Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Email Print
30.07.2018.

Radna verzija zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu


ODREDBE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ČIJE SE IZMENE I DOPUNE VRŠE

Član 1.

OVIM ZAKONOM UREĐUJU SE POREZI NA IMOVINU.

Porezima na imovinu, u smislu ovog zakona, smatraju se:

1) porez na imovinu;

2) porez na nasleđe i poklon;

3) porez na prenos apsolutnih prava.

Član 2.

Porez na imovinu iz člana 1. tačka 1) ovog zakona (u daljem tekstu: porez na imovinu), plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na:

1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;

2) pravo zakupa stana ili stambene zgrade konstituisano u korist fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, odnosno socijalno stanovanje, odnosno zakonom kojim su uređene izbeglice, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;

3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

5) korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

6) državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

7) državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8) državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se:

1) zemljište, i to: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo;

2) stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (u daljem tekstu: objekti).

Kad na nepokretnosti postoji neko od prava, odnosno korišćenje ili državina, iz stava 1. tač. 2) do 8) ovog člana, porez na imovinu plaća se na to pravo, odnosno na korišćenje ili državinu, a ne na pravo svojine.

ČLAN 2.

POREZ NA IMOVINU IZ ČLANA 1. STAV 2. TAČKA 1) OVOG ZAKONA (U DALJEM TEKSTU: POREZ NA IMOVINU), PLAĆA SE NA NEPOKRETNOSTI KOJE SE NALAZE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, NA:

1) PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI, ODNOSNO NA PRAVO SVOJINE NA ZEMLJIŠTU POVRŠINE PREKO DESET ARI;

2) PRAVO KORIŠĆENJA, ODNOSNO PRAVO ZAKUPA, GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI, POVRŠINE PREKO DESET ARI;

3) PRAVO KORIŠĆENJA, ODNOSNO PRAVO ZAKUPA, VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI, POVRŠINE PREKO DESET ARI;

4) PRAVO ZAKUPA STANA ILI KUĆE ZA STANOVANJE, KONSTITUISANO U KORIST FIZIČKOG LICA;

5) PRAVO KORIŠĆENJA STANA ILI KUĆE ZA STANOVANJE U JAVNOJ SVOJINI, KONSTITUISANO U KORIST FIZIČKOG LICA ZA PERIOD DUŽI OD JEDNE GODINE ILI NA NEODREĐENO VREME, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU IZBEGLICE;

6) PRAVO KORIŠĆENJA, ODNOSNO KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI, ODNOSNO ZEMLJIŠTA POVRŠINE PREKO 10 ARI, U JAVNOJ SVOJINI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE JAVNA SVOJINA;

7) DRŽAVINU NEPOKRETNOSTI, ODNOSNO DRŽAVINU ZEMLJIŠTA POVRŠINE PREKO DESET ARI, NA KOME IMALAC PRAVA SVOJINE NIJE POZNAT ILI NIJE ODREĐEN;

8) DRŽAVINU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI, BEZ PRAVNOG OSNOVA;

9) DRŽAVINU I KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI, ODNOSNO ZEMLJIŠTA POVRŠINE PREKO DESET ARI, PO OSNOVU UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU.

NEPOKRETNOSTIMA, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE:

1) ZEMLJIŠTE, I TO: GRAĐEVINSKO (IZGRAĐENO I NEIZGRAĐENO, UREĐENO I NEUREĐENO), POLJOPRIVREDNO, ŠUMSKO I DRUGO;

2) OBJEKAT, ODNOSNO POSEBNI DEO OBJEKTA, I TO: STAMBENE, POSLOVNE I DRUGE ZGRADE, ODNOSNO KUĆE ZA STANOVANJE, STANOVI, POSLOVNE PROSTORIJE, GARAŽE, GARAŽNI BOKSOVI, GARAŽNA MESTA I DRUGI (NADZEMNI I PODZEMNI) GRAĐEVINSKI OBJEKTI, ODNOSNO NJIHOVI POSEBNI DELOVI, UKLJUČUJUĆI MREŽE - VODOVE KOJE NISU SASTAVNI DEO OBJEKTA ILI NJEGOVOG POSEBNOG DELA (U DALJEM TEKSTU: OBJEKAT).

PRAVOM ZAKUPA STANA ILI KUĆE ZA STANOVANJE KONSTITUISANIM U KORIST FIZIČKOG LICA, U SMISLU STAVA 1. TAČKA 4) OVOG ČLANA SMATRA SE PRAVO ZAKUPA ZA PERIOD DUŽI OD JEDNE GODINE ILI NA NEODREĐENO VREME, ZA KOJI JE PROPISANO PLAĆANJE NEPROFITNE ZAKUPNINE ILI ZAKUPNINE KOJA SE OBRAČUNAVA PRIMENOM PROPISANIH KRITERIJUMA I MERILA KOJA NE MOŽE BITI VIŠA OD NEPROFITNE ZAKUPNINE, U SKLADU SA ZAKONIMA KOJIMA SE UREĐUJU:

(1) STANOVANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA, ODNOSNO U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA JE BILO UREĐENO STANOVANJE KOJI SU PRESTALI DA VAŽE DANOM POČETKA PRIMENE ZAKONA KOJIM JE UREĐENO STANOVANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA;

(2) JAVNA SVOJINA;

(3) PRAVA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA; (4) IZBEGLICE.

ČLAN 2A

KAD NA NEPOKRETNOSTI, PORED PRAVA SVOJINE, POSTOJI NEKO OD PRAVA, ODNOSNO KORIŠĆENJE ILI DRŽAVINA, IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČ. 2) DO 6) I TAČ. 8) I 9) OVOG ZAKONA, ODNOSNO U SLUČAJU IZ TAČKE 7) TOG ČLANA, POREZ NA IMOVINU PLAĆA SE NA TO PRAVO, ODNOSNO NA KORIŠĆENJE ILI DRŽAVINU, A NE NA PRAVO SVOJINE.

KAD NA NEPOKRETNOSTI, PORED PRAVA, ODNOSNO KORIŠĆENJA IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČ. 2) DO 6) OVOG ZAKONA, POSTOJI I DRŽAVINA IZ TAČKE 8) TOG STAVA, POREZ NA IMOVINU PLAĆA SE NA DRŽAVINU, A NE NA PRAVO, ODNOSNO NA KORIŠĆENJE IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČ. 2) DO 6) OVOG ZAKONA.

KAD NA STANU ILI STAMBENOJ ZGRADI, PORED PRAVA, ODNOSNO KORIŠĆENJA IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 6) OVOG ZAKONA, POSTOJI I PRAVO ZAKUPA ILI PRAVO KORIŠĆENJA IZ TAČ. 4) I 5) TOG STAVA, POREZ NA IMOVINU PLAĆA SE NA PRAVO ZAKUPA ILI PRAVO KORIŠĆENJA, A NE NA PRAVO, ODNOSNO KORIŠĆENJE IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 6) OVOG ZAKONA.

ČLAN 2B

U POVRŠINU ZEMLJIŠTA IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČ. 1) DO 3) I TAČ. 6), 7) I 9) OVOG ZAKONA URAČUNAVA SE POVRŠINA ZEMLJIŠTA KOJE JE JEDNA FIZIČKA CELINA (ISTOG ILI RAZLIČITOG PO VRSTI, U ISTOJ ILI RAZLIČITOJ ZONI, KOJU ČINI JEDNA ILI VIŠE KATASTARSKIH PARCELA KOJE SE MEĐUSOBNO GRANIČE) ZA KOJU JE PORESKI OBVEZNIK ISTO LICE, ODNOSNO ISTA LICA KAO SUIMAOCI PRAVA, SUKORISNICI ILI SUDRŽAOCI.

POREZ NA IMOVINU NA PRAVA, ODNOSNO DRŽAVINU NA ZEMLJIŠTU IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČ. 1) DO 3) I TAČ. 6), 7) I 9) OVOG ZAKONA PLAĆA SE NA RAZLIKU NJEGOVE POVRŠINE I POVRŠINE OD DESET ARI.

AKO SE, ZA POTREBE UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU, ZEMLJIŠTE DELOM RAZVRSTAVA U RAZLIČITE VRSTE, ODNOSNO AKO JE DELOM U RAZLIČITIM ZONAMA, ODNOSNO AKO SU ZA ISTO ZEMLJIŠTE VIŠE LICA OBVEZNICI POREZA (KAO SUIMAOCI PRAVA, SUKORISNICI ILI SUDRŽAOCI), POVRŠINA ZEMLJIŠTA OD DESET ARI NA KOJU SE POREZ NA IMOVINU NE PLAĆA U SKLADU SA STAVOM 2. OVOG ČLANA ODREĐUJE SE SRAZMERNO UČEŠĆU SVAKOG DELA ZEMLJIŠTA ODGOVARAJUĆE VRSTE, ODNOSNO DELA U ODGOVARAJUĆOJ ZONI, ODNOSNO SUVLASNIČKOG DELA, U UKUPNOJ POVRŠINI ZEMLJIŠTA KOJE JE JEDNA FIZIČKA CELINA.

ČLAN 2V

ZA SVRHU OPOREZIVANJA POREZOM NA IMOVINU SASTAVNIM DELOM ZEMLJIŠTA SMATRA SE I OPOREZUJE U OKVIRU OPOREZIVANJA ZEMLJIŠTA:

1) STAZA I DRUGI OTVORENI PROSTOR PREKRIVEN ŠLJAKOM, ASFALTOM, BETONOM, PLOČAMA ILI DRUGIM ČVRSTIM MATERIJALOM U NIVOU ZEMLJIŠTA, OTVORENI PROSTOR ZA PARKIRANJE, KOLSKI PRILAZ OBJEKTU, OSIM LINIJSKIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLANIRANJE I IZGRADNJA;

2) OGRADA, POTPORNI ZID, STEPENIŠTE IZVAN GABARITA OBJEKTA, VRTNO SENILO DO 15M² OSNOVE, VRTNI BAZEN (UKLJUČUJUĆI FONTANE) POVRŠINE DO 12M² I DUBINE DO 1M, NADSTREŠNICA OSNOVE DO 10M², DVORIŠNI KAMIN POVRŠINE DO 2M² I VISINE DO 3M, STOČNA JAMA, SEPTIČKA JAMA, PLOČA ZA OBAVEŠTAVANJE POVRŠINE DO 6M², DEČJE IGRALIŠTE, SPOMENIK I SPOMEN OBELEŽJE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ILI NA GROBLJIMA I GROBNICA.

ZA SVRHU OPOREZIVANJA POREZOM NA IMOVINU SASTAVNIM DELOM OBJEKTA SMATRAJU SE I OPOREZUJU U OKVIRU OPOREZIVANJA OBJEKTA, MREŽE - VODOVI INKORPORISANI U OBJEKTU I OD OBJEKTA DO PRIKLJUČKA NA MREŽU, A AKO MESTO PRIKLJUČENJA NIJE MOGUĆE PRECIZNO ODREDITI, SASTAVNIM DELOM OBJEKTA SMATRA SE DEO MREŽE INKORPORISAN U OBJEKAT.

Član 4.

Obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije:

1) imalac prava iz člana 2. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona;

2) korisnik nepokretnosti u javnoj svojini iz člana 2. stav 1. tačka 5) ovog zakona;

3) držalac nepokretnosti iz člana 2. stav 1. tač. 6) i 7) ovog zakona;

4) primalac lizinga iz člana 2. stav 1. tačka 8) ovog zakona.

OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU JE PRAVNO I FIZIČKO LICE (KOJE VODI, ODNOSNO KOJE NE VODI POSLOVNE KNJIGE), KOJE JE NA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE IMALAC PRAVA, KORISNIK ILI DRŽALAC, IZ ČLANA 2. STAV 1. OVOG ZAKONA NA KOJE SE POREZ NA IMOVINU PLAĆA U SKLADU SA ČLANOM 2A OVOG ZAKONA, OSIM U SLUČAJU IZ STAVA 2. I STAVA 6. TAČKA 2) OVOG ČLANA.

KAD NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OBAVLJA DELATNOST U REPUBLICI SRBIJI PREKO OGRANKA ILI DRUGOG ORGANIZACIONOG DELA, KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO U REPUBLICI SRBIJI, ODNOSNO DRUGE EVIDENCIJE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OPOREZIVANJE DOBITI PRAVNIH LICA, NA PRAVA, KORIŠĆENJE ILI DRŽAVINU NA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE NA KOJE SE POREZ NA IMOVINU PLAĆA U SKLADU SA ČL. 2. I 2A OVOG ZAKONA ČIJI JE DRŽALAC ORGANIZACIONI DEO TOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI SRBIJI, OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU JE TAJ ORGANIZACIONI DEO.

Kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici, obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost.

Kada udeli obveznika iz stava 2. STAVA 3. ovog člana na istoj nepokretnosti nisu određeni, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu smatraće se da su jednaki.

Obveznik poreza na imovinu iz stava 1. ovog člana koji ne vodi poslovne knjige (u daljem tekstu: obveznik koji ne vodi poslovne knjige), u smislu oporezivanja porezom na imovinu, jeste:

1) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana (u daljem tekstu: preduzetnik) koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod;

1) FIZIČKO LICE KOJE OSTVARUJE PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OPOREZIVANJE DOHOTKA GRAĐANA, KOJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI PLAĆA NA PAUŠALNO UTVRĐEN PRIHOD (U DALJEM TEKSTU: PREDUZETNIK PAUŠALAC);

2) drugo lice koje ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;

3) preduzetnik koji vodi poslovne knjige - za imovinu koja nije evidentirana u njegovim poslovnim knjigama.

3) FIZIČKO LICE KOJE OSTVARUJE PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OPOREZIVANJE DOHOTKA GRAĐANA, KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE (U DALJEM TEKSTU: PREDUZETNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE) - ZA IMOVINU KOJA NIJE EVIDENTIRANA U NJEGOVIM POSLOVNIM KNJIGAMA.

Obveznik poreza na imovinu iz stava 1. ovog člana koji vodi poslovne knjige (u daljem tekstu: obveznik koji vodi poslovne knjige), u smislu oporezivanja porezom na imovinu, jeste:

1) pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;

2) ogranak i drugi organizacioni deo stranog pravnog lica koji obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji i koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima Republike Srbije;

2) OGRANAK I DRUGI ORGANIZACIONI DEO NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA KOJI OBAVLJA DELATNOST U REPUBLICI SRBIJI I KOJI POSLOVNE KNJIGE, ODNOSNO DRUGE EVIDENCIJE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OPOREZIVANJE DOBITI PRAVNIH LICA, VODI U SKLADU SA PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE;

3) preduzetnik koji vodi poslovne knjige - za imovinu koju je evidentirao u svojim poslovnim knjigama (u daljem tekstu: imovina u poslovnim knjigama), osim preduzetnika iz stava 4. tačka 1) ovog člana;

3) PREDUZETNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE - ZA IMOVINU KOJU JE EVIDENTIRAO U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA (U DALJEM TEKSTU: IMOVINA EVIDENTIRANA U POSLOVNIM KNJIGAMA);

4) drugo lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije, osim preduzetnika iz stava 4. tačka 3) ovog čl ana KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE - ZA IMOVINU KOJA JE EVIDENTIRANA U POSLOVNIM KNJIGAMA.

Status obveznika poreza na imovinu ne može biti osnov za sticanje bilo kog prava na nepokretnosti.

PREKID OBAVLJANJA DELATNOSTI ZA ODREĐENI PERIOD NE DOVODI DO GUBITKA SVOJSTVA OBVEZNIKA IZ STAVA 6. TAČKA 3) OVOG ČLANA.

KAD OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE U POSLOVNIM KNJIGAMA NIJE EVIDENTIRAO ZEMLJIŠTE NA KOME SE, ODNOSNO POD KOJIM SE, NALAZI OBJEKAT EVIDENTIRAN U POSLOVNIM KNJIGAMA, ZA SVRHU OPOREZIVANJA POREZOM NA IMOVINU TO ZEMLJIŠTE SE SMATRA EVIDENTIRANIM U POSLOVNIM KNJIGAMA.

Član 5.

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa ovim zakonom.

Vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ jedinice lokalne samouprave).

Vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana, osim zemljišta, može se umanjiti za amortizaciju po stopi do 1% godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%, počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta, a na osnovu odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o visini stope amortizacije koja važi na dan 15. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu i koja je objavljena u skladu sa ovim zakonom.

Ako skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu stope amortizacije, ili je ne utvrdi u skladu sa ovim zakonom, ili je utvrdi a ne objavi u skladu sa stavom 3. ovog člana, kod utvrđivanja poreza na imovinu vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana ne umanjuje se za amortizaciju.

ČLAN 5.

OSNOVICA POREZA NA IMOVINU JE VREDNOST NEPOKRETNOSTI UTVRĐENA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

VREDNOST NEPOKRETNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE POJEDINAČNO ZA SVAKO ZEMLJIŠTE KOJE JE JEDNA FIZIČKA CELINA U SKLADU SA ČLANOM 2B STAV 1. OVOG ZAKONA, ODNOSNO ZA SVAKI OBJEKAT.

VREDNOST NEPOKRETNOSTI UTVRĐUJE SE KAO PROIZVOD SLEDEĆIH ELEMENATA:

1) KORISNA POVRŠINA;

2) PROSEČNA CENA KVADRATNOG METRA (U DALJEM TEKSTU: PROSEČNA CENA) ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONI U KOJOJ SE NALAZI NEPOKRETNOST.

IZUZETNO OD STAVA 3. OVOG ČLANA, VREDNOST OBJEKTA JESTE VREDNOST UTVRĐENA KAO PROIZVOD KORISNE POVRŠINE I PROSEČNE CENE ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONI, UMANJENA ZA:

1) AMORTIZACIJU, U SKLADU SA ČLANOM 5A OVOG ZAKONA;

2) 40%, ZA:

(1) OBJEKAT ČIJA JE PODNA POVRŠINA ISPOD POVRŠINE ZEMLJE;

(2) NADSTREŠNICU OSNOVE PREKO 10M² KOJA JE SASTAVNI DEO OBJEKTA;

(3) OBJEKAT IZ ČLANA 5Z STAV 1. OVOG ZAKONA OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE;

(4) SPORTSKI OBJEKAT OBVEZNIKA ČIJA JE PRETEŽNA REGISTROVANA DELATNOST SPORTSKA DELATNOST;

(5) SAJAMSKI OBJEKAT OBVEZNIKA ČIJA JE PRETEŽNA REGISTROVANA DELATNOST ORGANIZACIJA SAJMOVA.

ZA OBJEKAT ZA KOJI JE STAVOM 4. TAČKA 2) OVOG ČLANA PROPISANO UMANJENJE VREDNOSTI KOJA ČINI PORESKU OSNOVICU PO VIŠE OSNOVA, UMANJENJE VREDNOSTI ZA ISTU POVRŠINU OBJEKTA VRŠI SE PO JEDNOM OD TIH OSNOVA, KOJI JE NAJPOVOLJNIJI ZA OBVEZNIKA.

KAD JE PODNA POVRŠINA DELA OBJEKTA ISPOD POVRŠINE ZEMLJE, ILI JE OBJEKAT DELOM OBJEKAT IZ STAVA 4. TAČKA 2) PODTAČ. (2) DO (5) OVOG ČLANA, UMANJENJE U SKLADU SA STAVOM 4. TAČKA 2) OVOG ČLANA VRŠI SE ZA KORISNU POVRŠINU TOG DELA.

SPORTSKIM OBJEKTOM, U SKLADU SA STAVOM 4. TAČKA 2) PODTAČKA (4) OVOG ČLANA, SMATRA SE OBJEKAT KOJI JE INVESTICIONO-TEHNIČKOM ILI DRUGOM PROPISANOM DOKUMENTACIJOM NAMENJEN ZA OBAVLJANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE SPORT (HALE, BALON SALE I SL.), KOJI SLUŽI ZA TU NAMENU, ODNOSNO U DELU U KOME SLUŽI ZA TU NAMENU, UKLJUČUJUĆI GLEDALIŠNI PROSTOR, OSIM PROSTORA ZA SMEŠTAJ SPORTISTA (PLANINARSKI DOMOVI I SL.), PRATEĆEG PROSTORA ZA OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA I PROSTORA ZA MALOPRODAJU ROBE I USLUGA.

SAJAMSKIM OBJEKTOM, U SKLADU SA STAVOM 4. TAČKA 2) PODTAČKA (5) OVOG ČLANA, SMATRA SE OBJEKAT KOJI JE INVESTICIONO-TEHNIČKOM ILI DRUGOM PROPISANOM DOKUMENTACIJOM NAMENJEN ZA SAJAMSKE PRIVREDNE IZLOŽBE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TRGOVINA, KOJI SLUŽI ZA OBAVLJANJE TE DELATNOSTI, ODNOSNO U DELU U KOME SLUŽI ZA OBAVLJANJE TE DELATNOSTI.

VREDNOST SPORTSKOG, ODNOSNO SAJAMSKOG OBJEKTA, ZA KOJI DO 31. DECEMBRA GODINE KOJA PRETHODI GODINI ZA KOJU SE UTVRĐUJE POREZ NA IMOVINU (U DALJEM TEKSTU: TEKUĆA GODINA) NE POSTOJI PRAVOSNAŽNA DOKUMENTACIJA KOJOM JE OPREDELJENA NJEGOVA NAMENA ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI ILI SAJAMSKE PRIVREDNE IZLOŽBE, NE UMANJUJE SE U SKLADU SA STAVOM 4. OVOG ČLANA.

ČLAN 5A

VREDNOST OBJEKTA UTVRĐENA U SKLADU SA ČLANOM 5. STAV 3. I STAV 4. TAČKA 2) OVOG ZAKONA (OBVEZNICIMA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE I OBVEZNICIMA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE) UMANJUJE SE ZA AMORTIZACIJU, PO STOPI KOJU JE ODLUKOM UTVRDILA SKUPŠTINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

STOPA AMORTIZACIJE JE PROPORCIONALNA I IZNOSI DO 1% GODIŠNJE, A NAJVIŠE DO 40%, ZA SVE OBJEKTE U SVIM ZONAMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

UMANJENJE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI PO OSNOVU AMORTIZACIJE VRŠI SE POČEV OD ISTEKA SVAKE KALENDARSKE GODINE U ODNOSU NA GODINU U KOJOJ JE IZVRŠENA IZGRADNJA, ODNOSNO POSLEDNJA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA.

ZA OBJEKAT NA KOME JE IZVRŠENA DOGRADNJA, KOJI SA DOGRAĐENIM DELOM PREDSTAVLJA JEDINSTVENU CELINU, BROJ GODINA ZA KOJI SE VRŠI UMANJENJE VREDNOSTI ZA AMORTIZACIJU OBRAČUNAVA SE TAKO ŠTO SE BROJ GODINA OD ISTEKA GODINE U KOJOJ JE IZVRŠENA NJEGOVA IZGRADNJA, ODNOSNO NJEGOVA POSLEDNJA REKONSTRUKCIJA, UMANJUJE SRAZMERNO UČEŠĆU KORISNE POVRŠINE TOG OBJEKTA PRE DOGRADNJE U UKUPNOJ KORISNOJ POVRŠINI TOG OBJEKTA NAKON DOGRADNJE.

REKONSTRUKCIJOM, ODNOSNO DOGRADNJOM U SMISLU ST. 3. I 4. OVOG ČLANA, SMATRA SE IZVRŠAVANJE RADOVA NA OBJEKTU ZA KOJI JE PORESKA OBAVEZA NASTALA KOJI SE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLANIRANJE I IZGRADNJA, SMATRAJU REKONSTRUKCIJOM, ODNOSNO DOGRADNJOM.

ČLAN 5B

KORISNA POVRŠINA NEPOKRETNOSTI IZ ČLANA 5. STAV 3. TAČKA 1) OVOG ZAKONA (U DALJEM TEKSTU: KORISNA POVRŠINA) JE:

1) ZA ZEMLJIŠTE - RAZLIKA IZMEĐU UKUPNE POVRŠINE ZEMLJIŠTA I POVRŠINE OD DESET ARI, OSIM U SLUČAJU IZ TAČKE 2) OVOG STAVA;

2) ZA ZEMLJIŠTE IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 8) OVOG ZAKONA - UKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠTA;

3) ZA OBJEKAT - ZBIR PODNIH POVRŠINA IZMEĐU UNUTRAŠNJIH STRANA OBODNIH ZIDOVA OBJEKTA (IZ KOJE SU ISKLJUČENE POVRŠINE BALKONA, TERASA, LOĐA, STEPENIŠTA IZVAN GABARITA OBJEKTA, NEADAPTIRANIH TAVANSKIH PROSTORA I PROSTORA U ZAJEDNIČKOJ NEDELJIVOJ SVOJINI SVIH VLASNIKA POSEBNIH DELOVA ISTOG OBJEKTA, OSIM POVRŠINE ISPOD NOSEĆIH ZIDOVA I NOSEĆIH STUBOVA KOJI PROLAZE KROZ OBJEKAT KOJI SU ISTOVREMENO POSEBAN I ZAJEDNIČKI DEO OBJEKTA).

