Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU ADEKVATNOG UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 21/2021)

1. U Odluci o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 150/20 – u daljem tekstu: Odluka), u tački 2. stav 5, alineja prva, i u tački 2. stav 6, alineja prva, posle reči: „na dan stupanja na snagu ove odluke” dodaju se zapeta i reči: „odnosno na dan 28. februara 2021. godine”.

2. U tački 4. stav 2. posle reči: „na dan 30. novembra 2020. godine” dodaju se zapeta i reči: „odnosno na dan 28. februara 2021. godine”.

U stavu 3. posle reči: „do 31. decembra 2020. godine” dodaju se zapeta i reči: „odnosno do 31. marta 2021. godine”.

3. Banka je dužna da obaveštenje u vezi sa odobravanjem olakšica objavljeno u skladu s tačkom 4. stav 1. Odluke uskladi sa odredbama ove odluke u roku od pet radnih dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.