Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O KUĆNOM REDU

("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuje se kućni red u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama (u daljem tekstu: zgrada) na teritoriji Grada Subotice (u daljem tekstu: Grad).

Pod kućnim redom, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumevaju se prava i obaveze stanara zgrade u cilju omogućavanja nesmetanog stanovanja i pravilnog korišćenja stambenog, stambeno-poslovnog prostora u zgradi, zajedničkih prostorija, zajedničkih delova zgrade, zajednički ograđenog prostora koji pripada zgradi, instalacija, uređaja i opreme zgrade u pogledu njihove upotrebe, čuvanja od oštećenja i održavanja čistoće, reda i mira u zgradi.

Član 2

Stanarom zgrade, u smislu ove odluke, smatra se: vlasnik stana i drugih posebnih delova zgrade, zakupac stana kao i podstanari ovih lica, članovi njihovog porodičnog domaćinstva kao i druga lica koja stanuju sa njima i vlasnik, odnosno korisnik poslovne prostorije u zgradi, kao i lica zaposlena u poslovnim prostorijama u zgradi (u daljem tekstu: stanari).

Član 3

Zajedničke prostorije zgrade, u smislu ove odluke, su: tavan, vešernica, prostorija za sušenje rublja, podrum, biciklana, prostorija za rad organa upravljanja zgradom, prostorija za smeštaj smeća, ostava za smeštaj opreme za tekuće održavanje zgrade, zajednička ostava i slično.

Zajednički delovi zgrade, u smislu ove odluke, su: hodnici, krov, dimnjaci, krovne terase, fasada, stepenište, pristupne galerije, svetlarnici i slično.

Zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi, u smislu ove odluke, je dvorište zgrade koje služi za potrebe svih stanara i koristi se u skladu sa njegovom namenom.

Instalacije, uređaji i oprema zgrade, u smislu ove odluke, su: instalacija vodovoda, toplovoda i kanalizacije, elektro, plinske instalacije, PTT, TV i gromobranske instalacije, protivpožarna-hidrantska mreža, liftovska postrojenja, kao i odgovarajuće podstanice, hidroforska postrojenja, razvodni ormani i slično.

II PRAVA I OBAVEZE STANARA

Član 4

O kućnom redu u zgradi staraju se stanari i organ upravljanja.

Organ upravljanja zgradom, u smislu ove odluke jeste skupština zgrade, odnosno savet zgrade.

Skupštinu zgrade, odnosno savet zgrade čine svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Skupština zgrade može se obrazovati u zgradi, odnosno delu zgrade koji čini građevinsku odnosno funkcionalnu celinu (lamela, ulaz i sl.), sa više od deset vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade.

U zgradi, odnosno delu zgrade sa deset i manje vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade, umesto skupštine zgrade obrazuje se savet zgrade.

Predsednik organa upravljanja bira se većinom glasova članova organa upravljanja.

Član 5

U svakom ulazu u zgradu organ upravljanja dužan je da na vidnom mestu istakne ovu odluku.

Organ upravljanja je takođe dužan da sastavi spisak zajedničkih prostorija sa naznakom njihove namene, i da na vidnom mestu istakne obaveštenje o tome kod koga se spisak nalazi kako bi bio dostupan svim stanarima i nadležnim organima.

Organ upravljanja može sastaviti spisak stanara koji sadrži ime i prezime stanara i članova njihovog domaćinstva uz pisani pristanak svakog pojedinačnog stanara.

Član 6

Vlasnik stana ili poslovne prostorije ima pravo i obavezu da:

- utvrđuje potrebu za izvođenje radova na investicionom i tekućem održavanju zgrade i predlaže mere za njihovo izvođenje, i da plaća troškove investicionog i tekućeg održavanja zgrade, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast,

- obrazuje i učestvuje u radu organa upravljanja zgradom i postupa u skladu sa odlukama organa upravljanja zgradom, i

- naknadi štetu koju je prouzrokovao na zajedničkim prostorijama zgrade, zajedničkim delovima zgrade, zajednički ograđenom prostoru, instalacijama, uređajima i opremi zgrade.

Vlasnik stana ili poslovne prostorije može da organizuje dobrovoljne aktivnosti na održavanju zgrade i neposredne okoline zgrade.

