251 Procedure primene, insercije i uklanjanja na konjunktivi

42824-01 Subkonjunktivna primena leka

Uključuje: injekciju 5-FU [fluorouracila]

Isključuje: topikalno sredstvo - šifru izostaviti

30061-04 Uklanjanje površinskog stranog tela sa konjuktive

3.12.2 INCIZIJA

252 Procedure incizije na konjunktivi

42644-03 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz konjunktive

42632-01 Incizija konjunktive

Konjunktivalna peritomija

3.12.3 DESTRUKCIJA

253 Procedure destrukcije na konjunktivi

Isključuje: proceduru sa ekscizijom

42677-00 Kauterizacija konjunktive

Kauterizacija konjunktivalne lezije

42680-00 Krioterapija konjunktive

Krioterapija konjunktivalne lezije

3.12.4 EKSCIZIJA

254 Procedure ekscizije na konjunktivi

42676-00 Inciziona biopsija konjunktive

42676-001 Struganje (scraping) konjunktive za citologiju

42676-002 Uzimanje uzorka za impresionu citologiju

42683-00 Ekscizija lezija ili tkiva konjunktive

Ekscizija konjunktivalne ciste

3.12.5 REPARACIJA

255 Procedure reparacije na konjunktivi

42632-02 Reparacija laceracije konjunktive

Isključuje: proceduru sa reparacijom beonjače

42623-021 Deliberacija simblefarona ili korneosimblefarona

42641-00 Mukomebranozni graft za reparaciju konjunktive

90093-00 Konjunktivoplastika

42641-01 Autogena ili alogena transplantacija konjunktive

80255-00 Upotreba amnionske membrane

80255-01 Upotreba tkivnog lepka

Uključuje: proceduru na rožnjači

3.13.6 OSTALE PROCEDURE

256 Ostale procedure na konjunktivi

90089-00 Ostale procedure na konjunktivi

Četvrto poglavlje

4 PROCEDURE NA UVU I MASTOIDNOJ KOSTI
(BLOKOVI 300-333)

ANATOMSKA REGIJA

4.1 SPOLJAŠNJE UVO

Uključuje: ušnu školjku

spoljašnji slušni kanal

TIP PROCEDURE

4.1.1 PREGLED

300 Procedure pregleda spoljašnjeg uva

90119-00 Otoskopija

4.1.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

301 Procedure primene, insercije i uklanjanja na spoljašnjem uvu

41500-00 Uklanjanje stranog tela iz spoljašnjeg slušnog hodnika

Isključuje: uklanjanje timpanostomske cevčice

4.1.3 INCIZIJA

302 Procedure incizije na slušnom kanalu

41503-00 Uklanjanje stranog tela iz spoljašnjeg slušnog hodnika operativnim putem

Isključuje: uklanjanje timpanostomske cevčice

4.1.4 EKSCIZIJA

303 Procedure ekscizije na spoljašnjem uvu

Isključuje: klinastu eksciziju uva pune debljine

30075-28 Biopsija promena spoljašnjeg uva

30104-00 Ekstripacija preaurikularnog sinusa - fistule

Radikalna ekscizija preaurikularnog sinusa ili ciste

41506-00 Ektripacija polipa spoljašnjeg slušnog hodnika

41509-00 Uklanjanje keratoze (keratosis obturans) iz spoljašnjeg slušnog hodnika

41518-00 Ekstripacija egzostoze iz spoljašnjeg slušnog hodnika

4.1.5 REPARACIJA

304 Procedure reparacije na spoljašnjem uvu

30052-00 Rekonstrukcija povrede - rane spoljašnjeg uva

41521-00 Korekcija stenoze spoljašnjeg uva

Uključuje: meatoplastiku

41521-01 Korekcija stenoze spoljašnjeg slušnog hodnika kožnim graftom

Uključuje: meatoplastiku

90110-00 Ostale reparacije stenoze spoljašnjeg uva

Reparacija:

- ušne školjke (neklasifikovano na drugom mestu)

- spoljašnjeg slušnog kanala (neklasifikovano na drugom mestu)

4.1.6 REKONSTRUKCIJA

305 Procedure rekonstrukcije na spoljašnjem uvu

41512-00 Rekonstrukcija spoljašnjeg slušnog hodnika

Meatoplastika

Uključuje: uklanjanje:

- kosti

- hrskavice

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- radikalna (modifikovana) mastoidektomija

Isključuje: proceduru korekcije stenoze slušnog hodnika

45662-00 Rekonstrukcija spoljašnjeg slušnog hodnika kod kogenitalne atrezije

Isključuje: proceduru korekcije stenoze slušnog kanala

4.1.7 OSTALE PROCEDURE

306 Ostale procedure na spoljašnjem uvu

Uključuje: ušnu školjku

spoljašnji ušni kanal

90111-00 Ostale procedure na spoljašnjem uvu

Incizija spoljašnjeg uva

90111-001 Amputacija ušne školjke

4.2 BUBNA OPNA I SREDNJE UVO

TIP PROCEDURE

4.2.1 PREGLED

307 Procedure pregleda bubne opne ili srednjeg uva

41650-00 Inspekcija bubne opne, jednostrano

Inspekcija mastoidne šupljine, jednostrano

Isključuje: proceduru:

- bilo koju drugu na uvu - šifru izostaviti

- ispiranje uva

41650-01 Inspekcija bubne opne, obostrano

Inspekcija mastoidne šupljine, obostrano

Isključuje: proceduru:

- bilo koju drugu na uvu - šifru izostaviti

- ispiranje uva

41629-00 Eksploracija srednjeg uva

Uključuje: uklanjanje stranog tela iz srednjeg uva

Isključuje: eksploraciju koja može biti deo hiruškog zahvata na srednjem uvu - šifru izostaviti

4.2.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

308 Procedure primene, insercije i uklanjanja na bubnoj opni ili srednjem uvu

41755-00 Kateterizacija Eustahijeve tube

41647-00 Toaleta uva, jednostrano

Uklanjanje ušnog voska (cerumena) iz uva, jednostrano

41647-01 Toaleta uva, dvostrano

Uklanjanje ušnog voska (cerumena) iz uva, dvostrano

4.2.3 INCIZIJA

309 Miringotomija

Miringotomija sa:

- aspiracijom srednjeg uva

- drenažom apscesa

Uključuje: proceduru laserom

41626-00 Miringotomija, jednostrana

41626-01 Miringotomija, dvostrana

41632-00 Miringotomija sa insercijom tube, jednostrana

41632-01 Miringotomija sa insercijom tube, obostrana

310 Ostale procedure incizije na bubnoj opni ili srednjem uvu

41533-00 Atikotomija

Isključuje: proceduru sa:

- mastoidektomijom

- miringoplastikom

- rekonstrukcijom koštanog nedostatka

41599-00 Ispitivanje unutrašnjeg slušnog hodnika sa dekompresijom kranijalnog nerva

Uključuje: proceduru:

- translabirintnim pristupom

- trasmastoidnim pristupom

- transtemporalnim pristupom

41533-02 Ostaleincizije na srednjem uvu

Razdvajanje:

- priraslica na srednjem uvu

- bubne opne

4.2.4 DESTRUKCIJA

311 Procedure destrukcije na bubnoj opni ili srednjem uvu

41641-00 Kauterizacija perforirane bubne opne

Dijatermija perforirane bubne opne

Isključuje: ekscizija perforirane bubne opne

4.2.5 EKSCIZIJA

312 Procedure ekscizije na bubnoj opni ili srednjem uvu

30075-29 Biopsija srednjeg uva

41635-00 Ekscizija promena u srednjem uvu

Uklanjanje:

- holesteatoma srednjeg uva

- granuloma na srednjem uvu

- polipa srednjeg uva

Isključuje: uklanjanje lezije na glomusu

proceduru sa:

- miringoplastikom

- rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

41644-00 Ekscizija ivice perforirane bubne opne

Uključuje: uklanjanje timpanostomske cevčice

Isključuje: kauterizaciju perforirane bubne opne

proceduru sa miringoplastikom - šifru izostaviti

41620-00 Operacija glomus tumora, transtimpanički pristup

41623-00 Operacija glomus tumora, transmastoidni pristup sa mastoidektomijom

41644-01 Ostale ekscizije na srednjem uvu

4.2.6 REPARACIJA

313 Miringoplastika

41635-01 Ekscizija lezija u srednjem uvu sa miringoplastikom

Uklanjanje:

- holesteatoma }

- granuloma } na srednjem uvu sa miringoplastikom

- polipa }

Isključuje: uklanjanje lezije na glomusu

proceduru sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

41527-00 Miringoplastika, transmeatalni pristup

Uključuje: proceduru sa Rozen (Rosen) incizijom

Isključuje: proceduru sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

41530-00 Miringoplastika, retroaurikularni pristup

Timpanoplastika, tip I

Uključuje: inspekcija mastoida

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- meatoplastika

Isključuje: proceduru sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

41533-01 Miringoplastika sa atikotomijom

Isključuje: proceduru sa rekonstrukcijom koštanog nedostatka

314 Ostale procedure reparacije na bubnoj opni ili srednjem uvu

Uključuje: interni slušni meatus

bubnu opnu

90112-00 Ostale reparacije bubne opne ili srednjeg uva

4.2.7 REKONSTRUKCIJA

315 Procedure rekonstrukcije na bubnoj opni ili srednjem uvu

41542-00 Miringoplastika sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

Timpanoplastika, tipovi II, III, IV i V

Uključuje: transplantat

protezu

Isključuje: proceduru sa:

- ekscizijom lezija na srednjem uvu

- mastoidektomijom

41536-00 Atikotomija sa rekonstrukcijom koštanog defekta

41536-01 Atikotomija sa rekonstrukcijom koštanog defekta i miringoplastikom

41638-00 Ekscizija lezije srednjeg uvu sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

Uklanjanje:

- holesteatoma }

- granuloma } na srednjem uvu sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

- polipa }

Uključuje: graft

protezu

Isključuje: uklanjanje lezije na glomusu

proceduru sa miringoplastikom

41638-01 Ekscizija lezije srednjeg uva sa miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

Uklanjanje:

- holesteatoma }

- granuloma } na srednjem uvu sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

- polipa }

Uključuje: graft

protezu

Isključuje: uklanjanje lezije na glomusu

4.2.8 OSTALE PROCEDURE

316 Ostale procedure na bubnoj opni ili srednjem uvu

Uključuje: interni slušni meatus

bubnu opnu

90113-00 Ostale procedure na Eustahijevoj tubi

90114-00 Ostale procedure na bubnoj opni i srednjem uvu

4.3 SLUŠNE KOŠČICE

Uključuje: nakovanj

čekić

uzengiju

TIP PROCEDURE

4.3.1 EKSCIZIJA

317 Procedure eksiczije na slušnim koščicama

41608-00 Stapedektomija

Uključuje: protezu

4.3.2 REPARACIJA

318 Procedure reparacije na slušnim koščicama

41611-00 Mobilizacija slušnih koščica

41608-01 Stapedotomija

Uključuje: fenestraciju:

- laserom

- mikrobušilicom

protezu

4.3.3 REKONSTRUKCIJA

319 Procedure reconstrukcije na slušnim koščicama

41539-00 Rekonstrukcija lanca slušnih koščica

Osikuloplastika

Uključuje: graft

protezu

Isključuje: proceduru sa:

- ekscizijom lezije srednjeg uvu

- mastoidektomiju:

- tehnikom netaknutog zida kanala

- modifikovanu radikalnu

- radikalnu

- miringoplastiku

4.3.4 OSTALE PROCEDURE

320 Ostale procedure na slušnim koščicama

90115-00 Ostale procedure na slušnim koščicama

4.4 MASTOIDNA I SLEPOOČNA KOST

TIP PROCEDURE

4.4.1 APLIKACIJA, INSERCIJA I UKLANJANJE

321 Procedure primene, insercije i uklanjanja na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

41557-02 Implantacija elektromagnetnog slušnog aparata

Slušni aparat sa transmisijom kroz kost

Isključuje: proceduru ugradnje kohlearnog slušnog aparata

4.4.2 INCIZIJA

322 Procedure incizije na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

41557-03 Incizija mastoida

4.4.3 EKSCIZIJA

323 Mastoidektomija

Isključuje: proceduru sa:

- dekompresijom endolimfatičke kesice

- implantacijom kohlearnog slušnog aparata

- miringoplastikom

- rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

- parcijalnom resekcijom slepoočne kosti

- uklanjanjem lezije na glomusu

41545-00 Mastoidektomija

Kortikalna mastoidektomija

41557-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija

41557-01 Radikalna mastoidektomija

41548-00 Obliteracija mastoidnog kavuma

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- meatoplastika

41564-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija sa obliteracijom mastoidog kavuma i Eustahijeve tube i zatvaranjem spoljašnjeg slušnog hodnika

41564-01 Radikalna mastoidektomija sa obliteracijom mastoidnog kavuma i Eustahijeve tube i zatvaranjem spoljašnjeg slušnog hodnika

324 Ostale procedure ekscizije na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

30244-00 Uklanjanje stiloidnog nastavka temporalne kosti

41584-00 Parcijalna resekcija slepoočne kosti sa mastoidektomijom

41584-01 Parcijalna resekcija slepoočne kosti sa mastoidektomijom i dekompresijom facijalnog nerva

41587-00 Totalna resekcija temporalne kosti

4.4.4 REPARACIJA

325 Procedure reparacije na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- meatoplastika

Isključuje: reviziju mastoidektomije

proceduru sa:

- implantacijom kohlearnog prostetskog aparata

- rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

- parcijalnom resekcijom temporalne kosti

- uklanjanjem lezije na glomusu

41551-00 Mastoidektomija tehnikom intaktnog zida spoljašnjeg slušnog hodnika sa miringoplastikom

Uključuje: proceduru sa atikotomijom

41560-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom

41560-01 Radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom

4.4.5 REKONSTRUKCIJA

326 Procedure rekonstrukcije na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

Timpanoplastika, tipovi II, III, IV i V sa mastoidektomijom

Uključuje: graft

protezu

Isključuje: proceduru revizije

41554-00 Mastoidektomija tehnikom intaktnog zida spoljašnjeg slušnog hodnika sa miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

Uključuje: atikotomiju

41563-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

41563-01 Radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca slušnih koščica

4.4.6 REVIZIJA

327 Procedure revizije na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

Uključuje: miringoplastika

41566-00 Revizija mastoidektomije tehnikom intaktnog zida spoljašnjeg slušnog hodnika

41566-01 Revizija modifkovane radikalne mastoidektomije

41566-02 Revizija radikalne mastoidektomije

4.4.7 OSTALE PROCEDURE

328 Ostale procedure na mastoidnoj ili slepoočnoj kosti

90116-00 Ostale procedure na mastoidnoj ili temporalnoj kosti

4.5 UNUTRAŠNJE UVO

TIP PROCEDURE

4.5.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

329 Procedure primene, insercije i uklanjanja na unutrašnjem uvu

41617-00 Ugradnja kohlearnog implanta

Uključuje: mastoidektomiju

41617-01 Uklanjanje kohlearnog implanta

4.5.2 INCIZIJA

330 Procedure incizije na unutrašnjem uvu

41572-00 Labirintektomija

Destrukcija ušnog labirinta

Incizija unutrašnjeg uva

41590-00 Dekompresija endolimfatičnog sakusa

Uključuje: mastoidektomiju

41590-01 Dekompresija endolimfatičnog sakusa sa premošćivanjem (šantom)

Uključuje: mastoidektomiju

4.5.3 EKSCIZIJA

331 Procedure ekscizije na unutrašnjem uvu

30075-30 Biopsija unutrašnjeg uva

41593-00 Resekcija vestibularnog nerva, translabirintni pristup

41596-00 Resekcija vestibularnog nerva, retrolabirintni pristup

Isključuje: proceduru sa sekcijom kohlearnog nerva

41596-01 Resekcija kohlearnog nerva, retrolabirintni pristup

Isključuje: proceduru sa sekcijom vestibularnog nerva

41596-02 Resekcija vestibularnog i kohlearnog nerva, retrolabirintni pristup

4.5.4 REPARACIJA

332 Procedure reparacije na unutrašnjem uvu

41614-00 Zatvaranje fistule okruglog otvora unutrašnjeg uva

41614-01 Zatvaranje fistule ovalnog otvora unutrašnjeg uva

Zatvaranje perilimfne fistule

41614-02 Reparacija okruglog otvora unutrašnjeg uva

Isključuje: proceduru za zatvaranje fistule okruglog otvora

41615-00 Reparacija ovalnog otvora unutrašnjeg uva

Isključuje: proceduru za zatvaranje fistule ovalnog otvora

bilo koju drugu procedure na uvu - šifru izostaviti

90117-00 Ostale reparacije unutrašnjeg uva

Fenestracija unutrašnjeg uva (uključujući i transplantat kože)

Reparacija:

- kohlearna (ako nije klasifikovana na drugom mestu)

- labirintna (ako nije klasifikovana na drugom mestu)

Venski transplantat za fenestracionu šupljinu

4.5.5 OSTALE PROCEDURE

333 Ostale procedure na unutrašnjem uvu

Uključuje: kohlearni deo

unutrašnji slušni kanal

labirint

90118-00 Ostale procedure na unutrašnjem uvu

Injekcija u unutrašnje uvo

90118-001 Instilacija leka kroz bubnu opnu u bubnu duplju

90118-002 Repozicioni manevar za lečenje benignog paroksizmalnog vertiga

 

Peto poglavlje

5 PROCEDURE NA NOSU, USTIMA I ŽDRELU
(BLOKOVI 370-490, OSIM BLOKOVA: 423-449, 453-455, 462, 464-472, 474-476 I 478-488)

ANATOMSKA REGIJA

5.1 NOS

TIP PROCEDURE

5.1.1 PREGLED

370 Procedure pregleda nosa

41653-00 Prednja rinoskopija i/ili zadnja rinoskopija

Drenaža hematoma u nazalnoj šupljini

Isključuje: bilo koju drugu proceduru na nosu, u ustima i na ždrelu - šifru izostaviti

proceduru sa biopsijom

41764-00 Endoskopija nosa

Rinoskopija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- biopsija nazofarinksa

41764-01 Sinusokopija

41653-01 Ostale dijagnostičke procedure u nosu

Napomena: Za nehiruške dijagnostičke procedure videti poglavlje 18

5.1.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

371 Procedure primene, insercije i uklanjanja na nosu

41907-00 Ugrađivanje dugmeta u nosnu pregradu

5.1.3 INCIZIJA

372 Procedure incizije na nosu

41659-00 Endonazalno uklanjanje stranog tela nosnog kavuma

41683-00 Sinehioliza u nosnim kavumima

41683-01 Sinehioliza u nosnim kavumima insercijom stenta

Uključuje: radiotalase

5.1.4 DESTRUKCIJA

373 Zaustavljanje nazalne hemoragije

Isključuje: proceduru sa ligaturom:

- etmoidalne arterije

- maksilarne arterije

41677-00 Hemostaza epistakse prednjom tamponadom i/ili kauterizacijom

Zaustavljanje nazalne hemoragije:

- Litlov (Little) prostor

- neklasifikovano na drugom mestu

Uključuje: dijatermiju

inserciju balona

41656-00 Hemostaza epistakse zadnjom tamponadom i/ili kauterizacijom

Uključuje: dijatermiju

inserciju balona

41680-00 Hemostaza epistakse krioterapijom

374 Ostale procedure destrukcije na nosu

41695-00 Uklanjanje nosnih školjki krioterapijom

41674-00 Kauterizacija ili dijatermija nosnih školjki

Isključuje: proceduru zaustavljanja nazalne hemoragije

41674-01 Kauterizacija ili dijatermija nosne pregrade

Kauterizacija ili dijatermija Litlovog (Little) prostora Kiselbahovog pleksusa

Isključuje: proceduru zaustavljanja nazalne hemoragije

90130-00 Ekstripacija endonazalne lezije

5.1.5 EKSCIZIJA

375 Biopsija nosnih šupljina

41761-00 Pregled nosne šupljine i/ili postnazalnog prostora sa biopsijom

Biopsija:

- tkiva nosne šupljine

- nazofarinksa

- postnazalnog prostora

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- fiberoptički pregled nazofarinksa

376 Procedure ekscizije na nosnim školjkama

Uključuje: laser i kobalator

41689-00 Parcijalna mukotomoija, jednostrana

41689-01 Parcijalna mukotomija, obostrana

41689-02 Totalna mukotomija, jednostrana

41689-03 Totalna mukotomija, obostrana

41692-00 Submukozna resekcija nosnih školjki (konhi), jednostrana

41692-01 Submukozna resekcija nosnih školjki (konhi), obostrana

377 Uklanjanje intranazalnih lezija

Isključuje: proceduru za lezije u nozdrvi ili nazofarinksu

41668-00 Endonazalna operacija nazalnih polipa

41729-00 Ekscizija dermoidne ciste nosa koja se proteže u nosnu šupljinu

41728-00 Lateralna rinotomija sa uklanjanjem endonazalne lezije

90131-00 Lokalna ekscizija ostalih endonazalnih lezija

378 Ostale procedure ekscizije na nosu

41671-00 Submukozna resekcija nosne pregrade

Isključuje: proceduru sa septoplastikom

5.1.6 REPARACIJA

379 Reparacija nosne pregrade

41671-01 Zatvaranje perforacije nosne pregrade

41671-02 Funkcionalna septoplastika

Uključuje: proceduru ekscizije nosne školjke

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- rinoplastika

41671-03 Septoplastika sa submukoznom resekcijom nosne pregrade

Uključuje: proceduru ekscizije nosne školjke

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- rinoplastika

380 Ostale procedure reparacije na nosu

30052-03 Rekonstrukcija povrede - rane nosa

90132-00 Ostale rekonstrukcije nosa

Ponovno spajanje amputiranog nosa (neklasifikovano na drugom mestu)

Isključuje: ponovno spajanje amputiranog nosa pomoću transplantata

5.1.7 OSTALE PROCEDURE

381 Ostale procedure na nosu

41686-00 Konhotomija nosnih školjki, jednostrana

Dislokacija nosne školjke (konhe), jednostrana

41686-01 Konhotomija nosnih školjki, obostrana

Dislokacija nosne školjke (konhe), obostrana

41672-00 Rekonstrukcija nosne pregrade

90133-00 Ostale procedure na nosu

5.2 NAZALNI SINUSI

TIP PROCEDURE

5.2.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

382 Procedure primene, insercije i uklanjanja na nazalnim sinusima

41704-00 Evakuacija sekreta iz nosa i paranazalnih sinusa kroz prirodna ušća

41701-00 Punkcija i lavaža paranazalnog sinusa

41740-00 Drenaža frontalnog sinusa po Rutenburg-u (Rutenburg)

5.2.2 INCIZIJA

383 Procedure incizije na nazalnim sinusima

41719-00 Drenaža maksilarnog sinusa kroz alveolu zuba

Drenaža nazalnog sinusa kroz alveolu zuba

41716-00 Endonazalno uklanjanje stranog tela iz maksilarnog sinusa

Uključuje: inciziju sluzokože

41752-02 Operacija sfenoidalnog sinusa

41737-04 Etmoidotomija

41743-00 Trepanacija frontalnog sinusa

Sinusotomija frontalnog sinusa

5.2.3 EKSCIZIJA

384 Biopsija nazalnih sinusa

41716-05 Biopsija iz maksilarnog sinusa

41752-04 Biopsija iz sfenoidnog sinusa

41737-07 Biopsija iz frontalnog sinusa

41737-08 Biopsija iz etmoidalnog sinusa

385 Intranazalno uklanjanje polipa iz nazalnih sinusa

41716-03 Endonazalna operacija polipa maksilarnog sinusa

41752-03 Endonazalna operacija polipa sfenoidnog sinusa

41737-05 Endonazalna operacija polipa frontalnog sinusa

41737-06 Endonazalna operacija polipa etmoidalnog sinusa

386 Ostale procedure ekscizije na nazalnim sinusima

Isključuje: intranazalno uklanjanje polipa iz nazalnog sinusa:

- maksilarnog

- etmoidnog

- frontalnog

- sfenoidnog

radikalnu etmoidektomiju

41716-06 Ekscizija lezije maksilarnog sinusa

Eksterna maksilarna antrektomija

Uključuje: proceduru Kaldvel-Lukovim (Caldwell-Luc) pristupom

Isključuje: ekscizija polipa

maksilarnom antrektomijom:

- intranazalnom

- radikalnom

- jednostavnom

41752-01 Sfenoidektomija

Ekscizija lezija na sfhenoidnom sinusu

Isključuje: proceduru sa etmoidektomijom

41737-02 Etmoidektomija, jednostrana

Uključuje: uncinektomija

41737-03 Etmoidektomija, obostrana

Uključuje: uncinektomija

41731-00 Etmoidektomija, spoljni pristup

Uključuje: uncinektomija

41731-01 Etmoidektomija sa sfenoidektomijom, spoljni pristup

Uključuje: uncinektomija

41737-09 Reparacija i rekonstrukcija frontalnog sinusa

Osteoplastična operacija frontalnog sinusa

Ekscizija lezija na frontalnom sinusu

41746-00 Radikalna obliterativna operacija frontalnog sinusa

5.2.4 REPARACIJA

387 Maksilarna antrostomija

41716-01 Endonazalna operacija maksilarnog sinusa - donja meatotomija, jednostrana

Antrostomija srednjeg meatusa, jednostrana

41716-02 Endonazalna operacija maksilarnog sinusa - donja meatotomija, obostrana

Antrostomija srednjeg meatusa, obostrana

41710-00 Radikalna operacija maksilarnog sinusa, jednostrana

Kaldvel-Lukova (Caldwell-Luc) antrostomija, jednostrana

Radikalna maksilarna antrektomija, jednostrana

Isključuje: proceduru sa transantralnom:

- etmoidektomijom

- neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv)

41710-01 Radikalna operacija maksilarnog sinusa, obostrana

Kaldvel-Lukova (Caldwell-Luc) antrostomija, jednostrana

Radikalna maksilarna antrektomija, jednostrana

Isključuje: proceduru sa transantralnom:

- etmoidektomijom

- neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv)

41713-00 Radikalna operacija maksilarnog sinusa sa transantralnom etmoidektomijom

Kaldvel-Lukova (Caldwell-Luc) antrostomija sa transantralnom etmoidektomijom

Radikalna maksilarna antrektomija sa transantralnom etmoidektomijom

41713-01 Radikalna operacija maksilarnog sinusa sa transantralnom neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv)

Kaldvel-Lukova (Caldwell-Luc) antrostomija sa transantralnom neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv)

Radikalna maksilarna antrektomija sa transantralnom neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv)

388 Ostale procedure reparacije na nazalnim sinusima

41722-00 Zatvaranje oroantralne fistule

Zatvaranje oroantralne fistule zahvatom plastične hirurgije

45849-00 Koštani graft maksilarnog sinusa

Procedura podizanja sinusa

41734-00 Radikalna etmoidektomija sa osteoplastičnim režnjem

5.2.5 OSTALE PROCEDURE

389 Ostale procedure na nazalnim sinusima

41716-04 Ostale endonazalne procedure na maksilarnom sinusu

41752-00 Ostale endonazalne procedure na sfenoidnom sinusu

41737-00 Ostale endonazalne procedure na frontalnom sinusu

41737-01 Ostale endonazalne procedure na etmoidalnom sinusu

41749-00 Spoljna procedura na etmoidalnom sinusu

80389-00 Funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa (FES)

5.3 JEZIK

TIP PROCEDURE

5.3.1 INCIZIJA

390 Procedure incizije na jeziku

30278-01 Uklanjanje priraslica na jeziku

30278-02 Lingvalna frenotomija

Isključuje: labijalnu frenotomija

5.3.2 DESTRUKCIJA

391 Procedure destrukcije na jeziku

90134-00 Destrukcija lezija na jeziku

5.3.3 EKSCIZIJA

392 Procedure ekscizije na jeziku

30075-19 Biopsija jezika

90135-00 Ekscizija lezija na jeziku

30272-00 Parcijalna ekscizija jezika

Parcijalna glosektomija

Isključuje: proceduru redukcije veličine

proceduru sa parcijalnom faringektomijom

41779-01 Totalna ekscizija jezika

Totalna glosektomija

Isključuje: proceduru saparcijalnom faringektomijom

30278-00 Lingvalna frenektomija

Uključuje: reparaciju

Isključuje: labijalnu frenektomiju

5.3.4 REPARACIJA

393 Procedure reparacije na jeziku

90136-00 Ostale reparacije jezika

5.3.5 OSTALE PROCEDURE

394 Ostale procedure na jeziku

90137-00 Ostale procedure na jeziku

5.4 PLJUVAČNE ŽLEZDE I KANALI

TIP PROCEDURE

5.4.1 INCIZIJA

395 Procedure incizije na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

30266-00 Incizija pljuvačnih žlezda ili kanala

Meatotomija pljuvačnih žlezda ili kanala

Isključuje: proceduru uklanjanja kalkulusa

30266-01 Marsupijalizacija ciste na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

30266-02 Uklanjanje kalkulusa iz pljuvačnih žlezda ili kanala

Uklanjanje kalkulusa:

- incizijom

- sondiranjem

5.4.2 DESTRUKCIJA

396 Procedure destrukcije na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

30262-01 Dijatermija pljuvačnih žlezda ili kanala

Destrukcija lezija na pljuvačnim žlezdama ili kanalima dijatermijom

5.4.3 EKSCIZIJA

397 Procedure ekscizije na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

30094-09 Perkutana biopsija iglom pljuvačnih žlezda ili kanala

30075-22 Biopsija pljuvačnih žlezda ili kanala

90138-00 Ekscizija lezija na pljuvačnim žlezdama

30259-00 Ekscizija sublingvalne žlezde

30256-00 Ekscizija submandibularne žlezde

30253-00 Pracijalna ekscizija parotidne žlezde

Parcijalna parotidektomija

Uključuje: otkrivanje facijalnog nerva

30247-00 Totalna ekscizija parotidne žlezde

Totalna parotidektomija

30250-00 Totalna ekscizija parotidne žlezde sa očuvanjem facijalnog nerva

Totalna parotidektomija sa prezervacijom facijalnog nerva

30255-00 Uklanjanje submandibularnog kanala

Preusmeravanje submandibularnog kanala

Relokacija submandibularnog kanala

Napomena: Obavlja se kod kontrole lučenja pljuvačke

5.4.4 REPARACIJA

398 Procedure reparacije na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

30262-00 Dilatacija pljuvačnih žlezda ili kanala

Uključuje: sondiranje

Isključuje: proceduru uklanjanja kalkulusa

30269-00 Reparacija fistule na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

Salivarna fistulektomija

41910-00 Transpozicija kanala glavne pljuvačne žlezde

Uključuje: parotidnu }

sublingvalnu } žlezdu

submandibularnu }

52148-00 Mikrohiruška reparacija parotidnog kanala

90139-00 Ostale reparacije pljuvačnih žlezda ili kanala

5.4.5 OSTALE PROCEDURE

399 Ostale procedure na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

90140-00 Ostale procedure na pljuvačnim žlezdama ili kanalima

5.5 USTA, NEPCE I UVULA

TIP PROCEDURE

5.5.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

400 Procedure primene, insercije i uklanjanja u ustima, na nepcu i uvuli

45845-00 Ugradnja intraoralnog koštano-integrisanog dentalnog implantata, prva faza

Prva faza dvofazne insercije endosealnog biokompatibilnog implantata u maksilarnu ili mandibularnu kost

Jedna faza insercije endoseoznog biokompatibilnog implantata u maksilarnu ili mandibularnu kost

Fiksacija titanijumskim implantom

45847-00 Ugradnja intraoralnog koštano-integrisanog dentalnog implantata, druga faza

Druga dvofazne insercije endoseoznog biokompatibilnog implantata u maksilarnu ili mandibularnu kost

Fiksiranje podupirača preko kože

5.5.2 INCIZIJA

401 Procedure incizije u ustima, na nepcu i uvuli

41810-00 Uvulotomija

30281-00 Labijalna frenotomija

Razdvajanje labijalnog frenuluma

Isključuje: lingvalnu frenotomiju

96215-00 Incizija i drenaža lezija u usnoj šupljini

Drenaža:

- apscesa usne šupljine

- ciste u usnoj šupljini

5.5.3 EKSCIZIJA

Isključuje: isecanje kože, potkožnog ili mekog tkiva usana

402 Biopsija usne šupljine ili mekog nepca

30075-23 Biopsija usne šupljine

Biopsija:

- tvrdog nepca

- usne

- usta

Isključuje: proceduru na:

- mekom nepcu

- uvuli

30075-24 Biopsija mekog nepca

Biopsija uvule

45799-00 Aspiraciona biopsija vilične ciste

403 Ekscizija lezija u ustima ili na nepcu

90141-00 Lokalna ekscizija ili destrukcija lezija na tvrdom nepcu

Lokalna ekscizija ili destrukcija tkiva tvrdog nepca

Isključuje: uklanjanje papilarne hiperplazije

45831-00 Ekscizija papilarne hiperplazije na nepcu

30283-00 Ekscizija ciste u ustima

Ekscizija:

- mukocele

- ranule

30275-00 Radikalna ekscizija intraoralne lezije

Radikalna ekscizija lezije poda usne duplje

Uključuje: resekciju:

- limfnog čvora ili čvorova

- manibule

90141-01 Ekscizija ostalih lezija u ustima

Isključuje: eksciziju lezija na gornjem aerodigestivnom traktu

404 Ostale procedure ekscizije u ustima, na nepcu i uvuli

41810-01 Uvulektomija

Ekscizija lezija na resici, (neklasifikovano na drugom mestu)

Isključuje: revizionu uvulektomiju

41787-00 Uvulektomija sa parcijalnom palatektomijom

Uključuje: inciziju nepca laserom

41787-01 Uvulektomija sa parcijalnom palatektomijom i tonzilektomijom

Uključuje: inciziju nepca laserom

30281-01 Labijalna frenektomija

Isključuje: razdvajanje labijalnog frenuluma

45825-00 Ekscizija egzostoze na nepcu

Uključuje: proceduru ekscizije torus palatinus-a

5.5.4 REPARACIJA

405 Uvulopalatofaringoplastika

Uključuje: proceduru:

radiotalasima

laserom

41786-00 Uvulopalatofaringoplastika

41786-01 Uvulopalatofaringoplastika sa tonzilektomijom

406 Ostale procedure reparacije u ustima, na nepcu i uvuli

30052-02 Reparacija rane na usni

Isključuje: proceduru u usnoj šupljini:

- kada je obuhvaćeno meko tkivo

- površinsku

30052-04 Zatvaranje fistule u usnoj šupljini

Isključuje: zatvaranje fistule:

- nazolabijalne

- oro-antralne

- oronazalne

45676-00 Ostale reparacije u usnoj šupljini

45837-00 Vestibuloplastika sluzokože

Sluzokožno spuštanje poda usne duplje Obvegeserovom (Obwegeser) tehnikom

Uključuje: isecanje mišića

transplantat sluzokože

transplantat kože

45837-01 Otvorena vestibuloplastika

Spuštanje poda usne duplje Obvegeserovom (Obwegeser) tehnikom

Uključuje: eksciziju mišića

transplantat sluzokože

transplantat kože

90142-01 Ostale reparacije na nepcu

90142-02 Ostale reparacije na uvuli

5.5.5 REVIZIJA

407 Procedure revizije u ustima, na nepcu i uvuli

41787-02 Reviziona uvulektomija

5.5.6 OSTALE PROCEDURE

408 Ostale procedure u ustima, na nepcu i uvuli

90143-00 Ostale procedure u ustima

90143-01 Ostale procedure na nepcu

90143-02 Ostale procedure na uvuli

5.6 TONZILE I ADENOIDI

TIP PROCEDURE

5.6.1 INCIZIJA

409 Procedure incizije na tonzilama ili adenoidima

41807-00 Incizija i drenaža peritonzilarnog apscesa

5.6.2 UNIŠTAVANJE

410 Procedure uništavanja na tonzilama ili adenoidima

41797-00 Zaustavljanje hemoragije posle tonzilektomie i adenoidektomije

5.6.3 EKSCIZIJA

411 Biopsija tonzila ili adenoida

30075-25 Biopsija tonzila ili adenoida

412 Tonzilektomija ili adenoidektomija

Uključuje: laser i kobalator

41789-00 Tonzilektomija bez adenoidektomije

Isključuje: uklanjanje lingvalnog krajnika

proceduru sa:

- uvulektomijom

- uvulopalatofaringoplastikom

41801-00 Adenoidektomija bez tonzilektomije

41789-01 Tonzilektomija sa adenoidektomijom

41804-00 Uklanjanje lingvalnog krajnika

413 Ostale procedure ekscizije na tonzilama ili adenoidima

90144-00 Ekscizija lezija na tonzilama i adenoidima

5.6.4 REPARACIJA

414 Ostale procedure reparacije na tonzilama ili adenoidima

90145-00 Ostale reparacije tonzila i adenoida

5.6.5 OSTALE PROCEDURE

415 Ostale procedure na tonzilama ili adenoidima

90146-00 Ostale procedure na tonzilama ili adenoidima

5.7 ŽDRELO (FARINKS)

TIP PROCEDURE

5.7.1 PREGLED

416 Procedure pregleda farinksa

41764-02 Fiberoptički pregled farinksa

Fiberoptička faringoskopija

Uključuje: nazofarinks

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- biopsija intranazalnog prostora

