Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČLANA 127. ST. 1. I 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE", BROJ 76/05)

("Sl. glasnik RS", br. 100/2007)

Odredbe člana 127. st. 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju glase:

"Lice koje je steklo, ili stekne odgovarajući akademski, stručni ili naučni naziv (u daljem tekstu: naziv) prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, zadržava pravo na njegovo korišćenje u skladu sa propisima prema kojima ih je steklo.

Lice iz stava 1. ovog člana može tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj je steklo naziv da mu u postupku i pod uslovima propisanim opštim aktom visokoškolske ustanove, a u skladu sa kriterijumima za usklađivanje stečenih naziva koje propisuje Konferencija univerziteta, odnosno Konferencija akademija strukovnih studija, utvrdi da ranije stečeni naziv odgovara nekom od naziva iz člana 95. ovog zakona."

Ove odredbe treba razumeti tako da se vremensko dejstvo zadržavanja prava na korišćenje stečenog naziva (stav 1) prostire ne samo na sadašnjost, već i na budućnost. Svrha prava na korišćenje stečenog naziva je u tome da se zaštite pravna sigurnost i stečena prava.

Odredba stava 2. može se isključivo tumačiti u kontekstu ovakvog tumačenja odredbe stava 1, što znači da mora biti izjednačen status lica koja su stekla ili će steći naziv po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 76/05) sa statusom lica koja budu stekla nazive koje predviđa ovaj zakon. Drugim rečima, lica koja su stekla VII-1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik, diplomirani inženjer itd.) izjednačena su sa licima koja steknu naziv master.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".