Član 7

Stambene prostorije, zajedničke prostorije zgrade, zajedničke delove zgrade, zajednički ograđeni prostor, instalacije, uređaje i opremu zgrade stanari su dužni da koriste sa potrebnom pažnjom i da ih čuvaju od oštećenja i kvara.

Član 8

U svakom ulazu u zgradu, javno preduzeće za održavanje stambenih zgrada, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je povereno održavanje zgrade, dužno je da na vidnom mestu istakne uputstvo o načinu prijave kvara i oštećenja na instalacijama, uređajima i opremi zgrade.

Organ upravljanja zgradom dužan je da na vidnom mestu istakne obaveštenje o tome kome se stanari mogu obratiti u slučaju kvara lifta, instalacija, uređaja i opreme zgrade i kod koga se nalaze ključevi od prostorija u kojima su postavljene instalacije, uređaji i oprema.

Stanari su dužni da oštećenja i kvarove odmah prijave subjektima iz stava 1. ovog člana, odnosno stanaru određenom za prijem i prosleđivanje ovakvih obaveštenja.

Član 9

Zajedničke prostorije zgrade, zajednički delovi zgrade, zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi, instalacije, uređaji i oprema zgrade služe za potrebe svih stanara i dužni su da ih koriste sa potrebnom pažnjom i da ih čuvaju od kvarova i oštećenja, požara, poplava i slično.

Organ upravljanja zgradom utvrđuje redosled korišćenja zajedničkih prostorija i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi.

Stanari su dužni da se pridržavaju utvrđenog redosleda korišćenja zajedničkih prostorija.

Zajedničke prostorije se ne smeju koristiti za stanovanje niti izdavati na korišćenje u bilo koje svrhe osim prostorija koje se po posebnim propisima pretvaraju u stanove, poslovne prostorije i ateljee.

U zajedničkim prostorijama, zajednički ograđenom prostoru koji pripada zgradi, hodnicima, krovnim terasama, stepeništu, pristupnim galerijama i svetlarnicima zabranjeno je držati druge stvari, osim onih koje su nužne za njihovo namensko korišćenje.

Stanari su dužni da zajedničke prostorije zgrade, zajedničke delove zgrade, zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi i uređaje i opremu zgrade, posle upotrebe očiste i dovedu u red, a ključ od zajedničke prostorije, odnosno krovne terase, pristupne galerije i svetlarnika, vrate licu koje je odredio organ upravljanja zgradom.

Stanari su dužni da površinu oko zgrade redovno čiste, kose travu, orezuju živu ogradu i drugo rastinje, uklanjaju korov, održavaju betonske površine, trotoare, prilazne staze, uklanjaju građevinski i drugi otpad, kao i da preduzimaju druge radove kako bi prostor oko zgrade bio uredan (član 17. stav 4. Odluke o komunalnom redu).

Član 10

Stanovi moraju biti obeleženi brojevima, a stanari su dužni da brojeve uredno održavaju.

Član 11

Stanar može na spoljnim delovima zgrade (na fasadu ili portal objekta) u kojoj obavlja delatnost postaviti tablu sa natpisom poslovnog imena odnosno naziva na način kojim se ne dovodi do oštećivanja same zgrade, susedne zgrade i ne ugrožava bezbednost građana i okoline (član 44. stav 1. i stav 4. Odluke o komunalnom redu).

Natpise i reklame na vratima stana, stanar može postavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost, u skladu sa važećim propisima, a na zidnoj površini oko vrata uz saglasnost organa upravljanja.

Po prestanku obavljanja poslovne delatnosti ili po iseljenju, stanar je dužan da tablu, natpise i reklame ukloni i da površinu na kome su bili postavljeni dovede u ispravno stanje.

Član 12

Stanari su dužni da obezbede da ulaz u zgradu, stepenište, pristup krovnoj terasi, svetlarnicima, hodnicima i zajedničkim prostorijama budu slobodni radi nesmetanog prolaza i da se u korišćenju istih ne ponašaju na način koji narušava njihovu funkcionalnost, čistoću i higijenu (ostavljanje nameštaja, unošenje blata, ostavljanje smeća, otpada i sl.).

Član 13

Organ upravljanja zgradom donosi odluku o tome da li se u zajednički ograđenom prostoru - dvorištu zgrade mogu držati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade.

Ako organ upravljanja zgradom odluči da se u dvorištu mogu držati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade, odrediće deo dvorišta za tu svrhu, vodeći računa da u dvorištu ostane dovoljno prostora za uobičajene zajedničke potrebe stanara.