5.7.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

417 Procedure primene, insercije i uklanjanja na farinksu

30061-01 Uklanjanje stranog tela iz farinksa bez incizije

5.7.3 INCIZIJA

418 Procedure incizije na farinksu

41758-00 Adhezioliza u farinksu

41776-00 Krikofaringealna miotomija

41776-01 Krikofaringealna miotomija sa divertikulopeksijom

41770-01 Krikofaringealna miotomija sa divertikulektomijom

41779-00 Faringotomija

5.7.4 DESTRUKCIJA

419 Procedure destrukcije na farinksu

41674-02 Kauterizacija ili dijatermija farinksa

Uključuje: nazofarinks

Isključuje: proceduru za zaustavljanje nazalne hemoragije

52035-00 Endoskopska laser terapija gornjeg aerodigestivnog trakta

Napomena: obavlja se generalno kod neoplazije, benigne vaskularne lezije ili suženja nozdrve, nazofarinksa, usne duplje, orofarinksa, laringofarinksa i larinksa

5.7.5 EKSCIZIJA

420 Faringektomija

Uključuje: pristup faringotomijom

41782-00 Parcijalna faringektomija

41785-00 Parcijalna faringektomija sa parcijalnom glosektomijom

41785-01 Parcijalna faringektomija sa potpunom glosektomijom

421 Ostale procedure isecanja na farinksu

30075-26 Biopsija u farinksu

Biopsija supraglotičke mase

30286-00 Ekscizija branhijalne ciste

30289-00 Ekscizija faringokutane fistule

Ekscizija branhijalne ciste

31400-00 Ekscizija lezije gornjeg aerodigestivnog trakta

Napomena: Obavlja se generalno kod karcinoma skvamoznih ćelija koji uključuje oblasti nozdrva, nazofarinksa, usne duplje, orofarinksa, laringogarinksa ili larinksa (ako je lezija ograničena na jednu od ovih oblasti, umesto ove šifre treba uneti šifru za proceduru isecanja na određenoj oblasti)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- traheostomija

Isključuje: radikalna ekscizija intraoralne lezije sa resekcijom mandibule i limfnog čvora u vratu

31409-00 Ekscizija parafaringealne lezije

Uključuje: cervikalni pristup

transoralni pristup

kombinovani pristup

31412-00 Ekscizija rekurentne ili perzistentne parafaringealne lezije cervikalnim i intraoralnim pristupom

41767-00 Uklanjanje lezije na nazofarinksu, transpalatalni pristup

41770-00 Uklanjanje faringealnog nabora

Faringealna divertikulektomija

Isključuje: proceduru endoskopijom

proceduru krikofaringotomijom

41773-00 Endoskopska resekcija faringealnog nabora

Dolmanova procedura

41804-01 Uklanjanje lateralnih faringealnih nabora

41813-01 Uklanjanje faringealne ciste

90149-00 Ekscizija ostalih lezija na farinksu

5.7.6 OSTALE PROCEDURE

422 Ostale procedure na farinksu

90147-00 Ostale procedure na farinksu

5.8 USNA DUPLJA I ZUBI

5.8.1 DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE U USNOJ DUPLJI

450 Pregled usne duplje

97011-00 Sveobuhvatni oralni pregled

97012-00 Periodični oralni pregled

97013-00 Ograničeni oralni pregled

451 Radiološki pregled i tumačenje snimka

97039-00 Tomografija lobanje ili dela lobanje

452 Ostale dijagnostičke procedure u usnoj duplji

97072-00 Fotografski snimak, intraoralni

97073-00 Fotografski snimak, ekstraoralni

97081-00 Cefalometrijska analiza i tumačenje

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- cefalometrijska radiografija

97082-00 Analiza predviđanja odnosa između veličine zuba i vilice

97086-00 Elektromiografska analiza

5.8.2 PARODONTALNE INTERVENCIJE

456 Parodontalne intervencije

97213-00 Lečenje akutne parodontalne infekcije

Uključuje: drenažu apscesa prosecanjem

ispiranje

prepisivanje antibiotika

uklanjanje ostataka i naslaga sa desni iz gingivalnog otvora

97222-00 Struganje korena zuba sa kiretažom oblasti ispod gingive za osam ili manje zuba

Uključuje: uklanjanje:

- kamenca

- plaka

97222-01 Struganje korena zuba sa kiretažom oblasti ispod gingive za više od osam zuba

Uključuje: uklanjanje:

- kamenca

- plaka

97225-00 Nehiruško parodontalno lečenje, koje nije nigde klasifikovano

Uključuje: primenu medikamenata

obradu

ispiranje

Isključuje: bilo koju parodontalnu proceduru - šifru izostaviti

97231-00 Gingivektomija za osam ili manje zuba

Uključuje: struganje korena zuba

uklanjanje kamenca

97231-01 Gingivektomija za više od osam zuba

Uključuje: struganje korena zuba

uklanjanje kamenca

97232-00 Procedura parodontalnog režnja za osam ili manje zuba

Incizija i podizanje režnja gingivalnog tkiva, za osam ili manje zuba

Uključuje: struganje korena zuba

uklanjanje kamenca

Isključuje: proceduru:

- sa preoblikovanjem koštanog deformiteta ili nepravilnosti

97232-01 Procedura parodontalnog režnja za više od osam zuba

Incizija i podizanje režnja gingivalnog tkiva, za devet ili više zuba

Uključuje: struganje korena zuba

uklanjanje kamenca

Isključuje: proceduru:

- sa preoblikovanjem koštanog deformiteta ili nepravilnosti

97233-00 Koštana alveolarna hirurška procedura za osam ili manje zuba

Uključuje: prosecanje i odvajanje gingivalnog režnja

struganje korena zuba

uklanjanje kamenca

preoblikovanje koštanog deformiteta ili nepravilnosti

Isključuje: oralni koštani graft

97233-01 Koštana alveolarna hirurška procedura za više od osam zuba

Uključuje: incizija i odvajanje gingivalnog režnja

struganje korena zuba

uklanjanje kamenca

preoblikovanje koštanog deformiteta ili nepravilnosti

Isključuje: oralni koštani graft

97234-00 Koštani alveolarni graft, po jednom zubu ili implantatu

Uključuje: struganje korena zubat

uklanjanje kamenca

reparaciju }

zamenu } alveolarne kosti

97235-00 Gingivalni graft, po jednom zubu ili implantatu

97236-00 Vođena regeneracija tkiva, po jednom zubu ili implantatu

97237-00 Vođena regeneracija tkiva, uklanjanje membrane

97241-00 Resekcija korena zuba, po jednom korenu

Amputacija zubnog korena

Uključuje: resekciju dela krunice

97245-00 Hirurška parodontna procedura, koja nije nigde klasifikovana, po jednom zubu ili implantatu

Kauterizacija za prilaz endodontu

Gingivoplastika

Pericizija (fibrotomija)

5.8.3 ORALNA HIRURGIJA

457 Nehirurško uklanjanje zuba

Ekstrakcija zuba bez incizije mukoze

Nehirurška ekstrakcija zuba:

- mlečnih

- fragmenata

- stalnih

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97311-01 Uklanjanje jednog zuba ili njegovog dela ili delova

97311-02 Uklanjanje dva zuba ili njihovog dela ili delova

97311-03 Uklanjanje tri zuba ili njihovog dela ili delova

97311-04 Uklanjanje četiri zuba ili njihovog dela ili delova

97311-05 Uklanjanje od pet do devet zuba ili njihovog dela ili delova

97311-06 Uklanjanje od deset do četrnaest zuba ili njihovog dela ili delova

97311-07 Uklanjanje petnaest ili više od zuba ili njihovog dela ili delova

97311-08 Uklanjanje neodređenog broja zuba ili njihovog dela ili delova

97314-01 Postupno uklanjanje jednog zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-02 Postupno uklanjanje dva zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-03 Postupno uklanjanje tri zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-04 Postupno uklanjanje četiri zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-05 Postupno uklanjanje od pet do devet zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-06 Postupno uklanjanje od 10 do 14 zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-07 Postupno uklanjanje 15 i više zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

97314-08 Postupno uklanjanje neodređenog broja zuba

Uključuje: uklanjanje kosti

458 Hirurško uklanjanje zuba

Incizija mukoze i podizanje mukoperiostealnog režnja da bi se odstranio zub i suturacija rane koje potom sledi

Hirurško uklanjanje zuba ili fragmenta zuba

97322-00 Hirurško uklanjanje jednog zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97322-02 Hirurško uklanjanje dva zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97322-03 Hirurško uklanjanje tri zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97322-04 Hirurško uklanjanje četiri zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97322-05 Hirurško uklanjanje od pet do devet zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97322-06 Hirurško uklanjanje od deset do četrnaest zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97322-07 Hirurško uklanjanje petnaest i više zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97322-08 Hirurško uklanjanje neodređenog broja zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97322-09 Potpuno uklanjanje gornjih zuba

Uklanjanje svih preostalih zuba samo u gornjoj vilici

Uključuje: hiruršku ili nehiruršku proceduru uklanjanja

Isključuje: istovremeno potpuno uklanjanje zuba iz donje vilice

97322-10 Potpuno uklanjanje donjih zuba

Uklanjanje svih preostalih zuba samo u donjoj vilici

Uključuje: hiruršku ili nehiruršku proceduru uklanjanja

Isključuje: istovremeno potpuno uklanjanje zuba iz gornje vilice

97322-01 Potpuno uklanjanje zuba

Potpuno uklanjanje zuba (ako drugačije nije naznačeno)

Uklanjanje svih preostalih zuba [bez naredne in situ (in situ) procedure na zubima]

Uključuje: hiruršku ili nehiruršku proceduru uklanjanja

Isključuje: samo proceduru uklanjanje zuba iz donje vilice

samo proceduru uklanjanje zuba iz gornje vilice

97323-01 Hirurško uklanjanje jednog zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97323-02 Hirurško uklanjanje dva zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97323-03 Hirurško uklanjanje tri zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97323-04 Hirurško uklanjanje četiri zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97323-05 Hirurško uklanjanje od pet do devet zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97323-06 Hirurško uklanjanje od deset do četrnaest zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97323-07 Hirurško uklanjanje petnaest i više zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97323-08 Hirurško uklanjanje neodređenog broja zuba koje zahteva uklanjanje kosti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97324-01 Hirurško uklanjanje jednog zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97324-02 Hirurško uklanjanje dva zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97324-03 Hirurško uklanjanje tri zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97324-04 Hirurško uklanjanje četiri zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97324-05 Hirurško uklanjanje od pet do devet zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97324-06 Hirurško uklanjanje od deset do četrnaest zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97324-07 Hirurško uklanjanje petnaest i više zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

97324-08 Hirurško uklanjanje neodređenog broja zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Isključuje: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:

- donjih

- (ako drugačije nije naznačeno)

- gornjih

459 Preprotetičke hiruške procedure

97331-00 Alveolektomija, po segmentu vilice

Alveoplastika

97338-00 Redukcija labavog ruba tkiva, po segmentu vilice

97341-00 Uklanjanje hiperplastičnog tkiva

Uklanjanje hiperplastičnog tkiva sa alveolarnog ruba maksile i mandibule ili granične mukoze

97343-00 Repozicija dela oralnog mišića za pričvršćivanje

460 Opšte hirurške procedure u usnoj duplji

97379-00 Marsupijalizacija ciste u usnoj šupljini

Isključuje: proceduru na pljuvačnom kanalu ili žlezdi

461 Ostale hirurške procedure u usnoj duplji

97381-00 Hirurško otkrivanje neizniklog zuba sa stimulacijom i pakovanjem

97382-00 Hirurško otkrivanje neizniklog zuba sa dodavanjem ortodontskog aparata za izvlačenje zuba

97384-00 Repozicioniranje pomerenog zuba, po zubu

Repozicioniranje pomerenog zuba manipulacijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- stabilizacione procedure:

- ponove insercije zuba i imobilizacija (splintiranje)

- imobilizacija (splintiranje)

Isključuje: hirurško repozicioniranje neizniklog zuba

97385-00 Hirurško repozicioniranje neizniklog zuba

Hirurško otkrivanje i manipulacija neizniklog zuba

97386-01 Splintiranje pomerenog zuba, po zubu

Stabilizacija pomerenog zuba imobilizacijom (splintom)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- repozicioniranje (manipulacija) zuba

97387-00 Ponovno umetanje zuba i splintiranje

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- nabavljanje splinta:

- metalnog

- akrilnog

97388-00 Transplantacija zuba ili zubnog začetka

97389-01 Hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva

Napomena: dodatna hirurška intervencija koja se izvodi za vreme dento-alveolarne hirurške procedure tokom koje je moguće oštećenje neurovaskularnog tkiva

97395-00 Sutura nervnog stabla, intraoralno

97399-00 Kontrola postoperativne hemoragije nakon procedure u usnoj duplji

Uključuje: insercija oralne suturacije

Isključuje: insercija oralne suturacije za bilo koju drugu stomatološku proceduru - izostaviti šifru

5.8.4 ENDODONCIJA

463 Periradikularna hirurgija

97431-00 Periapikalna kiretaža, po jednom korenu

Isključuje: proceduru sa:

- apikalnim zatvaranjem (ispunjavanjem) kanala zubnog korena

- apikotomiju

97432-00 Apikotomija, po jednom korenu

Uključuje: periapikalnu kiretažu

Isključuje: proceduru sa apikalnim zatvaranjem (ispunjavanjem) kanala zubnog korena

97434-00 Apikalno zatvaranje kanala korena zuba, po jednom kanalu

Obrada i ispunjavanje apikalnog kraja kanala korena zuba

Uključuje: apicektomiju

periapikalnu kiretažu

5.8.5 PROCEDURE RESTAURACIJE

Uključuje: izvlačenje kontura susednog ili zuba na suprotnoj strani

inserciju sredstva za restauraciju

nameštanje punjenja

priprema zuba

473 Implantantne proteze

97663-00 Hirurško uklanjanje zubnog implantata

97666-00 Proteza sa metalnim okvirom pričvršćenim za implantate, po zubu

97669-00 Uklanjanje i ponovno pričvršćivanje proteze fiksirane za implantat, po implantatu

Održavanje proteze pričvršćene za oseointegrisani implantat

97671-00 Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, nemetalna, indirektno

Veštačka krunica izrađena od materijala boje zuba pričvršćena za oseointegrisani implantat

97672-00 Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, navlaka, indirektno

Veštačka krunica sa metalnom osnovom navlake i materijalom boje zuba pričvršćenim za oseontegrisani implantat

97673-00 Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, metalna, indirektno

Veštačka krunica od livenog metala pričvršćena za oseointegrisani implantat

97679-00 Priprema uputstva za hirurški implantat

477 Ostale protetičke procedure

97771-00 Priprema tkiva za uzimanje otiska, po aplikaciji

97772-00 Priprema akrilnog splinta, indirektna

97773-00 Priprema metalnog splinta, indirektna

97774-00 Pripriprema obturatora

97775-00 Karakterizacija osnove proteze

97776-00 Uzimanje otiska za reparaciju proteze

5.8.6 ORTODONCIJA

489 Okluzalna terapija

97963-00 Klinička okluzalna analiza koja obuhvata mišićnu i zglobnu palpaciju

Uključuje: procenu:

- zgloba

- mišića

- okluzala

97971-00 Dodatna stomatološka fizikalna terapija za temporomandibularni zglob i sa njim povezane strukture

5.8.7 OSTALE STOMATOLOŠKE PROCEDURE

490 Ostale stomatološke procedure

97985-00 Priprema oralnog aparata kod hrkanja i apne

Šesto poglavlje

6 PROCEDURE NA RESPIRATORNOM SISTEMU
(BLOKOVI 520-570)

ANATOMSKA REGIJA

6.1 LARINKS (GRKLJAN)

TIP PROCEDURE

6.1.1 PREGLED

520 Procedure pregleda larinksa

Uključuje: biopsiju

traheoskopiju

41849-00 Laringoskopija

Direktan pregled larinksa

41764-03 Fiberoptička laringoskopija

Fiberoptički pregled larinksa

41855-00 Mikrolaringoskopija

Isključuje: mikrolaringoskopiju sa uklanjanjem tumora ili lezije

6.1.2 PRIMENA, INSERCIJE I UKLANJANJA

521 Procedure primene, insercije i uklanjanja na larinksu

18368-00 Primena botulinskog toksina u glasnicu

Injekcija botulinskog toksina u larinks

41870-00 Primena ostalih sredstava u glasnicu

Injekcija u larinks ili glasne žice:

- kolagena

- masti

- Gelfoam-a

- Teflona

41905-02 Insercija laringealnog stenta

Isključuje: proceduru zamene

41905-03 Zamena laringealnog stenta

41886-01 Uklanjanje laringealnog stenta

Isključuje: proceduru zamene

6.1.3 INCIZIJA

522 Procedure incizije na larinksu

90164-00 Incizija u larinksu

Incizija traheje

Marsupijalizacija laringealne ciste

Isključuje: traheostomiju za pomoć pri disanju

41868-00 Rekanalizacija laringealnog prostora laringomikroskopskim tehnikama

Mikrolaringoskopija sa razdvajanjem laringealne mreže

6.1.4 EKSCIZIJA

523 Laringoskopija sa ekscizijom

Uključuje: traheoskopiju

41852-00 Laringoskopija sa uklanjanjem lezija

Direktni pregled larinksa sa uklanjanjem tumora ili lezija

41861-00 Mikrolaringoskopija sa uklanjanjem lezija laserom

41861-001 Hordotomija laserom

41861-002 Transferzalna hordotomija laserom

41864-00 Mikrolaringoskopija sa uklanjanjem lezija

Epiglotidektomija

41867-00 Mikrolaringoskopija sa aritenoidektomijom

Isključuje: ponovnu operaciju aritenoidektomije

524 Laringektomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- radikalna disekcija vrata

- traheostomija:

- potkožna

- permanentna

41837-00 Hemilaringektomija

Vertikalna hemilaringektomija

41837-001 Hordektomija laserom

41840-00 Supraglotična laringektomija

Parcijalna laringektomija

Uključuje: proceduru laserom

41834-00 Totalna laringektomija

41843-00 Faringo-laringektomija

Uključuje: anastomozu

Isključuje: proceduru sa plastičnom rekonstrukcijom

41843-001 Faringo-laringektomija sa interpozicijom kratkog segmenta jejunuma, jednostrano

41843-002 Faringo-laringektomija sa interpozicijom kratkog segmenta jejunuma, obostrano

41843-003 Faringo-laringektomija sa interpozicijom kratkog segmenta kolona, jednostrano

41843-004 Faringo-laringektomija sa interpozicijom kratkog segmenta kolona, obostrano

525 Ostale procedure ekscizije na larinksu

41813-00 Uklanjanje ciste valekule

Uklanjanje epiglotalne ciste

90161-00 Ekscizija ostalih lezija na larinksu

Guljenje glasnih žica

Isključuje: eksciziju lezije na gornjem delu aerodigestivnog trakta

6.1.5 REPARACIJA

526 Laringoplastika

41876-02 Laringoplastika

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- traheostomija

527 Laringofisura

41876-00 Laringofisura

41876-01 Laringofisura sa hordektomijom

528 Ostale procedure reparacije na larinksu

41873-00 Rekonstrukcija povrede - frakture larinksa

Eksterna reparacija laringealne frakture

41843-01 Primarna rekonstrukcija aerodigestivnog trakta posle laringofaringektomije

Uključuje: proceduru korišćenjem želuca ili creva

Isključuje: proceduru sa laringofaringektomijom

6.1.6 REKONSTRUKCIJA

529 Procedure rekonstrukcije na larinksu

30294-01 Laringofaringektomija sa funkcionalnom rekonstrukcijom

Uključuje: traheostomiju

30294-011 Operacija stenoze larinksa i traheje sa graftom

30294-012 Operacija stenoze larinksa (laserom)

6.1.7 PONOVNA OPERACIJA

530 Procedure ponovne operacije na larinksu

41867-01 Reoperacija aritenoidektomije

Uključuje: lasersku proceduru

6.1.8 OSTALE PROCEDURE

531 Ostale procedure na larinksu

90150-00 Tireoplastika

Reparacija tiroidne hrskavice

Tiroplastika sa silastičnim implantatom

Uključuje: silastični implantat

90160-00 Ostaleprocedure u larinksu

Zatvaranje fistule na larinksu

Sutura laceracije na larinksu

6.2 TRAHEJA (DUŠNIK)

TIP PROCEDURE

6.2.1 PREGLED

532 Procedure pregleda traheje

41764-04 Traheoskopija kroz veštački otvor - arteficijelnu stomu

Uključuje: biopsiju

6.2.2 UPOTREBA, UGRADNJA I UKLANJANJE

533 Procedure u vezi sa upotrebom, ugradnjom i uklanjanjem

Isključuje: zamenu ili uklanjanje trahealne kanile-tubusa kroz traheostomu

41905-00 Ugradnja trahealnog stenta - endotrahealne proteze

Isključuje: proceduru zamene

41905-01 Zamena trahealnog stenta - endotrahealne proteze

41886-02 Uklanjanje trahealnog stenta - endotrahealne proteze

Isključuje: proceduru zamene

6.2.3 EKSCIZIJA

534 Procedure ekscizije traheje

41886-00 Uklanjanje stranog tela iz traheje

Uključuje: cervikalni deo

torakalni deo

Isključuje: endoskopski pristup

90167-00 Ekscizija lezije traheje

Uključuje: cervikalni deo

torakalni deo

Iksljučuje: endoskopski pristup

6.2.4 REPARACIJA

535 Krikotireostomija

41884-00 Krikotireostomija

Krikotireostomija:

- direktnim ubodom

- Seldingerovom tehnikom

- upotrebom pomagala za privremenu minitraheostomiju (igla ili uzane kanile plasirane transkutano)

Napomena: Obavlja se kod urgentnog obezbeđivanja prolaznosti disajnog puta ili zbog traheobronhijalne toalete

536 Traheostomija

Isključuje: zbrinjavanje isključivo traheostomije

41880-00 Perkutana traheostomija

Nehiruška traheostomija

41881-00 Otvorena traheostomija, privremena

Traheostomija (ako nije klasifikovana na drugom mestu)

Uključuje: razdvajanje tiroidnog suženja (istmusa)

odvajanje trakastih mišića

41881-01 Otvorena traheostomija, stalna

Uključuje: razdvajanje tiroidnog suženja (istmusa)

odvajanje trakastih mišića

537 Resekcija endotrahealne lezije sa reparacijom

Uključuje: proceduru laserom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38453-00 Resekcija endotrahealne lezije sa anastomozom

Uključuje: resekciju karine traheje

38453-02 Resekcija endotrahealne lezije sa graftom

Uključuje: resekciju karine traheje

538 Resekcija endotrahealnog suženja (stenoze) sa reparacijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38453-04 Resekcija endotrahealnog suženja (stenoze) sa anastomozom

38453-05 Resekcija endotrahealnog suženja (stenoze) laserom, sa anastomozom

38453-06 Resekcija endotrahealnog suženja (stenoze) sa graftom

38453-07 Resekcija endotrahealnog suženja (stenoze) laserom, sa graftom

539 Ostale procedure reparacije traheje

41879-01 Sutura laceracije traheje

Uključuje: pristup:

- endoskopski

- cervikalni

- intratorakalni

41879-02 Zatvaranje spoljašnje fistule traheje

Zatvaranje traheotomije

43900-00 Zatvaranje traheo-ezofagealne fistule, cervikalni pristup

Razdvajanje traheo-ezofagealne fistule (bez atrezije)

Isključuje: proceduru za ezofagealnu atreziju

proceduru sa reparacijom ezofagealne atrezije

43852-00 Zatvaranje traheo-ezofagealne fistule, intratorakalni pristup

Razdvajanje traheo-ezofagealne fistule bez anastomoze

Napomena: Primenjena kod ezofagealne atrezije

Isključuje: proceduru sa reparacijom ezofagealne atrezije

41879-03 Zatvaranje drugih vrsta fistula na traheji

41879-04 Reparacija traheje, cervikalni pristup

Cervikalna traheoplastika

Uključuje: eksciziju traheje

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- traheostomija

38453-08 Reparacija traheje, intratorakalni pristup

Intratorakalna traheoplastika

Uključuje: eksciziju traheje

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

Isključuje: proceduru kod endotrahealne:

- lezije

- suženja (stenoze)

6.2.5 REKONSTRUKCIJA

540 Procedure rekonstrukcije traheje

41885-00 Traheo-ezofagealna fistulizacija

Traheo-ezofagealna punkcija

Uključuje: insercija proteze za govor Blom-Singer (Blom-Singer)

41879-06 Rekonstrukcija traheje i formiranje veštačkog larinksa

Traheoplastika sa veštačkim larinksom

6.2.6 REVIZIJA

541 Procedure revizije na traheji

41881-02 Revizija traheostome

Revizija otvora traheostome

6.2.7 OSTALE PROCEDURE

542 Ostale procedure na traheji

90162-00 Ostale procedure u vezi sa trahejom

Uključuje: reoperaciju

6.3 BRONH

TIP PROCEDURE

6.3.1 PREGLED

543 Procedure pregleda bronha

Uključuje: fluoroskopsko vođenje

ispiranje (toaleta):

- bronhijalno

- bronho-alveolarno

41889-00 Bronhoskopija

Isključuje: proceduru sa:

- biopsijom

- dilatacijom

- uklanjanjem stranog tela

41889-01 Bronhoskopija kroz veštački otvor - arteficijalnu stomu

Isključuje: proceduru sa:

- biopsijom

- dilatacijom

- uklanjanjem stranog tela

41898-00 Fiberoptička bronhoskopija

Isključuje: proceduru sa:

- biopsijom

- dilatacijom

- uklanjanjem stranog tela

6.3.2 EKSCIZIJA

544 Bronhoskopija sa biopsijom ili sa uklanjanjem stranog tela

Uključuje: fluoroskopsko vođenje

ispiranje:

- bronhijalno

- bronho-alveolarno

transbronhijalnu biopsiju pluća

ispiranje u cilju sakupljanja uzorka

41892-00 Bronhoskopija sa biopsijom (rigidna)

41898-01 Fiberoptička bronhoskopija sa biopsijom

Uključuje: uklanjanje stranog tela

41895-00 Bronhoskopija sa uklanjanjem stranog tela (rigidna)

545 Ostale procedure ekscizije na bronhu

41901-00 Endoskopska resekcija lezija bronha laserom

41892-01 Bronhoskopija sa ekscizijom lezija

Isključuje: endoskopsku resekciju lezije bronha laserom

90163-00 Ostale endoskopske ekscizije na bronhu

43912-00 Ekscizija bronhogene ciste torakotomijom

6.3.3 REPARACIJA

546 Procedure reparacije bronha

41904-00 Bronhoskopija sa dilatacijom

Endoskopska dilatacija stenoze:

- bronhijalne

- trahealne

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- ugradnja stenta:

- endobronhijalnog

- laringealnog

- trahealnog

41905-04 Ugradnja endobronhijalnog stenta

Isključuje: proceduru zamene

41905-05 Zamena endobronhijalnog stenta

41895-01 Uklanjanje endobronhijalnog stenta

Isključuje: proceduru zamene

6.3.4 OSTALE PROCEDURE

547 Ostale procedure u vezi sa bronhom

90165-00 Ostale procedure u vezi sa bronhom

Ekscizija lezije bronha (neklasifikovano na drugom mestu)

Ligatura bronha (endoskopski)

Isključuje: proceduru intratorakalnim pristupom

38456-04 Ostale procedure u vezi sa bronhom, intratorakalni pristup

Uključuje: reoperacije

6.4 PLUĆA I PLEURA (PLUĆNA MARAMICA)

TIP PROCEDURE

6.4.1 UPOTREBA, UGRADNJA I UKLANJANJE

548 Procedure u vezi sa upotrebom, ugradnjom i uklanjanjem terapijskih sredstava i pomagala za pluća ili pleuru

18228-00 Intrapleuralna blokada

Uključuje: infuziju ili injekciju terapijskog sredstva

90180-00 Ugradnja pleuroperitonealnog šanta

6.4.2 INCIZIJA

549 Procedure incizije na plućima ili pleuri

38415-00 Incizija pleure

Formiranje pleuralnog prozora za drenažu (torakostoma)

Drenaža empijema

Otvorena drenaža grudnog koša

Uključuje: resekciju rebra

38436-01 Endoskopsko razdvajanje pleuralnih priraslica

Uključuje: biopsijutorakoskopsko uklanjanje stranog tela ili lezije pleure

ugradnju interkostalnog katetera

90166-00 Razdvajanje pleuralnih priraslica

38418-04 Incizija pluća

Drenaža ciste ili apscesa pluća

Incizija sa eksploracijom pluća

Uključuje: torakoskopsku inciziju pluća i uklanjanje stranog tela

6.4.3 EKSCIZIJA

550 Biopsija pluća ili pleure

30090-00 Perkutana biopsija pleure iglom

Uključuje: proceduru pod kontrolom ultrazvuka

38812-00 Perkutana biopsija pluća iglom

Pneumocenteza

Punkcija pluća

Uključuje: proceduru pod kontrolom ultrazvuka

Isključuje: endoskopsku biopsiju pluća

38418-01 Biopsija pleure

Isključuje: endoskopsku biopsiju pleure

perkutanu biopsiju pleure iglom

38418-02 Biopsija pluća

Isključuje: endoskopsku biopsiju pluća

perkutanu biopsiju pluća iglom

551 Parcijalana resekcija pluća

90169-00 Endoskopska klinasta resekcija pluća

Torakoskopska klinasta resekcija pluća

Uključuje: resekciju malih emfizemskih bula-blebsa

38440-00 Klinasta resekcija pluća

Ekscizija lezije pluća (ako drugačije nije naznačeno)

Plikacija male emfizematozne bule-blebsa

38440-01 Radikalna klinasta resekcija pluća

38438-00 Segmentna resekcija pluća

Parcijalna lobektomija pluća

Segmentektomija pluća

90170-00 Hirurška redukcija volumena pluća

Uključuje: torakoskopsku redukciju volumena pluća

torakoskopsku resekciju emfizemske bule

552. Lobektomija pluća

38438-01 Lobektomija pluća

Pneumonektomija:

- kompletna, posle prethodnog uklanjanja dela pluća

- parcijalna

Uključuje: bilobektomiju, druge resekcije pluća (segment, klinasta resekcija)

torakoskopsku resekciju plućnog režnja

38441-00 Radikalna lobektomija

Radikalna parcijalna pneumonektomija

Uključuje: disekciju:

- medijastinalnih limfnih nodusa

- torakalnih struktura

resekciju:

- zida grudnog koša

- dijafragme

- perikarda

resekciju i rekonstrukciju:

- plućne arterije

- plućnih vena

- gornje šuplje vene

- bronha

553 Pneumonektomija

38438-02 Pneumonektomija

Standardna pneumonektomija

38441-01 Radikalna pneumonektomija

Standardna radikalna pneumonektomija

Uključuje: disekciju:

- medijastinalnih limfnih nodusa

- torakalnih struktura

resekciju:

- zida grudnog koša i/ili pleure

- dijafragme

- perikarda i/ili parcijalnu resekciju predkomore

resekciju i rekonstrukciju karine traheje

38438-03 Uklanjanje pluća donora za transplantaciju

Uključuje: jedno ili oba pluća od kadaveričnog donora

jedno plućno krilo od živog donora

plućni režanj od živog donora

druge metode koje su u vezi sa ekscizijom pluća za transplantaciju

Isključuje: proceduru u slučaju kombinovane - udružene transplantacije srca

554 Ostale procedure ekscizije na plućima ili pleuri

38424-00 Pleurektomija

Ekscizija lezije pleure

Uključuje: torakoskopski pristup

Isključuje: dekortikaciju pluća

38424-01 Enukleacija hidatidne ciste pluća

Uključuje: uklanjanje hidatidne ciste pluća i pleuralnog prostora

38421-00 Endoskopska dekortikacija pluća

Torakoskopska dekortikacija pluća

Uključuje: torakoskopsku evakuaciju koaguluma kod hemotoraksa

38421-01 Dekortikacija pluća

6.4.4 REPARACIJA

555 Transplantacija pluća

Isključuje: kombinovanu - udruženu transplantaciju srca i pluća

90172-00 Sekvencijalna transplantacija jednog plućnog krila, obostrana [BSSLT]

90172-01 Druga vrsta transplantacije pluća

556 Ostale procedure reparacije na plućima ili pleuri

90171-00 Endoskopska pleurodeza

Torakoskopska pleurodeza

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- ugradnja interkostalnog katetera za drenažu

38424-02 Pleurodeza

Pleuroskleroza

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- ugradnja interkostalnog katetera za drenažu

90173-00 Ostale reparacije pluća ili pleure

Zatvaranje laceracije pluća

6.4.5 REVIZIJA

557 Procedure revizije na plućima ili pleuri

90174-00 Revizija šanta cerebrospinalne tečnosti [CSF] u pleuralnom delu

Revizija šanta, distalni deo:

- cisternopleuralna

- ventrikulopleuralna

6.4.6 OSTALE PROCEDURE

558 Ostale procedure na plućima ili pleuri

90181-00 Procedure destrukcije u vezi sa plućima

Destrukcija (ablacija) lezije pluća laserom

Uklanjanje (ablacija) lezije pluća radiofrekvencijom

38456-02 Ostale procedure u vezi sa plućima ili sa pleurom, intratorakalni pristup

Uključuje: reoperaciju zbog insuficijencije anastomoze ili suture u grudnoj hirurgiji torakoskopsku reoperaciju zbog insuficijencije anastomoze ili suture

6.5 ZID GRUDNOG KOŠA, MEDIJASTINUM I DIJAFRAGMA

Uključuje: toraks

TIP PROCEDURE

6.5.1 PREGLED

559 Procedure pregleda zida grudnog koša, medijastinuma ili dijafragme

38436-00 Eksplorativna torakoskopija

Uključuje: biopsiju(intratorakalnih struktura i lezija),

torakoskopiju kroz pleurokutani prozor

38448-01 Medijastinoskopija

Video-medijastinoskopija

Uključuje: biopsiju

6.5.2 UPOTREBA, UGRADNJA I UKLANJANJE

560 Procedure upotrebe, ugradnje i uklanjanja na zidu grudnog koša, medijastinumu ili dijafragmi

38806-00 Plasiranje drena kroz međurebarni prostor

Zatvorena drenaža grudnog koša

Isključuje: proceduru sa endoskopskim razdvajanjem pleuralnih priraslica

38800-00 Dijagnostička torakocenteza

Uključuje: proceduru pod kontrolom ultrazvuka

38803-00 Terapijska torakocenteza

Uključuje: proceduru pod kontrolom ultrazvuka

6.5.3 INCIZIJA

561 Procedure incizije na zidu grudnog koša, medijastinumu ili dijafragmi

38418-00 Eksplorativna torakotomija

Zatvaranje fistule torakalnog duktusa (ductus thoracicus)

Ligiranje torakalnog duktusa (ductus thoracicus)

Medijalna sternotomija

Uključuje: biopsiju:

- zida grudnog koša

- dijafragme

- medijastinuma

hirurška biopsija:

- kože

- tumora zida grudnog koša

druge vrste malih hirurških procedura na zidu grudnog koša

Isključuje: otvorenu biopsiju:

- pluća

- medijastinuma, pristupom:

- iz vrata - vratni pristup

- kroz medijastinotomiju

- pleure

procedura kao operativni pristup - izostaviti šifru

38448-00 Eksploracija medijastinuma cervikalni pristup

Uključuje: biopsiju torakoskopsku eksploraciju

Isključuje: proceduru sa bilo kojom drugom procedurom u vezi sa respiratornim sistemom - izostaviti šifru

30320-00 Eksploracija medijastinuma pristupom kroz medijastinotomiju

Uključuje: biopsijutorakoskopsku eksploraciju

Isključuje: proceduru sa timektomijom

6.5.4 DESTRUKCIJA

562 Procedure destrukcije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi

38656-01 Reintervencija - retorakotomija ili resternotomija

Kontrola postoperativne intratorakalne hemoragije

Postoperativna intervencija koja se odnosi na:

- resternotomiju

- retorakotomiju

6.5.5 EKSCIZIJA

563 Procedure ekscizije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi

Uključuje: torakoskopski pristup

43987-00 Ekscizija intratorakalnog tumora nervnog porekla

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

torakalna hirurška simpatektomija (blok 81)

38446-02 Uklanjanje lezije medijastinuma kroz torakotomiju

38446-03 Uklanjanje lezije medijastinuma kroz sternotomiju

6.5.6 REPARACIJA

564 Procedure reparacije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi

38457-00 Korekcija ispupčenog grudnog koša (pectus carinatum)

Radikalna korekcija pectus carinatum-a

Uključuje: minimnalno invazivnu korekciju

38457-01 Korekcija ugnutog grudnog koša (pectus excavatum)

Radikalna korekcija pectus excavatum-a

38458-00 Korekcija ugnutog grudnog koša (pectus excavatum) sa ugradnjom potkožne proteze

Uključuje: minimnalno invazivnu korekciju

565 Torakoplastika

38430-00 Torakoplastika, višestepena, prvi stepen

38430-01 Torakoplastika, višestepena, drugi i svaki sledeći stepen

38427-00 Torakoplastika, potpuna

Uključuje: proceduru koja uključuje tri ili više rebara

566 Ostale procedure reparacije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi

90176-00 Korekcija zida grudnog koša

Zatvaranje torakostome

Sutura laceracije zida grudnog koša (uključuje i debridman)

Korekcija zida primenom rebarnih fiksatora kod multiplih fraktura rebara-nestabilni torakalni kapak

