Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Email Print
15.08.2017.

PREDLOG UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA


Član 1.

U Uredbi o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06,

83/11, 113/15 i 9/17), naziv Uredbe menja se i glasi: „UREDBA O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANjA CIGARETA, ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE”.

Član 2.

U članu 1. posle reči: „cigareta i alkoholnih pića” dodaju se reči: „i kafe”, a reči: „proizvođača, odnosno uvoznika tih proizvoda” zamenjuju se rečima: „obveznika akcize tih proizvoda, kao i vrsta pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati kontrolnom akciznom markicom.”.


glase:

Član 3.

U članu 3. stav 1. tačka 1) podtačka (1) alineje prva do treće menjaju se i

„- R1 - za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom

ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda za pakovanje od 0,05

do 0,5 litara,

- R2 - za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda za pakovanje veće od

0,5 do 1,0 litra,

- R3 - za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda za pakovanje veće od

1,0 litra u kojima se pakuju ta alkoholna pića,

- P1 - za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina za pakovanje od 0,05 do 0,5 litara,

- P2 - za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina za pakovanje veće od 0,5 do 1,0 litra,

- P3 - za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina za pakovanje veće od 1,0 litra u kojima se pakuju ta alkoholna pića,


- Ž1 - za ostala jaka alkoholna pića za pakovanje od 0,05 do 0,5 litara,

- Ž2 - za ostala jaka alkoholna pića za pakovanje veće od 0,5 do 1,0 litra,

- Ž3 - za ostala jaka alkoholna pića za pakovanje veće od 1,0 litra u kojima se pakuju ta alkoholna pića,”.

Podtačka (2) alineje prva do treće menjaju se i glase:

„- UR1 - za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda za pakovanje od 0,05 do 0,5 litara,

- UR2 - za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda za pakovanje veće od

0,5 do 1,0 litra,

-UR3 - za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda za pakovanje veće od

1,0 litra u kojima se pakuju ta alkoholna pića,

- UP1 - za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina za pakovanje od 0,05 do 0,5 litara,

- UP2 - za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina za pakovanje veće od 0,5 do 1,0 litra,

-UP3 - za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina za pakovanje veće od 1,0 litra u kojima se pakuju ta alkoholna pića,

- UŽ1 - za ostala jaka alkoholna pića za pakovanje od 0,05 do 0,5 litara,

- UŽ2 - za ostala jaka alkoholna pića za pakovanje od 0,5 do 1,0 litra,

- UŽ3 - za ostala jaka alkoholna pića za pakovanje veće od 1,0 litra u kojima se pakuju ta alkoholna pića,”.

U stavu 2. tačka 1) reči: „(oznake R, P, Ž i N)” zamenjuju se rečima:

„(oznake R1, R2, R3, P1, P2, P3, Ž1, Ž2, Ž3 i N);”.

U tački 2) reči: „(oznake UR, UP, UŽ i UN)” zamenjuju se rečima: „(oznake

UR1, UR2, UR3, UP1, UP2, UP, UŽ1, UŽ2, UŽ3 i UN);”.

Član 4.

Posle člana 3. dodaje se član 3a, koji glasi:

„Član 3a

Obveznik akcize na kafu - uvoznik i lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe (u daljem tekstu: proizvođač kafe), dužno je da kafu koju stavlja u promet na tržište Republike Srbije u pakovanjima predviđenim za krajnju potrošnju, orginalnom pakovanju (grupnom) ili rinfuznom pakovanju obeleži markicom.

Pakovanjem kafe za krajnju potrošnju iz stava 1. ovog člana, smatra se, u smislu ove uredbe, svaka vrsta pakovanja kafe iz člana 14. Zakona, neto težine počev od najmanje 0,100kg.

Markica, kojom se obeležava kafa iz stava 2. ovog člana, sadrži sledeće podatke:

1) oznaku (vrstu) pakovanja, i to za:

- pojedinačna pakovanja oznaka je „P”;

- orginalna pakovanja (grupna) oznaka „G”;

- rinfuza (u rasutom stanju) oznaka „R”.

2) slovnu oznaku prema vrsti kafe, i to: (1) za kafu proizvedenu u zemlji:

- A - za neprženu kafu;

- B - za prženu kafu;

- V - za ljuspice i opne od kafe;

- G - za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe;


- D - za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) zakona.

(2) za kafu iz uvoza:

- UA - za neprženu kafu,

- UB - za prženu kafu,

- UV - za ljuspice i opne od kafe,

- UG - za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe,

- UD - za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) zakona,

(3) EK - za kafu iz člana 14. stav 1. Zakona koju proizvođač, odnosno uvoznik otprema otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama;

3) reči: „Republika Srbija - Ministarstvo finansija”;

4) oznaku serije i serijski broj markice.

Markica za obeležavanje kafe je pravougaonog oblika na samolepljivoj traci u rolni, veličine 45mm h 19mm, osim markice za obeležavanje kafe u rinfuzi koja je veličine 50mm h 80mm, a štampa se u posebnim bojama, i to:

1) u plavoj - za kafu proizvedenu u zemlji (oznake A, B, V, G, D);

2) u crvenoj - za kafu iz uvoza (oznake UA, UB, UV, UG, UD,);

3) u žutoj - za kafu koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama (oznaka EK).

Markicom za obeležavanje kafe iz stava 3. tačka 2) podtačka (1) ovog člana obeležava se i kafa koja se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavlja u slobodan promet na tržište Republike Srbije.”

Član 5.

U članu 4. posle reči: „markice” dodaju se reči: „i oznaka pakovanja”.

Član 6.

U članu 5. stav 1. reč: „odnosno” briše se, posle reči: „ambalaži u koju se pakuju proizvodi,” dodaju se reči: „odnosno na pojedinačnom, orginalnom (grupnom) ili rinfuznom pakovanju kafe za krajnju potrošnju,” a reči: „iz člana

2. stav 1. i člana 3. stav 1.” zamenjuju se rečima: „iz člana 2. stav 1, člana 3. stav

1. i člana 3a”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Markica za obeležavanje kafe za pojedinačno pakovanje lepi se preko pakovanja ili druge ambalaže, tako da se pakovanje ili druga ambalaža, ne može otvoriti a da se markica ne iscepa, za orginalno pakovanje (grupno) lepi se preko grupnog pakovanja na vidljivo mesto i mora se nalaziti na grupnom pakovanju sve dok se isto u potpunosti ne utroši, a za kafu u rinfuzi markica se pričvršćuje na gornji desni ugao na prednju stranu pakovanja (vreće ili drugog pakovanja), tako da je markica vidljiva i neoštećena sve dok se rinfuzno pakovanje u potpunosti ne utroši.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Posle novonastalog stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Obveznik akcize na kafu ima obavezu obeležavanja kafe markicom i kada već obeleženu kafu pakuje u manja ili veća pakovanja.”

Član 7.

U članu 7. stav 2. menja se i glasi:

„Zahtev za izdavanje markica podnosi se ministarstvu na Obrascu ZAM/CA – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i alkoholna pića, odnosno Obrascu ZAM/KA – Zahtev za izdavanje kontrolnih


akciznih markica za kafu, (sastoje se od četiri samokopirajuća primerka), koji

su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.”

U stavu 3. reči: „Obrascu ZAM” zamenjuju se rečima: „Obrascu ZAM/CA,

odnosno Obrascu ZAM/K, a reč: „ovlašćenom” briše se.

Član 8.

