Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA

O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA OD BITNE VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU SRBIJU

("Sl. glasnik RS", br. 87/2022)

1. Uvodi se privremeno ograničenje izvoza određenih drvnih sortimenata, poreklom iz Republike Srbije, u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno ublažavanja posledica takve nestašice u Republici Srbiji.

Ograničenje izvoza iz stava 1. ove tačke uvodi se za sledeće drvne sortimente, u sledećim ukupnim količinama na period od 6 (šest) meseci:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Količine po grupi proizvoda za period od 6 (šest) meseci

4403 21 10 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo od četinara: od bora (Pinus spp.) čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više: rezani trupci

0

4403 21 90 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo od četinara: od bora (Pinus spp.) čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više: ostalo

138 m3

4403 22 00 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo od četinara: Od bora (Pinus spp.), ostalo

121 m3

4403 23 10 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo od četinara: Od jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više: rezani trupci

25 m3

4403 23 90 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo od četinara: Od jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više: ostalo

0

4403 24 00 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo od četinara: Od jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.), ostalo

927 m3

4403 25 10 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo od četinara: ostalo, čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više: rezani trupci

185 m3

4403 26 00 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo od četinara: ostalo

0

4403 91 00 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo: Od hrasta (Quercus spp.)

14923 m3

4403 93 00 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo: Od bukve (Fagus spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više

927 m3

4403 94 00 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo: Od bukve (Fagus spp.), ostalo

322 m3

4403 95 10 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo: Od breze (Betula spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više: rezani trupci

0

4403 95 90 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo: Od breze (Betula spp.), čija najmanja dimenzija poprečnog preseka je 15 cm ili više: ostalo

0

4403 96 00 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo: Od breze (Betula spp.), ostalo

129 m3

4403 97 00 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo: Od topole i jasike (Populus spp.)

515 m3

4403 99 00 00

Neobrađeno drvo sa korom ili bez kore ili beljike ili grubo obrađeno (učetvoreno): Ostalo: ostalo

10485 m3

Izuzetno od st. 1. i 2. ove tačke privremeno ograničenje izvoza ne odnosi se na drvne sortimente za čiji izvoz je od strane carinskog organa prihvaćena izvozna deklaracija pre stupanja na snagu ove odluke.

2. Količine navedene u tački 1. stav 2. ove odluke mogu da se izvezu uz dozvolu ministarstva nadležnog za poslove šumarstva, na predlog komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove šumarstva u čijem sastavu je po predstavnik ministarstava nadležnih za poslove šumarstva, privrede i spoljne trgovine, kao i Privredne komore Srbije, a na osnovu podnetih zahteva, na mesečnom nivou.

Na raspodelu utvrđenih kvota iz tačke 1. stav 2. ove odluke primenjuje se "proporcionalni metod", u odnosu na količine navedene u zahtevima, u tom mesecu u okviru raspoloživih količina.

Dozvola za izvoz iz stava 1. ove tačke izdaje se na period od 2 (dva) meseca.

Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva vodi evidenciju o izdatim dozvolama.

Nosilac dozvole dužan je da, najkasnije sedam dana po isteku dozvole obavesti komisiju iz stava 1. ove tačke o realizaciji dozvole i vrati nerealizovani deo u novu raspodelu (preraspodelu).

3. Zahtev za dozvolu iz tačke 2. ove odluke podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva do 15. u mesecu za tekući mesec za ukupnu količinu drvnih sortimenata planiranih za izvoz i sadrži naročito:

1) podatke o izvozniku (naziv, sedište, PIB, MB i dr.),

2) podatke o robi (naziv, vrsta i tarifna oznaka drvnog sortimenta),

3) zahtevane količine drvnih sortimenata za izvoz po tarifnim oznakama.

Uz zahtev iz tačke 2. ove odluke dostavlja se dokaz o poreklu robe (u skladu sa propisima koji uređuju oblast šumarstva), a komisija iz tačke 2. stav 1. ove odluke zadržava pravo da, od podnosioca zahteva, po potrebi, traži na uvid dodatna dokumenta.

4. Uprava carina 1. i 15. u mesecu dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva izveštaj o realizovanim dozvolama iz tačke 2. ove odluke.

5. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".