Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Email Print
22.06.2017.

PREDLOG ZAKONA O IZMENI KRIVIČNOG ZAKONIKA - Tekst propisa


Član 1.

U Krivičnom zakoniku ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) član 246, stav 1. menja se i glasi:

(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, osim u slučaju da te supstance i preparate drži u skladu sa zakonom radi svog lečenja, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazloženje

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u člana 68. Ustava Republike Srbije, kojim se uređuje i obezbeđuje da svako ima pravo na zaštitu zdravlja, kao i u članovima 23. i 43. po kome pojedinac ima pravo na slobodu životnih izbora, koji se odnosi na to kako želi da se leči.

II. Razlozi za donošenje zakona

Zakon o izmenama krivičnog zakona predstavlja dopunu izmeni Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Predložena je da bi ljudima koji pate od teških bolesti koje prate veliki bolovi olakšao svakodnevni život.

Predložena izmena krivičnog zakona je prvenstveno usmerena na dekriminalizaciju upotrebe kanabisovog ulja u medicinske svrhe.

Dosadašnje rešenje po kome je upotreba kanabisovog ulja u medicinske svrhe bila krivično delo vodila je do apsurdnih situacija u kojima je policija selektivno kažnjavala one koji ga kupuju kao lek.

Poslednji ovakav primer javnost je videla u novembru 2016. godine kada je osoba iz Leskovca dobila tri godine zatvora, jer je kupovala kanabisovo ulje za suprugu obolelu od multipleks skleroze. Osoba ima troje maloletne dece o kojima sada mora da brine bolesna majka.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Ovaj član dekriminalizuje upotrebu psihoaktivnih supstanci ukoliko se one odnose na medicinsku upotrebu u skladu sa zakonom.

Zakon koji se pominje u ovom članu je Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, odn. izmenjeni član 64. i predloženi član 64a. ("Službeni glasnik RS", br. 99/2010).

Uz član 2.

Ovaj član uređuje stupanje na snagu zakona.

IV. Finansijska sredstva potrebna za primenu zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstava u budžetu Republike Srbije.

V. Analiza efekata zakona

Usvajanjem predloženog zakona omoćućiće se pravičniji tretman građana Srbije koji boluju od teških bolesti i dnevno moraju da podnose velike bolove. Očekuje ne samo da će im ovaj zakon olakšati svakodnevni život, već i da će ih osloboditi nepotrebnog straha da će ih policija uhapsiti ako kupuju kanabisovo ulje u lične zdravstvene potrebe.

VI. Pregled odredaba Zakona o psihoaktivnim supstancama koje se menjaju i dopunjuju:

"Član 246.

(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, OSIM U SLUČAJU DA TE SUPSTANCE I PREPARATE DRŽI U SKLADU SA ZAKONOM RADI SVOG LEČENJA, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.

(2) Učinilac dela iz stava 1. ovog člana koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu može se osloboditi od kazne.

(3) Opojne droge oduzeće se.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Narodni poslanici Dušan Pavlović i Saša Radulović

2. Naziv propisa

Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika.

The Law Proposal on Completing the Criminal Code

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane ("Službeni glasnik RS", broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Službeni glasnik RS", broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa
b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma
v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma
g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma
d) Veza sa nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima
b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima
v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima
d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju regulište propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. Uovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji prizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima.

6. Dali su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne.Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print