Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
24.01.2018.

Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa.

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017 i 3/2018 - ispr.)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se republičke administrativne takse (u daljem tekstu: taksa).

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) "zahtev" jeste predlog, prijava, molba i drugi podnesak, uključujući i podneske podnete na obrascu, odnosno saopštenje koje se upućuje organu, kao i usmeno obraćanje organu, kojim se pokreće postupak kod organa;

2) "DKP" jeste diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu;

3) "organi" jesu institucije, državni organi i organizacije, organi pokrajinske autonomije i lokalne samouprave kada vrše poverene poslove, kao i preduzeća, privredna društva i druge organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

4) "Tarifa" jeste Tarifa republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog zakona;

5) "konzularne takse" jesu takse koje se plaćaju za spise i radnje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije.

[ČLAN 1 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 2

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju se takse po odredbama ovog zakona.

Iznosi taksi propisani su Tarifom.

Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B.

U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

U Odeljku B Tarife propisane su konzularne takse.

U smislu stava 1. ovog člana ne smatra se spisom ili radnjom uvid u podatke organa koji se vode u elektronskom obliku, odnosno preuzimanje tih podataka putem sredstava elektronske komunikacije.

II OBVEZNIK TAKSE

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 3

Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa, odnosno i lice u čiju korist se izdaje spis, odnosno vrši radnja kod organa.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Član 4

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev nadležnom organu u Republici Srbiji za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje je u Odeljku A Tarife propisana taksa, taksu za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u propisanom iznosu preračunatom u devize, uplaćuje u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: devize), na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, jednom godišnje odlukom utvrđuje i objavljuje vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila tekuće godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize u smislu stava 1. ovog člana.

Preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize vrši se na osnovu objavljenih podataka iz stava 2. ovog člana koji važe u vreme podnošenja zahteva ili podneska, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Odluka iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na zahtev obveznika, DKP daje obaveštenje o preračunatom iznosu takse i računu na koji se taksa plaća, a primljeni zahtev, sa dokazom o uplati propisanog iznosa takse, u smislu stava 1. ovog člana, dostavlja nadležnom organu u Republici, koji po sprovedenom postupku, odnosno izvršenoj radnji doneto rešenje ili drugu ispravu dostavlja DKP radi uručenja stranci.

Po zahtevima obveznika iz stava 1. ovog člana uz koje nije priložen dokaz o uplati propisane takse, nadležni organ u Republici Srbiji neće postupati dok taj dokaz ne primi.

Izuzetno, taksa iz stava 1. ovog člana može se uplatiti u gotovom novcu samo u sledećim slučajevima:

1) kada se zahtev podnosi na dan u kome banke ne rade, odnosno u vreme u koje nijedna banka u tom mestu ne radi;

2) kada zbog svoje poslovne politike banke, koje imaju istovetno sedište kao i DKP, ne mogu da izvrše transfer sredstava podnosioca zahteva sa računa druge finansijske institucije na devizni račun DKP;

3) kada propisi strane države zabranjuju gotovinsku uplatu podnosioca zahteva kod banke i prenos tih sredstava na račun DKP;

4) kada državljani Republike Srbije u inostranstvu borave privremeno (turistički, sezonski rad, razmena studenata i sl.), odnosno imaju status nerezidenta, pa im propis odnosne države, zbog neposedovanja odgovarajućih ličnih dokumenata države u kojoj borave, ne dozvoljava otvaranje računa kod finansijskih institucija;

5) kada postoje drugi razlozi koji u pojedinim zemljama onemogućavaju uplatu takse na devizni račun DKP, a zahtevano izdavanje spisa ili izvršenje radnje opravdano je sa stanovišta zaštite interesa državljana Republike Srbije.

U slučajevima iz stava 7. ovog člana DKP je dužan da uplatiocu takse izda potvrdu o uplati i da zaprimljeni novac uplati na svoj devizni račun u roku od 48 sati od dana uplate.

DKP je dužan da drugi primerak (kopiju) potvrde iz stava 8. ovog člana mehanički spoji sa zahtevom.

DKP je dužan da o naplaćenoj taksi u gotovom novcu i o izdatim potvrdama iz stava 8. ovog člana vodi evidenciju.

Član 4a

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje se, po odredbama ovog zakona, plaća konzularna taksa, taksu za spise i radnje uplaćuje u propisanom iznosu, na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

U pogledu plaćanja takse iz stava 1. ovog člana u gotovom novcu, shodno se primenjuju odredbe člana 4. st. 7, 8, 9. i 10. ovog zakona.

III NASTANAK TAKSENE OBAVEZE

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 5

Ako Tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

1) za zahteve - u trenutku njihovog podnošenja;

2) za rešenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se zahtev podnosi elektronskim putem taksena obaveza za zahtev i za spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, nastaje po njihovom izdavanju.

Član 6

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

IV NAČIN UTVRĐIVANJA VREDNOSTI PREDMETA RADI PLAĆANJA TAKSE

Član 7

Ako je Tarifom propisano da se taksa plaća prema vrednosti predmeta, osnovica za obračun takse je vrednost predmeta naznačena u zahtevu kojim se pokreće postupak.

Ako vrednost predmeta nije naznačena u zahtevu ili je naznačena manja vrednost od stvarne, vrednost predmeta iz stava 1. ovog člana utvrdiće rešenjem organ koji vodi postupak.

Član 8

Ako se na zahtev obveznika izdaje rešenje, isprava, dokument ili pismeno u više primeraka, za drugi i svaki sledeći primerak plaća se taksa kao za prepis, koja ne može biti veća od takse za prvi primerak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 9

Ako u postupku jedan ili više obveznika podnesu više zahteva koji imaju isti pravni osnov, a donosi se jedno rešenje, taksa se plaća za svaki pojedinačni zahtev, ako Tarifom nije drukčije određeno.

V NAČIN PLAĆANJA TAKSE

Član 10

Taksa se plaća u novcu.

Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji plaćaju se u dinarima, osim u slučaju iz člana 4. ovog zakona, u iznosima propisanim Tarifom, odnosno iznosima usklađenim shodno odredbama člana 28. ovog zakona.

Konzularna taksa plaća se u propisanom iznosu za vrstu deviza u kojoj se uplata vrši, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

Obveznik je dužan da uz zahtev priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio, osim u slučajevima iz člana 4. st. 7. i 8. i člana 4a stav 2. ovog zakona, kada se uplata vrši u gotovom novcu.

Član 11

Taksa se plaća u propisanom iznosu za zahtev i za spise i radnje koje se u vezi sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

U slučaju kad je taksa propisana u procentualnom iznosu, obračunavanje takse vrši se tako što se dinarski iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara, a kod deviznih iznosa tako što se iznos do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Za posebne usluge koje DKP pruži obvezniku u vezi sa podnetim zahtevom (korišćenje telefona, fotokopiranje i sl.) obveznik je dužan da, pored konzularne takse, naknadi prouzrokovane troškove.

Ministar spoljnih poslova bliže uređuje šta se smatra posebnim uslugama i iznose troškova iz stava 3. ovog člana, kao i način evidentiranja prihoda po osnovu konzularnih taksi.

Član 12

U rešenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena, označava se da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena.

Član 13

(Brisan)

Član 14

Ako obveznik koji je dužan da plati taksu, organu neposredno podnese zahtev uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, osim u slučaju uplate u gotovom novcu kod DKP, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva zatražiće od obveznika da podnese dokaz o uplati propisane takse u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse, o čemu se na podnetom zahtevu sačinjava zabeleška.

Ako zahtev, uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja taksi.

Ako obveznik, u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, ne podnese dokaz da je taksa uplaćena u propisanom iznosu, naplata propisane takse i takse za opomenu iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

Ako obveznik iz st. 1. i 2. ovog člana ne podnese dokaz da je propisana taksa, kao i taksa za opomenu, uplaćena, nadležni organ će obavestiti obveznika kada spis bude donet, odnosno radnja izvršena i, ako takse ne budu uplaćene i dokaz o tome dostavljen nadležnom organu, po isteku deset dana od dana obaveštenja obavestiti Poresku upravu i priložiti potrebne dokaze, radi pokretanja postupka prinudne naplate.

Član 15

Za zahteve koji bez priloženog dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stignu poštom iz inostranstva, uručenje zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno saopštenje obvezniku da je radnja izvršena, izvršiće se po prijemu tog dokaza.

Član 16

Taksa u Republici Srbiji se uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Takseni obveznici sa sedištem, odnosno prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji, koji se iz Republike Srbije obraćaju DKP, konzularnu taksu u propisanom iznosu uplaćuju u dinarima, preračunatu po zvaničnom srednjem kursu dinara u odnosu na evro, koji važi na dan uplate takse, na račun iz stava 1. ovog člana.

Prihod od taksi propisanih ovim zakonom pripada budžetu Republike Srbije.

Sredstva od taksi propisanih ovim zakonom uplaćenih na devizni račun DKP, DKP prenosi na račun ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Sredstva od taksi iz stava 4. ovog člana ministarstvo nadležno za spoljne poslove prenosi sa svog računa na račun iz stava 1. ovog člana.

Prenos sredstava iz st. 4. i 5. ovog člana na račun iz stava 1. ovog člana, vrši se u roku od deset dana po isteku meseca u kome je taksa naplaćena.

Član 17

U pogledu povraćaja, kamate, prinudne naplate, zastarelosti i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Rešenje o povraćaju konzularne takse donosi šef DKP u zemlji u kojoj je taksa naplaćena, a izvršava se na teret deviznog računa tog DKP.

VI OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE

Član 18

Oslobađaju se plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 19

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;

5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja uključujući i spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa propisima koji uređuju poljoprivredu, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

6a) spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti;

7) spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

8) spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

12) podneske javnom tužilaštvu;

13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;

15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;

16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;

17) za potvrdu o prijemu zahteva;

18) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova, na osnovu isprava koje solemnizuje javni beležnik, ne smatra se postupkom koji se vodi po službenoj dužnosti, u smislu ovog zakona.

Ako organ nadležan za donošenje spisa, odnosno vršenja radnje, na zahtev obveznika - fizičkog lica, na osnovu dokumentovanih podataka o primanjima obveznika - fizičkog lica i članova njegove uže porodice proceni da obveznik ne može da plati taksu bez štete po svoje nužno izdržavanje ili nužno izdržavanje svoje uže porodice, rešenjem će odlučiti da se taksa do iznosa od 10.000 dinara ne plati, a ako je taksa propisana u iznosu preko 10.000 dinara, odlučiće da se u tom slučaju taksa plati u iznosu koji predstavlja razliku između propisane takse i 10.000 dinara.

U postupku kod DKP, taksa se ne plaća ni za:

1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim običajima;

2) vize iz kurtoazije, odnosno za vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše, službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika Srbija, pod uslovom uzajamnosti.

Član 20

Ako je postupak pokrenut na zahtev više obveznika, od kojih su neki oslobođeni plaćanja takse, taksu u tom postupku plaća obveznik koji nije oslobođen plaćanja takse.

Član 21

Strani državljani, pod uslovom uzajamnosti, imaju prava na takseno oslobođenje za istorodne spise i radnje kao i državljani Republike Srbije u državi čiji je strano lice državljanin.

Član 22

U rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaje bez plaćanja takse, mora se označiti svrha izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse.

Rešenje, isprava, dokument ili pismeno iz stava 1. ovog člana može se koristiti samo u svrhu za koju je izdato.

Čl. 23-27

(Brisano)

VIII POSEBNE ODREDBE

Član 28

Dinarski iznosi taksi iz Odeljka A Tarife usklađuju se godišnje, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa taksi, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objavljuje usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IX KAZNENE ODREDBE

Čl. 29 i 30

(Brisani)

Član 31

Novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu iz člana 2. ovog zakona ako:

1) (brisana)

2) izvrši radnju po podnetom zahtevu, bez dokaza o naplati takse, odnosno troškova za posebne usluge (član 4. stav 6. i član 11. stav 3);

3) u rešenju ili drugoj ispravi, za koju je taksa plaćena, ne označi da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena (član 12);

4) (brisana)

5) ne obavesti obveznika koji je zahtev podneo bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, da je dužan da plati propisanu taksu i da o tome podnese dokaz, odnosno ako taksu ne naplati u propisanom iznosu pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena, odnosno ako u propisanom roku ne obavesti Poresku upravu radi pokretanja postupka prinudne naplate takse (član 14);

6) po zahtevima koji, bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, stignu poštom iz inostranstva, obvezniku uruči zatraženo rešenje ili drugu ispravu, odnosno saopštenje da je radnja izvršena (član 15);

7) u rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaju bez plaćanja takse, ne označi svrhu izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse (član 22. stav 1).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu, ako u postupku pred tim organom omogući korišćenje rešenja, isprave, dokumenta ili pismena koje je, u skladu sa zakonom, izdato bez plaćanja takse, za svrhu za koju nije izdato (član 22. stav 2).

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32

Za spise i radnje u upravnim stvarima i za druge spise i radnje organa za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 33

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike, koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br, 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 44/99, 74/99, 73/2000, 21/2001 i 71/2001).

Član 34

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 49/92, 70/92, 37/93, 44/93, 67/93, 28/94, 30/94, 31/95, 53/95, 39/96 i 42/98);

2) odredbe člana 135. st. 4. i 5. i u stavu 6. tačka 6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 39/2002).

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005)

Član 49

Za taksene obaveze koje su nastale a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 50

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01), osim administrativnih taksa iz Tarifnog broja 112. i Tarifnog broja 114. tačka 2) Odeljka B. Tarife saveznih administrativnih taksa.

Član 51

Dinarski iznosi taksi iz ovog zakona uskladiće se, saglasno članu 28. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03, 53/04 i 42/05), sa stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, računajući od prvog dana narednog meseca od stupanja na snagu ovog zakona do dana sa kojim će se u 2006. godini vršiti godišnje usklađivanje taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od člana 1. ovog zakona, Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan stupanja na snagu ovog zakona, prema podacima Narodne banke Srbije, na osnovu kojih će se do objavljivanja podataka o vrstama deviza i visini zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2006. godine, u smislu člana 1. ovog zakona, propisane takse preračunavati u devize.

Do otvaranja deviznog računa za uplatu takse i objavljivanja podataka za preračunavanje dinarskih iznosa takse u devize u smislu stava 3. ovog člana, obveznici koji kod DKP podnesu zahtev ili podnesak nadležnom organu u Republici Srbiji, za pokretanje postupka odnosno za izvršenje radnje za koju je propisana obaveza plaćanja takse, taksu za spise i radnje plaćaju kod DKP u devizama iz tačke 1. Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje Narodna banka Srbije kupuje i prodaje na deviznom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 23/03 i 32/03), pri čemu se iznos takse propisan Tarifom republičkih administrativnih taksi preračunava u devize primenom zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan podnošenja zahteva, odnosno podneska, a zaokruživanje vrši saglasno članu 1. ovog zakona.

Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 5/2009)

Član 26

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je povoljniji za obveznika.

Član 27

U 2009. godini neće se vršiti usklađivanje taksi, niti donositi odluka kojom se uređuju vrste deviza u kojima se taksa plaća i visina zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2009. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti vrste deviza u kojima se takse iz Odeljka A Tarife plaćaju u devizama i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2010. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, u skladu sa članom 4. ovog zakona.

Odluka iz stava 5. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", do kada će se primenjivati Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize ("Službeni glasnik RS", broj 54/08).

Član 28

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 11. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se odgovarajući propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 29

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01).

Danom početka primene Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", broj 97/08 - u daljem tekstu: Zakon o strancima), u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 35. st. 1. i 2. prestaju da važe.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku A Tarife, Tarifni broj 36. prestaje da važi.

U Odeljku A Tarife, Tarifni broj 37. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku B Tarife, Tarifni broj 8. prestaje da važi.

U Odeljku B Tarife, Tarifni broj 9. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 54/2009)

Član 18

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 19

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 50/2011)

Član 70

Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Član 71

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 72

Izuzetno u 2011. godini, prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 i 35/10), osim dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se, i to: stopom rasta troškova života, za period od 1. maja 2010. godine do 31. decembra 2010. godine, a za period od 1. januara 2011. godine do poslednjeg dana u mesecu u kome ovaj zakon stupa na snagu, indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 73

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife iz člana 72. stav 1. ovog zakona, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz st. 1. i 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 74

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmenama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 93/2012)

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

Član 24

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 25

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2016. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2016. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 3/2018 - ispr.)

Član 77

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 78

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2018. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2018. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 79

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) člana 40. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

2) člana 21. stav 3. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

3) člana 69. stav 3. Zakona o patentima ("Službeni glasnik RS", broj 99/11), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

4) člana 36. stav 11. Zakona o žičarama za transport lica ("Službeni glasnik RS", broj 38/15) kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

5) člana 69. stav 2. Zakona o železnici ("Službeni glasnik RS", br. 45/13 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

6) člana 22. stav 10, člana 23. stav 5, člana 24. stav 6, člana 34. stav 7, člana 39. stav 9, člana 46. stav 11, člana 51. stav 8, člana 56. stav 6, člana 61. stav 5, člana 63. stav 7, člana 66. stav 7, člana 81. stav 5, člana 83. stav 4, člana 86. stav 7. i člana 91. stav 5. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Službeni glasnik RS", br. 104/13, 66/15 - dr. zakon i 92/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

7) člana 18. st. 3, 5. i 6, člana 91. st. 2. i 4, člana 132. stav 5. i člana 165. stav 5. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - dr. zakon, 92/16, 104/16 - dr. zakon), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

8) člana 19. stav 23. i člana 21. stav 8. Zakona o trgovačkom brodarstvu ("Službeni glasnik RS", broj 96/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

9) člana 84e stav 3. i člana 121. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi ("Službeni glasnik RS", br. 87/11, 104/13 i 18/15);

10) člana 174. stav 3, člana 175. i člana 181. stav 2. tačka 12a) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - US, 96/15 i 47/17 - autentično tumačenje), kao i podzakonski propis donet na osnovu člana 181. stav 2. tačka 12a) pomenutog zakona;

11) člana 18. stava 8. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

12) člana 24. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

13) člana 20. stav 20, člana 23. stav 8, člana 25. st. 9. i 10. i člana 39. stav 13. Zakona o udžbenicima ("Službeni glasnik RS", broj 68/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

14) člana 250. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 - dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

15) člana 45. st. 2. i 3. Zakona o tranfuzijskoj medicini ("Službeni glasnik RS", broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

16) člana 63. stav 3. Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji ("Službeni glasnik RS", broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

17) člana 216. st. 2. i 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 107/12 i 105/17 - dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 20. stav 11, Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice u delu koji se odnosi na ovlašćenje Direkcije za železnice da utvrđuje visinu takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se utvrđuje visina takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 58. stav 3, Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja da utvrđuje troškove polaganja stručnog ispita za locmana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se utvrđuje visina troškova polaganja stručnog ispita za locmana.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 54. stav 3. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica i stava 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica, kao i odredba člana 56. stav 4. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova za izdavanje licence iz st. 1. do 3. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za izdavanje licence.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 179. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i stav 3. istog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, kao i odredba člana 189. stav 3. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova za dobijanje naziva primarijus i stav 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za dobijanje naziva primarijus.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 178. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca.

Član 80

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

 

ODELJAK A - TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

 

 

Iznos takse
u dinarima

I. ZAHTEVI

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

310

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se:

 

1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu;

 

2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom;

 

3) (brisana)

 

[3) za zahtev za ostvarivanje prava na premiju, odnosno regres (podsticaj poljoprivredne proizvodnje);]

 

4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja;

 

4a) za zahtev za ostvarivanje prava lica povodom obrade podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

 

5) za zahtev u carinskom postupku;

 

6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3;

 

7) za zahtev za izdavanje pasoša;

 

8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev;

 

9) za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

 

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu

1.530

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom

12.490

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev koji se podnosi Narodnoj banci Srbije za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni propisa koji su iz njene nadležnosti.

 

Tarifni broj 3.

Za zahtev za otkup stana

1.380

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

Tarifni broj 4.

Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja, i to:

 

1) fizičkom licu

1.680

2) pravnom licu

4.590

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

Tarifni broj 5.

(Brisan)

II. PRAVNI LEKOVI

Tarifni broj 6.

Za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

460

NAPOMENA:

 

Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.

 

Taksa za žalbu iz ovog tarifnog broja plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja se ne plaća za žalbu izjavljenu protiv rešenja donesenog u prvom stepenu po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i žalbu izjavljenu zato što prvostepeni organ nije doneo rešenje u propisanom roku po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 7.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju

1.380

Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku

1.680

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja

620

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja

620

Za žalbu na rešenje Poreske uprave [Deviznog inspektorata] doneto u upravnom postupku

1.880

Tarifni broj 8.

Za vanredni pravni lek

2.670

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za vanredni pravni lek u postupku naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

III. REŠENJA

Tarifni broj 9.

Za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

520

NAPOMENA:

 

Ako se rešenje donosi po zahtevu više lica, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju obveznika kojima se rešenje uručuje.

 

Taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

Tarifni broj 10.

Za rešenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

26.720

IV. UVERENJA

Tarifni broj 11.

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

310

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;

 

2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4;

 

3) uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih;

 

4) potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

 

Tarifni broj 12.

Za uverenje o važenju propisa koje se izdaje radi upotrebe u inostranstvu

1.600

V. PREPISI, OVERE I RAZGLEDANJE SPISA

Tarifni broj 13.

Za prepis akta, odnosno spisa, odnosno za overu prepisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, po polutabaku originala

410

Za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala

410

NAPOMENA:

 

Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine.

 

Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg.

 

Ako je prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja.

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja za overu prepisa, izvoda, odnosno uverenja iz matičnih knjiga, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od odgovarajuće takse.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za overu priloga koji se moraju podneti uz zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

Tarifni broj 14.

Za overu svakog potpisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

410

Za overu autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala)

220

NAPOMENA:

 

Ako je rukopis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 2. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 15.

Za razgledanje spisa kod organa, za svaki započeti sat po

360

Tarifni broj 16.

Za overu prevoda:

 

1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 reči

410

2) ako tekst originala sadrži više od 100 reči plaća se, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za svaki ceo ili započet polutabak po

520

Tarifni broj 17.

Za overu punomoćja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

270

VI. OPOMENA

Tarifni broj 18.

Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu

270

VII. SPISI I RADNJE U VEZI SA UPISIMA U REGISTRE

Tarifni broj 19.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, i to:

 

1) po zahtevu za upis u registar

1.530

2) po zahtevu za upis promena u registar

750

3) po zahtevu za brisanje iz registra

1.530

Za uverenje o podacima upisanim u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

750

Tarifni broj 20.

(Brisan)

Tarifni broj 21.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem političkih stranaka, i to za:

1) rešenje po prijavi za upis političke stranke u Registar političkih stranaka

15.450

2) rešenje po prijavi za upis promene podataka u Registar političkih stranaka

12.880

3) rešenje po prijavi za obnovu upisa političke stranke u Registar političkih stranaka

12.880

4) rešenje po prijavi za brisanje iz Registra političkih stranaka

12.880

Za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke

70

Za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci

70

Za uverenje o podacima upisanim u Registar političkih stranaka

1.490

NAPOMENA:

 

(Brisana)

 

Tarifni broj 22.

(Brisan)

Tarifni broj 23.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti sertifikacionih tela

457.810

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.290

3) rešenje o upisu promene podataka u Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.290

4) rešenje o brisanju sertifikacionih tela iz Registra sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.290

Tarifni broj 24.

(Brisan)

Tarifni broj 25.

Za prijavu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

800

Za rešenje po zahtevu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

800

Tarifni broj 26.

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti, odnosno u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti

1.530

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar izvoznih objekata

1.530

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar objekata i dodelu veterinarskog kontrolnog broja

1.530

Za podnošenje zahteva za dostavljanje podataka iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti

1.350

Tarifni broj 27.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca, i to:

 

1) po zahtevu za upis u registar

520

2) po zahtevu za upis promena u registar

520

3) po zahtevu za brisanje iz registra

520

Za uverenje o podacima upisanim u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca

410

VIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Tarifni broj 28.

Za odobrenje, i to:

 

1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije

266.420

2) preduzeću da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije, odnosno preko teritorije Republike Srbije

266.420

3) preduzeću, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Republike Srbije

119.880

4) za prevoz nuklearnih sirovina i materijala preko granice, odnosno preko teritorije Republike Srbije (uvoz, izvoz, tranzit)

14.390

Tarifni broj 29.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje ispitivanja oružja, odnosno glavnih delova oružja, odnosno naprava, odnosno municije

27.610

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 30.

Stranom državljaninu za izdavanje:

1) odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju

2.930

2) odobrenja za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

2.930

[Tarifni broj 30.

Za odobrenje stranom državljaninu za držanje i nošenje oružja i municije, i to:

1) oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno

3.060

2) lovačkog oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno

1.530

3) sportskog oružja i municije u Republici Srbiji

1.530

Za odobrenje stranom državljaninu za prenošenje oružja i municije preko teritorije Republike Srbije

3.060 ]

[ČLAN 9 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 31.

(Brisan)

[Tarifni broj 31.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu plaća se taksa u visini od 5% od predračunske vrednosti objekta

NAPOMENA:

Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja. ]

[ČLAN 10 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 32.

Za zahtev za izdavanje:

1) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenim cevima (pištolji, revolveri, lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.360

2) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.560

3) odobrenja za nabavljanje konvertibilnog oružja

2.560

4) odobrenja za nabavljanje osnovnih delova za oružje

1.140

5) odobrenja za nabavljanje dugog automatskog oružja iz kategorije A

10.000

6) potvrde o prijavi držanja oružja iz kategorije C

1.650

7) odobrenja za nabavljanje kombinovanog oružja

2.560

8) rešenja kojim se odobrava spravljanje municije

31.890

9) rešenja kojim se odobrava bavljenje prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije

35.730

10) rešenja kojim se odobrava bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem

31.890

11) rešenja kojim se odobrava bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja

31.890

12) rešenja kojim se odobrava posredovanje u prometu oružja i municije

35.730

13) rešenja kojim se odobrava prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije

5.360

14) odobrenja za nabavljanje oružja, odnosno osnovnih delova za oružje radi dalje prodaje

5.360

15) odobrenja za raspoređivanje zaposlenih lica

5.360

16) rešenja kojim se odobrava izdavanje kolekcionarske dozvole

31.890

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje za potrebe streljačke organizacije.

[Tarifni broj 32.

Za zahtev za izdavanje odobrenja, i to:

1) za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenom cevi

5.600

2) za nabavljanje vatrenog oružja sa neolučenom cevi

2.670

3) za nabavljanje posebnog oružja

1.730

4) za nabavljanje oružja sa tetivom, odnosno vazdušnog oružja

1.730

5) za nabavljanje kombinovanog oružja

2.670

6) za nabavljanje delova za oružje

1.190

7) za nabavljanje municije

520

8) za bavljenje prometom oružja i municije koji podnose preduzeća i radnje, pre upisa u sudski registar, odnosno registar radnji

37.300

9) preduzećima i radnjama za popravljanje i prepravljanje oružja

33.300

10) za prevoz oružja, delova za oružje i municije

5.600

11) za promet ugovorene količine oružja i municije između preduzeća, odnosno radnji

5.600

12) za vršenje obuke u rukovanju vatrenim oružjem

33.300

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje i municije za potrebe streljačke organizacije.]

[ČLAN 11 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 33.

Za zahtev za:

1) izdavanje dozvole za nošenje oružja

8.000

2) slučaj izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene dozvole za nošenje oružja

800

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, registraciju, odnosno unos podataka o oružju u već izdatu ispravu za:

1) vatreno oružje sa olučenim cevima (pištolji, revolveri i lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.360

2) vatreno oružje sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.560

3) konvertibilno oružje

2.560

4) kombinovano oružje koje ima olučene i glatke cevi

5.360

5) osnovne delove za oružje

1.140

6) dugo automatsko oružje iz kategorije A

10.000

7) slučaj izgubljenog, ukradenog, oštećenog ili uništenog oružnog lista

800

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za registraciju oružja, odnosno unos podataka o oružju za potrebe streljačke organizacije.

Lica koja su posedovala oružne listove ili odobrenja za držanje oružja izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 20/15), plaćaju taksu za zahtev:

1) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima (taksa iz stava 2. tač. 1) i 4) ovog tarifnog broja);

5.360

2) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa glatkim cevima (taksa iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja).

2.560

Lica koja poseduju više komada registrovanog oružja iste vrste prilikom podnošenja zahteva za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom plaćaju samo jednu taksu.

Takse propisane u stavu 2. Napomene ovog tarifnog broja će se primenjivati za zahteve podnete do 5. marta 2019. godine.

Tarifni broj 33.

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja, i to:

1) oružnog lista za oružje sa olučenim cevima

5.600

2) oružnog lista za oružje sa neolučenim cevima

2.670

3) oružnog lista za posebno oružje

1.730

4) oružnog lista za oružje sa tetivom

1.730

5) oružnog lista za kombinovano oružje

2.670

6) odobrenja za držanje trofejnog oružja

800

7) odobrenja za držanje oružja za poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata

2.260

NAPOMENA:

Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju gubitka, plaća se taksa u iznosu od 25% od iznosa odgovarajuće takse za izdavanje oružnog lista iz ovog tarifnog broja.
Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju njegove dotrajalosti, odnosno oštećenja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 1. uvećana za taksu iz Tarifnog broja 9. Odeljak A ove tarife.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za oružni list, odnosno za odobrenje, za oružje koje se nalazi kod streljačkih organizacija i streljačkih klubova.

