Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Email Print
09.05.2017.

Akcioni plan za sprovođenje strategije - Tekst propisa


Redni broj Cilj Aktivnosti Vremenski
okvir
Odgovorna institucija Indikatori Komentar
Poglavlje II
Međuinstitucionalna saradnja
1 Unapređenje saradnje sa OLAF-om 1.1. Priprema predloga teksta Sporazuma Pripremljen predlog teksta Sporazuma o saradnji između Ministarstva finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS i OLAF-a
1.2. Usaglašavanje teksta Sporazuma o saradnji između Ministarstva finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS i OLAF-a Q4 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Finalni tekst Predloga sporazuma o saradnji usaglašen sa OLAF - om
1.3. Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Ministarstva finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS i OLAF Q4 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Potpisan Sporazum o saradnji između Ministarstva finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS i OLAF-a
1.4. Održavanje redovnih sastanaka sa OLAF-om (najmanje dva puta godišnje) Kontinuirana
aktivnost
Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izveštaji sa sastanaka
2 Unapređenje saradnje između Ministarstva finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS i državnih organa i institucija čiji su predstavnici članovi AFKOS Mreže 1.1. Priprema predloga teksta Sporazuma o saradnji između Ministarstva finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS i državnih organa i institucija čiji su predstavnici članovi AFKOS Mreže Q3 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS / državni organi i institucije iz AFKOS Mreže Pripremljen predlog teksta Sporazuma o saradnji između Ministarstva finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS i državnih organa i institucija čiji su predstavnici članovi AFKOS Mreže
1.2. Usaglašavanje teksta Sporazuma o saradnji između Ministarstva finansija, Sektro za kontrolu javnih sredstava, AFKOS i državnih organa i institucija čiji su predstavnici članovi AFKOS Mreže Q3 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS / državni organi i institucije iz AFKOS Mreže Tekst Sporazuma o saradnji usaglašen između Ministarstva finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS-a i državnih organa i institucija čiji su predstavnici članovi AFKOS Mreže
1.3. Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Ministarstva finansija, Sektro za kontrolu javnih sredstava, AFKOS i državnih organa i institucija čiji su predstavnici članovi AFKOS Mreže Q3 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS / državni organi i institucije iz AFKOS Mreže Potpisan Sporazum o saradnji između Ministarstva finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS i državnih organa i institucija čiji su predstavnici članovi AFKOS Mreže
Poglavlje III
Prevencija u cilju sprečavanja nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima EU
1 Upoznavanje državnih službenika kroz obuke sa značajem prevencije nepravilnosti u IPA programima 1.1. Analiza potreba za obukama Q4 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izrađena Analiza potreba za obukama
1.2. Izrada Godišnjeg plana obuka na osnovu prethodno urađene analize Q4 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izrađen Godišnji plan obuka
1.3. Implementacija Godišnjeg plana obuka Kontinuirana aktivnost od usvajanja Strategije Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Sprovedene obuke iz Godišnjeg plana obuka U skladu sa iskazanim potrebama i zahtevima posla/godišnjeg plana obuka zavisiće intenzitet i obimnost aktivnosti. Na ove aktivnosti jak uticaj će imati i osposobljenost i broj uključenih državnih službenika
1.4. Izrada izveštaja/Analize efekata sprovedenih obuka Na kraju Q1 tekuće godine za prethodnu godinu Ministarsvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izrađen izveštaj/Analiza Izrađenom Analizom efekata sprovedenih obuka stiče se uvid u stepen stečenih znanja i veština državnih službenika u sistemu sprečavanja i prevcenije nepravilnosti i prevara, kao i potreba za unapređenje godišnjeg plana obuka
2 Sprovođenje politike upravljanja rizikom u kontekstu prevencije nepravilnosti i prevara sa sredstvima EU 2.1. Identifikacija svih tela koja učestvuju u upravljanju sredstvima EU i krajnjih korisnika radi sprovođenja politike upravljanja rizikom Q4 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Identifikovana sva tela i krajnji korisnici
2.2. Upoznavanje svih tela koja učestvuju u upravljanju sredstvima EU i krajnjih korisnika sa potrebom definisanja rizika i njihovim ulogama u procesima Q4 2018 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Sprovedeno informisanje i uključivanje svih tela koja učestvuju u upravljanju sredstvima EU u procese i krajnjih korisnika (prezentacije, sastanci, informacije...)
