Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU I OPŠTEM UREĐENJU

("Sl. list grada Čačka", br. 11/2015 i 26/2016)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom propisuju se uslovi i način organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti upravljanja komunalnim otpadom i održavanja čistoće na površinama javne namene, uređenja, održavanja i zaštite sanacije parkova, zelenih i rekreacionih površina, upravljanje površinama javne namene, (raskopavanje površina javne namene, obezbeđivanje javnog osvetljenja), kao i druge mere za održavanje čistoće i komunalne higijene na teritoriji grada Čačka.

Član 2

Komunalna delatnost upravljanja komunalnim otpadom i održavanja čistoće na teritoriji grada Čačka je: sakupljanje smeća i drugih prirodnih i veštačkih otpadaka iz stambenih i poslovnih objekata, osim industrijskog otpada, uklanjanje komunalnog otpada sa površina javne namene, održavanje i pražnjenje posuda za smeće na površinama javne namene, čišćenje i pranje ulica, trgova, parkirališta i drugih površina javne namene.

Komunalnu delatnost upravljanja komunalnim otpadom i održavanje čistoće na površinama javne namene na teritoriji grada Čačka obavlja Javno komunalno preduzeće "Komunalac" Čačak (u daljem tekstu: JKP "Komunalac" Čačak), na način propisan ovom Odlukom.

Komunalnu delatnost upravljanja komunalnim otpadom i održavanje čistoće na površinama javne namene na teritoriji naseljenog mesta Mrčajevci obavlja Javno komunalno preduzeće "Moravac" Mrčajevci (u daljem tekstu: JKP "Moravac" Mrčajevci), na način propisan ovom Odlukom.

Član 3

Komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina je uređenje, tekuće i investiciono održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina i zasađivanje drveća, zaštitinog zelenila i drugog rastinja i trave, kresanje drveća i košenje trave, održavanje i čišćenje javnih zelenih površina.

Komunalnu delatnost održavanja javnih zelenih površina obavlja Javno komunalno preduzeće "Gradsko zelenilo" Čačak (u daljem tekstu: JKP "Gradsko zelenilo" Čačak) i JKP "Moravac" Mrčajevci u Mrčajevcima, na način propisan ovom odlukom.

Član 4

Površina javne namene, u smislu odredaba ove odluke, jeste prostor utvrđen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina i to:

1. javne saobraćajne površine: kolovozi, trotoari, razdelne i zaštitne trake i pojasevi, pešačke i biciklističke staze, pešačka ostrva, trgovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, mostovi i dr.,

2. javne zelene površine: parkovi, spomen parkovi, zelene površine sa skverovima, zelene površine duž i u okviru ulice (razdelne i zaštitne trake i pojasevi), travnjaci, drvoredi i drugi zasadi, zelene površine duž uređenih obala reka, kejova i drugih vodenih površina, pošumljeni tereni, rekreativne površine i dr.,

3. površine oko objekata javne namene (prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih, socijalnih ustanova i organizacija, kao i drugih objekata za čiju se izgradanju može utvrditi javni interes u skladu sa zakonom),

4. neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina.

Površine u javnom korišćenju, - u smislu odredaba ove odluke, su površine koje planskim dokumentom nisu određene kao površine javne namene, a dostupne su većem broju građana, kao što su izgrađene i uređene saobraćajne i zelene površine unutar i između otvorenih stambenih blokova, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonade, pasaži i dr.

Ostale površine, u smislu odredaba ove odluke, su površine koje nisu obuhvaćene stavom 1. i 2. ovog člana.

Upravljanje površinama iz stava 1. i 2. ovog člana obavlja JP "Gradac" Čačak u skladu sa Programom izgradnje javnih puteva i ulica.

II ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Član 5

Čišćenje i pranje površina javne namene i površina u javnom korišćenju na području grada Čačka (gradska i prigradska naselja) i naseljenih mesta Ovčar Banja i banja Gornja Trepča koje su obuhvaćene programom čišćenja i pranja površina javne namene vrši JKP "Komunalac" Čačak, a na području naseljenog mesta Mrčajevci JKP "Moravac" Mrčajevci.

O održavanju čistoće u drugim naseljenim mestima na teritoriji grada Čačka staraju se mesne zajednice.

Član 6

Program čišćenja i pranja površina javne namene i površina u javnom korišćenju, donosi Nadzorni odbor JKP "Komunalac" Čačak, odnosno JKP "Moravac" Mrčajevci.

Na program iz stava 1. saglasnost daje osnivač.

Finansiranje izvršenja Programa vrši se iz budžeta grada Čačka, a stručni nadzor nad izvršenjem Programa vrši JP "Gradac" Čačak.

Program iz stava 1. ovog člana donosi se za period od godinu dana i mora biti donet najkasnije do 01.11. tekuće godine za narednu godinu.

Član 7

Čišćenje površina javne namene i površina u javnom korišćenju - uklanjanje otpadaka i nečistoće i pranje, dužni su da vrše:

• na autobuskoj stanici - lice koje obavlja gradski prevoz,

• na površinama oko kioska i sličnih objekata - njihovi vlasnici, odnosno korisnici,

• na prostorima koji služe benzinskoj stanici - lice koje upravlja benzinskom stanicom,

• na groblju - preduzeće koje upravlja grobljem,

• na sportskim terenima - ustanova koja njima upravlja,

• na površinama gde se izvode građevinski i komunalni radovi, kao i oko tih površina - lice koje izvodi radove,

• na pijacama - preduzeće koje upravlja pijacom,

• na javnim parkiralištima - preduzeće koje upravlja parkiralištima,

• na javnim površinama oko trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih privrednih objekata - preduzeća, ustanove i vlasnici radnji,

• na površinama koje su dvorišni prostor oko zgrada koje koriste ustanove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, fizičke kulture, zdravstva, socijalne zaštite i slično - ustanove, korisnici tih prostora,

• na površinama u tržnim centrima - vlasnici, odnosno korisnici poslovnog prostora,

Organizatori javnih skupova i manifestacija, priređivači zabavnih igara, luna parkova i cirkuskih predstava na javnim površinama, dužni su da ugovore čišćenje prostora oko svojih objekata i iznošenje smeća koje se stvara u vreme i posle svojih nastupa i to pre izdavanja odobrenja za njihovo postavljanje od strane nadležnog organa.

Član 8

Čišćenje površina javne namene se vrši u toku cele godine od 07,00 do 22,00 časa.

Pranje površina javne namene vrši se:

- od 1. marta do 1. novembra u vremenu od 22,00 do 05,00 časova,

- od 1. novembra do 1. marta u vremenu od 05,00 do 22,00 časa.

Izuzetno pranje površina javne namene može se vršiti u toku celog dana, po proceni davaoca i korisnika usluga.

U periodu od 1. novembra do 1. marta (zimski period) pranje površina javnog saobraćaja može se vršiti ukoliko je temperatura u vreme pranja veća od +4ºC u određenom vremenskom periodu koji obezbeđuje da ne dođe do nastanka leda na mestima pranja i da dnevne temperature (24 sata) po prognozi neće biti ispod 0 ºC.

Vanredno čišćenje i pranje površina javne namene vrši se po nalogu JP "Gradac" Čačak.

Prilikom pranja ulica, izlozi, fasade zgrada koje se nalaze na regulaciji ulica, dvorišta ne smeju se prljati i kvasiti.

JKP "Komunalac" Čačak je dužno da raspored pranja ulica dostavi Gradskoj upravi za inspekcijski nadzor na početku godine.

III ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNEGA I LEDA

Član 9

JP "Gradac" Čačak dužno je da vrši čišćenje i uklanjanje snega na površinama javne namene u sledećim ulicama:

- Bate Janković - trotoar pored crkve do Suda,

- Cara Dušana - trotoar pored crkve do PU Čačak, trotoar pored Muzeja i prilaz Sudu,

- Gospodar Jovanova - trotoar pored Ekonomske škole i trotoar pored Muzeja,

- Plato ispred Gimnazije,

- Mutapova - trotoar pored Gimanzije,

- Župana Stracimira, parking i trotoar pored zgrade grada Čačka, trotoar pored platoa Doma kulture,

- Plato Doma kulture,

- Gradsko šetalište,

- Plato ispred poslovnih objekata (bivših robnih kuća "Partizan", "Partizanka" i "Ineks"),

- Skadarska - trotoari,

- Filipa Filipovića - trotoar od ulice Kralja Petra I do Učiteljske,

- Učiteljska - trotoar pored Dečijeg dispanzera,

- 1. oktobar - prilazne staze Medicini rada,

- Trotoari na mostovima,

- Pešački most,

- Jaše Prodanović - trotoar pored parka,

- M. Ćurčića - trotoari ka Autobuskoj stanici,

- Gradsko šetalište - plato ispred zgrade Fonda penzijskog osiguranja i Čačanske banke sa stepeništima,

- Sinđelićeva - trotoar - leva strana od Železničke do Svetozara Markovića,

- Svetozara Markovića - leva strana od Sinđelićeve do cara Lazara,

- Trotoari oko škola i dečijih obdaništa.

JP "Gradac" Čačak je odgovorno za čišćenje i uklanjanje snega sa javnih površina iz stava 1. ovog člana na način i u obimu koji obezbeđuje prohodnost navedenih površina za pešački saobraćaj, uz povećanu opreznost pešaka.

JP "Gradac" Čačak odgovorno je za uklanjanje snega i leda i posipanje sredstvima za topljenje leda na kolovizima ulica i mostovima.

Na ostalim površinama javne namene čišćenje snega i leda vrše preduzeća, odnosno ustanove kojima su iste poverene na korišćenje i upravljanje.

Uklanjanje snega i leda sa trotoara ispred stambenih zgrada individualnog i kolektivnog stanovanja i poslovnih prostorija koje nisu obuhvaćene stavom 1. ovog člana kao i sa trotoara u drugim delovima grada, vrše vlasnici istih, odnosno korisnici.

Zabranjeno je odlaganje snega i leda na kolovoznim površinama.

Član 10

Čišćenje i uklanjanje snega sa površina javne namene vrši se po nalogu JP "Gradac" Čačak, a iste moraju biti očišćene u roku od 24 časa po prestanku padavina.

Očišćen sneg sa određenih površina mora se odvoziti odgovarajućim vozilima.

Član 11

Sa krova i drugih spoljnih delova zgrada koje se graniče sa javnom saobraćajnom površinom ili saobraćajnom površinom u javnom korišćenju, vlasnici, odnosno korisnici zgrade, odnosno posebnih delova zgrade, dužni su da uklanjaju ledenice radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbednosti dobara i okoline.

Za uklanjanje ledenica sa spoljnog dela zgrade koji je u sastavu određenog stana ili drugog posebnog dela zgrade, a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik tog dela zgrade.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, vlasnici, odnosno korisnici zgrade, odnosno posebnog dela zgrade dužni su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova površina iz stava 1. ovog člana.

Član 12

Program zimskog održavanja donosi Nadzorni odbor JP "Gradac" Čačak.

Na program iz stava 1. saglasnost daje osnivač.

Program iz stava 1. ovog člana donosi se za nastupajuću zimsku sezonu i mora biti donet najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.

IV ZAŠTITA POVRŠINA JAVNE NAMENE

Član 13

U cilju zaštite površina javne namene i površina u javnom korišćenju, zabranjeno je:

1) bacati hartiju i druge otpatke van posuda za smeće ili na drugi način stvarati nečistoću,

2) koristiti javne površine za smeštaj i izlaganje robe, ambalaže i drugih stvari izuzev kad se to radi po posebnim propisima ili odobrenju nadležnog organa,

3) prosipati i ispuštati otpadne vode na površine javne namene i površine u javnom korišćenju,

4) deponovati na ulici, trotoaru ili drugim površinama javne namene ili površinama u javnom korišćenju kućno smeće, zemlju, pesak, građevinski materijal i sl.,

5) testerisati i cepati drva, razbijati ugalj ili drugi materijal,

6) prati motorna vozila na površinama javne namene ili u dvorištima a da vode otiču na ulice, trotoare i druge površine javne namene ili površine u javnom korišćenju,

7) istovarati i utovarati robu u vozila na mestima na kojima se nalaze ulični hidranti, šahte i slivnici,

8) popravljati ili servisirati motorna vozila ili obavljati druge zanatske radove na navedenim površinama,

9) izbacivati smeće iz putničkih i teretnih vozila na površine javne namene,

10) ostavljati neregistrovana, neispravna ili havarisana vozila, kamp prikolice, kao i druge stvari i predmete na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju,

11) prebirati i prikupljati otpatke i smeće koje je odloženo u posude za smeće,

12) neovlašćeno pomerati posude za smeće,

13) lepiti plakate i umrlice po zidovima zgrada, izlozima lokala, ogradama, uličnim drvoredima i stubovima, pisati grafitima po objektima i kulturnim spomenicima i sl.,

14) bacati leševe uginulih životinja u posude za smeće, na ulice, parkove i druge javne površine i površine u javnom korišćenju, kao i u kanalizacione, vodovodne šahte i druge otvore,

15) bacati nepregorelu šljaku, pepeo i druge zapaljive materije u posude za smeće,

16) prljati i oštećivati korpe za otpatke i posude za smeće na javnim površinama,

17) paliti smeće i drugi otpadni materijal u dvorištima ili na javnim površinama, odnosno površinama u javnom korišćenju,

18) prodavati poljoprivredne i druge proizvode van pijace na javnim površinama i površinama u javnom korišćenju,

19) izbacivati sneg i led na trotoar ili kolovoz,

20) vršiti i druge radnje koje utiču na čistoću javne površine i okoline.

Član 14

Kada komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da se postupa protivno odredbama člana 13. ove odluke ili se na drugi način ometa korišćenje komunalnih objekata, rešenjem će odrediti rok do 3 dana (koji može biti određen u časovima) za otklanjanje nepravilnosti.

Ukoliko se ne postupi po rešenju komunalnog inspektora izvršenje će se sprovesti prinudnim putem preko drugog lica, a na teret izvršenika.

Stvari, odnosno predmeti prinudno uklonjeni u slučaju iz prethodnog stava biće smeštene i čuvane na mestu koje obezbedi pravno lice, odnosno preduzetnik koje vrši prinudno uklanjanje stvari.

Lice koje vrši prinudno uklanjanje stvari dužno je da uklonjene stvari i predmete čuva 120 dana od dana uklanjanja, odnosno obaveštenja u kom roku ih vlasnik, odnosno korisnik može preuzeti.

Ukoliko se stvari ne preuzmu u roku od 120 dana, lice kome su stvari predate na čuvanje će ih prodati radi namirenja troškova uklanjanja i čuvanja.

Član 15

Uklanjanje uginulih životinja sa javnih površina dužno je da izvrši JKP "Komunalac" Čačak u roku od 4 sata od momenta prijema pisanog naloga inspektora.

Ukoliko na uginuloj životinji ne postoje vidljivi znaci da je uginula od fizičkog udara, komunalni inspektor je dužan da istovremeno sa izdavanjem naloga JKP "Komunalac" Čačak obavesti veterinarsku inspekciju, radi utvrđivanja uzroka uginuća, pre uklanjanja.

Član 16

Javna površina, odnosno površina u javnom korišćenju se mora očistiti od otpadaka i materijala nastalog pri kresanju drvoreda, uređenja travnjaka i skverova, kao i vršenja drugih sličnih poslova.

Član 17

Prevoz otpadnog papira, slame, špona, ogreva, građevinskog i drugog materijala (zemlja, pesak, betonska masa, šljunak, kreč, šljaka, strugotina i sl.), smeća, otpadaka, fekalija i drugog rastresitog materijala, vrši se vozilima koja su za tu vrstu podešena tako da se prilikom prevoza materijala ne rasipa i ne rastura.

Član 18

Istovar i utovar ogrevnog, građevinskog i drugog materijala i robe, može se vršiti brzo i bez odlaganja, na površinama javne namene i u jednosmernim ulicama, samo kada za to ne postoje drugi uslovi.

Korisnik je dužan da odmah po završetku istovara, odnosno utovara ukloni sa javne površine sve ostatke ambalaže, otpatke i nečistoću.