U članu 8. stav 2. tačka 2) posle reči: „alkoholnog pića” dodaju se reči:

„i kafe”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Proizvođač kafe uz zahtev za izdavanje markica podnosi:

1) dokaz je da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za vođenje registra proizvođača alkoholnog pića i kafe.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: „i alkoholnih pića”

zamenjuju se rečima: „alkoholnih pića i kafe”.

Dosadašnji stav 5, koji postaje stav 6, menja se i glasi:

„Uvoznik cigareta, alkoholnih pića i kafe uz zahtev za izdavanje markica slovne oznake EC, EA i EK, dostavlja dokaze iz st. 3. i 4. ovog člana.”

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: „st. 1-3.” zamenjuju se rečima: „st. 1-4.”, a reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”.

Dodaju se st. 8. i 9, koji glase:

„Obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona uz zahtev za izdavanje markica podnosi dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju, kao i odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi na koji način su akcizni proizvodi stečeni.

Proizvođač, odnosno uvoznik alkoholnog pića uz svaki zahtev za izdavanje markica podnosi za svaku vrstu markica iz člana 3. stav 1. ove uredbe i specifikaciju o količini markica po zapremini tog alkoholnog pića za koji podnosi zahtev.”

Član 9.

U članu 9. reč: „ovlašćenom” briše se, reči: „odnosno alkoholnih pića upisuje u Obrazac ZAM” zamenjuju se rečima: „alkoholnih pića, odnosno kafe upisuje u Obrazac ZAM/CA, odnosno Obrazac ZAM/K”, a reč: reč: „ovlašćenog” briše se.

Član 10.

U članu 10. stav 1. reč: „odnosno” briše se, a posle reči: „uvoznik”

dodaju se reči: „odnosno lice iz člana 6. stav 2. Zakona”.

Član 11.

U članu 11. stav 1. reči: „Obrasca ZAM” zamenjuju se rečima: „Obrasca

ZAM/CA, odnosno Obrasca ZAM/K”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2, 3. i 4, koji glase:

„Ministarstvo odobrava proizvođaču alkoholnog pića količinu markica koja odgovara raspoloživim, odnosno procenjenim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića koja je utvrđena u skladu sa propisom kojim se uređuje upis u registar proizvođača alkoholnog pića kod Poreske uprave - Centrale.

Proizvođaču alkoholnog pića ministarstvo odobrava naredni zahtev za izdavanje akciznih markica, ukoliko proizvođač alkoholnog pića saglasno članu

16. ove uredbe razduži najmanje 50% prethodno preuzetnih markica.


Izuzetno od stava 3. ovog člana, ministarstvo može, na obrazloženi zahtev proizvođača alkoholnog pića, odobriti dodatnu količinu markica, a nakon utvrđivanja opravdanosti podnetog zahteva.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 5, reči: „Obrasca ZAM” zamenjuju se rečima: „Obrasca ZAM/CA, odnosno Obrasca ZAM/K”.

Član 12.

U članu 12. stav 2. reč: „odnosno” briše se, a posle reči: „uvoznik”

dodaju se zapeta i reči: „odnosno lice iz člana 6. stav 2. Zakona”.

U stavu 3. reči: „Obrascu ZAM” zamenjuju se rečima: „Obrascu ZAM/CA,

odnosno Obrascu ZAM/K”.

Član 13.

U članu 13. stav 1. reč: „odnosno” briše se, posle reči: „alkoholnih pića” dodaju se reči: „i kafe”, posle reči: „cigareta” dodaje se zapeta, a reči: „i alkoholnih pića” zamenjuju se rečima: „alkoholnih pića i kafe”.

U stavu 2. reč: „odnosno” briše se a posle reči: „alkoholnih pića” dodaju se zapeta i reči: „odnosno kafe”.

Član 14.

U članu 14. stav 1. reč: „odnosno” briše se, a posle reči: „uvoznik”

dodaju se zapeta i reči: „odnosno obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona”.

U stavu 2. reč: „odnosno” briše se, a posle reči: „uvoznik” dodaju se zapeta i reči: „odnosno obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Proizvođač, uvoznik cigareta, alkoholnih pića, kafe, odnosno obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona, koji se briše iz odgovarajući registar koji se vodi kod organa nadležnog za registraciju ili prestane da obavlja tu delatnost po bilo kom osnovu, dužan je da najkasnije 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra, odnosno prestanka obavljanja delatnosti o tome obavesti nadležnu ogranizacionu jedinicu Poreske uprave i vrati ministarstvu neiskorišćene markice”

U stavu 4. reči: „Obrascu ZAM” zamenjuju se rečima: „Obrascu ZAM/CA, odnosno Obrascu ZAM/K”, a posle reči: „prema vrsti alkoholnog pića,” dodaju se reči: „odnosno kilogramu kafe ili kilogramu neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu prema vrsti kafe”.

U stavu 5. reči: „Obrascu ZAM” zamenjuju se rečima: „Obrascu ZAM/CA, odnosno Obrascu ZAM/K”.

U stavu 6. reči: „Obrascu ZAM” zamenjuju se rečima: „Obrascu ZAM/CA, odnosno Obrascu ZAM/K”, a posle reči: „prema vrsti alkoholnog pića,” dodaju se reči: „odnosno kilogramu kafe ili kilogramu neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu prema vrsti kafe”.


Član 15. menja se i glasi:

Član 15.

„Član 15.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića, odnosno kafu za svakog proizvođača, uvoznika, odnosno obveznika akcize iz člana 6. stav 2. Zakona pojedinačno po svakom Obrascu ZAM/CA, odnosno Obrascu ZAM/K.”

Član 16.

U članu 16. stav 1. menja se i glasi:


„Proizvođač, uvoznik cigareta, alkoholnog pića i kafe, odnosno obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona dužan je da vodi evidenciju o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, odnosno alkoholna pića po svakom Obrascu ZAM/CA, odnosno Obrascu ZAM/K.”

Posle stava 2, dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Proizvođač, odnosno uvoznik kafe, evidenciju iz stava 1. ovog člana vodi na Obrascu AM-K - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za kafu za


period od do

20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac AM-K) koji je

odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.” Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 4, menja se i glasi:

„Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta, alkoholnog pića, odnosno kafe dužan je da ministarstvu dostavi obrasce iz st. 2. i 3. ovog člana najkasnije u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala. Obrasci se ministarstvu mogu dostaviti i elektronskim putem.”

Posle novonastalog stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona evidenciju iz stava 1. ovog člana vodi na obrascima iz st. 2. i 3. ovog člana i istu dostavlja najkasnije u roku od 15 dana po isteku kvartala u kome je promet ostvaren.”

Član 17.

U članu 19. stav 1. tačka 1a) reči: „(član 16. stav 3)” zamenjuju se rečima:

„(član 16. st. 4. i 5.)”.

Član 18.

Proizvođač alkoholnog pića koji na dan stupanja na snagu ove uredbe ima preuzete kontrolne akcizne markice za obeležavanje alkohonih pića u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06,

83/11, 113/15 i 9/17), prvi naredni zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica može da podnese ukoliko razduži najmanje 50% prethodno preuzetnih markica.

Član 19.

Od dana stupanja na snagu ove uredbe, zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica, podnosi se na obrascima koji su propisani ovom uredbom.