[ČLAN 12 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 34.

Za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

500

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije za potrebe streljačke organizacije.

[Tarifni broj 34.

Za odobrenje strancu za držanje i nošenje lovačkog oružja za vreme lova

2.670

Za odobrenje za iznošenje oružja i municije iz zemlje

520]

Tarifni broj 35.

Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave

1.070

Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca

5.600

Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup

5.600

NAPOMENA:

 

Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava 3. ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

 

Tarifni broj 36.

(Prestao da važi)

[ČLAN 13 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 37.

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista za strance

1.840

2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva

7.990

3) izdavanje putne isprave za izbeglice

4.010

4) izdavanje tranzitne vize (vize B) na graničnom prelazu za jedan tranzit

4.630

5) izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana

16.720

6) privremeni boravak do tri meseca

11.200

7) privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine

16.760

8) privremeni boravak preko jedne godine

26.530

Za izdavanje odobrenja, i to:

 

1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji

12.210

2) (brisana)

 

3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije

6.670

4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano

6.710

Za izdavanje, odnosno produženje, i to:

 

1) izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca

4.440

2) izdavanje nalepnice privremenog boravka

420

3) izdavanje nalepnice za stalno nastanjenje

590

4) izdavanje nalepnice za obavezni boravak

1.840

5) produženje roka važenja vize (vize C), sa rokom važenja do 90 dana

16.720

Za izdavanje granične dozvole

550 [11.900]

Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza

23.820

Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza

15.270

Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza

15.270

Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju

11.900

NAPOMENA:

 

Za svaku novu vizu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se odgovarajuća taksa.

 

Taksu za odobrenje za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici Srbiji borave radi školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, kao stipendisti Vlade.

 

Taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano, preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srbiji, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći.

 

Strani državljani koji su u braku sa državljanima Republike Srbije plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Takse iz stava 1. tač. 4), 5) i 6) iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika.

 

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš plaća svako upisano lice.

 

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse.

 

Takse iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao ni lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju.

 

Takse iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

 

Tarifni broj 38.

(Brisan)

Tarifni broj 39.

Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, za:

 

1) izbegla, prognana i raseljena lica

720

2) ostale slučajeve prijema u državljanstvo

18.170

Za rešenje o sticanju državljanstva Republike Srbije po međunarodnim ugovorima

9.080

Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike Srbije

720

Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije

2.010

Za rešenje o prestanku državljanstva Republike Srbije

32.310

NAPOMENA:

 

Za rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje državljanstva, odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26. godina života) plaća se propisana taksa za jedno rešenje.

 

Tarifni broj 40.

Za zahtev za izdavanje vozačke dozvole

270

Za zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole

270

Za zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

270

Za zahtev za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

270

Za zahtev za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

270

Za zahtev za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

270

Za zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

270

Za zahtev i prijavu vozača u evidenciju

720

Za izdavanje vozačke dozvole

460

Za izdavanje probne vozačke dozvole

460

Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

940

Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

940

Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

8.160

Za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

460

Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

500

Tarifni broj 41.

Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

460

Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

270

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

270

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

270

Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice

1.980

Za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

740

Za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

1.980

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

5.810

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

87.250

Za zahtev i izdavanje odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora

1.890

Tarifni broj 42.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače

86.770

Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača

1.240

Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatak zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena

12.490

NAPOMENA:
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova prilikom promene poligona, učionice, odnosno mesta izvođenja poligonske radnje "zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom", plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane stavom 1. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda vozila

99.180

Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila

86.770

Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda

620

Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja

1.240

Tarifni broj 43a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

43.900

2) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

54.350

3) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite

43.900

NAPOMENA:
Ukoliko pravno ili fizičko lice podnese zahtev za dobijanje dva ili sva tri ovlašćenja, plaća se jedna najviša propisana taksa iz ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43b

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

78.380

2) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

2.610

NAPOMENA:
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tačke 1) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 35% od takse propisane u tački 1) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 2) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43v

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje detektivske delatnosti

52.260

2) za izdavanje licence preduzetniku za obavljanje detektivske delatnosti

26.120

3) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje detektivskih poslova

2.610

NAPOMENA
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 30% od takse propisane u tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 3) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 3) ovog tarifnog broja.

 

Za ponovno utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslova za pravno lice, odnosno preduzetnika koji već poseduje licencu, u slučaju promene sedišta, otvaranja poslovne jedinice ili u drugim slučajevima kada je potrebno naknadno utvrditi ispunjenost uslova u pogledu prostorija i sprovedenih mera fizičko - tehničke zaštite.

5.220

 

 

Tarifni broj 43g

Za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova

26.120

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva

7.840

 

 

Tarifni broj 44.

Za izdavanje zapisnika o uviđaju

930

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima

12.490

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za probnu vožnju

2.670

Za obezbeđenje lica mesta i vršenje uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta

13.110

Tarifni broj 45.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za izradu pečata državnih i drugih organa

7.990

Tarifni broj 46.

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje lokacija objekata

27.970

2) po zahtevu za odobrenje - davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, odnosno na plan zaštite od požara za objekte bruto površine

 

(1) do 150 m2

11.440

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

24.160

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

48.320

(4) preko 5.000 m2

91.550

3) po zahtevu za tehnički prijem objekata bruto površine

 

(1) do 150 m2

11.440

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

24.160

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

48.320

(4) preko 5.000 m2

91.550

4) po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja

24.160

5) po zahtevu za bavljenje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija

812.560

6) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara

559.470

7) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe

279.740

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi po zahtevu za proširenje obima izdatog ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara

21.530

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja propisana tač. 1), 2), 3) i 4) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada po

2.400

Tarifni broj 46a

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje urbanističkih mera zaštite pri izgradnji prostornih i urbanističkih planova

1.350

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju porodičnih skloništa

10.000

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte do 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

21.200

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte preko 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

40.060

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju javnih i blokovskih skloništa dopunske zaštite

40.060

Za rešenje po zahtevu za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa

24.980

Za saglasnost na Plan zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica

12.490

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za bezbedno postavljanje objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama

31.980

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara za izgradnju objekata za koje je propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju

16.570

Tarifni broj 47.

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) (brisana)

 

2) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara

26.630

3) (brisana)

 

4) za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija

9.330

5) za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija

5.600

6) za prevoz eksplozivnih materija

5.600

7) za izdavanje ovlašćenja pravnom licu za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija namenjenih gašenju, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija za odvođenje dima i toplote, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara, po svakom pojedinačnom poslu

31.960

8) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija državljaninu Republike Srbije

1.070

9) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija

800

10) za davanje saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

2.440

Za zahtev za izdavanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

3.180

Za zahtev za izdavanje duplikata licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

1.720

Za rešenje koje se donosi po žalbi na rešenje iz stava 1. ovog tarifnog broja

2.670

Tarifni broj 48.

Za potvrdu o podacima iz kaznene evidencije radi osiguranja prava u inostranstvu

520

Tarifni broj 49.

Za izvod iz kaznene evidencije

410

IX. SPISI I RADNJE U CARINSKOM POSTUPKU

[ČLAN 14 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 50.

[Za rešenje koje donosi Uprava carina o utvrđivanju evidencionog broja carinskog obveznika

3.170]

Za potvrdu koja se izdaje na zahtev stranke u vezi sa:

 

1) izvršenim uplatama

5.310

2) listama o neplaćenim računima (lista dugovanja)

5.310

3) podacima iz oblasti statistike (o uvozu, izvozu i sl.)

5.310

Tar. br. 51-55.

(Brisani)

Tarifni broj 56.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne okoline i drugih tehničkih uslova, uslova za rad carinske službe, kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora, radi početka rada slobodne zone

22.880

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone

22.880

Tarifni broj 57.

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa)

7.620

NAPOMENA:

 

Shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA za privremeni uvoz robe, plaća se taksa za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) iz ovog tarifnog broja.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se, shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA, u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi iz člana 8. stav 2. Carinske konvencije o karnetu ATA).

 

Tarifni broj 58.

Za uverenje (sertifikat) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR

8.000

Za odobrenje prevozniku da može da vrši prevoz robe pod karnetom TIR

2.290

Za odobrenje kojim se odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima

3.470

[ČLAN 15 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 58a

Za izlazak na teren, na zahtev lica, ovlašćenog carinskog službenika van redovnog radnog vremena ili van mesta, odnosno prostorija i prostora u kojima carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe, radi sprovođenja carinskih formalnosti (za svaki započeti čas rada ovlašćenog carinskog službenika)

1.180

Za obuku za carinsko zastupanje (po polazniku)

52.400

Za organizovanje i polaganje, odnosno ponovno polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku

18.960

Za organizovanje i polaganje popravnog stručnog ispita iz jedne ili dve oblasti

9.480

Za izdavanje dozvole za carinsko zastupanje

2.620

Tarifni broj 59.

(Brisan)

X. SPISI I RADNJE U VEZI SA RADOM PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I REVIZORA

Tarifni broj 60.

Za zahtev za izdavanje dozvole za rad preduzeća za reviziju

37.300

Tarifni broj 61.

Za zahtev za upis u Registar preduzeća za reviziju, i to za:

 

1) upis u Registar preduzeća za reviziju

3.910

2) upis promena podataka u Registru preduzeća za reviziju

460

3) brisanje iz Registra preduzeća za reviziju

1.910

Za izdavanje izvoda iz Registra preduzeća za reviziju

1.160

Za kopiju sertifikata za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.160

Za uverenje o položenim ispitima za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.160

[ČLAN 16 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

XA SPISI I RADNJE U VEZI SA PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 61a

Za zahtev za polaganje ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj

16.000

Za zahtev za izdavanje, odnosno obnavljanje licence

5.700

Za zahtev za status akreditovanih udruženja, i to za:

1) dobijanje statusa akreditovanog udruženja

35.000

2) godišnje održavanje statusa akreditovanog udruženja

16.500

Za zahtev za upis u imenik, i to za:

1) upis u imenik organizatora stručne obuke

35.000

2) upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja

35.000

[ČLAN 17 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni br. 62. i 63.

(Brisano)

[XI. SPISI I RADNJE U OBLASTI OSIGURANJA

Tarifni broj 62.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole, za:

1) rad organizacije za osiguranje

79.920

2) preregistraciju organizacije za osiguranje

39.970

3) rad agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju

26.630

4) preregistraciju agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju

13.320

Tarifni broj 63.

Za rešenje po zahtevu za promenu dozvole za rad organizacije za osiguranje

13.320]

XII. SPISI I RADNJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

[ČLAN 18 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 64.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta kojima se može preneti zarazna bolest

7.080

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, ribe i sl.)

1.150

Za rešenje o utvrđivanju veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala

7.000

[Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu bezbednosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji

6.050]

Za izdavanje veterinarsko - sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode, kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje i ljude, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu

3.530

Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko - sanitarni uslovi za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest

6.170

NAPOMENA:

 

Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 4. [stavom 5.] ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 65.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozna klanica i drugi izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz pošiljaka mesa i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla

9.580

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz riba, pernate živine za priplod i jaja za priplod (reprodukciju)

9.580

Tarifni broj 66.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za proizvodnju ribe, oplođene ikre i mlađi za poribljavanje, odnosno postojanje objekata i opreme za proizvodnju i obezbeđenje stručnog rukovođenja proizvodnjom

4.010

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za objekat - prodavnicu za promet ribe

4.010

Tarifni broj 67.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za:

 

1) proizvodnju i držanje životinja (farme)

4.050

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

24.240

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

12.120

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

4.050

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

24.240

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

24.240

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

12.120

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

24.240

7) proizvodnju stočne hrane

12.120

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje i centrima za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje

12.120

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

10.610

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

10.610

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju stručne poslove veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

680

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju pojedine stručne poslove za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

680

Tar. br. 68-69.

(Brisani)

Tarifni broj 70.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz, odnosno izvoz lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova i medicinskih sredstava, za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicina)

7.270

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

4.010

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

2.140

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz farmaceutskih sirovina

6.270

NAPOMENA:

 

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Tarifni broj 71.

Za rešenje iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja, i to:

 

1) po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini)

14.390

2) po zahtevu za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini

24.240

3) po zahtevu za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

12.120

4) po zahtevu za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

12.120

Tarifni broj 72.

Za rešenje u vezi sa organskom proizvodnjom i organskim proizvodima, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje za primenu materijala za reprodukciju koji nije proizveden metodama organske proizvodnje

520

2) po zahtevu za produženje ili skraćenje prelaznog perioda za uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu

520

Tarifni broj 73.

Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u veterinarstvu

7.250

Tar. br. 74-75.

(Brisani)

Tarifni broj 76.

Za zahtev pravnog lica za davanje ovlašćenja za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

6.050

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

10.110

Za zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata

7.620

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata i određivanju broja koda

15.270

Za svako sledeće rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja

7.620

Tarifni broj 77.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti da je tehničko-tehnološka dokumentacija izrađena u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima propisanim za tu vrstu objekata, i to za:

 

1) proizvodnju i držanje životinja

4.050

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

24.240

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

12.120

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

4.050

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

24.240

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

24.240

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

12.120

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

24.240

7) proizvodnju stočne hrane

12.120

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

4.050

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

750

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, vrste i načina dijagnostičkih ispitivanja i stručne organizacije koja će vršiti ta ispitivanja

4.050

Tarifni broj 78.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća

1.410

Za zahtev za upis u Registar polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja

1.410

Tar. br. 79-91.

(Brisani)

Tarifni broj 91a

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari

1.310

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje objekta za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene manja od 15 ha

6.680

XIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Tarifni broj 92.

Za rešenje kojim je data prethodna saglasnost za unošenje naziva "Srbija" u poslovno ime privrednog subjekta

504.770

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

 

Tarifni broj 93.

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe

12.210

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz robe

12.210

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz robe

9.150

Tarifni broj 94.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to:

 

1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.510

2) za prijavu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.510

3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

12.010

4) za rešenje koje se donosi po prijavi podnetoj za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

12.010

5) za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

2.510

6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

24.020

7) za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji

12.010

[ČLAN 19 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:

 

1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

2.510

2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

7.990

3) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

2.510

4) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

4.010

5) za zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

2.510

6) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

12.010

7) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.510

8) za rešenje koje se donosi po zahtevu za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

12.010

9) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.510

10) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

6.010

11) za zahtev za priznavanje inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

2.510

12) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

11.530

13) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

8.410

14) za polaganje dopune stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

5.670

Tarifni broj 96.