Uklanjanje stranog tela, prostetičnog materijala posle korekcije malformacije zida grudnog koša

Isključuje: torakoplastiku

43915-00 Plikacija dijafragme

Uključuje: proceduru pristupom:

- transabdominalno - kroz laparotomiju

- transtorakalno - kroz torakotomiju

Napomena: Primenjuje se u slučaju eventracije dijafragme

90177-00 Reparacija torakoabdominalne duplikacije

Ekscizija ciste torakoabdominalne duplikacije

Isključuje: korekciju gastrične duplikature

90178-00 Ostale korekcije dijafragme

Zatvaranje fistule dijafragme

Sutura laceracije dijafragme

Transtorakalna resekcija i rekonstrukcija dijafragme korišćenjem grafta ili mrežice

Uključuje: torakoskopski pristup

Iksljučuje: operacije gastro-ezofagealnoig refluksa

6.5.7 OSTALE PROCEDURE

567 Ostale procedure na zidu grudnog koša, medijastanumu i/ili dijafragmi

90175-00 Ostale procedure u vezi sa zidom grudnog koša

Uključuje: resekciju zida grudnog koša i rekonstrukciju primenom miokutanog režnja

resekciju zida grudnog koša i rekonstrukciju primenom proteza i mrežica

zbrinjavanje dehiscencije rane u grudnoj hirurgiji

reoperacija zbog površinske infekcije rane u grudnoj hirurgiji

reoperacija zbog površinske hemoragije u grudnoj hirurgiji

90175-01 Ostale procedure u vezi sa medijastinumom

90175-02 Ostale procedure u vezi sa dijafragmom

38456-03 Ostale procedure u vezi sa zidom grudnog koša, medijastinumom ili dijafragmom, intratorakalni pristup

Implantacija pejsmejkera dijafragme

Zbrinjavanje kombinovane povrede zida grudnog koša i dijafragme

Operacija rebra i mekog tkiva kod torakalnog outlet sindroma

Reoperacija zbog duboke infekcije rane u grudnoj hirurgiji

Reoperacija zbog duboke hemoragije u grudnoj hirurgiji - hemoragija ili hematom u telesnoj šupljini ili oko obolelog organa ili anatomske strukture

Uključuje: torakoskopsku reoperaciju

6.6 OSTALE LOKALIZACIJE KOJE SE ODNOSE NA RESPIRATORNI SISTEM

TIP PROCEDURE

6.6.1 OSTALE PROCEDURE

568 Zbrinjavanje disajnog puta

Napomena: Šifre koje se odnose samo na zbrinjavanje uključuju instiliranje fiziološkog rastvora ili aspiraciju u cilju održavanja toalete disajnog puta

22007-00 Endotrahealna intubacija, jednolumenski tubus

Endotrahealna intubacija (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: samo postupak endotrahealne intubacije

proceduru sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti

22008-00 Endotrahealna intubacija, dvolumenski tubus

Isključuje: samo postupak endotrahealne intubacije

proceduru sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti

90179-02 Nazotrahealna intubacija

Isključuje: samo postupak nazofaringealne intubacije

proceduru sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti

92035-00 Druge intubacije respiratornog trakta

Intubacija respiratornog trakta (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: samo postupak intubacije respiratornog trakta (ako drugačije nije naznačeno)

proceduru sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti

92035-001 Otežana endotrahealna intubacija fiberoptičkim laringoskopom

92035-002 Otežana endotrahealna intubacija fiberoptičkim bronhoskopom sa TFT ekranom

92035-003 Otežana edotrahealna intubacija "fast trach" laringealnom maskom

92035-004 Otežana endotrahealna intubacija - retrogradna trahealna intubacija

92035-005 Otežana endotrahealna intubacija pomoću retro-molarnog laringoskopa

22007-01 Postupak održavanja endotrahealne intubacije (kontrola pravilne pozicije), jednolumenski tubus

Postupak održavanja endotrahealne intubacije (ako drugačije nije naznačeno)

Isključuje: postupak koji predhodi endotrahealnoj intubaciji

proceduru sa ventilacionom podrškom

22008-01 Postupak održavanja endotrahealne intubacije (kontrola pravilne pozicije), dvolumenski tubus

Isključuje: postupak koji predhodi endotrahealnoj intubaciji

proceduru sa ventilacionom podrškom

90179-05 Postupak održavanja nazofaringealne intubacije (kontrola položaja tubusa)

Zbrinjavanje:

- u slučaju hoanalne atrezije

- stenta u nazofaringsu

Isključuje: postupak sa:

- pripremom nazofaringealne intubacije

- korekcije hoanalne atrezije

- zamenom nazofaringealnog aparata

- ventilacionom podrškom

96190-01 Zamena nazofaringealnog aparata

Zamena:

- hoanalne atrezije

- nazofaringealnog stenta

Uključuje: irigaciju i sukciju

96190-02 Uklanjanje nazofaringealnog aparata

Uklanjanje:

- hoanalne atrezije

- nazofaringealnog stenta

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- debridman rane

- faringoskopija (nazofaringoskopija)

Isključuje: proceduru sa zamenom

90179-06 Postupak održavanja traheostome

Toaleta traheostome

Isključuje: postupak sa pripremom za traheostomiju

proceduru sa ventilacionom podrškom

92035-01 Zbrinjavanje ostalih vrsta intubacija respiratornog trakta

Isključuje: postupak sa pripremom za intubaciju respiratornog trakta

(ako drugačije nije naznačeno)

proceduru sa ventilacionom podrškom

92046-00 Zamena kanile za traheostomiju

92047-00 Uklanjanje kanile za treheostomiju

Isključuje: proceduru sa zamenom

92041-00 Kontinuirana ventilacija negativnim pritiskom [KVNP]

Isključuje: kontinuiranu ventilaciju pozitivnim pritiskom

569 Invazivna ventilacija

Bi-nivo pozitivnog pritiska u disajnim putevima [BiPAP] [ventilacija sa oslobađanjem pritiska u disajnim putevima] [ventilacija sa kontrolom pritiska] pomoću endotrahealnog tubusa/traheostomije

Kontinuirano pozitivni pritisak u disajnim putevima [KPAP] pomoću endotrahealnog tubusa /traheostomije

Intermitentna mandatorna ventilacija [IMV]

Invazivna ventilacija

Mehanička ventilacija

Pozitivan pritisak na kraju ekspirijuma [PEEP]

Pritiskom podržana ventilacija [PSV]

Sinhronizovana intermitentna mehanička ventilacija [SIMV]

Uključuje: endotrahealnu:

- intubaciju

- respiratornu pomoć

mehaničku ventilaciju intubiranog pacijenta:

- nazalno

- oralno

- traheostomijom

odvajanje pacijenta od invanzivne mehaničke ventilacije intubiranog bilo kojim metodom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- traheostomija:

- perkutana

- trajna

- privremena

Isključuje: kontinuiranu ventilaciju negativnim pritiskom [KVNP] intermitentno (povremeno) disanje pozitivnim pritiskom [IDPP]

intermitentnu (povremenu) ventilaciju pozitivnim pritiskom [IVPP]

neinvazivno podržanu ventilaciju

Napomena: Ove procedure šifrirati i kod održavanja kadaveričnog donora

13882-00 Postupak održavanja kontinuirane ventilatorne podrške, ≤ 24 sata

13882-01 Postupak održavanja kontinuirane ventilatorne podrške, > 24 sati i < 96 sati

13882-02 Postupak održavanja kontinuirane ventilatorne podrške, ≥ 96 sati

570 Neinvazivna ventilacija

Bi-nivo pozitivni pritisak u disajnim putevima [BiPAP]

Kontinuirano pozitivni pritisak u disajnim putevima [KPAP]

Povremena upotreba maske KPAP

Intermitentno (povremeno) disanje pozitivnim pritiskom [IPPB]

Intermitentna (povremena) ventilacija pozitivnim pritiskom [IPPV]

Neinvazivna ventilacija preko maske [NIMV]

Neinvazivna ventilacija pod pritiskom [NIPV]

Uključuje: ventilacionu podršku pomoću:

- maske za lice

- cevčice u ustima

- nazalne maske/sa dodacima za pričvršćivanje

- nazalne/nazofaringealne cevčice

- kacige

Isključuje: proceduru sa:

- endotrahealnom intubacijom

- traheostomijom

Napomena: Ove procedure šifrirati i kod održavanja kadaveričnog donora

92209-00 Postupak održavanja neinvazivne ventilatorne podrške, ≤ 24 sata

92209-01 Postupak održavanja neinvazivne ventilatorne podrške, > 24 sati i < 96 sati

92209-02 Postupak održavanja neinvazivne ventilatorne podrške, ≥ 96 sati

 

Sedmo poglavlje

7 PROCEDURE NA KARDIOVASKULARNOM SISTEMU
(BLOKOVI 600-777, OSIM BLOKOVA: 651, 652, 658, 683, 692, 719, 749, 755-757, 767 I 769-776)

ANATOMSKA REGIJA

7.1 SRCE - PRETKOMORE

TIP PROCEDURE

7.1.1 INCIZIJA

600 Procedure incizije na pretkomori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

Isključuje: ablaciju aritmičnog kola

38512-00 Razdvajanje akcesornog puta koji uključuje jednu pretkomoru

38515-00 Razdvajanje puteva koji uključuju obe pretkomore

Lečenje pretkomorne fibrilacije

7.1.2 DESTRUKCIJA

601 Procedure destrukcije na pretkomorama

Uključuje: proceduru sa:

- krioablacijom

- elektrofiziološko ispitivanje

- laserom

- mikrotalasima

- radiofrekvencijskom ablacijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- intraoperativni transoezofagealni ehokardiogram

Isključuje: razdvajanje akcesornog puta

38287-02 Kateterizacijska ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje levu pretkomoru

Izolacija pulmonalne vene perkutanim pristupom

Uključuje: pristup levoj pretkomori trans-septalnom punkcijom

38290-01 Kateterizacijska ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje obe pretkomore

Izolacija plućne vene sa ablacijom aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje desnu pretkomoru perkutanim pristupom

Uključuje: pristup levoj pretkomori preko trans-septalne punkcije

38287-01 Kateterizacijska ablacija aritmičnog kola ili fokusa, neklasifikovana na drugom mestu

Kateterizacijska ablacija atrioventrikularnog aritmijskog kola ili fokusa

38287-04 Otvorena ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje levu pretkomoru

Izolacija pulmonalne vene otvorenim pristupom

Uključuje: proceduru putem:

- sternotomije

- torakotomije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38290-02 Otvorena ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje obe pretkomore

Izolacija pulmonalne vene sa ablacijom aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje desnu pretkomoru otvorenim pristupom

Uključuje: proceduru putem:

- sternotomije

- torakotomije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38287-03 Otvorena ablacija aritmičnog kola ili fokusa neklasifikovana na drugom mestu

Otvorena ablacija atrioventrikularnog aritmičnog kola ili fokusa

Uključuje: proceduru putem:

- sternotomije

- torakotomije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.1.3 EKSCIZIJA

602 Procedure ekscizije na pretkomorama

38670-00 Ekscizija lezije na zidu pretkomora ili međupretkomorskom septumu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

Isključuje: proceduru sa rekonstrukcijom pretkomora pomoću:

- cevčice

- transplantacijskog peča (patch)

7.1.4 REPARACIJA

603 Procedure reparacije na pretkomorama

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38757-02 Stvaranje vansrčane veze između pretkomore i pulmonalne arterije

38760-02 Zamena vansrčane veze između pretkomore i pulmonalne arterije

38745-00 Među pretkomorska transpozicija (preusmeravanje) venskog priliva

Procedura zamene pretkomore

Insercija intra-atrijalne skretnice

Mastardova (Mustard) procedura

Seningova (Senning) procedura

90224-00 Korekcija transpozicije velikih krvnih sudova

Procedura zamene pretkomore

Isključuje: oblikovanje šanta između desne komore i pulmonalne arterije

inserciju intra-atrijalne skretnice

7.1.5 REKONSTRUKCIJA

604 Procedure rekonstrukcije na pretkomorama

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38673-00 Ekscizija lezije na zidu pretkomora ili međupretkomorskom septumu sa rekonstrukcijom pomoću površinskog peč (patch) grafta

38673-01 Ekscizija lezije na zidu pretkomora ili međupretkomorskom septumu sa rekonstrukcijom pomoću spojnice

7.1.6 REVIZIJA

605 Procedure revizije na pretkomorama

90200-00 Revizija šanta cerebrospinalne tečnosti [CSF] u nivou pretkomore

Revizija šanta:

- cisternoatrijalnog, atrijalna oblast

- pretkomorsko-komorskog, distalna oblast

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.1.7 OSTALE PROCEDURE

606 Ostale procedure na pretkomorama

38456-13 Ostale intratorakalne procedure na pretkomorama bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-01 Ostale intratorakalne procedure na pretkomorama sa kardiopulmonalnim bajpasom

7.2 SRCE - KOMORE

TIP PROCEDURE

7.2.1 PREGLED

607 Procedure pregleda komora

59903-00 Leva ventrikulografija

Angiokardiografija:

- aortnog zaliska

- leve:

- pretkomore

- komore (izlazni trakt)

59903-01 Desna ventrikulografija

Angiokardiografija:

- pulmonalnog zaliska

- desne:

- pretkomore

- komore (izlazni trakt)

59903-02 Leva i desna ventrikulografija

7.2.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

608 Procedure primene, insercije i uklanjanja na komorama

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38615-00 Ugradnja veštačke potpore za levu komoru

38615-01 Ugradnja veštačke potpore za desnu komoru

38618-00 Ugradnja veštačke potpore za levu i desnu komoru

38627-00 Podešavanje kanile veštačke potpore za komore

Repozicioniranje kanile veštačke potpore za komore

38621-00 Uklanjanje veštačke potpore za levu komoru

38621-01 Uklanjanje veštačke potpore za desnu komoru

38624-00 Uklanjanje veštačke potpore za levu i desnu komoru

7.2.3 DESTRUKCIJA

609 Procedure destrukcije na komorama

38518-00 Ablacija mišića komore

Uključuje: aneurizmektomiju

maping

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.2.4 EKSCIZIJA

610 Ventrikularna mijektomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

Isključuje: proceduru za lezije na srcu

38763-00 Leva ventrikularna miektomija

38763-01 Desna ventrikularna miektomija

611 Ekscizija ventrikularne aneurizme

Plikacija leve ventrikularne aneurizme

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38507-00 Leva ventrikularna aneurizmektomija

38508-00 Leva ventrikularna aneurizmektomija sa peč (patch) graftom

612 Ostale procedure ekscizije na komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38677-00 Ekscizija lezije parcijalne debljine na ventrikularnom miokardu

38680-00 Ekscizija lezije pune debljine na ventrikularnom miokardu sa reparacijom ili rekonstrukcijom

7.2.5 REPARACIJA

613 Procedure sa skretnicom ili provodnikom

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38754-00 Intraventrikularna pregradna procedura

38754-01 Formiranje intraventrikularne spojnice

38757-00 Formiranje vansrčane spojnice između desne komore i pulmonalne arterije

Oblikovanje šanta između desne komore i pulmonalne arterije (distalno)

Isključuje: proceduru zamene

38757-01 Formiranje vansrčane spojnice između leve komore i aorte

Oblikovanje apikoaortnog šanta

Šant između vrha leve komore i aorte

38760-00 Zamena vansrčane spojnice između desne komore i pulmonalne arterije

Zamena šanta između desne ventrikule i pulmonalne arterije (distalno)

38760-01 Zamena vansrčane spojnice između leve komore i aorte

Zamena šanta:

- apikoaortnog

- između vrha leve komore i aorte

614 Ostale procedure reparacije na komori

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38766-00 Uvećavanje leve komore

38766-01 Uvećavanje desne komore

7.2.6 OSTALE PROCEDURE

615 Ostale procedure na komorama

38456-14 Ostale intratorakalne procedure na komorama bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-02 Ostale intratorakalne procedure na komorama sa kardiopulmonalnim bajpasom

7.3 SRCE - SEPTUM

TIP PROCEDURE

7.3.1 EKSCIZIJA

616 Procedure ekscizije na septumu

Isključuje: atrijalnu septektomiju

38748-00 Ventrikularna septektomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38748-01 Perkutana transluminalna ablacija septalnog dela miokarda

7.3.2 REPARACIJA

617 Zatvaranje oštećenja na septumu pretkomore

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

38742-00 Perkutano zatvaranje defekta pretkomorskog septuma

Uključuje: proceduru sa protezom

38742-02 Zatvaranje oštećenja na septumu srčane pretkomore

Uključuje: transplantacijsku zakrpu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

618 Zatvaranje oštećenja na septumu komore

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

38751-00 Perkutano zatvaranje defekta komorskog septuma

Uključuje: proceduru sa protezom

38751-02 Zatvaranje defekta komorskog septuma

Uključuje: peč (patch) graft

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

619 Ostale procedure reparacije na septumu

38270-00 Perkutana pretkomorska septostomija

Pretkomorska septostomija, transvenoznim metodom pomoću:

- balona

- sečiva

Uključuje: kateterizaciju srca

38739-00 Pretkomorska septektomija ili septostomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38509-00 Rekonstrukcija rupture komorskog septuma

Reparacija postinfarktnog (ishemičnog) komorskog septalnog defekta

Uključuje: resekciju miokarda

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- bajpas koronarne arterije

 

7.3.3 OSTALE PROCEDURE

620 Ostale procedure na septumu

38456-12 Ostale intratorakalne procedure na septumu bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-03 Ostale intratorakalne procedure na septumu sa kardiopulmonalnim bajpasom

7.4 SRCE - ZALISTAK AORTE

TIP PROCEDURE

7.4.1 INCIZIJA

621 Procedure incizije na aortnom zalisku

38456-10 Valvulotomija aortnog zaliska na otvorenom srcu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.4.2 REPARACIJA

622 Reparacija aortnog zaliska

Isključuje: proceduru sa reparacijom ili zamenom uzlaznog dela torakalne aorte

38483-00 Dekalcifikacija listića aortnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- rekonstrukcija subvalvularnih struktura

- anuloplastika zaliska

38270-01 Perkutana aortna balon valvuloplastika

Uključuje: kateterizaciju srca

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- anuloplastika zaliska

38475-02 Anuloplastika aortnog zaliska

38477-02 Anuloplastika aortnog zaliska sa ugradnjom prstena

Anuloplastika aortnog zaliska sa insercijom Kosgrov-Edvardsovog (Cosgrov-Edwards) prstena

38480-00 Reparacija aortnog zaliska, jedan listić

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- rekonstrukcija subvalvularnih struktura

- anuloplastika zaliska

Isključuje: dekalcifikaciju aortnog zaliska

38481-00 Reparacija aortnog zaliska, dva i više listića

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- rekonstrukcija subvalvularnih struktura

- anuloplastika zaliska

Isključuje: dekalcifikaciju aortnog zaliska

623 Zamena aortnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku

38488-00 Zamena aortnog zaliska mehaničkom protezom

38488-01 Zamena aortnog zaliska bioprotezom

38489-00 Zamena aortnog zaliska homograftom

38489-01 Zamena aortnog zaliska heterograftom bez stenta

7.4.3 OSTALE PROCEDURE

624 Ostale procedure na zalisku aorte

38456-15 Ostale intratorakalne procedure na zalisku aorte bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-04 Ostale intratorakalne procedure na zalisku aorte sa kardiopulmonalnim bajpasom

7.5 SRCE - MITRALNI ZALISTAK

TIP PROCEDURE

7.5.1 INCIZIJA

625 Procedure incizije na mitralnom zalisku

38487-00 Otvorena valvulotomija mitralnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.5.2 REPARACIJA

626 Reparacija mitralnog zaliska

38485-01 Dekalcifikacija mitralnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- rekonstrukcija subvalvularnih struktura

- anuloplastika zaliska

38270-02 Perkutana balon valvuloplastika mitralnog zaliska

Uključuje: kateterizaciju srca

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- anuloplastika zaliska

38480-01 Reparacija mitralnog zaliska, jedan listić

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- rekonstrukcija subvalvularnih struktura

- anuloplastika zaliska

Isključuje: dekalcifikaciju mitralnog zaliska

38481-01 Reparacija mitralnog zaliska, dva i više listića

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- rekonstrukcija subvalvularnih struktura

- anuloplastika zaliska

Isključuje: dekalcifikaciju mitralnog zaliska

627 Anuloplastika mitralnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38475-00 Anuloplastika mitralnog zaliska

38477-00 Anuloplastika mitralnog zaliska sa ugradnjom prstena

Anuloplastika mitralnog zaliska sa insercijom Kosgrov-Edvardsovog (Cosgrov-Edwards) prstena

628 Zamena mitralnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku

38488-02 Zamena mitralnog zaliska mehaničkom protezom

38488-03 Zamena mitralnog zaliska bioprotezom

38489-02 Zamena mitralnog zaliska homograftom

7.5.3 REKONSTRUKCIJA

629 Procedure rekonstrukcije na mitralnom zalisku

38485-00 Rekonstrukcija prstena mitralnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- dekalcifikacija mitralnog zaliska

7.5.4 OSTALE PROCEDURE

630 Ostale procedure na mitralnom zalisku

38456-16 Ostale intratorakalne procedure na mitralnom zalisku bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-05 Ostale intratorakalne procedure na mitralnom zalisku sa kardiopulmonalnim bajpasom

7.6 SRCE - TRIKUSPIDALNI ZALISTAK

TIP PROCEDURE

7.6.1 INCIZIJA

631 Procedure incizije na trikuspidalnom zalisku

38456-11 Otvorena valvulotomija trikuspidalnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.6.2 REPARACIJA

632 Reparacija trikcuspidalnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- rekonstrukcija subvalvularnih struktura

- anuloplastika zaliska

38480-02 Reparacija trikuspidalnog zaliska, jedan listić

38481-02 Reparacija trikuspidalnog zaliska, dva i više listića

633 Anuloplastika trikuspidalnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38475-01 Anuloplastika trikuspidalnog zaliska

38477-01 Anuloplastika trikuspidalnog zaliska sa ugradnjom prstena

Anuloplastika trikuspidalnog zaliska sa insercijom Kosgrov Edvardsovog (Cosgrov-Edwards) prstena

634 Zamena trikuspidalnog zaliska

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku

38488-04 Zamena trikuspidalnog zaliska mehaničkom protezom

38488-05 Zamena trikuspidalnog zaliska bioprotezom

38489-03 Zamena trikuspidalnog zaliska homograftom

7.6.3 OSTALE PROCEDURE

635 Ostale procedure na trikuspidalnom zalisku

38456-17 Ostale intratorakalne procedure na trikuspidalnom zalisku bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-06 Ostale intratorakalne procedure na trikuspidalnom zalisku sa kardiopulmonalnim bajpasom

7.7 SRCE - ZALISTAK PULMONALNE ARTERIJE

TIP PROCEDURE

7.7.1 INCIZIJA

636 Procedure incizije na zalisku pulmonalne arterije

38456-01 Otvorena valvulotomija na zalisku pulmonalne arterije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.7.2 REPARACIJA

637 Reparacija ili zamena zaliska pulmonalne arterije

38270-03 Perkutana balon valvuloplastika zaliska pulmonalne arterije

Uključuje: kateterizaciju srca

38488-06 Zamena zaliska pulmonalne arterije mehaničkom protezom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku

- rekonstrukcija subvalvularnih struktura

38488-07 Zamena zaliska pulmonalne arterije bioprotezom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku

- rekonstrukcija subvalvularnih struktura

38489-04 Zamena zaliska pulmonalne arterije homograftom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku

- rekonstrukcija subvalvularnih struktura

38489-05 Zamena zaliska pulmonalne arterije heterograftom bez stenta

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku

- rekonstrukcija subvalvularnih struktura

7.7.3 OSTALE PROCEDURE

638 Ostale procedure na zalisku pulmonalne arterije

38456-18 Ostale intratorakalne procedure na zalisku plućne arterije bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-07 Ostale intratorakalne procedure na zalisku plućne arterije sa kardiopulmonalnim bajpasom

7.8 SRCE - MIOKARD

TIP PROCEDURE

7.8.1 INCIZIJA

639 Procedure incizije na miokardijumu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38650-00 Miotomija srca

38650-02 Transmiokardijalna revaskularizacija na otvorenom srcu

38650-03 Ostale transmiokardijalne revaskularizacije

Transmiokardijanal revaskularizacija:

- perkutana

- torakoskopska

7.8.2 EKSCIZIJA

640 Procedure ekscizije na miokardijumu

38418-03 Biopsija srčanog mišića

Biopsija srca (neklasifikovano na drugom mestu)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38275-00 Biopsija srčanog mišića sa kateterizacijom srca

38650-01 Miektomija srca

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.8.3 REPARACIJA

641 Procedure reparacije na miokardijumu

90206-00 Kardiomioplastika

Uključuje: inserciju kardiostimulatora

mišićni transfer

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.8.4 OSTALE PROCEDURE

642 Prezervacija miokarda

38600-00 Kardiopulmonalni bajpas, centralna kanulacija

Kardiopulmonalni bajpas (neklasifikovano na drugom mestu)

Ekstrakorporealna cirkulacija centralnom kanulacijom

Uključuje: proceduru u vezi sa hirurškim zahvatom na otvorenom srcu

proceduru sa upotrebom mašine za veštačko srce i pluća

Isključuje: specifične procedure sa kardiopulmonalnim bajpasom

38603-00 Kardiopulmonalni bajpas, periferna kanulacija

Ekstrakorporealna cirkulacija pomoću periferne kanulacije

Uključuje: proceduru u vezi sa hirurškim zahvatom na otvorenom srcu

proceduru sa upotrebom mašine za veštačko srce i pluća

Isključuje: specifične procedure sa kardiopulmonalnim bajpasom

38627-01 Podešavanje kanile za kardiopulmonalni bajpas

Repozicioniranje kanile za kardiopulmonalni bajpas

22075-00 Duboka hipotermija sa arestom cirkulacije

Duboka hipotermija sa arestom srca

Hipotermički arest

38588-00 Kardioplegija

Antegradno/retrogradno ubrizgavanje krvi ili kristala za kardioplegiju kroz kateter/kanulu na koronarnom sinusu

Uključuje: proceduru pomoću:

- pumpe za kiseonik

- roler pumpe

38577-00 Cerebralna perfuzija tokom hipotermičkog aresta

Antegradna ili retrogradna cerebralna perfuzija tokom hipotermičkog aresta

90225-00 Ekstrakorporalna membranska oksigenacija [EKMO] - veno-venska, arterijsko venska

Isključuje: ekstrakorporealna cirkulacija za hirurški zahvat na otvorenom srcu pomoću kanulacije:

- centralne

- periferne

38627-02 Podešavanje kanile za ekstrakorporealnu membransku oksigenaciju

Repozicioniranje kanile za ekstrakorporealnu membransku oksigenaciju

7.9 SRCE - PERIKARD

TIP PROCEDURE

7.9.1 INCIZIJA

643 Drenaža srca

38359-00 Perikardiocenteza

38450-00 Transtorakalna drenaža perikarda

Transtorakalno otvaranje prozora na perikardu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38452-00 Subksifoidna drenaža perikarda

Subksifoidno otvaranje prozora na perikardu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38450-01 Torakoskopska drenaža perikarda

Torakoskopsko otvaranje prozora na perikardu

644 Ostale procedure incizije na perikardu

38647-00 Odvajanje priraslica u grudnom košu

Odvajanje priraslica:

- zida grudnog koša

- perikarda

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.9.2 EKSCIZIJA

645 Biopsija perikardijuma

38436-02 Torakoskopija sa biopsijom perikarda

38436-021 Perikardioskopija sa biopsijom perikarda

38450-02 Biopsija perikarda, transtorakalni pristup

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38450-03 Biopsija perikarda, subksifoidni pristup

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

646 Ostale procedure ekscizije na perikardijumu

38456-06 Torakoskopska ekscizija lezije perikarda

Uključuje: cistu

38456-05 Ekscizija lezije perikarda

Uključuje: cistu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38447-01 Torakoskopska perikardiektomija, subtotalna ili kompletna

Torakoskopska parcijalna perikardiektomija za otvaranje prozora na perikardu

38447-00 Perikardiektomija, subtotalna ili kompletna

Parcijalna perikardiektomija za otvaranje prozora na perikardu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.10 SRCE - OSTALE OBLASTI

TIP PROCEDURE

7.10.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

647 Implantacija privremene transvenske elektrode pejsmejkera ili defibrilatora

Insercija privremene endokardijalne elektrode

Isključuje: proceduru koja se obavlja u vezi sa hirurškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti

38256-00 Implantacija privremene endovenske elektrode u pretkomoru

38256-01 Implantacija privremene endovenske elektrode u komoru

648 Implantacija permanentne transvenske elektrode pejsmejkera ili defibrilatora

Umetanje permanentne endokardijalne elektrode

Uključuje: proceduru perkutanim pristupom

38368-00 Implantacija permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u levu komoru

Uključuje: proceduru insercije kroz koronarni sinus

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija generatora pejsmejkera

- isercija trajne transvenozne elektrode u srčanu šupljinu za pejsmejker

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38390-01 Implantacija permanentne endovenske elektrode defibrilatora u levu komoru

Uključuje: proceduru insercije kroz koronarni sinus

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

- insercija trajne transvenozne elektrode u srčanu šupljinu za defibrilator

38350-00 Implantacija permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u pretkomoru

Insercija permanentne transvenske elektrode pejsmejkera (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: proceduru insercije u levu pretkomoru, desnu pretkomoru ili desnu komoru

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija generatora pejsmejkera

- isercija trajne transvenozne elektrode u levu komoru za kardijlani pejsmejker

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38390-02 Implantacija permanentne endovenske elektrode defibrilatora u ostale srčane šupljine

Insercija permanentne transvenske elektrode defibrilatora (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: proceduru insercije u levu pretkomoru, desnu pretkomoru ili desnu komoru

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

- isercija trajne transvenozne elektrode u levu komoru za kardijlani pejsmejker

649 Implantacija ostalih elektroda ili njihovih priključaka pejsmejkera ili defibrilatora

90202-01 Postavljanje privremene transkutane elektrode pejsmejkera

Isključuje: proceduru koja se obavlja u vezi sa hirurškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti

90202-011 Postavljanje subkutane elektrode defibrilatora

90202-00 Implantacija privremene epikardijalne elektrode pejsmejker

Insercija privremene mioardijalne elektrode pejsmejkera

Uključuje: proceduru:

- sternotomijom

- subksifoidnog pristupom

- torakotomijom

Isključuje: proceduru:

- koja se obavlja u vezi sa hirurškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti

- insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

90202-02 Implantacija privremene epikardijalne elektrode defibrilatora

Insercija privremene miokardijalne elektrode defibrilatora

Uključuje: proceduru:

- sternotomijom

- subksifoidnog pristupom

- torakotomijom

Isključuje: proceduru koja se obavlja u vezi sa hirurškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti

38390-00 Implantacija peč (patch) elektroda defibrilatora

Insercija priklljučaka defibrilatora:

- epikardijalno

- miokardijalno

Uključuje: uspostavljanje veza između priključaka i generatora

proceduru:

- sternotomijom

- subksifoidnog pristupom

- torakotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38473-00 Implantacija permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera subksifoidnim pristupom

Insercija permanentne miokardijalne elektrode pejsmejkera subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija generatora pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38473-01 Implantacija permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom

Insercija permanentne miokardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38470-00 Implantacija permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera torakotomijom ili sternotomijom

Insercija permanentne miokardijalne elektrode pejsmejkera:

- sternotomijom

- torakotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija generatora pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38470-01 Implantacija permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora torakotomijom ili sternotomijom

Insercija permanentne miokardijalne elektrode defibrilatora:

- sternotomijom

- torakotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38654-00 Implantacija permanentne elektrode pejsmejkera u levu komoru torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija generatora pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38654-03 Implantacija permanentne elektrode defibrilatora u levu komoru torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

650 Implantacija generatora pejsmejkera

38353-00 Impnlantacija generatora pejsmejkera

Insercija:

- biventrikularnog pejsmejkera

- srčanog:

- pejsmejker uređaja

- uređaja za resinhronizacionu terapiju [CRT]

- za dve }

- za jednu } komoru/e pejsmejker

- za tri }

Uključuje: elektrofiziološka proučavanja srca

formiranje džepa (abdominalnog) (u grudima) za implantaciju generatora

testranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija permanentne elektrode

Isključuje: srčani:

- uređaj za praćenje događaja (loop recorder)

- uređaj za resinhronizaciju sa mogućnostima defibrilatora pejsmejker u kombinaciji sa automatskim implantnim kardioverternim defibrilatorom

zamenu generatora pejsmejkera

653 Implantacija defibrilatora

38393-00 Implantacija defibrilatora

Implantacija automatskog defibrilatora

Implantacija (automatskog) defibrilatora sa funkcijama pejsmejkera

Insercija:

- automatskog implantnog kardioverterskog defibrilatora

- srčanog uređaja za resinhronizaciju sa mogućnostima defibrilatora

- uređaja za dve komore

- implantnog kardiovertera

- implantnog kardioverterskog defibrilatora (generatora)

- uređaja za jednu komoru

Uključuje: formiranje džepa (abdominalnog) (u grudima) za implantaciju generatora

testranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora

intraoperativna merenja ili testiranja implantiranog defibrilatora

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- insercija:

- priključaka

- trajnih elektroda

Isključuje: zamenu generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38393-001 Implantacija defibrilatora u inframamarnioj poziciji

654 Podešavanje, zamena ili uklanjanje elektroda pejsmejkera ili defibrilatora

90203-00 Podešavanje endovenske elektrode za pejsmejker

Reparacija }

Repozicioniranje } transvenske elektrode pejsmejkera

Revizija }

Stabilizacija }

Isključuje: proceduru:

- na levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili subksifoidnim pristupom

- sa funkcijama defibrilatora

90203-08 Podešavanje endovenske elektrode za defibrilator

Reparacija }

Repozicioniranje } transvenske elektrode defibrilatora

Revizija }

Stabilizacija }

Isključuje: proceduru na levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili subksifoidnim pristupom

90203-02 Podešavanje elektrode pejsmejkera u levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili subksifoidnim pristupom

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

90203-09 Podešavanje elektrode defibrilatora u levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili subksifoidnim pristupom

38456-21 Podešavanje epikardijalne elektrode pejsmejkera

Reparacija }

Repozicioniranje } epikardijalne elektrode pejsmejkera

Revizija }

Stabilizacija }

Uključuje: proceduru:

- sternotomijom

- subksifoidnim pristupom

- torakotomijom

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38456-28 Podešavanje epikardijalne elektrode defibrilatora

Reparacija }

Repozicioniranje } epikardijalne elektrode defibrilatora

Revizija }

Stabilizacija }

Uključuje: proceduru:

- sternotomijom

- subksifoidnim pristupom

- torakotomijom

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

90203-03 Zamena privremene transvenske elektrode pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

90203-10 Zamena privremene transvenske elektrode za defibrilator

38456-22 Zamena privremene epikardijalne elektrode za pejsmejker

Zamena privremene miokardijalne elektrode za pejsmejker

Uključuje: proceduru:

- sternotomijom

- subksifoidnim pristupom

- torakotomijom

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38456-29 Zamena privremene epikardijalne elektrode za defibrilator

Zamena privremene miokardijalne elektrode za defibrilator

Uključuje: proceduru torakotomijom ili sternotomijom

38390-03 Zamena peč (patch) elektroda za defibrilator

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38368-01 Zamena permanentne endovenske elektrode za pejsmejker u levoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena pejsmejkera

Isključuje: proceduru:

- torakotomijom ili sternotomijom

- sa funkcijama defibrilatora

38368-03 Zamena permanentne endovenske elektrode defibrilatora u levoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

Isključuje: proceduru torakotomijom ili sternotomijom

38350-01 Zamena permanentne endovenske elektrode za pejsmejker u ostalim srčanim šupljinama

Zamena permanentne transvenske elektrode za pejsmejker (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: proceduru u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38350-03 Zamena permanentne endovenske elektrode defibrilatora u ostalim srčanim šupljinama

Zamena permanentne transvenske elektrode za defibrilator (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: proceduru u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38654-01 Zamena permanentne elektrode pejsmejkera u levoj komori torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena pejsmejkera

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora

38654-04 Zamena permanentne elektrode leve komore za defibrilator torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38456-23 Zamena permanentne epikardijalne elektrode za pejsmejker subksifoidnim pristupom

Zamena permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38456-30 Zamena permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom

Zamena permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38456-24 Zamena permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera torakotomijom ili sternotomijom

Zamena permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena pejsmejkera

Isključuje: sa funkcijama defibrilatora

38456-31 Zamena permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora torakotomijom ili sternotomijom

Zamena permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

90203-04 Uklanjanje privremene endovenske elektrode pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

90203-11 Uklanjanje privremene endovenske elektrode defibrilatora

38456-25 Uklanjanje privremene epikardijalne elektrode pejsmejkera

Uklanjanje privremene miokardijalne elektrode za pejsmejker

Uključuje: proceduru:

- sternotomijom

- subksifoidnim pristupom

- torakotomijom

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38456-32 Uklanjanje privremene epikardijalne elektrode defibrilatora

Uklanjanje privremene miokardijalne elektrode za defibrilator

Uključuje: proceduru:

- sternotomijom

- subksifoidnim pristupom

- torakotomijom

38390-04 Uklanjanje peč (patch) elektroda defibrilatora

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38368-02 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u levoj komori