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredbe člana 6. ove uredbe koja se primenjuje od 1. januara 2018. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ana Brnabić


O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 18. stav 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09,

101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15 103/15 i

108/16), prema kome Vlada propisuje izgled kontrolne akcizne markice, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda, kao i vrstu pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati kontrolnom akciznom markicom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi usaglašavanja sa

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj

108/16), kojim je propisano je da se od 1. januara 2018. godine na drugačiji način uređuje oporezivanje akcizom kafe, i to u smislu da se akcizom oporezuje i kafa koja se prerađuje, odnosno dorađuje na teritoriji Republike Srbije, a ne samo iz uvoza, čime se izjednačava položaj uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe i stvaraju jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu. Izmenama ovog zakona propisano je da se pod proizvođačem kafe smatra lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe. To znači da se kafa oporezuje u svim fazama proizvodnje, što znači, da pored uvoznika kafe, akcizu plaćaju i sva lica koja vrše preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe. Takođe, u cilju suzbijanja nelegalnog prometa kafe, propisuje se obaveza obeležavanja kafe za krajnju potrošnju kontrolnim akciznim markicama od 1. januara 2018. godine, kao i i vrsta pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati kontrolnom akciznom markicom. Pored toga, ovom uredbom propisuju se različite vrste kontrolnih akciznih markica za alkoholna pića proizvedena u zemlji i iz uvoza prema zapremini tih alkoholnih pića u cilju suzbijanja nelegalnog prometa ovih proizvoda. Imajući u vidu navedeno, ovom uredbom bliže se uređuje način, postupak, evidencije i druge radnje u vezi sa obeležavanjem kafe i alkoholnog pića proizvedenog u zemlji kontrolnim akciznim markicama.

Pored toga, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), propisano je da je obveznik akcize bude pored proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda i svako lice koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica, kao i svako lice koje stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona, pa je s tim u vezi ovom uredbom uređen način i postupak u vezi sa preuzimanjem i obeležavanjem tih proizvoda kontrolnim akciznim markicama.

Takođe, u cilju efikasnije primene Uredbe vrši se i preciziranje pojedinih odredaba Uredbe.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Ovim članom vrši se usglašavanje naziva uredbe sa usvojenim izmenama

Zakona o akcizama.


Uz član 2.

Ovim članom prpiisuje se da će se ovom uredbom urediti izgled kontrolne akcizne markice, vrsta podataka na markici i način i postupak odobravanja i izdavanja markica, način vođenja evidencije o odobrenim i izdatim kontrolnim akciznim markicama i način obeležavanja kafe tim markicama od strane obveznika akcize tih proizvoda, kao i vrsta pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati kontrolnom akciznom markicom.

Uz član 3 .

Ovim članom prpiisuju se različite vrste kontrolnih akciznih markica za alkoholna pića proizvedena u zemlji i iz uvoza prema zapremini tih alkoholnih pića u cilju suzbijanja nelegalnog prometa ovih proizvoda.

Uz član 4.

Ovim članom propisuje se da je obveznik akcize na kafu - uvoznik i proizvođač kafe dužan da, kafu koju stavlja u promet na tržište Republike Srbije u pakovanjima predviđenim za krajnju potrošnju, orginalnom pakovanju (grupnom) ili rinfuznom pakovanju, obeleži konrolnom akciznom markicom. Takođe, propisuje se vrsta pakovanjem kafe za krajnju potrošnju, i to da se kafom za krajnju potrošnju u smislu ove uredbe smatra, svaka vrsta pakovanja kafe iz člana 14. zakona, neto težine počev od najmanje 0,100kg. Pored toga, propisuje se oznaka (vrsta) pakovanja, slovna oznaka prema vrsti kafe, i to za kafu proizvedenu u zemlji i za kafu iz uvoza i oznaka serije i serijski broj markice. Uređuje se da je markica za obeležavanje kafe pravougaonog oblika na samolepljivoj traci u rolni, veličine 45mm h 19mm, osim markice za obeležavanje kafe u rinfuzi koja je veličine 50mm h 80mm, a štampa se u posebnim bojama. Propisuje se i vrsta markice za obeležavanje kafe za kafu koja se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavlja u slobodan promet na tržište Republike Srbije.

Uz član 5 .

Ovim članom vrši se pravno-tehnička redakcija teksta, u smislu usglašavanje uredbe sa usvojenim izmenama Zakona o akcizama.

Uz član 6 .

Ovom članom uređuje se način obleležavanja kafe kontrolnim akciznim markicmama. Naime, uređuje se da se markica za obeležavanje kafe za pojedinačno pakovanje lepi preko pakovanja ili druge ambalaže, tako da se pakovanje ili druga ambalaža, ne može otvoriti a da se markica ne iscepa, za orginalno pakovanje (grupno) lepi se preko grupnog pakovanja na vidljivo mesto i mora se nalaziti na grupnom pakovanju sve dok se isto u ne u potpunosti ne utroši, a za kafu u rinfuzi markica se pričvršćuje na gornji desni ugao na prednju stranu pakovanja (vreće ili drugog pakovanja), tako da je markica vidljiva i neoštećena sve dok se rinfuzno pakovanje u potpunosti ne utroši.

Uz član 7 .

Propisuje se da se Zahtev za izdavanje markica za cigarete i alkoholna pića podnosi ministarstvu finansija na Obrascu ZAM/CA – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i alkoholna pića, a da se Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za kafu podnosi na Obrascu ZAM/KA. Pored toga, uređuje se da se zahtev sastoji od četiri samokopirajuća primerka, kao i da su obrasci odštampani uz ovu uredbu i da čine njen sastavni deo.


Uz član 8 .

Propisuje se dokumentacija koju uvoznik i proizvođač kafe podnosi ministarstvu finansija uz zahtev za izdavanje markica. Pored toga, ovim članom uređuje se da je obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona dužan da uz zahtev za izdavanje markica podnose dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju. Takođe, uređuje se da je proizvođač, odnosno uvoznik alkoholnog pića dužan da uz svaki zahtev za izdavanje markica podnose za svaku vrstu markica za alkoholna pića i specifikaciju o količini markica po zapremini tog alkoholnog pića za koji podnosi zahtev.

Uz član 9 .

Ovom članom uređuje se da podatke o inostranom proizvođaču, odnosno ovlašćenom distributeru inostranog proizvođača uvoznik cigareta, alkoholnih pića, odnosno kafe upisuje u Obrazac ZAM/CA, odnosno Obrazac ZAM/K prilikom podnošenja zahteva za izdavanje markica.

Uz član 10 .

Ovim članom vrši se pravno-tehnička redakcija teksta, u smislu usglašavanje uredbe sa usvojenim izmenama Zakona o akcizama.

Uz član 11 .

Ovom članom uređuje se da ministarstvo odobrava proizvođaču alkoholnog pića količinu markica koja odgovara raspoloživim, odnosno procenjenim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju alkoholnih pića koja je utvrđena u skladu sa propisom kojim se uređuje upis u registar proizvođača alkoholnog pića kod Porekse uprave - Centrale. Propisuje se da proizvođaču alkoholnog pića ministarstvo odobrava naredni zahtev za izdavanje akciznih markica, ukoliko proizvođač alkoholnog pića razduži najmanje 50% prethodno preuzetnih markica. Izuzetno, ministarstvo može, na obrazloženi zahtev proizvođača alkoholnog pića, odobriti dodatnu količinu markica, a nakon utvrđivanja opravdanosti podnetog zahteva.

Uz čl . 12, 13. i 14 .

