Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Email Print
28.12.2016.

ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA „HIP – PETROHEMIJA” PANČEVO PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU„NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJEˮ A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način i dinamika izmirenja obaveza Republike Srbije, koje su nastale na osnovu duga akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP - Petrohemijaˮ Pančevo prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: NIS a.d. Novi Sad), a u skladu sa Programom mera za izmirivanje obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP - Petrohemijaˮ a.d. Pančevo prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, po osnovu isporuke primarnog benzina, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.  Iznos obaveza i potraživanja

Član 2.

Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije obaveze iz člana 1.

ovog zakona, u ukupnom iznosu do 105.000.000 evra, sa stanjem na dan 30. novembar 2016. godine.

Republika Srbija će potraživati iznos iz stava 1. ovog člana od akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP - Petrohemijaˮ Pančevo, koje će u istom iznosu evidentirati obavezu prema Republici Srbiji.

Sredstva za izmirenje obaveza

Član 3.

Sredstva za izmirenje obaveza iz člana 2. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Način i dinamika izmirenja obaveza

Član 4.

Obaveze iz člana 2. ovog zakona prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, Republika Srbija isplatiće u šest rata prema sledećoj dinamici:

-              do 31. decembra 2016. godine - u visini 20% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

-              do 15. juna 2017. godine - u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

-              do 15. decembra 2017. godine - u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

-              do 15. juna 2018. godine - u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

-              do 15. decembra 2018. godine - u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

-              do 15. juna 2019. godine - u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona.

Izmirenje obaveza

Član 5.

Izmirenje obaveza prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad izvršiće Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug, u skladu sa članom 4. ovog zakona, prenosom sredstava na tekući račun privrednog društva NIS a.d. Novi Sad u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate svake rate obaveza.

Potraživanja koja privredno društvo NIS a.d. Novi Sad ima prema Republici Srbiji iz člana 1. ovog zakona može ustupiti drugom pravnom ili fizičkom licu. 

U slučaju ustupanja potraživanja ili dela potraživanja privrednog društva NIS a.d. Novi Sad prema Republici Srbiji iz člana 1. ovog zakona drugom pravnom, odnosno fizičkom licu, obaveza Republike Srbije prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, se smatra izmirenom isplatom sredstava iz člana 4. ovog zakona tom drugom pravnom, odnosno fizičkom licu.  

Isplata iz stava 3. ovog člana, vrši se na osnovu pismenog obaveštenja privrednog društva NIS a.d. Novi Sad, Ministarstvu finansija - Upravi za javni dug, o ustupanju potraživanja iz člana 1. ovog zakona na drugo pravno, odnosno fizičko lice. 

Završna odredba

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

 1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

 1. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

„HIP – Petrohemija a.d. Pančevo” (u daljem tekstu: HIP-Petrohemija) je akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija, matični broj 08064300, registrovano u Agenciji za privredne registre kao privredno društvo čija je pretežna delatnost: „Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima”, šifra delatnosti 2016. Većinski vlasnik preduzeća je Republika Srbija.

Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju, promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: NIS a.d.) je dobavljač primarnog benzina HIP - Petrohemija, na osnovu više ugovora o isporuci primarnog benzina koji su bazirani na osnovu Protokola o strateškoj saradnji od 17. septembra 2009. godine zaključenog između Republike Srbije i NIS a.d, Sporazuma o strateškoj saradnji usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj: 023-8794/2011, kao i Ugovora o restrukturiranju duga zaključenog 13. novembra 2009. godine između NIS a.d. i HIP – Petrohemija u restrukturiranju.

Međutim, kako se poslovanje HIP - Petrohemija u periodu nakon uvođenja sankcija Ujedinjenih nacija odvijalo u neekonomskim uslovima (nemogućnost uvoza sirovina u periodu sankcija, bombardovanje pogona tokom 1999. godine, stvaranje

„uskog grla” zbog smanjenja mogućnosti korišćenja baznih kapaciteta, rast cene nafte i gasa na tržištu koji nije bio praćen rastom cena polimera) došlo je do kašnjenja u izmirivanju obaveza prema NIS a.d. pa je između Republike Srbije i NIS a.d. zaključen Memorandum o regulisanju potraživanja NIS a.d. prema JP „Srbijagas” i HIP Petrohemija (u daljem tekstu: Memorandum), koji je usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj: 023-15178/2014 od 27. novembra 2014. godine. HIP - Petrohemija od 2014. godine redovno izmiruje sve tekuće obaveze, a u 2015. i 2016. godini na nivou poslovnog rezultata iskazana je dobit. Predmet Memoranduma je način regulisanja dugovanja HIP - Petrohemija prema NIS a.d.

Shodno zaključenom Memorandumu, kao i Aneksu 2 Memoranduma potpisan je Zapisnik o usaglašavanju obaveza između NIS a.d. i HIP - Petrohemija kojim su utvrđene ukupne obaveze HIP - Petrohemija prema NIS a.d. na dan 30. novembar 2016. godine, u isnosu od 31.382.529.983,57 dinara.

Vlada je donela Zaključak 05 Broj: 312-11919/2016 od 15. decembra 2016.

godine kojim je usvojila Program mera za izmirivanje obaveza Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” a.d. Pančevo prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, po osnovu isporuke primarnog benzina.