KORISNA POVRŠINA OVALNOG OBJEKTA KOJI NEMA HORIZONTALNU PODNU POVRŠINU, ODNOSNO KORISNA POVRŠINA OBJEKTA KOJI NEMA OBODNE ZIDOVE, JE POVRŠINA NJEGOVE VERTIKALNE PROJEKCIJE NA ZEMLJIŠTE.

ČLAN 5V

ZONE IZ ČLANA 5. STAV 3. TAČKA 2) OVOG ČLANA (U DALJEM TEKSTU: ZONE) JESU DELOVI TERITORIJE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE ODLUKOM UTVRĐUJE SKUPŠTINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, PREMA:

1) NIVOU KOMUNALNE OPREMLJENOSTI I OPREMLJENOSTI OBJEKTIMA JAVNE NAMENE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLANIRANJE I IZGRADNJA;

2) SAOBRAĆAJNOJ POVEZANOSTI SA CENTRALNIM DELOVIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, SA RADNIM ZONAMA I DRUGIM SADRŽAJIMA KOJI OPREDELJUJU OPREMLJENOST ZONE.

JEDNU ZONU MOŽE ČINITI JEDNA ILI VIŠE FIZIČKIH CELINA.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽNA JE DA NA SVOJOJ TERITORIJI ODREDI NAJMANJE DVE ZONE (UKLJUČUJUĆI NAJOPREMLJENIJU I NAJNEOPREMLJENIJU ZONU).

IZUZETNO OD STAVA 3. OVOG ČLANA, GRAD BEOGRAD, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA IMA STATUS GRADA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TERITORIJALNA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRBIJE, DUŽNA JE DA NA SVOJOJ TERITORIJI ODREDI NAJMANJE ČETIRI ZONE (UKLJUČUJUĆI NAJOPREMLJENIJU I NAJNEOPREMLJENIJU ZONU).

ČLAN 5G

ZA SVRHU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU, NEPOKRETNOSTI SE RAZVRSTAVAJU U SLEDEĆE GRUPE ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI:

1) GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, OSIM NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE SE KORISTI ZA GAJENJE BILJAKA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA, ODNOSNO ŠUMA;

2) POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE I NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KOJE SE KORISTI ZA GAJENJE BILJAKA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA;

3) ŠUMSKO ZEMLJIŠTE I NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KOJE SE KORISTI ZA GAJENJE ŠUMA;

4) DRUGO ZEMLJIŠTE;

5) STAN;

6) KUĆA ZA STANOVANJE;

7) POSLOVNI OBJEKAT;

8) DRUGI OBJEKAT.

DRUGIM OBJEKTOM IZ STAVA 1. TAČKA 8) OVOG ZAKONA SMATRAJU SE GARAŽA, GARAŽNI BOKS, GARAŽNO MESTO I DRUGI OBJEKTI KOJI SE NE RAZVRSTAVAJU U OBJEKTE ILI POSEBNE DELOVE OBJEKATA IZ TAČ. 5) DO 7) OVOG STAVA.

AKO OBJEKAT ČINI VIŠE POSEBNIH DELOVA KOJI SE, U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA, MOGU RAZVRSTATI U RAZLIČITE GRUPE, SVAKI POSEBNI DEO OBJEKTA SE, ZA POTREBE UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU, RAZVRSTAVA U ODGOVARAJUĆU GRUPU NEPOKRETNOSTI.

OBJEKAT KOJI JE JEDINSTVENA CELINA SA VIŠE RAZLIČITIH NAMENA, ZA POTREBE UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU, RAZVRSTAVA SE U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA PREMA NAMENI KOJA JE PREOVLAĐUJUĆA.

ZEMLJIŠTE KOJE JE FIZIČKA CELINA KOJA SE DELOM MOŽE RAZVRSTATI U RAZLIČITE GRUPE IZ STAVA 1. TAČ. 1) DO 4) OVOG ČLANA, ZA POTREBE UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU RAZVRSTAVA SE ODGOVARAJUĆIM DELOM U ODGOVARAJUĆU GRUPU ZEMLJIŠTA, A PORESKA OSNOVICA UTVRĐUJE SE KAO ZBIR VREDNOSTI SVIH DELOVA TOG ZEMLJIŠTA UTVRĐENIH U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

AKO SE NA ZEMLJIŠTU KOJE NIJE GRAĐEVINSKO NALAZI OBJEKAT, ZA POTREBE UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU, ZEMLJIŠTE SE RAZVRSTAVA U ODGOVARAJUĆU GRUPU IZ STAVA 1. TAČ. 2) DO 4) OVOG ČLANA.

ČLAN 5D

KOD RAZVRSTAVANJA NEPOKRETNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 5G STAV 1. OVOG ZAKONA, POJEDINI POJMOVI IMAJU SLEDEĆE ZNAČENJE:

1) "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE" JE VRSTA ZEMLJIŠTA KOJE JE KAO TAKVO DEFINISANO ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLANIRANJE I IZGRADNJA;

2) "POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE" JE VRSTA ZEMLJIŠTA KOJE JE KAO TAKVO DEFINISANO ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA;

3) "ŠUMSKO ZEMLJIŠTE" JE VRSTA ZEMLJIŠTA KOJE JE KAO TAKVO DEFINISANO ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE KORIŠĆENJE I UPRAVLJANJE ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM;

4) "DRUGO ZEMLJIŠTE" JE VODNO ZEMLJIŠTE DEFINISANO ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU VODE, RUDNO ZEMLJIŠTE DEFINISANO ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU RUDARSTVO I GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, ZEMLJIŠTE NAMENJENO ZA SAHRANJIVANJE UMRLIH, ZEMLJIŠTE NAMENJENO ZA DEPONOVANJE OTPADA, KAO I OSTALE VRSTE ZEMLJIŠTA KOJE NIJE GRAĐEVINSKO, POLJOPRIVREDNO ILI ŠUMSKO ZEMLJIŠTE;

5) "STAN" JE POSEBNI DEO OBJEKTA KOJI ČINI FUNKCIONALNU CELINU KOJA SE SASTOJI OD JEDNE ILI VIŠE PROSTORIJA NAMENJENIH ZA STANOVANJE I PO PRAVILU IMA ZASEBAN ULAZ, OSIM KAD JE (CEO ILI U PRETEŽNOM DELU) U SKLADU SA PROPISIMA, KATEGORISAN ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI;

6) "KUĆA ZA STANOVANJE" JE OBJEKAT NAMENJEN ZA STANOVANJE ILI ZA POVREMENI BORAVAK (PORODIČNA KUĆA, VILA, VIKENDICA, PLANINSKA KOLIBA, LOVAČKA KUĆA I SL.), OSIM KAD JE (U CELINI ILI U PRETEŽNOM DELU), U SKLADU SA PROPISIMA, KATEGORISANA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI;

7) "POSLOVNI OBJEKAT" JE ZGRADA ILI DRUGI (NADZEMNI I PODZEMNI) GRAĐEVINSKI OBJEKAT, ODNOSNO POSEBNI DEO OBJEKTA (LOKAL, KANCELARIJA I SL.), KOJI JE NAMENJEN ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, UKLJUČUJUĆI I:

(1) STAN, ODNOSNO KUĆU ZA STANOVANJE, KOJA JE (U CELINI ILI U PRETEŽNOM DELU), U SKLADU SA PROPISIMA, KATEGORISANA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI;

(2) GARAŽU KOJA SE SASTOJI OD VIŠE GARAŽNIH MESTA, ODNOSNO GARAŽNIH BOKSOVA, SA ZAJEDNIČKIM DELOVIMA KOJI SLUŽE PRISTUPU SVAKOM GARAŽNOM MESTU, ODNOSNO GARAŽNOM BOKSU, NAMENJENOM ZA OBAVLJANJE USLUŽNE DELATNOSTI PARKIRALIŠTA VOZILA, ODNOSNO SMEŠTAJA VAZDUHOPLOVA ILI PLOVILA;

(3) MREŽE - VODOVE;

8) "GARAŽA" JE OBJEKAT ILI POSEBAN DEO OBJEKTA, KOJI ČINI FUNKCIONALNU CELINU, NAMENJEN ZA PARKIRANJE VOZILA, ODNOSNO ZA SMEŠTAJ VAZDUHOPLOVA, ODNOSNO PLOVILA, OSIM U SLUČAJU IZ TAČKE 7) PODTAČKA (2) OVOG ČLANA;

9) "GARAŽNI BOKS" JE POSEBAN DEO GARAŽE KOJI ČINI PROSTORIJA NAMENJENA ZA PARKIRANJE VOZILA, ODNOSNO ZA SMEŠTAJ VAZDUHOPLOVA, ODNOSNO PLOVILA, OSIM U SLUČAJU IZ TAČKE 7) PODTAČKA (2) OVOG ČLANA;

10) "GARAŽNO MESTO" JE POSEBAN DEO GARAŽE KOJI ČINI PROSTOR NAMENJEN ZA PARKIRANJE - SMEŠTAJ VOZILA, ODNOSNO VAZDUHOPLOVA, ODNOSNO PLOVILA, KOJI JE PO PRAVILU OBELEŽEN OSIM U SLUČAJU IZ TAČKE 7) PODTAČKA (2) OVOG ČLANA;

11) "DRUGI OBJEKTI" SU:

(1) SAMOSTALNI OBJEKTI KOJI NISU NEPOSREDNO U FUNKCIJI STANOVANJA ILI OBAVLJANJA DELATNOSTI I NE RAZVRSTAVAJU SE U OBJEKTE IZ ČLANA 5G STAV 1. TAČ. 5) DO 7) OVOG ZAKONA, I TO:

- POMOĆNI OBJEKTI KOJI NISU ZGRADE (BAZENI, REZERVOARI, CISTERNE I SL.);

- POMOĆNE ZGRADE (PRIZEMNE, ODNOSNO ČIJA JE PODNA POVRŠINA ISPOD POVRŠINE ZEMLJE) ODNOSNO NJIHOVI POSEBNI DELOVI, KOJI SU U FUNKCIJI GLAVNOG OBJEKTA KOJI JE IZGRAĐEN NA ISTOM ZEMLJIŠTU (KOTLARNICE, ŠUPE ZA SMEŠTAJ OGREVA I SL.);

(2) EKONOMSKI OBJEKTI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLANIRANJE I IZGRADNJA;

(3) NADSTREŠNICE OSNOVE PREKO 10M² KOJE SU SAMOSTALNI OBJEKTI;

12) "MREŽA - VOD" (U DALJEM TEKSTU: MREŽA) JE (NADZEMNA I PODZEMNA) NEPOKRETNA STVAR SA PRIPADAJUĆIM UREĐAJIMA I POSTROJENJIMA (KOJI OMOGUĆAVAJU FUNKCIONISANJE I CELISHODNO KORIŠĆENJE MREŽE I NE MOGU SE ODVOJITI OD MREŽE BEZ UNIŠTENJA ILI ZNAČAJNOG OŠTEĆENJA), KOJA JE NAMENJENA PROTOKU MATERIJE ILI ENERGIJE RADI NJIHOVE DISTRIBUCIJE (VODOVOD, KANALIZACIJA, DRENAŽA, TOPLOVOD, NAFTOVOD, GASOVOD, ELEKTROVOD, TELEKOMUNIKACIJE I DR.), OSIM MREŽE IZ ČLANA 2V STAV 2. OVOG ZAKONA;

13) "GAJENJEM BILJAKA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA, ODNOSNO ŠUMA", SMATRA SE GAJENJE (JEDNOGODIŠNJIH, DVOGODIŠNJIH, ODNOSNO VIŠEGODIŠNJIH) BILJAKA, ODNOSNO KAO GAJENJE SADNOG MATERIJALA, ODNOSNO KAO GAJENJE ŠUMA, KOJE JE U PROPISU KOJIM SE UREĐUJE KLASIFIKACIJA DELATNOSTI POBROJANO U OBLASTI POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO.

2) OBJEKAT, ODNOSNO POSEBNI DEO OBJEKTA, I TO: STAMBENE, POSLOVNE I DRUGE ZGRADE, ODNOSNO KUĆE ZA STANOVANJE, STANOVI, POSLOVNE PROSTORIJE, GARAŽE, GARAŽNI BOKSOVI, GARAŽNA MESTA I DRUGI (NADZEMNI I PODZEMNI) GRAĐEVINSKI OBJEKTI, ODNOSNO NJIHOVI POSEBNI DELOVI, UKLJUČUJUĆI MREŽE - VODOVE KOJE NISU SASTAVNI DEO OBJEKTA ILI NJEGOVOG POSEBNOG DELA (U DALJEM TEKSTU: OBJEKAT).

ČLAN 5Đ

PROSEČNE CENE ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA IZ ČLANA 5. STAV 3. TAČKA 2) OVOG ZAKONA SU CENE KOJE SKUPŠTINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE UTVRĐUJE ODLUKOM, NA OSNOVU SVIH PODATAKA KOJIMA RASPOLAŽE O CENAMA OSTVARENIM U PROMETU UZ NAKNADU ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA (UKLJUČUJUĆI I PODATKE O CENAMA KOJE MOŽE PRIBAVLJATI OD REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE KATASTRA), U PERIODU OD 1. OKTOBRA GODINE KOJA PRETHODI TEKUĆOJ GODINI DO 30. SEPTEMBRA TEKUĆE GODINE.

PROSEČNA CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONI ČIJEG JE PROMETA UZ NAKNADU BILO MANJE OD TRI ILI NIJE BILO, U PERIODU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA (U DALJEM TEKSTU: ZONA U KOJOJ NIJE BILO PROMETA), UTVRĐUJE SE NA OSNOVU PROSEKA PROSEČNIH CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI OSTVARENIH U GRANIČNIM ZONAMA U KOJIMA JE U TOM PERIODU BILO NAJMANJE TRI PROMETA UZ NAKNADU TIH NEPOKRETNOSTI, OSIM U SLUČAJU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

GRANIČNE ZONE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA SU ZONE ČIJE SE TERITORIJE GRANIČE SA ZONOM U KOJOJ NIJE BILO PROMETA, KOJE PRIPADAJU ISTOJ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE.

PROSEČNOM CENOM ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U NAJOPREMLJENIJOJ, ODNOSNO NAJNEOPREMLJENIJOJ ZONI, U KOJOJ NIJE BILO PROMETA, KOJA SE GRANIČI SA VIŠE ZONA, SMATRA SE:

1) U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI - PROSEČNA CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U GRANIČNOJ ZONI U KOJOJ JE PROSEČNA CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NAJVIŠA;

2) U NAJNEOPREMLJENIJOJ ZONI - PROSEČNA CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U GRANIČNOJ ZONI U KOJOJ JE PROSEČNA CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NAJNIŽA.

AKO JE PROSEČNA CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONI, OBRAČUNATA U SKLADU SA ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, VIŠA OD PROSEČNE CENE ISTE VRSTE NEPOKRETNOSTI U NEPOSREDNO OPREMLJENIJOJ ZONI, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE MOŽE JE UTVRDITI U NIŽEM IZNOSU OD OBRAČUNATOG IZNOSA, TAKO DA JE NIŽA OD PROSEČNE CENE TE VRSTE NEPOKRETNOSTI U NEPOSREDNO OPREMLJENIJOJ ZONI A VIŠA OD PROSEČNE CENE TE VRSTE NEPOKRETNOSTI U NEPOSREDNO MANJE OPREMLJENOJ ZONI.

CENA UTVRĐENA U SKLADU SA STAVOM 5. OVOG ČLANA ZA ODGOVARAJUĆU VRSTU NEPOKRETNOSTI U ZONI SMATRA SE PROSEČNOM CENOM ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONI.

CENOM OSTVARENOM U PROMETU UZ NAKNADU ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA SMATRA SE I NAKNADA ZA PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI KOJA JE DOSUĐENA, ODNOSNO ODREĐENA U SUDSKOM ILI DRUGOM POSTUPKU, AKTOM KOJI JE POSTAO PRAVOSNAŽAN U PERIODU OD 1. OKTOBRA GODINE KOJA PRETHODI TEKUĆOJ GODINI DO 30. SEPTEMBRA TEKUĆE GODINE.

VREDNOST NEPOKRETNOSTI KAD NISU ODREĐENE ZONE, ODNOSNO KAD NISU UTVRĐENE PROSEČNE CENE ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONI

ČLAN 5E

VREDNOST NEPOKRETNOSTI KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU ZA GODINU ZA KOJU SE UTVRĐUJE POREZ (U DALJEM TEKSTU: PORESKA GODINA) U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM NIJE ODREDILA ZONE, JEDNAKA JE OSNOVICI POREZA NA IMOVINU ZA TEKUĆU GODINU ZA TU NEPOKRETNOST ISTOG OBVEZNIKA, AKO NIJE PROMENJENA NJENA VRSTA IZ ČLANA 5G STAV 1. OVOG ZAKONA. ZA OSTALE NEPOKRETNOSTI VREDNOST KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU ZA PORESKU GODINU JEDNAKA JE PROIZVODU NJENE KORISNE POVRŠINE I PROSEČNE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA TEKUĆU GODINU ZA ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE U TOJ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE (U DALJEM TEKSTU: PROSEČNA OSNOVICA ZA TEKUĆU GODINU U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE).

VREDNOST NEPOKRETNOSTI KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU ZA PORESKU GODINU U ZONI, ODNOSNO U ZONAMA ZA KOJE SKUPŠTINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM NIJE UTVRDILA PROSEČNE CENE ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI (KAD JE BILO, ODNOSNO KAD NIJE BILO PROMETA), JEDNAKA JE OSNOVICI POREZA NA IMOVINU ZA TEKUĆU GODINU ZA TU NEPOKRETNOST ISTOG OBVEZNIKA, AKO NIJE PROMENJENA NJENA VRSTA IZ ČLANA 5G STAV 1. OVOG ZAKONA. ZA OSTALE NEPOKRETNOSTI VREDNOST KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU ZA PORESKU GODINU JEDNAKA

JE PROIZVODU NJENE KORISNE POVRŠINE I PROSEČNE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA TEKUĆU GODINU ZA ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE U TOJ ZONI (U DALJEM TEKSTU: PROSEČNA OSNOVICA ZA TEKUĆU GODINU U ZONI).

AKO JE KORISNA POVRŠINA NEPOKRETNOSTI ZA KOJU SE UTVRĐUJE POREZ ZA PORESKU GODINU UVEĆANA ILI UMANJENA U ODNOSU NA KORISNU POVRŠINU TE NEPOKRETNOSTI ZA KOJU JE POREZ ZA TEKUĆU GODINU UTVRĐEN ILI (SAMOOPOREZIVANJEM) TREBAO BITI UTVRĐEN, KOD UTVRĐIVANJA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU ZA PORESKU GODINU U SKLADU SA ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, PORESKA OSNOVICA ZA TEKUĆU GODINU ZA TU NEPOKRETNOST UVEĆAVA SE, ODNOSNO UMANJUJE, SRAZMERNO UVEĆANJU, ODNOSNO UMANJENJU, KORISNE POVRŠINE TE NEPOKRETNOSTI.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA, AKO U ZONI NISU UTVRĐENE PROSEČNE CENE DRUGOG ZEMLJIŠTA ZATO ŠTO U ZONI I GRANIČNIM ZONAMA NIJE BILO NAJMANJE TRI PROMETA UZ NAKNADU DRUGOG ZEMLJIŠTA, A UTVRĐENE SU PROSEČNE CENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, VREDNOST DRUGOG ZEMLJIŠTA (OSIM VREDNOSTI EKSPLOATACIONIH POLJA) KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU ZA PORESKU GODINU UTVRĐUJE SE PRIMENOM PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U TOJ ZONI, UMANJENE ZA 40%.

ČLAN 5Ž

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽNA JE DA, DO 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE, NA NAČIN NA KOJI SE OBJAVLJUJU NJENI OPŠTI AKTI, OBJAVI PODATKE O:

1) PROSEČNOJ OSNOVICI ZA TEKUĆU GODINU U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE - KAD U SKLADU SA OVIM ZAKONOM NIJE ODREDILA ZONE;

2) PROSEČNOJ OSNOVICI ZA TEKUĆU GODINU U ZONAMA - ZA ZONE ZA KOJE DO TOG DANA NISU DONETE I OBJAVLJENE PROSEČNE CENE ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA.

PROSEČNA OSNOVICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZRAŽAVA SE ZA KVADRATNI METAR NEPOKRETNOSTI I JEDNAKA JE KOLIČNIKU UKUPNE PORESKE OSNOVICE ZA SVE ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE (U SLUČAJU IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA), ODNOSNO U ZONI (U SLUČAJU IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA), KOJA JE REŠENJEM UTVRĐENA U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. SEPTEMBRA TEKUĆE GODINE I UKUPNE KORISNE POVRŠINE TIH NEPOKRETNOSTI.

KOD UTVRĐIVANJA PROSEČNE OSNOVICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA VRŠI SE ZAOKRUŽIVANJE, TAKO ŠTO SE IZNOS DO 0,5 DINARA NE UZIMA U OBZIR A IZNOS PREKO 0,5 DINARA ZAOKRUŽUJE SE NA JEDAN.

AKO JE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA NIJE ODREDILA ZONE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, PROPUSTILA DA, DO 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE, OBJAVI PODATKE O PROSEČNOJ OSNOVICI IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA ZA ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI NA SVOJOJ TERITORIJI, POREZ NA IMOVINU ZA PORESKU GODINU ZA NEPOKRETNOSTI ZA KOJE SE PORESKA OSNOVICA UTVRĐUJE PRIMENOM TE PROSEČNE OSNOVICE NEĆE SE UTVRĐIVATI.

AKO JE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PROPUSTILA DA, DO 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE, OBJAVI PODATKE O PROSEČNOJ OSNOVICI IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA ZA ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI U ZONAMA ZA KOJE NISU UTVRĐENE I OBJAVLJENE PROSEČNE CENE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, POREZ NA IMOVINU ZA PORESKU GODINU ZA NEPOKRETNOSTI KOJE SE PORESKA OSNOVICA UTVRĐUJE PRIMENOM TE PROSEČNE OSNOVICE NEĆE SE UTVRĐIVATI.

IZUZETNO OD ST. 4. I 5. OVOG ČLANA, AKO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PROPUSTI DA, ZA ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI ZA KOJE NISU UTVRĐENE I OBJAVLJENE PROSEČNE CENE, OBJAVI PODATKE O PROSEČNOJ OSNOVICI ZA TEKUĆU GODINU U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA, ZATO ŠTO U TEKUĆOJ GODINI U TOJ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO U ZONI, NIJE BILO TE VRSTE ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE MOŽE PROSEČNU OSNOVICU (IZRAŽENU PO KVADRATNOM METRU) ZA TU VRSTU ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI UTVRDITI NA OSNOVU PROCENE TRŽIŠNE VREDNOSTI TE VRSTE NEPOKRETNOSTI U TOJ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO U TOJ ZONI, U TEKUĆOJ GODINI, IZVRŠENE OD STRANE VEŠTAKA, ODNOSNO OVLAŠĆENOG PROCENITELJA.

AKO JE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ODREDILA ZONE, SA PRIMENOM POČEV ZA PORESKU GODINU, NA DRUKČIJI NAČIN OD ZONA ODREĐENIH ZA TEKUĆU GODINU, PODATKE O PROSEČNOJ OSNOVICI ZA TEKUĆU GODINU OBJAVLJUJE U SKLADU SA ODLUKOM KOJOM SU UREĐENE ZONE KOJA ĆE SE PRIMENJIVATI ZA PORESKU GODINU.