Za zahtev za mišljenje (sertifikaciju) da se proizvod može posebno označiti nazivom "proizvod starog zanata", odnosno "proizvod umetničkog zanata", odnosno "proizvod domaće radinosti" i stilizovanom oznakom otvorene šake

400

Za mišljenje po zahtevu preduzetnika iz stava 1. ovog tarifnog broja

3.800

Za mišljenje po zahtevu pravnog lica iz stava 1. ovog tarifnog broja

7.620

Tarifni broj 97.

Za odobrenje kompenzacionog posla sa inostranstvom

10.680

Za akt o oslobađanju od carine po osnovu uloga stranog lica

10.680

Za evidentiranje osnivanja preduzeća u inostranstvu, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.620

Za evidentiranje statusnih promena u preduzeću u inostranstvu

3.800

Za evidentiranje ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.620

Za evidentiranje promena ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća

3.800

Za evidentiranje osnivanja predstavništava i ogranaka u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.620

Za evidentiranje statusnih promena u predstavništvu i ogranku u inostranstvu

3.800

Za evidentiranje ugovora o poveravanju stranom licu poslova zastupanja, odnosno prodaji robe sa konsignacionog skladišta, odnosno obavljanju servisne službe u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

6.100

Za evidentiranje ugovora o zastupanju stranih lica, odnosno ugovora o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta, odnosno ugovora o pružanju servisnih usluga, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

10.680

Za evidentiranje ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu, odnosno ugovora o ustupanju izvođenja investicionih radova stranom licu u zemlji

10.680

Za evidentiranje ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

10.680

Za evidentiranje aneksa ugovora iz ovog tarifnog broja

4.050

Tarifni broj 98.

Za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

18.310

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

12.210

Za sertifikat krajnjeg korisnika pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.620

Za međunarodni uvozni sertifikat pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.620

Za izvod iz Registra lica za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

2.820

Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

4.800

Za izmenu i dopunu rešenja za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

4.800

Tarifni broj 99.

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja dampinga

45.800

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena antidampinške dažbine

30.530

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja subvencija koje podležu kompenzatornim merama

45.800

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena kompenzatorne dažbine

30.530

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja prekomernog uvoza

45.800

Tarifni broj 100.

Za rešenje, odnosno saopštenje o homologaciji, odnosno za dodeljivanje (proširenje), povlačenje, odbijanje, odnosno prestanak serijske proizvodnje

2.290

Za ispravu o homologaciji

2.290

Tarifni broj 101.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju

2.290

Za potvrdu u vezi ispunjenosti uslova propisanih normom "EURO 3"

2.290

Tarifni broj 102.

Za prijavu za akreditaciju

1.240

Za prijavu za promenu obima akreditacije

1.240

Za prijavu za obnavljanje akreditacije

1.240

Tarifni broj 103.

(Brisan)

Tarifni broj 104.

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala

1.240

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva

1.240

XIV. SPISI I RADNJE U VEZI SA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE

Tarifni broj 105.

Za zahtev nosioca prava intelektualne svojine za zaštitu prava, i to:

 

1) pojedinačan - ako se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

3.000

2) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.230

3) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

10.360

Tarifni broj 106.

Za rešenje po zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine, i to:

 

1) za rešenje kojim se odlučuje o pojedinačnom zahtevu koji se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

3.000

2) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.230

3) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

10.360

[ČLAN 20 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 107.

Za prijavu za priznanje patenta, i to:

 

1) do deset patentnih zahteva

7.620

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

750

Za prijavu za priznanje malog patenta

7.620

Za međunarodnu prijavu patenta, i to:

 

1) do deset patentnih zahteva

7.620

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

750

Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu

7.620

Za dostavljanje međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu

3.800

Za zahtev za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti

35.000

Za prijavu za zaštitu topografije poluprovodničkog proizvoda [integrisanog kola]

7.620

Za prijavu za priznanje prava na dizajn, i to:

 

1) ako prijava sadrži jedan dizajn

6.100

2) ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn

4.590

Za prijavu za priznanje žiga, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

15.270

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

3.060

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

3.060

Za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

30.530

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.590

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

4.590

Za zahtev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, odnosno imena porekla

7.620

Za prijavu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake

7.620

Za prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake

15.270

NAPOMENA:

 

Taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem, ako podnosilac prijave uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.

 

Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na taksu propisanu ovim tarifnim brojem, ako je međunarodna prijava patenta podneta u naknadnom roku od 30 dana po isteku roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja umanjena, odnosno uvećana, u skladu sa st. 1. i 2. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 108.

Za zahtev za razdvajanje prijave za priznanje žiga

2.290

Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

15.270

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

3.060

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

3.060

Za zahtev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu

2.290

Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačne, odnosno višestruke prijave dizajna, za svaku prijavu

2.290

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

[ČLAN 21 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 109.

Za rezultat ispitivanja podnosilaca prijave za priznanje patenta, zahteva za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, malog patenta, sertifikata o dodatnoj zaštiti, topografije, žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, prava na dizajn, međunarodne prijave patenta, međunarodne prijave žiga, prijave za deponovanje i evidenciju autorskih dela i predmeta srodnih prava, prijave za registrovanje imena porekla odnosno geografske oznake, prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, provizornog odbijanja međunarodne registracije žiga

750

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, odnosno prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 22 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 110.

Za zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike u postupku po prijavi patenta ako ne postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju, odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom pretraživanju

15.260

[Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta

22.880]

Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta, odnosno ispitivanje priznatog malog patenta [međunarodne prijave za priznavanje patenta ako postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju (rešeršu), odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju]

7.620

Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta koji se podnosi u naknadnom roku, pored takse iz stava 2. ovog tarifnog broja

4.590

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

[ČLAN 23 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 111.

Za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

10.680

2) četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

12.970

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

15.270

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

18.310

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.350

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

24.410

7) devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

27.480

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

30.530

9) jedanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

36.630

[9) jedanaestu godinu i svaku sledeću godinu dok patent ne prestane da važi, računajući od dana podnošenja prijave, plaća se taksa iz tačke 8) ovog tarifnog broja uvećana za za svaku godinu preko deset godina po

6.100]

10) dvanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

42.730

11) trinaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

48.830

12) četrnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

54.930

13) petnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

61.030

14) šesnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

67.130

15) sedamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

73.230

16) osamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

79.330

17) devetnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

85.430

18) dvadesetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

91.530

NAPOMENA:

 

Za održavanje prava iz dopunske prijave patenta, odnosno iz dopunskog patenta, godišnja taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 2. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Ako se dopunski patent proglasi osnovnim patentom, od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je proglašen osnovnim patentom, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja propisana za osnovni patent.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjena, odnosno uvećana u skladu sa st. 1. i 3. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 112.

Za održavanje malog patenta plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

10.680

2) četvrtu godinu računajući od dana podnošenja prijave

12.970

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

15.270

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

18.310

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.350

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.350

7) devetu godinu, računajući do dana podnošenja prijave

21.350

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.350

NAPOMENA:

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje malog patenta, odnosno za održavanje malog patenta uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

Godišnja taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

[ČLAN 24 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 113.

Za održavanje sertifikata o dodatnoj zaštiti plaća se godišnja taksa, i to za:

1) prvu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

90.000

2) drugu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

110.000

3) treću godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

130.000

4) četvrtu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

150.000

5) petu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

170.000

NAPOMENA:

Godišnja taksa za održavanje prava sertifikata o dodatnoj zaštiti uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

[Tarifni broj 113.

Za zahtev za produženje roka trajanja malog patenta

1.530

NAPOMENA:

Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.]

[ČLAN 25 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 114.

Za registraciju topografije poluprovodničkog proizvoda [integrisanog kola]

15.270

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje topografije [integrisanog kola] fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 26 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 115.

Za sticanje, odnosno održavanje važenja industrijskog [Za održavanje važenja] dizajna za period od pet godina, i to za:

 

1) prvi dizajn

15.270

2) drugi i svaki sledeći dizajn iz serije

10.680

Za održavanje važenja industrijskog dizajna za period od šeste do dvadesetpete godine plaća se petogodišnja [godišnja] taksa, i to za:

 

1) prvi dizajn

9.150

2) drugi i svaki sledeći dizajn

6.100

NAPOMENA:

 

Taksa za održavanje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 116.

Za sticanje, odnosno produženje važenja žiga, za period od deset godina, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

30.530

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.590

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.590

Za sticanje, odnosno produženje važenja kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, za period od deset godina, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

38.160

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.590

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.590

Za sticanje, odnosno produženje prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, i to:

 

1) za period od tri godine od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u registar ovlašćenih korisnika imena porekla, odnosno upisa ovlašćenog korisnika geografske oznake u registar ovlašćenih korisnika geografske oznake

15.270

2) za svako produženje prava korišćenja imena porekla, odnosno geografske oznake

15.270

NAPOMENA:

 

Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene može se uplatiti u naknadnom roku od šest meseci od početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 117.

Za zahtev za razdvajanje žiga

2.290

Za izdvojeni žig, odnosno za izdvojene žigove, za svaki žig, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

30.530

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.590

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.590

[ČLAN 27 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 118.

Za upis u registar zastupnika, koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, i to za:

 

1) pravno lice

30.530

2) fizičko lice

15.270

Za obnovu upisa u registar zastupnika, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) pravno lice

15.270

2) fizičko lice

7.620

Za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i geografskih oznaka porekla

10.000

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 119.

Za potvrde, izvode iz registara i uverenja o podacima u vezi sa pravima intelektualne svojine o kojima se vodi službena evidencija

1.530

Za prepis rešenja kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

1.530

Za uverenje o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnu, o kojima se vodi službena evidencija kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

3.800

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 120.

Za uverenje o pravu prvenstva za prijavu industrijske svojine, i to za:

 

1) prvo uverenje do deset strana

1.830

2) svako sledeće uverenje istom podnosiocu zahteva do deset strana

460

3) svaku sledeću stranu preko desete strane

30

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 28 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 121.

Za zahtev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine

3.800

Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta odnosno malog patenta ili patenta, odnosno malog patenta [ili priznatog patenta]

3.800 [15.270]

Za zahtev za nastavak postupka po prijavi patenta

3.800

Za zahtev za obnovu prava prvenstva, odnosno za ispravljanje ili dopunu prava prvenstva [za ponovno uspostavljanje prava prvenstva] u postupku po međunarodnim prijavama patenata

3.060

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 122.

Za zahtev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine, i to za:

 

1) prvi zahtev do 30 dana

1.530

2) svaki sledeći zahtev za svaki započeti mesec produženja roka

2.290

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 123.

Za ispravu o priznatom pravu industrijske svojine

3.060

Za duplikat isprave o priznatom pravu intelektualne svojine

1.530

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 29 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 124.

Za zahtev za prestanak žiga zbog nekorišćenja

30.530

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju patenta, odnosno malog patenta, odnosno rešenja o upisu proširenog evropskog patenta , odnosno evropskog patenta u registar patenata, odnosno sertifikata o dodatnoj zaštiti u registar patenata, odnosno žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga

30.530

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o registrovanom imenu porekla, odnosno geografske oznake porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla

30.530

Za predlog za poništaj prava na topografiju

30.530

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn, i to:

 

1) rešenja kojim je priznat jedan dizajn

30.530

2) rešenja kojim je (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za drugi i svaki sledeći dizajn

3.060

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac predloga za oglašavanje ništavim patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 30 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 125.

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence, odnosno zaloge ili drugih prava patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava iz prijave za priznanje patenta, malog patenta ili topografije

4.590

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno prijavu, odnosno dizajn

4.590

2) ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

3.060

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 126.

Za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

2.290

Ako se zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

1.530

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 31 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 126a

Za zahtev za ispravku greške u rešenjima, odnosno zaključcima donetim u postupku za priznanje patenta, malog patenta i topografije poluprovodničkog proizvoda

1.000

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 127.

Za rezultat ispitivanja u postupku održavanja u važnosti patenta, odnosno malog patenta, odnosno žiga, odnosno dizajna

750

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 128.

Za zahtev za objavljivanje prijave patenta pre isteka roka od 18 meseci od dana podnošenja prijave

7.620

Za zahtev da se prijava žiga, odnosno dizajna, odnosno prijava za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, uzme u postupak preko reda

7.620

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 129.

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta pretvori u prijavu za priznanje malog patenta ili obrnuto

3.060

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta, odnosno malog patenta, pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto

3.060

Za zahtev da se prijava imena porekla pretvori u prijavu geografske oznake ili obrnuto

3.060

Za zahtev da se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla pretvori u prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili obrnuto

3.060

Tarifni broj 130.

Za zahtev za prekid postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, za svaku započetu godinu prekida

7.620

Godišnja taksa za svaku sledeću započetu godinu prekida postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.220

Za zahtev za nastavak postupka prekinutog zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.220

[ČLAN 33 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 131.

Za zahtev za izdavanje dozvole [dozvolu] za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

122.090

Za zahtev za obnovu dozvole iz stava 1. ovog tarifnog broja

122.090

Za zahtev za davanje saglasnosti na predlog tarife naknada koje predlažu organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

20.950

Tarifni broj 132.

Za zahtev da dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, postane osnovna prijava za priznanje patenta, odnosno osnovni patent

3.060

Za zahtev da se dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, veže za novu osnovnu prijavu za priznanje patenta, odnosno za novi osnovni patent

3.060

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 133.

Za zahtev za davanje prinudne licence

22.880

[ČLAN 34 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 134.