Član 14

Organ upravljanja zgradom je dužan da za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda, obezbede da prostori na stepeništu, svetlarnicima, tavanu, podrumu i drugim zajedničkim prostorijama i zajedničkim delovima zgrade budu zatvoreni.

Stanari su dužni da sa prozora, terasa, balkona i lođa uklanjaju sneg i led, pri čemu moraju voditi računa da ne oštete zajedničke prostorije i zajedničke delove zgrada, i da ne ugrožavaju bezbednost ostalih stanara i prolaznika.

Stanari, su dužni da u zimskom periodu preduzmu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u stanovima i poslovnim prostorijama.

Organ upravljanja zgradom je dužan u zimskom periodu obezbediti preduzimanje mera zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u zajedničkim prostorijama.

Član 15

Nije dozvoljeno sušenje rublja na otvorenim delovima zgrade (prozori, terase, balkoni i lođe) koji su vidljivi sa ulice ili druge javne površine, ako u zgradi postoji prostorija za sušenje rublja.

Nije dozvoljeno sa prozora, terasa, balkona i lođa trešenje tepiha, posteljine, stolnjaka i drugih stvari, kao i bacanje otpada svih vrsta.

Skupština zgrade određuje mesto i vreme trešenja tepiha.

Nije dozvoljeno na terasama, balkonima i lođama držanje stvari i predmeta koji narušavaju izgled zgrade (nameštaj, ogrevni materijal i sl.).

Na delovima zgrade iz stava 1. ovog člana zabranjeno je držanje stvari, odnosno predmeta koji bi usled pada mogli povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila.

Cveće u saksijama može se držati na prozorima, terasama, balkonima i lođama, ili na ivici istih samo u određenim sigurnosnim posudama.

Pranje terasa i zalivanje cveća mora se obavljati tako da voda ne kvasi fasadu zgrade, balkone, druge terase ili prolaznike i vozila.

Član 16

Stanari su dužni da ogrevni materijal drže u podrumu, a u zgradama bez podruma, na mestima koja odredi organ upravljanja zgradom.

Nije dozvoljena priprema i cepanje ogrevnog materijala u stanovima i na drugim mestima koja za to nisu određena.

Stanari su dužni da odmah po unošenju ogrevnog materijala u podrum ili druga za to određena mesta, očiste i dovedu u red mesto na kojem je materijal bio istovaren.

Držanje tečnog gasa (butana), tečnih goriva (lož-ulja) i drugih zapaljivih materijala na određenim mestima u zgradi mora biti uz saglasnost najmanje polovine prisutnih članova organa upravljanja, ili pismene saglasnosti odsutnih članova organa upravljanja i u skladu zakonskim i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast.

Član 17

Stanari su dužni da ulaznu kapiju ili ulazna vrata drže otključanom, osim ako zgrada ima spoljne signalne uređaje za pozivanje stanara.

Ulazna kapija ili ulazna vrata zaključavaju se u vremenu od 23,00 do 05,00 narednog dana leti, i od 22,00 do 06,00 časa narednog dana zimi, ako zgrada nema spoljne signalne uređaje za pozivanje stanara.

Stanari koji daljinskim upravljačem otvaraju ulaznu kapiju radi ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta, dužni su da provere da li je kapija zaključana nakon ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta.

Član 18

Organ upravljanja zgradom stara se o redovnoj kontroli ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi.

Lift se ne može koristiti protivno svojoj nameni i nosivosti, odnosno za prenos teškog građevinskog materijala, nameštaja i opreme za stan, koji po svojoj težini i dimenzijama nisu primereni tehničkim karakteristikama lifta.

Uputstvo za upotrebu lifta mora biti vidno istaknuto.

U slučaju kvara lifta, lift se mora isključiti iz upotrebe, na svim vratima lifta mora se istaći upozorenje da je lift u kvaru i o nastalom kvaru obavestiti javno preduzeće za održavanje stambenih zgrada, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je povereno održavanje zgrade, o čemu se stara organ upravljanja zgradom.

Član 19

U lavaboe, kade i druge sanitarne uređaje koji su povezani na kanalizacionu instalaciju, nije dozvoljeno bacanje otpadaka i drugih predmeta koji mogu zagušiti ili oštetiti instalacije.

