Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA

O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA PELETA OD DRVETA

("Sl. glasnik RS", br. 133/2022)

1. Ovom odlukom utvrđuje se kvota za izvoz peleta od drveta iz tarifne oznake 4401 31 00 00 Carinske tarife (u daljem tekstu: pelet), u količini od 24.000 tona, kao i bliži uslovi za raspodelu kvote do 31. januara 2023. godine.

2. Izvoz peleta iz tačke 1. ove odluke vrši se na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), na osnovu podnetog zahteva proizvođača, odnosno privrednog društva ili drugog pravnog lica (u daljem tekstu: pravno lice).

Zahtev iz stava 1. ove tačke sadrži:

1) podatke o peletu:

- naziv;

- tarifnu oznaku;

- količinu (u tonama);

- vrednost (jediničnu i ukupnu) izraženu u valuti plaćanja;

- državu, odnosno carinsku teritoriju u koju se pelet izvozi;

- državu, odnosno carinsku teritoriju iz koje se vrši plaćanje (sedište kupca);

- rok za realizaciju posla;

2) podatke o učesnicima u poslu, a naročito:

- o proizvođaču, vlasniku i izvozniku peleta pojedinačno (ako su proizvođač, vlasnik i/ili izvoznik peleta različita pravna lica): naziv, matični broj i adresu pravnog lica, kao i ime i funkciju ovlašćenog lica;

- o stranom kupcu: naziv i adresu pravnog lica.

Pravno lice podnosi zahtev Ministarstvu na adresu: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, na memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica, pored otkucanog imena, prezimena i funkcije.

Podnosilac zahteva koji nije proizvođač peleta, podnosi Ministarstvu pisanu izjavu proizvođača kojom potvrđuje da je pelet u traženoj količini proizveden u njegovom pogonu.

Ako u ime pravnog lica punomoćnik podnosi zahtev i/ili preuzima dozvolu, prilaže original pisanog punomoćja.

Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:

1) fotokopija ugovora sa stranim partnerom, odnosno profaktura;

2) izjava proizvođača o postojanju kapaciteta za proizvodnju i skladištenje peleta koji se izvozi;

3) izjava proizvođača o proizvodnji peleta koja se izvozi, u protekle tri godine, po godinama;

4) dokaz o uplati republičke administrativne takse, u skladu sa Tarifnim brojem 93. stav 5. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18, 95/18, 86/19, 90/19 i 144/20). Uplata se vrši na tekući račun: 840-742221843-57, model: 97, poziv na broj: 50-016, svrha: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

3. O zahtevu iz tačke 2. ove odluke odlučuje Komisija za izdavanje dozvola za izvoz peleta (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje ministar nadležan za poslove spoljne trgovine od predstavnika Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove energetike, ministarstva nadležnog za poslove finansija i uprave nadležne za poslove carina u ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

Komisija se sastaje jednom mesečno, a zahtevi za tekući mesec se podnose do desetog u mesecu.

4. Komisija razmatra sve prispele zahteve istovremeno nakon isteka roka za podnošenje zahteva iz tačke 3. stav 2. ove odluke i:

1) ako ukupna količina po podnetim zahtevima ne prelazi obim kvote iz tačke 1. ove odluke, svaki zahtev se odobrava u količini koja je tražena, a preostali deo kvote raspodeljuje se u ponovljenoj proceduri u skladu sa ovom odlukom;

2) ako je ukupna količina po podnetim zahtevima veća od obima kvote iz tačke 1. ove odluke, svaki zahtev se odobrava u količini koja je proporcionalno smanjena u odnosu na traženu i izračunata prema formuli:

 

raspoloživa količina

 x

količina navedena u zahtevima

 

ukupna količina navedena u zahtevima

Ako količine iz stava 1. podtačka 2) ove tačke sadrže decimale, odobrene količine u dozvolama se zaokružuju na prvi niži ceo broj.

Izdate dozvole važe do 31. januara 2023. godine.

5. Pravno lice nakon izvoza dostavlja Komisiji izveštaj o realizaciji dozvole, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka dozvole.

6. Pravno lice koje odustane od izvoza ili nije u mogućnosti da izveze dodeljenu količinu u odobrenom roku, svoju dozvolu ne može preneti na drugo pravno lice, i o tome odmah obaveštava Komisiju i vraća neiskorišćenu količinu u dalju raspodelu.

Pravno lice koje ne dostavi izveštaj iz tačke 5. ove odluke, odnosno koje ne izveze pelet a ne postupi u skladu sa stavom 1. ove tačke, ne učestvuje u narednoj raspodeli kvote za izvoz peleta.

7. Ministarstvo vodi evidenciju izdatih dozvola za izvoz peleta, a Ministarstvo finansija - Uprava carina na mesečnom nivou dostavlja Ministarstvu izveštaje o izvezenom peletu.

8. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a važi do 31. januara 2023. godine.