Uključuje: proceduru sa manuelnim povlačenjem

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uklanjanje pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38368-04 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora u levoj komori

Uključuje: proceduru sa manuelnim povlačenjem

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uklanjanje generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38350-02 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u ostalim srčanim šupljinama

Uklanjanje permanentne transvenske elektrode za pejsmejker (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: proceduru:

- sa manuelnim povlačenjem

- u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uklanjanje pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38350-04 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora u ostalim srčanim šupljinama

Uklanjanje permanentne transvenske elektrode za defibrilator (neklasifikovano na drugom mestu)

Uključuje: proceduru:

- sa manuelnim povlačenjem

- u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38358-01 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera iz leve komore sistemom za ekstrakciju

Uključuje: upotrebu:

- omotača za izvlačenje

- šipke za izvlačenje

- hvataljke

Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronične (duže od šest meseci) implantirane elektrode

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uklanjanje pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38358-02 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora iz leve komore sistemom za ekstrakciju

Uključuje: upotrebu:

- omotača za izvlačenje

- šipke za izvlačenje

- hvataljke

Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronične (duže od šest meseci) implantirane umetnute elektrode

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38358-00 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera iz ostalih srčanih šupljinama sistemom za ekstrakciju

Uklanjanje permanentne transvenske elektrode (neklasifikovano na drugom mestu) za pejsmejker uređajem za izvlačenje

Uključuje: proceduru iz leve pretkomore, desne pretkomore i desne komore

upotrebu:

- omotača za izvlačenje

- šipke za izvlačenje

- hvataljke

Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronično (duže od šest meseci) implantirane elektrode

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uklanjanje pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38358-03 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora iz ostalih srčanih šupljinama sistemom za ekstrakciju

Uklanjanje permanentne transvenske elektrode (neklasifikovano na drugom mestu) za defibrilator uređajem za izvlačenje

Uključuje: proceduru iz leve pretkomore, desne pretkomore i desne komore

upotrebu:

- omotača za izvlačenje

- šipke za izvlačenje

- hvataljke

Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronične (duže od šest meseci) implantirane elektrode

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38654-02 Uklanjanje permanentne elektrode pejsmejkera iz leve komore torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uklanjanje pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38654-05 Uklanjanje permanentne elektrode defibrilatora iz leve komore torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38456-26 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera subksifoidnim pristupom

Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uklanjanje pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38456-33 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom

Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator subksifoidnim pristupom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

38456-27 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera torakotomijom ili sternotomijom

Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uklanjanje pejsmejkera

Isključuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora

38456-34 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora torakotomijom ili sternotomijom

Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator torakotomijom ili sternotomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)

655 Podešavanje, zamena ili uklanjanje pejsmejkera

90203-05 Podešavanje pejsmejkera

Reparacija }

Repozicioniranje } pejsmejkera

Revizija }

Uključuje: reviziju ili relokaciju kožnog džepa

testiranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora

Isključuje: reviziju ili relokaciju samo kožnog džepa

38353-01 Zamena pejsmejkera

Uključuje: reviziju ili relokaciju kožnog džepa

testiranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena elektrode

38353-02 Uklanjanje pejsmejkera

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uklanjanje elektrode

656 Podešavanje, zamena ili uklanjanje defibrilatora

90203-06 Podešavanje defibrilatora

Reparacija }

Repozicioniranje } defibrilatora

Revizija }

Uključuje: reviziju ili relokaciju kožnog džepa

testiranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora

Isključuje: reviziju ili relokaciju samo kožnog džepa

38393-01 Zamena defibrilatora

Uključuje: reviziju ili relokaciju kožnog džepa

testiranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zamena:

- elektrode

- priključaka

90203-07 Uklanjanje defibrilatora

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- uklanjanje:

- elektrode

- priključaka

657 Ostale procedure primene, insercije i uklanjanja na ostalim oblastima srca

13818-00 Umetanje balonskog katetera u desni deo srca zbog praćenja

Svon-Gancov (Swan-Ganz) kateter

Uključuje: merenje minutnog srčanog volumena (output)

monitoring uklještenog (wedge) pritiska pulmonalne arterije

minimalno invazivni hemodinamski monitoring (PICCO, LIDCO...)

kontinuirani hemodinamski monitoring

7.10.2 EKSCIZIJA

659 Uklanjanje donatorovog srca ili pluća

Uključuje: alograft:

- održavanje

- pripremu

90204-00 Uklanjanje donorskog srca za transplantaciju

90204-01 Uklanjanje donorskog srca i pluća za transplantaciju

7.10.3 REPARACIJA

660 Transplantacija srca ili pluća

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

90205-00 Transplantacija srca

90205-01 Transplantacija srca i pluća

661 Ostale procedure reparacije na ostalim delovima srca

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38727-00 Reparacija intratorakalnih krvnih sudova

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

Isključuje: proceduru reparacije:

- aorte

- glavne pulmonalne arterije

- šuplje vene (vena cava)

38727-01 Reparacija intratorakalnih krvnih sudova sa anastomozom

Napomena: Obavlja se kod urođenih srčanih bolesti

Isključuje: proceduru reparacije:

- aorte

- glavne pulmonalne arterije

- šuplje vene (vena cava)

7.10.4 REKONSTRUKCIJA

662 Procedure rekonstrukcije na ostalim oblastima srca

38490-00 Rekonstrukcija i ponovna implantacija subvalvularnih struktura

Reparacija rekonstrukcijom i ponovnom implantacijom:

- vlakana tetive (chordae tendineae)

- papilarnog mišića

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- zamena zaliska:

- mitralnog

- trikuspidnog

7.10.5 REVIZIJA

663 Procedure revizije na ostalim oblastima srca

90219-00 Revizija ili relokacija kožnog džepa za pejsmejker ili defibrilator

Uključuje: obradu

Isključuje: proceduru:

- reparacije, repozicioniranja ili revizije generatora:

- defibrilatora

- pejsmejkera

- zamenu generatora:

- defibrilatora

- pejsmejkera

7.10.6 PONOVNA OPERACIJA

664 Procedure ponovne operacije na ostalim oblastima srca

38640-00 Ponovna operacija za ostale procedure na srcu, neklasifikovana na drugom mestu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

Prvo šifrirati:

- obavljenu hirušku proceduru ili procedure

7.10.7 OSTALE PROCEDURE

665 Elektrofiziološko ispitivanje srca

38209-00 Elektrofiziološko ispitivanje srca, tri ili manje katetera

Ispitivanje:

- atrioventrikularne provodljivosti

- funkciju sinusnog čvora

- sinkope

Jednostavno ispitivanje komorske tahikardije

Isključuje: proceduru sa insercijom generatora pejsmejkera

38212-00 Elektrofiziološko ispitivanje srca, četiri i više katetera

Testiranje na lekove za anti-aritmiju

Kompleksno ispitivanje komorske tahikardije

Indukcija komorske tahikardije

Intraoperativni maping srca

Isključuje: proceduru sa insercijom generatora pejsmejkera

38213-00 Elektrofiziološko ispitivanje srca zbog testiranja prethodno insertovanog defibrilatora

666 Ostale procedure na ostalim delovima srca

38493-00 Operativni tretman akutnog infektivnog endokarditisa tokom procedure na srčanom zalisku

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

Prvo šifrirati:

- obavljenu proceduru ili procedure na srčanom zalisku

38456-00 Ostale intratorakalne procedure na srcu bez kardiopulmonalnog bajpasa

Isključuje: intratorakalne procedure na:

- zalisku aorte

- pretkomori

- mitralnom zalisku

- pulmonarnom zalisku

- septumima

- trikuspidalnom zalisku

- komori

- krvnim sudovima srca

38653-00 Ostale intratorakalne procedure na srcu sa kardiopulmonalnim bajpasom

Otvoreni hirurški zahvat na otvorenom srcu sa kardiopulmonalnim bajpasom (neklasifikovano na drugom mestu)

Isključuje: intratorakalne procedure na:

- zalisku aorte

- pretkomori

- mitralnom zalisku

- pulmonarnom zalisku

- septumima

- trikuspidalnom zalisku

- komori

- krvnim sudovima srca

7.11 KORONARNE ARTERIJE

TIP PROCEDURE

7.11.1 PREGLED

667 Kateterizacija srca

Uključuje: merenje minutnog volumena srca

krive obojene dilatacije

test opterećenja

fluoroskopiju

oksimetriju

detekciju šanta

Isključuje: proceduru sa koronarnom angiografijom

38200-00 Kateterizacija desne strane srca

38203-00 Kateterizacija leve strane srca

38206-00 Kateterizacija desne i leve strane srca

80667-00 Određivanje frakcione rezerve protoka pomoću žice za intrakoronarno merenje pritiska uz farmakološku hiperemiju

80667-01 Ispitivanje koronarne arterije metodom intravaskularnog ultrazvuka

80667-02 Ispitivanje koronarne arterije metodom optičke koeherentne tomografije

668 Koronarna angiografija (koronarografija)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- aortografija

- ventrikulografija

38215-00 Koronarna angiografija (koronarografija)

38218-00 Koronarna angiografija sa kateterizacijom leve strane srca (koronarografija)

38218-01 Koronarna angiografija sa kateterizacijom desne strane srca (koronarografija)

38218-02 Koronarna angiografija sa kateterizacijom leve i desne strane srca (koronarografija)

7.11.2 EKSCIZIJA

669 Procedure ekscizije na koronarnim arterijama

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- koronarna angiografija

Uključuje: proceduru kod arterijskog i venskog aortokoronarnog grafta

38309-00 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], jedna arterija

Uključuje: angioplastiku balonom

38312-00 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], jedna arterija sa insercijom jednog stenta

Uključuje: angioplastiku balonom

38312-01 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], c c 2 stenta jedna arterija sa insercijom

Uključuje: angioplastiku balonom

38315-00 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], više arterija

Uključuje: angioplastiku balonom

38318-00 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], više arterija sa insercijom jednog stenta

Uključuje: angioplastiku balonom

38318-01 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], 2 stenta c c više arterija sa insercijom

Uključuje: angioplastiku balonom

38505-00 Otvorena koronarna endarterektomija

Uključuje: peč (patch) graft

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

7.11.3 REPARACIJA

670 Transluminalna koronarna angioplastika

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- koronarna angiografija

Uključuje: manuelnu i/ili mehaničku aspiraciju koronarnog tromba

Isključuje: proceduru sa aterektomijom koronarne arterije

38300-00 Perkutana transluminalna angioplastika balonom jedne koronarne arterije

Perkutana transluminalna koronarna angioplastika [PTCA] jedne koronarne arterije

38303-00 Perkutana transluminalna angioplastika balonom dve i više koronarnih arterija

Perkutana transluminalna koronarna angioplastika [PTCA] dve ili više koronarnih arterija

38300-01 Otvorena transluminalna angioplastika balonom jedne koronarne arterije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38303-01 Otvorena transluminalna angioplastika balonom dve ili više koronarnih arterija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

671 Transluminalna koronarna angioplastika sa ugradnjom stenta

Transluminalna angioplastika balonom

Uključuje: dilatacija arterije balonom

proceduru sa stentom ili stentovima za ispiranje lekova

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- koronarna angiografija

Isključuje: proceduru sa aterektomijom koronarne arterije

38306-00 Perkutana insercija jednog transluminalnog stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju

Pekutana implantacija jednog stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju

38306-01 Perkutana insercija dva ili više transluminalna stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju

Pekutana implantacija dva ili više stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju

38306-02 Perkutana insercija dva ili više transluminalna stenta u višestruke koronarne arterije

Pekutana implantacija dva ili više stenta u višestruke koronarne arterije

38306-03 Otvorena insercija jednog transluminalnog stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju

Otvorena implantacija jednog stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38306-04 Otvorena insercija dva ili više transluminalna stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju

Otvorena implantacija dva ili više stenta u u pojedinačnu koronarnu arteriju

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

38306-05 Otvorena insercija dva ili više transluminalna stenta u višestruke koronarne arterije

Otvorena implantacija dva ili više stenta u višestruke koronarne arterije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

672 Bajpas koronarne arterije - transplantat vene safene

Uključuje: uzimanje i pripremu vene

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- transplantat:

- arterijalni

- kompozitni

- određeni materijal (neklasifikovan na drugom mestu)

38497-00 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog transplantata vene safene

38497-01 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva transplantata vene safene

38497-02 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu tri transplantata vene safene

38497-03 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu četiri i više transplantata vene safene

673 Bajpas koronarne arterije - ostali venski transplantati

Uključuje: uzimanje i priprema vene:

- bazilične

- cefalične

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- transplantat:

- arterijalni

- kompozitni

- određeni materijal (koji nije nigde klasifikovan)

Isključuje: bajpas koronarne arterije, uz upotrebu transplantata vene safene

38497-04 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog venskog transplantata

38497-05 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva venska transplantata

38497-06 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu tri venska transplantata

38497-07 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu četiri i više venskih transplantata

674 Bajpas koronarne arterije - transplantat leve interne arterije mamarije [LIMA]

Uključuje: uzimanje i pripremu vene

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- transplantat:

- kompozitni

- određenog materijala (koji nije nigde klasifikovan)

- venski

- otvorena koronarna endarterektomija

38500-00 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog LIMA transplantata

38503-00 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva ili više LIMA transplantata

675 Bajpas koronarne arterije - transplantat desne interne arterije mamarije [RIMA]

Uključuje: uzimanje vene

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- transplantat:

- kompozitni

- određenog materijala (koji nije nigde klasifikovan)

- venskog

- otvorena koronarna endarterektomija

38500-01 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog RIMA transplantata

38503-01 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva i više RIMA transplantata

676 Bajpas koronarne arterije - transplantat radijalne arterije

Uključuje: uzimanje i pripremu vene

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- transplantat:

- kompozitni

- određeni materijal (koji nije nigde klasifikovan)

- venski

- otvorena koronarna endarterektomija

38500-02 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog transplantata radijalne arterije

38503-02 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva i više transplantata radijalne arterije

677 Bajpas koronarne arterije - transplantat epigastričke arterije

Uključuje: nabavljanje:

- gastro-epiploičke arterije

- inferiorno epigastričke arterije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- transplantat:

- kompozitni

- određenog materijala (koji nije nigde klasifikovan)

- venski

- otvorena koronarna endarterektomija

38500-03 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog transplantata epigastričke arterije

38503-03 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva i više transplantata epigastričke arterije

678 Bajpas koronarne arterije - ostali arterijski transplantati

Uključuje: uzimanje i pripremu arterije:

- interkostalne

- splenične

- subkapsularne

- ulnarne

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- transplantat:

- arterijski

- kompozitni

- određenog materijala (koji nije nigde klasifikovan)

- venski

- otvorena koronarna endarterektomija

38500-04 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog arterijskog transplantata

38503-04 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva i više arterijskih transplantata

679 Bajpas koronarne arterije - transplantat od nekog drugog materijala

Uključuje: uzimanje i pripremu:

- arterije ili vene

- arterija ili vena sa životinje

sintetičkog materijala (Gore-tex)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- transplantat:

- arterijski

- venski

- otvorena koronarna endarterektomija

38500-05 Bajpas koronarne arterije, korišćenje jednog kompozitnog grafta

Bajpas koronarne arterije, korišćenjem kombinacije grafta jedne arterije i arterije/vene

Napomena: Kompozitni graft - kombinacija korišćenjem dve arterije, arterije i vene ili sintetičkog materijala i vene

38503-05 Bajpas koronarne arterije, korišćenjem dva ili više kompozitna grafta

Bajpas koronarne arterije, korišćenjem dva ili više kombinovana grafta arterije i arterije/vene

Napomena: Kompozitni graft - kombinacija korišćenjem dve arterije, arterije i vene ili sintetičkog materijala i vene

90201-00 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog transplantata od nekog drugog materijala, koji nije nigde klasifikovan

90201-01 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva transplantata od nekog drugog materijala, koji nije nigde klasifikovan

90201-02 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu tri transplantata od nekog drugog materijala, koji nije nigde klasifikovan

90201-03 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu četiri i više transplantata od nekog drugog materijala, koji nije nigde klasifikovan

7.11.4 PONOVNA OPERACIJA

680 Procedure ponovne operacije na koronarnim arterijama

38637-00 Ponovna operacija zbog rekonstrukcije transplantata koronarne arterije

Uključuje: diskonekciju

eksciziju

ušivanje preko šava

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

Prvo šifrirati:

- transplantat bajpasa koronarne arterije

7.11.5 OSTALE PROCEDURE

681 Ostale procedure na koronarnim arterijama

38456-19 Ostale intratorakalne procedure na arterijama srca bez kardiopulmonalnog bajpasa

38653-08 Ostale intratorakalne procedure na arterijama srca sa kardiopulmonalnim bajpasom

7.12 AORTA

TIP PROCEDURE

7.12.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

682 Procedure primene, insercije i uklanjanja na aorti

38362-00 Perkutana insercija intra-aortne balon pumpe

38609-00 Insercija intra-aortne balon pumpe arteriotomijom

Insercija intra-aortne balon pumpe pomoću katetera

38612-00 Uklanjanje intra-aortne balon pumpe

Isključuje: proceduru sa graft zakrpom

7.12.2 REPARACIJA

Isključuje: reparaciju rane na aorti

zamenu torakalne aneurizme

684 Reparacija uzlaznog dela torakalne aorte

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- operativni menadžment akutne rupture ili disekcije torakalne aorte

- retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta

Isključuje: proceduru sa reparacijom luka aorte

38550-00 Reparacija uzlaznog dela torakalne aorte

38553-00 Reparacija uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte

38553-01 Reparacija uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte

38556-00 Reparacija uzlaznog dela torakalne sa reparacijom zaliska aorte i implantacijom koronarnih arterija

38556-01 Reparacija uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte i implantacijom koronarnih arterija

685 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- operativni menadžment akutne rupture ili disekcije torakalne aorte

- retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta

38559-00 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte

38562-00 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte

38562-01 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte

38565-00 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte i implantacijom koronarnih arterija

38565-01 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte i implantacijom koronarnih arterija

686 Reparacija silaznog dela torakalne aorte

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- operativni menadžment akutne rupture ili disekcije torakalne aorte

- retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta

38568-00 Reparacija silaznog dela torakalne aorte

38571-00 Reparacija silaznog dela torakalne aorte sa insercijom šanta

687 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta

Isključuje: proceduru sa zamenom luka aorte

38550-01 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte

38553-02 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte

38553-03 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte

38556-02 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte i implantacijom koronarnih arterija

38556-03 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte i implantacijom koronarnih arterija

688 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta

38559-01 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte

38562-02 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte

38562-03 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte

38565-02 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte i implantacijom koronarnih arterija

38565-03 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte i implantacijom koronarnih arterija

689 Zamena silaznog dela torakalne aorte

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta

38568-01 Zamena silaznog dela torakalne aorte

38571-01 Zamena silaznog dela torakalne aorte sa insercijom šanta

690 Zatvaranje otvorenog ductus arteriosus-a

Uključuje: kliping }

razdvajanje } otvorenog arterijskog kanala (ductus arteriosus)

ligaturu }

38700-00 Perkutano zatvaranje otvorenog arterijskog kanala (ductus arteriosus)

Uključuje: proceduru sa protezom ili uređajem

38700-01 Zatvaranje otvorenog arterijskog kanala (ductus arteriosus)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta

691 Zatvaranje kolateralnih krvnih sudova srca

38700-02 Perkutano zatvaranje kolateralnih krvnih sudova srca

38700-03 Zatvaranje kolateralnih krvnih sudova srca

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta

693 Procedure reparacije na aorti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonalni bajpas

- retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta

38706-00 Reparacija aorte

38706-01 Reparacija aorte sa anastomozom

38712-00 Reparacija prekida aorte

38572-00 Operativno zbrinjavanje akutne rupture ili disekcije torakalne aorte

Prvo šifrirati:

- reparaciju torakalne aorte:

- u uzlaznom delu

- u silaznom delu

- zamenu aneurizme sa graftom:

- torakalno-abdominalim

- torakalno-aortnim

43909-00 Aortopeksija

Aortopeksija za traheomalacijom

Traheopeksija

38613-00 Uklanjanje intra-aortne balon pumpe sa zatvaranjem arterije graft zakrpom

7.13 ARTERIJE

Isključuje: koronarne arterije

TIP PROCEDURE

7.13.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

694 Arterijska kateterizacija

13303-00 Kateterizacija/kanilacija umbilikalne arterije kod novorođenčeta

Uključuje: infuziju

34521-01 Kateterizacija/kanilacija intra-abdominalne arterije

34524-00 Kateterizacija/kanilacija ostalih arterija

Isključuje: proceduru:

- povezanu sa uređajem za unošenje lekova (eksterna pumpa za infuziju)

- za prikupljanje krvi za analizu gasova u krvi

- sa insercijom uređaja za vaskularni pristup

34530-01 Uklanjanje arterijskog katetera

Uključuje: isključivanje uređaja za unošenje lekova (eksterne pumpe za infuziju)

Isključuje: uklanjanje fragmenata katetera

proceduru:

- povezanu sa uređajem za unošenje lekova (eksterna pumpa za infuziju)

- sa insercijom uređaja za vaskularni pristup

7.13.2 INCIZIJA

695 Eksploracija arterije

Isključuje: proceduru obavljenu sa bilo kojom drugom vaskularnom procedurom - šifru izostaviti

34100-00 Eksploracija karotidne arterije

34103-00 Eksploracija subklavijalne arterije

34103-01 Eksploracija aksilarne arterije

34106-00 Eksploracija brahijalne arterije

34106-01 Eksploracija radijalne arterije

34106-02 Eksploracija ulnarne arterije

34103-02 Eksploracija ilijačne arterije

34103-03 Eksploracija femoralne arterije

34103-04 Eksploracija poplitealne arterije

34106-03 Eksploracija tibijalne arterije

34106-04 Eksploracija ostalih arterija

696 Ostale procedure incizije na arterijama

34142-00 Dekompresija celijačne arterije

34145-00 Dekompresija poplitealne arterije

Uključuje: razdvajanje fibroznog tkiva i mišića

7.13.3 DESTRUKCIJA

697 Prekid arterije

Uključuje: kliping

razdvajanje

ligaturu

Isključuje: proceduru za visceralnu arterijsku aneurizmu

proceduru sa bilo kojom drugom vaskularnom procedurom - šifru izostaviti

34100-02 Prekid karotidne arterije

41707-00 Prekid maksilarne arterije

Uključuje: proceduru transantralnim pristupom

Napomena: Obavlja se za zaustavljanje nazalne hemoragije

52141-00 Prekid mandibularne arterije

41725-00 Prekid etmoidalne arterije

Uključuje: proceduru transorbitalnim pristupom

proceduru za zaustavljanje nazalne hemoragije

52141-01 Prekid facijalne arterije

52141-02 Prekid lingvalne arterije

34103-10 Prekid subklavijalne arterije

34103-11 Prekid aksilarne arterije

34106-10 Prekid brahijalne arterije

34106-11 Prekid radijalne arterije

34106-12 Prekid ulnarne arterije

34103-12 Prekid ilijačne arterije

34103-13 Prekid femoralne arterije

34103-14 Prekid poplitealne arterije

34106-13 Prekid tibijalne arterije

34106-14 Prekid ostalih arterija

698 Ostale procedure destrukcije na arterijama

33842-00 Kontrola postoperativnog krvarenja ili tromboze posle hirurškog zahvata na karotidnoj ili vertebralnoj arteriji

33133-00 Prekid aneurizme visceralne arterije bez ponovnog uspostavljanja kontinuiteta

Uključuje: ligaturu

Isključuje: proceduru sa ponovnim uspostavljanjem kontinuiteta:

- anastomozom

- graftom

33169-00 Prekid rupturirane aneurizme visceralne arterije bez ponovnog uspostavljanja kontinuiteta

Uključuje: ligaturu

Isključuje: proceduru sa ponovnim uspostavljanjem kontinuiteta:

- anastomozom

- graftom

7.13.4 EKSCIZIJA

699 Biopsija periferne arterije

34109-00 Biopsija temporalne arterije

700 Endarterektomija

Uključuje: zatvaranje suturom

Isključuje: endarterektomiju koronarne arterije

proceduru sa arterijskim bajpasom za pripremu mesta za anastomozu

33500-00 Karotidna endarterektomija

Isključuje: proceduru sa resekcijom i reanastomozom

33506-00 Endarterektomija brahicefaličnog stabla

Endarterektomija brahiocefalne arterije

33506-01 Subklavijalna endarterektomija

33530-00 Celijačna endarterektomija

33530-01 Endarterektomija gornje mezenterične arterije

33533-00 Endarterektomija celijačne i gornje mezenterične arterije

33536-00 Endarterektomija donje mezenterične arterije

Isključuje: proceduru sa bilo kojom drugom procedurom na donjoj mezenteričnoj arteriji - šifru izostaviti

33509-00 Endarterektomija aorte

Isključuje: proceduru sa bilo kojom drugom procedurom na aorti - šifru izostaviti

33512-00 Aorto-ilijačna endarterektomija

Uključuje: proceduru na jednoj ili obe iliajačne arterije

33515-00 Aorto-femoralna endarterektomija

Uključuje: proceduru na jednoj ili obe femoralne arterije

33521-00 Ilijačno-femoralna endarterektomija, jednostrana

33515-01 Ilijačno-femoralna endarterektomija, obostrana

33518-00 Ilijačna endarterektomija

33524-00 Renalna endarterektomija, jednostrana

33527-00 Renalna endarterektomija, obostrana

33539-00 Endarterektomija ekstremiteta

Endarterektomija:

- zajedničke femoralne arterije

- površinske femoralne arterije

Isključuje: proširenu endarterektomiju duboke femoralne arterije

33542-00 Proširena endarterektomija duboke femoralne arterije

Endarterektomija 7 cm i manje dužine

Proširena endarterektomija duboke femoralne atrterije

90229-00 Ostale endarterektomije

701 Endarterektomija za pripremu oblasti za anastomozu

33554-00 Endarterektomija udružena sa arterijskim bajpasom za pripremu oblasti za anastomozu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- arterijalni bajpas upotrebom:

- kompozitnog, sekvencijalnog, krosover grafta

- sintetičkog materijala

- vene

Isključuje: otvorenu koronarnu endarterektomiju

702 Arterijska embolektomija ili trombektomija

Isključuje: embolektomija ili trombektomija arterijskog bajpas grafta:

- eksteremiteta

- trupa

33800-00 Embolektomija ili trombektomija karotidne arterije

33803-00 Embolektomija ili trombektomija subklavijalne arterije

33803-01 Embolektomija ili trombektomija brahiocefaličnog stabla

33806-00 Embolektomija ili trombektomija aksilarne arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

33806-01 Embolektomija ili trombektomija brahijalne arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

33806-02 Embolektomija ili trombektomija radijalne arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

33806-03 Embolektomija ili trombektomija ulnarne arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

33806-04 Embolektomija ili trombektomija celijačne arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

33806-05 Embolektomija ili trombektomija mezentrične arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

33806-06 Embolektomija ili trombektomija renalne arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

33806-07 Embolektomija ili trombektomija splenične arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

33806-08 Embolektomija ili trombektomija ilijačne arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

33806-09 Embolektomija ili trombektomija femoralne arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

33806-10 Embolektomija ili trombektomija poplitealne arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

33806-11 Embolektomija ili trombektomija tibijalne arterije

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

90230-00 Embolektomija ili trombektomija ostalih arterija

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

703 Embolektomija ili trombektomija arterijskog bajpas grafta

33803-02 Embolektomija ili trombektomija grafta bajpasa arterije trupa

33806-12 Embolektomija ili trombektomija grafta bajpasa arterije ekstremiteta

Uključuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva

704 Arterijska aterektomija

35312-00 Perkutana periferna arterijska aterektomija

35312-01 Otvorena periferna arterijska aterektomija

705 Resekcija lezija na karotidnoj arteriji

Resekcija:

- lezija na karotidnom telu

- švanoma

Uključuje: reparaciju karotidnih arterija

Isključuje: resekciju rekurentnih lezija na katridnoj arteriji

34148-00 Resekcija lezija na karotidnoj arteriji prečnika četiri centimetra i manje

34151-00 Resekcija lezija na karotidnoj arteriji prečnika većeg od četiri centimetra

706 Resekcija rekurentnih lezija na karotidnoj arteriji

Resekcija rekurentne:

- lezije na karotidnom telu

- švanoma

Uključuje: reparaciju karotidnih arterija

34154-00 Resekcija rekurentne lezije na karotidnoj arteriji

7.13.5 REPARACIJA

Napomena: Uključuje rane traumatskog ili hiruškog porekla

707 Graft zakrpa na arteriji

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- arterijalni bajpas upotrebom:

- kompozitnog, sekvencijalnog, krosover grafta

- sintetičkog materijala

- venskog

Isključuje: proceduru sa koronarnom endarterektomijom

33548-00 Peč (patch) Graft

Graft zakrpa na transplantatu arterijskog bajpasa korišćenjem autolognog materijala

Graft zakrpa korišćenjem:

- arterije

- vene

33548-01 Peč (patch) Graft na arteriji korišćenjem sintetičkog materijala

Peč (patch) Graft na transplantatu arterijskog bajpasa korišćenjem sintetičkog materijala

708 Direktno zatvaranje arterije

Zašivanje rane na arteriji:

- direktna

- lateralna

33824-00 Direktno zatvaranje karotidne arterije

90209-00 Direktno zatvaranje subklavijalne arterije

90209-01 Direktno zatvaranje brahiocefaličnog stabla

90209-02 Direktno zatvaranje aorte

33815-00 Direktno zatvaranje aksilarne arterije

33815-01 Direktno zatvaranje brahijalne arterije

33815-02 Direktno zatvaranje radijalne arterije

33815-03 Direktno zatvaranje ulnarne arterije

33833-00 Direktno zatvaranje celijačne arterije

33833-01 Direktno zatvaranje renalne arterije

33833-02 Direktno zatvaranje mezentrične arterije

33833-03 Direktno zatvaranje ilijačne arterije

33815-04 Direktno zatvaranje femoralne arterije

33815-05 Direktno zatvaranje poplitealne arterije

33815-06 Direktno zatvaranje tibijalne arterije

33815-07 Direktno zatvaranje peronealne arterije

90209-03 Direktno zatvaranje ostalih arterija

709 Reparacija arterije anastomozom

Ponovno uspostavljanje arterijskog kontinuiteta direktnom anastomozom

33827-00 Reparacija karotidne arterije direktnom anastomozom

90210-00 Reparacija subklavijalne arterije direktnom anastomozom

90210-01 Reparacija brahiocefaličnog stabla direktnom anastomozom

90210-02 Reparacija aorte direktnom anastomozom

33818-00 Reparacija aksilarne arterije direktnom anastomozom

33818-01 Reparacija brahijalne arterije direktnom anastomozom

33818-02 Reparacija radijalne arterije direktnom anastomozom

33818-03 Reparacija ulnarne arterije direktnom anastomozom

33836-00 Reparacija celijačne arterije direktnom anastomozom

33836-01 Reparacija renalne arterije direktnom anastomozom

33836-02 Reparacija ilijačne arterije direktnom anastomozom

33836-03 Reparacija mezentrijske arterije direktnom anastomozom

33818-04 Reparacija femoralne arterije direktnom anastomozom

33818-05 Reparacija poplitealne arterije direktnom anastomozom

33818-06 Reparacija tibijalne arterije direktnom anastomozom

33818-07 Reparacija peronealne arterije direktnom anastomozom

32766-00 Reparacija ostalih arterija direktnom anastomozom

710 Reparacija arterije interpozicionim graftom

Ponovno uspostavljanje arterijskog kontinuiteta interpozicionim graftom

33830-00 Reparacija karotidne arterije interpozicijom grafta

90213-00 Reparacija subklavijalne arterije interpozicijom grafta

90213-01 Reparacija brahiocefaličnog stabla interpozicijom grafta

90213-02 Reparacija aorte interpozicijom grafta

33821-00 Reparacija aksilarne arterije interpozicijom grafta

33821-01 Reparacija brahijalne arterije interpozicijom grafta

33821-02 Reparacija radijalne arterije interpozicijom grafta

33821-03 Reparacija ulnarne arterije interpozicijom grafta

33839-00 Reparacija celijačne arterije interpozicijom grafta

33839-01 Reparacija renalne arterije interpozicijom grafta

33839-02 Reparacija mezentrične arterije interpozicijom grafta

33839-03 Reparacija ilijačne arterije interpozicijom grafta

33821-04 Reparacija femoralne arterije interpozicijom grafta

33821-05 Reparacija poplitealne arterije interpozicijom grafta

33821-06 Reparacija tibijalne arterije interpozicijom grafta

33821-07 Reparacija peronealne arterije interpozicijom grafta

90213-03 Reparacija ostalih arterija interpozicijom grafta

711 Transplantacija arterijskog bajpasa pomoću vene

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- endarterektomija za pripremu oblasti za anastomozu

- graft zakrpa

- uzimanje i pripremu vene iz ruke ili noge osim kad se vena uzima iz iste ruke ili noge na kojima se obavlja bajpas ili transplantat - šifru izostaviti

Isključuje: bajpas koronarne arterije

32700-00 Karotidni bajpas pomoću vene

32700-01 Karotidno-karotidni bajpas pomoću vene

32700-02 Karotidno-subklavijalni bajpas pomoću vene

32700-03 Karotidno-vertebralni bajpas pomoću vene

Isključuje: proceduru u kojoj se koristi vena safena

32700-04 Aorto-subklavijalno-karotidni bajpas pomoću vene

32763-02 Subklavijalno-vertebralni bajpas pomoću vene

32763-03 Subklavijalno-aksilarni bajpas pomoću vene

32721-00 Renalni bajpas pomoću vene, unilateralni

Aorto-renalni bajpas pomoću vene, unilateralni

32724-00 Renalni bajpas pomoću vene, bilateralni

Aorto-renalni bajpas pomoću vene, bilateralni

32763-04 Splenalno-renalni bajpas pomoću vene

32730-00 Mezenterični bajpas pomoću vene, pojedinačni krvni sud

Aorto-mezentrični bajpas pomoću vene, pojedinačni krvni sud

32733-00 Mezenterični bajpas pomoću vene, višestruki krvni sudovi

Aorto-mezentrični bajpas pomoću vene, višestruki krvni sudovi

32763-05 Aortno-celijačni bajpas pomoću vene

32763-06 Aortno-femoralno-poplitealni bajpas pomoću vene

32763-07 Ilijačno-ilijačni bajpas pomoću vene

32712-00 Ilijačno-femoralni bajpas pomoću vene

Isključuje: ilijačnofemoralni ukršteni (crossover) bajpas

32739-00 Femoralno-poplitealni bajpas pomoću vene, anastomoza iznad kolena

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- sekvencijalni bajpas femoralne arterije pomoću vene

Isključuje: kompozitni [venski i sintetički] graft

32742-00 Femoralno-poplitealni bajpas pomoću vene, anastomoza ispod kolena

Femoralno-poplitealni bajpas pomoću vene (neklasifikovano na drugom mestu)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- sekvencijalni bajpas femoralne arterije pomoću vene

Isključuje: kompozitni [venski i sintetički] graft

32745-00 Bajpas femoralne do proksimalno tibijalne ili peronealne arterije pomoću vene

Uključuje: anastomozu distalnog kraja bajpasa do tibio-peronealnog trupa

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- sekvencijalni bajpas femoralne arterije pomoću vene

Isključuje: kompozitni [venski i sintetički] graft

32748-00 Bajpas femoralne do distalno tibijalne ili peronealne arterije pomoću vene

Napomena: Distalni deo peronealne ili tibijalne arterije nalazi se u okviru 5 cm od članku

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- sekvencijalni bajpas femoralne arterije pomoću vene

Isključuje: kompozitni [venski i sintetički] graft

32763-08 Poplitealno-tibijalni bajpas pomoću vene

32763-00 Bajpas ostalih arterija pomoću vene

712 Transplantacija arterijskog bajpasa sintetičkim materijalom

Napomena: Sintetički materijal može obuhvatiti graft od poliestera (tkanog ili pletenog) ili od politetrafluoroetilena

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- endarterektomija za pripremu oblasti za anastomozu

Isključuje: bajpas koronarne arterije

32763-09 Aortno-subklavijalni bajpas sintetičkim materijalom

32763-10 Subklavijalno-subklavijalni bajpas sintetičkim materijalom

32763-11 Subklavijalno-vertebralni bajpas sintetičkim materijalom

32763-12 Subklavijalno-aksilarni bajpas sintetičkim materijalom

32763-13 Aksilarno-aksilarni bajpas sintetičkim materijalom

32763-14 Aksilarno-brahijalni bajpas sintetičkim materijalom

32763-15 Splenalno-renalni bajpas sintetičkim materijalom

32763-16 Aortno-ilijačni bajpas sintetičkim materijalom

32763-17 Aortno-femoralno-poplitealni bajpas sintetičkim materijalom

32763-18 Iilijačno-ilijačni bajpas sintetičkim materijalom

32712-01 Ilijačnofemoralni bajpas sintetičkim materijalom

32751-00 Femoralno-poplitealni bajpas sintetičkim materijalom, anastomoza iznad kolena

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- sekvencijalni bajpas femoralne arterije sintetičkim materijalom

Isključuje: kompozitni [venski i sintetički] graft

32751-01 Femoralno-poplitealni bajpas sintetičkim materijalom, anastomoza ispod kolena