2.3. Pripremne aktivnosti za analizu rizika svih tela koja učestvuju u upravljanju sredstvima EU radi definisanja područja rizika od nepravilnosti i prevara Q4 2018 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Prikupljene informacije o rizicima svih tela koja učestvuju u upravljanju sredstvima EU radi definisanja područja rizika od nepravilnosti i prevara
2.4. Analiza rizika svih tela koja učestvuju u upravljanju sredstvima EU radi definisanja područja rizika od nepravilnosti i prevara Q4 2018 Ministarsvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izrađena Analiza
2.5. Izrada predloga mera za upravljanje rizicima Q1 2019 Ministarsvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izrađena Analiza
2.6. Izrada Metodologije upravljanja rizicima u vezi sa pojavom nepravilnosti i prevara Q2 2019 Ministarsvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izrađena Metodologija upravljanja rizicima u vezi sa pojavom nepravilnosti i prevara
2.7. Redovna analiza i održavanje nivoa svesti o značaju politike upravljanja rizicima u kontekstu prevencije prevara i nepravilnosti Kontinuirana aktivnost Ministarsvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Održani sastanci sa svim telima koja učestvuju u upravljanju sredstvima EU (minimum dva puta godišnje)
2.8. Praćenje sprovedenih korektivnih mera Na kraju Q1 tekuće godine za prethodnu godinu Ministarsvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izveštaj o praćenju sprovedenih korektivnih mera koji se dostavlja AFKOS Mreži
3 Osigurati delotvornu unutrašnju i spoljnu komunikacijy u vezi za mehanizmima za suzbijanje nepravilnosti i prevara 3.1. Održavanje redovnih sastanaka AFKOS Mreže Kontinuirana aktivnost Ministarsvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Održani planirani sastanci AFKOS Mreže
4 Podizanje nivoa svesti i znanja javnosti o značaju zaštite finansijskih interesa EU, kao zaštite finansijskih interesa Republike Srbije 4.1. Saradnja sa medijima i upoznavanje javnosti sa zaštitom finansijskih interesa EU, a samim tim i zaštitom finansijskih interesa Republike Srbije Kontinuirana aktivnost od usvajanja Strategije Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izdata saopštenja, publikovane brošure, objavljene informacije (sajt Ministarstva, javna glasila...)
4.2. Sprovođenje kampanje u cilju podizanja nivoa svesti i znanja o značaju zaštite finansijskih interesa EU, a samim tim i finansijskih interesa Republike Srbije u javnosti, kroz učešće u javnim tribinama, seminarima, konferencijama Kontinuirana aktivnost od usvajanja Strategije Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Aktivno učestvovanje na javnim tribinama, seminarima, konferencijama koje se tiču borbe protiv korupcije U saradnji sa svim relevantnim institucijama i telima koji su uključeni u zaštitu finansijskih interesa EU, a sa time i finansijskih interesa Republike Srbije
4.3. Izrada promotivnog materijala Kontinuirana aktivnost od usvajanja Strategije Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izrađen promotivni materijal
4.4. Održavanje konferencija u saradnji sa OLAF-om Kontinuirana aktivnost od usvajanja Strategije Ministarsvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Održane konferencije
4.5. Izrada publikacije/brošure na godišnjem nivou (opis trenutnog stanja, napredak, naredni koraci i mere) Na kraju Q1 tekuće godine za prethodnu godinu Ministarsvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izrađena publikacija/brošura
Upravljanje nepravilnostima
1 Uspostavljanje odgovorajućeg zakonodavnog okvira za finansijsku inspekciju usklađenu sa internom finansijskom kontrolom u javnom sektoru 1.1. Analiza trenutne situacije - procena pravnog okvira i administrativnih kapaciteta u cilju obezbeđivanja funkcionalne finansijske inspekcije Q2 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava - AFKOS i Budžetska inspekcija Izrađena analiza
1.2. Izmena relevantnih zakonodavnih akata Q4 2017 Ministarstvo finansija Izmenjena relevantna zakonska akta
1.3. Izrada mape puta za upodobljavanje metodologije Budžetske inspekcije za sredstva nacionalnog budžeta sa AFKOS-om Q4 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava - AFKOS i Budžetska inspekcija Izrađena mapa puta
1.4. Usvajanje mape puta za integraciju Budžetske inspekcije za sredstva nacionalnog budžeta sa AFKOS-om Q4 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava - AFKOS i Budžetska inspekcija Usvojena mapa puta
2 Obezbeđivanje efikasnog i odgovarajućeg kontrolnog okvira u sistemu upravljanja fondovima EU u slučajevima pojave nepravilnosti i prevara. 2.1. Analiza postojećih procedura za upravljanje nepravilnostima u okviru sistema indirektnog upravljanja pretpristupnim fondovima EU Q2 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Urađena analiza
2.2. Unapređenje procedura za upravljanje nepravilnostima u okviru sistema indirektnog upravljanja pretpristupnim fondovima EU Q4 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS i NAO Ukazivanje za potrebom unapređenja postojećih procedura i, shodno tome, unapređenje istih kroz potvrdu od strane NAO
3 Jačanje AFKOS-a, kvalitativno i kvantitativno , radi preduzimanja administrativnih provera prijavljenih nepravilnosti u postupanju sa finansijskim sredstvima EU 3.1. Analiza obima posla (WLA - Work Load Analisis) uzimajući u obzir potrebu praćenja sprovođenja finansijskih sredstava EU bez obzira na metod sprovođenja i preduzimanja administrativnih provera prijavljenih nepravilnosti u vezi sa istim Q3 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izrađen Predlog izmene Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu finansija