Član 20

Kotlarnicom i instalacijama grejanja u zgradi može rukovati samo stručno lice.

Organ upravljanja zgradom određuje vreme početka, odnosno vreme prestanka korišćenja individualne ili blokovske kotlarnice kojom upravljaju stanari zgrade.

Kod zgrada priključenih na daljinsko grejanje, režim grejanja određen je posebnim gradskim propisom.

Član 21

U stanovima, zajedničkim i poslovnim prostorijama u zgradi nije dozvoljeno postavljati ili demontirati instalacije, uređaje i opremu zgrade, bez saglasnosti nadležne organizacije odnosno kada su u pitanju radova za koje je potrebno pribaviti odobrenje, bez odobrenja nadležnog organa, kao i vršiti druge prepravke bez odobrenja vlasnika stana ili poslovnog prostora.

Član 22

Lice koje izvodi građevinske, građevinsko-zanatske odnosno instalaterske radove u zgradi ili na zgradi, dužno je da prethodno o tome obavesti stanare, odnosno organ upravljanja zgradom i prijavi dan početka, vrstu i trajanje radova, i da po obavljenom poslu prostorije u zgradi koje su bile predmet radova ili na bilo koji način vezane za izvođenje radova, ostavi u ispravnom stanju.

Obavezu obaveštavanja iz stava 1. ovog člana, ima stanar koji izvodi radove u stanu ili poslovnim prostorijama, kao i obavezu da prikaže odobrenje iz člana 21. ove odluke, predsedniku organa upravljanja zgradom.

Radovi iz stava 1. i 2. ovog člana, osim u slučajevima havarije, i potrebe za hitnim intervencijama, ne mogu se izvoditi u vreme određeno kao vreme odmora.

Član 23

Prozori na podrumu moraju imati rešetku ili gustu žičanu mrežu koja sprečava ubacivanje predmeta koji mogu da izazovu požar ili druga oštećenja zgrade.

Član 24

Pri korišćenju stana, poslovnih i zajedničkih prostorija, zajednički ograđenog prostora koji pripada zgradi, hodnika, krovnih terasa, stepeništa i pristupnih galerija u zgradi, zabranjeno je vikom, bukom, trčanjem, skakanjem, igranjem lopte i sličnim postupcima ometati stanare u mirnom korišćenju stana.

Radnim danima u vremenu od 16,00 do 18,00 i od 22,00 do 06,00 časova narednog dana, a u danima vikenda u vremenu od 16,00 do 18,00 časova i od 22,00 do 07,00 časova narednog dana, stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora).

Organ upravljanja zgradom može samostalno da odredi i drugi vremenski period kao vreme odmora i ta odluka mora biti istaknuta na oglasnoj tabli zajedno sa ovom odlukom.

Član 25

Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i drugu nečistoću po stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama, liftu, uređajima u zgradi i u dvorištu.

Zabranjeno je prljati ili na bilo koji način oštećivati zidove, vrata, prozore, uređaje i druge delove zgrade.

Zabranjeno je uništavati i oštećivati ograde, zelenilo i druge elemente uređenja površine oko zgrade.

Član 26

Stanari moraju omogućiti deratizaciju zajedničkih prostorija u zgradi po nalogu ovlašćenog preduzeća, odnosno ustanove i nadležne inspekcije.

III NADZOR

Član 27

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke vrši sekretarijat Gradske uprave nadležan za inspekcijsko-nadzorne poslove putem komunalnog, građevinskog i inspektora za zaštitu životne sredine.

Predsednik organa upravljanja zgradom dužan je da pruži pomoć licu iz stava 1. ovog člana, tako što ukazuje na pojedinačne propuste stanara i daje podatke o stanarima koji se ne pridržavaju kućnog reda u zgradi.

Član 28

Komunalno-policijske poslove obavlja komunalni policajac koji je, pored ovlašćenja propisanih zakonom, ovlašćen da:

4) izda prekršajni nalog;

5) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo;

6) podnese zahtev za vođenje prekršajnog postupka.

Ukoliko komunalni policajac u obavljanju komunalno-policijskih poslova uoči povredu propisa iz nadležnosti drugog organa, obavestiće odmah o tome, pisanim putem, nadležni organ.