Femoralno-poplitealni bajpas sintetičkim materijalom (neklasifikovano na drugom mestu)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- sekvencijalni bajpas femoralne arterije sintetičkim materijalom

Isključuje: kompozitni [venski i sintetički] graft

32751-02 Bajpas femoralne do proksimalno tibijalne ili peronealne arterije sintetičkim materijalom

Uključuje: anastomozu distalnog kraja bajpasa do tibijalno-peronealnog trupa

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- sekvencijalni bajpas femoralne arterije sintetičkim materijalom

Isključuje: kompozitni [venski i sintetički] graft

32751-03 Bajpas femoralne do distalno tibijalne ili peronealne arterije sintetičkim materijalom

Napomena: distalni deo peronske ili tibijalne arterije nalazi se u okviru 5 cm u članku

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- sekvencijalni bajpas femoralne arterije sintetičkim materijalom

Isključuje: kompozitni [venski i sintetički] graft

32763-19 Poplitealno-tibijalni bajpas sintetičkim materijalom

32700-05 Karotidni bajpas sintetičkim materijalom

32700-06 Karotidno-karotidni bajpas sintetičkim materijalom

32700-08 Karotidno-subklavijalni bajpas sintetičkim materijalom

32700-07 Karotidno-vertebralni bajpas sintetičkim materijalom

32700-09 Aortno-karotidni bajpas sintetičkim materijalom

32700-10 Aortno-karotidno-brahijalni bajpas sintetičkim materijalom

32700-11 Aortno-subklavijalno-karotidni bajpas sintetičkim materijalom

32715-00 Subklavijalno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom

32715-01 Subklavialno-femoralno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom

32715-02 Aksilarno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom

32715-03 Aksilarno-femoralno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom

32721-01 Renalni bajpas sintetičkim materijalom, unilateralan

Aortno-renalni bajpas sintetičkim materijalom, unilateralan

32724-01 Renalni bajpas sintetičkim materijalom, bilateralan

Aortno-renalni bajpas sintetičkim materijalom, bilateralan

32730-01 Mezenterični bajpas sintetičkim materijalom, pojedinačni krvni sud

Aortno-mezenterični bajpas sintetičkim materijalom, pojedinačni krvni sud

32733-01 Mezenterični bajpas sintetičkim materijalom, višestruki krvni sudovi

Aortno- mezenterični bajpas sintetičkim materijalom, višestruki krvni sudovi

32708-00 Aortno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom

32708-01 Aortno-femoralno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom

32708-02 Aortno-iliajačni bajpas sintetičkim materijalom

32708-03 Aortno-ilijačno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom

32763-01 Bajpas ostalih arterija sintetičkim materijalom

713 Arterijski bajpas graft pomoću kompozitnog, sekvencijalnog ili krosover grafta

Napomena: Kompozitni graft - koristi se kombinacija sintetičkog materijala i vene

Krosover bajpas - graft arterije sa jedne strane tela na drugu stranu tela, npr femoralne za femoralnu

Sekvencijalni bajpas - [skip graft] koristi se u slučaju dodatno izvršene

anastomoze da bi se odvojeno revaskularizovalo više od jedne arterije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- endarterektomija za pripremu oblasti za anastomozu

- uzimanje i pripremu vene iz ruke ili noge osim kad se vena uzima iz iste ruke ili noge na kojima se obavlja bajpas ili graft - šifru izostaviti

Isključuje: bajpas koronarne arterije

32754-00 Femoralno-poplitealni bajpas pomoću kompozitnog grafta, anastomoza iznad kolena

Femoralno-femoralni bajpass pomoću sintetičkog i venskog grafta

32754-01 Femoralno-poplitealni bajpas pomoću kompozitnog grafta, anastomoza ispod kolena

Femoralno-poplitealni bajpas pomoću kompozitnog grafta (neklasifikovano na drugom mestu)

Femoralno-poplitealni bajpas pomoću sintetičkog i venskog grafta

32754-02 Bajpas femoralne do tibijalne ili peronealne arterije pomoću kompozitnog grafta

Uključuje: anastomozu distalnog kraja bajpasa do tibijalno-peronealnog trupa

32757-00 Sekvencijalni bajpas femoralne arterije pomoću vene

Skip graft femoralne arterije pomoću vene

Prvo šifrirati:

- femoralni bajpas

32757-01 Sekvencijalni bajpas femoralne arterije sintetičkim materijalom

Skip graft femoralne arterije sintetičkim materijalom

Prvo šifrirati:

- femoralni bajpas

32718-00 Ilijačnofemoralni krosover bajpas

32718-01 Femoralno-femoralni krosover bajpas

714 Reparacija aneurizme u vratu, intra-abdominalnoj oblasti ili ekstremitetima

Reparacija:

- klipingom

- ekscizijom

- ligaturom

- suturom

Isključuje: zamenu graftom

33075-00 Reparacija aneurizme u vratu

33178-00 Reparacija rupturirane aneurizme u vratu

33080-00 Reparacija intra-abdominalne aneurizme

Isključuje: endovaskularnu (endoluminalnu) reparaciju

reparaciju lažne aneurizme ilijačne arterije

33181-00 Reparacija rupturirane intra-abdominalne aneurizme

Isključuje: endovaskularnu (endoluminalnu) reparaciju

33130-00 Ekscizija i reparacija aneurizme visceralne arterije sa direktnom anastomozom

Isključuje: prekid visceralne aneurizme bez ponovnog uspostavljanja kontinuiteta

33166-00 Ekscizija i reparacija rupturirane aneurizme visceralne arterije sa direktnom anastomozom

Isključuje: prekid visceralne aneurizme bez ponovnog uspostavljanja kontinuiteta

33136-00 Reparacija lažne aneurizme kod anastomoze aorte kojoj je prethodio hirurški zahvat na aorti

33139-00 Reparacija lažne aneurizme ilijačne arterije

33142-00 Reparacija lažne aneurizme femoralne arterije

33070-00 Reparacija aneurizme u ekstremitetima

Isključuje: reparaciija lažne aneurizme femoralne arterije

33175-00 Reparacija rupturirane aneurizme u ekstremitetima

715 Zamena aneurizme graftom

Isključuje: endovaskularnu (endoluminalnu) reparaciju

33103-00 Zamena torakalno-aortne aneurizme graftom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- operativni menadžment akutne rupture ili disekcije torakalne aorte

33109-00 Zamena torakalno-abdominalne aneurizme graftom

Uključuje: reimplantaciju arterija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- operativni menadžment akutne rupture ili disekcije torakalne aorte

33100-00 Zamena aneurizme karotidne arterije graftom

33145-00 Zamena rupturirane aneurizme torakalne aorte graftom

33148-00 Zamena rupturirane torakoabdominalne aneurizme graftom

33112-00 Zamena suprarenalne aneurizme abdominalne aorte graftom

Uključuje: reimplantaciju arterija

33151-00 Zamena rupturirane suprarenalne aneurizme abdominalne aorte graftom

33115-00 Zamena infrarenalne aneurizme abdominalne aorte pomoću cevastog grafta

33154-00 Zamena rupturirane infrarenalne aneurizme abdominalne aorte pomoću cevastog grafta

33118-00 Zamena infrarenalne aneurizme abdominalne aorte sa bifurkacionim graftom na ilijačnim arterijama

33157-00 Zamena rupturirane infrarenalne aneurizme abdominalne aorte sa bifurkacionim graftom na ilijačnim arterijama

33121-00 Zamena infrarenalne aneurizme abdominalne aorte sa bifurkacionim graftom na femoralnim arterijama

33160-00 Zamena rupturirane infrarenalne aneurizme abdominalne aorte sa bifurkacionim graftom na femoralnim arterijama

33124-00 Zamena aneurizme ilijačne arterije graftom, jednostrano

33127-00 Zamena aneurizme ilijačne arterije graftom, obostrano

33163-00 Zamena rupturirane aneurizme ilijačne arterije graftom

33130-01 Zamena aneurizme visceralne arterije graftom

33166-01 Zamena rupturirane aneurizme visceralne arterije graftom

33050-00 Zamena poplitealne aneurizme pomoću venskog grafta

33055-00 Zamena poplitealne aneurizme pomoću sintetičkog grafta

33172-00 Zamena aneurizme ostalih glavnih arterija graftom

716 Reparacija aorto-enteralne fistule

Uključuje: reparaciju duodenuma

34160-00 Reparacija aorto-enteralne fistule sa direktnim zatvaranjem aorte

Reparacija aorto-duodenalne fisutle direktnim zatvaranjem aorte

34163-00 Reparacija aorto-enteralne fistule sa insercijom grafta aorte

34166-00 Reparacija aorto-enteralne fistule sa prešivanjem abdominalne aorte i grafta aksilarno-femoralnog bajpasa

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- aksilarno-femoralno-femoralni bajpas

717 Procedure reparacije na pulmonalnoj arteriji kod urođenih bolesti srca

38715-00 Bending (pritezanje) glavne pulmonalne arterije

38715-01 Debending (odtezanje) glavne pulmonalne arterije

38733-00 Pravljenje sistemskog pulmonalnog šanta

Pravljenje šanta:

- aorte u uzlaznom delu do pulmonalne arterije

- aorte u silaznom delu do pulmonalne arterije

- subklavijalne do pulmonalne arterije

38715-02 Ostale reparacije glavne pulmonalne arterije

718 Ostale procedure reparacije na arterijama

32703-00 Resekcija karotidne arterije sa reanastomozom

Uključuje: endarterektomiju

Napomena: Obavlja se kod okluzivne arterijske bolesti

7.13.6 OSTALE PROCEDURE

720 Ostale procedure na arterijama

32736-00 Ostale procedure na donjoj mezenteričnoj arteriji

90222-00 Ostale procedure na arterijama

7.14 VENE

TIP PROCEDURE

7.14.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

721 Primena eksternog stenta na venama

Napomena: Obavlja se kod obnavljanja venske kompetentnosti

34824-00 Primena eksternog stenta na površinskim venama

Povezivanje ili manžetiranje(bandiranje ili kafovanje) vene safene

34833-00 Primena eksternog stenta na duboku venu

 

722 Primena injekcije u varikoznim venama

Isključuje: ponovnu operaciju varikoznih vena

32500-00 Mikroinjekcija u venularno crvenilo

32500-01 Višestruke injekcije u varikozne vene

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- injekcija u venularno crvenilo

Isključuje: proceduru sa prekidom safenozno-femoralne i safenozno-poplitealne varikozne vene

723 Ostale procedure primene, insercije ili uklanjanja na venama

35330-00 Perkutana insercija filtera u donju šuplju venu

35330-01 Otvorena insercija filtera u donju šuplju venu

35331-00 Perkutano uklanjanje filtera donje šuplje vene

Isključuje: perkutano uklanjanje ostalih intravaskularnih stranih tela

35331-01 Otvoreno uklanjanje filtera donje šuplje vene

Isključuje: otvoreno uklanjanje ostalih intravaskularnih stranih tela

7.14.2 INCIZIJA

724 Eksploracija vena

Isključuje: proceduru koja se obavlja sa bilo kojom drugom vaskularnom procedurom - šifru izostaviti

34100-01 Eksploracija jugularne vene

34103-05 Eksploracija subklavijalne vene

34103-06 Eksploracija aksilarne vene

34106-05 Eksploracija brahijalne vene

34106-06 Eksploracija radijalne vene

34106-07 Eksploracija ulnarne vene

34103-07 Eksploracija ilijačne vene

34103-08 Eksploracija femoralne vene

34103-09 Eksploracija poplitealne vene

34106-08 Eksploracija tibijalne vene

34106-09 Eksploracija ostalih vena

725 Ostale procedure incizije na venama

13757-00 Terapijska venesekcija

7.14.3 DESTRUKCIJA

726 Prekid vene

Uključuje: kliping

razdvajanje

ligatura

Isključuje: proceduru kod:

- perforatnih vena

- aneurizme visceralne arterije

proceduru sa bilo kojom drugom vaskularnom procedurom - šifru izostaviti

52141-03 Prekid facijalne vene

52141-04 Prekid lingvalne vene

52141-05 Prekid mandibularne vene

34100-03 Prekid jugularne vene

34103-15 Prekid subklavijalne vene

34103-16 Prekid aksilarne vene

34106-15 Prekid brahijalne vene

34106-16 Prekid radijalne vene

34106-17 Prekid ulnarne vene

34800-00 Prekid šuplje vene

34103-17 Prekid ilijačne vene

34103-18 Prekid femoralne vene

34103-19 Prekid poplitealne vene

34106-18 Prekid tibijalne vene

34106-19 Prekid ostalih vena

727 Prekid safenozno-femoralnog ili safenozno-poplitealnog spoja varikoznih vena

Uključuje: razdvajanje }

eksciziju }

injekciju } perforantnih vena (nekompetentnih), pritoka, vena

ligaturu }

striping }

Isključuje: bandiranje ili kafovanje vene Safene

ponovnu operaciju varikoznih vena

32508-00 Prekid safeno-femoralnog spoja varikoznih vena

Prekid varikoznih vena (neklasifikovano na drugom mestu)

Ligaturu i striping varikoznih vena (neklasifikovano na drugom mestu)

32508-01 Prekid safeno-poplitealnog spoja varikoznih vena

32511-00 Prekid safeno-femoralnog i safeno-poplitealnog spoja varikoznih vena

728 Ostale procedure destrukcije na venama

Uključuje: razdvajanje

ligaturu

Isključuje: proceduru na safeno-femoralnom ili safeno-poplitealnom spoju

32504-01 Prekid višestrukih pritoka varikoznih vena

Uključuje: prekid inkompetentnih perforatnih varikoznih vena

32507-00 Subfascijalni prekid jedne ili više perforatnih varikoznih vena

Subfascijalni prekid inkompetentnih perforatnih vena

Uključuje: kliping

7.14.4 EKSCIZIJA

729 Venska trombektomija

33812-03 Trombektomija aksilarne vene

33812-02 Trombektomija subklavijalne vene

33810-00 Zatvorena trombektomija donje šuplje vene

33811-00 Otvorena trombektomija donje šuplje vene

Uklanjanje tumora sa donje šuplje vene

33810-01 Zatvorena trombektomija ilijačne vene

33811-01 Otvorena trombektomija ilijačne vene

Uklanjanje tumora sa ilijačne vene

33812-00 Trombektomija femoralne vene

33812-01 Trombektomija poplitealne vene

33812-04 Trombektomija ostalih velikih vena

730 Uzimanje i priprema vene

33551-00 Uzimanje i priprema vene iz udova za graftnu zakrpu

Isključuje: proceduru koja se obavlja kroz istu operativnu inciziju - šifru izostaviti

32760-00 Uzimanje i priprema vene iz udova za bajpas ili zamenu grafta

Isključuje: proceduru za koronarni bajpas graft - šifru izostaviti

proceduru u kojoj se vena nabavlja iz iste ruke ili noge na kojoj se obavlja bajpas ili transplantacija - šifru izostaviti

7.14.5 REPARACIJA

Napomena: Uključuje rane traumatskog ili hirurškog porekla

731 Venska graft zakrpa

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- transplantacija bajpasa

33548-02 Venska graft zakrpa upotrebom autolognog materijala

Graft zakrpa venskog bajpas grafta upotrebom autolognog materijala

33548-03 Venska graft zakrpa upotrebom sintetičkog materijala

Graft zakrpa venskog bajpas grafta upotrebom sintetičkog materijala

732 Direktno zatvaranje vene

Ušivanje rane na veni:

- direktno

- lateralno

33824-01 Direktno zatvaranje jugularne vene

90215-00 Direktno zatvaranje subklavijalne vene

90215-01 Direktno zatvaranje brahiocefalične vene

90215-02 Direktno zatvaranje vene kave (šuplje vene)

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonarni bajpas

33815-08 Direktno zatvaranje aksilarne vene

33815-09 Direktno zatvaranje brahijalne vene

33815-10 Direktno zatvaranje ostalih vena gornjih udova

33833-04 Direktno zatvaranje renalne vene

33833-05 Direktno zatvaranje vene porte

33833-06 Direktno zatvaranje splenične vene

33833-07 Direktno zatvaranje mezentrične vene

33833-08 Direktno zatvaranje ilijačne vene

33833-09 Direktno zatvaranje ostalih abdominalnih vena

33815-11 Direktno zatvaranje femoralne vene

33815-12 Direktno zatvaranje poplitealne vene

33815-13 Direktno zatvaranje ostalih vena donjih udova

90232-00 Direktno zatvaranje ostalih vena

733 Reparacija vene anastomozom

Obnavljanje venskog kontinuiteta direktnom anastomozom

33827-01 Reparacija jugularne vene direktnom anastomozom

90216-00 Reparacija subklavijalne vene direktnom anastomozom

90216-01 Reparacija brahiocefalične vene direktnom anastomozom

38721-01 Reparacija šuplje vene direktnom anastomozom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonarni bajpas

33818-08 Reparacija aksilarne vene direktnom anastomozom

33818-09 Reparacija brahijalne vene direktnom anastomozom

33818-10 Reparacija ostalih vena gornjih udova direktnom anastomozom

33836-04 Reparacija renalne vene direktnom anastomozom

33836-05 Reparacija vene porte direktnom anastomozom

33836-06 Reparacija splenične vene direktnom anastomozom

33836-07 Reparacija mezenterične vene direktnom anastomozom

33836-08 Reparacija ilijačne vene direktnom anastomozom

33836-09 Reparacija ostalih abdominalnih vena direktnom anastomozom

33818-11 Reparacija femoralne vene direktnom anastomozom

33818-12 Reparacija poplitealne vene direktnom anastomozom

33818-13 Reparacija ostalih vena donjih udova direktnom anastomozom

32766-01 Reparacija ostalih vena direktnom anastomozom

734 Reparacija vene interpozicijom grafta

Obnavljanje venskog kontinuiteta interpozicijom grafta

33830-01 Reparacija jugularne vene interpozicijom grafta

90217-01 Reparacija subklavijalne vene interpozicijom grafta

90217-00 Reparacija brahicefalične vene interpozicijom grafta

90217-02 Reparacija donje šuplje vene interpozicijom grafta

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kardiopulmonarni bajpas

33821-08 Reparacija aksilarne vene interpozicijom grafta

33821-09 Reparacija brahijalne vene interpozicijom grafta

33821-10 Reparacija ostalih vena gornjih udova interpozicijom grafta

33839-04 Reparacija renalne vene interpozicijom grafta

33839-05 Reparacija portalne vene interpozicijom grafta

33839-06 Reparacija splenične vene interpozicijom grafta

33839-07 Reparacija mezenterične vene interpozicijom grafta

33839-08 Reparacija ilijačne vene interpozicijom grafta

33839-09 Reparacija ostalih abdominalnih vena interpozicijom grafta

33821-11 Reparacija femoralne vene interpozicijom grafta

33821-12 Reparacija poplitealne vene interpozicijom grafta

33821-13 Reparacija ostalih vena donjih udova interpozicijom grafta

90233-00 Reparacija ostalih vena interpozicijom grafta

735 Transplantacija venskog bajpasa pomoću vene ili sintetičkog materijala

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- transplantatna zakrpa

- uzimanje i pripremu vene iz ruke ili noge osim kad se vena nabavlja iz iste ruke ili noge na kojoj se obavlja bajpas ili transplantacija - šifru izostaviti

34803-00 Bajpas šuplje vene pomoću vene

34803-01 Bajpas šuplje vene pomoću sintetičkog materijala

34806-00 Safeno-ilijačno ukršteno premoštenje (cross leg bypass)

34806-01 Ukršteno premoštenje safeno-femoralne vene

34809-00 Bajpas femoralne vene

Anastomoza safenozne vene na femoralnoj ili poplitealnoj veni

34812-00 Bajpas na ostalim venama pomoću vene

34812-01 Bajpas na ostalim venama pomoću sintetičkog materijala

736 Ostale procedure reparacije na venama

34818-00 Reparacija venskog zaliska

Plikacija venskog zaliska

Valvuloplastika

34821-00 Transplantacija vene

7.14.6 PONOVNA OPERACIJA

737 Procedure ponovne operacije na venama

32514-00 Ponovna operacija za varikozne vene

Prekid rekurentno varikoznih vena:

- safenozno-femoralnih

- safenozno-poplitealnih

7.14.7 OSTALE PROCEDURE

738 Kateterizacija vena

Napomena: Novorođenče - živo rođeno < mlađe od 28 dana

13300-01 Kateterizacija/kanilacija preko skalpa kod novorođenčeta

Uključuje: infuziju

13300-02 Umbilikalna venska kateterizacija/kanilacija kod novorođenčeta

Uključuje: infuziju

13319-00 Centralna venska kateterizacija kod novorođenčeta

13300-00 Kateterizacija/kanilacija ostalih vena novorođenčeta

Uključuje: infuziju

13815-01 Perkutana centralna venska kateterizacija

Perkutana kateterizacija u venu kao što je:

- femoralna

- jugularna

- subklavijalna

Perkutana centralna venska linija

Isključuje: proceduru sa insercijom uređaja za vaskularni akces

13815-00 Centralna venska kateterizacija

Centralna venska linija

Otvorena kateterizacija u venu, što je:

- femoralna

- jugularna

- subklavijalna

Isključuje: proceduru sa insercijom uređaja za vaskularni akces

34521-02 Kateterizacija/kanilacija intra-abdominalne vene

90220-00 Kateterizacija/kanilacija ostalih vena

34530-04 Uklanjanje venskog katetera

Uklanjanje katetera:

- centralno venskog

- provučeno kafovanog

Uključuje: isključivanje uređaja za unošenje lekova (eksterna infuziona pumpa)

Isključuje: uklanjanje fragmenata katetera

proceduru koja je povezana sa uređajem za vaskularni akces

739 Ostale procedure na venama

90222-01 Ostale procedure na venama

7.15 OSTALE VASKULARNE OBLASTI

TIP PROCEDURE

7.15.1 PREGLED

740 Procedure pregleda ostalih vaskularnih oblasti

35324-00 Angioskopija

Isključuje: proceduru sa bilo kojom drugom vaskularnom procedurom - šifru izostaviti

7.15.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE

741 Hirurška kateterizacija periferne arterije ili vene

Isključuje: nehirušku primenu trombolitičkog ili hemoterapijskog agensa

35317-00 Perkutana kateterizacija periferne arterije ili vene uz primenu trombolitičkih ili hemoterapijskih sredstava pomoću kontinuirane infuzije

35319-00 Perkutana kateterizacija periferne arterije ili vene uz primenu trombolitičkih ili hemoterapijskih sredstava tehnikom pulsnog raspršavanja

35320-00 Otvorena kateterizacija periferne arterije ili vene uz primenu trombolitičkih ili hemoterapijskih sredstava

742 Ostale procedure primene, insercije i uklanjanja na ostalim vaskularnim oblastima

30213-01 Primena sredstava za telangiektazije glave i vrata

Injekcija sklerozirajućeg sredstva

Uključuje: zvezdaste krvne sudove glave i vrata

45027-01 Primena sredstva u vaskularnim anomalijama

Destrukcija vaskularne anomalije injekcijom

Uključuje: angiom

haemangiom

limfangiom

vaskularnu malformaciju

35360-00 Perkutano uklanjanje intravaskularnog stranog tela

Perkutano uklanjanje stranog tela iz:

- aorte

- donje šuplje vene

- periferne:

- arterije

- vene

- pulmonalne arterije

- desne pretkomore

Uključuje: fragmente katetera

embolizacijske spirale

komponente endovaskularnog stenta

žičane vođice

Isključuje: perkutano uklanjanje filtera donje šuplje vene

uklanjanje vaskularnog katetera

35360-01 Otvoreno uklanjanje intravaskularnog stranog tela

Otvoreno uklanjanje stranog tela iz:

- aorte

- donje šuplje vene

- periferne:

- arterije

- vene

- pulmonalne arterije

- desne pretkomore

Uključuje: fragmente katetera

embolizacijske spirale

komponente endovaskularnog stenta

žičane vođice

Isključuje: perkutano uklanjanje filtera donje šuplje vene

uklanjanje vaskularnog katetera

7.15.3 DESTRUKCIJA

743 Destrukcija vaskularnih lezija

30213-00 Dijatermija telangiektazija glave i vrata

Uključuje: zvezdaste krvne sudove glave i vrata

45027-00 Kauterizacija vaskularnih anomalija

Uključuje: angiom

haemangiom

limfangiom

vaskularnu malformaciju

Isključuje: fotokoagulaciju vaskularnih lezija na koži laserom

744 Fotokoagulacija vaskularnih lezija na koži laserom

Uključuje: beleg

fleke boje bele kafe

hemangiome iz detinjstva

naevus flameus (mrlje boje crvenog vina)

Otini nevusi

14100-00 Fotokoagulacija vaskularnih lezija na koži, kontinuirana primena lasera, pojedinačni krvni sud

14106-00 Fotokoagulacija vaskularnih lezija na koži, pulsna primena lasera, ekstenzivno područje

745 Prekid dovodnih krvnih sudova arteriovenske fistule

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- ekscizija arteriovenske fistule

- reparacija arteriovenske fistule

34124-02 Prekid dovodnih krvnih sudova arteriovenske fistule u vratu

34121-02 Prekid dovodnih krvnih sudova arteriovenske fistule u udovima

34127-02 Prekid dovodnih krvnih sudova arteriovenske fistule u abdomenu

746 Ostale procedure destrukcije u vaskularnim oblastima

33845-00 Kontrola postoperativnog krvarenja ili tromboze posle intra-abdominalne vaskularne procedure

33848-00 Kontrola postoperativnog krvarenja ili tromboze u ekstremitetu posle vaskularne procedure

7.15.4 EKSCIZIJA

747 Biopsija krvnih sudova

30075-20 Biopsija krvnih sudova

Isključuje: biopsiju temporalne arterije

748 Ekscizija vaskularne anomalije

Uključuje: angiom

hemangiom

limfangiom

Isključuje: eksciziju arteriovenske malformacije

45030-00 Ekscizija vaskularne anomalije na koži i potkožnom tkivu ili mukoznoj površini, mali zahvat

Isključuje: proceduru koja uključuje meko tkivo

45033-00 Ekscizija vaskularne anomalije na koži i potkožnom tkivu ili mukoznoj površini, veliki zahvat

Isključuje: proceduru koja uključuje meko tkivo

45033-01 Ekscizija vaskularne anomalije na parotidnoj žlezdi

45033-02 Ekscizija vaskularne anomalije na dnu usne duplje

45033-03 Ekscizija vaskularne anomalije na jeziku

45033-04 Ekscizija vaskularne anomalije na facijalnom mišiću ili nervu

45036-00 Ekscizija vaskularne anomalije na vratu

Isključuje: proceduru na koži vrata

45033-05 Ekscizija vaskularne anomalije dojke

Isključuje: proceduru na koži dojke

45033-06 Ekscizija vaskularne anomalije u ostalim oblastima

Uključuje: proceduru koja uključuje:

- kosti

- mišiće

- nerve

750 Ekscizija arteriovenske fistule na vratu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- prekid dovodnih krvnih sudova

34115-00 Ekscizija ili ligatura jednostavne arteriovenske fistule na vratu

34115-01 Ekscizija ili ligatura kompleksne arteriovenske fistule na vratu

751 Ekscizija arteriovenske fistule na udovima

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- prekid dovodnih krvnih sudova

Isključuje: zatvranje hirurški kreirane arterijsko-venske fistule

34112-00 Ekscizija ili ligatura jednostavne arteriovenske fistule na udovima

34112-01 Ekscizija ili ligatura kompleksne arteriovenske fistule na udovima

752 Ekscizija arteriovenske fistule na abdomenu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- prekid dovodnih krvnih sudova

34118-00 Ekscizija ili ligatura jednostavne arteriovenske fistule na abdomenu

34118-01 Ekscizija ili ligatura kompleksne arteriovenske fistule na abdomenu

753 Ostale procedure ekscizije u vaskularnim oblastima

Uključuje: zatvaranje arterija

34157-00 Ekscizija grafta bajpasa na vratu

34169-00 Ekscizija grafta bajpasa na trupu

Isključuje: proceduru sa zamenom

34175-00 Ekscizija grafta bajpasa na udovima

Isključuje: isključuje proceduru:

- aksilarno-femoralnu

- femoralno-femoralnu

34172-00 Ekscizija aksilarno-femoralnog ili femoralno-femoralnog grafta bajpasa

7.15.5 REPARACIJA

754 Transluminalna angioplastika balonom

Isključuje: perifernu angioplastiku laserom

proceduru na koronarnim arterijama

- proceduru sa aterektomijom

35303-06 Perkutana transluminalna angioplastika balonom

Korekcija stenoze arteriovenske fistule potkožnom transluminalnom angioplastikom balonom

Revizija stenoze arteriovenske fistule potkožnom transluminalnom angioplastikom balonom

35309-06 Perkutana transluminalna angioplastika balonom sa stentom, jedan stent

Isključuje: proceduru na karotidnoj arteriji

35309-07 Perkutana transluminalna angioplastika balonom sa stentom, više stentova

Isključuje: proceduru na karotidnoj arteriji

35307-00 Perkutana transluminalna angioplastika jedne karotidne arterije, jedan stent

Uključuje: upotrebu uređaja za embolijsku protekciju

35307-01 Perkutana transluminalna angioplastika jedne karotidne arterije, više stentova

Uključuje: upotrebu uređaja za embolijsku protekciju

35303-07 Otvorena transluminalna angioplastika balonom

Korekcija stenoze arteriovenske fistule otvorenom transluminalnom angioplastikom balonom

Revizija stenoze arteriovenske fistule otvorenom transluminalnom angioplastikom balonom

35309-08 Otvorena transluminalna angioplastika balonom sa stentom, jedan stent

35309-09 Otvorena transluminalna angioplastika balonom sa stentom, više stentova

758 Periferna angioplastika laserom

Uključuje: dilaciju balona

35315-00 Perkutana periferna angioplastika laserom

35315-01 Otvorena periferna angioplastika laserom

759 Reparacija arteriovenske fistule na vratu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- prekid dovodnih krvnih sudova

34124-00 Reparacija jednostavne arteriovenske fistule na vratu sa ponovnim uspostavljanjem kontinuiteta

34124-01 Reparacija kompleksne arteriovenske fistule na vratu sa ponovnim uspostavljanjem kontinuiteta

760 Reparacija arteriovenske fistule na ekstremitetima

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- prekid dovodnih krvnih sudova

34121-00 Reparacija jednostavne arteriovenske fistule na ekstremitetima sa ponovnim uspostavljanjem kontinuiteta

34121-01 Reparacija kompleksne arteriovenske fistule na ekstremitetima sa ponovnim uspostavljanjem kontinuiteta

761 Reparacija arteriovenske fistule na abdomenu

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- prekid dovodnih krvnih sudova

34127-00 Reparacija jednostavne arteriovenske fistule na abdomenu sa ponovnim uspostavljanjem kontinuiteta

34127-01 Reparacija kompleksne arteriovenske fistule na abdomenu sa ponovnim uspostavljanjem kontinuiteta

762 Ostale procedure reparacije u vaskularnim oblastima

38733-01 Oblikovanje kavopulmonalnog šanta

Oblikovanje šanta gornje šuplje vene do pulmonalne arterije za protok do:

- oba plućna krila (dvosmerna Glen (Glenn) procedura)

- jednog plućnog krila (klasična Glen (Glenn) procedura)

Napomena: Obavlja se kod urođenih bolesti srca

33116-00 Endovaskularna reparacija aneurizme

Uključuje: protezu (bifurkaciju)(endograft)(cevčicu)

33116-001 Endovaskularna reparacije aneurizme silazne grudne aorte koja ne zahvata luk aorte

33116-002 Endovaskularna reparacije aneurizme silazne grudne aorte koja zahvata luk aorte

33116-003 Endovaskularna reparacije aneurizme silazne grudne aorte koja ne zahvata viseralne arterije

33116-004 Endovaskularna reparacije aneurizme silazne grudne aorte koja zahvata visceralne arterije

33116-005 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja ne zahvata renalne arterije

33116-006 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata jednu renalnu arteriju

33116-007 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata dve renalne arterije

33116-008 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata renalne i gornju mezenteričnu arteriju

33116-009 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata renalne, gornju mezenteričnu arteriju i celijačno stablo

33116-0010 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata jednu hipogastričnu arteriju

33116-0011 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata obe hipogastrične arterije

33116-0012 Endovaskularna reparacija aneurizme torakoabdominalne aorte otvorenim (fenestriranim) graftom

33116-0013 Endovaskualrna reparacija aneurizme torakoabdominalne aorte razgranatim (branch) graftom

33116-0014 Endovaskularna reparacija disekcije torakalne aorte

33116-0015 Endovaskularna reparacija malperfuzionog sindroma usled disekcije torakalne aorte

90231-00 Zamena grafta bajpasa sa trupa

Uključuje: zatvaranje krvnog suda ili krvnih sudova

7.15.6 PONOVNA OPERACIJA

763 Procedure ponovne operacije u ostalim vaskularnim oblastima

Isključuje: ponovnu operaciju:

- koronarne arterije

- varikozne vene

35202-00 Pristup zbog ponovne operacije arterija ili vena u vratu, abdomenu ili udovima

Šifrirati i:

- obavljenu hirušku proceduru ili procedure

7.15.7 OSTALE PROCEDURE

764 Procedure za eksterni arteriovenski šant

34500-00 Insercija eksternog arteriovenskog šanta

34500-01 Zamena eksternog arteriovenskog šanta

Uklanjanje i reinsercija eksternog arteriovenskog šanta

Revizija eksternog arteriovenskog šanta

34506-00 Uklanjanje eksternog arteriovenskog šanta

Isključuje: proceduru sa zamenom

13106-00 Trombektomija eksternog arteriovenskog šanta

Otpušavanje eksternog arteriovenskog šanta

765 Procedure hiruškog oblikovanja arteriovenske fistule

34509-00 Arteriovenska anastomoza donjih udova

Konstrukcija arteriovenske fistule donjih udova bez grafta

34509-01 Arteriovenska anastomoza gornjih udova

Konstrukcija arteriovenske fistule gornjih udova bez grafta

34512-00 Konstrukcija arteriovenske fistule sa venskim graftom

34512-01 Konstrukcija arteriovenske fistule sa protezom

Konstrukcija arteriovenske fistule sa veštačkim vaskularnim uređajem

34130-00 Zatvaranje hirurški oblikovane arteriovenske fistule na udovima

34515-00 Trombektomija arteriovenske fistule

Hiruško osposobljavanje protoka arteriovenske fistule

34518-00 Korekcija stenoze arteriovenske fistule

Korekcija stenoze }

Revizija } arteriovenske fistule (nekalsifikovane na drugom mestu)

Superficijalizacija }

Uključuje: transplantacijski peč (patch)

Isključuje: proceduru:

- trombektomijom

- transluminalnom angioplastikom balonom:

- otvorenu

- potkožnu

- proceduru korekcije stenoze proteze (grafta) arteriovenskog pristupnog uređaja

34518-01 Korekcija stenoze proteze (grafta) arteriovenskog pristupa

Korekcija stenoze }

Revizija } proteze (grafta) arteriovenskog akscesnog uređaja

Uključuje: transplantacijsku zakrpu

Isključuje: proceduru transluminalnom angioplastikom balonom:

- otvorenu

- potkožnu

766 Uređaj za vaskularni pristup

Infuzioni port

Port -A-Cath

Rezervoar (potkožni)

Napomena: Vaskularni pristupni uređaj je implantirani venski kateter sa pričvršćenim rezervoarom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- primena farmakološkog sredstva

- punjenje uređaja za unošenje leka

34528-02 Insercija vaskularnog pristupnog uređaja

Uključuje: kateterizaciju

povezivanje uređaja za unošenje leka (eksterne infuzione pumpe)

perkutano provlačenje (kafovanog) katetera

34530-06 Revizija vaskularnog pristupnog uređaja

Zamena vaskularnog pristupnog uređaja

Uključuje: kateterizaciju

isključivanje i ponovno povezivanje uređaja za unošenje leka (eksterne infuzione pumpe)

perkutano provlačenje (kafovanog) katetera

Isključuje: održavanje (samo) vaskularnog pristupnog uređaja

34530-05 Uklanjanje vaskularnog pristupnog uređaja

Uključuje: isključivanje uređaja za unošenje leka (eksterne infuzione pumpe)

Isključuje: proceduru zamene

768 Transkateterska embolizacija krvnih sudova

Uključuje: primenu:

- balona

- spirala

- etanola

- želatinastog sunđera

- lepka

- plastičnih delića

kateterizaciju

35321-02 Transkateterska embolizacija intrakranijalnih arterija, neklasifikovana na drugom mestu

Isključuje: endovaskularnu okluziju cerebralne aneurizme ili arteriovenske malformacije

35321-08 Transkateterska embolizacija intrakranijalnih vena, neklasifikovana na drugom mestu

Isključuje: endovaskularnu okluziju cerebralne aneurizme ili arteriovenske malformacije

35321-03 Transkateterska embolizacija krvnih sudova lica i vrata

35321-04 Transkateterska embolizacija krvnih sudova grudi

35321-05 Transkateterska embolizacija krvnih sudova abdomena

Transkateterska embolizacija:

- celijačnih }

- gastrointestinalnih }

- hepatičkih

(portna vena) }

- mezenteričnih } krvnih sudova

- renalnih }

- spleničnih }

35321-06 Transkateterska embolizacija krvnih sudova karlice

Transkateterska embolizacija:

- ilijačnih }

- ovarijumskih }

- materičnih } krvnih sudova

- vaginalnih }

- vezikalnih }

35321-07 Transkateterska embolizacija krvnih sudova udova

35321-10 Transkateterska embolizacija ostalih krvnih sudova

Transkateterska embolizacija spermatičnih vena

777 Ostale procedure na arterijama i venama

30058-01 Kontrola postoperativne hemoragije, neklasifikovana na drugom mestu

90223-01 Ostale vaskularne procedure

 

Osmo poglavlje

8 PROCEDURE NA KRVNOM SISTEMU I NA SISTEMU ORGANA ZA STVARANJE KRVI (BLOKOVI 800-817)

ANATOMSKA REGIJA

8.1 KOŠTANA SRŽ

TIP PROCEDURE

8.1.1 EKSCIZIJA

800 Biopsija koštane srži

30087-00 Aspiraciona punkcija koštane srži

Isključuje: aspiraciju koštane srži i trepanacija [BMAT]

30084-00 Perkutana biopsija koštane srži, iglom (metoda Jamašidi (Jamashidi))

Aspiracija koštane srži i trepanacija [BMAT]

30081-00 Biopsija koštane srži, hirurška

Uključuje: trepanaciju

Isključuje: biopsiju koštane srži:

- aspiraciona

- perkutana

801 Ostale procedure ekscizije koštane srži

13700-00 Prikupljanje koštane srži za transplataciju

Aspiracija koštane srži od donora

Uzimanje koštane srži od donora, za transplataciju

8.1.2 REPARACIJA

802 Transplantacija koštane srži/matične ćelije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- hemoterapija

- zračenje celog tela

13706-00 Transplantacija alogene koštane srži ili matične ćelije, od srodnog podudarnog davaoca

Napomena: Podudarni donor je:

- povezana porodica (rođak)

- genetski identični (identični blizanci)

13706-06 Transplantacija alogene koštane srži ili matične ćelije, od srodnog podudarnog davaoca, sa uzimanjem uzoraka za in vitro (in vitro) obradu

Napomena: Podudarni donor je:

- povezana porodica (rođak)

- genetski identični (identični blizanci)

13706-09 Transplantacija alogene koštane srži ili matične ćelije, od nesrodnog podudarnog davaoca

Napomena: Nesrodni donor može da bude:

- koji odgovara, a nije u srodstvu

- u srodstvu, koji ne odgovara

13706-10 Transplantacija alogene koštane srži ili matične ćelije, od nesrodnog podudarnog davaoca, sa uzimanjem uzoraka za in vitro (in vitro) obradu

Napomena: Nesrodni donor može da bude:

- koji odgovara, a nije u srodstvu

- u srodstvu, koji ne odgovara

13706-07 Transplantacija autologne koštane srži ili matične ćelije

13706-08 Transplantacija autologne koštane srži ili matične ćelije, sa uzimanjem uzoraka za in vitro (in vitro) obradu

8.1.3 OSTALE PROCEDURE

803 Ostale procedure na koštanoj srži

90280-00 Ostale procedure na koštanoj srži

Injekcija u koštanu srž

8.2 LIMFNI ČVOROVI

TIP PROCEDURE

8.2.1 INCIZIJA

804 Incizije na limfnoj strukturi

90281-00 Incizija limfnog područja (limfnog sliva)

Drenaža limfnog čvora

Incizija limfatičkog kanala, čvora ili limfnog suda

30317-00 Ponovna eksploracija limfnog čvora na vratu

8.2.2 EKSCIZIJA

805 Biopsija limfne strukture

Isključuje: aksilarni limfni čvor

30075-00 Biopsija limfnog čvora

Biopsija limfatičke strukture

Isključuje: biopsiju skalenskog čvora putem laparoskopije/laparotomije za utvrđivanje proširenosti maligniteta:

- ginekološkog

- limfoma

- ako nije drugačije naznačeno

30096-00 Biopsija skalenskog čvora

806 Procedure ekscizije limfnog čvora vrata

Ekscizija cervikalnih limfnih čvorova

31423-00 Ekscizija (biopsija) limfnog čvora vrata

Totalna (pojedinačna) ekscizija limfnog čvora na vratu

31423-01 Regionalna ekscizija limfnih čvorova na vratu

Ograničena ekscizija limfnih čvorova na vratu

Regionalna ekscizija limfnih čvorova sa ekscizijam limfnog drenažnog područja uključujući kožu, potkožno tkivo i masno tkivo

31423-011 Disekcija vrata selektivna, jednostrana

31423-012 Disekcija vrata selektivna, obostrana

31435-00 Radikalna ekscizija limfnih čvorova vrata

Kompletno čišćenje svih čvorova vrata

Radikalna disekcija vrata

Resekcija cervikalnih limfnih čvorova ka mišiću i vezivnom tkivu

Isključuje: radikalna ekscizija intraoralne lezije

31435-001 Modifikovana radikalna disekcija vrata jednostrana

31435-002 Modifikovana radikalna disekcija vrata obostrana

31435-003 Radikalna disekcija vrata jednostrana

31435-004 Radikalna disekcija vrata obostrana

31435-005 Proširena radikalna disekcija vrata jednostrana

31435-006 Proširena radikalna disekcija vrata obostrana

807 Ekscizija unutrašnjeg mlečnog limfnog čvora

30075-11 Ekscizija dubokog limfnog čvora iz dojke (mlečne žlezde)

808 Procedure ekscizije limfnog čvora pod pazuhom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- ekscizija lezije dojke

- mastektomija

30332-00 Ekscizija limfnog čvora aksile

Uzimanje isečka iz aksile

Biopsija pojedinačnog aksilarnog limfnog čvora

Ekscizija jednog aksilarnog limfnog čvora

Totalna (pojedinačna) ekscizija aksilarnog limfnog čvora

Isključuje: biopsiju sentinel čvora ili eksciziju

30300-00 Biopsija sentinel limfnog (limfni čvor stražar) čvora

Ekscizija sentinel limfnog čvora (čvorova) na I, II ili III nivou (spratu) aksile

Napomena: Nivo I uključuje čvorove od donjeg sprata aksile do donje ivice malog grudnog mišića

Nivo II uključuje aksilarni sadržaj do gornje ivice malog grudnog mišića

Nivo III uključuje aksilarni sadržaj koji se prostire do vrha aksile

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- ekscizija aksilarnih limfnih čvorova:

- radikalna

- regionalna

- injekcija radioizotopa i mapiranje (limfoscintigrafija) čvornog basena

30335-00 Regionalna ekscizija limfnih čvorova aksile

Nivo I ekscizije limfnih čvorova aksile

Ograničena ekscizija limfnih čvorova aksile

Niska aksilarna disekcija ili ekscizija

Regionalna ekscizija limfnog čvora sa ekscizijam limfnog drenažnog područja uključujući masno tkivo

Napomena: Nivo I uključuje čvorove od donjeg nivoa (sprata) aksile do donje ivice malog grudnog mišića

Isključuje: biopsiju ili eksciziju sentinel limfnog čvora

30336-00 Radikalna ekscizija limfnih čvorova aksile

Kompletno čišćenje svih čvorova u aksili

Ekscizija limfnih čvorova nivoa II ili III aksile

Srednja ili visoka aksilarna disekcija ili ekscizija

Napomena: Nivo II uključuje aksilarni sadržaj do gornje ivice malog grudnog mišića

Nivo III uključuje sadržaj koji se prostire do vrha aksile

Isključuje: biopsiju ili eksciziju sentinel limfnog čvora

809 Procedure ekscizije limfnog čvora prepone

Ekscizija ingvinalnog limfnog čvora

30329-00 Ekscizija limfnog čvora prepone

Potpuna (pojedinačna) ekscizija limfnog čvora prepone

30329-001 Biopsija sentinel limfnog čvora prepone

Ekscizija sentinel limfnog čvora prepone

30329-01 Regionalna ekscizija limfnih čvorova prepone

Ograničena ekscizija limfnih čvorova prepone

Regionalna ekscizija limfnih čvorova sa ekscizijom limfnog drenažnog područja uključujući masno tkivo

30330-00 Radikalna ekscizija limfnih čvorova prepone

Kompletno čišćenje svih limfnih čvorova prepone

Resekcija preponskih limfnih čvorova u pravcu mišića i vezivnog tkiva

810 Procedure ekscizije limfnih čvorova kod ginekološkog maligniteta

Isključuje: izvođenje laparotomije za utvrđivanje nivoa limfoma

35723-00 Laparoskopsko uzimanje uzorka limfnog čvora karlice ili abdomena za utvrđivanje nivoa ginekološkog maligniteta

Uključuje: uzimanje uzorka retroperitonealnih limfnih čvorova

35723-01 Uzimanje uzorka limfnog čvora karlice ili abdomena za utvrđivanje nivoa ginekološkog maligniteta

Izvođenje laparotomije za utvrđivanje nivoa ginekološkog maligniteta uključujući uzimanje uzoraka limfnih čvorova karlice, abdomena, i retroperitonealnih čvorova

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- histerektomija

35723-02 Laparaskopsko uzimanje uzorka para-aortalnog limfnog čvora za utvrđivanje nivoa ginekološkog maligniteta

35723-03 Uzimanje uzorka para-aortalnog limfnog čvora za utvrđivanje nivoa ginekološkog maligniteta

Izvođenje laparotomije za utvrđivanje nivoa ginekološkog maligniteta uključujući uzimanje uzoraka para-aortalnih limfnih čvorova

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- histerektomija

35551-00 Radikalna ekscizija limfnih čvorova karlice putem laparoskopije zbog ginekološkog maligniteta

35551-01 Radikalna ekscizija limfnih čvorova karlice zbog ginekološkog maligniteta

Isključuje: proceduru sa histerektomijom

811 Procedure ekscizije limfnog čvora na drugim mestima

Isključuje: histerektomiju sa ekscizijom limfnih čvorova karlice

90282-00 Ekscizija limfnog čvora na drugom mestu

Totalna (jednostavna) ekscizija limfnog čvora na drugom mestu, neklasifikovana na drugom mestu

Isključuje: proceduru utvrđivanje nivoa maligniteta:

- ginekološkog

- limfoma

- ako drugačije nije naznačeno

90282-01 Regionalna ekscizija limfnog čvora na drugom mestu

Ograničena ekscizija limfnih čvorova na drugom mestu ako nije drugačije naznačeno

Regionalna ekscizija limfnih čvorova sa ekscizijam limfnog drenažnog područja, uključujući kožu, vezivno i masno tkivo

Isključuje: proceduru za određivanje nivoa maligniteta:

- ginekološkog

- limfoma

- neklasifikovano na drugom mestu

37607-00 Radikalna ekscizija retroperitonealnih limfnih čvorova

Radikalna disekcija retroperitonealnih limfnih čvorova

Isključuje: proceduru sa:

- ekscizijom retroperitonealne neuro-endokrine lezije

- histerektomijom

- radikalnom nefrektomijom

37610-00 Radikalna ekscizija retroperitonealnih limfnih čvorova, redom

Radikalna disekcija retroperitonealnih limfnih čvorova prateći prethodnu retroperitonealnu:

- hemioterapiju

- disekciju

- rendgensko zračenje

Isključuje: proceduru sa:

- ekscizijom retroperitonealne neuro-endokrine lezije

- histerektomijom

- radikalnom nefrektomijom

90282-02 Radikalna ekscizija limfnih čvorova na drugom mestu

Kompletno čišćenje svih limfnih čvorova na drugom mestu, neklasifikovano na drugom mestu

Resekcija limfnih čvorova prema mišiću i vezivnom tkivu

Isključuje: proceduru za određivanje nivoa maligniteta:

- ginekološkog

- limfoma

- neklasifikovano na drugom mestu

proceduru kod limfnih čvorova karlice za:

- ginekološki malignitet

- histerektomiju

- radikalnu prostatektomiju i rekonstrukciju vrata bešike

8.2.3 OSTALE PROCEDURE

812 Ostale procedure na strukturama limfnog sistema

90284-00 Perkutano odstranjenje limfokele

Aspiracija (sa skleroterapijom) limfokele

90284-01 Laparoskopsko uklanjanje limfokele

Laparaskopska:

- drenaža } limfokele

- marsupializacija }

90284-02 Uklanjanje limfokele

Drenaža } limfokele

Marsupializacija }

90283-00 Ostale procedure na strukturama limfnog sistema

Anastomoza }

Dilatacija }

Ligatura }

Obliteracija } perifernog limfnog sistema

Rekonstrukcija }

Reparacija }

Transplantacija }

Korigovanje limfoedema udova neklasifikovano na drugom mestu

Isključuje: eksciziju limfodermatoznog tkiva

8.3 SLEZINA

TIP PROCEDURE

8.3.1 INCIZIJA

813 Procedure incizije na slezini

30375-20 Splenotomija

Punkcija slezine

8.3.2 EKSCIZIJA

814 Biopsija slezine

30094-03 Perkutana biopsija slezine [iglom]

Aspiraciona biopsija slezine

30075-09 Biopsija slezine

Isključuje: perkutanu biopsiju slezine

815 Ostale procedure ekscizije na slezini

30596-00 Parcijalna splenektomija

30597-00 Splenektomija

Ekscizija slezine

Totalna splenektomija

Uključuje: torako-abdominalnu inciziju

Isključuje: laparoskopsku splenektomiju

delimičnu splenektomiju

proceduru sa pankreatektomijom

31470-00 Laparoskopska splenektomija

Isključuje: delimičnu splenektomiju

8.3.3 REPARACIJA

816 Reparacija slezine

30596-01 Splenorafija

Reparacija napukle slezine

8.3.4 OSTALE PROCEDURE

817 Ostale procedure na slezini

30375-21 Ostale procedure na slezini

Ekscizija kod:

- akcesorna slezina

- tumora slezine

Transplantacija slezine

 

Deveto poglavlje

9 PROCEDURE NA DIGESTIVNOM SISTEMU
(BLOKOVI 850-1011, OSIM BLOKOVA: 885, 912, 919-923, 943-950, 995, 999 I 1010)

ANATOMSKA REGIJA

9.1 JEDNJAK

TIP PROCEDURE

9.1.1 ISPITIVANJE

850 Ezofagoskopija

41816-00 Rigidna ezofagoskopija

Uključuje: procedura preko veštačke stome

Isključuje: proceduru sa biopsijom

41816-001 Rigidna fiberoptička ezofagoskopija

30473-03 Ezofagoskopija

Fleksibilna ezofagoskopija

Isključuje: proceduru sa:

- biopsijom

- uklanjanjem stranog tela

30473-031 Fleksibilna fiberoptička ezofagoskopija

9.1.2 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE

851 Endoskopska sklerozacija lezije jednjaka

Injekcija sklerozirajućeg agenta

Uključuje: varikozitet:

- ezofagealni

- ezofagogastričnog spoja

30476-00 Endoskopska sklerozacija nekrvareće lezije jednjaka

30476-01 Endoskopska sklerozacija nekrvareće lezije ezofagogastričnog prelaza

30478-06 Endoskopska sklerozacija krvareće lezije jednjaka

30478-09 Endoskopska sklerozacija krvareće lezije ezofagogastričnog prelaza

852 Uklanjanje stranog tela iz jednjaka

41825-00 Ekstrakcija stranog tela iz jednjaka rigidnim endoskopom

30478-10 Ekstrakcija stranog tela iz jednjaka fleksibilnim endoskopom

853 Ostale procedure primene, insercije i odstranjenja na jednjaku

30490-00 Endoskopska ugradnja proteze jednjaka

Endoskopska ugradnja stenta jednjaka:

- proširivog

- neproširivog

Uključuje: dilataciju jednjaka

30490-01 Endoskopska zamena proteze jednjaka

Endoskopska zamena stenta jednjaka

- proširivog

- neproširivog

Uključuje: dilataciju jednjaka

30490-02 Endoskopsko uklanjanje proteze jednjaka

Endoskopsko uklanjanje stenta jednjaka:

- proširivog

- neproširivog

Isključuje: proceduru sa zamenom

9.1.3 INCIZIJA

854 Ezofagogastrična miotomija

Isključuje: proceduru sa:

- zatvaranjem otvora na dijafragmatskom hijatusu

- fundoplastika

- fundoplastika sa zatvaranjem otvora na dijafragmatskom hijatusu

30532-00 Ezofagokardiomiotomija, laparoskopskim pristupom

30532-02 Ezofagokardiomiotomija, abdominalnim pristupom

30532-04 Ezofagokardiomiotomija, torakalnim pristupom

30532-041 Transtorakalna ezofagomiotomija sa divertikulopeksijom

30532-042 Transtorakalna ezofagomiotomija sa divertikulektomijom

Uključuje: antirefluks proceduru

855 Ostale procedure incizije na jednjaku

30293-02 Ezofagotomija

9.1.4 DESTRUKCIJA

856 Procedure destrukcije na jednjaku

30479-00 Endoskopska terapija jednjaka laserom

Endoskopska terapija jednjaka laserom za:

- benigne vaskularne lezije

- dilataciju

- neoplaziju

30478-11 Ezofagoskopija sa dijatermijom

30478-12 Ezofagoskopija sa koagulacijom pomoću termokoagulacione sonde

30478-19 Ezofagoskopija sa ostalim koagulacijama

Koagulacija Argon plazmom

30476-02 Endoskopsko bendiranje varikoziteta jednjaka

Endoskopsko bendiranje varikoziteta ezofagogastričnog spoja

9.1.5 EKSCIZIJA

857 Resekcija jednjaka kod dece

Isključuje: proceduru sa zamenom jednjaka

43906-00 Parcijalna resekcija jednjaka sa anastomozom, kod dece

43906-01 Totalna resekcija jednjaka sa anastomozom, kod dece

858 Ezofagektomija sa abdominalnom i torakalnom mobilizacijom

Isključuje: proceduru sa mobilizacijom, abdominalnom i:

- cervikalnom

- transtorakalnom

30545-00 Ezofagektomija sa interpozicijom kratkog segmenta debelog creva po Belsiju (Belsey)

30545-01 Distalna ezofagektomija, totalna gastrektomija i radikalna limfadenektomija sa rekonstrukcijom po metodi Roux-en-Y izolovanim torakoabdominalnim pristupom

30550-00 Transtorakalna ezofagektomija sa ezofago-koloplastikom i ezofago-kolo anastomozom na vratu

30550-01 Transtorakalna ezofagektomija sa ezofago-jejunoplastikom i ezofago-jejuno anastomozom na vratu

859 Ezofagektomija abdominalnom i cervikalnom mobilizacijom

Uključuje: anteriorno ili posteriorno medijastinalno postavljanje

Isključuje: proceduru pomoću mobilizacije, abdominalne i:

- torakalne

- transtorakalne

30541-00 Transhijatalna ezofagektomija sa ezofago-gastroplastikom i ezofago-gastro anastomozom na vratu

30541-01 Transhijatalna ezofagektomija sa ezofago-jejunoplastikom i ezofago-jejuno anastomozom na vratu

860 Ezofagektomija abdominalnom i transtorakalnom mobilizacijom

Isključuje: proceduru pomoću abdominalne mobilizacije i:

- cervikalne

- torakalne

30535-00 Transtorakalna ezofagektomija sa ezofago-gastroplastikom i intratorakalnom ezofago-gastro anastomozom po Ajvor-Luisu (Ivor-Lewis)

30535-001 Transtorakalna ezofagektomija, two-field standard limfadenektomija sa

ezofago-gastroplastikom i intratorakalnom ezofago-gastro anastomozom po

Ajvor-Luisu (Ivor-Lewis)

30535-002 Transtorakalna ezofagektomija, two-field extended limfadenektomija sa

ezofago-gastroplastikom i intratorakalnom ezofago-gastro anastomozom po

Ajvor Luisu (Ivor-Lewis)

30535-003 Transtorakalna ezofagektomija, two-field total limfadenektomija sa ezofago-gastroplastikom i intratorakalnom ezofago-gastro anastomozom po Ajvor-Luisu (Ivor-Lewis)

30535-004 Transtorakalna ezofagektomija, three-field limfadenektomija sa ezofago-gastroplastikom i intratorakalnom ezofago-gastro anastomozom po Ajvor- Luisu (Ivor-Lewis)

30536-00 Transtorakalna ezofagektomija sa ezofagogastroplastikom i ezofago-gastro anastomozom na vratu

30536-001 Transtorakalna ezofagektomija, two-field standard limfadenektomija sa

ezofago-gastroplastikom i ezofago-gastro anastomozom na vratu

30536-002 Transtorakalna ezofagektomija, two-field extended limfadenektomija sa

ezofago-gastroplastikom i ezofago-gastro anastomozom na vratu

30536-003 Transtorakalna ezofagektomija, two-field total limfadenektomija sa ezofago-gastroplastikom i ezofago-gastro anastomozom na vratu

30536-004 Transtorakalna ezofagektomija, three-field limfadenektomija sa ezofago-gastroplastikom i ezofago-gastro anastomozom na vratu

30536-01 Transtorakalna ezofagektomija sa vratnom ezofagostomom i gastrostomom (Prvi akt)

80860-00 Distalna ezofagektomija, resekcija proksimalnog dela želuca i interpozicija kratkog segmenta tankog creva po Merendinu (Merendino)

861 Ostale procedure ekscizije na jednjaku

41822-00 Rigidna ezofagoskopija sa biopsijom

30473-04 Ezofagoskopija sa biopsijom

30478-13 Ezofagoskopija sa ekscizijom lezije

Endoskopska ezofagealna polipektomija

90297-00 Endoskopska resekcija mukoze jednjaka

30559-00 Lokalna ekscizija lezije jednjaka

Ezofagealna polipektomija

30294-00 Cervikalna ezofagektomija

Uključuje: ezofagektomiju

plastičnu rekonstrukciju

traheotomiju

9.1.6 REPARACIJA

862 Dilatacija jednjaka

Napomena: Izvodi se zbog strikture

41828-00 Neendoskopska dilatacija jednjaka

41831-00 Endoskopska pneumatska dilatacija jednjaka

41832-00 Endoskopska dilatacija jednjaka balonom

Uključuje: proceduru uz korišćenje interventnih vizuelnih tehnika

41819-00 Ostale endoskopske dilatacije jednjaka

Isključuje: proceduru uz pomoć lasera

proceduru sa ugradnjom proteze

41819-001 Retrogradna dilatacija stenoze jednjaka

863 Ezofagogastrična miotomija i reparacija laparoskopskim pristupom

30532-05 Ezofagogastrična miotomija, laparoskopskim pristupom i zatvaranjem otvora dijafragmatičnog hijatusa

30533-04 Ezofagogastrična miotomija, laparoskopskim pristupom, sa fundoplastikom

30533-05 Ezofagogastrična miotomija, laparoskopskim pristupom, sa fundoplastikom i zatvaranjem otvora dijafragmatičnog hijatusa

864 Ezofagogastrična miotomija i reparacija abdominalnim pristupom

Isključuje: proceduru laparoskopskim pristupom

30532-01 Ezofagogastrična miotomija, abdominalnim pristupom, sa zatvaranjem otvora dijafragmatičnog hijatusa

30533-00 Ezofagogastrična miotomija, abdominalnim pristupom, sa fundoplastikom

30533-01 Ezofagogastrična miotomija, abdominalnim pristupom, sa fundoplastikom i zatvaranjem otvora dijafragmatičnog hijatusa

865 Ezofagogastrična miotomija i reparacija torakalnim pristupom

Isključuje: proceduru laparoskopskim pristupom

30532-03 Ezofagogastrična miotomija, torakalnim pristupom, sa zatvaranjem otvora dijafragmatičnog hijatusa

30533-02 Ezofagogastrična miotomija, torakalnim pristupom, sa fundoplastikom

30533-03 Ezofagogastrična miotomija, torakalnim pristupom, sa fundoplastikom i zatvaranjem otvora dijafragmatičnog hijatusa

866 Popravak atrezije jednjaka

Isključuje: ezofagostomu

43855-00 Odložena primarna anastomoza atrezije jednjaka

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- zatvaranje stome

43843-00 Reparacija atrezije jednjaka

Uključuje: anastomozu

43843-01 Reparacija atrezije jednjaka sa reparacijom distalne traheo-ezofagealne fistule

Reparacija atrezije jednjaka sa reparacijom:

- bronho-ezofagealnih fistula

- traheo-ezofagealnih fistula neklasifikovano na drugom mestu

Uključuje: anastomozu

Isključuje: proceduru sa popravkom multiplih distalnih traheo-ezofagealnihfistula

43843-02 Reparacija atrezije jednjaka sa reparacijom proksimalne ili multiplih traheo-ezofagealnih fistula

Reparacija atrezije jednjaka sa reparacijom multiplih distalnih traheo-ezofagealnih fistula

Uključuje: anastamozu

43903-00 Zamena jednjaka crevnom vijugom, kod dece

Uključuje: resekciju jednjaka

Napomena: izvedi se pri:

- atraziji jednjaka

- strikturi jednjaka

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- mikrohirurška anastamoza krvnih sudova

- popravka nerava

867 Ostale procedure pri reparaciji jednjaka

30293-00 Ezofagostomija

Eksteriorizacija ezofagealne kese

Spoljašnja fistulizacija jednjaka

30293-01 Zatvaranje ezofagostome

Uključuje: plastičnu rekonstrukciju

30560-00 Reparacija perforacije jednjaka

30606-00 Ezofagealna transsekcija pomoću staplera

Uključuje: devaskularizaciju

90300-00 Reparacija duplikature jednjaka

Ekscizija duplikacione ciste jednjaka

9.1.7 REKONSTRUKCIJA

868 Procedure rekonstrukcije jednjaka

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- mikrohirurška anastamoza krvnih sudova

- reparacija nerava

Isključuje: resekciju i zamenu jednjaka koristeći crevo, kod dece

30554-00 Ezofagektomija sa rekonstrukcijom pomoću slobodnog režnja jejunuma

30554-01 Ezofagektomija sa rekonstrukcijom sa nekim drugim slobodnim režnjem

Ezofagektomija sa rekonstrukcijom sa slobodnim režnjem:

- debelog creva

- radialna podlaktica [RFFF]

90954-00 Ostale rekonstrukcijske procedure na jednjaku

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- režanj

90954-001 Rekonstrukcija jednjaka dugim segmentom kolona (ezofago-koloplastika) kao by-pass procedura

90954-002 Rekonstrukcija jednjaka dugim segmentom kolona (faringo-koloplastika) kao by-pass procedura

9.1.8 OSTALE PROCEDURE

869 Ostale procedure na jednjaku

38456-20 Ostali intratorakalni postupci na jednjaku

38456-201 Transcervikalna drenaža vrata i medijastinuma

90301-00 Ostale procedure na jednjaku

90301-001 Operativna ekstrakcija stranog tela iz cervikalnog dela jednjaka

90301-002 Operativna ekstrakcija stranog tela iz torakoabdominalnog dela jednjaka

9.2 ŽELUDAC

TIP PROCEDURE

9.2.1 PROCEDURE PRIMENE, INSERCIJE I ODSTRANJENJA NA ŽELUCU

870 Procedure primene, insercije i uklanjanja na želucu

30478-07 Endoskopska skelrozacija lezije želuca ili duodenuma

Injekcija sklerozirajućeg agensa

Uključuje: duodenalne varikozitete

varikozitete želuca

Isključuje: leziju/e na spoju jednjaka i želuca (ezofago-gastrični spoj)

30483-00 Ugradnja perkutanog neendoskopskog dugmeta gastrostome

Zamena neendoskopskog dugmeta gastrostome

30481-00 Inicijalna ugradnja cevi perkutane endoskopske gastrostome (PEG)

30482-00 Ponovna ugradnja cevi perkutane endoskopske gastrostome (PEG)

Zamena cevi perkutane endoskopske gastrostome (PEG)

30478-08 Uklanjanje cevi gastrostome

Uklanjanje:

- neendoskopskog dugmeta gastrostome

- cevi perkutane endoskopske gastrostome (PEG)

Isključuje: proceduru sa zamenom:

- neendoskopskog dugmeta gastrostome

- cevi perkutane endoskopske gastrostome

9.2.2 INCIZIJA

871 Gastrotomija

30375-06 Gastrotomija

30375-15 Gastrotomija sa odstranjenjem stranog tela

872 Vagotomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kontrola krvarenja iz peptičkog ulkusa

30496-00 Selektivna vagotomija

Trunkusna vagotomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- lokalna ekscizija lezije želuca

Isključuje: proceduru sa:

- gastro-enterostomijom

- parcijalnom gastroenterostomijom i anastomozom:

- gastroduodendalnom

- gastrojejunalnom

- Roux-en-Y rekonstrukcijom

30499-00 Visoko selektivna vagotomija

Isključuje: proceduru sa:

- dilatacijom pilorusa

- duodenoplastikom

873 Ostale procedure incizije na želucu

43930-00 Piloromiotomija

30375-22 Transabdominalna gastroskopija

9.2.3 DESTRUKCIJA

874 Procedure destrukcije na želucu

30505-00 Kontrola krvarećeg peptičkog ulkusa

Uključuje: klinastu resekciju želuca

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- vagotomija:

- visoko selektivna

- selektivna [trunkusna]

Isključuje: proceduru putem gastrične resekcije

30476-03 Endoskopsko bendiranje varikoziteta želuca

9.2.4 EKSCIZIJA

875 Parcijalna gastrektomija

Isključuje: proceduru sa selektivnim (trunkusnom) vagotomijom

30518-00 Parcijalna distalna gastrektomija sa gastroduodenalnom anastomozom

30518-01 Parcijalna distalna gastrektomija sa gastrojejunalnom anastomozom

30518-02 Parcijalna proksimalna gastrektomija sa ezofagogastričnom anastomozom

876 Parcijalna gastrektomija posle prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa

Napomena: Izvodi se samo sa istorijom gastrektomije, vagotomije ili sličnog postupka kod bolesti peptičkog ulkusa

Isključuje: proceduru sa selektivnom [trunkusnom] vagotomijom

30503-00 Parcijalna gastrektomija sa gastroduodenalnom anastomozom nakon prethodnog operativnog lečenja peptičkog ulkusa

30503-01 Parcijalna gastrektomija sa gastrojejunalnom anastomozom nakon prethodnog operativnog lečenja peptičkog ulkusa

30503-02 Parcijalna gastrektomija sa Roux-en-Y rekonstrukcijom nakon prethodnog operativnog lečenja peptičkog ulkusa

877 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom

Selektivna (trunkalna) vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kontrola krvarenja peptičkog ulkusa

Isključuje: procedure nakon prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa

30497-00 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i gastroduodenalnom anastomozom

30497-01 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i gastrojejunalnom anastomozom

30497-02 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i Roux-en-Y rekonstrukcijom

878 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom nakon prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa

Selektivna vagotomija nakon prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa

Napomena: Izvodi se samo sa istorijom vagotomije, gastrektomije ili sličnog postupka kod bolesti peptičkog ulkusa

30503-03 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i gastroduodenalnom anastomozom nakon prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa

30503-04 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i gastrojejunalnom anastomozom nakon prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa

30503-05 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i Roux-en-Y rekonstrukcijom nakon prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa

879 Ostale gastrektomije

Uključuje: anastomozu

splenektomiju

30523-00 Subtotalna gastrektomija

Subtotalna radikalna gastrektomija

Uključuje: distalnu pankreatekomiju

proširenu disekciju čvorova

30521-00 Totalna gastrektomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- ezofagektomija sa abdominalnom i transtorakalnom mobilizacijom

30521-001 Distalna ezofagektomija, totalna gastrektomija i radikalna limfadenektomija sa rekonstrukcijom po metodi Roux-en-Y transhijatalnim pristupom

30524-00 Proširena totalna gastrektomija

Uključuje: distalni jednjak

pankreas

kolon

jetru

slezinu

proširenu disekciju čvorova

Isključuje: subtotalnu radikalnu gastrektomiju

880 Ostale procedure ekscizije na želucu

30075-12 Biopsija želuca

30520-00 Lokalna ekscizija lezije želuca

Isključuje: proceduru sa parcijalnom gastrektomijom

90297-01 Endoskopska resekcija želudačne mukoze

30509-00 Kontrola krvarenja iz peptičkog ulkusa resekcijom želuca

Isključuje: proceduru kod klinaste resekcije želuca

9.2.5 REPARACIJA

881 Gastrostomija ili gastroenterostomija

Isključuje: gastrični bajpas zbog morbidne gojaznosti

30375-07 Gastrostomija

90302-00 Gastrostomija sa prolaskom trajne transanastomozne cevi

30515-00 Gastro-enterostomija

Uključuje: gastroduodenostomiju

Isključuje: proceduru sa:

- pankreatikoduodenektomijom

- selektivnom [trunkusnom] vagotomijom

882 Endoskopska dilatacija strikture želuca

30475-00 Endoskopska dilatacija strikture želuca

Isključuje: proceduru za gastroduodenalnu strikturu

30475-01 Endoskopska dilatacija gastroduodenalne strikture

Isključuje: proceduru za gastričnu strkturu

883 Piloroplastika

30375-13 Piloroplastika

Isključuje: proceduru sa selektivnom [trunkalnom] vagotomijom

884 Ostale vagotomije sa reparacijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kontrola krvarenja peptičkog ulkusa

30496-02 Selektivna vagotomija sa gastro-enterostomijom

Trunkalna vagotomija sa gastro-enterostomijom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- lokalna ekscizija lezije želuca

30496-01 Selektivna vagotomija sa piloroplastikom

Trunkalna vagotomija sa piloroplastikom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- lokalna ekscizija lezije želuca

30502-00 Visoko selektivna vagotomija sa dilatacijom pilorusa

30500-00 Visoko selektivna vagotomija sa duodenoplastikom

886 Fundoplastika

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- gastrostomija

30530-00 Fundoplikacija sa kardiopeksijom

30527-00 Fundoplikacija laparoskopskim pristupom

Nisenova (Nissen) fundoplikacija putem laparoskopije

30527-01 Fundoplikacija, laparoskopskim pristupom, sa zatvaranjem dijafragmalnog hijatusa

Nisenova (Nissen) fundoplikacija putem laparoskopije, sa zatvaranjem dijafragmalnog hijatusa

30527-02 Fundoplikacija, abdominalnim pristupom

Nisenova (Nissen) fundoplikacija

30527-03 Fundoplikacija, abdominalnim pristupom, sa zatvaranjem dijafragmalnog hijatusa

Nisenova (Nissen) fundoplikacija sa zatvaranjem dijafragmalnog hijatusa

30529-00 Fundoplikacija, abdominalnim pristupom, sa ezofagoplastikom

Uključuje: produživanje jednjaka

30527-04 Fundoplikacija, transtorakalnim pristupom

30527-05 Fundoplikacija, transtorakalnim pristupom, sa zatvaranjem dijafragmalnog hijatusa

30529-01 Fundoplikacija, transtorakalnim pristupom, sa ezofagoplastikom

Uključuje: produživanje jednjaka

31466-00 Reviziona fundoplikacija

80886-00 Prednja gastropeksija po Berhemu (Boerhema)

80886-01 Prednja gastropeksija po Berhemu (Boerhema), laparaskopski

80886-02 Ezofago-fundo-frenopeksija po Lorta-Žakobu (Lortat-Jacob)

80886-03 Ezofago-fundo-frenopeksija po Lorta-Žakobu (Lortat-Jacob), laparoskopski

80886-04 Parcijalna fundoplastika

Uključuje: prednju i zadnju fundoplastiku po Tupeu (Toupet) i Doru (Dor)

80886-05 Parcijalna fundoplastika, laparoskopski

Uključuje: prednju i zadnju fundoplastiku po Tupeu (Toupet) i Doru (Dor)

887 Ostale reparacije želuca

90296-00 Endoskopska kontrola peptičkog ulkusa ili krvarenja

Endoskopski:

- kliping ulkusa (duodenalnog) (gastričnog) ili krvareće lezije

- terapija Malori-Vajs (Mallory-Weiss) laceracije

90342-02 Šav kod laceracije želuca

Gastrorafija

Prešivanje Malori-Vajs (Mallory-Weiss) laceracije

30375-10 Šav perforiranog ulkusa

Prešivanje:

- divertikuluma za perforirani ulkus

- perforiranog ulkusa (dvanaestopalačnog creva), (želuca)

90339-00 Zatvaranje gastrostomije

30375-12 Repozicioniranje gastričnog volvulusa

90303-00 Reparacija gastrične duplikacije

Ekscizija gastrične duplikacione ciste

Reparacija pilorusne duplikacije

90304-00 Ostale reparacije na želucu

9.2.6 REKONSTRUKCIJA

888 Rekonstrukcijske procedure na želucu

30517-00 Rekonstrukcija piloroplastike

30517-01 Rekonstrukcija gastro-enterostomije

Rekonstrukcija gastro-duodenostomije

9.2.7 OSTALE PROCEDURE

889 Postupci zbog prekomerne gojaznosti

14215-00 Revizija gastričnog prstena

Dodavanje ili uklanjanje tečnosti (slanog rastvora) iz rezervoara implatiranog u gastrični povez

Podešavanje gastričnog poveza

Zamena implatiranog rezervoara gastričnog poveza

14215-001 Uklanjanje želudačnog prstena, laparoskopski

30511-01 Laparoskopska redukcija želuca

Laparoskopsko podešavajuće gastrično podvezivanje

30511-011 Laparoskopsko plasiranje gastričnog prstena

30511-00 Redukcija želuca

Gastrično:

- podvezivanje

- stejplovanje

Gastroplastika zbog prekomerne gojaznosti

30512-00 Gastrični bajpas

Uključuje: anastomozu

30512-01 Laparoskopska biliopankreasna diverzija

Uključuje: anastomozu

holecistektomiju

30512-02 Biliopankreasna diverzija

Uključuje: anastomozu

holecistektomiju

30514-00 Hirurško preinačenje postupka lečenja prekomerne gojaznsoti

90950-00 Insercija želudačnog balona

890 Ostale procedure na želucu

90305-00 Ostale procedure na želucu

9.3 TANKO CREVO

TIP PROCEDURE

9.3.1 ISPITIVANJE

891 Eksploracija tankog creva

30581-01 Eksploracija duodenduma

Isključuje: proceduru sa uklanjanjem lezije

32095-00 Endoskopski pregled tankog creva kroz veštačku stomu

Uključuje: biopsiju

 

9.3.2 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE

892 Postupci primene, insercije ili odstranjenja na tankom crevu

Uključuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon)

30487-00 Plasiranje sonde u tanko crevo

Uključuje: biopsiju

30478-05 Perkutana endoskopska jejunostomija [PEJ]

90306-00 Laparoskopska ugradnja sonde za hranjenje, jejunostomija

31462-00 Ugradnja sonde za hranjenje, jejunostomija

92068-00 Endoskopska insercija proteze duodenuma

Endoskopska insercija duodenalnog stenta:

- metalnog (Wallstent)

- plastičnog

Uključuje: dilataciju duodenuma

92068-01 Endoskopska zamena proteze duodenuma

Endoskopska zamena stenta duodenuma:

- metalnog (Wallstent)

- plastičnog

Uključuje: dilataciju duodenuma

92068-02 Endoskopsko uklanjanje proteze duodenuma

Endoskopsko uklanjanje stenta duodenuma:

- metalnog (Wallstent)

- plastičnog

Isključuje: proceduru sa zamenom

9.3.3 INCIZIJA

893 Enterotomija

30375-03 Enterotomija tankog creva

Duodenotomija

Ileotomija

Jejunotomija

Uključuje: uklanjanje kalkulusa

Isključuje: proceduru izvedenu intraoperativno za endoskopski pregled tankog creva

30568-00 Endoskopski pregled tankog creva putem intraoperativne enterotomije

894 Ostale procedure incizije na tankom crevu

30569-00 Endoskopski pregled tankog creva putem laparotomije

Uključuje: biopsiju

9.3.4 EKSCIZIJA

895 Resekcija tankog creva

30566-00 Resekcija tankog creva sa anastomozom

30565-00 Resekcija tankog creva sa formiranjem stome

896 Ostale procedure ekscizije na tankom crevu

30075-13 Biopsija tankog creva

30580-00 Ekscizija lezije duodenuma

Uključuje: proceduru sa eksploracijom

Isključuje: proceduru putem panendoskopije

30580-001 Pankreas prezervirajuća resekcija duodenuma

30375-09 Ekscizija Mekelovog divertikuluma

9.3.5 REPARACIJA

897 Stome tankog creva

32069-00 Formiranje rezervoara ileostome

Formiranje kontinentne ileostome

Formiranje inkontinentne ileostome

Uključuje: konverziju postojeće ileostome

izolaciju i resekciju creva

Isključuje: procedure diverzije urinarnog sistema

30375-29 Privremena ileostoma

"Loop" ileostomija

Isključuje: proceduru sa:

- kolektomijom, totalnom

- totalnom proktokolektomijom

30375-291 Formiranje bipolarne ileostome

30375-01 Ostale enterostomije

Duodenostomija

Permanentna ileostomija

Isključuje: ileostomiju sa:

- kolektomijom, totalnom

- proktokolektomijom, totalnom jejunostomijom

30515-01 Enterokoloanastomoza

Ileokolonična anastomoza

30515-02 Enteroenteroanastomoza

Roux-en-Y rekonstrukcija

Isključuje: duodenoduodenostomiju

duodenojejunostomiju

proceduru sa parcijalnom gastrektomijom

43807-00 Duodenoduodenostomija

Duodenojejunostomija za neonatalnu atreziju ili stenozu

898 Repozicije tankog creva

30375-08 Repozicija invaginacije tankog creva

30375-18 Repozicija volvulusa tankog creva

899 Zatvaranje stome tankog creva

30562-00 Zatvaranje bipolarne ileostome

Zatvaranje privremene ileostome

30562-01 Zatvaranje ileostome sa uspostavljanjem kontinuiteta creva, bez resekcije

Isključuje: proceduru nakon Hartmanove (Hartmann) procedure

proceduru sa resekcijom i formiranjem ilealnog rezervoara

30562-04 Zatvaranje ostalih stoma tankog creva

900 Reparacija tankog creva

Uključuje: suženje tankog creva

43810-00 Reparacija tankog creva sa jednom anastomozom

43810-01 Reparacija tankog creva sa multiplim anastomozama

901 Ostale reparacije tankog creva

30564-00 Plastika strikture tankog creva

30375-24 Šav tankog creva

90340-00 Zatvaranje fistula tankog creva

Uključuje: fistulu duodenuma

Isključuje: enterokutanu fistulu tankog creva

30382-01 Perkutana reparacija enterokutane fistule tankog creva

Administracija fibrinskog zaltivača za enterokutanu fistulu tankog creva

30382-00 Radikalna reparacija enterokutane fistule tankog creva

Enterokutana fistulektomija

Uključuje: ekstenzivnu disekciju i resekciju creva

30375-19 Ostale reparacije tankog creva

9.3.6 REVIZIJA

902 Revizija stome i rezervoara ileostome

30563-00 Revizija stome tankog creva

Preoblikovanje stome tankog creva

32069-01 Revizija rezervoara ileostome

9.3.7 OSTALE PROCEDURE

903 Ostale procedure na tankom crevu

90307-00 Ostale procedure na tankom crevu

9.4 DEBELO CREVO

TIP PROCEDURE

9.4.1 ISPITIVANJE

904 Rigidna sigmoidoskopija

Isključuje: proceduru sa ekscizijom

32075-00 Rigidna rektosigmoidoskopija

905 Fiberoptička kolonoskopija

Kolonoskopija preko veštačke stome

32084-00 Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure

Fleksibilna sigmoidoskopija

Kratka kolonoskopija

Isključuje: proceduru kada je dalje od hepatičke fleksure

proceduru sa:

- biopsijom

- polipektomijom

32084-02 Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa administriranjem mastila za tetovažu

Hromoendoskopija do hepatičke fleksure

32090-00 Fiberoptička kolonoskopija do cekuma

Duga kolonoskopija

Uključuje: pregled ileuma

Isključuje: proceduru sa:

- biopsijom

- polipektomijom

32090-02 Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa administriranjem mastila za tetovažu

Hromoendoskopija do cekuma

9.4.2 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE

906 Procedure primene, insercije ili odstranjenja na debelom crevu

32186-00 Intraoperativna lavaža kolona

Totalna intraoperativna lavaža kolona

90295-00 Endoskopska insercija proteze kolona

Endoskopska isnercija stenta kolona

90295-01 Endoskopska zamena proteze kolona

Endoskopska:

- zamena }

- revizija } stenta kolona

90295-02 Endoskopsko uklanjanje proteze kolona

Endoskopsko uklanjanje stenta kolona

Isključuje: proceduru sa zamenom

9.4.3 INCIZIJA

907 Procedure incizije na debelom crevu

30375-02 Kolotomija

30375-23 Endoskopski pregled debelog creva kroz laparotomiju

9.4.4 DESTRUKCIJA

908 Procedure destrukcije na debelom crevu

30479-02 Endoskopska terapija debelog creva laserom

Endoskopska terapija kolona laserom zbog:

- benignih vaskularnih lezija

- neoplazija

- striktura

90308-00 Endoskopska destrukcija lezija debelog creva

Endoskopski:

- ablacija tumora kolona

- koagulacija Argon plazmom

- kontrola krvarenja kolona

- destrukcija tkiva kolona

Isključuje: proceduru pomoću lasera

9.4.5 EKSCIZIJA

909 Biopsija debelog creva

30075-14 Biopsija debelog creva

Isključuje: proceduru pomoću:

- fiberoptičke (fleksibilne) kolonoskopije

- rigidne sigmoidoskopije

910 Rigidna sigmoidoskopija sa ekscizijom

32075-01 Rigidna rektosigmoidoskopija sa biopsijom

32078-00 Rigidna rektosigmoidoskopija sa odstranjenjem ≤ 9 polipa

32081-00 Rigidna rektosigmoidoskopija sa odstranjenjem ≥ 10 polipa

911 Fiberoptička kolonoskopija sa ekscizijom

32084-01 Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa biopsijom

Kolonoskopija do hepatičke fleksure, sa višestrukim biopsijama

Fleksibilna sigmoidoskopija sa biopsijom

Kratka kolonoskopija sa biopsijom

32087-00 Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa polipektomijom

Kolonoskopija do hepatičke fleksure, sa višestrukom polipektomijom

Fleksibilna sigmoidoskopija sa polipektomijom

Kratka kolonoskopija sa polipektomijom

Uključuje: polipektomiju uz korišćenje:

- dijtermijom

- vrućih instrumenata za biopsiju

- upotrebom omče

32090-01 Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa biopsijom

Kolonoskopija do cekuma sa višestrukim biopsijama

Duga kolonoskopija sa biopsijom

32093-00 Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa polipektomijom

Kolonoskopija do cekuma sa višestrukim polipektomijama

Duga kolonoskopija sa polipektomijom

Uključuje: polipektomiju uz korišćenje:

- dijatermije

- vrućih instrumenata za biopsiju

- upotrebom omče

913 Kolektomija

32003-00 Parcijalna resekcija debelog creva sa anastomozom

Cekoktomija }

Lokalna ekscizija

kolona } sa anastomozom

Sigmoidkolektomija }

Sigmoidektomija }

Uključuje: resekciju slezinske fleksure

32000-00 Parcijalna resekcija debelog creva sa formiranjem stome

Cekoktomija }

Lokalna ekscizija

kolona } sa formiranjem stome

Sigmoidokolektomija }

Sigmoidektomija }

Uključuje: resekciju slezinske fleksure

32003-01 Desna hemikolektomija sa anastomozom

Resekcija uzlaznog kolona, hepatičke fleksure i dela transverzalnog kolona (srednji transverzalni kolon) sa anastomozom

32000-01 Desna hemikolektomija sa formiranjem stome

Resekcija uzlaznog kolona, hepatičke fleksure i dela transverzalnog kolona (srednji transverzalni kolon) sa formiranjem stome

32005-01 Proširena desna hemikolektomija sa anastomozom

Resekcija uzlaznog kolona, hepatičke fleksure i transverzalnog kolona do slezinske fleksure sa anastomozom

32004-01 Proširena desna hemikolektomija sa formiranjem stome

Resekcija uzlaznog kolona, hepatičke fleksure i transverzalnog kolona do slezinske fleksure sa anastomozom

32006-00 Leva hemikolektomija sa anastomozom

Uključuje: resekciju:

- descendentnog kolona

- sigmoidnog kolona

32006-01 Leva hemikolektomija sa formiranjem stome

Uključuje: resekciju:

- descendentnog kolona

- sigmoidnog kolona

32005-00 Subtotalna kolektomija sa anastomozom

Uključuje: resekciju:

- ascendentnog kolona

- descendentnog kolona

- hepatičke fleksure

- slezinske fleksure

- transverzalnog kolona

32004-00 Subtotalna kolektomija sa formiranjem stome

Uključuje: formiranje mukozne fistule

resekciju:

- ascendentnog kolona

- descendentnog kolona

- hepatičke fleksure

- slezinske fleksure

- transverzalnog kolona

32012-00 Totalna kolektomija sa ileorektalnom anastomozom

32009-00 Totalna kolektomija sa ileostomom

Uključuje: formiranje mukozne fistule

914 Ostale procedure ekscizije na debelom crevu

90297-02 Endoskopska mukozna resekcija debelog creva

32029-00 Izrada koloničnog rezervoara

Konstrukcija J- rezervoara za kolon

Isključuje: proceduru za diverzione procedure urinarnog sistema

90959-00 Ekscizija ostalih lezija debelog creva

Isključuje: destrukciju lezije debelog creva

polipektomiju preko endoskopije

9.4.6 REPARACIJA

915 Ostale stome debelog creva

30375-00 Cekostoma

30375-28 Privremena kolostoma

Loop kolostoma

Isključuje: proceduru sa rektosigmoidektomijom

30375-281 Formiranje bipolarne kolostomije

30375-04 Druga kolostoma

Stalna kolostoma

Isključuje: proceduru sa rektosigmoidektomijom

916 Redukcija debelog creva

30375-11 Hirurško rešavanje intususcepcije debelog creva

30375-111 Hirurško rešavanje volvulusa debelog creva bez kolostome

30375-17 Hirurško rešavanje volvulusa debelog creva sa kolostomom

43801-00 Korekcija malrotacije creva

Lad (Ladd) operacija

Isključuje: proceduru sa resekcijom creva

917 Ostale popravke na debelom crevu

30375-25 Šav laceracije debelog creva

32094-00 Endoskopska dilatacija kolorektalnih striktura

Endoskopska dilatacija kolorektalnih anastomoznih striktura

30562-02 Zatvaranje petlje kolostome

Zatvaranje privremene kolostome

30562-021 Zatvaranje bipolarne kolostomije

30562-03 Zatvaranje kolonostome sa uspostavljanjem kontinuiteta creva

Zatvaranje kolonostome neklasifikovano na drugom mestu

Isključuje: zatvaranje petlje kolostome

proceduru nakon Hartmanovog (Hartmann) postupka

30562-05 Zatvaranje ostalih stoma debelog creva

90340-01 Hirurško rešavanje fistula debelog creva

Uključuje: rektum

Isključuje: enterokutanu fistulu debelog creva

reparacija anorektalne fistule fibrinskim zaltivačem

30382-03 Perkutana reparacija enterokutane fistule debelog creva

Administracija fibrin zalivača za enterokutanu fistulu debelog creva

30382-02 Radikalna reparacija enterokutane fistule debelog creva

Enterokutana fistulektomija

Uključuje: ekstenzivnu disekciju i resekciju creva

90951-00 Fiksacija debelog creva

Cekokoloplikopeksija

Cekofiksacija

Kolofiksacija

Sigmoidopeksija

Uključuje: fiksaciju za abdominalni zid

32033-00 Uspostavljanje kontinuiteta creva nakon Hartmanove (Hartmann) operacije

Završetak Hartmanovog (Hartmann) postupka

Uključuje: anastomozu:

- ekstraperitonealnu

- intraperitonealnu

mobilizaciju creva i rektuma

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- adhezioliza abdominalnih priraslica

43816-02 Ostale operacije na debelom crevu

9.4.7 REVIZIJA

918 Revizije na debelom crevu

32029-01 Revizija rezervoara kolostome

30563-01 Revizija stome debelog creva

Preoblikovanje stome debelog creva

9.4.8 OSTALE PROCEDURE

924 Procedure zbog omfalokele

43870-00 Reparacija omfalokele, male

43873-00 Reparacija omfalokele, velike

Isključuje: proceduru sa stvaranjem prostetske vrećice

43873-01 Stvaranje prostetske vrećice (pouch) kod omfalokele

Stvaranje:

- silastičke vrećice za omfalokelu

- spremišta za omfalokelu

43873-02 Odloženo primarno zatvaranje omfalokele nakon stvaranja vrećice (pouch)

925 Ostale procedure na debelom crevu

32183-00 Postupak suspenzije debelog creva pre radioterapije

90310-00 Ostale procedure na debelom crevu

9.5 SLEPO CREVO

TIP PROCEDURE

9.5.1 EKSCIZIJA

926 Apendektomija

30572-00 Laparoskopska apendektomija

30571-00 Apendektomija

Apendektomija kao uzgredna operacija

9.5.2 OSTALE PROCEDURE

927 Ostale procedure na slepom crevu

30375-30 Apendikostomija

Cekoapendikostomija

Malonova (Malone) procedura klistiraljnje kod antegradne kontinencije [MACE]

90311-00 Ostale procedure na slepom crevu

Anastomoza slepog creva

Zatvaranje fistule slepog creva

9.6 REKTUM, ANUS

TIP PROCEDURE

9.6.1 PREGLED

928 Pregled rektuma ili anusa

32171-00 Anorektalni pregled

Pregled povređene analne fistule

Uključuje: biopsiju

digitalni pregled

Isključuje: kada je ovo izvedeno u sklopu bilo kog drugog postupka na debelom crevu - šifru izostaviti

9.6.2 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE

929 Procedure primene, insercije ili odstranjenja na rektumu ili anusu

32132-01 Skleroterapija zbog prolapsa rektalne sluznice i hemoroidalne bolesti

Injekcija zbog rektalnog mukozalnog prolapsa

32120-00 Operacija po Tiršu (Thiersch)

Insercija Tiršove (Thiersch) žice zbog anorektalnog prolapsa

90295-03 Endoskopska ugradnja rektalne proteze

Endoskopska insercija rektalnog stenta

90295-04 Endoskopska zamena rektalne proteze

Endoskopska:

- zamena }

- revizija } rektalnog stenta

90295-05 Endoskopsko uklanjanje rektalne proteze

Endoskopsko uklanjanje rektalnog stenta

Isključuje: proceduru sa zamenom

32166-00 Drenažni seton kod perianalnih fistula

Ugradnja setona kod analne fistule neklasifikovano na drugom mestu

32166-01 Podešavanje analnog setona

32166-02 Uklanjanje analnog setona

32212-00 Primena formalina kod iradijacionog proktitisa

Napomena: Izvodi se za tretiranje iradijacionog proktitisa

90344-00 Primena biološkog zaptivača u anorektalnom području

Primena fibrin zaptivača kod anorektalne fistule

Uključuje: reparaciju fistule:

- anorektuma

- (analna fistula)

Isključuje: reparaciju fistule

- anovaginalne

- rektovaginalne

90344-01 Primena drugog terapeutskog sredstva u anorektalnom području

Primena botulinskog toksina unutar analne fisure

9.6.3 INCIZIJA

930 Procedure incizije na rektumu ili anusu

90338-00 Incizija rektuma ili anusa

Analna sfinkterotomija (dorzalna)(lateralna)

Anorektalna miotomija

Dekompresija imperforiranog anusa

Fistulotomija

Incizija analne fisure/fistule

Proktotomija

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- analna dilatacija

- ekscizija analnog:

- polipa

- kožnog visuljka

90338-001 Kolotomija sa polipektomijom

32114-00 Relaksacija rektalne strikture oko anusa

Dilatacija rektalne strikture

32147-00 Incizija perianalnog tromba

Incizija ekternih tromboziranih hemoroida

32174-00 Drenaža intraanalnog apscesa

32174-01 Drenaža perianalnog apscesa

32174-02 Drenaža ishiorektalniog apscesa

9.6.4 DESTRUKCIJA

931 Procedure destrukcije na rektumu ili anusu

32135-02 Podvezivanje prolapsa sluznice rektuma gumicom

32135-03 Destrukcija prolapsa sluznice rektuma

Uključuje: kauterizaciju

krioterapiju

terapiju infracrvenim zracima

30479-01 Endoskopska terapija rektuma laserom

Endoskopska terapija rektuma laserom za:

- benigne vaskularne lezije

- neoplazija

- striktura

90312-00 Elektrokoagulacija tkiva rektuma

Elektrokoagulacija lezije rektuma

Isključuje: proceduru kod krvarenja (postoperativnog)

90312-01 Krioterapija tkiva rektuma

Kriohirurgija lezije rektuma

Isključuje: proceduru kod:

- krvarenja (postoperativnog)

- rektalnog mukozalnog prolapsa

90345-00 Kontrola krvarenja iz rektuma ili anusa

Kontrola postoperativnog krvarenja iz rektuma ili anusa

9.6.5 EKSCIZIJA

932 Rektalna ili analna biopsija

30071-01 Rektalna sukcijska biopsija

Napomena: Izvodi se kod Hiršprungove (Hirschsprung) bolesti

32096-00 Biopsija pune debljine rektuma

Biopsija perirektalnog tkiva

Duboka parcijalna biopsija rektuma

Isključuje: rektalnu sukcijsku biopsiju

30075-34 Biopsija anusa

Biopsija perianalnog tkiva

Isključuje: proceduru kod pregleda anusa i rektuma

933 Ekscizija lezija tkiva rektuma ili anusa

32099-00 Transanalna submukozna ekscizija rektalnog tumora ili tkiva

32103-00 Transanalna ekscizija lezije ili tkiva rektuma stereoskopskom rektoskopijom

32108-00 Transsfinkterična ekscizija lezije rektalnog tkiva

32111-00 Ekscizija rektalne sluznice zbog prolapsa kroz rektum

Delorme (Delorme) procedura

Uključuje: plikacija rektalnog mišića

90341-00 Ekscizija ostalih lezija rektuma

Ekscizija perirektalne lezije ili tkiva

Isključuje: endoskopsku rektalnu polipektomiju

eksciziju:

- perianalnu submukoznu

- trans-sfinkteričnu

90341-001 Drenaža pararektalnog i retrorektalnog apscesa

32142-00 Ekscizija analnog kožnog visuljka

Isključuje: proceduru kod:

- kolonoskopije

- hemoroidektomije

- sigmoidoskopije:

- fleksibilne

- rigidne

32142-01 Ekscizija analnog polipa

Isključuje: proceduru kod:

- kolonoskopije

- sigmoidoskopije:

- fleksibilne

- rigidne

32177-00 Odstranjenje kondiloma analnog kanala i perianalne regije

Isključuje: proceduru putem endoskopije

32105-00 Transanalna ekscizija pune debljine anorektalne lezije ili tkiva

90315-00 Endoskopska ekscizija lezija ili tkiva anusa

Endoskopska destrukcija lezije ili tkiva anusa

Isključuje: endoskopsku eksciziju analnog:

- polipa

- kožnog visuljka

90315-01 Ekscizija ostalih lezija ili tkiva anusa

Anorektalna miektomija

Destrukcija lezije ili tkiva anusa

Analna ekscizija:

- fisure

- fistule neklasifikovano na drugom mestu

Isključuje: eksciziju analne fistule koja uključuje i sfinkterski mehanizam

90315-011 Rešavanje perianalnih fistula sa klizajućem režnjem

934 Rektosigmoidektomija ili proktektomija

32112-00 Perinealna rektosigmoidektomija

32030-00 Resekcija rektuma i/ili sigme uz formiranje terminalne kolostome Hartmanov (Hartmann) postupak

32047-00 Perinealna proktektomija

Isključuje: proceduru sa abdominalnom resekcijom

32039-00 Abdominoperinealna resekcija rektuma

Abdominoperinealna proktektomija

Uključuje: formiranje stome

Isključuje: proceduru sa totalnom kolektomijom

32060-00 Restorativna proktektomija

Mukozalna proktektomija

Uključuje: zatvaranje postojeće ileostome

stavljanje van funkcije [prekrivanje] ileostome

formiranje rezervoara ileostome

ileo-analnu anastomozu

izolaciju i resekciju creva

mukosektomiju

rektalnu resekciju

Isključuje: uspostavljanje kontinuiteta creva nakon Hartmanove (Hartmann) operacije

43993-01 Definitivna resekcija creva i provlačeća (pull-through) anastomoza

Duhamelova (Duhamel) retrorektalna provlačeća procedura

Soavova (Soave) endorektalna provlačeća procedura

Uključuje: zatvaranje postojeće stome

formiranje stome (stavljanje van funkcije) (preusmeravajuće)(zaštitne) (privremene)

biopsija više zamrznutih delova

Napomena: Izvodi se kod Hiršprungove (Hirschsprung) bolesti [anaglionoza kolona][kongenitalnog megakolona]. Postoji veliki broj provlačećih (pull-through) tehnika - najčešće su Duhamelova (Duhamel) i Soavova (Soave) procedura. Duhamelova (Duhamel) procedura (i modifikacije) je retrorektalna provlačeća (pull-through) procedura sa obostranom anastomozom. Ova anastomoza formira jedan rektalni svod sastavljen od jednog aganglioznog prednjeg zida i jednog normalnog ganglioznog zadnjeg zida. Soavova (Soave) procedura (i njene modifikacije) uključuju resekciju aganglioznog creva, sa izuzetkom krajnjeg dela rektuma gde se otklanja samo mukoza. Mukoza rektuma se otklanja kroz anus i ganglionski kolon se "provlači" kroz preostalu manžetu rektalnog mišića do tačke neposredno iznad anusa (zupčasta linija) gde se ušiva na licu mesta. U nekim slučajevima totalne aganglionoze kolona, resekcija creva može da se proširi do ileuma i da obuhvati ileoanalnu provlačeću (pull-through) proceduru sa ileokoličnom anastomozom koja se prostire od jedne do druge strane.

Ova procedura se može izvoditi u jednom aktu. Može biti i druga faza zahvata koji ima dve faze pri čemu je u prvoj fazi izvedena kolostomija (nekad definisana kao "leveling" kolostomija tj. nivelacijska kolostomija).

Isključuje: restorativnu proktokolektomiju sa ilealnim rezervoarom

935 Prednja resekcija rektuma

Uključuje: stomu za pokrivanje

vrećicu J-oblika (rezervoar)

totalnu mezorektalnu eksciziju

32024-00 Visoka restorativna prednja resekcija rektuma

Napomena: Anastomoza se izvodi na > 10 cm od analne ivice

32025-00 Niska restorativna prednja resekcija rektuma

Napomena: Anastomoza se izvodi na > 6 cm do ≤ 10 cm od analne ivice

32026-00 Vrlo niska restorativna prednja resekcija rektuma

Proktosigmoidektomija sa spojenom koloanalnom anastomozom

Napomena: Anastomoza se izvodi na ≤ 6 cm od ivice analnog otvora

Isključuje: ručno zašivenu anastomozu

32028-00 Vrlo niska restorativna prednja resekcija rektuma sa ručno zašivenom koloanalnom anastomozom

Kolo-endo-analno zašivena anastomoza

Proktosigmoidektomija sa ručno zašivenom koloanalnom anastomozom

Napomena: Anastomoza se izvodi na ≤ 6 cm od ivice analnog otvora

92208-00 Prednja resekcija rektuma, sa nedefinisanim nivoom

936 Totalna proktokolektomija

32015-00 Totalna proktokolektomija sa ileostomom

Isključuje: proceduru sa anastomozom

32051-00 Totalna proktokolektomija sa ileo-analnom anastomozom

Restorativna proktokolektomija

Uključuje: formiranje ileonalnog rezervoara

32051-01 Totalna proktokolektomija sa ileo-analnom anastomozom i formiranjem privremene ileostome

Restorativna proktokolektomija sa formiranjem privremene ileostome

Uključuje: formiranje ileonalnog rezervoara

937 Ostale procedure ekscizije na rektumu ili anusu

32159-01 Ugradnja setona za niske analne fistule

32162-01 Ugradnja setona za visoke analne fistule

32159-00 Ekscizija analne fistule - fistulektomija

32162-00 Ekscizija komplikovane analne fistule

32159-02 Ugradnja setona i ekscizija analne fistule

Isključuje: eksciziju analne fistule koja zahvata donju polovinu analnog sfinktera bez insercije setona

inserciju setona za analnu fistulu koja zahvata donju polovinu analnog sfinktera bez ekscizije analne fistule

32162-02 Ugradnja setona i ekscizija visoke analne fistule

Isključuje: eksciziju analne fistule koja zahvata gornju polovinu analnog sfinktera bez insercije setona

ugradnju setona za analnu fistulu koja zahvata gornju polovinu analnog sfinktera bez ekscizije analne fistule

9.6.6 REPARACIJA

938 Anoplastika ili anorektoplastika

32123-00 Anoplastika

Korekcija analne stenoze (strikture)

Popravka anusa ako nije klasifikovana na drugom mestu

Popravka imperforiranog anusa [cutback procedura]

43963-00 Anorektoplastika, perinealni pristup

Analna transpozicija

Posterio-sagitalna anorektoplastika [PSARP], perinealni pristup

43966-00 Anorektoplastika kroz laparotomiju

Posterio-sagitalna anorektoplastika [PSARP], abdominalni pristup

939 Reparacija egzotrofije kloake

43882-00 Primarna reparacija egzotrofije kloake (abdominalnog defekta)

Uključuje: formiranje stome

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- reparacija imperforiranog anusa

Isključuje: primarnu reparaciju egzotrofije mokraćne bešike

43882-01 Sekundarna reparacija egzotrofije kloake (abdominalnog defekta)

Isključuje: sekundarnu reparaciju egzotrofije mokraćne bešike

43969-00 Totalna reparacija perzistentne kloake perinealnim pristupom

Isključuje: proceduru sa intestinalnom vaginoplastikom

43969-01 Totalna reparacija perzistentne kloake laparotomijom

Uključuje: intestinalnu vaginoplastiku

43969-011 Vaginoplastika sigmoidnim kolonom

940 Ostale procedure reparacije na rektumu ili anusu

90342-00 Šav kod laceracije rektuma

90313-01 Manuelna redukcija prolapsa rektuma

32131-00 Transanalna reparacija rektokele

Perinealna reparacija rektokele

32117-00 Abdominalna rektopeksija

Napomena: izvedeno za rektalni prolaps

90313-00 Ostale procedure reparacija rektuma

90313-001 Abdmoninalna mobilizacija rektuma

90342-01 Šav kod laceracije anusa

32153-00 Dilatacija anusa

Uključuje: dilataciju analnog sfinktera

disimpakciju fecesa

32126-00 Sfinkteroplastika - apozicija mišića sfinktera

Uključuje: proceduru sa preklapanjem mišića sfinktera - "overlap"

Napomena: izvedena kod analne inkontinencije ili analne fisure

32165-00 Reparacija analne fistule sa napredujućim flapom rektalne sluznice

32203-00 Analna ili perinealna graciloplastika

Dinamička graciloplastika

Transplantacija m. gracilis-a

Napomena: Izvedeno za analnu inkontinenciju

Isključuje: revizionu graciloplastiku

90769-00 Ugradnja veštačkog analnog sfinktera

Isključuje: podešavanje ili zamenu

32206-00 Ugradnja pejsmejkera novog sfinktera gracilisa

Ugradnja:

- električnog analnog stimulatora i elektroda

- ugradnog generatora impulsa (IPG)

Uključuje: proceduru nakon prethodno urađene graciloplastike

32213-00 Ugradnja sakralnih nervnih elektroda

Uključuje: intraoperativni test stimulacije

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- ugradnja neurostimulatora

32210-01 Prilagođavanje pejsmejkera novog sfinktera gracilisa

Podešavanje:

- električnog analnog stimulatora

- ugradnog pulsnog generatora (IPG)

Repozicioniranje elektroda (vođica) za pejsmejker novog sfinktera gracilisa

Isključuje: testiranje (reprogramiranje) ugrađenog analnog pejsmejkera

32215-00 Podešavanje elektroda za stimulaciju sakralnih nerava

Revizija elektroda za stimulaciju sakralnih nerava

90769-01 Revizija veštačkog analnog sfinktera

Uključuje: podešavanje

zamenu

32203-01 Revizija analne ili perinealne graciloplastike

Uključuje: ponovno fiksiranje (obmotavanje) gracilisa

32210-00 Zamena pejsmejkera novog sfinktera gracilisa

Zamena:

- električnog analnog stimulatora

- ugradivog pulsnog generatora

32216-00 Zamena elektroda za stimulaciju sakralnih nerava

Uključuje: intraoperativni test stimulacije

90769-02 Uklanjanje veštačkog analnog sfinktera

Isključuje: proceduru zamene

32210-02 Uklanjanje pejsmejkera novog sfinktera gracilisa

Uklanjanje:

- električnog analnog stimulatora

- ugradnog pulsnog generatora (IPG)

Isključuje: proceduru zamene

32218-00 Uklanjanje elektroda za stimulaciju sakralnih nerava

Isključuje: proceduru zamene

9.6.7 OSTALE PROCEDURE

941 Procedure kod hemoroida

32132-00 Skleroterapija hemoroida

Injektiranje hemoroida

32135-00 Podvezivanje hemoroida gumicom

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- kriohirurgija

- terapija infracrvenim zracima

- skleroterapija

32135-01 Destrukcija hemoroida

Uključuje: kauterizaciju

krioterapiju

terapiju infracrvenim zracima

Isključuje: hemoroidektomiju laserom

32138-00 Hemoroidektomija

Ekscizija spoljašnjih tromboziranih hemoroida

Uključuje: eksciziju analnih kožnih visuljaka

Isključuje: hemoroidektomiju:

- laserom

- staplerska

32138-01 Hemoroidektomija laserom

32138-02 Staplerska hemoroidopeksija

942 Ostale procedure na rektumu ili anusu

90314-00 Ostale procedure na rektumu

90316-00 Ostale procedure na anusu

9.7 JETRA

TIP PROCEDURE

9.7.1 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE

951 Procedure primene, insercije i odstranjenja na jetri

90347-00 Injekcija terapijskog sredstva u jetru

90319-01 Perkutana aspiracija jetre

Isključuje: perkutanu biopsiju jetre

proceduru kod apscesa, hematoma ili ciste

9.7.2 INCIZIJA

952 Procedure incizije na jetri

30431-00 Abdominalna evakuacija i drenaža apscesa jetre

30433-00 Abdominalna evakuacija i drenaža multiplih apscesa jetre

30416-00 Laparoskopska marsupijalizacija ciste jetre

30417-00 Laparoskopska marsupijalizacija multiplih cista jetre

9.7.3 EKSCIZIJA

953 Procedure ekscizije na jetri

30409-00 Perkutana (zatvorena) biopsija jetre

Zatvorena biopsija jetre iglom

Isključuje: transjugularnu biopsiju jetre

30412-00 Intraoperativna iglena biopsija jetre

Isključuje: proceduru sa određivanjem stepena proširenosti limfoma

30411-00 Intraoperativna biopsija jetre

Uključuje: klinastu eksciziju

Isključuje: proceduru sa određivanjem stepena proširenosti limfoma

90298-00 Transjugularna biopsija jetre

30414-00 Ekscizija promene iz jetre

Resekcija kongenitalne ciste jetre

Subsegmenta resekcija jetre

Isključuje: hidatidnu cistu jetre

30415-00 Segmentna resekcija jetre

30418-00 Lobektomija jetre

Isključuje: proširenu lobektomiju jetre

30421-00 Trisegmentalna resekcija jetre

Proširena desna ili leva lobektomija jetre

90346-00 Totalna hepatektomija

9.7.4 REPARACIJA

954 Procedure reparacije na jetri

30422-00 Reparacija površinske traumatske laceracije jetre

Napomena: Izvodi se kod male ili umerene traumatske laceracije jetre (< 10 cm dužine i < 3 cm dubine)

30425-00 Reparacija duboke ili multiple traumatske laceracije jetre

Uključuje: otklanjanje mrtvog i nezdravog tkiva - debridman

Napomena: Izvodi se kod velikih traumatskih laceracija jetre (≥10 cm dužine i ≥ 3 cm dubine) sa značajnim oštećenjem hepatičnog perenhima

90317-00 Transplantacija jetre

90318-00 Ostale reparacije na jetri

9.7.5 OSTALE PROCEDURE

955 Procedure na hidatidnoj cisti jetre

30434-00 Evakuacija hidatidne ciste jetre

Uključuje: šivenje bilijarnih puteva

30434-001 Parcijalna cistektomija ehinokokne ciste jetre (evakuacija, sterilizacija)

30436-00 Evakuacija hidatidne ciste jetre sa omentoplastikom ili mijeloplastikom

Uključuje: šivenje bilijarnih puteva

30438-00 Ekscizija hidatidne ciste jetre sa drenažom i ekscizijom tkiva jetre

956 Ostale procedure na jetri

30419-00 Otvorena krioterapija na jetri

Krioterapija tumora jetre

50950-00 Otvorena radiofrekventna ablacija jedne ili više promena u jetri

Radiofrekventna ablacija tumora jetre

50950-001 Perkutana radiofrekvetna ablacija jedne ili više promena u jetri

90299-00 Ostale destrukcije na jetri

Koagulacija tumora jetre intersticijalnim laserom

90319-00 Ostale procedure na jetri

90319-001 Zbrinjavanje rezidualnog kavuma jetre (kapitonaža, introfleksija, omentoplastika, drenaža)

90319-002 Otvorena netermalna ablacija tumora jetre (nanonož)

9.8 ŽUČNA KESA I BILIJARNI TRAKT

TIP PROCEDURE

9.8.1 PREGLED

957 Pregled žučne kese i bilijarnog trakta

30442-00 Holedoskopija

Isključuje: proceduru sa:

- dilatacijom

- odstranjenjem kalkulusa

- postavljanjem stenta

30439-00 Intraoperativna holangiografija

Holangiografija sa injektiranjem boje direktno u žučne kanale, intraoperativno

Direktna intraoperativna holangiografija

30440-00 Perkutana transhepatička holangiografija

Holangiografija sa injektiranjem boje kroz kožu i u jetru

Isključuje: proceduru sa:

- bilijarnom drenažom

- dilatacijom

- ekstrakcijom kalkulusa

- odstranjenjem stenta

- postavljanjem stenta

90372-00 Perkutana transjejunalna holangiografija

Holangiografija sa injektiranjem boje kroz kožu i u jejunum

Isključuje: proceduru sa:

- bilijarnom drenažom

- dilatacijom

- ekstrakcijom kalkulusa

- odstranjenjem stenta

- postavljanjem stenta

30484-01 Endoskopska retrogradna holangiografija (ERC)

Uključuje: biopsiju

30484-00 Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP)

Uključuje: biopsiju

Isključuje: endoskopsku retrogradnu pankreatografiju (ERP)