Član 19

JKP "Komunalac" Čačak i JKP "Moravac" Mrčajevci u Mrčajevcima, dužno je da postavi, održava i redovno prazni korpe za otpatke postavljene na površinama javne namene, a sredstva za njihovu nabavku i zamenu obezbeđuje "JP Gradac" Čačak.

Na ostalim površinama iz člana 4. stav 1. tačka 3. i stav 2. ove odluke, korpe za otpatke postavljaju i održavaju preduzeća, odnosno ustanove koje njima upravljaju, a ukoliko to ne učine iste će obezbediti JKP "Komunalac" Čačak, na teret sredstava preduzeća, odnosno ustanove.

Komunalni inspektor može naložiti postavljanje dodatnih korpi za otpatke odgovarajućim korisnicima.

V SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Član 20

Komunalni otpad jeste otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva.

U kućni otpad spadaju svi otpaci iz stambenih i poslovnih objekata (otpaci od životinjskih namirnica, pepeo iz peći na čvrsto gorivo, garež i sl.) uključujući i komunalni ambalažni otpad, stari nameštaj i aparate za domaćinstvo, osim otpadaka industrijske, zanatske i poljoprivredne delatnosti, šljake iz kotlarnice, zemlje, građevinskog šuta, kamena, cigle i sl.

Komunalni ambalažni otpad, u smislu ove odluke, je otpad od primarne i sekundarne ambalaže koji nastaje kao otpad u domaćinstvima ili industriji, zanatskim, uslužnim i drugim delatnostima a koji je sličan otpadu iz domaćinstva u pogledu njegove prirode ili sastava (papirna i kartonska ambalaža, plastična ambalaža, metalna i sl.).

Član 21

JKP "Komunalac" Čačak je dužno da vrši sakupljanje komunalnog otpada sa gradskog i seoskog područja, Ovčar Banje i banje Gornja Trepča, a JKP "Moravac" Mrčajevci sa područja Mrčajevaca, najmanje jedanput nedeljno sabirnim kolima, po pravilu u određene dane.

Ukoliko korisnici usluga imaju potrebe za češćim iznošenjem komunalnog otpada mogu tražiti vanredno sakupljanje uz plaćanje posebne naknade u skladu sa članom 35. i 36. ove odluke.

Kabasti otpad (stari nameštaj i aparati za domaćinstvo) iznosi se i ostavlja pored kontejnera, prema rasporedu koji utvrđuje Nadzorni odbor JKP "Komunalac" i JKP "Moravac" za tekuću godinu. JKP "Komunalac" i JKP "Moravac" su dužni da godišnji raspored objave u sredstvima informisanja i na svojoj internet stranici.

Član 22

JKP "Komunalac" Čačak i JKP "Moravac" Mrčajevci su dužni da na početku svake godine sačine raspored sakupljanja komunalnog otpada, isti dostave organu uprave nadležnom za komunalne delatnosti, organu uprave nadležnom za inspekcijski nadzor i upoznaju građane preko sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan način.

Član 23

Komunalni otpad iz stambenih i poslovnih objekata prikuplja se u tipskim posudama za smeće.

Obaveza je svakog vlasnika, odnosno korisnika stambenog i poslovnog prostora da poseduje odgovarajuću tipsku posudu za smeće.

Posude za komunalni otpad za novoizgrađene stambene objekte (kolektivnog stanovanja) nabavlja investitor u broju određenom tehničkom dokumentacijom, a održavanje i zamenu posuda za komunalni otpad vrši JKP "Komunalac", odnosno JKP "Moravac".

Posude za komunalni otpad za novoizgrađene poslovne objekte i privremene objekte (manji montažni objekti, kiosci, tezge i sl.) nabavlja vlasnik objekta u broju koji odredi JKP "Komunalac", odnosno JKP "Moravac".

Član 24

Komunalni otpad se, po pravilu, skuplja u kontejnerima 1,1 m3.

Kod individualnih domaćinstava mogu se koristiti tipske kante za komunalni otpad koje obezbeđuju vlasnici objekata.

Za odlaganje komunalnog ambalažnog otpada koriste se i plastične kese i vreće.

Član 25

Obaveza je svakog korisnika usluga iz oblasti privrede i vanprivrede čija površina poslovnog prostora iznosi do 15.000 m2 da obezbedi po jednu posudu za iznošenje komunalnog otpada od 5 m3 za svakih 3.000 m2 poslovnog prostora ili adekvatan broj manjih posuda od 1,1 m3, 2,5 m3 ili 3 m3.

Korisnici usluga čija ukupna površina poslovnog prostora na jednoj lokaciji iznosi preko 15.000mm2 dužni su da obezbede po jednu posudu od 5m³ ili adekvatan broj manjih posuda od 1,1m³, 2,5m³ ili 3m³ za svakih 5.000m² poslovnog prostora.

Potreban broj i vrstu posuda određuje komunalna inspekcija na predlog JKP "Komunalac" Čačak odnosno JKP "Moravac" Mrčajevci.

Član 26

Postavljanje posuda za komunalni otpad na površinama javne namene vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje organ uprave nadležan za komunalne poslove, a na osnovu predloga stručne komisije. Zahtev za izdavanje odobrenja podnosi JKP "Komunalac" i JKP "Moravac" Mrčajevci.

Stručna komisija u svom radu izrađuje zapisnik sa predlogom koji dostavlja nadležnom organu.

Stručnu komisiju iz stava 1. ovog člana, obrazuje rešenjem Gradonačelnik grada Čačka, a sačinjavaju je predstavnici uprave nadležne za komunalne poslove, uprave nadležne za inspekcijski nadzor, JP "Gradac", JKP "Komunalac" i JKP "Moravac" Mrčajevci.

Pri određivanju mesta za postavljanje posuda za komunalni otpad mora se voditi računa da se ne remeti režim kolskog i pešačkog saobraćaja, norme zaštite životne sredine a posude za komunalni otpad ne smeju biti postavljene na glavnim vodovima i čvorovima kanalizacije, PTT i električnim instalacijama, niti u uglovima vidljivosti (raskrsnice), kao ni u neposrednoj blizini spomenika kulture i drugih znamenitih obeležja.

Član 27

Postavljanje posuda za komunalni otpad na građevinskim parcelama porodičnih objekata, vrši se u dvorištu do ulice tako da budu pristupačne vozilu za odvoženje komunalnog otpada.

Postavljanje posuda za komunalni otpad na građevinskim parcelama planiranim za izgradnju višeporodičnih odnosno poslovnih objekata, vrši se na osnovu građevinske dozvole za izgradnju navedenog objekta, čiji je sastavni deo projekat parternog uređenja građevinske parcele sa mestom određenim za postavljanje posuda za komunalni otpad.

Član 28

U posudama za komunalni otpad zabranjeno je paliti smeće, bacati vodu i druge tečnosti, životinjske leševe, kabaste predmete, otpadni građevinski materijal, travu, granje i druge otpatke koji ne spadaju u kućno smeće.

Član 29

Mesto za smeštaj posuda za komunalni otpad i posuda za komunalni otpad moraju se povremeno prati i dezinfikovati i to u periodu od:

- 01. novembra - 31. marta, najmanje jedanput,

- 01. aprila - 31. oktobra, najmanje jedanput u dva meseca.

Pranje i dezinfekciju posuda za komunalni otpad vrši JKP "Komunalac" Čačak, odnosno JKP "Moravac" Mrčajevci.

Član 30

Pri iznošenju smeća, radnici JKP "Komunalac" i JKP "Moravac" su dužni da naročito vode računa da se u zgradi, oko zgrade i saobraćajnica smeće ne rasipa, ne podiže prašina, ne širi smrad i ne stvara prekomerna buka, da se ne prljaju i ne oštećuju površine određene za držanje smeća, kao i da se posude za smeće vrate na određeno mesto, a smeće rasuto oko posude počisti.

Član 31

Komunalni inspektor će naložiti JKP "Komunalac" i JKP "Moravac", odnosno vlasnicima porodičnih i poslovnih objekata da izvrše opravku ili nabavku novih posuda za smeće ukoliko su iste dotrajale ili neispravne te je u njima nemoguće vršiti deponovanje smeća.

Član 32

Komunalni otpad se odlaže u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom na teritoriji grada Čačka.