Ovim članovima vrši se pravno-tehnička redakcija teksta, u smislu usglašavanje uredbe sa usvojenim izmenama Zakona o akcizama.

Uz član 15 .

Propisuje se da ministarstvo vodi evidenciju o izdatim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića, odnosno kafu za svakog proizvođača, uvoznika, odnosno obveznika akcize iz člana 6. stav

2. Zakona pojedinačno po svakom Obrascu ZAM/CA, odnosno Obrascu ZAM/K.

Uz član 1 6.

Ovim članom propisuje se da je proizvođač, uvoznik cigareta, alkoholnog pića i kafe, odnosno obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona dužan da vodi evidenciju o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, odnosno alkoholna pića po svakom Obrascu ZAM/CA, odnosno Obrascu ZAM/K. Pored toga, uređuje se da proizvođač, odnosno uvoznik kafe, evidenciju vodi na Obrascu AM-K - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim


akciznim markicama za kafu za period od do

20 . godine koji je

odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Takođe, propisuje se da je


proizvođač, odnosno uvoznik cigareta, alkoholnog pića, odnosno kafe dužan da ministarstvu dostavi obrasce najkasnije u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala. Obrasci se ministarstvu mogu dostaviti i elektronskim putem. Obveznik akcize iz člana 6. stav 2. Zakona evidenciju vodi na navedenim obrascima i istu dostavlja najkasnije u roku od 15 dana po isteku kvartala u kome je promet ostvaren.

Uz član 17 .

Ovim članom vrši se usglašavanje kaznenih odredbi uredbe sa usvojenim izmenama Zakona o akcizama i ovom uredbom.

Uz član 18 .

Ovim članom propisuje se da proizvođač alkoholnog pića koji na dan stupanja na snagu ove uredbe ima preuzete kontrolne akcizne markice za obeležavanje alkohonih pića u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, i alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05,

56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 i 9/17), prvi naredni zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica može da podnese ukoliko razduži najmanje 50% prethodno preuzetnih markica.

Uz član 19 .

Propisuje se da se od dana stupanja na snagu ove uredbe, zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica, podnosi se na obrascima koji su propisani ovom uredbom.

Uz član 2 0.

Propisuje se vreme stupanja na snagu ove uredbe.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENjE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

V. PREGLED ODREDABA UREDBE KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Uredba o i z gled u k on t roln e ak c iz n e mark i c e, vrst i p odat ak a n a mark i c i i

n ači n u i p ost up k u odobravanj a i i z davanja ma rk i c a, vođenja evi den c i ja o

odobreni m i iz dat i m mark i c ama i obeležava nj a c i garet a i alk oh oln ih pi ća UREDBA O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I

IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANjA CIGARETA, ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se izgled kontrolne akcizne markice, vrsta podataka na markici i način i postupak odobravanja i izdavanja markica, način vođenja evidencije o odobrenim i izdatim kontrolnim akciznim markicama (u daljem tekstu: markica) i način obeležavanja cigareta i alkoholnih pića I KAFE tim markicama od strane p roiz vođača, odn osn o uvoz n i k a ti h p roi z voda OBVEZNIKA AKCIZE TIH PROIZVODA, KAO I VRSTA POJEDINAČNOG


PAKOVANjA KAFE ZA KRAJNjU POTROŠNjU KOJE ĆE SE OBELEŽAVATI KONTROLNOM AKCIZNOM MARKICOM.

Član 3.

Markica za obeležavanje alkoholnih pića iz člana 12. Zakona sadrži sledeće podatke:

1) slovnu oznaku:

(1) za alkoholna pića proizvedena u zemlji:

- R za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom

ek st rak t a bi lj a, delova bi lj a i li p olj op ri vredn ih p roi z voda,

- P - za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina,

- Ž - za ostala jaka alkoholna pića,

- R1 - ZA RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, VINA I DRUGE VOĆNE RAKIJE SA DODATKOM EKSTRAKTA BILjA, DELOVA BILjA ILI POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA PAKOVANjE OD 0,05 DO 0,5 LITARA,

- R2 - ZA RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, VINA I DRUGE VOĆNE RAKIJE SA DODATKOM EKSTRAKTA BILjA, DELOVA BILjA ILI POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA PAKOVANjE VEĆE OD 0,5 DO 1,0

LITRA,

- R3 - ZA RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, VINA I DRUGE VOĆNE RAKIJE SA DODATKOM EKSTRAKTA BILjA, DELOVA BILjA ILI POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA PAKOVANjE VEĆE OD 1,0 LITRA U KOJIMA SE PAKUJU TA ALKOHOLNA PIĆA,

- P1 - ZA RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLjOPRIVREDNIH SIROVINA ZA PAKOVANjE OD 0,05 DO 0,5 LITARA,

- P2 - ZA RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLjOPRIVREDNIH SIROVINA ZA PAKOVANjE VEĆE OD 0,5 DO 1,0 LITRA,

- P3 - ZA RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLjOPRIVREDNIH SIROVINA ZA PAKOVANjE VEĆE OD 1,0 LITRA U KOJIMA SE PAKUJU TA ALKOHOLNA PIĆA,

- Ž1 - ZA OSTALA JAKA ALKOHOLNA PIĆA ZA PAKOVANjE OD 0,05

DO 0,5 LITARA,

- Ž2 - ZA OSTALA JAKA ALKOHOLNA PIĆA ZA PAKOVANjE OD 0,5

DO 1,0 LITRA,

- Ž3 - ZA OSTALA JAKA ALKOHOLNA PIĆA ZA PAKOVANjE VEĆE OD 1,0 LITRA U KOJIMA SE PAKUJU TA ALKOHOLNA PIĆA,

- N - za niskoalkoholna pića,

(2) za alkoholna pića iz uvoza:

- UR - z a rak i je od voća, grožđa, vi n a i dr uge voćn e rak i je sa dod at k om

ek st rak t a bi lj a, delova bi lj a i li p olj op ri vredn ih p roi z voda,

- UP - za rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina,

- UŽ - za ostala jaka alkoholna pića,

- UR1 - ZA RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, VINA I DRUGE VOĆNE RAKIJE SA DODATKOM EKSTRAKTA BILjA, DELOVA BILjA ILI POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA PAKOVANjE OD 0,05 DO 0,5 LITARA,

- UR2 - ZA RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, VINA I DRUGE VOĆNE RAKIJE SA DODATKOM EKSTRAKTA BILjA, DELOVA BILjA ILI POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA PAKOVANjE VEĆE OD 0,5 DO 1,0

LITRA,

-UR3 - ZA RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, VINA I DRUGE VOĆNE RAKIJE SA DODATKOM EKSTRAKTA BILjA, DELOVA BILjA ILI POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA PAKOVANjE VEĆE OD 1,0 LITRA U KOJIMA SE PAKUJU TA ALKOHOLNA PIĆA,


- UP1 - ZA RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLjOPRIVREDNIH SIROVINA ZA PAKOVANjE OD 0,05 DO 0,5 LITARA,

- UP2 - ZA RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLjOPRIVREDNIH SIROVINA ZA PAKOVANjE VEĆE OD 0,5 DO 1,0 LITRA,

-UP3 - ZA RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLjOPRIVREDNIH SIROVINA ZA PAKOVANjE VEĆE OD 1,0 LITRA U KOJIMA SE PAKUJU TA ALKOHOLNA PIĆA,

- UŽ1 - ZA OSTALA JAKA ALKOHOLNA PIĆA ZA PAKOVANjE OD

0,05 DO 0,5 LITARA,

- UŽ2 - ZA OSTALA JAKA ALKOHOLNA PIĆA ZA PAKOVANjE OD 0,5

DO 1,0 LITRA,

- UŽ3 - ZA OSTALA JAKA ALKOHOLNA PIĆA ZA PAKOVANjE VEĆE OD 1,0 LITRA U KOJIMA SE PAKUJU TA ALKOHOLNA PIĆA,

- UN - za niskoalkoholna pića,

(3) EA - za alkoholna pića koja proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama;

2) reči: „Republika Srbija - Ministarstvo finansija”;

3) oznaku serije i serijski broj markice.