9.8.2 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE

958 Insercija stenta u bilijarni trakt

30492-00 Perkutano postavljanje stenta u bilijarni trakt

Uključuje: dilataciju

Isključuje: proceduru zamene

30452-01 Holedohoskopija sa postavljanjem stenta

Uključuje: dilataciju

Isključuje: proceduru zamene

30491-00 Endoskopsko postavljanje stenta u bilijarni trakt

Uključuje: dilataciju

ubacivanje nazobilijarne cevi

proceduru putem endoskopske retrogardne holangiopankreatografija [ERCP]

Isključuje: proceduru zamene

90337-00 Ostali postupci postavljanja stenta u bilijarni trakt

Hepatoholedohostomija

Isključuje: proceduru zamene

proceduru sa eksploracijom glavnog žučnog kanala (ductus choledochus)

959 Endoskopsko i perkutano odstranjenje kalkulusa

30452-02 Holedohoskopija sa odstranjenjem kalkulusa

30450-00 Ekstrakcija žučnih kamenaca pomoću metoda vizuelizacije

Perkutano odstranjenje kalkulusa iz bilijarnog trakta

Uključuje: procedura preko:

- transhepatične cevi

- transjejunalne cevi

- T-cevi trakta

960 Odstranjenje i zamena bilijarnog stenta

30492-01 Perkutana zamena stenta u bilijarnom traktu

30451-02 Endoskopska zamena bilijarnog stenta

Uključuje: proceduru putem endoskopske retrogardne holeangiopankreatografije [ERCP]

30451-00 Druga vrsta zamene bilijarnog stenta

30492-02 Perkutano odstranjenje bilijarnog stenta

30451-03 Endoskopsko odstranjenje bilijarnog stenta

Uključuje: proceduru putem endoskopske retrogardne holeangiopankreatografije [ERCP]

30451-01 Ostala odstranjenja bilijarnog stenta

961 Procedure primene, insercije i odstranjenja na žučnoj kesi ili žučnim kanalima

90348-00 Perkutana aspiracija žučne kese

9.8.3 DESTRUKCIJA

962 Procedure destrukcije na žučnoj kesi ili žučnim kanalima

90956-00 Ekstrakorporalna litotripsija bilijarnog trakta šok-talasima (ESWL)

90957-00 Ekstrakorporalna litotripsija žučne kese šok-talasima (ESWL)

9.8.4 INCIZIJA

963 Incizija žučne kese, žučnih puteva ili Odijevog (Oddi) sfinktera

30440-01 Perkutana bilijarna drenaža

Uključuje: transhepatičku } holangiografiju

                   transjejunalnu }

30485-00 Endoskopska sfinkterotomija

Uključuje: proceduru putem endoskopske retrogardne holangiopankreatografije [ERCP]

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- ugradnja stenta

- zamena stenta

30485-01 Endoskopska sfinkterotomija sa ekstrakcijom kalkulusa iz glavnog žučnog kanala (ductus choledochus)

Uključuje: proceduru putem endoskopske retrogardne holangiopankreatografije [ERCP]

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- ugradnja stenta

- zamena stenta

30458-01 Incizija Odijevog (Oddi) sfinktera

Uključuje: holedohotomiju

30458-03 Odstranjenje žučnog kalkulusa iz Odijevog (Oddi) sfinktera

Uključuje: holedohotomiju

30454-00 Holedohotomija

Eksploracija glavnog žučnog kanala

Uključuje: ugradnju cevi [stenta]

odstranjenje kalkulusa

Isključuje: proceduru kod:

- holecistotomije

- inciziju Odijevog (Oddi) sfinktera

- uklanjanje žučnog kalkulusa iz Odijevog (Oddi) sfinkter

- reparacije:

- pankreaskog sistema

- Odijevog (Oddi) sfinktera

30457-00 Intrahepatička holedohotomija sa odstranjenjem kalkulusa iz intrahepatičkog žučnog kanala

30375-26 Holecistotomija

9.8.5 EKSCIZIJA

964 Biopsija žučne kese, žučnih puteva i Odijevog (Oddi) sfinktera

30094-04 Perkutana iglena biopsija žučne kese ili žučnih puteva

30075-15 Biopsija žučne kese ili žučnih puteva

30458-00 Biopsija Odijevog (Oddi) sfinktera

965 Holecistektomija

30445-00 Laparoskopska holecistektomija

30446-00 Laparoskopska holecistektomija koja prethodi otvorenoj holecistektomiji

30448-00 Laparoskopska holecistektomija sa odstranjenjem kalkulusa iz glavnog žučnog kanala (ductus choledochus) kroz kanal žučne kese (ductus cysticus)

Uključuje: proceduru sa uklanjanjem kalkulusa

30449-00 Laparoskopska holecistektomija sa odstranjenjem kalkulusa iz glavnog žučnog kanala kroz laparoskopsku holedohotomiju

Uključuje: proceduru sa uklanjanjem kalkulusa

30443-00 Holecistektomija

30454-01 Holecistektomija sa holedohotomijom

Uključuje: proceduru sa uklanjanjem kalkulusa

Isključuje: proceduru sa laparoskopijom

30455-00 Holecistektomija sa holedohotomijom i bilijarno-intestinalnom anastomozom

Uključuje: uklanjanje kalkulusa

966 Resekcija intrahepatičnih puteva ili porte hepatis

Uključuje: anastomozu:

- bilijarnog trakta

- creva

30461-00 Radikalna resekcija porte hepatis

Holecistogastrostomija

30463-00 Radikalna resekcija intrahepatičnih puteva

Radikalna resekcija:

- zajedničkog intrahepatičnog puta

- levog i desnog intrahepatičnog puta

30464-00 Radikalna resekcija intrahepatičnih puteva sa resekcijom segmenta jetre

Radikalna resekcija:

- zajedničkog

intrahepatičnog puta } sa parcijalnom ili totalnom

- levog i desnog

intrahepatičnog puta } resekcijom jetre

967 Resekcija ciste smeštene u holedohusu

Uključuje: anastomozu creva

43972-00 Resekcija ciste smeštene u holedohusu sa anastomozom na glavni žučni kanal

43975-00 Resekcija ciste smeštene u holedohusu sa anastomozom na spoj ili iznad spoja intrahepatičnih puteva

968 Ostale procedure ekscizije na žučnoj kesi, žučnim vodovima ili Odijevom sfinkteru

90294-00 Endoskopska ekscizija lezije bilijarnog trakta ili Odijevog (Oddi) sfinktera

Endoskopska ekscizija tumora:

- Vaterove ampule

- glavnog žučnog kanala (ductus choledochus)

- kanala žučne kese (ductus cysticus)

- intrahepatičnih puteva

- periampularnog

- Odijevog (Oddi) sfinktera

30458-02 Lokalna ekscizija lezije Odijevog (Oddi) sfinktera

Ekscizija tumora:

- Vaterove ampule

- glavnog žučnog kanala (ductus choledochus)

- kanala žučne kese (ductus cysticus)

- intrahepatičnih puteva

- periampularnog

- Odijevog (Oddi) sfinktera

Uključuje: holedohotomiju

9.8.6 REPARACIJA

969 Stoma žučne kese ili bilijarnog trakta

30375-05 Holecistostomija

30460-00 Holecistoduodenostomija

30460-01 Holecistoenterostomija

Holecistokolostomija

Holecistoileostomija

Isključuje: holecistoduodenostomiju

holecistojejunostomiju

30460-02 Holecistopankreatostomija

30460-03 Holedohoduodenostomija

30460-04 Holedohojejunostomija

30460-05 Holedohoenterostomija

Isključuje: proceduru kod pankreatoduodenektomije

30460-06 Holedohopankreatostomija

30460-07 Hepatikoenterostomija

43978-00 Portoenterostomija

Kasai (Kasai) procedura

Napomena: Izvodi se kod bilijarne atrezije

970 Roux-en-Y bajpas

30460-08 Bilodigestivni bajpas pomoću Roux-en-Y vijuge Holecistojejunostomija

30466-00 Bajpas levog jetrenog žučnog voda uz pomoć Roux-en-Y vijuge

30467-00 Bajpas desnog jetrenog žučnog voda uz pomoć Roux-en-Y vijuge

971 Ostale reparacije Odijevog (Oddi) sfinktera sfinkera, žučne kese ili žučnih kanala

30458-04 Reparacija Odijevog (Oddi) sfinktera

Uključuje: holedohotomiju

30495-00 Perkutana dilatacija bilijarnog trakta

Perkutana dilatacija bilijarne strikture

Isključuje: proceduru kod ugradnje stenta

30452-00 Holedokoskopija sa dilatacijom

Endoskopska dilatacija zajedničkog bilijarnog trakta

Isključuje: proceduru kod ugradnje stenta

30494-00 Rekonstrukcija žučnih puteva (T-T anastomoza)

Endoskopska dilatacija bilijarne strikture

Isključuje: proceduru kod ugradnje stenta

30472-00 Reparacija intrahepatičnih žučnih puteva

Napomena: Izvodi se kod fistule

30472-01 Reparacija zajedničkog žučnog voda

Napomena: Izvodi se kod fistule

Isključuje: proceduru kod dilatacije:

- endoskopske

- perkutane

proceduru kod strikture:

- endoskopski

- perkutano

30469-00 Reparacija bilijarne strikture

Isključuje: proceduru kod dilatacije:

- endoskopske

- perkutane

90342-03 Reparacija laceracije žučne kese

90320-00 Ostale popravke žučne kese

90321-00 Ostale popravke bilijarnog trakta

90321-001 Zbrinjavanje cistobilijarne komunikacije ehinokokne ciste jetre (jedna ili više)

9.8.7 OSTALE PROCEDURE

972 Procedure zbog portalne hipertenzije

30602-00 Ugradnja portokavalnog šanta

30603-00 Ugradnja mezokavalnog šanta

30605-00 Ugradnja splenorenalnog šanta

30606-01 Prešivanje varikoziteta želuca

Uključuje: devaskularizaciju

973 Ostale procedure na žučnoj kesi ili bilijarnom traktu

90322-00 Ostale procedure na žučnoj kesi

90323-00 Ostale procedure na žučnom traktu

9.9 PANKREAS

TIP PROCEDURE

9.9.1 PREGLED

974 Pregled pankreasa

30484-02 Endoskopska retrogradna pankreatografija (ERP)

Uključuje: biopsiju

9.9.2 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE

975 Procedure primene, ugradnje i uklanjanja na pankreasu

90349-00 Endoskopsko odstranjenje kalkulusa iz pankreasa

30491-02 Endoskopska ugradnja stenta u pankreas

Uključuje: dilataciju

ugradnju nazopankreasne sonde

proceduru putem endoskopske retrogradne holangiopankreatografije (ERP)

30491-03 Endoskopska zamena stenta pankreasa

30491-04 Endoskopsko uklanjanje stenta pankreasa

9.9.3 INCIZIJA

976 Procedure incizije na pankreasu

30575-00 Incizija i drenaža apscesa pankreasa

30375-14 Incizija i drenaža pankreasa

30375-27 Marsupijalizacija ciste pankreasa

30581-00 Eksploracija pankreasa

Isključuje: proceduru kod ekscizije lezije pankreasa

9.9.4 EKSCIZIJA

977 Biopsija pankreasa

30094-05 Perkutana iglena biopsija pankreasa

30075-16 Biopsija pankreasa

978 Pankreatektomija

30593-00 Pankreatektomija

Centralna pankreatektomija

30593-001 Subtotalna pankreatektomija

30583-00 Distalna pankreatektomija

30593-01 Pankreatektomija sa splenektomijom

30584-00 Pankreatikoduodenektomija sa formiranjem stome

Uključuje: holedohoenterostomiju

gastrojejunostomiju

pankreatikojejunostomiju

30584-001 Totalna pankreatektomija

30584-002 Totalna pankreatektomija sa prezervacijom pilorusa

30584-003 Cefalična dudenopankreatektomija sa prezervacijom pilorusa

979 Ostale procedure ekscizije na pankreasu ili pankreasnom kanalu

90294-01 Endoskopska ekscizija lezije pankreasa ili pankreasnog kanala

30578-00 Ekscizija lezije pankreasa

Uključuje: eksploraciju

30578-001 Duodenum prezervirajuća resekcija glave pankreasa sec. Beger

30578-002 Duodenum prezervirajuća resekcija glave pankreasa sec. Mod Bern

30578-003 Lokalna ekscizija glave pankreasa sec. Frey

30578-004 Lokalna ekscizija glave pankreasa sec. Izbicky

30577-00 Velika pankreasna ili retropankreasna disekcija

Napomena: Izvodi se kod:

- formiranja apscesa

- nekroze pankreasa

30577-001 Nekrektomija pankreasa i peripankreasne regije

30577-002 Nekrektomija pankreasa i peripankreasne regije primenom metode otvorenog trbuha

30577-003 Nekrektomija pankreasa i peripankreasne regije sa postavljanjem drenova za kontinuiranu lavažu

9.9.5 REPARACIJA

980 Anastomoza pankreasa

Napomena: Izvodi se kod:

- ciste pankreasa

- pankreatitisa

Isključuje: holecistopankreatostomiju

holedohopankreatostomiju

30586-00 Anastomoza pankreasa sa duodenumom

30586-01 Anastomoza pankreasa sa želucem

30587-00 Anastomoza pankreasa sa Roux-en-Y vijuge jejunuma

Isključuje: proceduru kod pankreatikoduodenektomije

30587-001 Laparoskopska pseudocisto-jejuno anastomoza uz pomoć Roux-en-Y vijuge

30589-00 Pankreatikojejunostomija

Isključuje: proceduru sa:

- anastomozom na Roux-en-Y vijugu jejunuma

- pankreatikoduodenektomijom

981 Ostale procedure reparacije pankreasa

30458-06 Reparacija sfinktera pankreasnog kanala

Pankreasna:

- septoplastika kanala

- sfinkteroplastika

Reparacija septuma pankreasnog kanala

Uključuje: holedohotomiju

90324-00 Transplantacija pankreasa

90325-00 Ostale reparacije na pankreasu

90325-001 Drenažna operacija pseudociste pankreasa

9.9.6 OSTALE PROCEDURE

982 Ostale procedure na pankreasu

90326-00 Ostale procedure na pankreasu

90326-001 Zbrinjavanje povrede pankreasa direktnom suturom

9.10 TRBUH, PERITONEUM I OMENTUM

Uključuje: karličnu šupljinu

TIP PROCEDURE

9.10.1 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE

983 Procedure primene, ugradnje i odstranjenja na trbuhu, peritoneumu ili omentumu

30406-00 Abdominalna paracenteza

90347-02 Davanje terapijske supstance u peritonealnu šupljinu

Injekcija lokalne terapijske supstance u peritonealnu šupljinu

90347-01 Insuflacija vazduha u peritonealnu šupljinu

30408-00 Ugradnja peritoneo-venskog šanta

Ugradnja Le Vin (Le Veen) šanta

90375-00 Plasiranje intra-abdominalne tamponade

Zaustavljanje intra-abdominalnong krvarenja usled traume, koršćenjem tamponade

Uključuje: privremeno zatvaranje trbuha ostavljajući tamponadu in situ (in situ)

Isključuje: proceduru:

- za kontrolu postoperativnog krvarenja

- sa ugradnjom ili otklanjanjem tamponade tokom operativnog postupka - šifru izostaviti

90375-01 Zamena intra-abdominalne tamponade

90375-02 Uklanjanje intra-abdominalne tamponade

Fazna procedura uklanjanja tamponade korišćenog kod zaustavljanja intra-abdominalne hemoragije usled traume

Isključuje: proceduru sa:

- ugradnjom ili otklanjanjem tamponade tokom operativnog postupka - šifru izostaviti

- zamenom

90376-00 Plasiranje peritonealnog pristupnog uređaja

Plasiranje implantabilnog peritonealnog port katetera

Uključuje: povezivanje uređaja za davanje leka

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- abdominalnu paracentezu

- davanje farmakološkog sredstva

Isključuje: proceduru kod peritonealne dijalize

90376-01 Revizija peritonealnog pristupnog uređaja

Zamena implantabilnog peritonealnog port katetera

Uključuje: povezivanje uređaja za davanje leka

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- abdominalnu paracentezu

- davanje farmakološkog sredstva

Isključuje: proceduru kod peritonealne dijalize

90376-02 Uklanjanje peritonealnog pristupnog uređaja

Uklanjanje implantabilnog peritonealnog port katetera

Uključuje: odvajanje uređaja za davanje leka

Isključuje: proceduru:

- kod peritonealne dijalize

- sa zamenom

9.10.2 INCIZIJA

984 Laparoskopija

30390-00 Laparoskopija

Dijagnostička [eksplorativna] laparoskopija

985 Laparotomija

30373-00 Eksplorativna laparotomija

Uključuje: biopsiju

Isključuje: uzgredan eksplorativan pregled kod intra-abdominalne hirurgije - šifru izostaviti

30385-00 Postoperativno ponovno otvaranje mesta laparotomije

Napomena: Izvodi se kod kontrole postoperativne hemoragije

Isključuje: faznu laparotomiju za kontrolu hemoragije, sa uklanjanjem intra-abdominalnog pakovanja

35726-01 Stejdžing laparotomija zbog određivanja stepena proširenosti bolesti

Biopsija, ekscizija ili uzimanje uzorka:

- limfnog čvora

- omentuma

- peritonealnog tkiva

Uzorak tkiva se uzima da bi se utvrdilo širenje maligne bolesti

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- histerektomiju

Isključuje: stejdžing laparotomiju za:

- malignitet u ginekologiji

- limfom

30384-00 Laparotomija zbog određivanja stepena proširenosti limfoma

Stejdžing laparotomija kod limfoma

Uključuje: biopsiju:

- jetre

- limfnog čvora

ooforopeksiju

splenektomiju

986 Odvajanje abdominalnih priraslica

Odvajanje priraslica:

- karlice

- peritonealnih

30393-00 Laparoskopsko odvajanje abdominalnih priraslica

30378-00 Odvajanje abdominalnih priraslica

Uključuje: ugradnju duge intestinalne cevi

987 Ostale procedure incizije na abdomenu, peritoneumu i omentumu

30224-01 Perkutana drenaža intra-abdominalnog apscesa, hematoma ili ciste

30224-011 Perkutana aspiracija proste / multiplih cista jetre

30224-02 Perkutana drenaža retroperitonealnog apscesa

30394-01 Laparoskopska drenaža intra-abdominalnog apscesa, hematoma ili ciste

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- laparoskopsku apendektomiju

30394-00 Drenaža intra-abdominalnog apscesa, hematoma ili ciste

Uključuje: apendiktalni }
ilijačne jame }
intraperitonealni }
karlični } apsces, hematom ili cistu
subhepatčni }
subfrenični }
Daglasovog špaga }
peritonitisni }

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- apendektomiju

Isključuje: apsces, hematom ili cistu specifičnih intra-abdominalnih ili karličnih mesta klasifikovanih na drugom mestu

drenaža:

- intraabdominalnog apscesa, hematoma ili ciste:

- laparoskopsko

- perkutano

hijatidne ciste:

- organa u abdominalnoj šupljini, neklasifikovano na drugom mestu

- jetre

- peritoneuma

retroperitonealni apsces

30397-00 Laparostomija kroz prethodnu hiruršku ranu

Uključuje: promenu zavoja ili pakovanja

Drenažu

30402-00 Drenaža retroperitonealnog apscesa

Drenaža apscesa:

- ekstraperitonealnog

- paravertebralnog

Isključuje: perkutanu drenažu apscesa

90952-00 Incizija trbušnog zida

Eksploracija abdominalnog zida

Uklanjanje protetičke mrežice korišćene za reparaciju hernija

Isključuje: eksplorativnu laparotomiju

9.10.3 EKSCIZIJA

988 Biopsija abdomena, peritoneuma i omentuma

0094-06 Perkutana iglena biopsija intraabdominalne mase

30075-17 Biopsija trbušnog zida ili pupka

30075-37 Biopsija peritoneuma

Biopsija:

- mezenterijumuma

- omentuma

989 Ostale procedure ekscizije na abdomenu, peritoneumu i omentumu

Isključuje: histerektomiju sa retroperitonealnom disekcijom

30396-00 Debridman i lavaža peritonealne šupljine

Ispiranje zbog intraperitonealne sepse

Uključuje: uklanjanje:

- enteričnih sadržaja (npr. fekalija)

- stranog materijala

43942-00 Ekscizija epitelnog ostatka oko pupka

43945-00 Ekscizija otvorenog žumančanog intestinalnog kanala

Uključuje: žumančanu intestinalnu cistu

43948-00 Ekscizija umbilikalnog granuloma

43987-01 Ekscizija abdominalnog neuroblastoma

Ekscizija peritonealnog neuroblastoma

30321-00 Ekscizija retroperitonealne neuroendokrine lezije

30323-00 Ekscizija retroperitonealne neuroendokrine lezije sa retroperitonealnom disekcijom

Uključuje: disekciju jednog ili oba velika krvna suda

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- nefrektomije (videti blokove 1048, 1049 i 1053)

30392-00 Redukcija intraabdominalnih lezija

Radikalno uklanjanje intraabdominalnog lezija

Uključuje: omentektomiju

Isključuje: proceduru za neuroblastom

90327-00 Ekscizija kongenitalnih intra-abdominalnih lezija

Uključuje: retroperitonealni tumor

teratomu

Isključuje: eksciziju bronhogene ciste, putem torakotomije

retroperitonealnu neuro-endokrinu leziju

90328-00 Ekscizija lezije peritonealnog tkiva

Isključuje: hirurško otklanjanje velike količine intra-abdominalne lezije omentektomiju

90328-01 Ekscizija lezije peritonealnog tkiva sa resekcijom creva

Isključuje: hirurško otklanjanje velike količine intra-abdominalne lezije omentektomiju

96189-01 Laparoskopska omentektomija

Laparoskopska:

- epiploektomija

- Uklanjanje omentuma:

- kompletno

- većeg dela

- manje

- neklasifikovano na drugom mestu

- parcijalno

Isključuje: biopsiju

hirurško uklanjanje lezije:

- intra-abdominalne

- karlične

u stejdžing laparotomiji

96189-00 Omentektomija

Epiploektomija

Uklanjanje omentuma:

- kompletno

- većeg dela

- manjeg dela

- neklasifikovano na drugom mestu

- parcijalno

Isključuje: biopsiju

hirurško uklanjanje velike količine tumora:

- intra-abdominalnog

- karličnog

u stejdžing laparotomiji za utvrđivanje nivoa raširenosti lezije putem laparoskopije

90450-00 Prednja karlična egzenteracija

Prednja karlična evisceracija

Uključuje: uklanjanje:

- bešike

- jajovoda

- jajnika

- uretre

- materice

- vagine

90450-01 Zadnja karlična egzenteracija

Zadnja karlična evisceracija

Uključuje: uklanjanje:

- analnog kanala

- jajovoda

- jajnika

- rektuma

- sigmoidnog kolona

- materice

- vagine

90450-02 Totalna karlična egzenteracija

Totalna karlična evisceracija

9.10.4 REPARACIJA

990 Reparacija ingvinalne hernije

Reparacija infantilne hidrocele

Uključuje: mrežicu

protezu

Isključuje: proceduru kod inkarcerirane (obstruktivne) (strangulacione) hernije

30609-02 Laparoskopska reparacija ingvinalne hernije, jednostrano

30614-02 Reparacija ingvinalne hernije, jednostrano

30609-03 Laparoskopska reparacija ingvinalne hernije, obostrano

30614-03 Reparacija ingvinalne hernije, obostrano

991 Reparacija femoralne hernije

Uključuje: mrežicu

protezu

Isključuje: proceduru kod inkarcerirane (obstruktivne) (strangulacione) hernije

30609-00 Laparoskopska reparacija femoralne hernije, jednostrano

30614-00 Reparacija femoralne hernije, jednostrano

30609-01 Laparoskopska reparacija femoralne hernije, obostrano

30614-01 Reparacija femoralne hernije, obostrano

992 Reparacija umbilikalne, epigastrične ili hernije bele linije

Uključuje mrežicu

protezu

Isključuje: proceduru kod inkarcerirane (obstruktivne) (strangulacione) hernije

30617-00 Reparacija umbilikalne hernije

Isključuje: reparacija egzomfalosa (videti blok 924)

30617-01 Reparacija epigastrične hernije,

30617-02 Reparacija hernije bele linije

993 Reparacija hernije na mestu incizije

Incizionalna hernioplastika

Reparacija inkarcerirane (obstruktivne)(strangularne) incizionalne hernije

Isključuje: reparacija parastomalne hernije

30403-00 Reparacija incizione kile, bez mrežice

30405-00 Reparacija incizione kile sa transpozicijom mišića - CST

30405-01 Reparacija incizione kile, mrežicom

30405-02 Reparacija incizione kile sa resekcijom strangulisanih vijuga creva

Uključuje: anastomozu

994 Reparacija parastomalne hernije

30563-02 Reparacija parastomalne kile

30563-03 Reparacija parastomalne kile sa premeštanjem stome

996 Reparacija ostalih hernija trbušnog zida

Reparacija:

- inkarcerirane, obstruktivne, strangulacione ili ostalih hernija trbušnog zida

- ostale hernije trbušnog zida

Uključuje: ovo posle zatvaranja egzomfalosa ili gastrošize

30403-01 Reparacija ostalih kila trbušnog zida

30405-03 Reparacija ostalih kila trbušnog zida sa transpozicijom mišića

30405-04 Reparacija ostalih kila trbušnog zida sa protezom

30405-05 Reparacija ostalih kila trbušnog zida sa resekcijom stranguliranih vijuga creva

Uključuje: anastomozu

997 Reparacija inkarcerisane, strangulisane i obstruktivne hernije

Reparacija inkarcerirane, strangulacione i obstruktivne hernije:

- diafragmalne

- epigastrične

- femoralne

- inguinalne

- bele linije

- obturatora

- umbilikalne

30615-00 Reparacija inkarcerirane, strangulisane i obstruktivne hernije

Isključuje: proceduru za:

- incizionu kilu (videti blok 993)

- ventralne hernije (videti blok 996)

998 Reparacija dijafragmalne hernije

Reparacija:

- hiatus hernije

- ezofagealnog hiatusa

Isključuje: reparacija dijafragmalne hernije sa fundoplastikom

30601-00 Reparacija dijafragmalne kile, abdominalni pristup

30601-01 Reparacija dijafragmalne kile, torakalni pristup

Torako-abdominalna reparacija dijafragmalne hernije

30600-00 Reparacija traumatske dijafragmalne kile

43837-02 Reparacija dijafragmalne kile sa upotrebom režnja trbušnog zida ili ugradnjom protetske zakrpe

Uključuje: abdominalni }
torakalni } pristup
torako-abdominalni }

Napomena: Izvođeno za reparaciju kongenitalne dijafragmalne hernije

1000 Ostale popravke na trbuhu, peritoneumu ili omentumu

30399-00 Zatvaranje laparostomije

Uključuje: drenažu

uklanjanje zavoja ili pakovanja

30403-03 Ponovno zatvaranje postoperativne disrupcije trbušnog zida

Ponovno zatvaranje dehiscencije abdominalne rane nakon carskog reza

Isključuje: šivenje dehiscencije rane na uterusu nakon carskog reza

30403-04 Odloženo zatvaranje granulirajuće abdominalne rane

30403-05 Reparacija trbušnog zida nakon uzimanja mišićno-kožnog režnja

30178-00 Zatvaranje sekundarne disrupcije trbušnog zida sa rekonstrukcijom pupka

Uključuje: lipektomiju

45570-00 Zatvaranje abdomena sa reparacijom muskulo-aponeurotičnog sloja

90329-00 Ostale reparacije na abdomenu

90329-01 Ostale reparacije na peritoneumu

90329-02 Ostale reparacije na omentumu

90329-03 Ostale reparacije na mezenterijumu

9.10.5 REVIZIJA

1001 Procedure revizije na abdomenu, peritoneumu i
omentumu

90330-00 Revizija šanta cerebrospinalne tečnosti na peritoneumu

Revizija šanta, distalno:

- cisternoperitonealnog

- lumboperitonealnog

- ventrikuloperitonealnog

9.10.6 OSTALE PROCEDURE

1002 Procedure zbog hidatidne ciste peritoneuma ili abdominalnih organa

30434-01 Evakuacija peritonealne hidatidne ciste

30436-01 Evakuacija peritonealne hidatidne ciste sa omentoplastikom ili mijeloplastikom

30434-02 Evakuacija hidatidne ciste abdominalnih organa

Isključuje: proceduru za jetru

30436-02 Evakuacija hidatidne ciste trbušnih organa sa omentoplastikom ili mijeloplastikom

Isključuje: proceduru za jetru

1003 Procedure zbog gastrošize

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

- reparacije tankog ili debelog creva

43867-00 Izrada vrećice (pouch) zbog gastrošize

Pravljenje:

- silastičke vrećice zbog gastrošize

- rezervoara za gastrošizu

43867-01 Drugi korak postupka u lečenju gastrošize sa odstranjenjem proteze i zatvaranjem

43864-00 Primarna reparacija gastrošize uključujući kožu

43864-01 Primarna reparacija gastrošize uključujući kožu, mišić i fasciju

Isključuje: proceduru sa kreiranjem protetske vrećice (prostetskog pauča)

1004 Ostale procedure na abdomenu, peritoneumu i omentumu

90331-00 Ostale procedure na abdomenu, peritoneumu i omentumu

90331-001 Merenje intra-abdominalnog pritiska

Uključuje: jednokratnu
ponavljanu
kontinuiranu

9.11 OSTALA I MULTIPLA MESTA DIGESTIVNOG SISTEMA

TIP PROCEDURE

9.11.1 PREGLED

1005 Panendoskopija

11820-00 Panendoskopija putem kamere u kapsuli

Kamera u piluli }

Kapsula } endoskopija

Gastrointestinalna

kamera u kapsuli }

30473-00 Panendoskopija do duodenuma

Duodenoskopija

Gastroskopija

Ezofagogastroduodenoskopija [EGD]

30473-02 Panendoskopija kroz veštačku stomu

Gastroskopija kroz veštačku stomu

Ezofagogastroduodenoskopija [EGD] kroz veštačku stomu

Isključuje: duodenoskopiju kroz veštačku stomu

endoskopski pregled tankog creva kroz veštačku stomu

30473-07 Panendoskopija do duodenuma sa ubrizgavanjem kontrasta (mastila za tetovažu)

Hromoendoskopija do duodenuma

30473-05 Panendoskopija do ileuma

Ileoskopija

Jejunoskopija

Uključuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup

30473-08 Panendoskopija do ileuma sa ubrizgavanjem kontrasta (mastila za tetovažu)

Hromoendoskopija do ileuma

9.11.2 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE

1006 Panendoskopija sa odstranjenjem stranog tela

30478-00 Panendoskopija do duodenuma sa odstranjenjem stranog tela

Duodenoskopija }

Gastroskopija } sa odstranjenjem stranog tela

Ezofagogastro-
duodenoskopija }

Isključuje: ovo rigidnom ezofagoskopijom

30478-14 Panendoskopija do ileuma sa odstranjenjem stranog tela

Odstranjenje stranog tela putem:

- ileoskopije

- jejunoskopije

Uključuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup

9.11.3 DESTRUKCIJA

1007 Panendoskopija sa destrukcijom

Duodenoskopija }

Gastroskopija } sa destrukcijom

Ezofagogastrodu-
odenoskopija }

30478-01 Panendoskopija do duodenuma sa dijatermijom

30478-02 Panendoskopija do duodenuma sa koagulacijom putem grejuće sonde

30478-03 Panendoskopija do duodenuma sa koagulacijom laserom

30478-20 Panendoskopija do duodenuma sa ostalim koagulacijama

Argon plazma koagulacija

30478-15 Panendoskopija do ileuma sa dijatermijom

Uključuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup

30478-16 Panendoskopija do ileuma sa koagulacijom putem grejuće sonde

Uključuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup

30478-17 Panendoskopija do ileuma sa koagulacijom laserom

Uključuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup

30478-21 Panendoskopija do ileuma sa ostalim koagulacijama

Argon plazma koagulacija

Uključuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup

9.11.4 EKSCIZIJA

1008 Panendoskopija sa ekscizijom

Duodenoskopija }

Gastroskopija } sa ekscizijom

Ezofagogastro duodenokopija }

30473-01 Panendoskopija do duodenuma sa biopsijom

30478-04 Panendoskopija do duodenuma sa ekscizijom lezija

Panendoskopija do duodenuma sa ekscizijom polipa

30473-06 Panendoskopija do ileuma sa biopsijom

Uključuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup

30473-061 Endoskopska ultrasonografija sa biopsijom

Uključuje: peroralni pristup i endorektalnu ultrasonografiju sa biopsijom

30478-18 Panendoskopija do ileuma sa ekscizijom lezija

Panendoskopija do ileuma sa ekscizijom polipa

Uključuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup

9.11.5 REPARACIJA

1009 Procedure reparacije na ostalim i multiplim mestima digestivnnog sistema

43912-01 Reparacija crevne duplikacije

ekscizija duplikacione ciste:

- enterične

- enterogenusne

Reparacija duplikacije:

- koloničke

- duodenalne

9.11.6 OSTALE PROCEDURE

1011 Ostale procedure na digestivnom sistemu

90334-00 Transjugularni intrahepatički portosistemski šant (TIPS)

90335-00 Ostale dijagnostičke procedure na digestivnom sistemu

Napomena: Za nehirurške dijagnsotičke procedure videti Poglavlje 18

90335-01 Ostale procedure na digestivnom sistemu

 

Deseto poglavlje

10 PROCEDURE NA URINARNOM SISTEMU
(BLOKOVI 1040-1129, OSIM BLOKOVA: 1083 I 1097)

ANATOMSKA REGIJA

10.1 BUBREG

TIP PROCEURE

10.1.1 PREGLED

1040 Dijagnostičke procedure na bubregu

36652-00 Retrogradna ureterorenoskopija

Uključuje: cistoskopiju

ureteroskopiju

uretralnu dilataciju

10.1.2 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE

1041 Manipulacija ili ekstrakcija kalkulusa iz bubrega

30450-01 Ekstrakcija bubrežnog kamena pomoću imidžinga (tehnike vizuelizacije)

Perkutana ekstrakcija kamena renalnog trakta

Uključuje: ureter

Isključuje: proceduru perkutanom nefroskopijom (PCNL)

36627-02 Perkutana nefroskopija sa ekstrakcijom kalkulusa iz bubrega (ekstrakcija klješticama, bez fragmentacije)

Isključuje: proceduru sa ekstrakcijom

- 3 ili više kamena

- jednog kamena ≥ 3 cm u bilo kojoj projekciji

proceduru sa fragmentacijom

36652-01 Retrogradna ureterorenoskopija sa push back manipulacijom kalkulusa u bubreg

Uključuje: cistoskopiju

ureteroskopiju

uretralnu dilataciju

Isključuje: proceduru kod:

- ekstrakcije kamena

- fragmentacije i ekstrakcije kamena

- fragmentacije kamena

36654-02 Retrogradna ureterorenoskopija sa ekstrakcijom kalkulusa iz bubrega klješticama

Uključuje: cistoskopiju

ureteroskopiju

uretralnu dilataciju

Isključuje: manipulaciju renalnog kamena

proceduru sa fragmentacijom

1042 Ostale procedure primene, insercije ili uklanjanja na bubregu

36649-00 Zamena nefrostomskog katetera

Zamena drenažne cevi pijelostome

36604-00 Antegradno plasiranje ureteralnog katetera kroz perkutanu nefrostomiju - tehnika interventne radiologije

36605-00 Antegradno plasiranje ureteralnog katetera kroz perkutanu nefrostomiju sa uklanjanjem kalkulusa - tehnika interventne radiologije

Uključuje: uklanjanje kamena iz:

- bubrega

- uretera

36607-00 Antegradno plasiranje ureteralnog katetera kroz perkutanu nefrostomiju sa balon dilatacijom uretera - tehnika interventne radiologije

Uključuje: balon dilataciju:

- bubrega

- uretera

10.1.3 INCIZIJA

1043 Perkutana nefroskopija

Uključuje: antegradnu pijeloskopiju

inserciju stenta u ureter

Isključuje: proceduru kod ekstrakcije renalnog kamena

36627-00 Perkutana nefroskopija

36633-00 Perkutana nefroskopija sa incizijom pijelona

36633-01 Perkutana nefroskopija sa incizijom kaliksa

36633-02 Perkutana nefroskopija sa incizijom uretera

1044 Nefrolitotomija sa odstranjenjem kamena

Pijelolitotomija sa uklanjanjem kalkulusa

Uključuje: kaliorafiju

nefrostomiju

pijeloplastiku

pijelostomiju

36540-00 Nefrolitotomija sa odstranjenjem ≤ 2 kalkulusa

Isključuje: proceduru kod uklanjanja koralnih kalkulusa

36543-00 Nefrolitotomija sa odstranjenjem ≥ 3 kalkulusa

Uključuje: uklanjanje koralnih kalkulusa

1045 Ostale procedure incizije na bubregu

36537-00 Eksploracija perirenalnog prostora sa drenažom

Kalikotomija

Drenaža perinefritičkog apscesa

Pijelotomija

Uključuje: drenažu

Isključuje: proceduru kod biopsije perirenalnog ili perivezikalnog tkiva

36537-01 Eksploracija bubrega sa biopsijom ili drenažom

Nefrotomija

Uključuje: biopsiju

drenažu

Isključuje: Uklanjanje kalkulusa