Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVE I NAČINU UPLATE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

("Sl. glasnik RS", br. 73/2020, 76/2020 i 78/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se način i postupak podnošenja prijave za dobijanje jednokratne novčane pomoći punoletnih državljana Republike Srbije koji nisu primaoci penzije ili primaoci novčane socijalne pomoći (u daljem tekstu: prijava), kao i način uplate jednokratne novčane pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije u skladu sa Uredbom o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RSˮ, br. 60/20, 62/20 - dr. propis i 65/20 - dr. propis, u daljem tekstu: Uredba).

Republika Srbija će izvršiti uplatu jednokratne novčane pomoći licima iz stava 1. ovog člana u iznosu od 100 (sto) evra u dinarskoj protivvrednosti preračunato po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, što na dan stupanja na snagu Uredbe iznosi 11.759,40 dinara (u daljem tekstu: jednokratna novčana pomoć).

Član 2

Primaoci penzija i primaoci novčane socijalne pomoći stekli su pravo na jednokratnu novčanu pomoć u skladu sa članom 1. Uredbe.

Primaoci penzija i primaoci novčane socijalne pomoći iz stava 1. ovog člana, ne podnose prijavu u skladu sa ovim pravilnikom.

Licima iz stava 2. ovog člana, uplata se vrši na osnovu podataka iz člana 4. stav 1. tač. 2) i 3) Uredbe.

Član 3

Punoletni državljani Republike Srbije, izuzev primalaca penzija ili primalaca novčane socijalne pomoći (u daljem tekstu: državljani), podnose prijavu:

1) elektronskim putem preko portala Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), putem veb adrese https://idp.trezor.gov.rs/ (u daljem tekstu: portal); ili

2) telefonskim putem u periodu od 15. maja do 5. juna 2020. godine - pozivanjem kontakt centra, čijim radom upravlja Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, na broj 0800101100 (u daljem tekstu: kontakt centar).

Lica lišena slobode koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija prijave podnose preko Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

U cilju uplate jednokratne novčane pomoći licima iz stava 2. ovog člana, podatke o tim licima Ministarstvu finansija dostavlja Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

Član 4

Prilikom podnošenja prijave, punoletni državljani Republike Srbije, koji nisu primaoci penzije ili primaoci novčane socijalne pomoći dostavljaju sledeće podatke:

1) jedinstveni matični broj građanina (JMBG);

2) registarski broj važeće lične karte;

3) naziv banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren račun na koji se uplaćuje jednokratna novčana pomoć, i to izborom sa padajuće liste banaka.

Lica lišena slobode koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, mogu umesto podatka iz stava 1. tačka 2) ovog člana navesti matični broj iz ličnog lista iz čl. 9. i 71. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Službeni glasnik RS", br. 55/14 i 35/19).

Važenje dokumenta iz stava 1. tačka 2. ovog člana prilikom prijave utvrđuje se saglasno rokovima iz člana 3. st. 4. i 5. Uredbe.

Član 5

Radi sprovođenja uplate jednokratne novčane pomoći u Ministarstvu uspostavljen je privremeni registar punoletnih državljana Republike Srbije, koji na dan stupanja na snagu Uredbe imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, sa važećom ličnom kartom, i to: svim primaocima penzija, svim primaocima novčane socijalne pomoći kao i onima koji su se prijavili za dobijanje jednokratne novčane pomoći, a koji sadrži Uredbom propisane podatke (u daljem tekstu: privremeni registar).

Član 6

Direktni pristup privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije imaju ovlašćeni administratori.

Ovlašćeni administrator može direktno pristupiti privremenom registru radi grupnog pregleda podataka o punoletnim državljanima Republike Srbije koji imaju pravo na jednokratnu naknadu, radi isključivanja podataka o punoletnim državljanima Republike Srbije koji imaju pravo na jednokratnu naknadu iz privremenog registra u skladu s članom 6. Uredbe ili u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, kao i radi registracije podataka o punoletnim državljanima Republike Srbije koji imaju pravo na jednokratnu naknadu.

Ostali autorizovani korisnici (u daljem tekstu: operateri) kojima je otvoren nalog da pristupaju privremenom registru, ne pristupaju direktno podacima o punoletnim državljanima Republike Srbije koji imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć, već isključivo putem portala jediničnim upitom po broju lične karte punoletnog državljanina Republike Srbije koji ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć, kao i radi registracije podataka o punoletnim državljanima Republike Srbije koji imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

Član 7

Ministarstvo posle podnošenja prijave državljanina pristupa utvrđivanju ispunjenosti uslova za uplatu jednokratne novčane pomoći na osnovu podataka koji se nalaze u centralnom sistemu za elektronsku obradu i skladištenje podataka ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, odnosno u osnovnim službenim evidencijama o ličnom stanju građana ministarstva nadležnog za poslove državne uprave.

Ministarstvo podatke od značaja za uplatu jednokratne novčane pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije koji su primaoci penzije ili primaoci novčane socijalne pomoći pribavlja na osnovu podataka koji se nalaze u službenim evidencijama ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Dostavljanje, odnosno razmena podatka između organa javne vlasti vrši se isključivo elektronskim putem.

Član 8

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova za uplatu jednokratne novčane pomoći Ministarstvo, preko Uprave za trezor, dostavlja u elektronskom obliku Narodnoj banci Srbije podatke od značaja za uplatu jednokratne novčane pomoći, a koje su punoletni državljani Republike Srbije, koji nisu primaoci penzije ili primaoci novčane socijalne pomoći dostavili podnošenjem prijave iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 9

Narodna banka Srbije podatke iz člana 8. ovog pravilnika dostavlja na dalje postupanje bankama u skladu sa čl. 4. i 5. Uredbe.

Član 10

Pribavljene podatke od banaka iz čl. 4. i 7. Uredbe - Narodna banka Srbije, preko Uprave za trezor, dostavlja Ministarstvu, radi isplate jednokratne novčane pomoći.

Član 11

Prenos sredstava po osnovu uplate jednokratne novčane pomoći vrši se sa posebnog namenskog računa koji je otvoren za tu namenu u Ministarstvu - Upravi za trezor, na tekuće račune punoletnih državljana Republike Srbije, odnosno posebne namenske račune punoletnih državljana Republike Srbije koji su otvoreni kod poslovnih banaka za uplatu jednokratne novčane pomoći.

Član 12

Punoletni državljani Republike Srbije imaju mogućnost provere statusa prijave, preko portala ili kontakt centra.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".