Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA METODA I POSTUPAKA TRADICIONALNE MEDICINE

("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)

1. Sadržina Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, način i postupak obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi.

2. Metode i postupci tradicionalne medicine

Član 2

Tradicionalna medicina, u smislu ovog pravilnika, obuhvata one tradicionalne i metode i postupke prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, koji blagotvorno utiču na čovekovo zdravlje ili njegovo zdravstveno stanje i koji, u skladu sa važećom medicinskom doktrinom, nisu obuhvaćeni metodama i postupcima konvencionalne medicine.

Član 3

Metode i postupci tradicionalne medicine mogu se obavljati u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi koja je osnovana kao opšta ili specijalistička ordinacija doktora medicine, doktora stomatologije, poliklinika i kao ambulanta za zdravstvenu negu i ambulanta za rehabilitaciju.

Član 4

Metode prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije tradicionalne medicine su sledeće:

1) Ajurveda;

2) Akupunktura i srodne tehnike (beziglene stimulacije tačaka, zona i meridijana);

3) Tradicionalna kineska medicina;

4) Homeopatija;

5) Fitoterapija;

6) Kvantna medicina i srodne tehnike;

7) Hiropraksa i i osteopatija;

8) Reiki metoda;

9) Tradicionalna domaća medicina;

10) Makrobiotika u medicinske svrhe;

11) Aroma-terapija u medicinske svrhe;

12) Apiterapija u medicinske svrhe;

13) Či Gong vežbe, joga vežbe, hata joga vežbe i tai či čuan vežbe u medicinske svrhe.

3. Bliži uslovi u pogledu kadra

Član 5

Zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke tradicionalne medicine, ako pored uslova propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (u daljem tekstu: Zakon), za obavljanje odgovarajuće delatnosti zdravstvene ustanove i privatne prakse u pogledu kadra ima najmanje jednog zdravstvenog radnika koji ima dozvolu za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine koju izdaje Ministarstvo zdravlja, u sladu sa zakonom.

Član 6

Dozvola za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine izdaje se zdravstvenom radniku koji pored Zakonom propisanih uslova mora:

1) da ima završen medicinski, stomatološki, odnosno farmaceutski fakultet, kao i lica sa završenom drugom školom zdravstvene struke, položen stručni ispit i odobrenje za samostalni rad;

2) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

3) da je upisan u imenik nadležne komore zdravstvenih radnika;

4) da ima odgovarajuću edukaciju za obavljanje određenih metoda i postupaka tradicionalne medicine;

5) da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena krivična sankcija - mera bezbednosti zabrane obavljanja zdravstvene delatnosti, odnosno da mu odlukom nadležnog organa komore nije izrečena jedna od disciplinskih mera zabrane samostalnog rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad komora zdravstvenih radnika.

Doktor medicine i doktor stomatologije koji ima odgovarajuću edukaciju obavlja metode komplementarne medicine iz člana 4. stav 1. tač. 1)-13).

Magistar farmacije koji ima odgovarajuću edukaciju izrađuje terapijske preparate iz člana 4. stav 1. tač. 1), 4), 5) i 9), a samostalno može da obavlja metode tradicionalne medicine iz člana 4. stav 1. tač. 9), 10), 11),12) i 13).

Drugi zdravstveni radnik - sa završenom odgovarajućom visokom, višom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke koji ima odgovarajuću edukaciju obavlja metode komplementarne medicine iz člana 4. stav 1. tač. 10), 11),12) i 13).

4. Bliži uslovi u pogledu prostora

Član 7

Zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke tradicionalne medicine, ako osim zakonom propisanih uslova po pitanju prostora za delatnost za koju su registrovani, imaju i prostorije za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine, a za Tai Či Čuan i Joga vežbe i prostoriju za vežbe i svlačionicu.

Član 8

Osnivač privatne prakse dužan je da u prostorijama privatne prakse, na oglasnoj tabli, pored podataka istaknutih u skladu sa propisom kojim su utvrđeni bliži uslovi za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, istakne i sledeće:

1) fotokopiju dozvole Ministarstva zdravlja za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine;

2) spisak zdravstvenih radnika sa kojima je osnivač zaključio ugovor o radu.