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava

7.620

NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela i predmeta srodnog prava, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

[ČLAN 35 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 134a

Za objavu podataka o priznatom patentu ili malom patentu

380

Tarifni broj 134b

Za štampanje patentnog spisa, nosilac patenta, odnosno malog patenta, po strani patentnog spisa

200

Tarifni broj 134v

Za izveštaj o pretraživanju patentne dokumentacije, na osnovu bibliografskih podataka:

1) za pretraživanje po imenu ili nazivu podnosioca prijave patenta ili pronalazača u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, i to:

(1) sa navođenjem bibliografskih podataka do deset patentnih dokumenata

2.000

(2) sa navođenjem bibliografskih podataka preko deset patentnih dokumenata, za svaki sledeći dokument

140

2) za pretraživanje po broju patentnog dokumenta (analog) ili prioritetnim podacima u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata

2.450

3) za određivanje pravnog statusa u patentnom fondu Republike Srbije na osnovu PS/YU broja patentnog dokumenta

450

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134g

Za pretraživanje patentne dokumentacije u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, na usmeni ili pismeni zahtev, koje vrši stručnjak Zavoda za intelektualnu svojinu u prisustvu stranke

4.000

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134d

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka, po jednom tehničkom rešenju, i to:

1) ako u zahtevu nije naveden nosilac prava

15.500

2) ako je u zahtevu naveden nosilac prava

10.300

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134đ

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije radi ocene novosti tehničkog rešenja koje se vrši u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata i dostupnoj nepatentnoj literaturi, a na osnovu zahteva koji sadrži opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

12.400

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134e

Za izradu izveštaja o patentabilnosti tehničkog rešenja, a na osnovu zahteva koji sadrži detaljan opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

17.600

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134ž

Za izradu izveštaja o pretraživanju u pogledu patentne zaštite u Republici Srbiji, i to:

1) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada nije naveden nosilac prava

16.100

2) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada je naveden nosilac prava

9.200

3) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako nije naveden nosilac prava

19.700

4) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako je naveden nosilac prava

11.400

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134z

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za prva dva sata pretraživanja

2.000

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za treći i svaki naredni sat pretraživanja

500

Tarifni broj 134i

Za štampanje patentnog spisa ili drugog dokumenta ili informacije iz neke od baza podataka kojima raspolaže Zavod za intelektualnu svojinu, po strani

30

Tarifni broj 134j

Za izradu kopije spisa predmeta ili drugog štampanog dokumenta iz dokumentacije Zavoda za intelektualnu svojinu, po strani

10

Tarifni broj 134k

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao žig:

1) ako spisak proizvoda i usluga obuhvata do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

2.000

2) ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga, za četvrtu i svaku sledeću klasu

300

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao oznaka geografskog porekla

2.000

Tarifni broj 134l

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki oblik tela, slika ili crtež, zaštićen ili prijavljen kao dizajn

3.000

Tarifni broj 134lj

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije na ime određenog lica (preduzetnika, privrednog društva ili drugog pravnog lica) zaštićen ili prijavljen žig, dizajn ili oznaka geografskog porekla

3.000

XV. SPISI I RADNJE U OBLASTI GEOLOGIJE, RUDARSTVA I ENERGETIKE

[ČLAN 36 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju

4.610

Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina

57.290 [80.750]

Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva:

 

1) za odobrenje za istraživanje

60.570

1a) za odobrenje za geološka istraživanja za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

19.100

1b) za odobrenje za zadržavanje prava na istražni prostor

19.100

1v) za odobrenje po aneksu projekta za geološka istraživanja

19.100

1g) za prestanak važenja odobrenja za istraživanje

4.770

2) za produžetak istražnog prava

20.180

3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

121.140

3a) za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje

116.480

3b) za produženje roka iz odobrenja za eksploataciono polje

14.320

3v) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala

57.240

3g) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

38.190

3d) za izdavanje odobrenja za izmenu granica eksploatacionog polja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

28.640

4) za ispiranje plemenitih metala

7.990

4a) za izdavanje odobrenja za sakupljanje drugih minerala sa površine zemlje

7.680

5) za izvođenje rudarskih radova

100.940

5a) za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina

59.880

5b) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova i izgradnju rudarskih objekata

76.380

5v) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

97.060

5g) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova

97.060

5d) za produženje roka važenja odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

38.190

5đ) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova

76.380

6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu

40.380

7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu

80.750

8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja unutrašnjih gasnih instalacija

15.970

9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

53.390

10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima

244.150

11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata

122.090

12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata

122.090

13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja

105.990

14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i pratećih odobrenja za izvođenje radova i za upotrebu rudarskih objekata (odobrenje za izvođenje radova i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata)

35.920

14a) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciono polje

34.540

14b) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

34.540

15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i podzemnih voda

35.920

16) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor

34.540

NAPOMENA:
Ako se podnese zahtev za izdavanje odobrenja za smanjenje eksploatacionog polja, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 13) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 135a

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1) do 10 l/sekundi

30.570

(2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi

45.840

(3) preko 100 l/sekundi

61.100

2) mineralne vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

45.840

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

61.100

(3) preko 10 l/sekundi

91.640

[ČLAN 37 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda

57.290 [79.830]

   

[ČLAN 38 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 135v

Za zahtev za utvrđivanje i overu geotermalnih resursa

57.290

Tar. br. 136-138

(Brisani)

Tarifni broj 139.

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole

6.050

Za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata - 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje
Za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole - 0,01% na predračunsku vrednost izgradnje.

 

NAPOMENA:

 

Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.

 

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.

 

Tarifni broj 140.

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

30.530

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine za potrebe izdavanja saglasnosti za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

30.570

Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja energetskih objekata, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica za obavljanje poslova na održavanju energetskih objekata, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

4.590

Tarifni broj 140a

Za zahtev pravnog lica za donošenje odluke o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

11.980

Za odluku o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

119.780

Tarifni broj 140b

Za zahtev za izdavanje akta o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

11.980

Za akt o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

119.780

Tarifni broj 140v

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

11.980

Za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

35.950

 

 

Tarifni broj 141.

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

2.000

Za rešenje kojim se stiče status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

24.750

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

2.390

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

1.200

Za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

11.980

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.600

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije

1.200

Za rešenje kojim se stiče status povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

11.980

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.600

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

1.200

Za rešenje kojim se stiče status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

2.000

Tarifni broj 142.

Za polaganje ispita za energetskog menadžera

2.790

Za polaganje ispita za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

2.790

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera

400

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

400

Za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera

790

Za izdavanje, odnosno produženje licence za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

790

XVI. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

[ČLAN 39 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 143.

[Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju

270]

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisu u registar prevoznika

800

Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju

1.600

[Za rešenje o upisu u registar redova vožnje u međumesnom i međurepubličkom prevozu u drumskom saobraćaju

7.990

Za potvrdu o obavljanju unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju

1.320]

Za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu

15.970

Za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto

15.970

[Za rešenje o trajnom obustavljanju, odnosno privremenom prekidu međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika

6.390

Za rešenje o odbijanju zahteva za trajno obustavljanje, odnosno privremeni prekid međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika

6.390]

[ČLAN 40 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 144.

Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

2.080

Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

10.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odnosno produženje roka važenja licence za prevoz putnika i izvoda licence

5.580

Za licencu za prevoz putnika

1.010

Za izvod licence za prevoz putnika

1.010

Za rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence

3.440

Za duplikat licence za prevoz putnika ili izvoda licence

1.010

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za pružanje staničnih usluga

30.000

Za licencu za pružanje staničnih usluga

1.010

Za rešenje o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

1.590

Za potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

600

[Tarifni broj 144.

Za odobrenje reda vožnje, cenovnika i itinerera, za:

1) prvi primerak

5.310

2) svaki sledeći primerak

1.070]

[ČLAN 41 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 144a

Za rešenje po zahtevu za registraciju i overu reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

1) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu jednog reda vožnje za međumesni prevoz

15.000

2) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu više redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

15.000

Za rešenje po zahtevu za izmenu registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

1) ako se zahtev odnosi na izmenu jednog registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz

6.800

2) ako se zahtev odnosi na izmenu više registrovanih redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

6.800

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za domaći vanlinijski prevoz putnika

2.700

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika domaćem prevozniku

22.010

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika stranom prevozniku

22.010

Za rešenje kojim se odobrava domaćem prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

22.010

Za rešenje kojim se odobrava stranom prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

22.010

Za rešenje po zahtevu da se predloženi red vožnje u međunarodnom prevozu usaglasi sa redovima vožnje koji su u postupku izdavanja dozvole za linijski prevoz i sa redovima vožnje za koje je izdata dozvola, i to:

1) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje jednog reda vožnje u međunarodnom prevozu

7.200

2) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje više redova vožnje u međunarodnom prevozu, po svakom redu vožnje

7.200

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz po zahtevu za izmenu odobrenog reda vožnje ili itinerera u međunarodnom prevozu

5.730

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku po zahtevu za produženje roka važenja dozvole

22.010

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku sa rokom važenja ne dužim od šest meseci

7.200

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz u tranzitu stranom prevozniku

22.010

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za međunarodni vanlinijski prevoz putnika

2.700

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni vanlinijski prevoz putnika stranom prevozniku

10.000

Za zahtev za dodelu dozvole za vanlinijski prevoz, i to:

1) ako se zahtev odnosi na dodelu jedne dozvole za vanlinijski prevoz

1.500

2) ako se zahtev odnosi na dodelu više dozvola za vanlinijski prevoz, po svakoj dozvoli

1.500

NAPOMENA:

Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 3. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 4. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 5. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 6. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 7. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa izmenjenim redom vožnje ili itinererom u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 9. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz po zahtevu za produženje roka važenja dozvole u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 10. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa rokom važenja ne dužim od šest meseci u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 11. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u tranzitu u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 12. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 13. ovog tarifnog broja. Taksu iz stava 13. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

 

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za vanlinijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 14. ovog tarifnog broja.

  

Taksu iz stava 15. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

 

[ČLAN 42 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 145.

[Za bilateralnu dozvolu za međunarodni javni linijski prevoz putnika za deo relacije preko teritorije Republike Srbije, za svaku liniju

31.960

Za tranzitnu dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika

53.290

Za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, odnosno za dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, odnosno za dozvolu za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu stranom prevozniku, i to:

 

1) u bilateralnom saobraćaju

14.910

2) u tranzitnom saobraćaju

21.310

Za odgovarajuću stranu dozvolu za međunarodni javni vanlinijski prevoz putnika domaćem prevozniku

1.670

Za rešenje o ispunjavanju uslova za autobuske stanice za međunarodni javni prevoz putnika

159.850

Za dozvolu za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe

2.000

Za posebnu dozvolu za bilateralni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu

31.960

Za posebnu dozvolu za tranzitni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu

7.190

Za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku

2.000

Za rešenje o dodeli strane vremenske dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku

1.490

Za rešenje o dodeli CEMT dozvole, i to:

1) za kratkoročnu dozvolu

1.490

2) za dugoročnu dozvolu

23.590]

Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije stranom prevozniku, i to:

 

1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

3.170

2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.600

3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

5.310

4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.600

[Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku

79.920]

NAPOMENA:

 

Za svaku sledeću dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika, za domaće i strane prevoznike, taksa se plaća u iznosu umanjenom za 50% od iznosa takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja.

 

Pri raspodeli u interventnim slučajevima, za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku iz stava 9. ovog tarifnog broja, taksa se plaća u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane stavom 9. ovog tarifnog broja.

  

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se republičke administrativne takse (u daljem tekstu: taksa).

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) "zahtev" jeste predlog, prijava, molba i drugi podnesak, uključujući i podneske podnete na obrascu, odnosno saopštenje koje se upućuje organu, kao i usmeno obraćanje organu, kojim se pokreće postupak kod organa;

2) "DKP" jeste diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu;

3) "organi" jesu institucije, državni organi i organizacije, organi pokrajinske autonomije i lokalne samouprave kada vrše poverene poslove, kao i preduzeća, privredna društva i druge organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

4) "Tarifa" jeste Tarifa republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog zakona;

5) "konzularne takse" jesu takse koje se plaćaju za spise i radnje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije.

[ČLAN 1 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 2

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju se takse po odredbama ovog zakona.

Iznosi taksi propisani su Tarifom.

Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B.

U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

U Odeljku B Tarife propisane su konzularne takse.

U smislu stava 1. ovog člana ne smatra se spisom ili radnjom uvid u podatke organa koji se vode u elektronskom obliku, odnosno preuzimanje tih podataka putem sredstava elektronske komunikacije.

II OBVEZNIK TAKSE

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 3

Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa, odnosno i lice u čiju korist se izdaje spis, odnosno vrši radnja kod organa.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Član 4

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev nadležnom organu u Republici Srbiji za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje je u Odeljku A Tarife propisana taksa, taksu za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u propisanom iznosu preračunatom u devize, uplaćuje u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: devize), na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, jednom godišnje odlukom utvrđuje i objavljuje vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila tekuće godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize u smislu stava 1. ovog člana.

Preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize vrši se na osnovu objavljenih podataka iz stava 2. ovog člana koji važe u vreme podnošenja zahteva ili podneska, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Odluka iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na zahtev obveznika, DKP daje obaveštenje o preračunatom iznosu takse i računu na koji se taksa plaća, a primljeni zahtev, sa dokazom o uplati propisanog iznosa takse, u smislu stava 1. ovog člana, dostavlja nadležnom organu u Republici, koji po sprovedenom postupku, odnosno izvršenoj radnji doneto rešenje ili drugu ispravu dostavlja DKP radi uručenja stranci.

Po zahtevima obveznika iz stava 1. ovog člana uz koje nije priložen dokaz o uplati propisane takse, nadležni organ u Republici Srbiji neće postupati dok taj dokaz ne primi.

Izuzetno, taksa iz stava 1. ovog člana može se uplatiti u gotovom novcu samo u sledećim slučajevima:

1) kada se zahtev podnosi na dan u kome banke ne rade, odnosno u vreme u koje nijedna banka u tom mestu ne radi;

2) kada zbog svoje poslovne politike banke, koje imaju istovetno sedište kao i DKP, ne mogu da izvrše transfer sredstava podnosioca zahteva sa računa druge finansijske institucije na devizni račun DKP;

3) kada propisi strane države zabranjuju gotovinsku uplatu podnosioca zahteva kod banke i prenos tih sredstava na račun DKP;

4) kada državljani Republike Srbije u inostranstvu borave privremeno (turistički, sezonski rad, razmena studenata i sl.), odnosno imaju status nerezidenta, pa im propis odnosne države, zbog neposedovanja odgovarajućih ličnih dokumenata države u kojoj borave, ne dozvoljava otvaranje računa kod finansijskih institucija;

5) kada postoje drugi razlozi koji u pojedinim zemljama onemogućavaju uplatu takse na devizni račun DKP, a zahtevano izdavanje spisa ili izvršenje radnje opravdano je sa stanovišta zaštite interesa državljana Republike Srbije.

U slučajevima iz stava 7. ovog člana DKP je dužan da uplatiocu takse izda potvrdu o uplati i da zaprimljeni novac uplati na svoj devizni račun u roku od 48 sati od dana uplate.

DKP je dužan da drugi primerak (kopiju) potvrde iz stava 8. ovog člana mehanički spoji sa zahtevom.

DKP je dužan da o naplaćenoj taksi u gotovom novcu i o izdatim potvrdama iz stava 8. ovog člana vodi evidenciju.

Član 4a

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje se, po odredbama ovog zakona, plaća konzularna taksa, taksu za spise i radnje uplaćuje u propisanom iznosu, na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

U pogledu plaćanja takse iz stava 1. ovog člana u gotovom novcu, shodno se primenjuju odredbe člana 4. st. 7, 8, 9. i 10. ovog zakona.

III NASTANAK TAKSENE OBAVEZE

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 5

Ako Tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

1) za zahteve - u trenutku njihovog podnošenja;

2) za rešenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se zahtev podnosi elektronskim putem taksena obaveza za zahtev i za spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, nastaje po njihovom izdavanju.

Član 6

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

IV NAČIN UTVRĐIVANJA VREDNOSTI PREDMETA RADI PLAĆANJA TAKSE

Član 7

Ako je Tarifom propisano da se taksa plaća prema vrednosti predmeta, osnovica za obračun takse je vrednost predmeta naznačena u zahtevu kojim se pokreće postupak.