Član 33

Zabranjeno je stvaranje divljih deponija na površinama javne namene i drugim površinama iz člana 4. ove odluke.

Uklanjanje komunalnog otpada sa divljih deponija iz prethodnog stava vrši JKP "Komunalac" Čačak, na teret lica koja su deponovala smeće ukoliko su poznata, a ukoliko se ne može utvrditi ko je izvršio deponovanje smeća, uklanjanje će se izvršiti na teret sredstava JP "Gradac" Čačak.

VI NAKNADA ZA IZNOŠENJE KOMUNALNOG OTPADA

Član 34

Naknadu za sakupljanje smeća iz stambenih i poslovnih prostorija sa gradskog i seoskog područja, plaćaju vlasnici i korisnici zgrada i prostorija, odnosno vlasnici i zakupci stanova.

JKP "Komunalac", odnosno JKP "Moravac" pripada naknada za sakupljanje komunalnog otpada čija se visina utvrđuje u skladu sa važećim propisima.

Visina naknade za sakupljanje kućnog smeća sa gradskog područja utvrđuje se po metru kvadratnom površine stambenog ili poslovnog prostora, s tim što se u površinu stambenog ili poslovnog prostora uračunava i površina pomoćnog objekta koji je u funkciji glavnog objekta (šupe, garaže, ostave i sl.).

Visina naknade za sakupljanje kućnog smeća sa seoskog područja utvrđuje se prema broju članova domaćinstva, a na osnovu podataka koje mesne zajednice dostavljaju JKP "Komunalac" odnosno JKP "Moravac". Mesna zajednica je dužna da o promeni broja članova domaćinstva, u roku od 15 dana od nastale promene, obavesti JKP "Komunalac" odnosno JKP "Moravac".

Naknada se plaća tromesečno po ispostavljenom obračunu ili mesečno (na osnovu akontacije) u utvrđenom iznosu, najkasnije do 5-og u mesecu, za prethodni period.

Naknada za sakupljanje otpadaka koji ne spadaju u kućno smeće utvrđuje se ugovorom koji zaključi korisnik sa JKP "Komunalac" Čačak, odnosno JKP "Moravac" Mrčajevci.

Član 35

Visina naknade za sakupljanje kućnog smeća iz oblasti privrede i vanprivrede određuje se u skladu sa odredbama člana 34. ove Odluke zavisno od kategorije korisnika usluge.

Član 36

Korisnici usluga sakupljanja kućnog smeća iz oblasti privrede i vanprivrede čija je površina preko 200m², poslovnog prostora raspoređuju se u tri kategorije za obračun i plaćanje naknade.

Kategorija

Vrsta delatnosti

I

Udruženja iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, vaspitanja, sporta i sl.

II

Sudovi, tužilaštva, ustanove zdravstvene zaštite stanovništva (medicinski centri, ambulante, apoteke), organi uprave, državni organi i organizacije, političke organizacije, javna preduzeća i ustanove čiji osnivač je lokalna samouprava, vojne ustanove, ustanove obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja i sl.

III

Svi ostali korisnici iz oblasti privrede i vanprivrede

Korisnici usluga sakupljanja smeća iz oblasti privrede i vanprivrede čija je površina poslovnog prostora do 200m², raspoređuju se u kategorije za obračun i plaćanje naknade u skladu sa kriterijumima iz stava 1. ovog člana, a naknadu plaćaju u paušalnom iznosu koji se utvrđuje cenovnikom.

Cena iznošenja smeća za korisnike usluga iz oblasti privrede i vanprivrede utvrđuje se cenovnikom koji usvaja Skupština grada.

Član 37

JKP "Komunalac" i JKP "Moravac" imaju pravo da od korisnika usluga naplate naknadu za stvarno izvršenu uslugu.

Pod izvršenom uslugom smatraju se i situacije kada korisnici usluge ne raspolažu odgovarajućim posudama za komunalni otpad ili brojem posuda za komunalni otpad utvrđenim članom 25. ove odluke, kao i kada je onemogućen prilaz komunalnom vozilu a za to nije odgovorno JKP "Komunalac" Čačak, odnosno JKP "Moravac" Mrčajevci.

Korisnici usluge su dužni da obaveste JKP "Komunalac", odnosno JKP "Moravac" o svakoj promeni koja utiče na odnose između njih i preduzeća, u roku od 8 dana od dana nastale promene.

JKP "Komunalac" i JKP "Moravac" nemaju pravo da naplate naknadu za vršenje usluge, ako je objekat nenaseljen više od šest meseci, pod uslovom da je o tome obavešten JKP "Komunalac" odnosno JKP "Moravac" u roku utvrđenom stavom 3. ovog člana.

Član 38

Ukoliko usluga ne bude pružena na način propisan ovom odlukom, naknada će se umanjiti po posebnom zahtevu korisnika, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor JKP "Komunalac" odnosno JKP "Moravac".

VII ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA

Član 39

Fekalne otpadne vode se, po pravilu, ispuštaju u gradsku kanalizaciju.

Ako u ulici, odnosno delovima naselja nema kanalizacije, fekalne otpadne vode se moraju ispuštati u septičke jame.

Član 40

Čišćenje septičkih jama i poljskih nužnika vrši JKP "Komunalac", na zahtev vlasnika, odnosno korisnika.

Naknada za iznošenje fekalija iz septičkih jama utvrđuje se po jednom metru kubnom iznete fekalije u skladu sa važećim cenovnikom, a pada na teret vlasnika, odnosno korisnika septičke jame, odnosno nužnika.

Član 41

U ulicama i delovima naselja u kojima je izgrađena kanalizacija, zabranjena je upotreba septičkih jama i nužnika.

Vlasnici ovih objekata dužni su da sanitarne uređaje priključe na kanalizaciju u roku od 6 meseci od dana puštanja u rad novoizgrađene kanalizacije, da postojeće nužnike i septičke jame očiste, dezinfikuju i zatrpaju odmah, što će dokazati potvrdom Zavoda za javno zdravlje.

VIII UREĐENJE, ODRŽAVANJE I ZAŠTITA ZELENIH POVRŠINA

Član 42

JKP "Gradsko zelenilo" održava javne zelene površine iz člana 4. stav 1. tačka 2. ove odluke, osim rekreativnih površina kojim upravlja SC "Mladost" Čačak.

JKP "Gradsko zelenilo" održava i zelene površine unutar i između otvorenih stambenih blokova, obuhvaćenih programom održavanja javnih zelenih površina.

Program održavanja javnih zelenih površina donosi nadzorni odbor JKP "Gradsko zelenilo" Čačak za period od godinu dana i mora biti donet najkasnije do 01.11. tekuće godine za narednu godinu. Programom se precizira obaveza održavanja javnih zelenih površina iz stava 1. i 2. ovog člana i to tako da se obim održavanja može povećati ili smanjiti za period od godinu dana zavisno od finansijskih sredstava koje obezbedi osnivač.

Na program iz stava 3. ovog člana, saglasnost daje osnivač.

Finansiranje izvršenja Programa vrši se iz budžeta grada Čačka, a stručni nadzor nad izvršenjem Programa vrši JP "Gradac" Čačak.

Ostale zelene površine održavaju preduzeća i ustanove koje upravljaju njima, odnosno ostali korisnici.

Član 43

Obnavljanje, odnosno uređenje zelenih površina podrazumeva dovođenje ranije uređenih površina (travnjaci, drveće, šiblje i slično) koje su u većem procentu ili sasvim oštećena u takvo bioestetsko stanje koje obezbeđuje optimalni izgled i kvalitet.

JKP "Gradsko zelenilo" dužno je da uređuje i obnavlja navedene površine u skladu sa Programom iz člana 42. ove odluke.

Član 44

Podizanje i uređenje novih zelenih površina vrši se u skladu sa urbanističkim planovima.

Član 45

Kod izgradnje novih objekata na građevinskim parcelama planiranim za izgradnju višeporodičnih odnosno poslovnih objekata, investitor je dužan da uredi prostor predviđen za zelenilo na osnovu građevinske dozvole za izgradnju navedenog objekta, čiji je sastavni deo projekat parternog uređenja zelenih površina.

