Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVE ZA DOBIJANJE NOVČANE POMOĆI, NAČINU ISPLATE NOVČANE POMOĆI I PODNOŠENJA REKLAMACIJA

("Sl. glasnik RS", br. 42/2021 i 107/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način prijave za dobijanje novčane pomoći i dopunske novčane pomoći, način isplate sredstava novčane pomoći i dopunske novčane pomoći i podnošenja reklamacija predviđenih Zakonom o privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", br. 40/21 i 96/21 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Republika Srbija - Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), preko Uprave za trezor, izvršiće uplatu novčane pomoći licima iz člana 2. Zakona - u iznosu od dva puta po 30 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu Zakona, što na dan stupanja na snagu Zakona iznosi 3.527,37 dinara (u daljem tekstu: novčana pomoć), kao i dopunske novčane pomoći iz člana 2. Zakona u iznosu od 20 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 96/21), što na dan stupanja na snagu tog zakona iznosi 2.351,26 dinara (u daljem tekstu: dopunska novčana pomoć).

Član 3

Radi uplate novčane pomoći i dopunske novčane pomoći u Ministarstvu uspostavlja se privremeni registar koji sadrži Zakonom propisane podatke o punoletnim državljanima Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć, i to: punoletnim državljanima Republike Srbije, korisnicima penzija, primaocima novčane socijalne pomoći i licima u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija utvrđenih Zakonom (u daljem tekstu: Privremeni registar).

Član 4

Punoletni državljanin Republike Srbije, izuzev korisnika penzije, primaoca novčane socijalne pomoći i lica u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, podnosi prijavu u periodu od 28. aprila do 15. maja 2021. godine:

1) elektronskim putem preko portala Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), putem veb adrese https://idp.trezor.gov.rs/ (u daljem tekstu: portal);

2) telefonski putem kontakt centra, čijim radom upravlja Ministarstvo, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, pozivanjem na broj 0800101100 (u daljem tekstu: kontakt centar).

Punoletni državljanin Republike Srbije, izuzev korisnika penzije, primaoca novčane socijalne pomoći i lica u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, koji se nije prijavio u skladu sa članom 4. Zakona, podnosi prijavu u periodu od 15. novembra do 30. novembra 2021. godine, elektronski preko portala Uprave za trezor.

Član 5

Prilikom podnošenja prijave, punoletni državljanin Republike Srbije, koji nije korisnik penzije, primalac novčane socijalne pomoći, ili lice u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija dostavlja sledeće podatke:

1) jedinstveni matični broj građana;

2) registarski broj važeće lične karte;

3) izborom sa padajuće liste sa poslovnim imenima banaka, poslovno ime banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren račun tog državljanina na koji će se uplatiti novčana pomoć.

Član 6

Ministarstvu podatke o korisniku penzije dostavlja Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa Zakonom.

Ministarstvu podatke o primaocu novčane socijalne pomoći dostavlja Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u skladu sa Zakonom.

Ministarstvu podatke o licu u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, osim korisnika penzije, dostavlja Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, u skladu sa Zakonom.

Podaci iz st. 1-3. ovog člana važeći na dan stupanja na snagu zakona, dostavljaju se na način utvrđenih ovim pravilnikom.

Član 7

Ministarstvo po podnošenju prijave punoletnog državljanina Republike Srbije pristupa utvrđivanju ispunjenosti uslova za uplatu novčane pomoći na osnovu podataka koji se nalaze u službenim evidencijama organa javne vlasti, u skladu sa članom 3. stav 2. tačka 1) Zakona.

Ministarstvo po dostavljanju podataka od strane organa javne vlasti pristupa utvrđivanju ispunjenosti uslova za uplatu novčane pomoći na osnovu podataka koji se nalaze u službenim evidencijama organa javne vlasti, u skladu sa članom 3. stav 2. tač. 1)-4) Zakona.

Dostavljanje, odnosno razmena podatka između organa javne vlasti, vrši se isključivo elektronskim putem.

Član 8

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova za uplatu novčane pomoći Ministarstvo, preko Uprave za trezor, dostavlja u elektronskom obliku Narodnoj banci Srbije podatke od značaja za uplatu novčane pomoći, a koje su punoletni državljani Republike Srbije dostavili podnošenjem prijave.

Narodna banka Srbije podatke od značaja za uplatu novčane pomoći dostavlja na dalje postupanje bankama radi njihove dopune.

Pribavljene podatke od značaja za uplatu novčane pomoći od banaka Narodna banka Srbije, preko Uprave za trezor, dostavlja Ministarstvu, radi uplate novčane pomoći.

Član 9

Prenos sredstava punoletnim državljanima Republike Srbije, korisnicima penzija, primaocima novčane socijalne pomoći i licima u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija po osnovu uplate novčane pomoći vrši se sa posebnog namenskog računa koji je otvoren za tu namenu u Ministarstvu - Upravi za trezor, na tekuće račune punoletnih državljana Republike Srbije, odnosno posebne namenske račune punoletnih državljana Republike Srbije koji su otvoreni kod poslovnih banaka za uplatu novčane pomoći, odnosno depozitne račune zavoda za izvršenje krivičnih sankcija na koji se uplaćuje novčana pomoć.

Član 10*

Punoletni državljanin Republike Srbije ima mogućnost provere statusa prijave elektronski preko portala, u delu "Provera statusa prijave", kao i mogućnost podnošenja reklamacije u delu "Prijava problema" ili telefonski putem kontakt centra, osim u slučaju iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika kada se provera statusa prijave i podnošenje reklamacija vrši preko portala.

Korisnik penzije i primalac novčane socijalne pomoći ima mogućnost podnošenja reklamacije elektronski preko portala u delu "Prijava problema" ili telefonski putem kontakt centra, osim u slučaju iz člana 2. stav 1. tačka 6. Zakona kada se provera statusa prijave i podnošenje reklamacija vrši preko portala.

Lice u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ima mogućnost reklamacije podnošenjem prijave Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Član 11

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Narodna banka Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje će po reklamacijama lica iz člana 9. Pravilnika Ministarstvu - Upravi za trezor dostavljati dodatne podatke za isplatu, u skladu sa zakonom, na adresu elektronske pošte određenu za navedene svrhe, osim u slučaju iz člana 2. stav 1. tačka 6. Zakona kada se provera statusa prijave i podnošenje reklamacija vrši preko portala.

Član 12

Pristup privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije imaju ovlašćeni administratori i autorizovani korisnici.

Direktni pristup privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije imaju ovlašćeni administratori.

Ovlašćeni administrator može direktno pristupiti privremenom registru radi grupnog pregleda podataka o punoletnim državljanima Republike Srbije koji imaju pravo na novčanu pomoć, mogućnosti isključivanja podataka o punoletnim državljanima Republike Srbije iz privremenog registra koji imaju pravo na novčanu pomoć.

Autorizovani korisnici kojima je otvoren nalog da pristupaju privremenom registru, ne pristupaju direktno podacima o punoletnim državljanima Republike Srbije koji imaju pravo na novčanu pomoć, već isključivo putem portala jediničnim upitom po jedinstvenom matičnom broju građanina (JMBG) i po broju lične karte punoletnog državljanina Republike Srbije, koje punoletni državljanin Republike Srbije dostavlja prilikom podnošenja reklamacije.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopunama
Pravilnika o načinu prijave za dobijanje novčane pomoći, načinu isplate novčane pomoći i podnošenja reklamacija

("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".