Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA MLADIM BRAČNIM PAROVIMA ZA KUPOVINU KUĆE SA OKUĆNICOM NA SELU

("Sl. list Grada Loznice", br. 21/2016 i 13/2017)

 

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se mogućnost grada Loznice, da u budžetu grada opredeljuje odgovarajuća novčana sredstva radi dodele bespovratnih novčanih sredstava mladim bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji grada Loznice koji su zainteresovani za život i rad na selu, za kupovinu kuća sa okućnicom do 50 ari.

Član 2

Bliži uslovi i način raspodele sredstava iz člana 1. ove odluke uređuju se posebnim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih novčanih sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća sa okućnicom na selu, na teritoriji grada Loznice.

Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih novčanih sredstava bračnim parovima za kupovinu kuća sa okućnicom na selu na teritoriji grada Loznice, donosi Gradsko veće grada Loznice.

Član 3

Ukupna sredstva koja se opredeljuju za namenu iz člana 1. ove Odluke planirana su u budžetu grada za tekuću godinu.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o dodeli bespovratnih novčanih sredstava mladim bračnim parovima za kupovinu kuće sa okućnicom na selu

("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2017)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Loznice".