Član 46

JKP "Gradsko zelenilo" dužno je da preuzme održavanje uređenih javnih zelenih površina u roku od 15 dana od dana podizanja, odnosno uređenja nove zelene površine.

Preuzimanje javne zelene površine može se vršiti i fazno ukoliko je uređivanje iste izvršeno u fazama.

JKP "Gradsko zelenilo" je dužno da održava preuzete javne zelene površine u skladu sa njihovom funkcijom i usvojenim Programom održavanja.

Član 47

Sve zelene površine moraju se čistiti, kositi, zalivati, kao i obavljati ostale radnje neophodne za njihovo održavanje.

Izvođači građevinskih i drugih radova koji izvode radove na zelenoj površini ili u neposrednoj blizini dužni su da čuvaju zelenu površinu i sadnice od oštećenja.

Izvođači radova moraju stabla kojima preti oštećenje zaštititi odgovarajućom ogradom.

Član 48

Za sve radove na javnim zelenim površinama kojima se narušava ili menja postojeći režim korišćenja ovih površina, investitor radova je dužan da pribavi odgovarajuće odobrenje organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

U postupku izdavanja odobrenja za izvođenje radova na javnoj zelenoj površini, investitor je dužan da pribavi uslove i mišljenje JKP "Gradsko zelenilo" o merama koje se moraju preduzeti u cilju zaštite javne zelene površine pri izvođenju tih radova.

Investitor radova je dužan da nakon izvedenih radova, oštećene površine dovede u prvobitno stanje.

Član 49

JKP "Gradsko zelenilo" je dužno da sa javnih zelenih površina koje održava, uklanja stabla ili delove stabala koji su oboleli, dotrajali, oštećeni od elementarnih nepogoda ili usled saobraćajnog udesa, ako ugrožavaju život ljudi, normalan saobraćaj ili okolna stabla, uz prethodno pribavljenu saglasnost stručne komisije iz člana 50. stav 2. ove odluke, osim u slučaju hitnih intervencija.

U slučajevima navedenim u stavu 1. ovog člana, kada zbog hitnosti nije moguće sprovesti propisani postupak, uklanjanje stabala ili delova stabala vrši se na osnovu naloga komunalnog inspektora ili nadzorne službe JP "Gradac" Čačak.

Član 50

JKP "Gradsko zelenilo" sa javnih zelenih površina i zelenih površina otvorenih stambenih blokova u javnom korišćenju koje održava, uklanja zdrava stabla koja ugrožavaju bezbednost ljudi i saobraćaja, ugrožavaju linijske ili komunalne infrastrukturne objekte, vrše izdignuća trotoara ili ugrožavaju stabilnost građevinskih objekata, na osnovu rešenja komunalnog inspektora, a uz prethodno pribavljeno mišljenje stručne komisije.

Stručnu komisiju iz prethodnog stava imenuje Gradonačelnik grada Čačka, a sačinjavaju je predstavnici uprave nadležne za komunalne delatnosti, JP "Gradac" Čačak, JKP "Vodovod" Čačak i JKP "Gradsko zelenilo".

Ukoliko se zdrava stabla moraju ukloniti radi izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih građevinskih radova, njihovo uklanjanje vrši JKP "Gradsko zelenilo" na način propisan u stavu 1. ovog člana, s tim što je investitor dužan da plati JKP "Gradsko zelenilo" naknadu za posečena stabla, u visini koju određuje stručna komisija.

Član 51

Vlasnici građevinskih parcela porodičnog, višeporodičnog stanovanja i građevinskih parcela poslovnih objekata, dužni su da na odgovarajući način formiraju ili uklone drveće i šiblje koje se nalazi pored ulica, trotoara i drugih javnih površina a koje svojim granama ugrožava prolaznike, bezbednost saobraćaja i bezbednost vozila.

Član 52

U cilju zaštite zelenih površina, zabranjeno je:

1. kidanje cveća, vađenje, sečenje i lomljenje drveća, lomljenje granja, oštećivanje trave i ostalog rastinja, sadnica, šiblja i slično;

2. parkiranje i vožnja svih vrsta vozila, osim specijalizovanih vozila JKP "Gradsko zelenilo", kao i vožnja bicikla, motocikla, motora i slično po parkovskim stazama i zelenim površinama;

3. uklanjanje, paljenje, brisanje i oštećivanje oznaka i natpisa postavljenih u cilju održavanja reda na zelenim površinama;

4. oštećenje klupa, korpi, rekvizita, pešačkih staza, ograda i slično;

5. ostavljanje havarisanih vozila i drugih stvari, istovar i deponovanje bilo kakvog materijala;

6. gaženje trave i kretanje van označenih pešačkih staza;

7. neovlašćeno košenje i uklanjanje trave;

8. napasanje i čuvanje stoke i živine;

9. raskopavanje javnih zelenih površina za bilo koje svrhe bez prethodno pribavljenog odobrenja organa nadležnog za komunalne poslove;

10. sadnja drveća i šiblja na javnim zelenim površinama unutar i između otvorenih stambenih blokova, bez saglasnosti JKP "Gradsko zelenilo" i JP "Gradac" Čačak.

11. vršenje drugih radnji koje dovode do oštećenja zelenih površina.

IX RASKOPAVANJE POVRŠINA JAVNE NAMENE

Član 53

Raskopavanje površina javne namene može se vršiti radi postavljanja, rekonstrukcije, održavanja i uklanjanja podzemnih instalacija i objekata, kao i radi postavljanja nadzemnih objekata kao što su stubovi, panoi, reklamne table i slično.

Svako ko vrši raskopavanje javne površine mora imati ugovor zaključen sa JP "Gradac" Čačak kojim se regulišu prava i obaveze u pogledu popravke raskopane javne površine.

Javna preduzeća koja imaju pravo svojine, korišćenja ili upravljanja na podzemnim instalacijama i objektima koji zahtevaju kontinuirano izvođenje radova na održavanju i popravci ovih instalacija i objekata, mogu zaključiti i godišnji ugovor sa JP "Gradac" Čačak, polazeći od godišnjeg procenjenog i planiranog obima posla tog preduzeća na održavanju i popravci instalacija i objekata.

Član 54

Raskopavanje površina javne namene vrši se na osnovu odobrenja za raskopavanje površina javne namene koje izdaje organ uprave nadležan za komunalne poslove.

Izuzetno, raskopavanje javne površine može se vršiti i na osnovu građevinske dozvole, odn. odgovarajućeg odobrenja, za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, uklanjanje ili postavljanje objekata nabrojanih u članu 53. stav 1. Odluke, bez pribavljanja posebnog odobrenja za raskopavanje površina javne namene. U postupku izdavanja građevinske dozvole, odn. odgovarajućeg odobrenja, za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, uklanjanje ili postavljanje navedenih objekata, investitor je dužan da dostavi ugovor zaključen sa JP "Gradac" Čačak kojim se regulišu prava i obaveze u pogledu popravke raskopane javne površine, uz ostale propisane dokaze o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na građevinskom zemljištu na kome se izvode radovi.

Član 55

Raskopavanje površina javne namene se može otpočeti i bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležnog organa, u slučaju nastanka elementarnih nepogoda ili otklanjanja kvarova na instalacijama koji zahtevaju hitno otklanjanje.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, investitor radova je dužan da odmah, bez odlaganja, o započetom raskopavanju podnese prijavu upravi nadležnoj za inspekcijski nadzor. Uz prijavu se podnosi fotokopija ugovora zaključenog sa JP "Gradac" Čačak kojim se regulišu prava i obaveze u pogledu popravke raskopane javne površine. Odmah po prijemu prijave započetog raskopavanja, komunalni inspektor je dužan da izvrši inspekcijski nadzor raskopavanja javne površine i proveru ispunjenosti uslova propisanih u stavu 1. za raskopavanje javne površine, bez prethodno pribavljenog odobrenja za raskopavanje javne površine.

Ukoliko je investitor radova započeo raskopavanje površina javne namene bez pribavljenog odobrenja nadležnog organa, protivno uslovima propisanim u stavu 1. ovog člana, ili nije podneo prijavu sa fotokopijom ugovora zaključenog sa JP "Gradac" Čačak, komunalni inspektor naložiće rešenjem obustavu radova na raskopavanju i podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za učinjeni prekršaj.