Imajući u vidu ugroženu finansijsku poziciju HIP - Petrohemija, veliku kreditnu izloženost (što je posledica opisanih neekonomskih uslova poslovanja iz proteklog perioda),  HIP - Petrohemija nije u mogućnosti da obezbedi finansijska sredstva i izmiri obaveze koje datiraju iz prethodnog perioda, a da pri tome ne ugrozi tekuće poslovanje, pa je neophodno da osnivač - Republika Srbija obezbedi finansijska sredstva kako bi se izmirile obaveze HIP - Petrohemija prema NIS a.d.

 U cilju rešavanja ovog problema, potrebno je donošenje posebnog zakona kojim će Republika Srbija preuzeti, kao javni dug, obaveze HIP - Petrohemija prema NIS a.d, u iznosu od 105.000.000 evra.

Ovim zakonom urediće se način, postupak i izmirivanje obaveza HIP - Petrohemija prema NIS a.d, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Poštujući potrebu da se HIP - Petrohemija pruži podrška, neophodno je donošenje ovog zakona kako se ne bi ugrozio normalan, kontinuiran rad HIP - Petrohemija i kako bi se nastavio proces reorganizacije ovog preduzeća shodno međunarodno preuzetim obavezama.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. ovog zakona predviđa se način i dinamika izmirivanja obaveza Republike Srbije prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Odredbom člana 2. ovog zakona predviđa se iznos preuzetih obaveza i potraživanja. 

Odredbom člana 3. ovog zakona predviđeno je da će se sredstva za izmirenje obaveza iz ovog zakona obezbeđivati u budžetu Republike Srbije.

Odredbama člana 4. ovog zakona predviđa se način i dinamika izmirenja obaveza. 

Odredbama člana 5. ovog zakona predviđa se način  izmirenja obaveza. 

Odredbom člana 6. ovog zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

 1. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije za 2016. i 2017. godinu, i to na Razdelu 16 - Ministarstvo finansija, Glava 16.7 - Uprava za javni dug, Program 2201, funkcija 170, programska aktivnost 0001, ekonomska klasifikacija 611 - Otplata glavnice domaćim kreditorima. 

 1. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno što pre preduzeti mere kako bi se započelo sa izmirenjem dugovanja prema privrednom društvu NIS a.d, koje su deo međunarodnih obaveza Republike Srbije.

 1. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU OVOG ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”  sadržan je u članu 196. stav 4. Ustava, kojim je predviđeno da zakon stupa na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njegovog donošenja.

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja nalaze se u tome da je u što hitnijem roku potrebno isplatiti zaostale obaveze HIP – Petrohemija prema privrednom društvu NIS a.d, kako bi se nastavio proces reorganizacije HIP - Petrohemija shodno međunarodno preuzetim obavezama.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O PREUZIMANJU

OBAVEZA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU

PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA „HIP –

PETROHEMIJA” PANČEVO PREMA PRIVREDNOM

DRUŠTVU„NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJEˮ A.D. NOVI SAD I

PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE SA

PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

 

 1. Ovlašćeni predlagač propisa - Vlada

    Obrađivač:  Ministarstvo finansija 

 

 1. Naziv propisa

 

PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANjU OBAVEZA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA

PROIZVODNjU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA „HIP –

PETROHEMIJAˮ    PANČEVO    PREMA    PRIVREDNOM    DRUŠTVU    „NAFTNA

INDUSTRIJA SRBIJEˮ A.D. NOVI SAD I PRETVARANjU TIH OBAVEZA U JAVNI

DUG REPUBLIKE SRBIJE

 

DRAFT LAW ON TAKEOVER OF OBLIGATIONS OF JOINT STOCK COMPANY FOR PRODUCING PETROCHEMICAL PRODUCTS, RAW MATERIALS AND CHEMICALS  „HIP – PETROHEMIJA” PANCEVO TO THE ECONOMIC COMPANY

„NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE” A.D. NOVI SAD AND CONVERTING THESE

OBLIGATIONS IN PUBLIC DEBT OF THE REPUBLIC OF SERBIA 

 

 

 1. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane(„Službeni glasnik RS”, broj 83/08)(u daljem tekstu: Sporazum)

 

a)  Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu saržinu propisa

 

Članom 73. Sporazuma stav 1. tačka iii propisano je da svaka državna pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima nije u skladu sa sa pravilnim funkcionisanjem Sporazuma u meri u kojoj može uticati na trgovinu između Zajednice i Republike Srbije  

 

b)  Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma 

 

Opšti rok za usklađivanje zakonodavstva saglasno članu 72. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 

 

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma 

 

Nema

 

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma 

Nema

 

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

 

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

 

a)  Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

b)  Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima            

Nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

 

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

                                                             Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima

Evropske unije

                                                            Nema

 

 1. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

 

Ne postoje relevantni propisi Evropske unije sa kojima je potrebno uskladiti odredbe Predloga zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemijaˮ Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije.

 

 1. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

 

 1. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU? Ne

 

 1. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

 

U izradi Predloga zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemijaˮ Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sadi pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, nisu učestvovali konsultanti.

 

 

 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 27.12.2016.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print