Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Email Print
04.10.2016.

PRILOG 1 - PREDLOG ZA IZMENE I DOPUNE ODREDABA O OBUKAMA U OBLASTI BORBE PROTIV KORUPCIJE I JAČANJA INTEGRITETA SA OBRAZLOŽENJEM - Tekst propisa


Obuka u oblasti borbe protiv korupcije i jačanja integriteta

Član 121.

Agencija donosi i objavljuje program obuke u oblasti borbe protiv korupcije i jačanja integriteta za zaposlene u organima javne vlasti.

Cilj sprovođenja obuke je jačanje etike i integriteta zaposlenih u organima javne vlasti.

Agencija donosi i objavljuje uputstvo za obuku koje sadrži i rokove za njeno sprovođenje i način i postupak provere stručne osposobljenosti lica koja će sprovoditi obuku.

Agencija može da sprovodi obuke zaposlenih u organima javne vlasti, subjektima iz privatnog sektora i organizacijama civilnog društva, u skladu sa godišnjim planom obuke.

Član 122.

Agencija utvrđuje sadržaj obuke koja se sprovodi na daljinu i objavljuje ga na svojoj internet prezentaciji.

Agencija vodi evidenciju lica koja pohađaju obuku koja se sprovodi na daljinu.

Bližu sadržinu i obrazac evidencije propisuje Agencija.

Odgovornost za sprovođenje obuke

Član 123.

Organi javne vlasti dužni su da omoguće sprovođenje obuke zaposlenih i rukovodilaca putem obuke koja se sprovodi na daljinu, odnosno obuke koju će vršiti lica kojima je izdata licenca, u skladu sa programom obuke i uputstvom za obuku, za šta je odgovoran rukovodilac organa javne vlasti.

Zaposleni u organima javne vlasti dužni su da pohađaju obuku, u skladu sa uputstvom za obuku.

Ukoliko zaposleni u organima javne vlasti ne pohađaju obuku koja im je omogućena u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatraće se da su učinili povredu radne dužnosti, prema zakonima koji uređuju njihova prava i dužnosti.

Agencija prati sprovođenje obuke u organima javne vlasti koji su dužni da je, na njen zahtev, pismeno izveste o sprovođenju obuke u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Provera stručne osposobljenosti i izdavanje licenci

Član 124.

Provera stručne osposobljenosti lica koja će sprovoditi obuku u oblasti borbe protiv korupcije i jačanja integriteta za zaposlene u organima javne vlasti vrši se teorijskim i praktičnim testiranjem.

Licencu za sprovođenje obuke u oblasti borbe protiv korupcije i jačanja integriteta za zaposlene u organima javne vlasti može da dobije fizičko lice koje ispunjava sledeće uslove: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci; da nije osuđivano za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti i da mu nije ranije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa, odnosno da mu nije otkazan ugovor o radu jer je svojom krivicom učinio povredu radne obaveze.

Direktor Agencije rešenjem izdaje licencu licima koja su položila testove provere stručne osposobljenosti.

Komisija za proveru stručne osposobljenosti

Član 125.

Proveru stručne osposobljenosti lica koja će sprovoditi obuku u oblasti borbe protiv korupcije i jačanja integriteta za zaposlene u organima javne vlasti vrši komisija za proveru stručne osposobljenosti koju imenuje direktor Agencije.

Komisija za proveru stručne osposobljenosti ima tri člana, i to: jednog stručnjaka za pitanja etike, koga predlaže filozofski fakultet, smer Filozofija; jednog stručnjaka za kodeks ponašanja, koga predlaže telo zaduženo za praćenje kodeksa ponašanja zaposlenih u organima državne uprave i jednog stručnjaka za izvođenje obuka, koga predlaže Agencija za borbu protiv korupcije.

Član Komisije za proveru stručne osposobljenosti imenuje se na tri godine, a svaki član Komisije ima svog zamenika.

Isto lice može da bude imenovano za člana Komisije za proveru stručne osposobljenosti najviše dva puta.

Člana Komisije za proveru stručne osposobljenosti koji je stručnjak za pitanja etike predlažu sukcesivno, na svake tri godine, sledećim redosledom: Filozofski fakultet u Beogradu, Filozofski fakultet u Novom Sadu i Filozofski fakultet u Nišu.