Član 56

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje podnosi se:

1) prepis ili fotokopija građevinske dozvole za izgradnju objekta zbog čijeg priključenja se vrši raskopavanje, ukoliko se raskopavanje vrši radi priključenja objekta na komunalnu infrastrukturu;

2) skica trase raskopavanja sa bližim podacima o instalaciji, objektu ili uređaju koji se postavlja, odnosno priključuje na podzemne instalacije;

3) izjava investitora o vrsti radova i roku u kome će radovi biti izvedeni;

4) odobrenje nadležnog javnog preduzeća kojim se dozvoljava priključak na određenu instalaciju (vodovodnu, kanalizacionu, PTT i sl.);

5) ugovor zaključen sa JP "Gradac" Čačak kojim se regulišu prava i obaveze u pogledu zaštite površine javne namene i popravke raskopane javne površine;

6) saglasnost preduzeća koje na delu gde se vrši raskopavanje poseduje instalacije (PTT, vodovod, gradska toplana, elektroinstalacije i dr.);

7) uslove JKP "Gradsko zelenilo" o merama koje se moraju preduzeti u cilju zaštite javne zelene površine ako se raskopavanje vrši na javnoj zelenoj površini;

8) fotokopija rešenja kojim se daje saglasnost na projekat privremene saobraćajne signalizacije, ukoliko izvođenje radova utiče na režim saobraćaja.

Odobrenje za raskopavanje površine javne namene sadrži: podatke o podnosiocu zahteva, o radovima koji se odobravaju, lokaciji na kojoj se radovi izvode, vremenu početka i završetka radova i roku za popravku raskopane javne površine.

Nadležni organ odbiće zahtev za izdavanje odobrenja za raskopavanje površine javne namene radi priključenja građevinskog objekta na postojeću infrastrukturnu mrežu, ukoliko je investitor bio dužan da pribavi građevinsku dozvolu, odn. odgovarajuće odobrenje, za izgradnju priključka ovog građevinskog objekta na postojeću infrastrukturnu mrežu, a investitor ovu građevinsku dozvolu, odn. odobrenje nije pribavio.

Član 57

Kada investitor započne raskopavanje bez odobrenja, komunalni inspektor naložiće investitoru da obustavi radove na raskopavanju, odrediće rok za naknadno pribavljanje odobrenja za raskopavanje, koji ne može biti duži od 24 časa, i podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog odgovarajućeg prekršaja.

Ukoliko investitor ne obustavi radove na raskopavanju i u ostavljenom roku ne pribavi odobrenje za raskopavanje, komunalni inspektor će rešenjem naložiti popravku raskopane javne površine, uz prethodno vađenje postavljenih instalacija zbog kojih se vrši raskopavanje, a izvršenje će se sprovesti prinudnim putem preko drugog lica, na teret investitora.

Član 58

Investitor radova na raskopavanju površina javne namene koji je pribavio odobrenje za raskopavanje javne površine, ili raskopavanje javne površine vrši u slučaju nastupanja uslova određenih članom 55. stav 1. Odluke, dužan je da bez odlaganja popravi raskopanu javnu površinu, u skladu sa uslovima određenim u ugovoru sa JP "Gradac" Čačak i odobrenju za raskopavanje, ako je odobrenje izdato.

Radovi na raskopavanju i popravci raskopanih površina javne namene moraju se izvesti u roku od 24 časa tako da ne ometaju saobraćaj.

Radovi se moraju izvoditi po svim tehničkim normativima i standardima koji važe u građevinarstvu, a odnose se na izgradnju i rekonstrukciju ulica i puteva.

Ukoliko investitor ne postupi u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana, inspektor će rešenjem naložiti popravku raskopane javne površine u roku od 3 dana, a izvršenje će se sprovesti preko JP "Gradac", na teret investitora koji je izvršio raskopavanje.

Član 59

Novosagrađene i rekonstruisane ulice ne mogu se raskopavati u roku od tri godine od završetka izgradnje i rekonstrukcije, osim u slučaju nastanka elementarnih nepogoda ili otklanjanja kvarova na instalacijama koji zahtevaju hitno otklanjanje.

Član 60

Pri izgradnji nove ulice i rekonstrukciji postojeće, investitor je dužan da na tri meseca pre otpočinjanja radova o tome obavesti preduzeća koja održavaju i postavljaju podzemne instalacije i uređaje, kao i građane i druga lica koja u toj ulici imaju svoje objekte, kako bi se ovi na vreme pripremili da svoje instalacije i uređaje postave ili objekte povežu na električnu, vodovodnu, kanalizacionu, toplovodnu ili PTT mrežu.

Vlasnici objekata su dužni da o potrebi izvođenja radova na svojim instalacijama i uređajima kao i priključcima na mrežu iz prethodnog stava, obaveste investitora koji gradi, odnosno rekonstruiše ulicu, kako bi se odgovarajući radovi izvršili pre izgradnje ili rekonstrukcije.

X OSTALI USLOVI ZA UREĐENJE GRADA

a) Uređenje spoljnih delova zgrada

Član 61

Spoljni delovi zgrade, u smislu odredaba ove odluke, su: fasada i svi elementi fasade, krov, dimnjak i drugi elementi krova, oluk i olučne cevi, terasa, balkon, lođa, prozor, vrata, izlog i drugi otvori na zgradi, nadstrešnica i drugi spoljni elementi zgrade.

Spoljni elementi zgrade moraju se držati u urednom i ispravnom stanju.

Pod urednim i ispravnim stanjem spoljnih delova zgrade podrazumeva se da nisu oštećeni, zaprljani, ispisani, izlepljeni plakatima, da su uredno omalterisani, ofarbani u skladu sa postojećom fasadom zgrade, odnosno da na drugi način ne narušavaju estetski i arhitektonski izgled zgrade.

Član 62

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je da se stara urednom stanju spoljnih delova zgrade.

Vlasnici, odnosno zakupci stanova i drugih posebnih delova zgrade za kolektivno stanovanje dužni su da se staraju o urednom stanju zajedničkih spoljnih delova.

Vlasnik, odnosno zakupac stana, odnosno vlasnik posebnog dela zgrade dužan je da se stara o urednom stanju spoljnih delova zgrade koji je u sastavu određenog stana, odnosno tog posebnog dela zgrade (terasa, lođa, prozor i sl.).

Vlasnici, odnosno korisnici posebnih delova poslovne zgrade dužni su da se staraju o urednom stanju zajedničkih spoljnih delova poslovne zgrade sa više posebnih delova.

Vlasnik, odnosno korisnik posebnog dela poslovne zgrade dužan je da se stara o urednom stanju spoljnih delova poslovne zgrade koji je u sastavu određenog posebnog dela zgrade.

Član 63

Firme, natpisi i reklame preduzeća i radnji u ulicama Bate Jankovića, župana Stracimira, Gradsko šetalište, gospodar Jovanova, Skadarska, Kuželjeva, Železnička, Sinđelićeva do kneza Miloša, 9 Jugovića, Dr Dragiše Mišovića do Ulice cara Lazara, Svetozara Markovića do Ulice cara Lazara, postavljaju se na osnovu odobrenja organa uprave nadležnog za poslove urbanizma, kojim se određuje izgled, veličina i uslovi za njihovo postavljanje.

Član 64

Ukoliko dođe do kvara na svetlećoj firmi i reklami, korisnik je dužan da je isključi sa električne mreže i da je u roku od 8 dana dovede u ispravno stanje.

Firme, reklame i natpisi moraju se održavati u čistom stanju.

Ako se firma, natpis ili reklama zaprlja ili ošteti a boja delimično skine, korisnik je dužan da je u roku od 8 dana uredi.

Član 65

Na spoljnim delovima zgrade mogu se postavljati klima uređaji ukoliko ne ugrožavaju bezbednost prolaznika i normalno korišćenje površine javnog saobraćaja.

Klima uređaj se postavlja tako da se onemogući izlivanje kondenzata iz klima uređaja na spoljne delove te zgrade, susedne zgrade, kao i direktno izlivanje na površinu javne namene, odnosno površinu u javnom korišćenju.