Markica za obeležavanje alkoholnih pića je pravougaonog oblika, veličine 84mm h 19mm, a štampa se u posebnim bojama, i to:

1) u sivoj - za alkoholna pića proizvedena u zemlji ( ozn ak e R , P, Ž i N) (OZNAKE R1, R2, R3, P1, P2, P3, Ž1, Ž2, Ž3 I N);

2) u narandžastoj - za alkoholna pića iz uvoza (ozn ak e UR , UP, UŽ i UN) (OZNAKE UR1, UR2, UR3, UP1, UP2, UP, UŽ1, UŽ2, UŽ3 I UN);

3) u ljubičastoj - za alkoholna pića koja proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama (oznaka EA).

Markicom za obeležavanje alkoholnih pića iz stava 1. tačka 1) podtačka (1) ovog člana obeležavaju se i alkoholna pića koja se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije.

Član 3A

OBVEZNIK AKCIZE NA KAFU - UVOZNIK I LICE KOJE VRŠI PRERADU, PRŽENjE, PAKOVANjE, KAO I DRUGE SA NjIMA POVEZANE RADNjE KOJE SE VRŠE U SVRHU PROIZVODNjE KAFE (U DALjEM TEKSTU: PROIZVOĐAČ KAFE), DUŽNO JE DA KAFU KOJU STAVLjA U PROMET NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE U PAKOVANjIMA PREDVIĐENIM ZA KRAJNjU POTROŠNjU, ORGINALNOM PAKOVANjU (GRUPNOM) ILI RINFUZNOM PAKOVANjU OBELEŽI MARKICOM.

PAKOVANjEM KAFE ZA KRAJNjU POTROŠNjU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, SMATRA SE, U SMISLU OVE UREDBE, SVAKA VRSTA PAKOVANjA KAFE IZ ČLANA 14. ZAKONA, NETO TEŽINE POČEV OD NAJMANjE

0,100KG.

MARKICA, KOJOM SE OBELEŽAVA KAFA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, SADRŽI SLEDEĆE PODATKE:

1) OZNAKU (VRSTU) PAKOVANjA, I TO ZA:

- POJEDINAČNA PAKOVANjA OZNAKA JE „P”;

- ORGINALNA PAKOVANjA (GRUPNA) OZNAKA „G”;

- RINFUZA (U RASUTOM STANjU) OZNAKA „R”.

2) SLOVNU OZNAKU PREMA VRSTI KAFE, I TO: (1) ZA KAFU PROIZVEDENU U ZEMLjI:


- A - ZA NEPRŽENU KAFU;

- B – ZA PRŽENU KAFU;

- V –ZA LjUSPICE I OPNE OD KAFE;

- G – ZA EKSTRAKTE, ESENCIJE I KONCENTRATE OD KAFE;

- D – ZA KAFU IZ ČLANA 14. STAV 1. TAČ. 5) DO 8) ZAKONA.

(2) ZA KAFU IZ UVOZA:

- UA - ZA NEPRŽENU KAFU,

- UB – ZA PRŽENU KAFU,

- UV –ZA LjUSPICE I OPNE OD KAFE,

- UG – ZA EKSTRAKTE, ESENCIJE I KONCENTRATE OD KAFE,

- UD – ZA KAFU IZ ČLANA 14. STAV 1. TAČ. 5) DO 8) ZAKONA,

(3) EK - ZA KAFU IZ ČLANA 14. STAV 1. ZAKONA KOJU PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK OTPREMA OTPREMA RADI PRODAJE U AVIONIMA I BRODOVIMA KOJI SAOBRAĆAJU NA MEĐUNARODNIM LINIJAMA, ODNOSNO U SLOBODNIM CARINSKIM PRODAVNICAMA;

3) REČI: „REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO FINANSIJA”;

4) OZNAKU SERIJE I SERIJSKI BROJ MARKICE.

MARKICA ZA OBELEŽAVANjE KAFE JE PRAVOUGAONOG OBLIKA NA SAMOLEPLjIVOJ TRACI U ROLNI, VELIČINE 45MM H 19MM, OSIM MARKICE ZA OBELEŽAVANjE KAFE U RINFUZI KOJA JE VELIČINE

50MM H 80MM, A ŠTAMPA SE U POSEBNIM BOJAMA, I TO:

1) U PLAVOJ - ZA KAFU PROIZVEDENU U ZEMLjI (OZNAKE A, B, V,


G, D);

2) U CRVENOJ - ZA KAFU IZ UVOZA (OZNAKE UA, UB, UV, UG, UD,);

3) U ŽUTOJ - ZA KAFU KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK

OTPREMA RADI PRODAJE U AVIONIMA I BRODOVIMA KOJI SAOBRAĆAJU NA MEĐUNARODNIM LINIJAMA, ODNOSNO U SLOBODNIM CARINSKIM PRODAVNICAMA (OZNAKA EK).

MARKICOM ZA OBELEŽAVANjE KAFE IZ STAVA 3. TAČKA 2) PODTAČKA (1) OVOG ČLANA OBELEŽAVA SE I KAFA KOJA SE U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA U OKVIRU CARINSKOG POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENjIVANjA ROBE STAVLjA U SLOBODAN PROMET NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE.

Član 4.

Slovna oznaka markice I OZNAKA PAKOVANjA ispisuje se velikim ćiriličnim štampanim slovima.

II. NAČIN OBELEŽAVANjA AKCIZNIH PROIZVODA Član 5.

Obeležavanje akciznih proizvoda iz člana 1. ove uredbe vrši se

lepljenjem markice na kutiji (paklici), odn osn o flaši ili drugoj ambalaži u koju se pakuju proizvodi, ODNOSNO NA POJEDINAČNOM, ORGINALNOM (GRUPNOM) ILI RINFUZNOM PAKOVANjU KAFE ZA KRAJNjU POTROŠNjU, na način koji obezbeđuje vidljivost član a 2. st av 1. i član a 3. st a v

1. IZ ČLANA 2. STAV 1, ČLANA 3. STAV 1. I ČLANA 3A ove uredbe. Ukoliko originalno pakovanje alkoholnih pića (grupno pakovanje) sadrži više pojedinačnih alkoholnih pića, markica se može lepiti preko tog originalnog pakovanja, s tim da se samo takvo originalno pakovanje (grupno pakovanje) može stavljati u promet, a ne i pojedinačno po komadu alkoholnog pića.

Markica za obeležavanje cigareta lepi se na kutiji (paklici) ispod celofana, tako da se kutija ne može otvoriti a da se markica ne iscepa.


Markica za obeležavanje alkoholnih pića lepi se preko zatvarača flaše ili druge ambalaže, odnosno originalnog pakovanja (grupnog pakovanja), odnosno preko drugog mesta predviđenog za otvaranje ambalaže, tako da se flaša ili druga ambalaža, odnosno originalno pakovanje (grupno pakovanje) ne može otvoriti a da se markica ne iscepa.