VREDNOST NEPOKRETNOSTI U POSLOVNIM KNJIGAMA OBVEZNIKA KAO PORESKA OSNOVICA

ČLAN 5Z

IZUZETNO OD ČL. 5. I 5E I ČLANA 5Ž STAV 6. OVOG ZAKONA, VREDNOST OBJEKTA KOJA ČINI PORESKU OSNOVICU JE VREDNOST ISKAZANA U POSLOVNIM KNJIGAMA OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE, SA STANJEM NA POSLEDNJI DAN POSLOVNE GODINE OBVEZNIKA U TEKUĆOJ GODINI (U DALJEM TEKSTU: KNJIGOVODSTVENA VREDNOST), AKO JE POSEBNO ISKAZANA OD VREDNOSTI PRIPADAJUĆEG ZEMLJIŠTA, ZA:

1) EKSPLOATACIONE OBJEKTE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU RUDARSTVO I GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA;

2) OBJEKTE - PROIZVODNE POGONE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE KOJE OBVEZNIK ILI DRUGO LICE KORISTI ZA OBAVLJANJE TE DELATNOSTI;

3) OBJEKTE ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ENERGETIKA, OSIM TRGOVINE I UPRAVLJANJA;

4) OBJEKTE ZA PROIZVODNJU GASA;

5) OBJEKTE ZA PROIZVODNJU PARE, TOPLE VODE, HLADNOG VAZDUHA I LEDA;

6) OBJEKTE ZA TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE UPRAVLJANJE OTPADOM;

7) OBJEKTE U KOJIMA SE ODVIJAJU PROCESI NEOPHODNI ZA PONOVNU UPOTREBU MATERIJALA;

8) SKLADIŠNE I STOVARIŠNE OBJEKTE;

9) ŽIČARE, ZA PUTEVE, ZA PRUGE, ZA MANEVARSKE POVRŠINE I POLETNO SLETNE STAZE NA AERODROMIMA, ZA OTVORENE POLIGONE - PISTE ZA OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE I ZA OBUKU VOZAČA, ZA KABLOVSKU KANALIZACIJU I DRUGE (NADZEMNE I PODZEMNE) INFRASTRUKTURNE OBJEKTE U KOJE SU SMEŠTENE MREŽE, ZA DRUGE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE (OSIM ZGRADA I DRUGIH OBJEKATA VISOKOGRADNJE), ZA MREŽE, ZA SOLARNE KOLEKTORE KAO SAMOSTALNE OBJEKTE, ODNOSNO ZA NOSAČE ANTENA I DRUGE STUBOVE KAO SAMOSTALNE OBJEKTE.

PROIZVODNIM POGONIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA SMATRAJU SE (NADZEMNI I PODZEMNI) OBJEKTI KOJI SU NAMENJENI ZA OBAVLJANJE PROIZVODNJE U DELATNOSTI KOJA JE KLASIFIKOVANA KAO PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE KLASIFIKACIJA DELATNOSTI.

SKLADIŠNIM I STOVARIŠNIM OBJEKTIMA IZ STAVA 1. TAČKA 8) OVOG ČLANA SMATRAJU SE (NADZEMNI I PODZEMNI) OBJEKTI KOJI SU NAMENJENI ZA PREUZIMANJE I ČUVANJE SIROVINA I ROBE (UKLJUČUJUĆI I REZERVOARE I CISTERNE ZA SKLADIŠTENJE KOJI SE SMATRAJU NEPOKRETNOSTIMA, KAO I OBJEKTE ZA SKLADIŠTENJE OTPADA), KOJI SE NE KORISTE ZA PROMET NA MALO ILI ZA DRUGE NAMENE, ODNOSNO U DELU U KOME SE NE KORISTE ZA PROMET NA MALO ILI ZA DRUGE NAMENE.

POSLEDNJI DAN POSLOVNE GODINE OBVEZNIKA U TEKUĆOJ GODINI, U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA, JESTE DAN SA KOJIM SE ZA TEKUĆU GODINU, KAO POSLOVNU GODINU (KOJA JE JEDNAKA KALENDARSKOJ GODINI ILI KOJA JE RAZLIČITA OD KALENDARSKE GODINE), SASTAVLJA REDOVAN GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO.

PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM, U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA, ČLANA 5I STAV 1. I ČLANA 5J STAV 1. TAČ. 1) I 4) OVOG ZAKONA SMATRA SE KATASTARSKA PARCELA ZEMLJIŠTA NA KOJOJ SE NALAZI OBJEKAT ILI NJEGOV DEO, ODNOSNO DEO ZEMLJIŠTA ODREĐEN GRANICOM (MEĐOM) - AKO TAKAV DEO POSTOJI.

KOD UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, JEDINSTVENIM OBJEKTOM PORESKOG OBVEZNIKA SMATRA SE SVAKA MREŽA ODREĐENE VRSTE NA TERITORIJI JEDNE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, A AKO SE NALAZI NA TERITORIJI VIŠE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - ZA DEO NA TERITORIJI JEDNE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

AKO JE VREDNOST MREŽE KOJA SE NALAZI NA TERITORIJI VIŠE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, U POSLOVNIM KNJIGAMA NA POSLEDNJI DAN POSLOVNE GODINE OBVEZNIKA U TEKUĆOJ GODINI ISKAZANA KAO JEDINSTVENA, VREDNOST DELA MREŽE NA TERITORIJI JEDNE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE JEDNAKA JE DELU KNJIGOVODSTVENE VREDNOSTI KOJI JE SRAZMERAN DUŽINI MREŽE NA TOJ TERITORIJI U ODNOSU NA UKUPNU DUŽINU MREŽE.

IZUZETNO OD ČLANA 5. ST. 1. DO 3. OVOG ZAKONA, VREDNOST EKSPLOATACIONOG POLJA OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE, KOJA ČINI PORESKU OSNOVICU, JE RAZLIKA KNJIGOVODSTVENE VREDNOSTI UKUPNE POVRŠINE TOG ZEMLJIŠTA I PRIPADAJUĆE KNJIGOVODSTVENE VREDNOSTI POVRŠINE TOG ZEMLJIŠTA OD DESET ARI.

ČLAN 5I

ZA NEPOKRETNOST ZA KOJU JE PORESKA OBAVEZA NASTALA U PORESKOJ GODINI, VREDNOST NEPOKRETNOSTI KOJA ČINI PORESKU OSNOVICU ZA TU GODINU UTVRĐUJE SE U SKLADU SA ČL. 5. I 5E I ČLANA 5Ž STAV 6. OVOG ZAKONA, OSIM U SLUČAJEVIMA IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA.

VREDNOST OBJEKTA IZ ČLANA 5Z OVOG ZAKONA KOJA ČINI PORESKU OSNOVICU, ZA KOJI JE OBVEZNIKU KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE PORESKA OBAVEZA NASTALA U TOKU PORESKE GODINE, ODNOSNO U TEKUĆOJ GODINI NAKON POČETKA POSLOVNE GODINE (KOJA JE RAZLIČITA OD KALENDARSKE GODINE), JE NABAVNA VREDNOST TOG OBJEKTA (U KOJOJ SU SADRŽANI I ZAVISNI TROŠKOVI NABAVKE OBJEKTA), AKO JE U POSLOVNIM KNJIGAMA OBVEZNIKA ISKAZANA POSEBNO OD VREDNOSTI PRIPADAJUĆEG ZEMLJIŠTA.

VREDNOST EKSPLOATACIONOG POLJA KOJA ČINI PORESKU OSNOVICU, ZA KOJE JE OBVEZNIKU KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE PORESKA OBAVEZA NASTALA U TOKU PORESKE GODINE ILI U TEKUĆOJ GODINI NAKON POČETKA POSLOVNE GODINE (KOJA JE RAZLIČITA OD KALENDARSKE GODINE) OBVEZNIKA U TOJ GODINI, JE RAZLIKA NABAVNE VREDNOSTI TOG ZEMLJIŠTA (U KOJOJ SU SADRŽANI I ZAVISNI TROŠKOVI NABAVKE) I PRIPADAJUĆE NABAVNE VREDNOSTI POVRŠINE TOG ZEMLJIŠTA OD DESET ARI.

ČLAN 5J

VREDNOST NEPOKRETNOSTI KOJA ČINI PORESKU OSNOVICU OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE, JESTE TRŽIŠNA VREDNOST OBJEKTA PROCENJENA OD STRANE OVLAŠĆENOG VEŠTAKA GRAĐEVINSKE STRUKE, ODNOSNO OVLAŠĆENOG PROCENITELJA, SA STANJEM NA POSLEDNJI DAN POSLOVNE GODINE OBVEZNIKA U TEKUĆOJ GODINI, ZA:

1) OBJEKTE IZ ČLANA 5Z STAV 1. OVOG ZAKONA ČIJA VREDNOST U POSLOVNIM KNJIGAMA NIJE ISKAZANA POSEBNO OD VREDNOSTI PRIPADAJUĆEG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO ČIJU VREDNOST OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE NE ISKAZUJE U POSLOVNIM KNJIGAMA, U SKLADU SA PROPISIMA;

2) OBJEKTE IZ ČLANA 5I STAV 2. OVOG ZAKONA ČIJA NABAVNA VREDNOST U POSLOVNIM KNJIGAMA NIJE ISKAZANA POSEBNO OD NABAVNE VREDNOSTI PRIPADAJUĆEG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO ČIJU VREDNOST OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE NE ISKAZUJE U POSLOVNIM KNJIGAMA, U SKLADU SA PROPISIMA;

3) OBJEKTE IZ ČL. 5Z STAV 1. I 5I STAV 2. OVOG ZAKONA KOJI SE KORISTE, AKO JE NJIHOVA KNJIGOVODSTVENA, ODNOSNO NABAVNA VREDNOST ISKAZANA U POSLOVNIM KNJIGAMA OBVEZNIKA JEDNAKA NULI.

KAD OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE VREDNOST EKSPLOATACIONOG POLJA NE ISKAZUJE U POSLOVNIM KNJIGAMA, U SKLADU SA PROPISIMA, VREDNOST TOG ZEMLJIŠTA KOJA ČINI PORESKU OSNOVICU JESTE RAZLIKA NJEGOVE VREDNOSTI PROCENJENE OD STRANE OVLAŠĆENOG VEŠTAKA RUDARSKE STRUKE, SA STANJEM NA POSLEDNJI DAN POSLOVNE GODINE OBVEZNIKA U TEKUĆOJ GODINI I PRIPADAJUĆE PROCENJENE VREDNOSTI POVRŠINE TOG ZEMLJIŠTA OD DESET ARI.

ČLAN 5K

VREDNOST NEPOKRETNOSTI KOJA ČINI PORESKU OSNOVICU ZA OBJEKAT KOJI SE DELOM UBRAJA U NEPOKRETNOSTI IZ ČL. 5Z I 5I ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA UTVRĐUJE SE KAO ZBIR VREDNOSTI PROCENTUALNE ZASTUPLJENOSTI TOG DELA U UKUPNOJ KORISNOJ POVRŠINI OBJEKTA I VREDNOSTI PREOSTALOG DELA OBJEKTA, KOJE SE UTVRĐUJU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

OVLAŠĆENJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA DONOŠENJE ODLUKA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA

ČLAN 5L

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽNA JE DA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, DO 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE DONESE I (NA NAČIN NA KOJI SE OBJAVLJUJU NJENI OPŠTI AKTI) OBJAVI SLEDEĆE ODLUKE:

1) O ZONAMA (UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE NAJOPREMLJENIJE I NAJNEOPREMLJENIJE ZONE);

2) O PROSEČNIM CENAMA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA;

3) O STOPAMA POREZA NA IMOVINU;

4) O PROSEČNOJ OSNOVICI ZA TEKUĆU GODINU NA TERITORIJI TE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - AKO DO 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE NIJE OBJAVLJENA ODLUKA KOJOM SU ODREĐENE ZONE;

5) O PROSEČNOJ OSNOVICI ZA TEKUĆU GODINU U ZONAMA - ZA ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI ZA KOJE DO 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE NISU OBJAVLJENE PROSEČNE CENE U ZONAMA.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE MOŽE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, DO 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE, DONETI ODLUKU O STOPI AMORTIZACIJE ZA KOJU SE UMANJUJE VREDNOST OBJEKATA.

ODLUKA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRIMENJUJE SE KOD UTVRĐIVANJA POREZA ZA PORESKU GODINU AKO JE DONETA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I OBJAVLJENA (NA NAČIN NA KOJI SE OBJAVLJUJU OPŠTI AKTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE) DO 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE.

ODLUKE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA OBJAVLJUJU SE I NA INTERNET STRANI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA IH JE DONELA.

ČLAN 5LJ

ODLUKA O PROSEČNIM CENAMA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA DONOSI SE I OBJAVLJUJE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, SVAKE TEKUĆE GODINE.

SMATRA SE DA JE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DO 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE DONELA I OBJAVILA ODLUKE IZ ČLANA 5L STAV 1. TAČ. 1) I 3) I STAV 2. OVOG ZAKONA, AKO SU ZONE, ODNOSNO STOPE POREZA NA IMOVINU, ODNOSNO STOPE AMORTIZACIJE, UTVRĐENE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM ODLUKAMA KOJE SU OBJAVLJENE (U TEKUĆOJ GODINI ILI PRE TEKUĆE GODINE) DO 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE AKO NJIGOVA PRIMENA NIJE OGRANIČENA ZAKLJUČNO SA TEKUĆOM GODINOM.

AKO JE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ODLUKU KOJOM SU UTVRĐENE ZONE, ODNOSNO PROSEČNE CENE ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA, ODNOSNO STOPE AMORTIZACIJE, OBJAVILA NAKON 30. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE, KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA PORESKU GODINU SMATRAĆE SE DA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NIJE UTVRDILA ZONE, ODNOSNO PROSEČNE CENE ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA, A VREDNOST OBJEKATA UTVRĐENA U SKLADU SA ČLANOM 5. STAV 3. I STAV 4. TAČKA 2) OVOG ZAKONA ZA PORESKU GODINU NE UMANJUJE SE ZA AMORTIZACIJU.

Član 6.

Vrednost nepokretnosti iz člana 5. ovog zakona utvrđuje se primenom sledećih 2) prosečna cena kvadratnog metra (u daljem tekstu: prosečna cena) odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost.

Korisna površina zemljišta je njegova ukupna površina, a korisna površina objekta je zbir podnih površina između unutrašnjih strana spoljnih zidova objekta (isključujući površine balkona, terasa, lođa, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika ekonomski deljivih celina u okviru istog objekta).

Zone iz stava 1. tačka 2) ovog člana predstavljaju delove teritorije jedinice lokalne samouprave koje nadležni organ jedinice lokalne samouprave odlukom može odrediti odvojeno za naselja prema vrsti naselja (selo, grad) i izvan naselja ili jedinstveno za naselja i izvan naselja, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima jedinice lokalne samouprave, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju (u daljem tekstu: zone).

Jedinica lokalne samouprave dužna je da na svojoj teritoriji odredi najmanje dve zone u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave, utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave aktom nadležnog organa, na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu (u daljem tekstu: tekuća godina).

Prosečna cena u zoni u kojoj nije bilo najmanje tri prometa (u daljem tekstu: zona u kojoj nije bilo prometa) odgovarajućih nepokretnosti u periodu iz stava 5. ovog člana, za te nepokretnosti utvrđuje se na osnovu proseka prosečnih cena ostvarenih u graničnim zonama u kojima je u tom periodu bilo najmanje tri prometa odgovarajućih nepokretnosti.

Granične zone iz stava 6. ovog člana su zone čije se teritorije graniče sa zonom u kojoj nije bilo prometa, nezavisno od toga kojoj jedinici lokalne samouprave pripadaju.

Ako ni u graničnim zonama iz stava 7. ovog člana nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti u periodu iz stava 5. ovog člana, osnovica poreza na imovinu za te nepokretnosti u zoni u kojoj nije bilo prometa jednaka je osnovici poreza- na imovinu te, odnosno odgovarajuće nepokretnosti u toj zoni obveznika koji ne vodi poslovne knjige za tekuću godinu.

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige u jedinici lokalne samouprave koja u skladu sa ovim zakonom nije odredila zone jednaka je osnovici poreza na imovinu za tekuću godinu te, odnosno druge odgovarajuće nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu.

Član 6a

Za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, nepokretnosti se razvrstavaju  u sledeće grupe odgovarajućih nepokretnosti:

1) građevinsko zemljište;

2) poljoprivredno zemljište;

3) šumsko zemljište;

4) stanovi;

5) kuće za stanovanje;

6) poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti;

7) garaže i garažna mesta.

Ako objekat čini više posebnih celina koje se u smislu stava 1. ovog člana mogu svrstati u različite grupe, svaka posebna celina u okviru objekta se, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu, svrstava u odgovarajuću grupu nepokretnosti.

Objekat koji je jedinstvena celina mešovitog karaktera, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu, razvrstava se u skladu sa stavom 1. ovog člana prema pretežnoj nameni.

Član 7.

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Osnovicu poreza na imovinu poreskog obveznika koji nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje u skladu sa stavom 1. ovog člana čini:

1) za neizgrađeno zemljište - vrednost zemljišta;

2) za ostale nepokretnosti - vrednost objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta.

Vrednost nepokretnosti iz stava 2. ovog člana poreski obveznik utvrđuje procenom prema elementima iz člana 6. stav 1. ovog zakona.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, vrednost nepokretnosti je vrednost iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika (u daljem tekstu: knjigovodstvena vrednost) u tekućoj godini, i to za:

1) eksploataciona polja i eksploatacione objekte;

2) objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti;

3) objekte za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, osim trgovine i upravljanja;

4) objekte za proizvodnju gasa;

5) objekte za proizvodnju pare, tople vode, hladnog vazduha i leda;

6) objekte za tretman i odlaganje otpada;

7) objekte u kojima se odvijaju procesi neophodni za ponovnu upotrebu materijala;

8) skladišne i stovarišne objekte.

Nepokretnosti iz stava 4. ovog člana opredeljuju se prema Njihovoj nameni u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.

Za nepokretnosti iz stava 4. ovog člana koje obveznik u poslovnim knjigama iskazuje posebno od vrednosti pripadajućeg zemljišta, osim eksploatacionih polja, osnovicu poreza na imovinu čini zbir knjigovodstvenih vrednosti objekata i vrednosti pripadajućih zemljišta koje su procenjene u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Ako obveznik vrednost zemljišta i vrednost objekata iz stava 4. ovog člana ne iskazuje posebno u svojim poslovnim knjigama, osnovica poreza na imovinu za zemljište i objekat koji se na njemu nalazi, kao jedinstvenu celinu, čini vrednost zemljišta utvrđena u skladu sa stavom 3. ovog člana uvećana za građevinsku vrednost objekta procenjenu od strane ovlašćenog veštaka građevinske struke sa stanjem na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Izuzetno od st. 1. do 7. ovog člana, osnovica poreza na imovinu za žičare, puteve, pruge i druge infrastrukturne objekte, kao i za kablovsku kanalizaciju i druge podzemne građevinske objekte u koje su smeštene mreže namenjene protoku vode (za piće, atmosferske, otpadne i dr.), vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja i druge potrebe korisnika, gasa, nafte i naftnih derivata, telekomunikacija i slično, je knjigovodstvena vrednost objekata na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Za nepokretnost koju obveznik koji vodi poslovne knjige izgradi, stekne, ili mu po drugom osnovu nastane poreska obaveza u toku godine za koju se utvrđuje porez na imovinu (u daljem tekstu: poreska godina), osnovica poreza na imovinu za tu godinu je njena nabavna vrednost iskazana u poslovnim knjigama obveznika, a za naredne godine utvrđuje se primenom st. 1. do 8. i stava 10. ovog člana.

Obveznik iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona koji vodi poslovne knjige osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti čiji je držalac utvrđuje u skladu sa čl. 5, 6. i 6a ovog zakona.

Pripadajućim zemljištem, u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana, smatra se katastarska parcela zemljišta na kojoj se nalazi objekat ili njegov deo, odnosno deo zemljišta određen granicom (međom) - ako takav deo postoji.

Član 7a

Jedinica lokalne samouprave dužna je da objavi akt kojim se utvrđuju prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u zonama u skladu sa članom 6. st. 5. i 6. ovog zakona do 30. novembra svake tekuće godine, na način na koji se objavljuju njeni opšti akti.

U slučaju iz člana 6. stav 8. ovog zakona jedinica lokalne samouprave dužna je da, do isteka roka iz stava 1. ovog člana, objavi prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i to u zoni koja je, prema odluci nadležnog organa te jedinice lokalne samouprave, utvrđena kao najopremljenija u smislu člana 6. stav 3. ovog zakona (u daljem tekstu: najopremljenija zona).

U slučaju iz člana 6. stav 8. ovog zakona obveznici koji vode poslovne knjige za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu prosečne cene iz stava 2. ovog člana množe koeficijentima koje utvrđuje jedinica lokalne samouprave aktom nadležnog organa, za svaku zonu na svojoj teritoriji, a koji ne mogu biti veći od:

1) 1,00 - za nepokretnosti u najopremljenijim zonama;

2) 0,80 - za nepokretnosti u zonama koje se u toj jedinici lokalne samouprave graniče sa zonama iz tačke 1) ovog stava;

3) 0,40 - za nepokretnosti u zonama seoskih naselja;

4) 0,30 - za nepokretnosti u zonama izvan seoskih i gradskih naselja;

5) 0,60 - za ostale zone u toj jedinici lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da objavi akte kojima se utvrđuju zone, najopremljenije zone, kao i koeficijenti za nepokretnosti u zonama, do 30. novembra tekuće godine na način iz stava 1. ovog člana, kao i svaku promenu tih akata.

Ako jedinica lokalne samouprave do isteka roka iz stava 4. ovog člana ne objavi koeficijente za nepokretnosti u zonama ili ih utvrdi preko maksimalnog iznosa iz stava 4. ovog člana, u slučaju iz člana 6. stav 8. ovog zakona osnovica poreza na imovinu utvrdiće se primenom koeficijenta iz stava 4. ovog člana za nepokretnosti u odgovarajućoj zoni.

Ako jedinica lokalne samouprave ne objavi akt kojim utvrđuje prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti u zonama do 30. novembra tekuće godine, kao i akt kojim utvrđuje zone i najopremljenije zone u skladu sa stavom 4. ovog člana, osnovica poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige je knjigovodstvena vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini. Jedinica lokalne samouprave dužna je da akte iz člana [1] st. 1. do 4. ovog člana i odluku o stopama poreza na imovinu objavi i na svojoj internet strani.

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti za koje obveznik nije podneo poresku prijavu utvrđuje se upoređivanjem sa osnovicom poreza na imovinu u poreskoj godini za odgovarajuće nepokretnosti obveznika koji vodi, odnosno koji ne vodi poslovne knjige, kao i drugih podataka kojima raspolaže nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Član 9.

Državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave dužni su da na zahtev organa jedinice lokalne samouprave, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostave podatke kojima raspolažu vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu.

Organ jedinice lokalne samouprave ne plaća takse, naknade i druge troškove, za podatke koje pribavlja od organa iz stava 1. ovog člana za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu.

Član 10.

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

ČLAN 10.

OBAVEZA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU NASTAJE NAJRANIJIM OD SLEDEĆIH DANA: DANOM STICANJA PRAVA NA KOJE SE POREZ NA IMOVINU PLAĆA U SKLADU SA ČLANOM 2. STAV 1. I ČLANOM 2A OVOG ZAKONA, DANOM USPOSTAVLJANJA DRŽAVINE - KAD SE POREZ PLAĆA NA DRŽAVINU, DANOM POČETKA KORIŠĆENJA, DANOM OSPOSOBLJAVANJA, DANOM IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE, ODNOSNO DANOM OMOGUĆAVANJA KORIŠĆENJA IMOVINE NA DRUGI NAČIN.

KAD JE PRAVO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA STEČENO NA OBJEKTU U IZGRADNJI KOJI NIJE OSPOSOBLJEN ZA KORIŠĆENJE, NE KORISTI SE I ZA KOJI NIJE IZDATA UPOTREBNA DOZVOLA, OBAVEZA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA TAJ OBJEKAT NASTAJE NAJRANIJIM OD SLEDEĆIH DANA: DANOM POČETKA KORIŠĆENJA, DANOM OSPOSOBLJAVANJA, DANOM IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE, ODNOSNO DANOM OMOGUĆAVANJA KORIŠĆENJA OBJEKTA NA DRUGI NAČIN.

ZA SVRHU OPOREZIVANJA POREZOM NA IMOVINU, DANOM STICANJA PRAVA SMATRA SE:

1) KAD JE OSNOV STICANJA PRAVNI POSAO - DAN ZAKLJUČENJA PRAVNOG POSLA, OSIM:

(1) KAD SE PRAVO STIČE NA NEPOKRETNOSTI KAO BUDUĆOJ STVARI, DANOM STICANJA PRAVA SMATRA SE DAN PRIMOPREDAJE, ODNOSNO DAN STUPANJA U POSED TE NEPOKRETNOSTI;

(2) KAD JE OSNOV STICANJA UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU, DANOM STICANJA PRAVA SMATRA SE DAN SMRTI PRIMAOCA IZDRŽAVANJA, OSIM KAD JE DOŽIVOTNO IZDRŽAVANJE UGOVORENO, I TO:

- U KORIST VIŠE LICA, TAKO DA SE SVOJINA PRENOSI NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA DANOM SMRTI POSLEDNJEG PRIMAOCA IZDRŽAVANJA, ODNOSNO UGOVOROM ODREĐENOG PRIMAOCA IZDRŽAVANJA, DANOM STICANJA PRAVA SMATRA SE DAN SMRTI LICA KOJIM SE VRŠI PRENOS PRAVA SVOJINE NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA;

- U KORIST TREĆEG LICA TAKO DA SVOJINA PRELAZI NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA DANOM SMRTI LICA SA KOJIM JE DAVALAC IZDRŽAVANJA ZAKLJUČIO UGOVOR (U DALJEM TEKSTU: SAUGOVARAČ), DANOM STICANJA PRAVA SMATRA SE DAN SMRTI SAUGOVARAČA;

(3) KAD JE OSNOV STICANJA UGOVOR O STATUSNOJ PROMENI - DAN REGISTRACIJE STATUSNE PROMENE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE REGISTRACIJA;

2) KAD JE OSNOV STICANJA POJEDINAČNI AKT NADLEŽNOG ORGANA UPRAVE ILI DRUGOG ORGANA SA JAVNIM OVLAŠĆENJEM, ODNOSNO ODLUKA SUDA (UKLJUČUJUĆI ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJE DA JE PRAVO STEČENO ODRŽAJEM) - DAN PRAVOSNAŽNOSTI TOG AKTA, ODNOSNO TE ODLUKE;

3) KAD JE OSNOV STICANJA PLAN PODELE U STATUSNOJ PROMENI - DAN REGISTRACIJE STATUSNE PROMENE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE REGISTRACIJA;

4) KAD JE OSNOV STICANJA ODLUKA O RASPODELI LIKVIDACIONOG OSTATKA - DAN DONOŠENJA ODLUKE;

5) KOD STICANJA PRAVA PO SAMOM ZAKONU - DAN POČETKA PRIMENE ZAKONA PO OSNOVU KOJEG SE PRAVO STIČE.