Ako vrednost predmeta nije naznačena u zahtevu ili je naznačena manja vrednost od stvarne, vrednost predmeta iz stava 1. ovog člana utvrdiće rešenjem organ koji vodi postupak.

Član 8

Ako se na zahtev obveznika izdaje rešenje, isprava, dokument ili pismeno u više primeraka, za drugi i svaki sledeći primerak plaća se taksa kao za prepis, koja ne može biti veća od takse za prvi primerak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 9

Ako u postupku jedan ili više obveznika podnesu više zahteva koji imaju isti pravni osnov, a donosi se jedno rešenje, taksa se plaća za svaki pojedinačni zahtev, ako Tarifom nije drukčije određeno.

V NAČIN PLAĆANJA TAKSE

Član 10

Taksa se plaća u novcu.

Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji plaćaju se u dinarima, osim u slučaju iz člana 4. ovog zakona, u iznosima propisanim Tarifom, odnosno iznosima usklađenim shodno odredbama člana 28. ovog zakona.

Konzularna taksa plaća se u propisanom iznosu za vrstu deviza u kojoj se uplata vrši, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

Obveznik je dužan da uz zahtev priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio, osim u slučajevima iz člana 4. st. 7. i 8. i člana 4a stav 2. ovog zakona, kada se uplata vrši u gotovom novcu.

Član 11

Taksa se plaća u propisanom iznosu za zahtev i za spise i radnje koje se u vezi sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

U slučaju kad je taksa propisana u procentualnom iznosu, obračunavanje takse vrši se tako što se dinarski iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara, a kod deviznih iznosa tako što se iznos do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Za posebne usluge koje DKP pruži obvezniku u vezi sa podnetim zahtevom (korišćenje telefona, fotokopiranje i sl.) obveznik je dužan da, pored konzularne takse, naknadi prouzrokovane troškove.

Ministar spoljnih poslova bliže uređuje šta se smatra posebnim uslugama i iznose troškova iz stava 3. ovog člana, kao i način evidentiranja prihoda po osnovu konzularnih taksi.

Član 12

U rešenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena, označava se da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena.

Član 13

(Brisan)

Član 14

Ako obveznik koji je dužan da plati taksu, organu neposredno podnese zahtev uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, osim u slučaju uplate u gotovom novcu kod DKP, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva zatražiće od obveznika da podnese dokaz o uplati propisane takse u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse, o čemu se na podnetom zahtevu sačinjava zabeleška.

Ako zahtev, uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja taksi.

Ako obveznik, u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, ne podnese dokaz da je taksa uplaćena u propisanom iznosu, naplata propisane takse i takse za opomenu iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

Ako obveznik iz st. 1. i 2. ovog člana ne podnese dokaz da je propisana taksa, kao i taksa za opomenu, uplaćena, nadležni organ će obavestiti obveznika kada spis bude donet, odnosno radnja izvršena i, ako takse ne budu uplaćene i dokaz o tome dostavljen nadležnom organu, po isteku deset dana od dana obaveštenja obavestiti Poresku upravu i priložiti potrebne dokaze, radi pokretanja postupka prinudne naplate.

Član 15

Za zahteve koji bez priloženog dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stignu poštom iz inostranstva, uručenje zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno saopštenje obvezniku da je radnja izvršena, izvršiće se po prijemu tog dokaza.

Član 16

Taksa u Republici Srbiji se uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Takseni obveznici sa sedištem, odnosno prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji, koji se iz Republike Srbije obraćaju DKP, konzularnu taksu u propisanom iznosu uplaćuju u dinarima, preračunatu po zvaničnom srednjem kursu dinara u odnosu na evro, koji važi na dan uplate takse, na račun iz stava 1. ovog člana.

Prihod od taksi propisanih ovim zakonom pripada budžetu Republike Srbije.

Sredstva od taksi propisanih ovim zakonom uplaćenih na devizni račun DKP, DKP prenosi na račun ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Sredstva od taksi iz stava 4. ovog člana ministarstvo nadležno za spoljne poslove prenosi sa svog računa na račun iz stava 1. ovog člana.

Prenos sredstava iz st. 4. i 5. ovog člana na račun iz stava 1. ovog člana, vrši se u roku od deset dana po isteku meseca u kome je taksa naplaćena.

Član 17

U pogledu povraćaja, kamate, prinudne naplate, zastarelosti i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Rešenje o povraćaju konzularne takse donosi šef DKP u zemlji u kojoj je taksa naplaćena, a izvršava se na teret deviznog računa tog DKP.

VI OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE

Član 18

Oslobađaju se plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 19

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;

5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja uključujući i spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa propisima koji uređuju poljoprivredu, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

6a) spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti;

7) spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

8) spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

12) podneske javnom tužilaštvu;

13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;

15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;

16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;

17) za potvrdu o prijemu zahteva;

18) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova, na osnovu isprava koje solemnizuje javni beležnik, ne smatra se postupkom koji se vodi po službenoj dužnosti, u smislu ovog zakona.

Ako organ nadležan za donošenje spisa, odnosno vršenja radnje, na zahtev obveznika - fizičkog lica, na osnovu dokumentovanih podataka o primanjima obveznika - fizičkog lica i članova njegove uže porodice proceni da obveznik ne može da plati taksu bez štete po svoje nužno izdržavanje ili nužno izdržavanje svoje uže porodice, rešenjem će odlučiti da se taksa do iznosa od 10.000 dinara ne plati, a ako je taksa propisana u iznosu preko 10.000 dinara, odlučiće da se u tom slučaju taksa plati u iznosu koji predstavlja razliku između propisane takse i 10.000 dinara.

U postupku kod DKP, taksa se ne plaća ni za:

1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim običajima;

2) vize iz kurtoazije, odnosno za vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše, službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika Srbija, pod uslovom uzajamnosti.

Član 20

Ako je postupak pokrenut na zahtev više obveznika, od kojih su neki oslobođeni plaćanja takse, taksu u tom postupku plaća obveznik koji nije oslobođen plaćanja takse.

Član 21

Strani državljani, pod uslovom uzajamnosti, imaju prava na takseno oslobođenje za istorodne spise i radnje kao i državljani Republike Srbije u državi čiji je strano lice državljanin.

Član 22

U rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaje bez plaćanja takse, mora se označiti svrha izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse.

Rešenje, isprava, dokument ili pismeno iz stava 1. ovog člana može se koristiti samo u svrhu za koju je izdato.

Čl. 23-27

(Brisano)

VIII POSEBNE ODREDBE

Član 28

Dinarski iznosi taksi iz Odeljka A Tarife usklađuju se godišnje, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa taksi, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objavljuje usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IX KAZNENE ODREDBE

Čl. 29 i 30

(Brisani)

Član 31

Novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu iz člana 2. ovog zakona ako:

1) (brisana)

2) izvrši radnju po podnetom zahtevu, bez dokaza o naplati takse, odnosno troškova za posebne usluge (član 4. stav 6. i član 11. stav 3);

3) u rešenju ili drugoj ispravi, za koju je taksa plaćena, ne označi da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena (član 12);

4) (brisana)

5) ne obavesti obveznika koji je zahtev podneo bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, da je dužan da plati propisanu taksu i da o tome podnese dokaz, odnosno ako taksu ne naplati u propisanom iznosu pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena, odnosno ako u propisanom roku ne obavesti Poresku upravu radi pokretanja postupka prinudne naplate takse (član 14);

6) po zahtevima koji, bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, stignu poštom iz inostranstva, obvezniku uruči zatraženo rešenje ili drugu ispravu, odnosno saopštenje da je radnja izvršena (član 15);

7) u rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaju bez plaćanja takse, ne označi svrhu izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse (član 22. stav 1).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu, ako u postupku pred tim organom omogući korišćenje rešenja, isprave, dokumenta ili pismena koje je, u skladu sa zakonom, izdato bez plaćanja takse, za svrhu za koju nije izdato (član 22. stav 2).

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32

Za spise i radnje u upravnim stvarima i za druge spise i radnje organa za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 33

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike, koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br, 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 44/99, 74/99, 73/2000, 21/2001 i 71/2001).

Član 34

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 49/92, 70/92, 37/93, 44/93, 67/93, 28/94, 30/94, 31/95, 53/95, 39/96 i 42/98);

2) odredbe člana 135. st. 4. i 5. i u stavu 6. tačka 6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 39/2002).

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005)

Član 49

Za taksene obaveze koje su nastale a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 50

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01), osim administrativnih taksa iz Tarifnog broja 112. i Tarifnog broja 114. tačka 2) Odeljka B. Tarife saveznih administrativnih taksa.

Član 51

Dinarski iznosi taksi iz ovog zakona uskladiće se, saglasno članu 28. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03, 53/04 i 42/05), sa stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, računajući od prvog dana narednog meseca od stupanja na snagu ovog zakona do dana sa kojim će se u 2006. godini vršiti godišnje usklađivanje taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od člana 1. ovog zakona, Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan stupanja na snagu ovog zakona, prema podacima Narodne banke Srbije, na osnovu kojih će se do objavljivanja podataka o vrstama deviza i visini zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2006. godine, u smislu člana 1. ovog zakona, propisane takse preračunavati u devize.

Do otvaranja deviznog računa za uplatu takse i objavljivanja podataka za preračunavanje dinarskih iznosa takse u devize u smislu stava 3. ovog člana, obveznici koji kod DKP podnesu zahtev ili podnesak nadležnom organu u Republici Srbiji, za pokretanje postupka odnosno za izvršenje radnje za koju je propisana obaveza plaćanja takse, taksu za spise i radnje plaćaju kod DKP u devizama iz tačke 1. Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje Narodna banka Srbije kupuje i prodaje na deviznom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 23/03 i 32/03), pri čemu se iznos takse propisan Tarifom republičkih administrativnih taksi preračunava u devize primenom zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan podnošenja zahteva, odnosno podneska, a zaokruživanje vrši saglasno članu 1. ovog zakona.

Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 5/2009)

Član 26

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je povoljniji za obveznika.

Član 27

U 2009. godini neće se vršiti usklađivanje taksi, niti donositi odluka kojom se uređuju vrste deviza u kojima se taksa plaća i visina zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2009. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti vrste deviza u kojima se takse iz Odeljka A Tarife plaćaju u devizama i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2010. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, u skladu sa članom 4. ovog zakona.

Odluka iz stava 5. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", do kada će se primenjivati Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize ("Službeni glasnik RS", broj 54/08).

Član 28

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 11. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se odgovarajući propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 29

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01).

Danom početka primene Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", broj 97/08 - u daljem tekstu: Zakon o strancima), u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 35. st. 1. i 2. prestaju da važe.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku A Tarife, Tarifni broj 36. prestaje da važi.

U Odeljku A Tarife, Tarifni broj 37. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku B Tarife, Tarifni broj 8. prestaje da važi.

U Odeljku B Tarife, Tarifni broj 9. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 54/2009)

Član 18

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 19

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 50/2011)

Član 70

Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Član 71

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 72

Izuzetno u 2011. godini, prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 i 35/10), osim dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se, i to: stopom rasta troškova života, za period od 1. maja 2010. godine do 31. decembra 2010. godine, a za period od 1. januara 2011. godine do poslednjeg dana u mesecu u kome ovaj zakon stupa na snagu, indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 73

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife iz člana 72. stav 1. ovog zakona, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz st. 1. i 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 74

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmenama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 93/2012)

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

Član 24

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 25

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2016. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2016. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 3/2018 - ispr.)

Član 77

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 78

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2018. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2018. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 79

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) člana 40. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

2) člana 21. stav 3. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

3) člana 69. stav 3. Zakona o patentima ("Službeni glasnik RS", broj 99/11), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

4) člana 36. stav 11. Zakona o žičarama za transport lica ("Službeni glasnik RS", broj 38/15) kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

5) člana 69. stav 2. Zakona o železnici ("Službeni glasnik RS", br. 45/13 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

6) člana 22. stav 10, člana 23. stav 5, člana 24. stav 6, člana 34. stav 7, člana 39. stav 9, člana 46. stav 11, člana 51. stav 8, člana 56. stav 6, člana 61. stav 5, člana 63. stav 7, člana 66. stav 7, člana 81. stav 5, člana 83. stav 4, člana 86. stav 7. i člana 91. stav 5. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Službeni glasnik RS", br. 104/13, 66/15 - dr. zakon i 92/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

7) člana 18. st. 3, 5. i 6, člana 91. st. 2. i 4, člana 132. stav 5. i člana 165. stav 5. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - dr. zakon, 92/16, 104/16 - dr. zakon), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

8) člana 19. stav 23. i člana 21. stav 8. Zakona o trgovačkom brodarstvu ("Službeni glasnik RS", broj 96/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

9) člana 84e stav 3. i člana 121. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi ("Službeni glasnik RS", br. 87/11, 104/13 i 18/15);

10) člana 174. stav 3, člana 175. i člana 181. stav 2. tačka 12a) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - US, 96/15 i 47/17 - autentično tumačenje), kao i podzakonski propis donet na osnovu člana 181. stav 2. tačka 12a) pomenutog zakona;

11) člana 18. stava 8. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

12) člana 24. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

13) člana 20. stav 20, člana 23. stav 8, člana 25. st. 9. i 10. i člana 39. stav 13. Zakona o udžbenicima ("Službeni glasnik RS", broj 68/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

14) člana 250. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 - dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

15) člana 45. st. 2. i 3. Zakona o tranfuzijskoj medicini ("Službeni glasnik RS", broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

16) člana 63. stav 3. Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji ("Službeni glasnik RS", broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

17) člana 216. st. 2. i 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 107/12 i 105/17 - dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 20. stav 11, Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice u delu koji se odnosi na ovlašćenje Direkcije za železnice da utvrđuje visinu takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se utvrđuje visina takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 58. stav 3, Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja da utvrđuje troškove polaganja stručnog ispita za locmana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se utvrđuje visina troškova polaganja stručnog ispita za locmana.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 54. stav 3. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica i stava 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica, kao i odredba člana 56. stav 4. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova za izdavanje licence iz st. 1. do 3. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za izdavanje licence.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 179. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i stav 3. istog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, kao i odredba člana 189. stav 3. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova za dobijanje naziva primarijus i stav 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za dobijanje naziva primarijus.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 178. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca.

Član 80

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

 

ODELJAK A - TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

 

 

Iznos takse
u dinarima

I. ZAHTEVI

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

310

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se:

 

1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu;

 

2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom;

 

3) (brisana)

 

[3) za zahtev za ostvarivanje prava na premiju, odnosno regres (podsticaj poljoprivredne proizvodnje);]

 

4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja;

 

4a) za zahtev za ostvarivanje prava lica povodom obrade podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

 

5) za zahtev u carinskom postupku;

 

6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3;

 

7) za zahtev za izdavanje pasoša;

 

8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev;

 

9) za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

 

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu

1.530

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom

12.490

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev koji se podnosi Narodnoj banci Srbije za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni propisa koji su iz njene nadležnosti.