IV KAZNENE ODREDBE

Član 29

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj stanari kao fizička lica ako:

1. stambene prostorije, zajedničke prostorije zgrade, zajedničke delove zgrade, zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi, instalaciju, uređaje i opremu zgrade ne koriste sa potrebnom pažnjom i ne čuvaju ih od kvarova i oštećenja (član 7.);

2. u slučaju oštećenja ili kvarova zajedničkih prostorija zgrade, zajedničkih delova zgrade, zajednički ograđenog prostora koji pripada zgradi, instalacija, uređaja i opreme zgrade ne postupe u smislu odredbe člana 8. stav 3. ove odluke;

3. ne koriste sa potrebnom pažnjom i ne čuvaju od kvarova i oštećenja, požara, provala i sl. zajedničke prostorije zgrade, zajedničke delove zgrade, zajednički ograđen prostor koji pripada zgradi, instalacije, uređaje i opremu zgrade (član 9. stav 1.);

4. zajedničke prostorije ne koriste prema utvrđenom redosledu (član 9. stav 3.);

5. zajedničke prostorije zgrade koriste protivno odredbi člana 9. stav 4. ove odluke;

6. u zajedničkim prostorijama, zajednički ograđenom prostoru koji pripada zgradi, hodnicima, krovnim terasama, stepeništu, pristupnim galerijama i svetlarnicima drže druge stvari, osim onih koje su nužne za njihovo namensko korišćenje (član 9. stav 5.);

7. zajedničke prostorije zgrade, zajedničke delove zgrade, zajednički ograđeni prostor koji pripada zgradi, uređaje i opremu zgrade posle upotrebe ne očiste i dovedu u red, kao i ključ od prostorija ne vrate licu koje je odredio organ upravljanja (član 9. stav 6.);

8. površinu oko zgrade ne održavaju u skladu sa članom 9. stav 7. ove odluke;

9. ne obezbede da ulaz u zgradu, stepenište, pristup krovnoj terasi, svetlarnicima, hodnicima i zajedničkim prostorijama bude slobodan i isti ne koriste na način utvrđen odredbom člana 12. ove odluke;

10. tečni gas i gorivo drže protivno odredbi člana 16. stav 4. ove odluke;

11. ne postupaju u skladu sa članom 17. ove odluke;

12. neovlašćeno rukuju kotlarnicama i instalacijama grejanja protivno odredbi člana 20. stav 1. ove odluke;

13. postavljaju ili demontiraju instalacije, uređaje i opremu zgrade protivno odredbi člana 21. ove odluke;

14. ne postupaju u skladu sa članom 22. stav 2. ove odluke;

15. ne postupaju u skladu sa članom 23. ove odluke;

16. ne postupaju u skladu sa članom 26. ove odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara, kazniće se pravno lice za prekršaj iz stava 1. tačke: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, i 16. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 dinara, za prekršaj iz stava 2. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 250.000,00 dinara, za prekršaj iz stava 2. ovog člana, kazniće se i preduzetnik.

Član 30

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj zgrada kao pravno lice, ako organ upravljanja zgradom:

1. ne istakne u svakom ulazu u zgradu na vidnom mestu ovu odluku i spisak zajedničkih prostorija sa naznakom njihove namene (član 5. stav 1. i 2.);

2. ne istakne na vidnom mestu obaveštenje o tome kome se stanari mogu obratiti u slučaju kvara lifta, instalacija, uređaja i opreme zgrade, i kod koga se nalaze ključevi od prostorija u kojima su instalacije, uređaji i oprema zgrade (član 8. stav 2.);

3. ne utvrdi raspored korišćenja zajedničkih prostorija i ne stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi (član 9. stav 2.);

4. odluku o držanju automobila i drugih motornih vozila u dvorištu ne donese u smislu odredbe člana 13. ove odluke;

5. ne obezbedi da za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda, prostori na stepeništu, svetlarnicima, tavanu, podrumu i drugim zajedničkim prostorijama i zajedničkim delovima zgrade budu zatvoreni (član 14. stav 1.)

6. ne preduzme u zimskom periodu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u zajedničkim prostorijama (član 14. stav 4.);

7. se ne stara o redovnoj kontroli ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradu; uputstvo za upotrebu lifta ne istakne na vidnom mestu; odnosno u slučaju kvara lifta isti ne isključi iz upotrebe, ne istakne upozorenje o kvaru lifta i o nastalom kvaru ne obavesti javno preduzeće za održavanje stambenih zgrada, drugo pravno lice ili preduzetnika kome je povereno održavanje zgrade (član 17. stav 1, 3. i 4.).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i predsednik organa upravljanja.