NA NASTANAK PORESKE OBAVEZE ZA OBJEKAT NIJE OD UTICAJA POSTOJANJE, ODNOSNO VRSTA DOZVOLE ZA IZGRADNJU OBJEKTA (TRAJNI OBJEKTI, PRIVREMENI OBJEKTI, OBJEKTI IZGRAĐENI U SKLADU SA ZAKONOM, OBJEKTI IZGRAĐENI BEZ PROPISANE DOZVOLE, OBJEKTI KOJI NISU IZGRAĐENI U SKLADU SA PROPISANOM DOZVOLOM I SL.), ODNOSNO DA LI JE IZVRŠEN UPIS OBJEKTA I PRAVA NA NJEMU U ODGOVARAJUĆEM KATASTRU, ODNOSNO VRSTA TOG UPISA.

KAD IMALAC PRAVA, DRŽALAC ILI KORISNIK IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČ. 1) DO 3), 6), 7) I 9) OVOG ZAKONA, NA ZEMLJIŠTU POVRŠINE DO DESET ARI STEKNE PRAVO, DRŽAVINU ILI KORIŠĆENJE NA GRANIČNOM ZEMLJIŠTU, NAKON ČEGA JE POVRŠINA TE FIZIČKE CELINE PREKO DESET ARI, DANOM STICANJA PRAVA, DRŽAVINE ILI KORIŠĆENJA NA GRANIČNOM ZEMLJIŠTU NASTAJE PORESKA OBAVEZA ZA ZEMLJIŠTE KAO FIZIČKU CELINU.

PRESTANAK PORESKE OBAVEZE

ČLAN 10A

OBAVEZA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU PRESTAJE NAJRANIJIM OD SLEDEĆIH DANA:

1) DANOM KOJIM PORESKOM OBVEZNIKU PRESTAJE PRAVO, DRŽAVINA ILI KORIŠĆENJE IZ ČLANA 2. STAV 1. OVOG ZAKONA NA NEPOKRETNOSTI, NA KOJE SE POREZ NA IMOVINU PLAĆA U SKLADU SA ČLANOM 2A OVOG ZAKONA;

2) DANOM PRESTANKA POSTOJANJA NEPOKRETNOSTI;

3) DANOM POČETKA PRIMENE ZAKONA U SKLADU SA KOJIM JE PRAVO, DRŽAVINA ILI KORIŠĆENJE IZ ČLANA 2. STAV 1. OVOG ZAKONA NA KOJE SE POREZ NA IMOVINU PLAĆAO PRESTALO BITI PREDMET OPOREZIVANJA.

DANOM PRESTANKA PORESKE OBAVEZE NA DELU ZEMLJIŠTA IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČ. 1) DO 3), 6), 7) I 9) OVOG ZAKONA, NAKON ČEGA JE POVRŠINA PREOSTALOG DELA ZEMLJIŠTA KAO FIZIČKE CELINE U SKLADU SA ČLANOM 2B STAV 1. OVOG ZAKONA DO DESET ARI, PRESTAJE PORESKA OBAVEZA ZA TO ZEMLJIŠTE KAO FIZIČKU CELINU.

Član 11.

Stope poreza na imovinu iznose:

1) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige - do 0,4%;

2) na prava na zemljištu kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige - do 0,30%;

3) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu:

Na poresku osnovicu

Plaća se na ime poreza

(1) do 10.000.000 dinara

do 0,40%

(2) od 10.000.000 do 25.000.000 dinara

porez iz podtačke (1) + do 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara

(3) od 25.000.000 do 50.000.000 dinara

porez iz podtačke (2) + do 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara

(4) preko 50.000.000 dinara

porez iz podtačke (3) + do 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

U slučaju da skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu poreske stope, ili je utvrdi preko maksimalnog iznosa iz stava 1. ovog člana, porez na imovinu utvrdiće primenom najviše odgovarajuće poreske stope iz stava 1. ovog člana na prava na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, odnosno obveznika koji ne vodi poslovne knjige.

ČLAN 11.

STOPE POREZA NA IMOVINU IZNOSE:

1) ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE - DO0,4%;

2) ZA ZEMLJIŠTE OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE - DO 0,3%;

3) ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, OSIM ZA ZEMLJIŠTE:

NA PORESKU OSNOVICU

PLAĆA SE NA IME POREZA

(1) DO 50.000.000 DINARA

DO 0,40%

(2) PREKO 50.000.000 DINARA

POREZ IZ PODTAČKE (1) + DO 0,5% NA IZNOS PREKO 50.000.000 DINARA

VISINU STOPE POREZA NA IMOVINU DO STOPA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SKUPŠTINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ODLUKOM.

STOPE POREZA NA IMOVINU IZ STAVA 1. TAČ. 1) I 2) OVOG ČLANA SU PROPORCIONALNE I UTVRĐUJU SE U ISTOJ VISINI ZA SVE VRSTE NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE, ODNOSNO U ISTOJ VISINI ZA SVE VRSTE ZEMLJIŠTA OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, U SVIM ZONAMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

AKO SKUPŠTINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NE UTVRDI VISINU PORESKIH STOPA, ILI IH UTVRDI PREKO MAKSIMALNOG IZNOSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ILI IH NE UTVRDI I NE OBJAVI U SKLADU SA STAVOM 3. OVOG ČLANA, ILI IH NE OBJAVI U SKLADU SA ČLANOM 5L STAV 1. OVOG ZAKONA, POREZ NA IMOVINU ZA KOJU STOPE NISU UTVRĐENE I OBJAVLJENE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM UTVRDIĆE SE PRIMENOM NAJVIŠE ODGOVARAJUĆE PORESKE STOPE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE, ODNOSNO OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE.

Član 12.

Porez na imovinu ne plaća se na nepokretnosti:

1) u javnoj svojini koje koriste direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, prema propisima kojima se uređuje budžetski sistem, osim javnih preduzeća;

2) diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država, pod uslovom reciprociteta;

3) u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica i drugih crkava i verskih zajednica registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj crkava i verskih zajednica, koje su namenjene i isključivo se koriste za obavljanje bogoslužbene delatnosti;

4) koje su od nadležnog organa proglašene kulturnim ili istorijskim spomenicima - na nepokretnosti u celini, odnosno na posebne delove, koji služe za ove namene;

5) brisana;

6) poljoprivredno i šumsko zemljište koje se ponovo privodi nameni - pet godina, računajući od početka privođenja nameni;

7) puteve, pruge i druga dobra u opštoj upotrebi u javnoj svojini, prema propisima kojima se uređuje javna svojina, kao i na izgrađene obale za pristajanje plovila (kejske zidove i slično), brodske prevodnice, manevarsku površinu i poletno sletne staze na aerodromima;

7a) vodno zemljište i vodne objekte koji su upisani u registar katastra vodnog dobra, odnosno katastra vodnih objekata, osim na objekte za uzgoj riba (ribnjake);

8) zemljište - za površinu pod objektom na koji se porez plaća, osim na zemljište pod skladišnim ili stovarišnim objektom;

9) skloništa ljudi i dobara od ratnih dejstava;

10) objekte obveznika poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno obveznika kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište;

11) objekte, odnosno delove objekata koji u skladu sa propisima neposredno služe za obavljanje komunalnih delatnosti;

12) za koje je međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Srbija uređeno da se neće plaćati porez na imovinu.

POREZ NA IMOVINU NE PLAĆA SE NA NEPOKRETNOSTI:

1) U JAVNOJ SVOJINI ZA KOJE SU OBVEZNICI:

(1) REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE;

(2) DIREKTNI ILI INDIREKTNI KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO KORISNICI SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I DRUGI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA, KOJI SU UKLJUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA, PREMA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE BUDŽETSKI SISTEM, OSIM JAVNIH PREDUZEĆA;

2) DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH DRŽAVA, POD USLOVOM RECIPROCITETA;

3) U SVOJINI TRADICIONALNIH CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA I DRUGIH CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA REGISTROVANIH U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRAVNI POLOŽAJ CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA, KOJE SU NAMENJENE I ISKLJUČIVO SE KORISTE ZA OBAVLJANJE

BOGOSLUŽBENE DELATNOSTI;

4) KOJE SU OD NADLEŽNOG ORGANA PROGLAŠENE SPOMENICIMA KULTURE - NA NEPOKRETNOSTI U CELINI, ODNOSNO NA NJIHOVE POSEBNE DELOVE, KOJE SLUŽE ZA NAMENE U OBLASTI KULTURE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE KULTURA;

5) NEOBRADIVO ZEMLJIŠTE KOJE SE PRIVODI NAMENI U OBRADIVO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, ODNOSNO U ZEMLJIŠTE ZA GAJENJE ŠUMA - PET GODINA, POČEV OD GODINE KOJA SLEDI GODINI U KOJOJ JE ZAPOČELO PRIVOĐENJE ZEMLJIŠTA NAMENI;

6) PUTEVE I PRUGE (UKLJUČUJUĆI ZEMLJIŠNI POJAS ISPOD PRUGE I SA OBE STRANE PRUGE KOJI SE SMATRA PRUŽNIM POJASOM U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ŽELEZNICA, KAO I PUTNE OBJEKTE I PUTNO ZEMLJIŠTE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PUTEVI, KOJE JE U JAVNOJ SVOJINI, NA DRUGA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI U JAVNOJ SVOJINI, PREMA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE JAVNA SVOJINA, KAO I NA MANEVARSKU POVRŠINU I POLETNO SLETNE STAZE NA AERODROMIMA (UKLJUČUJUĆI I ZEMLJIŠTE ISPOD NJIH);

7) VODNE OBJEKTE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU VODE, ZA:

(1) UREĐENJE VODOTOKA;

(2) ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA;

(3) ZAŠTITU OD ŠTETNOG DEJSTVA UNUTRAŠNJIH VODA - ODVODNJAVANJE;

(4) BUNARE ZA SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE I SANITARNO-HIGIJENSKE POTREBE.

8) POVRŠINU ZEMLJIŠTA POD OBJEKTOM NA KOJU SE POREZ PLAĆA, OSIM POD OBJEKTOM IZ ČLANA 2V STAV 1. OVOG ZAKONA;

9) SKLONIŠTA LJUDI I DOBARA OD RATNIH DEJSTAVA;

10) OBJEKTE KOJI SU NAMENJENI I KORISTE SE ISKLJUČIVO ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE;

11) OBJEKTE KOJI NEPOSREDNO SLUŽE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU KOMUNALNE DELATNOSTI, KAO I NA GROBLJE, AKO JE PORESKI OBVEZNIK LICE KOME JE KOMUNALNA DELATNOST PRETEŽNA REGISTROVANA DELATNOST;

12) ZA KOJE JE OBVEZNIK CRVENI KRST SRBIJE, KOJE SE ISKLJUČIVO KORISTE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI CRVENOG KRSTA SRBIJE;

13) ZA KOJE JE MEĐUNARODNIM UGOVOROM KOJI JE ZAKLJUČILA REPUBLIKA SRBIJA UREĐENO DA SE NEĆE PLAĆATI POREZ NA IMOVINU.

Porez na imovinu na teritoriji jedinice lokalne samouprave ne plaća obveznik kad ukupna osnovica za sve njegove nepokretnosti na toj teritoriji ne prelazi iznos od 400.000 dinara.

Odredbe stava 1. tač. 2) do 11) i stava 2. ovog člana ne primenjuju se na nepokretnosti koje se trajno daju drugim licima radi ostvarivanja prihoda.

ODREDBE STAVA 1. TAČ. 2) DO 5), TAČKA 7), TAČ. 9) DO 12) I STAVA 2. OVOG ČLANA NE PRIMENJUJU SE NA NEPOKRETNOSTI KOJE SE TRAJNO DAJU DRUGIM LICIMA RADI OSTVARIVANJA PRIHODA, POČEV OD 184-OG DANA OD DANA USTUPANJA NEPOKRETNOSTI.

Trajnim davanjem drugim licima, u smislu stava 3. ovog člana, smatra se svako ustupanje nepokretnosti drugom licu uz naknadu, koje u toku 12 meseci, neprekidno ili sa prekidima, traje duže od 183 dana.

Porez na imovinu ne plaća obveznik - imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona, koju bez naknade ustupi na korišćenje licu prognanom posle 1. avgusta 1995. godine, ako prognano lice i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruju prihode, izuzev prihoda od zemljišta koje je predmet oporezivanja.

Porez na imovinu na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, koje od nastanka poreske obaveze iskazuje u svojim poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji, ne plaća se za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala, kao ni za godinu koja sledi toj godini.

U slučaju iz člana 7. stav 7. ovog zakona obveznik nema pravo na poresko oslobođenje iz stava 1. tačka 8) ovog člana.

ČLAN 12A

POVRŠINA ZEMLJIŠTA POD OBJEKTOM, U SKLADU SA ČLANOM 12. STAV 1. TAČKA 8) OVOG ZAKONA, JESTE POVRŠINA ZEMLJIŠTA ISPOD OBJEKTA, ISKLJUČUJUĆI POVRŠINU ISPOD OBODNIH ZIDOVA TOG OBJEKTA I STEPENIŠTA IZVAN GABARITA OBJEKTA.

KAD SE POREZ NA IMOVINU PLAĆA NA UKUPNU KORISNU POVRŠINU OBJEKTA, PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 8) OVOG ZAKONA OSTVARUJE SE ZA UKUPNU POVRŠINU ZEMLJIŠTA POD OBJEKTOM, U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA.

KAD ZA DEO OBJEKTA OBVEZNIK NEMA OBAVEZU PLAĆANJA POREZA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE IZ ČLANA 12. STAV 1. TAČKA 8) OVOG ZAKONA OSTVARUJE SE ZA DEO POVRŠINE ZEMLJIŠTA POD OBJEKTOM, U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA, SRAZMERNO UČEŠĆU KORISNE POVRŠINE DELA OBJEKTA NA KOJI SE POREZ NA IMOVINU PLAĆA U UKUPNOJ KORISNOJ POVRŠINI TOG OBJEKTA.

Član 13.

Utvrđeni porez na zgradi ili stanu u kojem stanuje obveznik umanjuje se za 50%, a najviše 20.000 dinara.

Ako na jednoj zgradi ili stanu ima više obveznika, pravo na umanjenje utvrđenog poreza ima svaki obveznik koji u toj zgradi ili stanu stanuje, u visini srazmernoj njegovom udelu u pravu, na toj zgradi ili stanu u odnosu na iznos za koji se porez umanjuje, u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Utvrđeni porez na prava na zgrade i stanove površine do 60 m², koji nisu na gradskom građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u zakup, a u kojima stanuju samo lica starija od 65 godina, umanjuje se za 75%.

Domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda članova te zajednice.

ČLAN 13.

UTVRĐENI POREZ NA KUĆI ZA STANOVANJE ILI STANU, U KOME STANUJE OBVEZNIK, UMANJUJE SE ZA 50% A NAJVIŠE 20.000 DINARA.

AKO ZA JEDNU KUĆU ZA STANOVANJE ILI STAN IMA VIŠE OBVEZNIKA, PRAVO NA UMANJENJE UTVRĐENOG POREZA IMA SVAKI OBVEZNIK KOJI STANUJE U TOJ KUĆI ILI STANU, U VISINI SRAZMERNOJ NJEGOVOM UDELU NA TOJ KUĆI ILI STANU U ODNOSU NA IZNOS ZA KOJI SE POREZ UMANJUJE, U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA.

UTVRĐENI POREZ NA KUĆI ZA STANOVANJE ILI STANU POVRŠINE DO 60 M², KOJI NIJE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU I NE DAJE SE U ZAKUP, U KOME STANUJU SAMO LICA STARIJA OD 65 GODINA, UMANJUJE SE ZA 75%.

AKO SU ZA ISTU KUĆU ILI STAN ISPUNJENI USLOVI ZA UMANJENJE UTVRĐENOG POREZA PO VIŠE OSNOVA IZ ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA I ČLANA 13A OVOG ZAKONA, UMANJENJE SE VRŠI PO JEDNOM OSNOVU KOJI JE NAJPOVOLJNIJI ZA OBVEZNIKA.

MESTOM STANOVANJA OBVEZNIKA U SMISLU ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA SMATRA SE MESTO PREBIVALIŠTA OBVEZNIKA, KOJE SE DOKAZUJE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PREBIVALIŠTE GRAĐANA.

UTVRĐIVANJE POREZA U SKLADU SA ČLANOM 5K OVOG ZAKONA NE ISKLJUČUJE PRAVO OBVEZNIKA NA PORESKI KREDIT U SKLADU SA ST. 1. DO 4. OVOG ČLANA I ČLANOM 13A OVOG ZAKONA.

ČLAN 13A

UTVRĐENI POREZ NA OBJEKTU ZA KOJI JE PRAVOSNAŽNIM AKTOM NADLEŽNOG ORGANA ODOBRENA REKONSTRUKCIJA UMANJUJE SE ZA 50%, I TO:

1) POČEV OD NASTUPANJA RANIJEG OD SLEDEĆIH DANA: DANA PRESTANKA KORIŠĆENJA OBJEKTA ZA KOJI JE PRAVOSNAŽNIM AKTOM NADLEŽNOG ORGANA ODOBRENA REKONSTRUKCIJA, ODNOSNO DANA PRAVOSNAŽNOSTI AKTA NADLEŽNOG ORGANA KOJIM JE ODOBRENA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KOJI SE NE KORISTI;

2) DO NASTUPANJA NAJRANIJEG OD SLEDEĆIH DANA: 365 DANA OD POČETKA OSTVARIVANJA PORESKOG KREDITA, ODNOSNO DANA OD KADA JE POČELO KORIŠĆENJE OBJEKTA, ODNOSNO DANA KADA JE IZDATA UPOTREBNA DOZVOLA ZA REKONSTRUISANI OBJEKAT.

AKO ZA OBJEKAT ZA KOJI JE ODOBRENA REKONSTRUKCIJA IMA VIŠE OBVEZNIKA, PRAVO NA UMANJENJE UTVRĐENOG POREZA IMA SVAKI OBVEZNIK, U VISINI SRAZMERNOJ NJEGOVOM UDELU NA TOM OBJEKTU U ODNOSU NA IZNOS ZA KOJI SE POREZ UMANJUJE, U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA.

AKO JE REKONSTRUKCIJA ODOBRENA ZA DEO OBJEKTA, UMANJENJE POREZA U SKLADU SA ST. 1. I 2. OVOG ČLANA VRŠI SE SRAZMERNO UČEŠĆU KORISNE POVRŠINE TOG DELA OBJEKTA U UKUPNOJ POVRŠINI OBJEKTA.

Član 14.

Porez na nasleđe i poklon plaća se na pravo svojine i druga prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1. ovog zakona, koje naslednici naslede, odnosno poklonoprimci prime na poklon.

Porez na nasleđe i poklon plaća se i na nasleđeni, odnosno na poklon primljeni:

1) gotov novac;

2) štedni ulog;

3) depozit u banci;

4) novčano potraživanje;

5) pravo intelektualne svojine;

6) pravo svojine na vozilu, plovilu, odnosno vazduhoplovu i drugim pokretnim stvarima.

Poklonom, u smislu ovog zakona, smatra se i prenos bez naknade imovine pravnog lica, koja je predmet oporezivanja u skladu sa odredbama st. 1, 2. i 4. do 6. ovog člana.

Poklonom, u smislu ovog zakona, ne smatra se:

1) prenos bez naknade prava na nepokretnostima i pokretnim stvarima iz st. 1. do 3. ovog člana na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, nezavisno od postojanja ugovora o poklonu;

2) prihod fizičkog lica po osnovima koji su izuzeti iz dohotka za oporezivanje,

odnosno koji je predmet oporezivanja porezom na dohodak građana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana;

3) prihod pravnog lica koji se uključuje u obračun osnovice za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica.

Od oporezivanja po ovom zakonu izuzima se prenos dobitka u igri na sreću sa organizatora igre na dobitnika.

Od oporezivanja porezom na nasleđe i poklon izuzima se nasleđe, odnosno poklon, i to:

1) udela u pravnom licu, odnosno hartija od vrednosti;

2) mopeda, motokultivatora, traktora, radnih mašina, državnih vazduhoplova, odnosno vazduhoplova bez sopstvenog pogona;

3) novca, prava, odnosno stvari iz st. 2. i 3. ovog člana, koje naslednik nasledi, odnosno poklonoprimac primi na poklon, od istog lica, za vrednost nasleđa odnosno poklona, do 100.000 dinara u jednoj kalendarskoj godini po svakom od tih osnova.

ČLAN 14.

POREZ NA NASLEĐE I POKLON PLAĆA SE NA PRAVO SVOJINE I DRUGA PRAVA IZ ČLANA 2. STAV 1. OVOG ZAKONA NA NEPOKRETNOSTI KOJE NASLEDNICI NASLEDE, ODNOSNO POKLONOPRIMCI PRIME NA POKLON.

POREZ NA NASLEĐE I POKLON PLAĆA SE I NA NASLEĐENI, ODNOSNO NA POKLON PRIMLJENI:

1) GOTOV NOVAC;

2) ŠTEDNI ULOG;

3) DEPOZIT U BANCI;

4) NOVČANO POTRAŽIVANJE;

5) AUTORSKO PRAVO, PRAVO SRODNO AUTORSKOM PRAVU, ODNOSNO PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE (U DALJEM TEKSTU: PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE);

6) PRAVO SVOJINE NA UPOTREBLJAVANOM MOTORNOM VOZILU, ODNOSNO UPOTREBLJAVANOM PLOVILU, ODNOSNO UPOTREBLJAVANOM VAZDUHOPLOVU, ODNOSNO DRUGIM POKRETNIM STVARIMA.

POKLONOM, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE I:

1) PRENOS BEZ NAKNADE IMOVINE PRAVNOG LICA, KOJA JE PREDMET OPOREZIVANJA U SKLADU SA ODREDBAMA ST. 1, 2. I 4. DO 7. OVOG ČLANA;

2) POKRIVANJE RASHODA PRAVNOG ILI FIZIČKOG LICA, KOJE DRUGO LICE IZVRŠI BEZ OBAVEZE PROTIVČINIDBE NOVČANOM NADOKNADOM ILI NEPOSREDNIM PLAĆANJEM, OSIM POREZA NA POKLON I POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, KOJI POKLONODAVAC, ODNOSNO STICALAC APSOLUTNIH PRAVA, PLATI KAO SOLIDARNI JEMAC;

3) STICANJE IMOVINE U OSTAVINSKOM POSTUPKU PRIJEMOM USTUPLJENOG NASLEDNOG DELA.

