Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Email Print
04.10.2016.

PRILOG 2 - PREDLOG IZMENA I DOPUNA ODREDABA KOJIMA SE UREĐUJU PREKRŠAJI - Tekst propisa


Prekršajni nalog

Član 125.

Za prekršaje kojima je ovim zakonom predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, izdaje se prekršajni nalog. Ovlašćeno lice u Agenciji izdaje javnom funkcioneru, organu javne vlasti, drugom pravnom licu, preduzetniku ili odgovornom licu u organu javne vlasti ili drugom pravnom licu prekršajni nalog za plaćanje novčane kazne. Na uslove i način izdavanja, sadržinu i dostavljanje prekršajnog naloga primenjuje se zakon kojim se uređuju prekršaji.

Prekršaji

Član 126.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj javni funkcioner ako:

1) prenese svoja upravljačka prava u privrednom društvu na pravno ili fizičko lice koje nije povezano lice do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 49. stav 1;
2) Agenciji dostavi podatke o licu na koje je preneo upravljačka prava i dokaze o tom prenosu do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 49. stav 2;
3) odredi poslovođu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzetnika, do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 51. 4) preda poklon organu u kome je na javnoj funkciji do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 60. stav 4.;
5) pismeno obavesti organ javne vlasti u kome je na javnoj funkciji i Agenciju o događaju iz člana 63. stav 1. do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 63. stav 2.;
6) o primljenom poklonu pismeno obavesti organ javne vlasti u kome je na javnoj funkciji do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 64. stav 1.;
7) podnese Izveštaj ili obaveštenje Agenciji do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 70. st. 1. i 2. i članu 71. st. 1. i 3.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj lice kome je prestala javna funkcija, ako podnese izveštaj Agenciji do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 70. stav 3. i članu 71. stav 4.

Član 127.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj organ javne vlasti ako:

1) dostavi sve podatke i dokumente koji su Agenciji potrebni za vršenje njene nadležnosti do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 34. stav 1.;
2) preda izvod ili kopiju iz službene evidencije i dokumentacije do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 35. stav 2.;
3) preda kopiju evidencije poklona za prethodnu kalendarsku godinu do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 66. stav 1.
4) obavesti Agenciju o izboru, postavljenju ili imenovanju javnog funkcionera ili o prestanku javne funkcije do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 69. stav 1. i stav 2;

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se odgovorno lice u organu javne vlasti.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj iz stava 1. tačka 1. i tačka 2. ovog člana i drugo pravno lice.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 1. i 2. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara i odgovorno lice u drugom pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 1. i 2. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000 dinara i preduzetnik.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj pravno lice u kome javni funkcioner ili član porodice ima udeo ili akcije preko 20% ako obavesti Agenciju o učešću u postupku javne nabavke, odnosno drugom postupku do 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 52. stav 1.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu u kome javni funkcioner ili član porodice ima udeo ili akcije preko 20% koje obavesti Agenciju o učešću u postupku javne nabavke, odnosno drugom postupku do 120 dana nakon isteka roka predviđenog u članu 52. stav 1.

Član 128.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj organ javne vlasti ako:

1) ne dostavi plan integriteta i odluku o njegovom usvajanju, u roku propisanom Uputstvom za izradu i sprovođenje planova integriteta (član 110. stav 1.);
2) ne dostavi izveštaj o sprovođenju plana integriteta, u roku propisanom Uputstvom za izradu i sprovođenje planova integriteta (član 110. stav 1.);
3) ne dostavi izveštaj o sprovođenju strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije, u predviđenom roku (član 113. stav 1.);
3) ne obavesti Agenciju o tome šta je preduzeo da bi otklonio uočene propuste u predviđenom roku (član 114. stav 4.);
4) ne obavesti Agenciju o tome šta je preduzeo radi otklanjanja rizika od korupcije u predviđenom roku (član 119. stav 3.);
5) pismeno ne izvesti Agenciju, na zahtev Agencije, o sprovođenju obuka, u predviđenom roku (član 121. stav 4.). Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se odgovorno lice u organu javne vlasti.

Član 129.

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj javni funkcioner:

1) ako postupi suprotno odredbama člana 38.;
2) ako postupi suprotno odredbi člana 40. stav 1;
3) ako obavlja drugi posao, a između javne funkcije i drugog posla postoji odnos zavisnosti ili drugi odnos koji ugrožava ili bi mogao da ugrozi nepristrasnost javnog funkcinera ili ugled javne funkcije, ili ako obavlja drugi određeni posao iako je zakonom ili drugim propisom zabranjeno da javni funkcioner obavlja taj posao (član 44. stav 1.);
4) savetuje pravna i fizička lica u vezi s javnom funkcijom na kojoj se nalazi (član 45.);
5) ako je zastupnik ili član organa pravnog lica u privatnoj svojini ili vrši upravljačka prava u njemu (član 46.);
6) ako je član organa udruženja, a između javne funkcije i članstva u organu udruženja postoji odnos zavisnosti ili drugi odnos koji ugrožava ili bi mogao da ugrozi nepristrasnost javnog funkcionera ili ugled javne funkcije ili je član organa određenog udruženja iako je zakonom ili drugim propisom zabranjeno da javni funkcioner bude član organa tog udruženja (član 47.);
7) ako je suprotno zakonu član ili obavlja funkciju u političkom subjektu ili ako koristi javnu funkciju i javne resurse u korist ili na štetu promocije političkog subjekata, ili ako učestvuje u aktivnostima političkog subjekta u svojstvu javnog funkcionera ili ako nedvosmisleno ne predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa javne vlasti u kome je javni funkcioner ili stav političkog subjekta (član 48. st. 1, 2. i 4.);
8) ako ne prenese svoja upravljačka prava u privrednom društvu na pravno ili fizičko lice koje nije povezano lice u roku od 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 49. stav 1;
9) ako Agenciji ne dostavi podatke o licu na koje je preneo upravljačka prava i dokaze o tom prenosu u roku od 120 dana posle isteka roka predviđenog u članu 49. stav 2;
10) ako suprotno zakonu daje uputstva ili naloge licu na koja je preneo upravljačka prava, ili na bilo koji drugi način utiče na vršenje prava i obaveza u privrednom društvu (član 49. stav 4.);
11) ako ne odredi poslovođu, prema zakonu kojim se uređuje pravni položaj preduzetnika, u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog u članu 51;
12) ako o nedozvoljenom uticaju kome je izložen odmah pismeno ne obavesti Agenciju (član 53. stav 1.);
13) ako je suprotno zakonu na dve ili više javnih funkcija (član 56. stav 1.);
14) ako primi poklon suprotno članu 59.;
15) Ako organu javne vlasti u kome je na javnoj funkciji ne preda prigodni ili protokolarni poklon u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog u članu 60. stav 4.;
16) ako zadrži u svojini prigodni ili protokolarni poklon čija vrednost prelazi iznos 10% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji ili prigodne ili protokolarne poklone čija ukupna vrednost u toku kalendarske godine prelazi iznos jedne prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji (član 61. stav 1.);
17) ako pismeno ne obavesti organ javne vlasti u kome je na javnoj funkciji i Agenciji o događaju iz člana 63. stav 1. u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog u članu 63. stav 2.;
18) ako pismeno ne obavesti organ javne vlasti u kome je na javnoj funkciji o primljenom poklonu u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog u članu 64. stav 1.;
19) ako ne podnese Agenciji Izveštaj ili obaveštenje u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog u članu 70. st. 1. i 2. i članu 71. st. 1. i 3. 20) ako ne ispuni obavezu vraćanja imovinske koristi, u predviđenom roku (član 94. stav 1.).

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj javni funkcioner koji podnosi Izveštaj na zahtev Agencije, ako Agenciji ne podnese Izveštaj u roku koji je ona odredila (član 72. stav 3.).

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj lice kome je prestala javna funkcija:

1) ako postupi suprotno odredbama člana 55.;
2) ako ne podnese izveštaj Agenciji u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog u članu 70. stav 3. i članu 71. stav 4.
3) ako ne ispuni obavezu vraćanja imovinske koristi, u predviđenom roku (član 94. stav 1.).

Član 130.

Novčanom kaznom od 500.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj organ javne vlasti:

1) ako ne dostavi sve podatke i dokumente koji su Agenciji potrebni za vršenje njene nadležnosti u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog u članu 34. stav 1.;
2) ako suprotno zakonu Agenciji ne omogući neposredan i neometan pristup službenoj evidenciji i dokumentaciji (član 35. stav 1.);
3) ako ne preda izvod ili kopiju iz službene evidencije i dokumentacije u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog u članu 35. stav 2.;
4) ako ne preda kopiju evidencije poklona za prethodnu kalendarsku godinu u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog u članu 66. stav 1.;
5) ako ne obavesti Agenciju o izboru, postavljenju ili imenovanju javnog funkcionera ili o prestanku javne funkcije u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog u članu 69. stav 1. i stav 2;
6) ako ne saopšti Agenciji kako je postupio po preporuci, u predviđenom roku (član 92. stav 2.).

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj iz stava 1. tačka 1, 2. i 3. ovog člana i drugo pravno lice.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj pravno lice u kome javni funkcioner ili član porodice ima udeo ili akcije preko 20% ako ne obavesti Agenciju o učešću u postupku javne nabavke, odnosno drugom postupku u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog članom 52. stav 1. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 100.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice u organu javne vlasti.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 1, 2. i 3. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100. 000 dinara do 150.000 dinara i odgovorno lice u drugom pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 1, 2. i 3. ovog člana kazniće se novčanom kaznom novčanom kaznom od 100.000 dinara do 150.000 dinara i preduzetnik.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu u kome javni funkcioner ili član porodice ima udeo ili akcije preko 20% ako ne obavesti Agenciju o učešću u postupku javne nabavke, odnosno drugom postupku u roku od 120 dana po isteku roka predviđenog u članu 52. stav 1.

Član 131.

Novčanom kaznom od 200.000 dinara do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj organ javne vlasti ako ne obavesti Agenciju o tome šta je preduzeo (član 53. stav 4. i član 98. stav 2.);

Novčanom kaznom od 20.000 dinara do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu javne vlasti koji ne obavesti Agenciju o tome šta je preduzeo (član 53. stav 4. i član 98. stav 2).

Član 132.

Novčanom kaznom od 20.000 dinara do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj član porodice i fizičko lice koje je povezano lice, ali nije i član porodice:

1) ako primi poklon suprotno članu 59.;
2) ako ne dostavi na način koji odredi Agencija i u predviđenom roku podatke o svojoj imovini i prihodima (član 80. stav 3.).

Za prekršaj iz stava 1. tačke 2. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100.000 dinara do 150.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu koje je povezano lice.

Za prekršaj iz stava 1. tačke 2. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500.000 dinara do 2.000.000 dinara pravno lice koje je povezano lice.

Član 133.

Novčanom kaznom od 1.000.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka i druga finansijska institucija ako, na zahtev Agencije i u predviđenom roku, ne dostavi sve tražene podatke (član 79. stav 1.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100.000 dinara do 150.000 dinara odgovorno lice u banci i drugoj finansijskoj instituciji.

Član 134.

Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim zakonom ne može se pokrenuti ako protekne pet godina od dana kada je prekršaj učinjen.


Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print