Član 66

Iznad otvora na spoljnom delu zgrade može se postaviti tenda a na osnovu odobrenja organa uprave nadležnog za poslove urbanizma kojim se određuju uslovi za njihovo postavljanje.

Tenda iz stava 1. ovog člana ne može se oslanjati na površinu javne namene, odnosno na površinu u javnom korišćenju.

Tenda se mora držati u urednom i čistom stanju, o čemu je dužno da se stara lice kome je odobreno postavljanje tende.

b) Izgled izloga i vitrina

Član 67

Vlasnici, odnosno korisnici izloga i vitrina dužni su da ih održavaju u čistom i ispravnom stanju, da ih osvetle i estetski aranžiraju.

Zabranjeno je u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

Zabranjeno je izvan izloga, odnosno poslovnog prostora izlagati robu (na ulaznim vratima, prozorima, okvirima izloga i slično).

Član 68

Vlasnik, odnosno korisnik izloga ili vitrina dužan je da po nalogu komunalnog inspektora, u određenom roku oštećene ili neuredne izloge i vitrine preuredi, adaptira ili oboji.

v) Sportski i zabavni tereni

Član 69

Pravna lica i preduzetnici kojima je dato pravo upravljanja i korišćenja na terenima za sport, rekreaciju i zabavu (stadioni, autodromi, hipodromi, plaže, izletišta i slični objekti i prostori) dužni su da navedene površine održavaju uredno i čisto, a uređaje i instalacije na njima u ispravnom stanju.

Na prostorima i objektima iz prethodnog stava moraju se na vidnom mestu istaći higijenska i tehnička uputstva o korišćenju ovih objekata.

Posetioci su dužni da se pridržavaju ovih uputstava i propisa.

Član 70

Terene za sport i rekreaciju na prostorima između otvorenih stambenih blokova kao i dečije rekvizite na zelenim površinama (ljuljaške, tobogane, klackalice i slično) održava JP "Gradac" Čačak.

g) Oštećenja površina javnog saobraćaja i ulični otvori

Član 71

Oštećenja nastala na površinama javnog saobraćaja moraju se popraviti odmah po nastanku oštećenja, odnosno evidentiranja oštećenja, kako bi se onemogućilo dalje razaranje oštećenih površina.

Član 72

JP "Gradac" je dužno da obezbedi potrebna sredstva za popravku oštećenih površina iz člana 71. ove odluke.

Član 73

Uličnim i drugim otvorima smatraju se:

a) otvori za podzemne instalacije (vodovod, kanalizacija, toplovod, električne, gasne, telefonske i druge instalacije) i kablovske vodove;

b) otvori za ubacivanje ogrevnog i drugog materijala, podrumski prozori i otvori, otvori za osvetljavanje prostorija (svetlarnici i dr.).

Član 74

Vlasnici, odnosno korisnici uličnih otvora (okna ili šahte) na trotoarima, kolovozu, trgovima, parkovima, skladištima, podrumima i drugim sličnim mestima, dužni su da ih održavaju u ispravnom stanju.

Član 75

Ulični otvori iz člana 74. ove odluke moraju se redovno držati zatvoreni sigurnim zatvaračima.

Za vreme korišćenja, otvori se moraju ograditi pregradom i obeležiti vidljivim znakom, a nakon korišćenja imaju se propisno zatvoriti da ne ugrožavaju bezbednost prolaznika i sigurnost saobraćaja.

Član 76

Zatvarači, odnosno poklopci otvora koji služe za ubacivanje uglja i drugog ogrevnog materijala za potrebe građana, preduzeća i drugih lica moraju biti izrađeni od materijala kojim se ne ugrožava bezbednost prolaznika, a pojedina polja moraju da budu zalivena asfaltom da bi se izbegla klizavost.

Zatvarači, odnosno poklopci otvora moraju biti postavljeni na istom nivou sa površinom u koju se ugrađuju.

d) Skladištenje građevinskog materijala

Član 77

Zabranjeno je skladištenje građevinskog i drugog materijala na javnim površinama, bez prethodnog odobrenja organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

Pod skladištenjem građevinskog materijala u smislu prethodnog stava podrazumeva se svako držanje navedenog materijala duže od 24 sata na površinama javne namene.

Član 78

Nadležni organ može odobriti skladištenje građevinskog materijala, samo za slučaj da ne postoji nikakva druga mogućnost.

Odobrenje za skladištenje građevinskog i drugog materijala iz stava 1. ovog člana izdaje se najduže na 30 dana i to samo licima koji prethodno pribave odobrenje za izgradnju objekta.

Član 79

Komunalni inspektor će rešenjem naložiti odgovornom licu da bez odlaganja ukloni materijal uskladišten bez odobrenja nadležnog organa.

Ukoliko lice kome je naloženo uklanjanje materijala ne postupi po donetom rešenju materijal će biti uklonjen preko trećeg lica a o trošku vlasnika materijala.

Lice kome je materijal uklonjen može u roku od 120 dana preuzeti materijal uz prethodno plaćanje troškova koji su nastali u vezi sa uklanjanjem materijala.

đ) Javno osvetljenje i drugi objekti

Član 80

Javno osvetljenje je sistem objekata, instalacija i uređaja za osvetljavanje površina javne namene i spoljnih delova zgrada i drugih objekata.

Održavanje, adaptaciju i unapređenje objekata i instalacija javnog osvetljenja obezbeđuje - vrši JP "Gradac" Čačak a u skladu sa Programom poslovanja.

Član 81

Održavanje javnog osvetljenja obuhvata radove na zameni svetlećih tela i drugih dotrajalih ili oštećenih elemenata, čišćenje, antikorozivnu zaštitu, pranje stubova i zaštitnih obloga svetlećih tela, određivanju režima rada i sl.

Član 82

Radi isticanja silueta spoljašnjim osvetljenjem trajno se osvetljavaju objekti i ambijentalne celine koje imaju istorijski, kulturni, arhitektonski, administartivni, privredni ili drugi značaj.

Povodom državnih praznika, određenih verskih praznika, značajnih kulturnih i sportskih manifestacija (Nova godina, Božić, Uskrs, Dan grada i sl.) grad se može svečano ukrašavati.

Član 83

Instalacije i uređaji za osvetljavanje objekata i ambijentalnih celina, kao i svečano ukrašavanje i osvetljavanje grada sastavni su deo sistema javne rasvete.

Instalacije i uređaji iz stava 1. ovog člana održavaju se stalno u ispravnom, urednom i čistom stanju, a uklanjaju se u roku od sedam dana posle praznika, priredbe ili manifestacije povodom koje su postavljeni.

Član 84

O održavanju telefonskih, elektro i gasnih objekata, telefonskih, elektro, gasnih i kablovskih vodova, kao i izvođenju radova na njima, staraju se preduzeća koja njima upravljaju.

Član 85

U cilju zaštite javne rasvete i drugih objekata, zabranjeno je:

- razbijati ili na drugi način oštećivati telefonske govornice, elektrovodove, trafo stanice, gasna postrojenja i njihove uređaje;

- razbijati sijalice i izolatore javnog osvetljenja;

- saditi drveće ispod elektro i telefonske mreže i na taj način ugrožavati iste;

- svako drugo oštećenje sredstava i uređaja na elektro, telefonskim i drugim instalacijama.

e) Dvorišta i neizgrađene građevinske parcele

Član 86

Dvorišta stambenih i poslovnih zgrada, otvoreni prostori u krugu preduzeća, radnji i ustanova i zajedničke prostorije u stambenim i poslovnim objektima moraju se držati uredno i čisto.

Zabranjeno je:

- držati, odnosno skladištiti smeće i otpadni materijal;

- izručivati, odnosno izlivati fekalije u svoje ili susedno dvorište;

- ispuštati otpadne vode i druge tečnosti u svoje ili susedno dvorište;

- paliti smeće, travu, korov i drugi otpad.

Vlasnici, odnosno korisnici neizgrađenih građevinskih parcela dužni su da ih drže u urednom i čistom stanju.

XI KOMUNALNO UREĐENJE U SEOSKIM NASELJIMA

Član 87

O održavanju čistoće u seoskim naseljima, uređenju zelenih površina, komunalnoj higijeni i slično, stara se mesna zajednica, preko saveta mesne zajednice.