OD OPOREZIVANJA POREZOM NA NASLEĐE I POKLON IZUZIMA SE NASLEĐE, ODNOSNO POKLON, I TO:

1) PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA I POKRETNIM STVARIMA IZ ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA NA KOJI SE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DODATU VREDNOST;

2) KOJI ČINI PRIHOD FIZIČKOG LICA PO OSNOVIMA KOJI SU, ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OPOREZIVANJE DOHOTKA GRAĐANA, POBROJANI KAO PRIHODI IZUZETI IZ DOHOTKA ZA OPOREZIVANJE, ODNOSNO PROPISANI KAO PREDMET OPOREZIVANJA POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA;

3) KOJE ČINI PRIHOD PRAVNOG LICA KOJI SE UKLJUČUJE U OBRAČUN OSNOVICE ZA OPOREZIVANJE POREZOM NA DOBIT PRAVNIH LICA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OPOREZIVANJE DOBITI PRAVNIH LICA;

4) UDELA U PRAVNOM LICU, ODNOSNO HARTIJA OD VREDNOSTI;

5) PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE KOJI SE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DODATU VREDNOST, SMATRA DA NIJE OSTVARENO NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE;

1) VOZILA KOJA NISU MOTORNA, MOPEDA, MOTOKULTIVATORA, TRAKTORA, RADNIH MAŠINA, ODNOSNO VOZILA, KOJA SE NE SMATRAJU UPOTREBLJAVANIM, U SMISLU OVOG ZAKONA;

2) PLOVILA KOJA SE NE SMATRAJU UPOTREBLJAVANIM, U SMISLU OVOG ZAKONA;

3) DRŽAVNIH VAZDUHOPLOVA, VAZDUHOPLOVA BEZ SOPSTVENOG POGONA, ODNOSNO VAZDUHOPLOVA KOJI SE NE SMATRAJU UPOTREBLJAVANIM, U SMISLU OVOG ZAKONA;

9) NOVCA, PRAVA, ODNOSNO STVARI IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA, KOJE NASLEDNIK NASLEDI, ODNOSNO POKLONOPRIMAC PRIMI NA POKLON, OD ISTOG LICA, ZA VREDNOST NASLEĐA ODNOSNO POKLONA, DO 100.000 DINARA U JEDNOJ KALENDARSKOJ GODINI PO SVAKOM OD TIH OSNOVA;

10) NASLEĐE, ODNOSNO POKLON, DELOVA TELA I LJUDSKIH ORGANA.

AKO JE VREDNOST NASLEĐENIH, ODNOSNO NA POKLON PRIMLJENIH STVARI IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA, OD ISTOG LICA U JEDNOJ KALENDARSKOJ GODINI, PO SVAKOM OD TIH OSNOVA VEĆA OD 100.000 DINARA, OD OPOREZIVANJA SE IZUZIMA PO 100.000 DINARA U TOJ KALENDARSKOJ GODINI.

OD OPOREZIVANJA PO OVOM ZAKONU IZUZIMA SE PRENOS DOBITKA U IGRI NA SREĆU SA PRIREĐIVAČA IGRE NA DOBITNIKA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU IGRE NA SREĆU.

UPOTREBLJAVANO MOTORNO VOZILO, ODNOSNO UPOTREBLJAVANO PLOVILO, ODNOSNO UPOTREBLJAVANI VAZDUHOPLOV, U SMISLU OVOG ZAKONA, JESTE:

1) MOTORNO VOZILO, KOJE JE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE NAJMANJE JEDANPUT, POČEV OD NJEGOVE PROIZVODNJE ILI POSLEDNJEG UVOZA, BILO REGISTROVANO U SKLADU SA PROPISIMA;

2) PLOVILO, KOJE JE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE NAJMANJE JEDANPUT, POČEV OD NJEGOVE PROIZVODNJE ILI POSLEDNJEG UVOZA, BILO UPISANO U PROPISANI UPISNIK U SKLADU SA PROPISIMA;

3) VAZDUHOPLOV, KOJI JE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE NAJMANJE JEDANPUT, POČEV OD NJEGOVE PROIZVODNJE ILI POSLEDNJEG UVOZA, BIO UPISAN U PROPISANI REGISTAR ILI EVIDENCIJU.

Član 16.

Osnovica poreza na nasleđe je tržišna vrednost nasleđene imovine, umanjena za iznos dugova, troškova i drugih tereta koje je obveznik dužan da isplati ili na drugi način izmiri iz nasleđene imovine, na dan nastanka poreske obaveze.

Osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave (u daljem tekstu: poreski organ).

ČLAN 16.

OSNOVICA POREZA NA NASLEĐE JE TRŽIŠNA VREDNOST NASLEĐENE IMOVINE KOJA JE PREDMET OPOREZIVANJA POREZOM NA NASLEĐE, UMANJENA ZA IZNOS DUGOVA, TROŠKOVA I DRUGIH TERETA KOJE JE OBVEZNIK DUŽAN DA ISPLATI ILI NA DRUGI NAČIN IZMIRI IZ NASLEĐENE IMOVINE, NA DAN NASTANKA PORESKE OBAVEZE, KOJU UTVRĐUJE NADLEŽNA ORGANIZACIONA JEDINICA PORESKE UPRAVE (U DALJEM TEKSTU: PORESKI ORGAN).

OSNOVICA POREZA NA POKLON JE TRŽIŠNA VREDNOST NA POKLON PRIMLJENE IMOVINE KOJA JE PREDMET OPOREZIVANJA POREZOM NA POKLON, NA DAN NASTANKA PORESKE OBAVEZE, KOJU UTVRĐUJE PORESKI ORGAN.

Član 17.

Poreska obaveza u odnosu na nasleđe nastaje danom pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju, osim ako je ovim zakonom drukčije uređeno.

Poreska obaveza u odnosu na poklon nastaje danom zaključenja ugovora o poklonu, a ako ugovor nije zaključen u pismenoj formi - danom prijema poklona, osim ako je ovim zakonom drukčije uređeno.

Ako je na nepokretnosti koja je predmet nasleđivanja ili poklona konstituisano pravo plodouživanja, poreska obaveza nastaje danom prestanka tog prava, osim kada je naslednik odnosno poklonoprimac lice koje je po odredbama ovog zakona oslobođeno obaveze plaćanja poreza na nasleđe i poklon. Ako se prema zakonu, odnosno rešenju o nasleđivanju prodaja nasleđenih, odnosno na poklon primljenih pokretnih stvari iz člana 14. st. 2. i 3. ovog zakona može vršiti samo na osnovu odobrenja nadležnog organa ili po proteku određenog roka, poreska obaveza nastaje danom pravosnažnosti rešenja o dozvoli prodaje, odnosno danom prodaje stvari.

Ako ugovor o poklonu, rešenje o nasleđivanju, odluka suda, odnosno drugi pravni osnov prenosa prava iz člana 14. ovog zakona, nisu prijavljeni u smislu člana 35. ovog zakona, ili su prijavljeni neblagovremeno, smatraće se da je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za nasleđivanje ili poklon stvari, prava ili novca ili priznavanje prava koja su predmet oporezivanja prema članu 14. ovog zakona.

ČLAN 17.

PORESKA OBAVEZA U ODNOSU NA NASLEĐE NASTAJE DANOM PRAVOSNAŽNOSTI REŠENJA O NASLEĐIVANJU, OSIM U SLUČAJU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

PORESKA OBAVEZA U ODNOSU NA POKLON NASTAJE DANOM ZAKLJUČENJA UGOVORA O POKLONU, ODNOSNO DANOM OVERE IZJAVE ILI ZAKLJUČENJA DRUGOG AKTA PO OSNOVU KOJEG SE IMOVINA PRENOSI BEZ NAKNADE, A AKO NIJE ZAKLJUČEN U PISANOJ FORMI - DANOM PRIJEMA POKLONA, OSIM U SLUČAJEVIMA IZ ST. 3. I 4. OVOG ČLANA.

PORESKA OBAVEZA U ODNOSU NA POKLON NASTAJE DANOM PRAVOSNAŽNOSTI REŠENJA O NASLEĐIVANJU, I TO:

1) KOD STICANJA STVARI I PRAVA IZ ČLANA 14. OVOG ZAKONA U OSTAVINSKOM POSTUPKU PRIJEMOM USTUPLJENOG NASLEDNOG DELA;

2) KOD FIZIČKE DEOBE NASLEDNIČKE ZAJEDNICE U OSTAVINSKOM POSTUPKU IZVRŠENE U NESRAZMERI SA NASLEĐENIM IDEALNIM DELOVIMA.

AKO NASLEĐE, ODNOSNO POKLON KOJE JE PREDMET OPOREZIVANJA U SKLADU SA ČLANOM 14. OVOG ZAKONA, NIJE PRIJAVLJEN U SMISLU ČL. 35. I 36A OVOG ZAKONA, ILI JE PRIJAVLJEN NEBLAGOVREMENO, SMATRAĆE SE DA JE PORESKA OBAVEZA NASTALA DANOM SAZNANJA PORESKOG ORGANA ZA NASLEĐE, ODNOSNO POKLON.

Član 21.

Porez na nasleđe i poklon ne plaća:

1) naslednik prvog naslednog reda, supružnik i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca;

2) naslednik, odnosno poklonoprimac poljoprivrednik drugog naslednog reda koji nasleđuje, odnosno prima na poklon imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u domaćinstvu najmanje jednu godinu pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona;

3) naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda - na jedan nasleđeni, odnosno na poklon primljeni stan, ako je sa ostaviocem odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona;

4) poklonoprimac - na imovinu koja mu je ustupljena u ostavinskom postupku, koju bi nasledio da se naslednik - poklonodavac odrekao nasleđa;

5) fondacija, na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za ostvarivanje opštekorisnog cilja, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU ZADUŽBINE I FONDACIJE (U DALJEM TEKSTU: ZAKON KOJI UREĐUJE ZADUŽBINE), radi koga je fondacija osnovana;

5a) zadužbina, odnosno udruženje, osnovano radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u smislu zakona koji uređuje zadužbine, registrovano u skladu sa zakonom - na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za namene za koje je ta zadužbina, odnosno udruženje osnovano;

6) naslednik, odnosno poklonoprimac ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, kao i putničkih vozila za taksi i "rent a car" koji su posebno označeni, AKO SU ISPUNJENI USLOVI IZ ČLANA 21A STAV 8. OVOG ZAKONA;

6a) se na podelu imovine koja je zajednički stečena od strane supružnika za vreme trajanja braka, koja se vrši između bivših supružnika čime se uređuju Njihovi imovinski odnosi u vezi sa razvodom braka;

7) brisana;

8) Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao naslednik, odnosno poklonoprimac;

9) brisana;

10) brisana;

11) brisana;

12) primalac donacije po međunarodnom ugovoru koji je zaključila Republika Srbija, kada je tim ugovorom uređeno da se na dobijen novac, stvari ili prava, neće plaćati porez na poklon;

13) se na imovinu primljenu od Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Ako naslednik, odnosno poklonoprimac iz stava 1. tačka 2) ovog člana promeni zanimanje pre isteka pet godina od dana kada je nasledio, odnosno primio na poklon imovinu, dužan je da o promeni zanimanja podnese prijavu nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prestanka obavljanja taksi ili "rent a car" delatnosti, kao i u slučaju poklona ili otuđenja na drugi način bez naknade putničkog vozila pribavljenog za obavljanje tih delatnosti pre isteka roka od pet godina od dana nabavke, obveznik poreza je dužan da to prijavi nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti, poklona odnosno otuđenja, da plati porez na nasleđe i poklon koji bi bio dužan da plati da nije koristio poresku olakšicu i kamatu koja se plaća zbog docnje u plaćanju poreza, od dana nabavke do dana prijavljivanja.

U slučaju iz stava 2. ovog člana naslednik, odnosno poklonoprimac plaća porez na nasleđe i poklon po stopi iz člana 19. stav 1. ovog zakona.

Kada naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda stiče od ostavioca, odnosno poklonodavca iz stava 1. tačka 3) ovog člana istovremeno više od jednog stana, porez na nasleđe i poklon ne plaća se na onaj od nasleđenih, odnosno na poklon primljenih stanova u kome je naslednik, odnosno poklonoprimac imao prebivalište na dan smrti ostavioca, odnosno na dan prijema poklona, a ako ni u jednom od tih stanova nije imao prebivalište - na stan koji je najmanje površine.

Sticanje imovine u ostavinskom postupku prijemom ustupljenog naslednog dela, smatra se poklonom u smislu ovog zakona.

ČLAN 21A

POLJOPRIVREDNIK, U SMISLU ČLANA 21. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA, JESTE FIZIČKO LICE KOJE:

1) JE NOSILAC POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA, ILI

2) DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PLAĆA PO REŠENJU KAO OSIGURANIK PO OSNOVU POLJOPRIVREDNE DELATNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, ILI

3) JE KORISNIK POLJOPRIVREDNE PENZIJE.

AKO NASLEDNIKU, ODNOSNO POKLONOPRIMCU IZ ČLANA 21. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA PRESTANE SVOJSTVO POLJOPRIVREDNIKA PRE ISTEKA PET GODINA OD DANA KADA JE NASLEDIO, ODNOSNO PRIMIO NA POKLON IMOVINU, DUŽAN JE DA TU PROMENU PRIJAVI PORESKOM ORGANU U ROKU OD 30 DANA OD DANA TE PROMENE I DA PLATI POREZ NA NASLEĐE I POKLON KOJI BI BIO DUŽAN DA PLATI DA NIJE OSTVARIO PORESKO OSLOBOĐENJE.

KAD NASLEDNIK, ODNOSNO POKLONOPRIMAC DRUGOG NASLEDNOG REDA STIČE OD OSTAVIOCA, ODNOSNO POKLONODAVCA IZ ČLANA 21. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA ISTOVREMENO VIŠE OD JEDNOG STANA, POREZ NA NASLEĐE I POKLON NE PLAĆA SE NA ONAJ OD NASLEĐENIH, ODNOSNO NA POKLON PRIMLJENIH STANOVA U KOME JE NASLEDNIK, ODNOSNO POKLONOPRIMAC IMAO PREBIVALIŠTE NA DAN SMRTI OSTAVIOCA, ODNOSNO NA DAN PRIJEMA POKLONA, A AKO NI U JEDNOM OD TIH STANOVA NIJE IMAO PREBIVALIŠTE - NA STAN KOJI JE NAJMANJE POVRŠINE.

STANOM, U SMISLU ODREDBE ČLANA 21. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA SMATRA SE I OBJEKAT - KUĆA ZA STANOVANJE ILI ZA POVREMENI BORAVAK, KOJA ČINI JEDNU GRAĐEVINSKU CELINU, SA ZEMLJIŠTEM ISPOD TOG OBJEKTA, ODNOSNO IDEALNI DEO TOG OBJEKTA SA DELOM ZEMLJIŠTA ISPOD TOG OBJEKTA ČIJA JE POVRŠINA SRAZMERNA UČEŠĆU POVRŠINE IDEALNOG DELA OBJEKTA U UKUPNOJ POVRŠINI OBJEKTA.

GODINA, U SMISLU ČLANA 21. STAV 1. TAČ. 2) I 3) OVOG ZAKONA I ST. 2. I 9. OVOG ČLANA, JESTE 365, ODNOSNO 366 DANA KOJI PRETHODE SMRTI OSTAVIOCA, ODNOSNO DANU PRIJEMA POKLONA.

DANOM PRIJEMA POKLONA, U SMISLU ČLANA 21. STAV 1. TAČ. 2) I 3) I ST. 2. I 9. OVOG ČLANA, SMATRA SE DAN NA KOJI NASTAJE PORESKA OBAVEZA NA POKLON U SKLADU SA ČLANOM 17. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA.

DOMAĆINSTVOM, U SMISLU ČLANA OVOG ZAKONA, SMATRA SE ZAJEDNICA ŽIVOTA, PRIVREĐIVANJA I TROŠENJA OSTVARENIH PRIHODA ČLANOVA TE ZAJEDNICE.

OSLOBOĐENJE IZ ČLANA 21. STAV 1. TAČKA 6) OVOG ZAKONA OSTVARUJE SE POD USLOVOM DA JE NASLEDNIK, ODNOSNO POKLONOPRIMAC:

1) AMBULANTNOG VOZILA - ZDRAVSTVENA USTANOVA, KOJA JE OSNOVANA OD STRANE REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE ILI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I ČIJI JE VLASNIK REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, U POTPUNOSTI ILI U VEĆINSKOM DELU, NA DAN NA KOJI JE PORESKA OBAVEZA NASTAJE U SKLADU SA ČLANOM 17. ST. 1. DO 3. OVOG ZAKONA;

2) SPECIJALNIH PUTNIČKIH VOZILA ZA OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE SA UGRAĐENIM DUPLIM NOŽNIM KOMANDAMA, ODNOSNO PUTNIČKIH VOZILA ZA TAKSI I "RENT A CAR" KOJI SU POSEBNO OZNAČENI - LICE REGISTROVANO ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ŠKOLA ZA VOZAČE, ODNOSNO ZA TAKSI ILI "RENT A CAR", NA DAN NA KOJI PORESKA OBAVEZA NASTAJE U SKLADU SA ČLANOM 17. ST. 1. DO 3. OVOG ZAKONA.

U SLUČAJU PRESTANKA OBAVLJANJA DELATNOSTI IZ STAVA 8. OVOG ČLANA, ODNOSNO OTUĐENJA VOZILA STEČENOG ZA OBAVLJANJE TE DELATNOSTI, PRE ISTEKA ROKA OD PET GODINA OD DANA STICANJA, OBVEZNIK POREZA DUŽAN JE DA TO PRIJAVI PORESKOM ORGANU U ROKU OD

30 DANA OD DANA PRESTANKA OBAVLJANJA TE DELATNOSTI, ODNOSNO OD DANA OTUĐENJA VOZILA, KAO I DA PLATI POREZ NA NASLEĐE I POKLON KOJI BI BIO DUŽAN DA PLATI DA NIJE OSTVARIO PORESKO OSLOBOĐENJE, KAO I KAMATU NA IZNOS TOG POREZA KOJA SE PLAĆA ZBOG DOCNJE U PLAĆANJU POREZA, ZA PERIOD OD DANA PRESTANKA OBAVLJANJA DELATNOSTI, ODNOSNO OTUĐENJA VOZILA, DO DANA PRIJAVLJIVANJA.

Član 23.

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu:

1) prava svojine na nepokretnosti;

2) prava intelektualne svojine;

3) brisana;

4) prava svojine na UPOTREBLJAVANOM motornom vozilu - osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini, prava svojine na UPOTREBLJAVANOM plovilu, odnosno prava svojine na UPOTREBLJAVANOM vazduhoplovu sa sopstvenim pogonom - osim državnog;

5) prava korišćenja građevinskog zemljišta.

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se i kod davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup, u skladu sa zakonom koji uređuje planiranje i izgradnju, ODNOSNO VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI U ZAKUP, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU VODE, na period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, radi izgradnje objekata.

KOD PRENOSA PRAVA U NIZU KOD KOJEG STVAR NA KOJOJ SE PRAVO PRENOSI PRVI PRENOSILAC DAJE NEPOSREDNO POSLEDNJEM STICAOCU, SVAKI PRENOS U NIZU SMATRA SE POSEBNIM PRENOSOM.

Član 24.

Prenosom uz naknadu, koji je predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava, smatra se i:

1) sticanje prava svojine i drugih prava iz člana 23. ovog zakona na osnovu pravosnažne sudske odluke ili drugog akta državnog, odnosno drugog nadležnog organa sa javnim ovlašćenjem;

2) sticanje prava svojine održajem;

3) prenos uz naknadu celokupne imovine pravnog lica;

4) prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica - ako kupac nije preuzeo obaveze pravnog lica koje je kupio, ili je preuzeo samo deo tih obaveza.

PRENOSOM UZ NAKNADU, KOJI JE PREDMET OPOREZIVANJA POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, SMATRA SE I:

1) STICANJE PRAVA SVOJINE I DRUGIH PRAVA IZ ČLANA 23. OVOG ZAKONA NA OSNOVU PRAVOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE ILI DRUGOG POJEDINAČNOG AKTA DRŽAVNOG, ODNOSNO DRUGOG NADLEŽNOG ORGANA ILI LICA SA JAVNIM OVLAŠĆENJEM, OSIM PO OSNOVU NASLEĐA;

2) STICANJE PRAVA SVOJINE NA STVARIMA IZ ČLANA 23. OVOG ZAKONA ODRŽAJEM;

3) PRENOS PRAVA IZ ČLANA 23. OVOG ZAKONA U OKVIRU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE PRAVNOG LICA PO OSNOVU PRIVATIZACIJE, LIKVIDACIJE ILI STEČAJA, ODNOSNO STICANJE TOG PRAVA IZ VIŠKA DEOBNE STEČAJNE MASE, ODNOSNO RASPODELOM LIKVIDACIONOG OSTATKA, OSIM U SLUČAJU IZ TAČKE 4) OVOG STAVA;

4) PRENOS PRAVA IZ ČLANA 23. OVOG ZAKONA U OKVIRU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE PRAVNOG LICA, PO OSNOVU STATUSNE PROMENE, AKO SU AKCIONARI ILI ČLANOVI PRAVNOG LICA KOJE PRENOSI IMOVINU (PRAVNI PRETHODNIK), UZ NAKNADU U OBLIKU AKCIJA ILI UDELA U PRAVNOM SLEDBENIKU, DOBILI I NOVČANU NAKNADU KOJA PRELAZI 10% NOMINALNE VREDNOSTI AKCIJA, ODNOSNO UDELA ILI NJIHOVE RAČUNOVODSTVENE VREDNOSTI AKO SU BEZ NOMINALNE VREDNOSTI;

5) PRODAJA STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA - AKO KUPAC NIJE PREUZEO OBAVEZE PRAVNOG LICA KOJE JE KUPIO, ILI JE PREUZEO SAMO DEO TIH OBAVEZA.

Član 24a

Od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzima se:

1) prenos, odnosno sticanje apsolutnog prava iz čl. 23. i 24. ovog zakona na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;

2) prenos, odnosno sticanje apsolutnog prava iz čl. 23. i 24. ovog zakona po osnovu raspodele likvidacionog ostatka, koji se oporezuje u skladu sa zakonom koji uređuje oporezivanje dohotka građana, odnosno dobiti pravnih lica;

2) PRENOS PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE KOJI SE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DODATU VREDNOST, SMATRA DA NIJE IZVRŠEN NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE;

3) prenos apsolutnog prava iz člana 23. ovog zakona sa pravnog prethodnika na pravnog sledbenika u statusnoj promeni, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 24. TAČKA 4) OVOG ZAKONA;

4) zamena motornog vozila, plovila, odnosno vazduhoplova izvršena u garantnom roku u skladu sa uslovima iz garancije, ako strane između kojih se zamena vrši, pored motornog vozila, plovila ili vazduhoplova koji se zamenjuju, ne daju drugoj strani i doplatu u novcu ili naknadu u drugom obliku;

5) sticanje prava svojine na posebnim delovima nepokretnosti deobom suvlasničke zajednice između suvlasnika u srazmeri sa njihovim suvlasničkim delovima na dan deobe;

6) prenos apsolutnih prava po osnovu eksproprijacije.

Član 25.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, odnosno prenosilac prava iz člana 23. stav 1. tač. 1), 2) i 4) ovog zakona.

U slučaju iz člana 23. stav 1. tačka 5) i stav 2. ovog zakona, obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je lice kome se ZEMLJIŠTE daje na korišćenje, odnosno u zakup građevinsko zemljište.

Kad se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, obveznik poreza je davalac izdržavanja.

U slučaju iz člana 24. ovog zakona, obveznik poreza na prenos apsolutnog prava je lice koje stiče apsolutno pravo, ODNOSNO PRAVNO LICE KAO STEČAJNOG DUŽNIKA.

Kad se apsolutno pravo prenosi po osnovu ugovora o razmeni, obveznik poreza određuje se u skladu sa st. 1. do 4. ovog člana za svako apsolutno pravo iz čl. 23. i 24. ovog zakona koje je predmet razmene.

KAD SE PRENOSI PRAVO SVOJINE NA OBJEKTU I PRAVO IZ ČLANA 23. STAV 1. TAČKA 5) I STAV 2. OVOG ZAKONA NA ZEMLJIŠTU NA KOME SE OBJEKAT NALAZI I ZEMLJIŠTU ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA, TE NEPOKRETNOSTI PREDSTAVLJAJU JEDINSTVENU CELINU ZA KOJU SE OBVEZNIK POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA ODREĐUJE U SKLADU SA ST. 1, 3. I 4. OVOG ČLANA.

Član 26.

Lice-rezident Republike Srbije obveznik je poreza na prenos apsolutnih prava iz člana 23. stav 1. tačka 2) ovog zakona za prenos ostvaren u Republici Srbiji i van njene teritorije.

Lice-nerezident Republike Srbije obveznik je poreza na prenos apsolutnih prava iz člana 23. stav 1. tačka 2) ovog zakona samo za prenos ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Porez na prenos apsolutnih prava u ostalim slučajevima iz čl. 23. i 24. ovog zakona plaća se na prenos tih prava, odnosno na davanje građevinskog zemljišta u zakup iz člana 23. stav 2. ovog zakona, ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Član 27.

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti.

OSNOVICA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA JE UGOVORENA CENA, AKO NIJE NIŽA OD TRŽIŠNE VREDNOSTI NA DAN NASTANKA PORESKE OBAVEZE, KOJU UTVRĐUJE PORESKI ORGAN.

Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, ima pravo da u roku od 60 dana od dana prijema poreske prijave podnete u skladu sa odredbom člana 36. stav 1. ovog zakona, ODNOSNO ČLANOM 36A OVOG ZAKONA, odnosno od dana saznanja nadležnog poreskog organa za prenos, utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti.