3.2. Povećanje broja izvršilaca u Ministarstvu finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS radi praćenja sprovođenja finansijskih sredstava EU bez obzira na metod sprovođenja i preduzimanja administrativnih provera prijavljenih nepravilnosti u vezi sa istim Q4 2017 za 5 izvršilaca
Q4 2018 za 4 izvršilaca
Q2 2019 za 2 izvršilaca
Ministarstvo finansija Povećan broj izvršilaca u AFKOS-u
3.3. Ovladavanje zaposlenih u Ministarstvu finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS različitim metodama sprovođenja finansijske pomoći EU (pravila i procedure) Q4 2017 Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Zaposleni u Ministarstvu finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS "vladaju" različitim metodama sprovođenja finansijske pomoći EU (pravila i procedure)
3.4. Jačanje administrativnih kapaciteta AFKOS - a u cilju adekvatnog sprovođenja administrativnih provera prijavljenih nepravilnosti u vezi sa sredstvima EU kroz saradnju sa OLAF - om i različite seminare i obuke Kontinuirana aktivnost Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Zaposleni u Ministarstvu finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS obučeni za sprovođenje administrativnih provera prijavljenih nepravilnosti u postupanju sa finansijskim sredstvima EU bez obzira na metod sprovođenja
3.5. Izrada operativnih procedura Ministarstva finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS za sprovođenje administrativnih provera prijava nepravilnosti u vezi sa sredstvima EU Kontinuirana aktivnost Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izrađene Operativne procedure
Istrage krivičnih dela i krivični postupci
1 Usklađivanje pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije radi unapređenja normativnog okvira podobnog za efikasno otkrivanje, krivično gonjenje i suđenje 1.1. Analiza pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije iz ove oblasti Q3 2017 Ministarstvo pravde Urađena analiza
1.2.Izmeniti pravni okvir za borbu protiv korupcije u skladu sa sveobuhvatnom analizom anti-koruptivnog zakonodavstva o usklađenosti sa pravom EU i međunarodnim standardima, radi identifikovanja nedostataka domaćeg pravnog okvira za borbu protiv korupcije Q3 2018 Ministarstvo pravde Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku u Narodnoj skupštini Veza Akcionim planom za PP 23
1.3. Analiza organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u svrhu postizanja efikasnosti i jačanja nezavisnosti svih relevantnih institucija Q3 2019 Ministarstvo pravde Tekst usaglašen Veza Akcionim planom za PP 23
2 Unapređenje kapaciteta nadležnih institucija za efikasno otkrivanje, krivično gonjenje i suđenje za ova krivična dela kroz obuke 2.1. Izrada godišnjeg programa obuke Kontinuirana aktivnost Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo i Državno veće tužilaca, kao i druge relevantne institucije Izrađen godišnji program obuke
2.2. Sprovođenje obuka prema godišnjem planu Kontinuirana aktivnost Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Pravosudna akademija, Republičko javno tužilaštvo i Državno veće tužilaca, kao i druge relevantne institucije Sprovedene obuke prema godišnjem planu
3 Unapređenje mehanizama međuinstitucionalne i međunarodne saradnje 3.1. Održavanje redovnih sastanaka institucija uključenih u sprovođenje istraga krivičnih dela i krivičnih postupaka Kontinuirana aktivnost Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo, Agencija za borbu protiv korupcije, kao i druge relevantne institucije Održani sastanci
3.2. Potpisivanje sporazuma o međusobnoj saradnji i koordinaciji Kontinuirana aktivnost Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo, Agencija za borbu protiv korupcije, kao i druge relevantne institucije Potpisan Sporazum
3.3. Učestvovanje u radu tela međunarodnih inicijativa, mreža i stručnih skupova i obuka Kontinuirana aktivnost Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo, Agencija za borbu protiv korupcije, kao i druge relevantne institucije Održani sastanci
Izveštavanje o nepravilnostima
1 Praćenje izveštavanja kroz Informacioni sistem za upravljanje nepravilnostima (IMS) 1. Praćenje izveštavanja kroz Informacioni sistem za upravljanje nepravilnostima (IMS) Kontinuirana aktivnost Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Analize, izveštaji i sprovedene administrativne provere
Izveštavanje o nepravilnostima
1 Jačanje mehanizama za povraćaj sredstava 1.1. Izvršiti sveobuhvatnu analizu u vezi sa mehanizmom za povraćaj sredstava radi identifikovanja nedostataka pravnog okvira Q3 2017 Ministarstvo finansija Izrađena analiza
1.2. Izrada predloga izmena pravnog okvira u skladu sa rezultatima analize Q4 2017 Ministarstvo finansija Izrađen predlog
POGLAVLJE IV
Praćenje sprovođenja strategije i Akcionog plana
1 Uspostavljanje jedinstvenog sistema za praćenje i ocenjivanje napretka i sprovođenje ove strategije 1.1. Praćenje sprovođenja redovnih aktivnosti iz Strategije Od usvajanja Strategije kontinuirana aktivnost Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Aktivnosti redovno ažurirane i izrađen izveštaj o sprovođenju ciljeva i aktivnosti iz Strategije
1.2. Izrada izveštaja o sprovođenju ciljeva i aktivnosti iz Strategije na godišnjem nivou Na kraju Q1 tekuće godine za prethodnu godinu Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, AFKOS Izrađen Izveštaj


Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print