Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

NAREDBA O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU

("Sl. glasnik RS", br. 66/2020 i 76/2020)

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom prostoru - kada se istovremeno okuplja više od 100 lica.

2. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima na otvorenom prostoru - kada se istovremeno okuplja više od 100 lica.

3. Za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju ruku, upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (maske) i rastojanje između prisutnih lica od najmanje dva metra.

Za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima na otvorenom prostoru, rastojanje između okupljenih lica mora iznositi najmanje dva metra, uz upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (maske).

4. Zabrana okupljanja iz tač. 1. i 2. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

5. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru ("Službeni glasnik RS", broj 39/20).

6. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".