Ako poreski organ u roku iz stava 2. ovog člana ne utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti, poresku osnovicu čini ugovorena cena.

U slučaju iz člana 23. stav 1. tač. 4) i 5) i stav 2. ovog zakona, poresku osnovicu čini tržišna vrednost prava koja se prenose, odnosno daju u zakup, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležni poreski organ.

Kod prenosa apsolutnih prava iz člana 24. tač k a 4) TAČKA 5) ovog zakona poreska osnovica je:

1) tržišna vrednost koju utvrđuje nadležni poreski organ u skladu sa stavom 4. ovog člana - ako kupac nije preuzeo obaveze pravnog lica koje je kupio;

2) razlika između tržišne vrednosti iz tačke 1) ovog stava i vrednosti preuzetih obaveza na dan zaključenja ugovora - ako je kupac preuzeo deo obaveza pravnog lica koje je kupio.

AKO SE PORESKA OSNOVICA UTVRĐUJE ZA PRENOS PRAVA NA OBJEKTU KOJI JE SRUŠEN PRE ISTEKA ROKA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, TRŽIŠNA VREDNOST TOG OBJEKTA UTVRĐUJE SE PREMA TRŽIŠNOJ VREDNOSTI ODGOVARAJUĆEG OBJEKTA, ZA SRAZMERNU POVRŠINU.

KAD SE VRŠI PRENOS APSOLUTNIH PRAVA PRODAJOM NA USMENOM JAVNOM NADMETANJU U IZVRŠNOM POSTUPKU ILI U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE POREZA, NAJPOVOLJNIJEM PONUDIOCU, NA ROČIŠTU KOME JE PRISUSTVOVALO VIŠE OD JEDNOG PONUDIOCA, OSNOVICU POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA ČINI PRODAJNA CENA POSTIGNUTA U POSTUPKU USMENOG JAVNOG NADMETANJA, AKO JE ZA TAJ PRENOS PORESKA PRIJAVA PODNETA U SKLADU SA ČLANOM 36. STAV 1, ODNOSNO ČLANOM 36A OVOG ZAKONA.

U slučaju prenosa apsolutnog prava koji nije obuhvaćen odredbama st. 1. do 7. ovog člana, poresku osnovicu čini tržišna vrednost apsolutnog prava, koju utvrđuje nadležni poreski organ.

Član 28.

Kod razmene prava iz čl. 23, 24. i 24a ovog zakona, poreska osnovica se utvrđuje za svako pravo koje je predmet razmene, u skladu sa odredbom člana 27. ovog zakona.

ČLAN 28.

KOD RAZMENE PRAVA IZ ČL. 23. I 24. OVOG ZAKONA, PORESKA OSNOVICA SE UTVRĐUJE ZA SVAKO PRAVO KOJE JE PREDMET RAZMENE, SHODNO NAČELU JEDNAKE VREDNOSTI UZAJAMNIH DAVANJA.

AKO SE APSOLUTNO PRAVO RAZMENJUJE UZ NAKNADU KOJU ČINE ISKLJUČIVO PRAVA KOJA SU PREDMET OPOREZIVANJA POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, ODNOSNO PRAVA KOJA SU PREDMET OPOREZIVANJA POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA I DOPLATA U NOVCU, OSNOVICA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA JE TRŽIŠNA VREDNOST NAKNADE KOJU PRENOSILAC PRAVA PRIMA ILI TREBA DA PRIMI ZA PRENOS KOJI VRŠI (U KOJU NIJE UKLJUČEN POREZ NA TAJ PRENOS) AKO NIJE NIŽA OD TRŽIŠNE VREDNOSTI APSOLUTNOG PRAVA KOJE PRENOSI.

OSNOVICU POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA ČINI TRŽIŠNA VREDNOSTI APSOLUTNOG PRAVA KOJE SE PRENOSI, I TO:

1) AKO JE TRŽIŠNA VREDNOST NAKNADE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA KOJU PRENOSILAC PRAVA PRIMA ILI TREBA DA PRIMI ZA PRENOS KOJI RAZMENOM VRŠI NIŽA OD TRŽIŠNE VREDNOSTI APSOLUTNOG PRAVA KOJE RAZMENOM PRENOSI;

2) AKO SE RAZMENOM, UZ PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KOJA SU PREDMET OPOREZIVANJA POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, PRENOSI I DRUGO PRAVO ILI STVAR, ODNOSNO VRŠI DOPLATA U NOVCU;

3) AKO SE APSOLUTNO PRAVO RAZMENJUJE ZA PRAVO ILI STVAR (OSIM NOVCA) KOJA NIJE, ILI NIJE U POTPUNOSTI, PREDMET OPOREZIVANJA POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA.

AKO SE NAKNADA ZA PRENOS PRAVA OSTVARUJE DELOM U NOVCU, A DELOM U APSOLUTNIM PRAVIMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, NAKNADOM SE SMATRA ZBIR NOVČANOG IZNOSA I TRŽIŠNE VREDNOSTI TIH PRAVA.

AKO NAKNADU, ODNOSNO DEO NAKNADE ZA PRENOS ČINI NEPOKRETNOST KAO BUDUĆA STVAR, TRŽIŠNOM VREDNOŠĆU TE STVARI SMATRA SE TRŽIŠNA VREDNOST ODGOVARAJUĆE STVARI KOJU PRENOSILAC PRAVA TREBA DA OSTVARI ZA PRENOS, NA DAN NASTANKA PORESKE OBAVEZE, KOJU UTVRĐUJE PORESKI ORGAN.

TRŽIŠNU VREDNOST APSOLUTNIH PRAVA IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA UTVRĐUJE PORESKI ORGAN, NA DAN NASTANKA PORESKE OBAVEZE.

Član 29.

Poreska obaveza nastaje danom zaključenja ugovora o prenosu apsolutnih prava, odnosno o davanju građevinskog zemljišta u zakup iz člana 23. stav 2. ovog zakona.

Kad je predmet ugovora iz stava 1. ovog člana nepokretnost kao buduća stvar, poreska obaveza nastaje primopredajom, odnosno stupanjem u posed nepokretnosti.

Kad nije sačinjen punovažan ugovor o prenosu prava na nepokretnosti, u smislu zakona kojim se uređuje promet nepokretnosti, smatraće se da je poreska obaveza nastala danom kada je sticalac prava na nepokretnosti stupio u posed nepokretnosti.

Ako se prenos apsolutnih prava vrši po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, poreska obaveza nastaje danom smrti primaoca izdržavanja, odnosno danom smrti saugovarača ako je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist trećeg lica, a ugovorom nije određeno da svojina prelazi na davaoca izdržavanja u trenutku smrti trećeg lica.

Ako se prenos apsolutnog prava vrši na osnovu odluke suda, odnosno rešenja nadležnog upravnog organa, poreska obaveza nastaje danom pravosnažnosti te odluke, odnosno danom konačnosti tog rešenja, osim u slučaju iz stava 2. ovog člana.

Kod sticanja prava svojine održajem (član 24. tačka 2) ovog zakona), poreska obaveza nastaje danom pravosnažnosti sudske odluke kojom je to pravo utvrđeno.

Ako ugovor o prenosu apsolutnog prava, ugovor o zakupu, odluka suda, odnosno rešenje nadležnog upravnog organa ili drugi pravni osnov prenosa prava iz čl. 23. i 24. ovog zakona, nisu prijavljeni ili su prijavljeni neblagovremeno, smatraće se da je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za prenos.

ČLAN 29.

PORESKA OBAVEZA NASTAJE DANOM ZAKLJUČENJA UGOVORA O PRENOSU APSOLUTNIH PRAVA, ODNOSNO O DAVANJU ZEMLJIŠTA U ZAKUP IZ ČLANA 23. STAV 2. OVOG ZAKONA, OSIM U SLUČAJEVIMA IZ ST. 2. DO 9. OVOG ČLANA.

KAD SE PRENOSI NEPOKRETNOST KAO BUDUĆA STVAR, PORESKA OBAVEZA NASTAJE PRIMOPREDAJOM, ODNOSNO STUPANJEM U POSED NEPOKRETNOSTI.

AKO SE PRENOS APSOLUTNIH PRAVA VRŠI PO OSNOVU UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU PORESKA OBAVEZA NASTAJE DANOM SMRTI PRIMAOCA IZDRŽAVANJA, OSIM KAD JE DOŽIVOTNO IZDRŽAVANJE UGOVORENO, I TO:

1) U KORIST VIŠE LICA, TAKO DA SE SVOJINA PRENOSI NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA DANOM SMRTI POSLEDNJEG PRIMAOCA IZDRŽAVANJA, ODNOSNO UGOVOROM ODREĐENOG PRIMAOCA IZDRŽAVANJA, PORESKA OBAVEZA NASTAJE DANOM SMRTI LICA KOJIM SE VRŠI PRENOS PRAVA SVOJINE NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA;

2) U KORIST TREĆEG LICA TAKO DA SVOJINA PRELAZI NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA DANOM SMRTI LICA SA KOJIM JE DAVALAC IZDRŽAVANJA ZAKLJUČIO UGOVOR (U DALJEM TEKSTU: SAUGOVARAČ), PORESKA OBAVEZA NASTAJE DANOM SMRTI SAUGOVARAČA.

AKO SE PRENOS APSOLUTNOG PRAVA VRŠI NA OSNOVU ODLUKE SUDA, ODNOSNO DRUGOG POJEDINAČNOG AKTA DRŽAVNOG, ODNOSNO DRUGOG NADLEŽNOG ORGANA ILI LICA SA JAVNIM OVLAŠĆENJEM, PORESKA OBAVEZA NASTAJE DANOM PRAVOSNAŽNOSTI TE ODLUKE, ODNOSNO DANOM KONAČNOSTI TOG AKTA, OSIM U SLUČAJU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

KOD STICANJA PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM, PORESKA OBAVEZA NASTAJE DANOM PRAVOSNAŽNOSTI SUDSKE ODLUKE KOJOM JE TO PRAVO UTVRĐENO.

KOD STICANJA PRAVA IZ VIŠKA DEOBNE STEČAJNE MASE PORESKA OBAVEZA NASTAJE DANOM PRAVOSNAŽNOSTI REŠENJA O DEOBI STEČAJNE MASE.

KOD STICANJA PRAVA RASPODELOM LIKVIDACIONOG OSTATKA PORESKA OBAVEZA NASTAJE DANOM DONOŠENJA ODLUKE O RASPODELI LIKVIDACIONOG OSTATKA, A AKO JE PROTIV TE ODLUKE VOĐEN SPOR - DANOM PRAVOSNAŽNOSTI ODLUKE KOJOM JE OKONČAN SPOR U VEZI RASPODELE LIKVIDACIONOG OSTATKA.

KOD PRENOSA PRAVA PO OSNOVU STATUSNE PROMENE PORESKA OBAVEZA NASTAJE DANOM REGISTRACIJE TE PROMENE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE REGISTRACIJA.

AKO UGOVOR O PRENOSU APSOLUTNOG PRAVA, UGOVOR O ZAKUPU, ODLUKA SUDA, ODNOSNO AKT DRŽAVNOG, ODNOSNO DRUGOG NADLEŽNOG ORGANA ILI LICA SA JAVNIM OVLAŠĆENJEM ILI DRUGI PRAVNI OSNOV PRENOSA PRAVA IZ ČL. 23. I 24 OVOG ZAKONA NISU PRIJAVLJENI ILI SU PRIJAVLJENI NEBLAGOVREMENO, SMATRAĆE SE DA JE PORESKA OBAVEZA NASTALA DANOM SAZNANJA PORESKOG ORGANA ZA PRENOS.

Član 31.

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se:

1) kad se apsolutno pravo prenosi radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

2) kad se prenosi pravo svojine na nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država, pod uslovom reciprociteta;

3) kod ulaganja apsolutnih prava u kapital privrednog društva - rezidenta Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

4) kad fizičko lice otkupom stambene zgrade ili stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini sa stanarskim pravom, odnosno pravom dugoročnog zakupa, stekne svojinu ili susvojinu na toj zgradi, ili stanu, srazmerno učešću društvenog, odnosno državnog kapitala u ukupnom kapitalu prenosioca prava;

5) na razmenu zemljišta kojom najmanje jedno pravno ili fizičko lice kome je poljoprivreda pretežna delatnost, odnosno zanimanje, pribavlja poljoprivredno ili šumsko zemljište radi njegovog grupisanja;

5) NA RAZMENU ZEMLJIŠTA KOJOM NAJMANJE JEDNO LICE IZ STAVA 7. OVOG ČLANA PRIBAVLJA GRANIČNO POLJOPRIVREDNO ILI ŠUMSKO ZEMLJIŠTE RADI NJEGOVOG GRUPISANJA;

6) kad se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja - supružnika, odnosno lice koje se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom naslednom redu, na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio u momentu zaključenja ugovora;

6) KAD SE PO OSNOVU UGOVORA KOJI ZA PREDMET IMA DOŽIVOTNO IZDRŽAVANJE, PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI PRENOSI NA DAVAOCA DOŽIVOTNOG IZDRŽAVANJA - SUPRUŽNIKA SAUGOVARAČA, ODNOSNO LICE KOJE SE U ODNOSU NA SAUGOVARAČA NALAZI U PRVOM NASLEDNOM REDU, NA DEO NEPOKRETNOSTI KOJI BI DAVALAC IZDRŽAVANJA PO ZAKONU NASLEDIO OD SAUGOVARAČA DA JE NA DAN ZAKLJUČENJA TOG UGOVORA OTVORENO NASLEĐE SAUGOVARAČEVE IMOVINE;

7) brisana;

8) na prenos uz naknadu ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, kao i putničkih vozila za taksi i "rent a car" koji su posebno označeni, UZ ISPUNJENJE USLOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA;

8a) kod prodaje pravnog lica kao stečajnog dužnika - u srazmeri sa učešćem društvenog, odnosno državnog kapitala u ukupnom kapitalu tog pravnog lica;

9) brisana;

9a) na prenos apsolutnog prava iz čl. 23. ili 24. ovog zakona na imovini ili delu imovine subjekta privatizacije, uključujući i imovinu, odnosno deo imovine subjekta privatizacije u restrukturiranju, sa subjekta privatizacije na kupca imovine u postupku privatizacije, po propisima kojima se uređuje privatizacija;

9b) brisana;

10) brisana;

11) brisana;

12) na uspostavljanje režima svojine na zemljištu koji je bio pre stupanja na snagu odluke o određivanju tog zemljišta kao gradskog građevinskog zemljišta na zahtev ranijeg sopstvenika ili njegovog zakonskog naslednika, odnosno na utvrđivanje prava korišćenja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini ranijem sopstveniku ili njegovom zakonskom nasledniku, u skladu sa uslovima i po postupku propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 47/03, 34/06 i 39/09 - US);

12a) na sticanje imovine, odnosno na ostvarivanje obeštećenja po zakonu kojim se uređuje vraćanje oduzete imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu, odnosno po zakonu kojim se uređuje vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama;

12b) kod konverzije, ODNOSNO PRETVARANJA prava korišćenja, odnosno prava zakupa, u pravo svojine na građevinskom zemljištu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja, ODNOSNO ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRETVARANJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU;

12v) kod sticanja prava svojine na zemljištu po osnovu komasacije, ODNOSNO URBANE KOMASACIJE;

13) kada je obveznik Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

14) kada je međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Srbija uređeno da se neće plaćati porez na prenos apsolutnih prava. ;

15) KOD IZMENE ZAKUPCA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PO OSNOVU REŠENJA NADLEŽNOG ORGANA, ZBOG PROMENE VLASNIKA OBJEKTA ILI POSEBNOG DELA OBJEKTA, KOJI JE IZGRAĐEN ILI SE GRADI NA TOM ZEMLJIŠTU, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLANIRANJE I IZGRADNJA - NA POVRŠINU ZEMLJIŠTA ZA KOJU SE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST, ODNOSNO ZA KOJU JE UTVRĐEN POREZ NA NASLEĐE I POKLON, ODNOSNO POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, ZAJEDNO SA POREZOM NA PRENOS PRAVA NA OBJEKTU ILI POSEBNOM DELU OBJEKTA, KAO JEDINSTVENOM CELINOM.

U slučaju prestanka obavljanja taksi ili "rent a car" delatnosti, kao i u slučaju prodaje ili otuđenja uz naknadu na drugi način putničkog vozila pribavljenog za obavljanje tih delatnosti, pre isteka roka od pet godina od dana nabavke, sticalac prava svojine na putničkom vozilu je dužan da to prijavi nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti, prodaje odnosno otuđenja, a obveznik poreza - da plati porez na prenos apsolutnih prava koji bi bio dužan da plati da nije koristio poresku olakšicu i kamatu koja se plaća zbog docnje u plaćanju poreza, od dana nabavke do dana prijavljivanja.

OSLOBOĐENJE IZ STAVA 1. TAČKA 8) OVOG ČLANA OSTVARUJE SE POD USLOVOM DA JE STICALAC:

1) AMBULANTNOG VOZILA ZDRAVSTVENA USTANOVA, KOJA JE OSNOVANA OD STRANE REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE ILI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I ČIJI JE VLASNIK REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, U POTPUNOSTI ILI U VEĆINSKOM DELU, NA DAN NA KOJI PORESKA OBAVEZA NASTAJE U SKLADU SA ČLANOM 29. ST. 1. DO 8. OVOG ZAKONA;

2) SPECIJALNIH PUTNIČKIH VOZILA ZA OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE SA UGRAĐENIM DUPLIM NOŽNIM KOMANDAMA, KAO I PUTNIČKIH VOZILA ZA TAKSI I "RENT A CAR" KOJI SU POSEBNO OZNAČENI - LICE REGISTROVANO ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ŠKOLA ZA VOZAČE, ODNOSNO TAKSI ILI "RENT A CAR", NA DAN NA KOJI PORESKA OBAVEZA NASTAJE U SKLADU SA ČLANOM 29. ST. 1. DO 8. OVOG ZAKONA.

U SLUČAJU PRESTANKA OBAVLJANJA DELATNOSTI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, ODNOSNO OTUĐENJA VOZILA STEČENOG ZA OBAVLJANJE TE DELATNOSTI, PRE ISTEKA ROKA OD PET GODINA OD DANA STICANJA, STICALAC PRAVA SVOJINE NA VOZILU DUŽAN JE DA TO PRIJAVI PORESKOM ORGANU U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRESTANKA OBAVLJANJA DELATNOSTI, ODNOSNO OTUĐENJA VOZILA, A OBVEZNIK POREZA DA PLATI POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KOJI BI BIO DUŽAN DA PLATI DA NIJE OSTVARIO PORESKO OSLOBOĐENJE I KAMATU KOJA SE PLAĆA ZBOG DOCNJE U PLAĆANJU POREZA, OD DANA PRESTANKA OBAVLJANJA DELATNOSTI, ODNOSNO OTUĐENJA VOZILA, DO DANA PRIJAVLJIVANJA.

GODINOM, U SMISLU STAVA 3. OVOG ČLANA, SMATRA SE 365, ODNOSNO366 DANA KOJI PRETHODE DANU STICANJA VOZILA.

Lice na koje je preneto pravo svojine na putničkom vozilu za taksi i li "rent a car" koji je posebno označen VOZILU IZ STAVA 1. TAČKA 8) OVOG ČLANA solidarni je jemac za izmirenje poreske obaveze na prenos apsolutnih prava u slučaju iz stav a 2. STAVA 3. ovog člana.

Odredba stava 1. tačka 3) ovog člana ne primenjuje se na prenos prava svojine na motornom vozilu, plovilu, odnosno vazduhoplovu.

OSLOBOĐENJE IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA OSTVARUJE SE POD USLOVOM DA JE NAJMANJE JEDAN UČESNIK U RAZMENI:

1) PRAVNO LICE KOME JE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE KLASIFIKACIJA DELATNOSTI, PRETEŽNA REGISTROVANA DELATNOST U OBLASTI POLJOPRIVREDE ILI ŠUMARSTVA, OSIM U GRANAMA USLUŽNE DELATNOSTI U POLJOPRIVREDI I DELATNOSTI POSLE ŽETVE, ODNOSNO LOV, TRAPERSTVO I ODGOVARAJUĆE USLUŽNE DELATNOSTI, ODNOSNO SEČA DRVEĆA, ODNOSNO SAKUPLJANJE ŠUMSKIH PLODOVA, ODNOSNO USLUŽNE DELATNOSTI U VEZI SA ŠUMARSTVOM, ODNOSNO U OBLASTI RIBARSTVO I AKVATURE, ILI

2) FIZIČKO LICE KOJE JE POLJOPRIVREDNIK, U SKLADU SA ČLANOM 21. STAV 1. OVOG ZAKONA.

ČLAN 31V

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE IZ ČLANA 31A OVOG ZAKONA MORAJU DA BUDU ISPUNJENI NA DAN ZAKLJUČENJA UGOVORA, ODNOSNO DRUGOG AKTA PO OSNOVU KOJEG KUPAC KUPUJE PRVI STAN (UKLJUČUJUĆI KUPOVINU STANA U IZVRŠNOM POSTUPKU).

Član 32.

Utvrđivanje i naplata poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava vrši se na način određen ovim zakonom.

U pogledu načina utvrđivanja, postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja poreza, kamate, povraćaja poreza, zastarelosti naplate, prinudne naplate, kaznenih odredaba i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom, primenjuje se zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

ČLAN 32.

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU, POREZA NA NASLEĐE I POKLON I POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA VRŠI SE NA NAČIN ODREĐEN OVIM ZAKONOM.

U POGLEDU POSTUPKA PO PRAVNIM LEKOVIMA, NAČINA PLAĆANJA POREZA, KAMATE, POVRAĆAJA POREZA, ZASTARELOSTI, PRINUDNE NAPLATE, KAZNENIH ODREDABA I OSTALOG ŠTO NIJE POSEBNO UREĐENO OVIM ZAKONOM, PRIMENJUJE SE ZAKON KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

Utvrđivanje poreza

Član 33.

Utvrđivanje poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava vrši se na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskih obveznika i drugih podataka kojima organ nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza raspolaže, a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze.

Promene u toku poreske godine od značaja za visinu obaveze po osnovu poreza na imovinu ne utiču na utvrđivanje poreske obaveze za tu godinu, osim u slučaju iz člana 12. stav 3. ovog zakona.

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

ČLAN 33.

OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE POREZ NA IMOVINU UTVRĐUJE SAMOOPOREZIVANJEM.

POREZ NA IMOVINU UTVRĐUJE REŠENJEM ORGANIZACIONA JEDINICA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA ČIJOJ TERITORIJI SE NALAZI NEPOKRETNOST ZA KOJU SE UTVRĐUJE POREZ, KOJA JE NADLEŽNA ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU IZVORNIH PRIHODA TE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (U DALJEM TEKSTU: NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE), I TO:

1) OBVEZNIKU KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE;

2) OBVEZNIKU KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE, U POSTUPKU KONTROLE, AKO OBVEZNIK NIJE UTVRDIO PORESKU OBAVEZU ILI JU JE UTVRDIO NETAČNO ILI NEPOTPUNO.

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE UTVRĐIVANJE POREZA VRŠI NA OSNOVU PODATAKA IZ PORESKE PRIJAVE, POSLOVNIH KNJIGA PORESKOG OBVEZNIKA, PODATAKA IZ EVIDENCIJA NADLEŽNIH ORGANA I DRUGIH PODATAKA KOJIMA TAJ ORGAN RASPOLAŽE, A OD ZNAČAJA SU ZA UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE.

REŠENJE O UTVRĐIVANJU POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKU KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, NA OSNOVU PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI, NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE MOŽE DONETI NEPOSREDNIM ODLUČIVANJEM, BEZ PRETHODNOG IZJAŠNJAVANJA OBVEZNIKA O ČINJENICAMA KOJE SU OD ZNAČAJA ZA ODLUČIVANJE.

Član 33a

Za svrhu oporezivanja porezom na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon koji su ostvareni - primljeni u stranoj valuti, odnosno prenos apsolutnih prava izvršen uz naknadu u stranoj valuti, konvertuje se iz strane valute u dinar, na dan nastanka poreske obaveze, po kursu za konverziju iznosa iz strane valute u dinar uređenim zakonom kojim su uređeni poreski postupak i poreska administracija.

ČLAN 33A

LICE KOJE STEKNE ILI OTUĐI PRAVO NA NEPOKRETNOSTI IZ ČLANA 2. STAV 1. OVOG ZAKONA, PO OSNOVU ISPRAVE KOJU JE SASTAVIO, OVERIO ILI POTVRDIO JAVNI BELEŽNIK, ODNOSNO IZVRŠNE ODLUKE KOJU JE DONEO JAVNI BELEŽNIK U OKVIRU ZAKONOM POVERENIH JAVNIH OVLAŠĆENJA (U DALJEM TEKSTU: ISPRAVA), ZA KOJE MU NASTAJE ILI PRESTAJE PORESKA OBAVEZA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU, PORESKU PRIJAVU PODNOSI DANOM SASTAVLJANJA, OVERE, ILI POTVRĐIVANJA, ODNOSNO DANOM IZVRŠNOSTI ISPRAVE DONETE U VRŠENJU ZAKONOM POVERENIH JAVNIH OVLAŠĆENJA, PREKO JAVNOG BELEŽNIKA KOJI JE IZVRŠIO TU RADNJU, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 33B STAV 2. OVOG ZAKONA.