MARKICA ZA OBELEŽAVANjE KAFE ZA POJEDINAČNO PAKOVANjE LEPI SE PREKO PAKOVANjA ILI DRUGE AMBALAŽE, TAKO DA SE PAKOVANjE ILI DRUGA AMBALAŽA, NE MOŽE OTVORITI A DA SE MARKICA NE ISCEPA, ZA ORGINALNO PAKOVANjE (GRUPNO) LEPI SE PREKO GRUPNOG PAKOVANjA NA VIDLjIVO MESTO I MORA SE NALAZITI NA GRUPNOM PAKOVANjU SVE DOK SE ISTO U POTPUNOSTI NE UTROŠI, A ZA KAFU U RINFUZI MARKICA SE PRIČVRŠĆUJE NA GORNjI DESNI UGAO NA PREDNjU STRANU PAKOVANjA (VREĆE ILI DRUGOG PAKOVANjA), TAKO DA JE MARKICA VIDLjIVA I NEOŠTEĆENA SVE DOK SE RINFUZNO PAKOVANjE U POTPUNOSTI NE UTROŠI.

Obeležavanje akciznih proizvoda iz člana 1. ove uredbe vrši se kod domaćeg proizvođača, inostranog proizvođača ili drugog lica uključujući i ovlašćenog distributera inostranog proizvođača pre uvoza, odnosno u carinskom skladištu pod carinskim nadzorom u skladu sa carinskim propisima.

OBVEZNIK AKCIZE NA KAFU IMA OBAVEZU OBELEŽAVANjA KAFE MARKICOM I KADA VEĆ OBELEŽENU KAFU PAKUJE U MANjA ILI VEĆA PAKOVANjA.

2. Odobravanje i izdavanje markica

Član 7.

Izdavanje markica vrši Zavod po prethodnom odobrenju ministarstva.

Zah t ev z a i z davanje m a rk i c a p odn osi se mi n i st arst v u n a Obrasc u ZAM -

Zah t ev z a iz davanje k on t roln ih akc iz nih mark i c a (sast oji se od čet i ri

samok op i raj uća p ri mer k a), k oji je odšt amp an uz o v u ur edb u i či n i njen sast avn i

deo.

ZAHTEV ZA IZDAVANjE MARKICA PODNOSI SE MINISTARSTVU NA OBRASCU ZAM/CA – ZAHTEV ZA IZDAVANjE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA ZA CIGARETE I ALKOHOLNA PIĆA, ODNOSNO OBRASCU ZAM/KA – ZAHTEV ZA IZDAVANjE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA ZA KAFU, (SASTOJE SE OD ČETIRI SAMOKOPIRAJUĆA PRIMERKA), KOJI SU ODŠTAMPANI UZ OVU UREDBU I ČINE NjEN SASTAVNI DEO.

Podnosilac zahteva iz stava 2. ovog člana prilikom podnošenja zahteva popunjava podatke u O brasc u ZAM OBRASCU ZAM/CA, ODNOSNO OBRASCU ZAM/K označene pod „I - Podaci o podnosiocu zahteva”, „II - Podaci o inostranom proizvođaču, odnosno ovlašćen om distributeru inostranog proizvođača” i „III - Podaci o traženim akciznim markicama”.

Član 8.

Proizvođač cigareta uz zahtev za izdavanje markica podnosi:

1) dokaz je da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) dokaz da je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod

Uprave za duvan;

3) dokaz da su cigarete koje proizvodi upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan;


4) podatak o maloprodajnoj ceni cigareta za koje podnosi zahtev i broj

„Službenog glasnika Republike Srbije” u kome su maloprodajne cene cigareta objavljene.

Proizvođač alkoholnih pića uz zahtev za izdavanje markica podnosi:

1) dokaz je da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za vođenje registra proizvođača alkoholnog pića I KAFE.

PROIZVOĐAČ KAFE UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE MARKICA PODNOSI:

1) DOKAZ JE DA JE UPISAN U ODGOVARAJUĆI REGISTAR KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA REGISTRACIJU;

2) DOKAZ DA JE UPISAN U ODGOVARAJUĆI REGISTAR KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA VOĐENjE REGISTRA PROIZVOĐAČA ALKOHOLNOG PIĆA I KAFE.

Uvoznik cigareta, i alk oh oln ih pi ća ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE uz zahtev za izdavanje markica podnosi:

1) dokaz je da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju, a za uvoznike cigareta i dokaz da je upisan u odgovarajući registar kod Uprave za duvan;

2) dokaz da su cigarete koje uvozi upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan;

3) podatak o maloprodajnoj ceni cigareta za koje podnosi zahtev i broj

„Službenog glasnika Republike Srbije” u kome su maloprodajne cene cigareta objavljene.

Uvoz n ik c i garet a, alk oh oln ih p i ća uz z ahtev z a i zdavanje mark i c a slovn e

oz n ak e EC i EA, dost avlja dokaze i z st ava 3. ovog član a.

UVOZNIK CIGARETA, ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE MARKICA SLOVNE OZNAKE EC, EA I EK, DOSTAVLjA DOKAZE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

Dokaze iz st . 1 -3. ST. 1-4. ovog člana proizvođač, odnosno uvoznik podnosi prilikom prvog podnošenja zahteva za izdavanje markica, osim podataka o maloprodajnoj ceni cigareta iz stava 1. tačka 4) i st ava 3. STAVA 4. tačka 3) ovog člana, koje podnosi uz svaki zahtev za izdavanje markica.

OBVEZNIK AKCIZE IZ ČLANA 6. STAV 2. ZAKONA UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE MARKICA PODNOSI DOKAZ DA JE UPISAN U ODGOVARAJUĆI REGISTAR KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA REGISTRACIJU, KAO I ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU NA OSNOVU KOJE SE MOŽE UTVRDITI NA KOJI NAČIN SU AKCIZNI PROIZVODI STEČENI.

PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK ALKOHOLNOG PIĆA UZ SVAKI ZAHTEV ZA IZDAVANjE MARKICA PODNOSI ZA SVAKU VRSTU MARKICA IZ ČLANA 3. STAV 1. OVE UREDBE I SPECIFIKACIJU O KOLIČINI MARKICA PO ZAPREMINI TOG ALKOHOLNOG PIĆA ZA KOJI PODNOSI ZAHTEV.

Član 9.

Podatke o inostranom proizvođaču, odnosno ovlašćen om distributeru inostranog proizvođača uvoznik cigareta, odn osn o alk oh olnih pi ća up i s uje u

Obraz ac ZAM ALKOHOLNIH PIĆA, ODNOSNO KAFE UPISUJE U OBRAZAC ZAM/CA, ODNOSNO OBRAZAC ZAM/K prilikom podnošenja zahteva za izdavanje markica, ukoliko Zavod markice dostavlja poštom na adresu


inostranog proizvođača, odnosno ovlaš ćen og distributera inostranog proizvođača cigareta, odnosno alkoholnih pića.

Član 10.

Zahtev za izdavanje markica neposredno podnosi lice koje je ovlastio proizvođač, odn osn o uvoznik ODNOSNO LICE IZ ČLANA 6. STAV 2. ZAKONA.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana, fotokopija lične karte i fotografija u boji ovlašćenog lica predaje se ministarstvu, u dva primerka.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana, za pravno lice potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica, a za preduzetnika vlasnik samostalne radnje.

