Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O KOMUNALNOJ POLICIJI

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 55/2009 i 10/2012 - dr. odluka)

Član 1

Ovom odlukom obrazuje se Komunalna policija za obavljanje zakonom utvrđenih komunalno-policijskih i drugih poslova, čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad) u oblastima, odnosno pitanjima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, obezbeđuje zaštita i održavanje reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva; ulica i drugih javnih objekata, kao i nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Grada (u daljem tekstu: poslovi komunalne policije).

Ovom odlukom uređuje se i obrazovanje područnih organizacionih jedinica Komunalne policije, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i koeficijenti za obračun i isplatu plata načelnika Komunalne policije, šefova područnih organizacionih jedinica i komunalnih policajaca, oblici i način ostvarivanja saradnje Komunalne policije i inspekcija u oblastima iz nadležnosti Grada, kao i druga pitanja od značaja za rad Komunalne policije.

Član 2

Komunalna policija obrazuje se kao osnovna unutrašnja jedinica u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove, sa položajem sektora.

Član 3

U Komunalnoj policiji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice.

Broj i područje organizacionih jedinica iz stava 1. ovog člana utvrđuju se aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za inspekcijske poslove.

Član 4*

Komunalnom policijom, u skladu sa Zakonom, rukovodi načelnik Komunalne policije.

Načelnik Komunalne policije, u pogledu prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa, ima položaj pomoćnika načelnika gradske uprave, utvrđen aktima organa Grada.

Član 5*

Područnom organizacionom jedinicom iz člana 3. ove odluke rukovodi šef.

U pogledu prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa, šef područne organizacione jedinice ima položaj šefa uže unutrašnje organizacione jedinice u gradskim upravama, utvrđen aktima organa Grada.

Član 6

(Prestao da važi)

Član 7

U pogledu prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa načelnika Komunalne policije, šefova područnih organizacionih jedinica i komunalnih policajaca, koja nisu uređena Zakonom, podzakonskim propisima i ovom odlukom, shodno se primenjuju propisi i drugi opšti akti kojima je uređen položaj zaposlenih u gradskim upravama.

Član 8

Komunalna policija, u obavljanju poslova, sarađuje sa inspekcijama u oblastima iz nadležnosti Grada (u daljem tekstu: inspekcije) u skladu sa Zakonom i drugim propisima, ovom odlukom i drugim opštim aktima Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština Grada) kojima se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.

Saradnja iz stava 1. ovog člana obuhvata međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, pružanje neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova Komunalne policije i inspekcija.

Član 9

Obaveštavanje i razmena informacija između Komunalne policije i inspekcija obuhvata međusobnu razmenu podataka o planiranim aktivnostima, uočenim pojavama koje su od značaja za ostvarivanje poslova i zadataka iz njihove nadležnosti, kao i dostavljanje podataka iz evidencija koje se vode u skladu sa zakonom i opštim aktima Grada.

Obaveštavanje i razmena informacija iz stava 1. ovog člana vrši se po pravilu u pisanoj formi, a izuzetno, kada to nalažu razlozi hitnosti, i usmenim putem.

Član 10

Neposredna pomoć i zajedničke mere i aktivnosti Komunalne policije i inspekcija sprovode se na osnovu plana, odnosno programa rada, kao i kada to zajednički odrede načelnik Komunalne policije i lice koje rukovodi nadležnom inspekcijom.

U slučaju hitnosti. neposredna pomoć i zajedničke mere i aktivnosti organizuju načelnik Komunalne policije i lice koje rukovodi inspekcijom, i sprovode se bez odlaganja.

Član 11

Načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove organizuje zajedničke sastanke i stručne konsultacije načelnika Komunalne policije i lica koja rukovode inspekcijama radi razmatranja pitanja koja su od značaja za obavljanje poslova i zadataka iz njihove nadležnosti.

Član 12

Oblici i način ostvarivanja saradnje Komunalne policije i inspekcija koji nisu uređeni ovom odlukom, kao i ovlašćenje komunalnog policajca da izriče mandatnu kaznu, podnosi zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obaveštava drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti, bliže se uređuju opštim aktima Skupštine Grada u oblastima iz njene nadležnosti.

Član 13

Komunalni policajac dužan je da poslove komunalne policije obavlja odeven u uniformu.

Izgled uniforme i oznaka na uniformi komunalnih policajaca, kao i način nošenja uniforme uređuje se posebnom odlukom Skupštine Grada u skladu sa Zakonom.

Član 14

Komunalna policija u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti upotrebljava službena vozila i službena plovila, kao i posebnu opremu.

Boja i način označavanja vozila, plovila i opreme iz stava 1. ovog člana: uređuje se posebnom odlukom Skupštine Grada u skladu sa Zakonom.

Član 15

Sredstva za rad, opremu i plate zaposlenih u Komunalnoj policiji obezbeđuju se u budžetu Grada.

Član 16

Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave za inspekcijske poslove doneće načelnik Gradske uprave u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu akta iz stava 1. ovog člana, izvršiće raspoređivanje zaposlenih na poslove komunalne policije.

Član 17

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".