 

Tarifni broj 3.

Za zahtev za otkup stana

1.380

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

Tarifni broj 4.

Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja, i to:

 

1) fizičkom licu

1.680

2) pravnom licu

4.590

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

Tarifni broj 5.

(Brisan)

II. PRAVNI LEKOVI

Tarifni broj 6.

Za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

460

NAPOMENA:

 

Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.

 

Taksa za žalbu iz ovog tarifnog broja plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja se ne plaća za žalbu izjavljenu protiv rešenja donesenog u prvom stepenu po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i žalbu izjavljenu zato što prvostepeni organ nije doneo rešenje u propisanom roku po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 7.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju

1.380

Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku

1.680

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja

620

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja

620

Za žalbu na rešenje Poreske uprave [Deviznog inspektorata] doneto u upravnom postupku

1.880

Tarifni broj 8.

Za vanredni pravni lek

2.670

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za vanredni pravni lek u postupku naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

III. REŠENJA

Tarifni broj 9.

Za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

520

NAPOMENA:

 

Ako se rešenje donosi po zahtevu više lica, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju obveznika kojima se rešenje uručuje.

 

Taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

Tarifni broj 10.

Za rešenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

26.720

IV. UVERENJA

Tarifni broj 11.

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

310

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;

 

2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4;

 

3) uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih;

 

4) potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

 

Tarifni broj 12.

Za uverenje o važenju propisa koje se izdaje radi upotrebe u inostranstvu

1.600

V. PREPISI, OVERE I RAZGLEDANJE SPISA

Tarifni broj 13.

Za prepis akta, odnosno spisa, odnosno za overu prepisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, po polutabaku originala

410

Za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala

410

NAPOMENA:

 

Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine.

 

Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg.

 

Ako je prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja.

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja za overu prepisa, izvoda, odnosno uverenja iz matičnih knjiga, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od odgovarajuće takse.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za overu priloga koji se moraju podneti uz zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

Tarifni broj 14.

Za overu svakog potpisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

410

Za overu autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala)

220

NAPOMENA:

 

Ako je rukopis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 2. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 15.

Za razgledanje spisa kod organa, za svaki započeti sat po

360

Tarifni broj 16.

Za overu prevoda:

 

1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 reči

410

2) ako tekst originala sadrži više od 100 reči plaća se, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za svaki ceo ili započet polutabak po

520

Tarifni broj 17.

Za overu punomoćja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

270

VI. OPOMENA

Tarifni broj 18.

Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu

270

VII. SPISI I RADNJE U VEZI SA UPISIMA U REGISTRE

Tarifni broj 19.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, i to:

 

1) po zahtevu za upis u registar

1.530

2) po zahtevu za upis promena u registar

750

3) po zahtevu za brisanje iz registra

1.530

Za uverenje o podacima upisanim u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

750

Tarifni broj 20.

(Brisan)

Tarifni broj 21.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem političkih stranaka, i to za:

1) rešenje po prijavi za upis političke stranke u Registar političkih stranaka

15.450

2) rešenje po prijavi za upis promene podataka u Registar političkih stranaka

12.880

3) rešenje po prijavi za obnovu upisa političke stranke u Registar političkih stranaka

12.880

4) rešenje po prijavi za brisanje iz Registra političkih stranaka

12.880

Za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke

70

Za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci

70

Za uverenje o podacima upisanim u Registar političkih stranaka

1.490

NAPOMENA:

 

(Brisana)

 

Tarifni broj 22.

(Brisan)

Tarifni broj 23.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti sertifikacionih tela

457.810

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.290

3) rešenje o upisu promene podataka u Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.290

4) rešenje o brisanju sertifikacionih tela iz Registra sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.290

Tarifni broj 24.

(Brisan)

Tarifni broj 25.

Za prijavu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

800

Za rešenje po zahtevu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

800

Tarifni broj 26.

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti, odnosno u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti

1.530

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar izvoznih objekata

1.530

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar objekata i dodelu veterinarskog kontrolnog broja

1.530

Za podnošenje zahteva za dostavljanje podataka iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti

1.350

Tarifni broj 27.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca, i to:

 

1) po zahtevu za upis u registar

520

2) po zahtevu za upis promena u registar

520

3) po zahtevu za brisanje iz registra

520

Za uverenje o podacima upisanim u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca

410

VIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Tarifni broj 28.

Za odobrenje, i to:

 

1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije

266.420

2) preduzeću da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije, odnosno preko teritorije Republike Srbije

266.420

3) preduzeću, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Republike Srbije

119.880

4) za prevoz nuklearnih sirovina i materijala preko granice, odnosno preko teritorije Republike Srbije (uvoz, izvoz, tranzit)

14.390

Tarifni broj 29.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje ispitivanja oružja, odnosno glavnih delova oružja, odnosno naprava, odnosno municije

27.610

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 30.

Stranom državljaninu za izdavanje:

1) odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju

2.930

2) odobrenja za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

2.930

[Tarifni broj 30.

Za odobrenje stranom državljaninu za držanje i nošenje oružja i municije, i to:

1) oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno

3.060

2) lovačkog oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno

1.530

3) sportskog oružja i municije u Republici Srbiji

1.530

Za odobrenje stranom državljaninu za prenošenje oružja i municije preko teritorije Republike Srbije

3.060 ]

[ČLAN 9 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 31.

(Brisan)

[Tarifni broj 31.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu plaća se taksa u visini od 5% od predračunske vrednosti objekta

NAPOMENA:

Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja. ]

[ČLAN 10 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 32.

Za zahtev za izdavanje:

1) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenim cevima (pištolji, revolveri, lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.360

2) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.560

3) odobrenja za nabavljanje konvertibilnog oružja

2.560

4) odobrenja za nabavljanje osnovnih delova za oružje

1.140

5) odobrenja za nabavljanje dugog automatskog oružja iz kategorije A

10.000

6) potvrde o prijavi držanja oružja iz kategorije C

1.650

7) odobrenja za nabavljanje kombinovanog oružja

2.560

8) rešenja kojim se odobrava spravljanje municije

31.890

9) rešenja kojim se odobrava bavljenje prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije

35.730

10) rešenja kojim se odobrava bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem

31.890

11) rešenja kojim se odobrava bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja

31.890

12) rešenja kojim se odobrava posredovanje u prometu oružja i municije

35.730

13) rešenja kojim se odobrava prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije

5.360

14) odobrenja za nabavljanje oružja, odnosno osnovnih delova za oružje radi dalje prodaje

5.360

15) odobrenja za raspoređivanje zaposlenih lica

5.360

16) rešenja kojim se odobrava izdavanje kolekcionarske dozvole

31.890

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje za potrebe streljačke organizacije.

[Tarifni broj 32.

Za zahtev za izdavanje odobrenja, i to:

1) za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenom cevi

5.600

2) za nabavljanje vatrenog oružja sa neolučenom cevi

2.670

3) za nabavljanje posebnog oružja

1.730

4) za nabavljanje oružja sa tetivom, odnosno vazdušnog oružja

1.730

5) za nabavljanje kombinovanog oružja

2.670

6) za nabavljanje delova za oružje

1.190

7) za nabavljanje municije

520

8) za bavljenje prometom oružja i municije koji podnose preduzeća i radnje, pre upisa u sudski registar, odnosno registar radnji

37.300

9) preduzećima i radnjama za popravljanje i prepravljanje oružja

33.300

10) za prevoz oružja, delova za oružje i municije

5.600

11) za promet ugovorene količine oružja i municije između preduzeća, odnosno radnji

5.600

12) za vršenje obuke u rukovanju vatrenim oružjem

33.300

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje i municije za potrebe streljačke organizacije.]

[ČLAN 11 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 33.

Za zahtev za:

1) izdavanje dozvole za nošenje oružja

8.000

2) slučaj izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene dozvole za nošenje oružja

800

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, registraciju, odnosno unos podataka o oružju u već izdatu ispravu za:

1) vatreno oružje sa olučenim cevima (pištolji, revolveri i lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.360

2) vatreno oružje sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.560

3) konvertibilno oružje

2.560

4) kombinovano oružje koje ima olučene i glatke cevi

5.360

5) osnovne delove za oružje

1.140

6) dugo automatsko oružje iz kategorije A

10.000

7) slučaj izgubljenog, ukradenog, oštećenog ili uništenog oružnog lista

800

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za registraciju oružja, odnosno unos podataka o oružju za potrebe streljačke organizacije.

Lica koja su posedovala oružne listove ili odobrenja za držanje oružja izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 20/15), plaćaju taksu za zahtev:

1) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima (taksa iz stava 2. tač. 1) i 4) ovog tarifnog broja);

5.360

2) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa glatkim cevima (taksa iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja).

2.560

Lica koja poseduju više komada registrovanog oružja iste vrste prilikom podnošenja zahteva za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom plaćaju samo jednu taksu.

Takse propisane u stavu 2. Napomene ovog tarifnog broja će se primenjivati za zahteve podnete do 5. marta 2019. godine.

Tarifni broj 33.

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja, i to:

1) oružnog lista za oružje sa olučenim cevima

5.600

2) oružnog lista za oružje sa neolučenim cevima

2.670

3) oružnog lista za posebno oružje

1.730

4) oružnog lista za oružje sa tetivom

1.730

5) oružnog lista za kombinovano oružje

2.670

6) odobrenja za držanje trofejnog oružja

800

7) odobrenja za držanje oružja za poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata

2.260

NAPOMENA:

Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju gubitka, plaća se taksa u iznosu od 25% od iznosa odgovarajuće takse za izdavanje oružnog lista iz ovog tarifnog broja.
Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju njegove dotrajalosti, odnosno oštećenja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 1. uvećana za taksu iz Tarifnog broja 9. Odeljak A ove tarife.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za oružni list, odnosno za odobrenje, za oružje koje se nalazi kod streljačkih organizacija i streljačkih klubova.

[ČLAN 12 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 34.

Za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

500

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije za potrebe streljačke organizacije.

[Tarifni broj 34.

Za odobrenje strancu za držanje i nošenje lovačkog oružja za vreme lova

2.670

Za odobrenje za iznošenje oružja i municije iz zemlje

520]

Tarifni broj 35.

Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave

1.070

Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca

5.600

Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup

5.600

NAPOMENA:

 

Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava 3. ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

 

Tarifni broj 36.

(Prestao da važi)

[ČLAN 13 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 37.

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista za strance

1.840

2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva

7.990

3) izdavanje putne isprave za izbeglice

4.010

4) izdavanje tranzitne vize (vize B) na graničnom prelazu za jedan tranzit

4.630

5) izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana

16.720

6) privremeni boravak do tri meseca

11.200

7) privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine

16.760

8) privremeni boravak preko jedne godine

26.530

Za izdavanje odobrenja, i to:

 

1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji

12.210

2) (brisana)

 

3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije

6.670

4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano

6.710

Za izdavanje, odnosno produženje, i to:

 

1) izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca

4.440

2) izdavanje nalepnice privremenog boravka

420

3) izdavanje nalepnice za stalno nastanjenje

590

4) izdavanje nalepnice za obavezni boravak

1.840

5) produženje roka važenja vize (vize C), sa rokom važenja do 90 dana

16.720

Za izdavanje granične dozvole

550 [11.900]

Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza

23.820

Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza

15.270

Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza

15.270

Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju

11.900

NAPOMENA:

 

Za svaku novu vizu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se odgovarajuća taksa.

 

Taksu za odobrenje za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici Srbiji borave radi školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, kao stipendisti Vlade.

 

Taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano, preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srbiji, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći.

 

Strani državljani koji su u braku sa državljanima Republike Srbije plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Takse iz stava 1. tač. 4), 5) i 6) iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika.

 

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš plaća svako upisano lice.

 

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse.

 

Takse iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao ni lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju.

 

Takse iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

 

Tarifni broj 38.

(Brisan)

Tarifni broj 39.

Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, za:

 

1) izbegla, prognana i raseljena lica

720

2) ostale slučajeve prijema u državljanstvo

18.170

Za rešenje o sticanju državljanstva Republike Srbije po međunarodnim ugovorima

9.080

Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike Srbije

720

Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije

2.010

Za rešenje o prestanku državljanstva Republike Srbije

32.310

NAPOMENA:

 

Za rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje državljanstva, odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26. godina života) plaća se propisana taksa za jedno rešenje.

 

Tarifni broj 40.

Za zahtev za izdavanje vozačke dozvole

270

Za zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole

270

Za zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

270

Za zahtev za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

270

Za zahtev za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

270

Za zahtev za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

270

Za zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

270

Za zahtev i prijavu vozača u evidenciju

720

Za izdavanje vozačke dozvole

460

Za izdavanje probne vozačke dozvole

460

Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

940

Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

940

Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

8.160

Za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

460

Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

500

Tarifni broj 41.

Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

460

Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

270

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

270

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

270

Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice

1.980

Za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

740

Za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

1.980

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

5.810

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

87.250

Za zahtev i izdavanje odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora

1.890

Tarifni broj 42.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače

86.770

Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača

1.240

Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatak zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena

12.490

NAPOMENA:
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova prilikom promene poligona, učionice, odnosno mesta izvođenja poligonske radnje "zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom", plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane stavom 1. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda vozila

99.180

Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila

86.770

Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda

620

Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja

1.240

Tarifni broj 43a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

43.900

2) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

54.350

3) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite

43.900

NAPOMENA:
Ukoliko pravno ili fizičko lice podnese zahtev za dobijanje dva ili sva tri ovlašćenja, plaća se jedna najviša propisana taksa iz ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43b

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

78.380

2) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

2.610

NAPOMENA:
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tačke 1) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 35% od takse propisane u tački 1) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 2) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43v

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje detektivske delatnosti

52.260

2) za izdavanje licence preduzetniku za obavljanje detektivske delatnosti

26.120

3) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje detektivskih poslova

2.610

NAPOMENA
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 30% od takse propisane u tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 3) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 3) ovog tarifnog broja.

 

Za ponovno utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslova za pravno lice, odnosno preduzetnika koji već poseduje licencu, u slučaju promene sedišta, otvaranja poslovne jedinice ili u drugim slučajevima kada je potrebno naknadno utvrditi ispunjenost uslova u pogledu prostorija i sprovedenih mera fizičko - tehničke zaštite.

5.220

 

 

Tarifni broj 43g

Za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova

26.120

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva

7.840

 

 

Tarifni broj 44.

Za izdavanje zapisnika o uviđaju

930

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima

12.490

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za probnu vožnju

2.670

Za obezbeđenje lica mesta i vršenje uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta

13.110

Tarifni broj 45.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za izradu pečata državnih i drugih organa

7.990

Tarifni broj 46.