Ministarstvo dostavlja Zavodu jedan primerak ovlašćenja, sa fotokopijom lične karte i fotografijom u boji lica koje je ovlašćeno za podizanje markica.

Član 11.

Po prijemu zahteva, ministarstvo utvrđuje da li je podnosilac zahteva podneo propisanu dokumentaciju, određuje evidencioni broj, broj i datum zahteva i odobrava izdavanje markica, stavljanjem otiska pečata na sva četiri primerka Obrasc a ZA M OBRASCA ZAM/CA, ODNOSNO OBRASCA ZAM/K.

MINISTARSTVO ODOBRAVA PROIZVOĐAČU ALKOHOLNOG PIĆA KOLIČINU MARKICA KOJA ODGOVARA RASPOLOŽIVIM, ODNOSNO PROCENjENIM KAPACITETIMA ZA ŠESTOMESEČNU PROIZVODNjU ALKOHOLNIH PIĆA KOJA JE UTVRĐENA U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA ALKOHOLNOG PIĆA KOD POREKSE UPRAVE - CENTRALE.

PROIZVOĐAČU ALKOHOLNOG PIĆA MINISTARSTVO ODOBRAVA NAREDNI ZAHTEV ZA IZDAVANjE AKCIZNIH MARKICA, UKOLIKO PROIZVOĐAČ ALKOHOLNOG PIĆA SAGLASNO ČLANU 16. OVE UREDBE RAZDUŽI NAJMANjE 50% PRETHODNO PREUZETNIH MARKICA.

IZUZETNO OD STAVA 3. OVOG ČLANA, MINISTARSTVO MOŽE, NA OBRAZLOŽENI ZAHTEV PROIZVOĐAČA ALKOHOLNOG PIĆA, ODOBRITI DODATNU KOLIČINU MARKICA, A NAKON UTVRĐIVANjA OPRAVDANOSTI PODNETOG ZAHTEVA.

Ministarstvo prvi, drugi i treći primerak Obrasc a ZAM OBRASCA ZAM/CA, ODNOSNO OBRASCA ZAM/K dostavlja Zavodu preko podnosioca zahteva, četvrti primerak zadržava za svoje potrebe, a podnosioca upućuje u Zavod radi izdavanja markica.

Član 12.

Izdavanje markica Zavod vrši preko ovlašćenog lica iz člana 10. stav 1. ove uredbe.

Pre izdavanja markica proizvođač, odn osn o uvoznik, ODNOSNO LICE IZ ČLANA 6. STAV 2. ZAKONA podnosi ministarstvu dokaz o uplati cene štampanja i dostavljanja markica.

Zavod po izdavanju odštampanih markica popunjava u Obrasc u ZAM OBRASCU ZAM/CA, ODNOSNO OBRASCU ZAM/K podatke označene pod «IV - Podaci o izdatim akciznim markicama», pri čemu prvi primerak zahteva vraća podnosiocu zahteva, drugi dostavlja ministarstvu, a treći zadržava za svoje potrebe.


Član 13.

Uvoznik, pri carinjenju cigareta, odn osn o alkoholnih pića I KAFE podnosi nadležnom carinskom organu Obrazac PU - Podaci o izvršenom uvozu cigareta, i alk oh oln ih p i ća ALKOHOLNIH PIĆA I KAFE (sastoji se od dva samokopirajuća primerka), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz Obrazac PU uvoznik podnosi i fotokopiju zahteva za izdavanje markica za cigarete, o dn osn o alkoholna pića, ODNOSNO KAFE i original tog zahteva na uvid.

Obrazac PU popunjava nadležni carinski organ.

Prvi primerak popunjenog Obrasca PU nadležni carinski organ zadržava za svoje potrebe, a drugi vraća uvozniku, koji ga dostavlja ministarstvu u roku iz člana 16. ove uredbe, kao dokaz o izvršenom uvozu cigareta, odnosno alkoholnih pića.

Član 14.

Oštećene, odnosno neiskorišćene markice proizvođač, odn osn o uvoznik, ODNOSNO OBVEZNIK AKCIZE IZ ČLANA 6. STAV 2. ZAKONA vraća ministarstvu zalepljene na jednom ili više posebnih tabaka papira, s tim što moraju imati vidljivu oznaku serije i serijski broj markice.

Oštećene markice iz stava 1. ovog člana proizvođač, odn osn o uvoznik, ODNOSNO OBVEZNIK AKCIZE IZ ČLANA 6. STAV 2. ZAKONA dostavlja kvartalno, u roku od 15 dana po isteku svakog kvartala.

Proi z vođač, odn osn o uvoz n ik c i garet a, odn osn o alk oh oln ih p i ća, , k oji

se bri še i z odgovaraj ućeg regi st ra i li p rest an e da obavlja t u delat n ost , d užan j e

da n ajk asn i je 15 dan a p re p odn ošenja z ah t eva z a bri sanje i z reg i st ra, odn osn o

p rest an k a obavljanja de lat n ost i vrat i min i starst v u n ei sk ori šćen e mark i c e. PROIZVOĐAČ, UVOZNIK CIGARETA, ALKOHOLNIH PIĆA, KAFE,

ODNOSNO OBVEZNIK AKCIZE IZ ČLANA 6. STAV 2. ZAKONA, KOJI SE BRIŠE IZ ODGOVARAJUĆI REGISTAR KOJI SE VODI KOD ORGANA NADLEŽNOG ZA REGISTRACIJU ILI PRESTANE DA OBAVLjA TU DELATNOST PO BILO KOM OSNOVU, DUŽAN JE DA NAJKASNIJE 15

DANA PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA BRISANjE IZ REGISTRA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLjANjA DELATNOSTI O TOME OBAVESTI NADLEŽNU OGRANIZACIONU JEDINICU PORESKE UPRAVE I VRATI MINISTARSTVU NEISKORIŠĆENE MARKICE.

Ukoliko lice iz stava 3. ovog člana ne vrati markice u propisanom roku, smatraće se da je nastala obaveza po osnovu akcize u skladu sa Zakonom, te je dužno da obračuna i plati akcizu za količinu nevraćenih markica, koja prelazi

0,3% od izdatog broja markica po svakom Obrasc u ZAM OBRASCU ZAM/CA, ODNOSNO OBRASCU ZAM/K, na osnovicu koju čini najviša maloprodajna cena cigareta u momentu obračuna akcize, odnosno litar alkoholnog pića, prema vrsti alkoholnog pića, ODNOSNO KILOGRAMU KAFE ILI KILOGRAMU NETO MASE KAFE SADRŽANE U GOTOVOM PROIZVODU PREMA VRSTI KAFE i to najkasnije na dan brisanja iz registra, odnosno na dan prestanka obavljanja delatnosti. Lice koje ne vrati markice, odnosno ne plati akcizu ne može biti brisano iz odgovarajućeg registra saglasno propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Broj (količina) oštećenih markica kod kojih nije vidljiva oznaka serije i serijski broj markice i potpuno uništenih markica po jednom Obrasc u ZAM OBRASCU ZAM/CA, ODNOSNO OBRASCU ZAM/K ne može biti veći od 0,3% od izdatog broja markica za cigarete, odnosno za alkoholna pića.