5. Bliži uslovi u pogledu opreme

Član 9

Zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke tradicionalne medicine, ako pored odgovarajuće opreme za obavljanje zdravstvene delatnosti imaju obezbeđen radni sto, tri stolice, ležaj i orman, a u zavisnosti od vrste metode i postupaka tradicionalne medicine i sledeću opremu:

Akupunktura i srodne tehnike (beziglene stimulacije tačaka, zona i meridijana):

Akupunktura i srodne tehnike: pokretno svetlo ili lampa, setovi akupunkturnih igala za jednokratnu upotrebu ili individualni kompleti igala i sterilizator, biohazardni kontejner i krevet sa papirnim čaršavima za jednokratnu upotrebu;

Aparatura za srodne tehnike, zavisno od vrste metode: aparat za dijagnostiku tačaka, laser, čekić sa iglama moksa, kupice, lancete i slično, set za dezinfekciju kože, gaza, tupferi i slična pokretna kolica za instrumente i materijal;

Homeopatija:

Homeopatija: pored opreme iz tačke 1) podtačka (1) ovog člana potreban je komplet za standardni fizikalni pregled (slušalice, aparat za pritisak, lampa, pokretna ili ručna, špatule za pregled grla, perkusioni neurološki čekić) i druga oprema u zavisnosti od delatnosti zdravstvenog radnika;

Fitoterapija:

polica za skladištenje fitoterapeutskih sirovina i supstanci i osnovna oprema za izradu fitoterapeutskih preparata;

Kvantna medicina i srodne tehnike:

pored opreme za ordinaciju opšte medicine, ima atestiranu i od proizvođača sertifikovanu aparaturu iz domena kvantne medicine;

Hiropraksa i osteopatija:

pribor za neurološko i ortopedsko testiranje senzitiviteta refleksa i obima pokreta, specijalni krevet za korekciju kičme, negatoskop za čitanje rentgen snimaka, dodatna oprema zavisno od načina rada i kompetencija praktičara;

Aroma-terapija u medicinske svrhe:

polica za skladištenje sirovina i supstanci i osnovna oprema za izradu preparata za aromaterapiju, kao i krevet za aplikaciju preparata i masažu;

Apiterapija u medicinske svrhe:

polica za skladištenje sirovina i supstanci i osnovna oprema za izradu preparata;

Či Gong vežbe, joga vežbe, hata joga vežbe i tai či čuan vežbe u medicinske svrhe:

prostirka za vežbe.

6. Bliži uslovi u pogledu lekova i medicinskih sredstava

Član 10

Za metode i postupke tradicionalne medicine koje u pružanju zdravstvene zaštite koriste određene instrumente, aparate i uređaje koji se primenjuju na ljudima, bilo da se koriste samostalno ili u kombinaciji, uključujući i softver potreban za pravilnu primenu, zdravstveni radnik je dužan da obezbedi dokaz nadležne Agencije za lekove i medicinska sredstva da se radi o medicinskom sredstvu.

Član 11

Zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke tradicionalne medicine, ako pored obezbeđene odgovarajuće vrste i količine lekova i medicinskih sredstava, potrebnih za obavljanje odgovarajuće zdravstvene delatnosti, imaju obezbeđene, u zavisnosti od vrste metoda i postupaka tradicionalne medicine i sledeće:

1) ajurveda, ajurvedske lekove i preparate u količini potrebnoj za petodnevnu potrošnju;

2) tradicionalna kineska medicina, tradicionalne kineske lekove i preparate u količini potrebnoj za petodnevnu potrošnju;

3) homeopatija, homeopatske lekove u količini potrebnoj za petodnevnu potrošnju;

4) fitoterapija, fitoterapijske preparate u količini potrebnoj za petodnevnu potrošnju;

5) tradicionalna domaća medicina, tradicionalne preparate u količini potrebnoj za petodnevnu potrošnju.

Član 12

Zdravstvena ustanova i privatna praksa dužne su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

7. Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine ("Službeni glasnik RS", broj 119/07).

8. Stupanje na snagu

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".