Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

Primenjuje se od datuma: 01.06.2022. godine

ODLUKA O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA OSNOVNIH POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO

("Sl. glasnik RS", br. 49/2022, 52/2022, 57/2022 i 59/2022)

1. Uvodi se privremeno ograničenje izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda.

Kvantitativno ograničenje izvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda iz stava 1. ove tačke uvodi se, na mesečnom nivou, za sledeće proizvode, u sledećim količinama:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Količina po grupi proizvoda

1001

Pšenica i napolica:

220.000 t

 

- Tvrda pšenica:

1001 19 00 00

- - Ostala

 

- Ostala:

1001 99 00 00

- - Ostalo

1005

Kukuruz:

150.000 t

1005 90 00 00

- Ostali

1103

Prekrupa od žitarica, griz i pelete:

 

- Prekrupa i griz:

1103 13

- - Od kukuruza:

1103 13 10 00

- - - sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi

 

ex prekrupa

1103 13 90 00

- - - ostali

 

ex prekrupa

1512

Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

- Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije:

 

1512 11

- - Sirovo ulje:

0

 

- - - ostalo:

1512 11 91 00

- - - - ulje od suncokreta

1512 19

- - Ostalo:

 

1512 19 90 00

- - - ostalo

 

ex od semena suncokreta, u pakovanjima za prodaju na malo

0

 

ex ostalo od semena suncokreta

0

Izuzetno od st. 1. i 2. ove tačke privremeno ograničenje izvoza ne odnosi se na poljoprivredno prehrambene proizvode za koje je izdat sertifikat u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja.

2. Količine proizvoda iz tačke 1. stav 2. ove odluke određuju se po proporcionalnom sistemu na osnovu zahteva koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede elektronskim putem na imejl adresu: zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs u periodu od 20. do 25. tekućeg meseca za naredni mesec.

Izuzetno od stava 1. ove tačke zahtev za mesec maj podnosi se u periodu od 22. do 28. aprila tekuće kalendarske godine.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke podnosi se ugovor o prodaji proizvoda iz tačke 1. stav 2. ove odluke.

Na osnovu zahteva iz stava 1. ove tačke ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, na predlog komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede, dozvoljava izvoz određene količine proizvoda iz tačke 1. stav 2. ove odluke.

3. Maksimalna količina za koju jedan privredni subjekt može podneti zahtev u tekućem mesecu iznosi 20% ukupne količine po grupi proizvoda utvrđene u tački 1. stav 2. ove odluke, osim za grupu proizvoda iz tarifnog broja 1512 carinske tarife.

4. Ako privredni subjekt u tekućem mesecu ne izveze najmanje 80% dozvoljene količine ili prekorači dozvoljenu količinu, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede neće odlučivati o zahtevu tog privrednog subjekta za naredni mesec.

5. Ministarstvo finansija - Uprava carina vodi evidenciju o izvozu proizvoda iz tačke 1. stav 2. ove odluke i o tome obaveštava ministarstva nadležna za poslove spoljne trgovine i poljoprivrede prvog radnog dana u tekućem mesecu za prethodni mesec.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo ("Službeni glasnik RS?, br. 32/22, 35/22 i 48/22).

7. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

("Sl. glasnik RS", br. 52/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

("Sl. glasnik RS", br. 57/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. maja 2022. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

("Sl. glasnik RS", br. 59/2022)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, osim tačke 1. stav 1. ove odluke koja se primenjuje od 1. juna 2022. godine.