Ukoliko je po jednom Obrasc u ZAM OBRASCU ZAM/CA, ODNOSNO OBRASCU ZAM/K broj (količina) markica iz stava 4. ovog člana veći od 0,3% od broja preuzetih markica, obveznik akcize dužan je da obračuna i plati akcizu za količinu markica koje prelaze 0,3%, na osnovicu koju čini najviša maloprodajna cena cigareta u momentu obračuna akcize, odnosno litar alkoholnog pića prema vrsti alkoholnog pića, ODNOSNO KILOGRAMU KAFE ILI KILOGRAMU NETO MASE KAFE SADRŽANE U GOTOVOM PROIZVODU PREMA VRSTI KAFE i to u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je utvrđeno da je broj (količina) markica iz stava 4. ovog člana veći od

0,3%.

Ministarstvo sačinjava poseban zapisnik o vraćenim, odnosno odobrenim markicama iz st. 1,3, 4. i 5. ovog člana.

Postupak uništavanja markica iz st. 1. i 3. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove finansija.

IV. EVIDENCIJE Član 15.

Mi ni st arst v o vodi ev i den ci j u o i z dat i m, i sk ori šćen i m, ošt ećeni m i

n ei sk ori šćeni m marki c ama z a ci garet e, odn osn o alk oh oln a pi ća, z a svak og

p roi z vođača, odn osn o uvoz n ik a, p ojedin ačn o po svak om Obra sc u Z AM . MINISTARSTVO VODI EVIDENCIJU O IZDATIM,

ISKORIŠĆENIM, OŠTEĆENIM I NEISKORIŠĆENIM MARKICAMA ZA CIGARETE, ALKOHOLNA PIĆA, ODNOSNO KAFU ZA SVAKOG PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, ODNOSNO OBVEZNIKA AKCIZE IZ ČLANA 6. STAV 2. ZAKONA POJEDINAČNO PO SVAKOM OBRASCU ZAM/CA, ODNOSNO OBRASCU ZAM/K.

Član 16.

Proi z vođač, odn osn o uv oz n i k ci garet a, i alk oh oln og pi ća d už an je da

vodi evi den c ij u o p re uz et i m, i sk ori šćen im, ošt ećen i m i n ei sk ori šćen i m

mark i c ama z a c i garet e, odn osn o alk oh oln a pića p o svak om Obra sc u Z AM. PROIZVOĐAČ, UVOZNIK CIGARETA, ALKOHOLNOG PIĆA I KAFE,

ODNOSNO OBVEZNIK AKCIZE IZ ČLANA 6. STAV 2. ZAKONA DUŽAN JE DA VODI EVIDENCIJU O PREUZETIM, ISKORIŠĆENIM, OŠTEĆENIM I NEISKORIŠĆENIM MARKICAMA ZA CIGARETE, ODNOSNO ALKOHOLNA PIĆA PO SVAKOM OBRASCU ZAM/CA, ODNOSNO OBRASCU ZAM/K.

Proizvođač, odnosno i uvoznik cigareta, evidenciju iz stava 1. ovog člana vodi na Obrascu AM-C - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za


cigarete za period od do

20 . godine (u daljem tekstu: Obrazac AM-C),

proizvođač, odnosno uvoznik alkoholnog pića na Obrascu AM-A - Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića za


period od do

20 . godine (u daljem tekstu: Obrazac AM-A), koji su

odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK KAFE, EVIDENCIJU IZ STAVA

1. OVOG ČLANA VODI NA OBRASCU AM-K - KVARTALNI IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA KAFE O PREUZETIM, UTROŠENIM I VRAĆENIM KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA ZA


KAFU ZA PERIOD OD DO

20 . GODINE (U DALjEM TEKSTU:


OBRAZAC AM-K) KOJI JE ODŠTAMPAN UZ OVU UREDBU I ČINI NjEN SASTAVNI DEO.

Proi z vođač, odn osn o uv oz n i k ci garet a i alk oh oln og p i ća d užan je da

mi n i st arst v u do st avi obrasc e i z st ava 2. ovog član a n ajk asn i je u ro k u od 15 dan a

p o i st ek u svak og k v artala. Obrasc i se mi n i st arst v u mog u d ost avi t i i

elek t ron sk i m p ut em.

PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK CIGARETA, ALKOHOLNOG PIĆA, ODNOSNO KAFE DUŽAN JE DA MINISTARSTVU DOSTAVI OBRASCE IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA PO ISTEKU SVAKOG KVARTALA. OBRASCI SE MINISTARSTVU MOGU DOSTAVITI I ELEKTRONSKIM PUTEM.

OBVEZNIK AKCIZE IZ ČLANA 6. STAV 2. ZAKONA EVIDENCIJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VODI NA OBRASCIMA IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA I ISTU DOSTAVLjA NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA PO ISTEKU KVARTALA U KOME JE PROMET OSTVAREN.

Član 19.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) u propisanom roku ne izvrši povraćaj oštećenih, odnosno neiskorišćenih markica (član 14. st. 2. i 3), odnosno ne obračuna i ne plati akcizu na način i u roku propisanim članom 14. st. 4. i 6. ove uredbe;

1a) u propisanom roku i na propisanim obrascima ne dostavi podatke o kojima vodi evidenciju (član 16. st av 3) (ČLAN 16. ST. 4. I 5.);

2) ne izvrši popis i Obrazac SZ i popisnu listu ne dostavi u propisanom roku (član 20. st. 1. i 2, član 21. st. 1-4. i član 21a);

3) vrši prodaju proizvoda nakon propisanog roka (član 20. stav 3. i član

21. stav 5);

4) ne vrati neutrošene markice u propisanom roku (član 22. stav 1);

5) uvoznik cigareta, odnosno alkoholnih pića ne sačini u propisanom roku izveštaj i ne dostavi ga ministarstvu u propisanom roku na Obrascu AM- C/ZALIHE ili Obrascu AM-A/ZALIHE (član 22a stav 1), odnosno ne dostavi u propisanom roku podatke o kojima vodi evidenciju na Obrascu AM-C ili Obrascu AM-A (član 22a stav 3);

6) proizvođač cigareta, odnosno alkoholnih pića u propisanom roku ne sačini izveštaj i ne dostavi ga ministarstvu u propisanom roku na Obrascu AM-C/ZALIHE ili Obrascu AM-A/ZALIHE (član 22b stav 1), odnosno ne dostavi u propisanom roku podatke o kojima vodi evidenciju na Obrascu AM-C ili Obrascu AM-A (član 22b stav 2);

7) ne obračuna i ne plati akcizu na način i u roku propisanim članom

22v ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Član 18.

PROIZVOĐAČ ALKOHOLNOG PIĆA KOJI NA DAN STUPANjA NA SNAGU OVE UREDBE IMA PREUZETE KONTROLNE AKCIZNE MARKICE ZA OBELEŽAVANjE ALKOHONIH PIĆA U SKLADU SA UREDBOM O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I


OBELEŽAVANjA CIGARETA, I ALKOHOLNIH PIĆA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15

I 9/17), PRVI NAREDNI ZAHTEV ZA IZDAVANjE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA MOŽE DA PODNESE UKOLIKO RAZDUŽI NAJMANjE 50% PRETHODNO PREUZETNIH MARKICA.

Član 19.

OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVE UREDBE, ZAHTEV ZA IZDAVANjE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA, PODNOSI SE NA OBRASCIMA KOJI SU PROPISANI OVOM UREDBOM.

Član 20.

OVA UREDBA STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, OSIM ODREDBE ČLANA 6. OVE UREDBE KOJA SE PRIMENjUJE OD 1. JANUARA

2018. GODINE.Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print