Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO O PONAŠANJU EMITERA U VEZI SA EMITOVANJEM PROGRAMSKIH SADRŽAJA KOJI MOGU DA NAŠKODE FIZIČKOM, MENTALNOM ILI MORALNOM RAZVOJU MALOLETNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 od 30. marta 2011. godine)

1. Ovim obavezujućim uputstvom uređuje se način emitovanja programskih sadržaja koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju svih maloletnika, bez obzira na njihov uzrast.

2. Programski sadržaj koji je kategorizovao kao sadržaj koji može da naškodi fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju svih maloletnika, bez obzira na njihov uzrast, i koji mora da nosi oznaku "18", emiter može emitovati samo u periodu od 24,00 do 06,00 časova.

3. U okviru televizijskog programa, neposredno pre emitovanja programskog sadržaja iz tačke 2. ovog obavezujućeg uputstva, emiter će emitovati usmenu i pisanu napomenu sledeće sadržine: "Program koji sledi nije pogodan za osobe mlađe od 18 godina.", kao i grafički znak u vidu kruga crvene boje u okviru koga je u beloj boji ispisan broj "18". Takav grafički znak mora biti prisutan i tokom celog trajanja tog programskog sadržaja.

4. U okviru radio programa, neposredno pre emitovanja programskog sadržaja iz tačke 2. ovog obavezujućeg uputstva i na svakih 15 minuta tokom trajanja tog sadržaja emiter će emitovati usmenu napomenu: "Program koji sledi/slušate nije pogodan za osobe mlađe od 18 godina.".

5. Ovo obavezujuće uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".