JAVNI BELEŽNIK JE DUŽAN DA:

1) PORESKOG OBVEZNIKA UPOZNA SA OBAVEZOM PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA;

2) PORESKU PRIJAVU KOJU JE POPUNIO I POTPISAO PORESKI OBVEZNIK, SA ISPRAVOM KOJU JE SASTAVIO, OVERIO ILI POTVRDIO, U ROKU OD 24 SATA OD TRENUTKA IZVRŠENJA TE RADNJE, ODNOSNO SA IZVRŠNOM ISPRAVOM KOJU JE DONEO U OKVIRU ZAKONOM POVERENIH JAVNIH OVLAŠĆENJA, U ROKU OD 24 SATA OD DANA IZVRŠNOSTI, PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, DOSTAVI REPUBLIČKOM ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE KATASTRA NEPOKRETNOSTI I KATASTRA VODOVA (U DALJEM TEKSTU: ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE KATASTRA).

AKO PORESKI OBVEZNIK NE POPUNI I POTPIŠE PORESKU PRIJAVU, JAVNI BELEŽNIK O TOME SAČINJAVA BELEŠKU KOJU, SA ISPRAVOM KOJU JE SASTAVIO, OVERIO, POTVRDIO ILI DONEO, DOSTAVLJA ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE KATASTRA, U ROKU IZ STAVA 2. TAČKA 2) OVOG ČLANA.

ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE KATASTRA PORESKU PRIJAVU I ISPRAVU IZ STAVA 2. TAČKA 2) OVOG ČLANA, ODNOSNO BELEŠKU I ISPRAVU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, ODMAH PO PRIJEMU, PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, DOSTAVLJA NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

AKO JE PORESKI OBVEZNIK JAVNOM BELEŽNIKU, UZ PORESKU PRIJAVU, DOSTAVIO I DOKAZE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE, DOSTAVA TIH DOKAZA VRŠI SE NA NAČIN I U ROKU PROPISANOM ST. 1. DO 4. OVOG ČLANA ZA DOSTAVU PORESKE PRIJAVE.

DANOM PREDAJE PORESKE PRIJAVE JAVNOM BELEŽNIKU SMATRAĆE SE DA JE PORESKI OBVEZNIK PORESKU PRIJAVU PREDAO NEPOSREDNO NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

ČLAN 33B

OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU DUŽAN JE DA PODNESE PORESKU PRIJAVU NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, U ROKU OD 30 DANA, ZA:

1) IMOVINU ZA KOJU NASTANE PORESKA OBAVEZA, ZA KOJU SE PORESKA PRIJAVA NE PODNOSI PREKO JAVNOG BELEŽNIKA U SKLADU SA ČLANOM 33A OVOG ZAKONA, RAČUNAJUĆI OD DANA NASTANKA PORESKE OBAVEZE;

2) IMOVINU ZA KOJU PRESTANE PORESKA OBAVEZA, ZA KOJU SE PORESKA PRIJAVA NE PODNOSI PREKO JAVNOG BELEŽNIKA U SKLADU SA ČLANOM 33A OVOG ZAKONA, RAČUNAJUĆI OD DANA PRESTANKA PORESKE OBAVEZE;

3) IMOVINU KOJU PREDUZETNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE POČNE DA EVIDENTIRA U POSLOVNIM KNJIGAMA, RAČUNAJUĆI OD DANA EVIDENTIRANJA;

4) IMOVINU KOJU PREDUZETNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE PRESTANE DA EVIDENTIRA U POSLOVNIM KNJIGAMA, RAČUNAJUĆI OD DANA PRESTANKA EVIDENTIRANJA;

5) IMOVINU U POSLOVNIM KNJIGAMA FIZIČKOG LICA KOJE JE IZGUBILO SVOJSTVO PREDUZETNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE (ODJAVOM, PO SILI ZAKONA I DR.), RAČUNAJUĆI OD DANA PRESTANKA TOG SVOJSTVA;

6) NEPOKRETNOST KOJA JE OSLOBOĐENA PLAĆANJA POREZA ZA PORESKU GODINU, KOJA JE TRAJNO DATA DRUGOM LICU RADI OSTVARIVANJA PRIHODA, RAČUNAJUĆI OD 184-OG DANA OD DANA USTUPANJA;

7) OBJEKAT ZA KOJI SE OSTVARUJE PRAVO NA PORESKI KREDIT U SKLADU SA ČLANOM 13A OVOG ZAKONA, RAČUNAJUĆI OD DANA POČETKA OSTVARIVANJA TOG PRAVA, ODNOSNO RAČUNAJUĆI OD DANA PRESTANKA TOG PRAVA.

IZUZETNO OD ČLANA 33A OVOG ZAKONA I STAVA 1. OVOG ČLANA:

1) OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE ZA IMOVINU ZA KOJU JE, U PERIODU OD 1. JANUARA PORESKE GODINE DO 31. MARTA PORESKE GODINE NASTALA PORESKA OBAVEZA ILI JE DOŠLO DO DRUGE PROMENE IZ STAVA 1. TAČ. 2) DO 7) OVOG ČLANA - PORESKU PRIJAVU PODNOSI U U PRIJAVI KOJOM PRIJAVLJUJE UTVRĐENI POREZ ZA PORESKU GODINU ILI NAKON PODNOŠENJA TE PRIJAVE, A NAJKASNIJE DO 31. MARTA PORESKE GODINE;

2) PORESKU PRIJVU NE PODNOSI OBVEZNIK KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE ZA IMOVINU ZA KOJU PORESKA OBAVEZA PRESTANE PRESTANKOM PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI, PO OSNOVU ISPRAVE KOJU JE SASTAVIO, OVERIO, POTVRDIO ILI DONEO JAVNI BELEŽNIK.

PORESKA PRIJAVA PODNOSI SE I ZA IMOVINU ZA KOJU OBVEZNIK IMA PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE.

ČLAN 33V

ZA IMOVINU ZA KOJU JE PODNEO PORESKU PRIJAVU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE DUŽAN JE DA DO 31. MARTA SVAKE SLEDEĆE PORESKE GODINE PODNESE PORESKU PRIJAVU SA UTVRĐENIM POREZOM ZA TU GODINU.

ZA IMOVINU ZA KOJU JE PODNEO PORESKU PRIJAVU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, OBVEZNIK KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, DUŽAN JE DA PODNESE PORESKU PRIJAVU AKO JE DOŠLO DO PROMENE OD UTICAJA NA VISINU PORESKE OBAVEZE ZA TU IMOVINU O KOJOJ NISU SADRŽANI PODACI U PODNETOJ PORESKOJ PRIJAVI.

PRIJAVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PODNOSI SE OD 1. DO 31. JANUARA PORESKE GODINE KOJA SLEDI GODINI U KOJOJ JE DOŠLO DO PROMENE KOJA SE PRIJAVLJUJE, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 33B STAV 1. TAČ. 6) I 7) OVOG ZAKONA.

ČLAN 33G

POREZ NA IMOVINU UTVRĐUJE SE ZA KALENDARSKU GODINU, KAO PORESKU GODINU, PRIMENOM ZAKONA KOJI JE NA SNAZI NA DAN 1. JANUARA TE GODINE I PODZAKONSKIH AKATA KOJE SU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DONELE I OBJAVILE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, OSIM AKO JE ZA POJEDINE ODREDBE ZAKONA PROPISANO POVRATNO DEJSTVO.

POREZ NA IMOVINU UTVRĐUJE SE:

1) ZA IMOVINU ZA KOJU PORESKA OBAVEZA NASTANE U TOKU PORESKE GODINE - ZA PERIOD OD DANA NASTANKA PORESKE OBAVEZE DO POSLEDNJEG DANA TE GODINE;

2) ZA IMOVINU ZA KOJU OBVEZNIKU PORESKA OBAVEZA NASTANE I PRESTANE U TOKU ISTE PORESKE GODINE, PRE UTVRĐIVANJA POREZA ZA TU GODINU - ZA PERIOD OD DANA NASTANKA PORESKE OBAVEZE ZAKLJUČNO SA DANOM KOJI PRETHODI DANU NA KOJI JE PRESTALA PORESKA OBAVEZA U TOJ GODINI;

3) ZA IMOVINU ZA KOJU JE PORESKA OBAVEZA POSTOJALA NA DAN 1. JANUARA PORESKE GODINE A PORESKOM OBVEZNIKU PRESTANE U TOKU PORESKE GODINE PRE UTVRĐIVANJA POREZA ZA TU GODINU - PORESKA OBAVEZA TOM OBVEZNIKU UTVRĐUJE SE ZA PERIOD OD 1. JANUARA TE GODINE ZAKLJUČNO SA DANOM KOJI PRETHODI DANU NA KOJI JE PRESTALA PORESKA OBAVEZA U TOJ GODINI.

ZA IMOVINU ZA KOJU PORESKA OBAVEZA PRESTANE U TOKU PORESKE GODINE NAKON UTVRĐIVANJA POREZA ZA TU GODINU, UTVRĐENI POREZ UMANJUJE SE ZA PRIPADAJUĆI POREZ ZA TU IMOVINU ZA PERIOD OD DANA PRESTANKA PORESKE OBAVEZE DO POSLEDNJEG DANA TE GODINE.

U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 33B STAV 1. TAČ. 3) DO 7) OVOG ZAKONA UTVRĐIVANJE POREZA, ODNOSNO UMANJENJE UTVRĐENOG POREZA, VRŠI SE SHODNOM PRIMENOM ODREDABA STAVA 2. OVOG ČLANA.

ČLAN 33D

POREZ NA IMOVINU UTVRĐUJE SE U DINARIMA, BEZ DECIMALA. OBRAČUNATI IZNOS POREZA SA DECIMALAMA ZAOKRUŽUJE SE TAKO ŠTO SE IZNOS DO 0,50 DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO 0,50 DINARA ZAOKRUŽUJE SE NA JEDAN DINAR.

AKO JE ZBIR IZNOSA POREZA NA IMOVINU KOJI SE TROMESEČNO PLAĆAJU ZA JEDNU NEPOKRETNOST ZA PORESKU GODINU, ZAOKRUŽENIH U SKLADU SA STAVOM 2. OVOG ČLANA, MANJI ILI VEĆI OD IZNOSA UTVRĐENOG POREZA ZA PORESKU GODINU ZA TU NEPOKRETNOST, U POSLEDNJEM TROMESEČJU PORESKE GODINE ZA KOJU SE PLAĆA POREZ VRŠI SE UVEĆANJE, ODNOSNO UMANJENJE IZNOSA POREZA RADI UJEDNAČAVANJA ZBIRA IZNOSA POREZA KOJI SE TROMESEČNO PLAĆAJU SA UTVRĐENIM POREZOM ZA PORESKU GODINU.

ČLAN 33Đ

PROMENE NA IMOVINI U TOKU PORESKE GODINE OD ZNAČAJA ZA VISINU PORESKE OBAVEZE, ODNOSNO STICANJE ILI PRESTANAK PRAVA NA PORESKI KREDIT IZ ČLANA 13A OVOG ZAKONA U TOKU PORESKE GODINE, NE UTIČU NA UTVRĐIVANJE, ODNOSNO NA UTVRĐENU OBAVEZU ZA TU GODINU, OSIM U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 12. ST. 3, 4. I 7. I ČLANA 13A OVOG ZAKONA.

OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE DUŽAN JE DA U PORESKOJ PRIJAVI KOJOM PRIJAVLJUJE PROMENU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZVRŠI IZMENU UTVRĐENOG POREZA ZA PORESKU GODINU ZBOG TE PROMENE.

ČLAN 33E

OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE POREZ NA IMOVINU PLAĆA TROMESEČNO, U IZNOSU KOJI JE SRAZMERAN BROJU DANA U TROMESEČJU ZA KOJE SE POREZ PLAĆA U ODNOSU NA PORESKU OBAVEZU UTVRĐENU ZA PORESKU GODINU, NA PROPISANI UPLATNI RAČUN JAVNIH PRIHODA, DO:

1) 31. MARTA PORESKE GODINE, ZA PRVO TROMESEČJE TE GODINE;

2) 15. MAJA PORESKE GODINE, ZA DRUGO TROMESEČJE TE GODINE;

3) 15. AVGUSTA PORESKE GODINE, ZA TREĆE TROMESEČJE TE GODINE;

4) 15. NOVEMBRA PORESKE GODINE, ZA ČETVRTO TROMESEČJE TE GODINE.

OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE, ZA IMOVINU ZA KOJU PORESKA OBAVEZA NASTANE, ODNOSNO KOJU POČNE DA EVIDENTIRA U POSLOVNIM KNJIGAMA, ODNOSNO ZA KOJU PRESTANE PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE U SKLADU SA ČLANOM 12. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA, U TOKU PORESKE GODINE, I TO:

1) U PRVOM TROMESEČJU PORESKE GODINE - POREZ ZA PRVO TROMESEČJE PLAĆA DO 31. MARTA PORESKE GODINE, U SRAZMERNOM IZNOSU OD DANA TE PROMENE DO 31. MARTA PORESKE GODINE;

2) U DRUGOM, TREĆEM ILI ČETVRTOM TROMESEČJU PORESKE GODINE - POREZ ZA TROMESEČJE U KOME JE DOŠLO DO TE PROMENE PLAĆA U SRAZMERNOM IZNOSU OD DANA TE PROMENE DO ISTEKA TOG TROMESEČJA, U ROKU OD 30 DANA OD DANA TE PROMENE;

3) ZA OSTALA TROMESEČJA U PORESKOJ GODINI, KOJA SLEDE TROMESEČJU U KOME JE DOŠLO DO TE PROMENE - POREZ PLAĆA U ROKOVIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

FIZIČKO LICE KOJE POSTANE PREDUZETNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE, ZA IMOVINU KOJU EVIDENTIRA U POSLOVNIM KNJIGAMA POREZ UTVRĐUJE SAMOOPOREZIVANJEM OD DANA EVIDENTIRANJA A PLAĆA U ROKOVIMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

ZA IMOVINU IZ ČLANA 33B STAV 1. TAČ. 4) I 5) OVOG ZAKONA OBVEZNIK PRESTAJE DA VRŠI UTVRĐIVANJE POREZA SAMOOPOREZIVANJEM OD DANA PRESTANKA EVIDENTIRANJA U POSLOVNIM KNJIGAMA, ODNOSNO OD DANA PRESTANKA SVOJSTVA OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE, OD KADA ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA TU IMOVINU POREZ UTVRĐUJE REŠENJEM.

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE MOŽE PLATITI U MANJEM BROJU OBROČNIH RATA OD ZAKONOM PROPISANIH, UKLJUČUJUĆI PLAĆANJE UTVRĐENOG POREZA ODJEDNOM, DO DOSPELOSTI PORESKE OBAVEZE ZA SVAKO TROMESEČJE U SKLADU SA ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA.

ČLAN 33Ž

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKU KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE UTVRĐUJE NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE REŠENJEM, A PLAĆA SE TROMESEČNO, U IZNOSU KOJI JE SRAZMERAN BROJU DANA U TROMESEČJU ZA KOJE SE POREZ PLAĆA U ODNOSU NA PORESKU OBAVEZU UTVRĐENU ZA PORESKU GODINU, NA PROPISANI UPLATNI RAČUN JAVNIH PRIHODA, DO:

1) 14. FEBRUARA PORESKE GODINE, ZA PRVO TROMESEČJE TE GODINE;

2) 15. MAJA PORESKE GODINE, ZA DRUGO TROMESEČJE TE GODINE;

3) 15. AVGUSTA PORESKE GODINE, ZA TREĆE TROMESEČJE TE GODINE;

4) 15. NOVEMBRA PORESKE GODINE, ZA ČETVRTO TROMESEČJE TE GODINE.

OBVEZNIK KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, ZA IMOVINU ZA KOJU PORESKA OBAVEZA NASTANE U TOKU PORESKE GODINE, ODNOSNO ZA KOJU U TOKU PORESKE GODINE PRESTANE PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE U SKLADU SA ČLANOM 12. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA, DUŽAN JE DA POREZ ZA TROMESEČJE U KOME JE DOŠLO DO TE PROMENE PLATI U SRAZMERNOM IZNOSU OD DANA NASTANKA PORESKE OBAVEZE, ODNOSNO PRESTANKA PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE, DO ISTEKA TOG TROMESEČJA, U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA PRVOSTEPENOG REŠENJA O UTVRĐIVANJU POREZA, A ZA TROMESEČJA KOJA SLEDE TOM TROMESEČJU U ROKOVIMA IZ STAVA 1. TAČ. 2) DO 4) OVOG ČLANA.

AKO REŠENJE O UTVRĐENOM POREZU NIJE DOSTAVLJENO DO ISTEKA ROKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ILI JE PERIOD OD DOSTAVLJANJA REŠENJA DO ISTEKA ROKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KRAĆI OD 30 DANA, ZA TA TROMESEČJA POREZ SE PLAĆA U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA REŠENJA O UTVRĐIVANJU POREZA.

AKO SE PO PROTEKU PORESKE GODINE OBVEZNIKU UTVRDI PORESKA OBAVEZA ZA TU GODINU, POREZ SE PLAĆA U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA REŠENJA.

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIK KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE MOŽE PLATITI MANJEM BROJU OBROČNIH RATA OD ZAKONOM PROPISANIH, UKLJUČUJUĆI PLAĆANJE UTVRĐENOG POREZA ODJEDNOM, DO DOSPELOSTI PORESKE OBAVEZE ZA SVAKO TROMESEČJE U SKLADU SA ST. 1. DO 4. OVOG ČLANA.

ČLAN 33z

OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU - REZIDENT REPUBLIKE SRBIJE KOME PRESTANE REZIDENTSTVO REPUBLIKE SRBIJE DUŽAN JE DA, NA NAČIN PROPISAN ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA, IMENUJE PORESKOG PUNOMOĆNIKA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U VEZI SA PORESKIM OBAVEZAMA TOG OBVEZNIKA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU (U IME I ZA RAČUN OBVEZNIKA) I DA O TOME OBAVESTI NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

Član 34.

Za imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine, ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik poreza na imovinu podnosi poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka takve promene.

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa stavom 1. ovog člana, obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa stavom 1. ovog člana, obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan je da podnese poresku prijavu do 31. januara poreske godine - ako je na toj imovini došlo do promena od uticaja na visinu poreske obaveze o kojima nisu sadržani podaci u podnetoj prijavi.

Ako fizičko lice u toku poreske godine postane obveznik koji vodi poslovne knjige dužno je da u roku od 30 dana od dana nastale promene podnese poresku prijavu za nepokretnosti koje čine imovinu u Njegovim poslovnim knjigama.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige dužan je da za imovinu koju u toku poreske godine prestane da evidentira u poslovnim knjigama podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od nastale promene.

Obavezu iz stava 5. ovog člana ima i preduzetnik koji u toku poreske godine prestane da bude obveznik koji vodi poslovne knjige.

Poreska prijava iz ovog člana podnosi se i za imovinu za koju obveznik ispunjava uslove za poresko oslobođenje.

Poreska prijava iz ovog člana podnosi se organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi.

UTVRĐIVANJE POREZA NA NASLEĐE I POKLON, ODNOSNO POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Član 35.

Obveznik poreza na nasleđe i poklon dužan je da podnese poresku prijavu sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreza u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze u smislu člana 17. st. 1. do 4. DO 3. ovog zakona, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 36A STAV 1. OVOG ZAKONA.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost koju poreski obveznik nasleđuje ili prima na poklon OBVEZNIK - FIZIČKO LICE IMA PREBIVALIŠTE, ODNOSNO BORAVIŠTE, ODNOSNO PORESKOM ORGANU U OPŠTINI NA ČIJOJ JE TERITORIJI OBVEZNIK - PRAVNO LICE IMA SEDIŠTE.

Ako obveznik nasleđuje ili na poklon prima pokretne stvari, odnosno prava iz člana 14. st. 2. i 3. ovog zakona, prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik - fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno poreskom organu u opštini na čijoj je teritoriji obveznik - pravno lice ima sedište.

Ako obveznik iz stava 3. STAVA 2. ovog člana nema prebivalište, odnosno boravište, odnosno nema sedište u Republici Srbiji, prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj se teritoriji nalazi predmet nasleđa, odnosno poklona, ili poreskom organu u opštini u kojoj je ostavilac, odnosno poklonodavac imao, ili ima prebivalište, odnosno sedište.

Ako obveznik nasleđuje ili prima na poklon istovremeno nepokretnost i pokretne stvari, odnosno prava iz člana 14. ovog zakona, poresku prijavu podnosi poreskom organu iz stava 3, odnosno stava 4. ovog člana.

Član 36.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava dužan je da podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze u smislu člana 29. st. 1. do 6. DO 8. ovog zakona, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreza, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 36A STAV 1. OVOG ZAKONA.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje iz člana 31a ovog zakona, uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, podnosi i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove Njegovog porodičnog domaćinstva, kao i druge dokaze iz kojih proizlazi da su ispunjeni uslovi za oslobođenje po tom osnovu koje mu je pružio kupac prvog stana.

Sadržinu i obrazac izjave iz stava 2. ovog člana bliže uređuje ministar nadležan za poslove finansija.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost - u slučaju prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti, odnosno davanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u zakup iz člana 23. stav 2. ovog zakona.

U slučaju prenosa ostalih apsolutnih prava - prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik - fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno u opštini na čijoj je teritoriji obveznik - pravno lice ima sedište.

Ako obveznik nema prebivalište, odnosno boravište, odnosno nema sedište u Republici Srbiji, za prenos apsolutnih prava iz stava 5. ovog člana prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji je prenos ostvaren.

Na istovremeni prenos prava svojine na nepokretnosti i ostalih apsolutnih prava, kao i na prenos iz člana 24. tač. 3) i 4) ovog zakona prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu iz stava 5, odnosno stava 6. ovog člana.

NA ISTOVREMENI PRENOS APSOLUTNIH PRAVA NA NEPOKRETNOSTI, ODNOSNO DAVANJE ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI U ZAKUP, SA OSTALIM APSOLUTNIM PRAVIMA IZ ČL. 23. I 24. OVOG ZAKONA, PRIJAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA NEPOKRETNOST PODNOSI SE PORESKOM ORGANU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, A ZA PRENOS OSTALIH APSOLUTNIH PRAVA PORESKOM ORGANU IZ STAVA 5, ODNOSNO STAVA 6. OVOG ČLANA.

U slučaju iz člana 24a tačka 5) ovog zakona, u roku od 30 dana od dana zaključenja, odnosno pravosnažnosti akta kojim se vrši deoba suvlasničke zajednice, suvlasnici nepokretnosti poreskom organu iz stava 4. ovog člana podnose poresku prijavu sa dokumentacijom iz koje se može utvrditi da li je deoba izvršena u srazmeri sa idealnim suvlasničkim delovima.

Član 36a

Organ nadležan za overu potpisa ugovarača na ugovoru kojim se vrši prenos prava svojine na nepokretnosti, odnosno prava korišćenja građevinskog zemljišta, dužan je da nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ta nepokretnost dostavi primerak ugovora najkasnije u roku od deset dana od dana overe potpisa ugovarača.

Pravosnažno rešenje kojim se oglašava naslednik nepokretnosti, odnosno pravosnažnu odluku suda o utvrđivanju prava svojine i drugih prava iz člana 2. stav 1. ovog zakona, sud je dužan da nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ta nepokretnost, dostavi, u roku od deset dana od dana pravosnažnosti rešenja, odnosno odluke.

Javni beležnik dužan je da, u roku od deset dana nakon overe potpisa ugovarača na ugovoru, odnosno sačinjavanja javnobeležničkog zapisa, kojim se vrši prenos prava na nepokretnosti iz člana 2. stav 1. ovog zakona, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ta nepokretnost dostavi primerak tog ugovora, odnosno javnobeležničkog zapisa.

Dokumenti iz st. 1. do 3. ovog člana i člana 37. ovog zakona dostavljaju se u elektronskom obliku.

Jedinici lokalne samouprave koja nema tehničkih mogućnosti da dokumente iz st. 1. do 3. ovog člana prima u elektronskom obliku, o čemu obaveštava lica dužna da izvrše dostavljanje, dokumenti se dostavljaju u pisanoj formi poštom.