Članovi Komisije za proveru stručne osposobljenosti imaju pravo na naknadu za rad, čiju visinu određuje direktor Agencije.

Na imenovanje i status zamenika članova Komisije za proveru stručne osposobljenosti primenjuju se ista pravila kao i za članove ove komisije.

Prestanak dužnosti u Komisiji za proveru stručne osposobljenosti

Član 126.

Dužnost člana Komisije za proveru stručne osposobljenosti prestaje kad protekne vreme na koje je imenovan, ako podnese pismenu ostavku, navršenjem radnog veka ili razrešenjem.

Član Komisije za proveru stručne osposobljenosti razrešava se ako obavlja poslove suprotno odredbama ovog zakona, ili ako je osuđen za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Član Komisije za proveru stručne osposobljenosti koji je imenovan među državnim službenicima razrešava se i ako prestane da bude državni službenik, ili mu konačnim rešenjem bude izrečena disciplinska kazna.

Protiv rešenja o razrešenju žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor.

Oduzimanje licence

Član 127.

Direktor Agencije rešenjem oduzima licencu licu koje:

1) prestane da ispunjava uslove iz člana 124. stav 2. ovog člana;
2) obavlja poslove lica za sprovođenje obuke u oblasti borbe protiv korupcije i jačanja integriteta za zaposlene u organima javne vlasti suprotno odredbama ovog zakona, odnosno ne ispunjava svoje obaveze predviđene ovim zakonom.

Član 128.

Protiv rešenja iz člana 124. i člana 127. ovog zakona nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Obaveze lica koja sprovode obuku i vođenje evidencije

Član 129.

Lica koja sprovode obuku u oblasti borbe protiv korupcije i jačanja integriteta za zaposlene u organima javne vlasti dužni su da kvartalno i pismeno izveštavaju Agenciju o sprovođenju obuka, u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Agencija vodi evidenciju lica koja poseduju licencu za sprovođenje obuke u oblasti borbe protiv korupcije i jačanja integriteta za zaposlene u organima javne vlasti.

Bližu sadržinu i obrazac evidencije propisuje Agencija.

Podaci iz evidencije lica koja poseduju licencu za sprovođenje obuke u oblasti borbe protiv korupcije i jačanja integriteta za zaposlene u organima javne vlasti su javni.

Obrazloženje

Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i pratećim Akcionim planom predviđena je, pored ostalog, izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u delu koji se odnosi na uvođenje obaveze pohađanja obuke o etici i integritetu za sve zaposlene u javnom sektoru, uključujući i funkcionere.

S obzirom na to da ova ciljna grupa broji više od pola miliona zaposlenih, a da Agencija raspolaže ograničenim kadrovskim kapacitetima, trebalo je osmisliti najefikasniji način koji će omogućiti dostupnost obuke svim zaposlenima u javnom sektoru.

Kako bi ostvarila ovaj cilj, predloženo je da Agencija vrši obuku u organima javne vlasti na dva načina: putem obuke na daljinu (online obuke) i obuke koju će izvoditi lica kojima je izdata licenca.

Obuka na daljinu omogućava da na efikasan i ekonomičan način sadržaj obuke bude dostupan ciljnoj grupi u svakom trenutku.

S druge strane, licenciranje lica koja će izvoditi obuku, a koje će vršiti stručna komisija na osnovu teorijskog i praktičnog testiranja, obezbeđuje garancije kvaliteta budućeg izvođenja obuke.

Predloženo rešenje, koje podrazumeva licenciranje lica koja će izvoditi obuku, formulisano je po uzoru na već postojeće zakonske modele koji su se pokazali kao realno izvodljivi i efikasni.

Važno je napomenuti da odgovornost za pohađanje obuke snose i rukovodilac organa javne vlasti, koji je dužan da omogući uslove ze njeno izvođenje, ali i svaki zaposleni ponaosob, te su u skladu s tim predviđene i odgovarajuće sankcije.

Svi detalji vezani za sprovođenje oba načina obuke zaposlenih u organima javne vlasti biće detaljno uređeni uputstvom.


Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print