Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O UMANJENJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PROSTORA NA JAVNOJ POVRŠINI U POSLOVNE I DRUGE SVRHE

("Sl. list grada Subotice", br. 11/2022)

Član 1

Pravnim licima i preduzetnicima, koji su zbog mera sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, smanjili svoje poslovne aktivnosti, umanjuje se deo fiksnih troškova kroz umanjenje naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti - za postavljanje stolova i stolica ("letnjih bašti, zimskih bašti") ispred svog poslovnog prostora, u visini od 80% iznosa naknade, utvrđene Odlukom o naknadama za korišćenje javnih površina ("Službeni list Grada Subotice", br. 4/2019, 35/2019 i 5/2020), za period od 01.04.2022. do 30.06.2022. godine.

Član 2

Naknadu za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti - za postavljanje stolova i stolica ("letnjih bašti, zimskih bašti") ispred svog poslovnog prostora, rešenjem utvrđuje Sekretarijat lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Subotice, na osnovu rešenja o odobrenju za korišćenje javne površine izdatog od strane Sekretarijata za građevinarstvo Gradske uprave Grada Subotice.

U postupku donošenja rešenja iz prethodnog člana Sekretarijat lokalne poreske administracije primenjivaće norme Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 i 96/2021), na koje se može izjaviti žalba Gradskom veću Grada Subotice, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Subotice".