ČLAN 36A

IZUZETNO OD ČL. 35. I 36. OVOG ZAKONA, OBVEZNIK POREZA NA NASLEĐE I POKLON, ODNOSNO POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, PORESKU PRIJAVU ZA UTVRĐIVANJE TOG POREZA PODNOSI PREKO JAVNOG BELEŽNIKA KOJI JE SASTAVIO, ODNOSNO OVERIO, ODNOSNO POTVRDIO ISPRAVU ILI DONEO IZVRŠNU ODLUKU U OKVIRU ZAKONOM POVERENIH JAVNIH OVLAŠĆENJA, PO OSNOVU KOJE SE PRENOS PRAVA NA NEPOKRETNOSTI VRŠI, I TO:

1) ZA NASLEĐE I POKLON PRAVA NA NEPOKRETNOSTI IZ ČLANA 2. STAV 1. OVOG ZAKONA;

2) ZA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA NA NEPOKRETNOSTI, OSIM U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 29. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA.

JAVNI BELEŽNIK DUŽAN JE DA:

1) PORESKOG OBVEZNIKA UPOZNA SA OBAVEZOM PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA;

2) PORESKU PRIJAVU KOJU JE POPUNIO I POTPISAO PORESKI OBVEZNIK, SA ISPRAVOM KOJU JE SASTAVIO, ODNOSNO OVERIO, ODNOSNO POTVRDIO, U ROKU OD 24 SATA OD TRENUTKA IZVRŠENJA TE RADNJE, ODNOSNO SA IZVRŠNOM ISPRAVOM KOJU JE DONEO U OKVIRU ZAKONOM POVERENIH JAVNIH OVLAŠĆENJA, U ROKU OD 24 SATA OD DANA IZVRŠNOSTI, PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, DOSTAVI ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE KATASTRA.

AKO PORESKI OBVEZNIK NE POPUNI I POTPIŠE PORESKU PRIJAVU, JAVNI BELEŽNIK O TOME SAČINJAVA BELEŠKU KOJU, SA ISPRAVOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DOSTAVLJA ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE KATASTRA, U ROKU IZ STAVA 2. TAČKA 2) OVOG ČLANA.

ORGAN NADLEŽAN ZA POSLOVE KATASTRA PORESKU PRIJAVU I ISPRAVU IZ STAVA 2. TAČKA 2) OVOG ČLANA, ODNOSNO BELEŠKU I ISPRAVU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, ODMAH PO PRIJEMU, PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI DOSTAVLJA PORESKOM ORGANU.

AKO JE PORESKI OBVEZNIK JAVNOM BELEŽNIKU, UZ PORESKU PRIJAVU, DOSTAVIO I DOKAZE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE, DOSTAVA TIH DOKAZA VRŠI SE NA NAČIN I U ROKU PROPISANOM ST. 1. DO 4. OVOG ČLANA ZA DOSTAVU PORESKE PRIJAVE.

DANOM PREDAJE PORESKE PRIJAVE JAVNOM BELEŽNIKU SMATRAĆE SE DA JE PORESKI OBVEZNIK PORESKU PRIJAVU PREDAO NEPOSREDNO NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU.

Član 37.

Organ nadležan za overu potpisa ugovarača na ugovoru je dužan da nadležnom poreskom organu nakon overe potpisa ugovarača na ugovoru kojim se vrši prenos prava svojine, odnosno drugog prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona, dostavi primerak ugovora najkasnije u roku od 10 dana od dana overe potpisa ugovarača.

Pravosnažno rešenje o nasleđivanju, odnosno odluku suda o utvrđivanju prava svojine i drugih prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona, sud je dužan da dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 10 dana od dana pravosnažnosti rešenja, odnosno odluke.

Zavod za intelektualnu svojinu dužan je da nadležnom poreskom organu dostavi primljeni ugovor, odnosno ispravu o obavljenom prenosu prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona, u roku od deset dana od dana prijema.

Javni beležnik dužan je da, nakon overe potpisa ugovarača na ugovoru, odnosno nakon sačinjavanja javnobeležničkog zapisa, kojim se vrši prenos prava svojine na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i drugih apsolutnih prava iz čl. 14, 23. i 24. ovog zakona, nadležnom poreskom organu dostavi primerak tog ugovora, odnosno javnobeležničkog zapisa, u roku od deset dana od dana overe potpisa ugovarača, odnosno sačinjavanja javnobeležničkog zapisa.

Član 38b

Porez na imovinu utvrđuje se za kalendarsku godinu, primenom odredaba ovog zakona, kao i odluke skupštine jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi o stopama poreza na imovinu, odluke kojom su određene zone (uključujući i najopremljenije zone), akta o prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti po zonama i akta o koeficijentima za nepokretnosti u zonama, koji važe na dan 15. decembra tekuće godine.

Za imovinu za koju poreska obaveza nastane u toku poreske godine, porez na imovinu za tu godinu utvrđuje se za period od nastanka poreske obaveze do isteka te godine, odnosno do prestanka poreske obaveze u toj godini.

Član 39.

Porez na imovinu obvezniku koji ne vodi poslovne knjige utvrđuje se rešenjem organa jedinice lokalne samouprave, a plaća tromesečno - u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Do dospelosti poreske obaveze po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za poresku godinu, obveznik iz stava 1. ovog člana porez plaća akontaciono - u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine.

Na iznose akontacija koje nisu plaćene u roku iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da plati kamatu koja se obračunava u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Pozitivnu razliku između poreza utvrđenog rešenjem organa jedinice lokalne samouprave i akontaciono plaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik iz stava 1. ovog člana dužan je da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreza.

Ako je obveznik akontaciono platio više poreza nego što je bio dužan da plati prema obavezi utvrđenoj rešenjem, više plaćeni porez uračunava se za namirenje dospelog neizmirenog poreza na imovinu za druge nepokretnosti, ili poreza za naredno tromesečje, ili se obvezniku vraća na njegov zahtev.

Obveznik iz stava 1. ovog člana, kome poreska obaveza nastane u toku poreske godine, dužan je da porez za tromesečje u kome je nastala poreska obaveza, plati u razmernom iznosu od nastanka poreske obaveze do isteka tog tromesečja, u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreza, a za preostala tromesečja - u roku od 45 dana od dana početka svakog od njih.

Ako rešenje za preostala tromesečja iz stava 6. ovog člana nije dostavljeno pre isteka roka od 45 dana od dana početka tromesečja - za ta tromesečja porez se plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreza.

Član 39b

Nadležni poreski organ utvrđuje pravo na poresko oslobođenje u skladu sa odredbama čl. 31a i 31b stav 1. ovog zakona, na osnovu podataka iz član a 33. stav 1. ČLANA 40. STAV 2. ovog zakona, izjave kupca iz člana 36. stav 2. ovog zakona, kao i drugih dokaza da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje tog prava.

Član 39v

Obveznik koji vodi poslovne knjige utvrđuje porez na imovinu (vrši samooporezivanje) - najkasnije do 31. marta poreske godine.

Obveznik iz stava 1. ovog člana porez na imovinu plaća tromesečno, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Do utvrđivanja poreza za poresku godinu, obveznik iz stava 1. ovog člana porez na imovinu plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine.

Obveznik iz stava 1. ovog člana dužan je da pozitivnu razliku između utvrđenog i akontaciono plaćenog poreza na imovinu za prvo tromesečje, plati do isteka roka za podnošenje poreske prijave iz člana 34. stav 2. ovog zakona.

Na iznos akontacije koja nije plaćena u roku utvrđenom u stavu 3. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna i plati kamatu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Ako je iznos utvrđenog poreza na imovinu koji se plaća za prvo tromesečje poreske godine, manji od akontaciono plaćenog poreza za to tromesečje, obveznik iz stava 1. ovog člana poresku obavezu za drugo tromesečje umanjuje za iznos više plaćenog Obveznik iz stava 1. ovog člana, kome poreska obaveza nastane u toku poreske godine, dužan je da, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze, utvrdi porez na imovinu za deo godine počev od nastanka poreske obaveze i da porez, za tromesečje u kome je nastala poreska obaveza, plati u srazmernom iznosu od nastanka poreske obaveze do isteka tog tromesečja.

U slučaju iz stava 7. ovog člana, za tromesečje u kome je nastala poreska obaveza porez se plaća u roku od 45 dana od dana početka tog tromesečja, a ako je poreska obaveza nastala po proteku tog roka - u roku od 15 dana od nastanka poreske obaveze, dok se za preostala tromesečja porez plaća u roku od 45 dana od dana početka svakog od njih.

 Fizičko lice koje postane obveznik koji vodi poslovne knjige iz člana 34. stav 4. ovog zakona, od dana nastale promene dužno je da utvrđuje porez samooporezivanjem za imovinu koju evidentira u poslovnim knjigama, od kada organ jedinice lokalne samouprave ne utvrđuje, odnosno ne naplaćuje porez po rešenju utvrđen za period od dana nastale promene za tu imovinu.

Preduzetnik iz člana 34. st. 5. i 6. ovog zakona, od dana nastanka promene prestaje da vrši utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem, a organ jedinice lokalne samouprave od tog dana utvrđuje porez po rešenju na imovinu koja je prestala da se evidentira u njegovim poslovnim knjigama.

Član 40.

Porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava utvrđuju se rešenjem poreskog organa, a plaćaju u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

UTVRĐIVANJE POREZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA REŠENJEM VRŠI SE NA OSNOVU PODATAKA IZ PORESKE PRIJAVE, ČINJENIČNOG STANJA UTVRĐENOG IZ EVIDENCIJA NADLEŽNIH ORGANA, POSLOVNIH KNJIGA PORESKOG OBVEZNIKA I DRUGIH PODATAKA KOJIMA TAJ ORGAN RASPOLAŽE, A OD ZNAČAJA SU ZA UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE.

Poreski organ iz stava 1. ovog člana dužan je da u elektronskom obliku vodi evidenciju o ugovorenoj, odnosno tržišnoj vrednosti imovine koja je predmet oporezivanja, a Poreska uprava - Centrala dužna je da obezbedi elektronsku bazu objedinjenih podataka za teritoriju Republike Srbije.

Evidencija iz stava 2. STAVA 3. ovog člana sadrži naročito podatke o: obvezniku, lokaciji i vrsti imovine, prijavljenoj i utvrđenoj poreskoj osnovici, te utvrđenom i naplaćenom porezu.

ČLAN 40A

ZA SVRHU OPOREZIVANJA POREZOM NA NASLEĐE I POKLON, ODNOSNO POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, NASLEĐE I POKLON KOJI SU OSTVARENI - PRIMLJENI U STRANOJ VALUTI, ODNOSNO PRENOS APSOLUTNIH PRAVA IZVRŠEN UZ NAKNADU U STRANOJ VALUTI, KONVERTUJE SE IZ STRANE VALUTE U DINAR, NA DAN NASTANKA PORESKE OBAVEZE, PO KURSU ZA KONVERZIJU IZNOSA IZ STRANE VALUTE U DINAR UREĐENIM ZAKONOM KOJIM SU UREĐENI PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

Član 42.

Lice na koje je preneto apsolutno pravo, odnosno poklonodavac, jemči supsidijarno za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno za plaćanje poreza na poklon.

Lice na koje je preneto apsolutno pravo, odnosno poklonodavac, koji se ugovorom obavezao da plati porez na prenos apsolutnih prava, odnosno porez na poklon, jemči solidarno za plaćanje tog poreza.

KAD SU VIŠE LICA DRŽAOCI NEPOKRETNOSTI NA KOJOJ IMALAC PRAVA SVOJINE NIJE POZNAT ILI NIJE ODREĐEN, NA KOJU SE POREZ NA IMOVINU PLAĆA U SKLADU SA ČLANOM 2A OVOG ZAKONA, SVI DRŽAOCI SOLIDARNO JEMČE ZA PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU NA TOJ NEPOKRETNOSTI.

ZA PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU NA NEPOKRETNOSTI ZA KOJE JE OBVEZNIK OGRANAK ILI DRUGI ORGANIZACIONI DEO NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA, SUPSIDIJARNO JEMČI TO NEREZIDENTNO PRAVNO LICE.

OBAVEZA DOSTAVLJANJA UGOVORA I DRUGIH ISPRAVA PORESKOM ORGANU I JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE

ČLAN 42A

ORGAN NADLEŽAN ZA OVERU POTPISA (OSIM JAVNI BELEŽNIK U SKLADU SA ČL. 33A I 36A OVOG ZAKONA) DUŽAN JE DA, U ROKU OD DESET DANA OD DANA OVERE POTPISA, DOSTAVI PRIMERAK UGOVORA, I TO:

1) KOJIM SE VRŠI PRENOS PRAVA NA NEPOKRETNOSTI IZ ČLANA 2. STAV 1. OVOG ZAKONA - NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE;

2) KOJIM SE STIČE, ODNOSNO PRENOSI, PRAVO SVOJINE ILI DRUGO PRAVO IZ ČL. 14, 23. I 24. OVOG ZAKONA - NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU.

SUD JE DUŽAN DA:

1) NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DOSTAVI REŠENJE O NASLEĐIVANJU KOJE JE DONEO, ODNOSNO ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRAVA NA NEPOKRETNOSTI IZ ČLANA 2. STAV 1. OVOG ZAKONA, U ROKU OD DESET DANA OD DANA PRAVOSNAŽNOSTI;

2) NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU DOSTAVI REŠENJE O NASLEĐIVANJU KOJE JE DONEO, ODNOSNO ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRAVA SVOJINE ILI DRUGIH PRAVA IZ ČL. 14, 23. I 24. OVOG ZAKONA, U ROKU OD DESET DANA OD DANA PRAVOSNAŽNOSTI.

DRŽAVNI, ODNOSNO DRUGI NADLEŽNI ORGAN SA JAVNIM OVLAŠĆENJEM (OSIM JAVNOG BELEŽNIKA) DUŽAN JE DA:

1) NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DOSTAVI ODLUKU PO OSNOVU KOJE SE STIČE ILI PRESTAJE PRAVO NA NEPOKRETNOSTI IZ ČLANA 2. STAV 1. OVOG ZAKONA, U ROKU OD DESET DANA OD DANA PRAVOSNAŽNOSTI;

2) NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU DOSTAVI ODLUKU PO OSNOVU KOJE SE STIČE, ODNOSNO PRENOSI, PRAVO SVOJINE ILI DRUGA PRAVA IZ ČL. 14, 23. I 24. OVOG ZAKONA, U ROKU OD DESET DANA OD DANA PRAVOSNAŽNOSTI.

ISPRAVE IZ ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA DOSTAVLJAJU SE U ELEKTRONSKOM OBLIKU.

JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA NEMA TEHNIČKIH MOGUĆNOSTI DA ISPRAVE IZ ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA PRIMA U ELEKTRONSKOM OBLIKU, O ČEMU OBAVEŠTAVA LICA DUŽNA DA IZVRŠE DOSTAVLJANJE, DOSTAVLJANJE SE VRŠI U PISANOJ FORMI POŠTOM.

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU DUŽAN JE DA PORESKOM ORGANU DOSTAVI PRIMLJENI UGOVOR, ODNOSNO ISPRAVU O OBAVLJENOM PRENOSU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE, U ROKU OD DESET DANA OD DANA PRIJEMA.

ČLAN 42B

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U SUDU, ODNOSNO DRUGOM ORGANU, ODNOSNO PRAVNOM LICU IZ ČLANA 42A OVOG ZAKONA, AKO NADLEŽNOM ORGANU NE DOSTAVI, ILI NE DOSTAVI U PROPISANOM ROKU, PRAVOSNAŽNO REŠENJE, ODLUKU, UGOVOR ILI ISPRAVU U SKLADU SA ČLANOM 42A OVOG ZAKONA.

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA KAZNIĆE SE NASLEDNIK ODNOSNO POKLONOPRIMAC IZ ČLANA 21. STAV 1. TAČKA 2) OVOG ZAKONA, AKO PORESKOM ORGANU NE PRIJAVI ILI NE PRIJAVI U PROPISANOM ROKU, PRESTANAK SVOJSTVA POLJOPRIVREDNIKA U SMISLU ODREDBE ČLANA 21A STAV 2. OVOG ZAKONA.

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 500.000 KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE, I TO:

1) NASLEDNIK, ODNOSNO POKLONOPRIMAC IZ ČLANA 21. STAV 1. TAČKA 6) OVOG ZAKONA, AKO PORESKOM ORGANU NE PRIJAVI ILI NE PRIJAVI U PROPISANOM ROKU PRESTANAK OBAVLJANJA ZDRAVSTVENE DELATNOSTI, ODNOSNO DELATNOSTI OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČE, ODNOSNO TAKSI ILI "RENT A CAR" DELATNOSTI, ODNOSNO OTUĐENJE VOZILA STEČENOG ZA OBAVLJANJE TE DELATNOSTI, U SMISLU ČLANA 21A STAV 9. OVOG ZAKONA;

2) STICALAC PRAVA SVOJINE IZ ČLANA 31. STAV 1. TAČKA 8) OVOG ZAKONA, AKO PORESKOM ORGANU NE PRIJAVI ILI NE PRIJAVI U PROPISANOM ROKU PRESTANAK OBAVLJANJA ZDRAVSTVENE DELATNOSTI, ODNOSNO DELATNOSTI OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČE, ODNOSNO TAKSI ILI "RENT A CAR" DELATNOSTI, ODNOSNO OTUĐENJE VOZILA STEČENOG ZA OBAVLJANJE TE DELATNOSTI, U SMISLU ČLANA 31. STAV 3. OVOG ZAKONA.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 3. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE:

1) ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA;

2) PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM OD 30.000 DO 300.000 DINARA;

3) FIZIČKO LICE NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA.

ČLAN 42V

NOVČANOM KAZNOM OD 30.000 DO 300.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ JAVNI BELEŽNIK, AKO NE UPOZNA PORESKOG OBVEZNIKA SA OBAVEZOM PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE, ODNOSNO AKO U PROPISANOM ROKU I NA PROPISANI NAČIN NE DOSTAVI ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE KATASTRA PORESKU PRIJAVU, ODNOSNO BELEŠKU, ODNOSNO ISPRAVU KOJU JE SASTAVIO, OVERIO ILI POTVRDIO, ODNOSNO DONEO U OKVIRU ZAKONOM POVERENIH JAVNIH OVLAŠĆENJA (ČLAN 33A ST. 2. I 3. I ČLAN 36A ST.2. I 3. OVOG ZAKONA).

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ:

1) ODGOVORNO LICE U ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE KATASTRA, AKO NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO PORESKOM ORGANU, NE DOSTAVI ILI NE DOSTAVI U PROPISANOM ROKU PORESKU PRIJAVU, ODNOSNO BELEŠKU, ODNOSNO ISPRAVU, U SMISLU ČLANA 33A STAV 4. I ČLANA 36A STAV 4. OVOG ZAKONA;

2) PORESKI OBVEZNIK IZ ČLANA 33A STAV 1. I 36A STAV 1. OVOG ZAKONA, AKO PORESKU PRIJAVU NE PODNESE PREKO JAVNOG BELEŽNIKA.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 49.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽNE SU DA, ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU POČEV ZA 2019. GODINU, DO 30. NOVEMBRA 2018. GODINE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, DONESU I (NA NAČIN NA KOJI SE OBJAVLJUJU NJIHOVI OPŠTI AKTI) OBJAVE ODLUKE:

1) O ZONAMA (UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE NAJOPREMLJENIJE I NAJNEOPREMLJENIJE ZONE);

2) O PROSEČNIM CENAMA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA;

3) O STOPAMA POREZA NA IMOVINU;

4) O PROSEČNOJ OSNOVICI POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE NA TERITORIJI TE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - AKO DO 30. NOVEMBRA 2018. GODINE NE OBJAVE ODLUKU KOJOM SU ODREDILE ZONE;

5) O PROSEČNOJ OSNOVICI POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE U ZONAMA ZA KOJE DO 30. NOVEMBRA 2018. GODINE NISU OBJAVLJENE PROSEČNE CENE ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE MOGU, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, DO 30. NOVEMBRA 2018. GODINE DONETI ODLUKU O STOPI AMORTIZACIJE ZA KOJU SE UMANJUJE VREDNOST OBJEKATA KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU.

ODLUKA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRIMENJUJE SE KOD UTVRĐIVANJA POREZA POČEV ZA 2019. GODINU, AKO JE DONETA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I OBJAVLJENA (NA NAČIN NA KOJI SE OBJAVLJUJU OPŠTI AKTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE), DO 30. NOVEMBRA 2018. GODINE.

ODLUKE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA OBJAVLJUJU SE I NA INTERNET STRANI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA IH JE DONELA.

ČLAN 50.

AKTI KOJE JE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DONELA NA OSNOVU OVLAŠĆENJA IZ ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13 I 68/14-DR. ZAKON) I ČLANA 8. ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16-DR. ZAKON I 96/17) SMATRA SE DA SU PRESTALI DA VAŽE ZAKLJUČNO SA 31. DECEMBROM 2018. GODINE I NEĆE SE PRIMENJIVATI KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU POČEV ZA 2019. GODINU.

AKO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DO 30. NOVEMBRA 2018. GODINE NE OBJAVI ODLUKU KOJOM SU, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, UTVRĐENE ZONE, ODNOSNO PROSEČNE CENE ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA, ODNOSNO PROSEČNE OSNOVICE ZA TEKUĆU GODINU U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO U ZONAMA, ODNOSNO STOPE AMORTIZACIJE, KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU SMATRAĆE SE DA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE TE ODLUKE NIJE DONELA.

ČLAN 51.

DO 31. JANUARA 2019. GODINE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU DUŽNI SU DA PODNESU:

1) LICA KOJA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, OD 1. JANUARA 2019. GODINE POSTAJU OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE, ZA NEPOKRETNOSTI NA KOJE SE DO 31. DECEMBRA 2018. GODINE POREZ NA IMOVINU NIJE PLAĆAO;

2) OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE ZA NEPOKRETNOSTI KOJE SE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, RAZVRSTAVAJU U DRUKČIJU GRUPU U ODNOSU NA GRUPU U KOJU SU BILE RAZVRSTANE ZA SVRHU UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU, AKO O TOME NISU SADRŽANI PODACI U PODNETOJ PORESKOJ PRIJAVI;

3) OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE ZA NEPOKRETNOSTI ZA KOJE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, IMAJU PRAVO NA UMANJENJE VREDNOSTI KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU, AKO O TOME NISU SADRŽANI PODACI U PODNETOJ PORESKOJ PRIJAVI.

ČLAN 52.

ZA IMOVINU ZA KOJU JE PORESKA OBAVEZA NASTALA, ODNOSNO NASTANE DO 31. DECEMBRA 2018. GODINE, ZA KOJU POREZ NA IMOVINU NIJE UTVRĐEN, ODNOSNO NIJE UTVRĐEN U PROPISANOM IZNOSU, POREZ SE UTVRĐUJE PRIMENOM ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU POREZI NA IMOVINU KOJI JE BIO NA SNAZI NA DAN 1. JANUARA KALENDARSKE GODINE ZA KOJU SE POREZ UTVRĐUJE I AKATA KOJE SU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DONELE I OBJAVILE U SKLADU SA TIM ZAKONOM DO 30. NOVEMBRA GODINE KOJA PRETHODI GODINI ZA KOJU SE POREZ NA IMOVINU UTVRĐUJE.

ČLAN 53.

POREZ NA NASLEĐE I POKLON, ODNOSNO POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, ZA ČIJE UTVRĐIVANJE JE POSTUPAK ZAPOČET PO PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA, UTVRDIĆE SE PRIMENOM ZAKONA KOJI JE BIO NA SNAZI NA DAN NASTANKA PORESKE OBAVEZE.

POREZ NA NASLEĐE I POKLON, ODNOSNO POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, PO OSNOVU NASLEĐA, POKLONA ILI PRENOSA APSOLUTNIH PRAVA, ZA KOJI PORESKA OBAVEZA NIJE PRIJAVLJENA U PROPISANIM ROKOVIMA PA JE NASTALA DANOM SAZNANJA NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA NAKON STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, UTVRDIĆE SE I PLATITI PRIMENOM ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU POREZI NA IMOVINU KOJI JE BIO NA SNAZI NA DAN NA KOJI BI PORESKA OBAVEZA NASTALA U SKLADU SA ČLANOM 17. ST. 1. DO 4, ODNOSNO ČLANOM 29. ST. 1. DO 6. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13 I 68/14-DR. ZAKON) DA JE PRIJAVLJENA U PROPISANOM ROKU.

ČLAN 54.

ZA NASLEĐE I POKLON ZA KOJE JE NASTANAK PORESKE OBAVEZE ODLOŽEN U SKLADU SA ČLANOM 17. ST. 3. I 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US, 47/13 I 68/14-DR. ZAKON), PORESKA OBAVEZA NASTAJE DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 55.

POREZ NA IMOVINU UTVRĐIVAĆE SE I PLAĆATI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM POČEV ZA 2019. GODINU.

ČLAN 56.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print