Javna preduzeća, kad se za to steknu organizaciono tehnički i drugi uslovi, mogu preuzeti komunalno održavanje iz stava 1. ovog člana.

Član 88

U cilju održavanja higijene na seoskom području, zabranjeno je:

1) deponovati smeće i drugi otpadni materijal i praviti divlje deponije;

2) ispuštati otpadne vode u javne kanale, reke i potoke, na javne puteve i ostale javne površine;

3) prazniti septičke jame i nužnike na javne površine, u kanale, reke i potoke;

4) oštećivati komunalne objekte;

5) vršiti druge radnje kojima se narušava komunalni red.

XII NADZOR

Član 89

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke, vrši komunalna inspekcija i komunalna policija.

U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor ima sva prava, ovlašćenja i dužnosti predviđene Zakonom o komunalnim delatnostima.

Pored ovlašćenja propisanih zakonom, komunalni inspektor i komunalni policajac može izdati prekršajni nalog i podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

XIII KAZNENE ODREDBE

Član 90

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj JP "Gradac" Čačak, ako:

1) ne obezbedi čišćenje i uklanjanje snega sa površina javne namene za koje je odgovorno (član 9. stav 1.),

2) ne obezbedi uklanjanje snega i leda i posipanje sredstvima za topljenje leda na kolovozima ulica i mostovima (član 9. stav 3.),

3) postupi protivno obavezama propisanim članom 10., 70., 71., 72. i 80.

4) ne postupi po rešenju komunalnog inspektora.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u JP "Gradac" novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 75.000 dinara.

Član 91

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj JKP "Komunalac" Čačak, ako:

1) ne održava čistoću na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju koje su obuhvaćene Programom čišćenja i pranja površina javne namene (član 5. stav 1.),

2) obavlja čišćenje i pranje površina javne namene na način protivan odredbama člana 8. Odluke,

3) postupi protivno obavezi propisanoj članom 19. stav 1., 21. stav 1., 22., 29. i 30.,

4) ne postupi po rešenju komunalnog inspektora.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u JKP "Komunalac" novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 75.000 dinara.

Član 92

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj JKP "Moravac" Mrčajevci, ako:

1) ne održava čistoću na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju koje su obuhvaćene Programom čišćenja i pranja površina javne namene (član 5. stav 1.),

2) obavlja čišćenje i pranje površina javne namene protivno odredbama člana 8. Odluke,

3) postupi protivno obavezi propisanoj članom 19. stav 1., 21. stav 1., 22., 29., 30.,

4) ne postupi po rešenju komunalnog inspektora.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u JKP "Moravac" novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 75.000 dinara.

Član 93

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj JKP "Gradsko zelenilo" Čačak, ako:

1) ne održava, odnosno ne obnavlja i uređuje zelene površine prema Programu održavanja zelenih površina (član 42. stav 1. i 2.),

2) postupi protivno obavezi propisanoj članom 49. stav 1.,

3) uklanja zdrava stabla sa zelenih površina suprotno odredbama člana 50. stav 1.,

4) ne postupi po rešenju komunalnog inspektora.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u JKP "Gradsko zelenilo" novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 75.000 dinara.

Član 94

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, ako:

1) postupi suprotno odredbama člana 7. stav 1. Odluke,

2) postupi suprotno odredbama člana 9. stav 4., 5. i 6.,

3) ne ukloni ledenice sa krova i spoljnih delova zgrade, odnosno ne postavi oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke (član 11.),

4) postupi suprotno odredbi člana 16.,

5) postupi suprotno odredbi člana 17.,

6) postupi suprotno odredbi člana 18.,

7) postupi suprotno zabrani iz člana 28.,

8) stvara divlje deponije na površinama javne namene i drugim površinama iz člana 4. ove Odluke (član 33. stav 1.),

9) ispušta fekalne otpadne vode mimo septičke jame (član 39. stav 2.),

10) postupi suprotno odredbama člana 41.

11) postupi suprotno odredbi člana 47.

12) izvodi radove na javnim zelenim površinama bez odobrenja nadležnog organa (član 48. stav 1.),

13) ne dovede oštećene javne zelene površine u prvobitno stanje (član 48. stav 3.),

14) postupi suprotno odredbi člana 51.,

15) vrši raskopavanje površina javne namene bez odobrenja nadležnog organa (član 54.),

16) ne podnese prijavu o započetom raskopavanju nadležnom organu (član 55. stav 2.),

17) ne popravi raskopanu površinu javne namene bez odlaganja (član 58. stav 1.),

18) vrši raskopavanje površina javne namene suprotno članu 59.,

19) postupi suprotno odredbama člana 60.,

20) spoljne elemente zgrade ne drži u urednom i čistom stanju (član 62. stav 2.),

21) postavi firmu, natpis i reklamu bez odobrenja nadležnog organa (član 63.),

22) postupi suprotno odredbama člana 64.,

23) postupi suprotno odredbama člana 65.,

24) postupi suprotno odredbama člana 66.,

25) postupi suprotno odredbama člana 67.,

26) postupi suprotno odredbama člana 68.,

27) ne održava terene za sport, rekreaciju i zabavu u urednom i čistom stanju a uređaje i instalacije na njima u ispravnom stanju (član 69. stav 1.),

28) ne održava ulične otvore u ispravnom stanju (član 74.),

29) postupi suprotno odredbama člana 75.,

30) postupi suprotno odredbama članu 76.,

31) skladišti građevinski i drugi materijal na javnim površinama bez odobrenja nadležnog organa (član 77. stav 1.),

32) postupi suprotno odredbama člana 86.,

33) postupi suprotno odredbama člana 88.,

34) ne postupi po rešenju komunalnog inspektora.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 75.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 250.000 dinara.

Član 95

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 75.000 dinara kazniće se fizičko lice, ako:

1) ne ukloni sneg i led sa trotoara ispred stambene zgrade ili očišćen sneg i led odlaže na kolovoznim površinama (član 9. stav 5. i 6.),

2) ne ukloni ledenice sa krova i spoljnih delova zgrade, odnosno ne postavi oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke (član 11.),

3) postupi suprotno odredbi člana 16.,

4) postupi suprotno odredbi člana 17.,

5) postupi suprotno odredbama člana 18.,

6) postupi suprotno zabrani iz člana 28.,

7) stvara divlje deponije na površinama javne namene kao i drugim površinama iz člana 4. ove odluke (član 33. stav 1.),

8) ispušta fekalne otpadne vode mimo septičke jame (član 39. stav 2.),

9) postupi suprotno zabrani iz člana 41.,

10) postupi suprotno odredbi člana 51.,

11) vrši raskopavanje površine javne namene bez odobrenja nadležnog organa (član 54.),

12) ne podnese prijavu o započetom raskopavanju nadležnom organu (član 55. stav 2.),

13) ne popravi raskopanu površinu javne namene bez odlaganja (član 58. stav 1.),

14) postupi suprotno članu 60.,

15) spoljne elemente zgrade ne drži u urednom i čistom stanju (član 62. stav 2.),

16) postavi klima uređaj na spoljnom delu zgrade suprotno članu 66.,

17) postavi tendu na spoljnom delu zgrade bez odobrenja nadležnog organa, odnosno suprotno izdatom odobrenju (član 67.),

18) postupi suprotno odredbama člana 68.,

19) ne održava ulične otvore u ispravnom stanju (član 75.),

20) postupi suprotno odredbi člana 76.,

21) skladišti građevinski i drugi materijal na površinama javne namene bez odobrenja nadležnog organa (član 77.),

22) postupi suprotno zabrani iz člana 85.,

23) postupi suprotno odredbama člana 86.,

24) postupi suprotno članu 88.,

25) ne postupi po rešenju komunalnog inspektora.

Član 96

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara, za koju se izdaje prekršajni nalog, kazniće se pravno lice ako učini neku od radnji zabranjene članom 13. i 52. ove Odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 97

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnom redu i opštem uređenju ("Sl. list opštine Čačak", broj 12/2002 - prečišćen tekst, 1/2003, 9/2004, 11/2004, 13/2007 i "Sl. list grada Čačka", broj 9/2011 - druga odluka i 20/2012), osim poglavlja VI PIJACE odnosno članova 71. do 78.

Član 98

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu grada Čačka".