Član 31

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj javno preduzeće za održavanje stambenih zgrada ili drugo pravno lice kome je povereno održavanje zgrade, ako ne istakne na vidnom mestu u svakom ulazu u zgradu, uputstvo o načinu prijave kvara na instalaciji, uređajima i opremi zgrade (član 8. stav 1.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik kome je povereno održavanje zgrade novčanom kaznom od 10.000,00 do 250.000,00 dinara.

Član 32

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00 dinara, kazniće se lice ako ne postupi u skladu sa članom 22. stav 1. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000,00 do 250.000,00 dinara.

Član 33

Za sledeće prekršaje izdaje se prekršajni nalog, ako lice:

1. ne uklanja sa prozora, terase, balkona i lođa sneg i led (član 14. stav. 2.)

2. ne preduzme, u zimskom periodu, mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u stanu ili poslovnom prostoru (član. 14. stav 3.)

3. suše rublje na otvorenim delovima zgrada protivno odredbi člana 15. stav 1. ove odluke;

4. sa prozora, terasa, balkona i lođa tresu tepihe, posteljinu i druge stvari, kao i bacaju otpad (član 15. stav 2);

5. na terasama, balkonima i lođama drži stvari, odnosno predmete protivno odredbi člana 15. stav. 4. i 5. ove odluke;

6. drži cveće i pranje terasa i zalivanje cveća vrše protivno odredbi člana 15. stav 6. i 7. ove odluke;

7. ne drži ogrevni materijal u smislu člana 16. stav 1. ove odluke;

8. pripremu i cepanje ogrevnog materijala vrši protivno odredbi člana 16. stav 2. ove odluke;

9. po unošenju ogrevnog materijala ne postupi u smislu odredbe člana 16. stav 3. ove odluke;

10. lift koristi protivno odredbi člana 18. stav 2. ove odluke;

11. ne postupi u skladu sa članom 24. ove odluke;

12. postupi suprotno odredbi člana 25. ove odluke.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana izdaje se prekršajni nalog u iznosu od:

1) za fizičko lice 2.500,00 dinara;

2) za odgovorno lice u pravnom licu 2.500,00 dinara;

3) za preduzetnike 10.000,00 dinara:

4) za pravna lica 10.000,00 dinara.

Član 34

Prekršajni nalog sadrži sledeće pouke i upozorenja:

1) da se lice protiv koga je izdat prekršajni nalog ako prihvati odgovornost i u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene kazne oslobađa plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne;

2) da lice protiv koga je izdat prekršajni nalog može prihvatiti odgovornost za prekršaj i nakon isteka roka od osam dana od prijema prekršajnog naloga ako pre postupka izvršenja dobrovoljno plati celokupan iznos izrečene novčane kazne;

3) da lice protiv koga je izdat prekršajni nalog koje ne prihvata odgovornost za prekršaj ima pravo da u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga podnese zahtev za sudsko odlučivanje tako što će lično ili preko pošte predati prekršajni nalog nadležnom prekršajnom sudu uz naznačenje suda kome se zahtev podnosi;

4) da će lice protiv koga je izdat prekršajni nalog biti dužno da pored plaćanja novčane kazne utvrđene prekršajnim nalogom nadoknadi sudske troškove u slučaju da zatraži sudsko odlučivanje a sud utvrdi da je odgovoran za prekršaj;

5) da će prekršajni nalog postati konačan i izvršan po proteku roka od osam dana od dana prijema ako lice protiv koga je izdat prekršajni nalog u tom roku ne plati novčanu kaznu ili ne zahteva sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu;

6) da će lice protiv koga je izdat prekršajni nalog u slučaju prinudnog izvršenja izrečene novčane kazne, biti dužno da nadoknadi troškove izvršenja određene rešenjem o prinudnoj naplati;

7) da će se fizičkom licu, preduzetniku i odgovornom licu u pravnom licu protiv koga je izdat prekršajni nalog neplaćena novčana kazna zameniti kaznom zatvora ili radom u javnom interesu.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o kućnom redu ("Službeni list Opštine Subotica", br. 29/88, 1/90, 7/91, 18/91, 11/93, 11/94 i 1/96).

Član 36

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Subotice".