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje lokacija objekata

27.970

2) po zahtevu za odobrenje - davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, odnosno na plan zaštite od požara za objekte bruto površine

 

(1) do 150 m2

11.440

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

24.160

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

48.320

(4) preko 5.000 m2

91.550

3) po zahtevu za tehnički prijem objekata bruto površine

 

(1) do 150 m2

11.440

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

24.160

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

48.320

(4) preko 5.000 m2

91.550

4) po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja

24.160

5) po zahtevu za bavljenje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija

812.560

6) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara

559.470

7) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe

279.740

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi po zahtevu za proširenje obima izdatog ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara

21.530

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja propisana tač. 1), 2), 3) i 4) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada po

2.400

Tarifni broj 46a

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje urbanističkih mera zaštite pri izgradnji prostornih i urbanističkih planova

1.350

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju porodičnih skloništa

10.000

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte do 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

21.200

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte preko 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

40.060

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju javnih i blokovskih skloništa dopunske zaštite

40.060

Za rešenje po zahtevu za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa

24.980

Za saglasnost na Plan zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica

12.490

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za bezbedno postavljanje objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama

31.980

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara za izgradnju objekata za koje je propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju

16.570

Tarifni broj 47.

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) (brisana)

 

2) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara

26.630

3) (brisana)

 

4) za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija

9.330

5) za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija

5.600

6) za prevoz eksplozivnih materija

5.600

7) za izdavanje ovlašćenja pravnom licu za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija namenjenih gašenju, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija za odvođenje dima i toplote, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara, po svakom pojedinačnom poslu

31.960

8) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija državljaninu Republike Srbije

1.070

9) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija

800

10) za davanje saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

2.440

Za zahtev za izdavanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

3.180

Za zahtev za izdavanje duplikata licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

1.720

Za rešenje koje se donosi po žalbi na rešenje iz stava 1. ovog tarifnog broja

2.670

Tarifni broj 48.

Za potvrdu o podacima iz kaznene evidencije radi osiguranja prava u inostranstvu

520

Tarifni broj 49.

Za izvod iz kaznene evidencije

410

IX. SPISI I RADNJE U CARINSKOM POSTUPKU

[ČLAN 14 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 50.

[Za rešenje koje donosi Uprava carina o utvrđivanju evidencionog broja carinskog obveznika

3.170]

Za potvrdu koja se izdaje na zahtev stranke u vezi sa:

 

1) izvršenim uplatama

5.310

2) listama o neplaćenim računima (lista dugovanja)

5.310

3) podacima iz oblasti statistike (o uvozu, izvozu i sl.)

5.310

Tar. br. 51-55.

(Brisani)

Tarifni broj 56.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne okoline i drugih tehničkih uslova, uslova za rad carinske službe, kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora, radi početka rada slobodne zone

22.880

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone

22.880

Tarifni broj 57.

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa)

7.620

NAPOMENA:

 

Shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA za privremeni uvoz robe, plaća se taksa za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) iz ovog tarifnog broja.

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se, shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA, u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi iz člana 8. stav 2. Carinske konvencije o karnetu ATA).

 

Tarifni broj 58.

Za uverenje (sertifikat) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR

8.000

Za odobrenje prevozniku da može da vrši prevoz robe pod karnetom TIR

2.290

Za odobrenje kojim se odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima

3.470

[ČLAN 15 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 58a

Za izlazak na teren, na zahtev lica, ovlašćenog carinskog službenika van redovnog radnog vremena ili van mesta, odnosno prostorija i prostora u kojima carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe, radi sprovođenja carinskih formalnosti (za svaki započeti čas rada ovlašćenog carinskog službenika)

1.180

Za obuku za carinsko zastupanje (po polazniku)

52.400

Za organizovanje i polaganje, odnosno ponovno polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku

18.960

Za organizovanje i polaganje popravnog stručnog ispita iz jedne ili dve oblasti

9.480

Za izdavanje dozvole za carinsko zastupanje

2.620

Tarifni broj 59.

(Brisan)

X. SPISI I RADNJE U VEZI SA RADOM PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I REVIZORA

Tarifni broj 60.

Za zahtev za izdavanje dozvole za rad preduzeća za reviziju

37.300

Tarifni broj 61.

Za zahtev za upis u Registar preduzeća za reviziju, i to za:

 

1) upis u Registar preduzeća za reviziju

3.910

2) upis promena podataka u Registru preduzeća za reviziju

460

3) brisanje iz Registra preduzeća za reviziju

1.910

Za izdavanje izvoda iz Registra preduzeća za reviziju

1.160

Za kopiju sertifikata za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.160

Za uverenje o položenim ispitima za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.160

[ČLAN 16 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

XA SPISI I RADNJE U VEZI SA PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 61a

Za zahtev za polaganje ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj

16.000

Za zahtev za izdavanje, odnosno obnavljanje licence

5.700

Za zahtev za status akreditovanih udruženja, i to za:

1) dobijanje statusa akreditovanog udruženja

35.000

2) godišnje održavanje statusa akreditovanog udruženja

16.500

Za zahtev za upis u imenik, i to za:

1) upis u imenik organizatora stručne obuke

35.000

2) upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja

35.000

[ČLAN 17 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni br. 62. i 63.

(Brisano)

[XI. SPISI I RADNJE U OBLASTI OSIGURANJA

Tarifni broj 62.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole, za:

1) rad organizacije za osiguranje

79.920

2) preregistraciju organizacije za osiguranje

39.970

3) rad agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju

26.630

4) preregistraciju agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju

13.320

Tarifni broj 63.

Za rešenje po zahtevu za promenu dozvole za rad organizacije za osiguranje

13.320]

XII. SPISI I RADNJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

[ČLAN 18 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 64.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta kojima se može preneti zarazna bolest

7.080

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, ribe i sl.)

1.150

Za rešenje o utvrđivanju veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala

7.000

[Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu bezbednosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji

6.050]

Za izdavanje veterinarsko - sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode, kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje i ljude, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu

3.530

Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko - sanitarni uslovi za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest

6.170

NAPOMENA:

 

Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 4. [stavom 5.] ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 65.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozna klanica i drugi izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz pošiljaka mesa i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla

9.580

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz riba, pernate živine za priplod i jaja za priplod (reprodukciju)

9.580

Tarifni broj 66.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za proizvodnju ribe, oplođene ikre i mlađi za poribljavanje, odnosno postojanje objekata i opreme za proizvodnju i obezbeđenje stručnog rukovođenja proizvodnjom

4.010

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za objekat - prodavnicu za promet ribe

4.010

Tarifni broj 67.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za:

 

1) proizvodnju i držanje životinja (farme)

4.050

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

24.240

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

12.120

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

4.050

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

24.240

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

24.240

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

12.120

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

24.240

7) proizvodnju stočne hrane

12.120

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje i centrima za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje

12.120

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

10.610

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

10.610

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju stručne poslove veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

680

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju pojedine stručne poslove za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

680

Tar. br. 68-69.

(Brisani)

Tarifni broj 70.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz, odnosno izvoz lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova i medicinskih sredstava, za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicina)

7.270

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

4.010

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

2.140

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz farmaceutskih sirovina

6.270

NAPOMENA:

 

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Tarifni broj 71.

Za rešenje iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja, i to:

 

1) po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini)

14.390

2) po zahtevu za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini

24.240

3) po zahtevu za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

12.120

4) po zahtevu za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

12.120

Tarifni broj 72.

Za rešenje u vezi sa organskom proizvodnjom i organskim proizvodima, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje za primenu materijala za reprodukciju koji nije proizveden metodama organske proizvodnje

520

2) po zahtevu za produženje ili skraćenje prelaznog perioda za uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu

520

Tarifni broj 73.

Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u veterinarstvu

7.250

Tar. br. 74-75.

(Brisani)

Tarifni broj 76.

Za zahtev pravnog lica za davanje ovlašćenja za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

6.050

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

10.110

Za zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata

7.620

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata i određivanju broja koda

15.270

Za svako sledeće rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja

7.620

Tarifni broj 77.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti da je tehničko-tehnološka dokumentacija izrađena u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima propisanim za tu vrstu objekata, i to za:

 

1) proizvodnju i držanje životinja

4.050

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

24.240

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

12.120

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

4.050

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

24.240

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

24.240

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

12.120

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

24.240

7) proizvodnju stočne hrane

12.120

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

4.050

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

750

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, vrste i načina dijagnostičkih ispitivanja i stručne organizacije koja će vršiti ta ispitivanja

4.050

Tarifni broj 78.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća

1.410

Za zahtev za upis u Registar polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja

1.410

Tar. br. 79-91.

(Brisani)

Tarifni broj 91a

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari

1.310

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje objekta za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene manja od 15 ha

6.680

XIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Tarifni broj 92.

Za rešenje kojim je data prethodna saglasnost za unošenje naziva "Srbija" u poslovno ime privrednog subjekta

504.770

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

 

Tarifni broj 93.

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe

12.210

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz robe

12.210

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz robe

9.150

Tarifni broj 94.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to:

 

1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.510

2) za prijavu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.510

3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

12.010

4) za rešenje koje se donosi po prijavi podnetoj za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

12.010

5) za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

2.510

6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

24.020

7) za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji

12.010

[ČLAN 19 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:

 

1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

2.510

2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

7.990

3) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

2.510

4) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

4.010

5) za zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

2.510

6) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

12.010

7) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.510

8) za rešenje koje se donosi po zahtevu za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

12.010

9) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.510

10) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

6.010

11) za zahtev za priznavanje inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

2.510

12) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

11.530

13) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

8.410

14) za polaganje dopune stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

5.670

Tarifni broj 96.

Za zahtev za mišljenje (sertifikaciju) da se proizvod može posebno označiti nazivom "proizvod starog zanata", odnosno "proizvod umetničkog zanata", odnosno "proizvod domaće radinosti" i stilizovanom oznakom otvorene šake

400

Za mišljenje po zahtevu preduzetnika iz stava 1. ovog tarifnog broja

3.800

Za mišljenje po zahtevu pravnog lica iz stava 1. ovog tarifnog broja

7.620

Tarifni broj 97.

Za odobrenje kompenzacionog posla sa inostranstvom

10.680

Za akt o oslobađanju od carine po osnovu uloga stranog lica

10.680

Za evidentiranje osnivanja preduzeća u inostranstvu, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.620

Za evidentiranje statusnih promena u preduzeću u inostranstvu

3.800

Za evidentiranje ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.620

Za evidentiranje promena ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća

3.800

Za evidentiranje osnivanja predstavništava i ogranaka u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.620

Za evidentiranje statusnih promena u predstavništvu i ogranku u inostranstvu

3.800

Za evidentiranje ugovora o poveravanju stranom licu poslova zastupanja, odnosno prodaji robe sa konsignacionog skladišta, odnosno obavljanju servisne službe u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

6.100

Za evidentiranje ugovora o zastupanju stranih lica, odnosno ugovora o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta, odnosno ugovora o pružanju servisnih usluga, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

10.680

Za evidentiranje ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu, odnosno ugovora o ustupanju izvođenja investicionih radova stranom licu u zemlji

10.680

Za evidentiranje ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

10.680

Za evidentiranje aneksa ugovora iz ovog tarifnog broja

4.050

Tarifni broj 98.

Za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

18.310

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

12.210

Za sertifikat krajnjeg korisnika pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.620

Za međunarodni uvozni sertifikat pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.620

Za izvod iz Registra lica za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

2.820

Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

4.800

Za izmenu i dopunu rešenja za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

4.800

Tarifni broj 99.

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja dampinga

45.800

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena antidampinške dažbine

30.530

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja subvencija koje podležu kompenzatornim merama

45.800

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena kompenzatorne dažbine

30.530

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja prekomernog uvoza

45.800

Tarifni broj 100.

Za rešenje, odnosno saopštenje o homologaciji, odnosno za dodeljivanje (proširenje), povlačenje, odbijanje, odnosno prestanak serijske proizvodnje

2.290

Za ispravu o homologaciji

2.290

Tarifni broj 101.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju

2.290

Za potvrdu u vezi ispunjenosti uslova propisanih normom "EURO 3"

2.290

Tarifni broj 102.

Za prijavu za akreditaciju

1.240

Za prijavu za promenu obima akreditacije

1.240

Za prijavu za obnavljanje akreditacije

1.240

Tarifni broj 103.

(Brisan)

Tarifni broj 104.

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala

1.240

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva

1.240

XIV. SPISI I RADNJE U VEZI SA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE

Tarifni broj 105.

Za zahtev nosioca prava intelektualne svojine za zaštitu prava, i to:

 

1) pojedinačan - ako se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

3.000

2) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.230

3) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

10.360

Tarifni broj 106.

Za rešenje po zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine, i to:

 

1) za rešenje kojim se odlučuje o pojedinačnom zahtevu koji se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

3.000

2) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.230

3) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

10.360

[ČLAN 20 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 107.

Za prijavu za priznanje patenta, i to:

 

1) do deset patentnih zahteva

7.620

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

750

Za prijavu za priznanje malog patenta

7.620

Za međunarodnu prijavu patenta, i to:

 

1) do deset patentnih zahteva

7.620

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

750

Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu

7.620

Za dostavljanje međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu

3.800

Za zahtev za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti

35.000

Za prijavu za zaštitu topografije poluprovodničkog proizvoda [integrisanog kola]

7.620

Za prijavu za priznanje prava na dizajn, i to:

 

1) ako prijava sadrži jedan dizajn

6.100

2) ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn

4.590

Za prijavu za priznanje žiga, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

15.270

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

3.060

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

3.060

Za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

30.530

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.590

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

4.590

Za zahtev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, odnosno imena porekla

7.620

Za prijavu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake

7.620

Za prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake

15.270

NAPOMENA:

 

Taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem, ako podnosilac prijave uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.

 

Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na taksu propisanu ovim tarifnim brojem, ako je međunarodna prijava patenta podneta u naknadnom roku od 30 dana po isteku roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja umanjena, odnosno uvećana, u skladu sa st. 1. i 2. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 108.

Za zahtev za razdvajanje prijave za priznanje žiga

2.290

Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

15.270

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

3.060

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

3.060

Za zahtev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu

2.290

Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačne, odnosno višestruke prijave dizajna, za svaku prijavu

2.290

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

[ČLAN 21 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 109.

Za rezultat ispitivanja podnosilaca prijave za priznanje patenta, zahteva za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, malog patenta, sertifikata o dodatnoj zaštiti, topografije, žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, prava na dizajn, međunarodne prijave patenta, međunarodne prijave žiga, prijave za deponovanje i evidenciju autorskih dela i predmeta srodnih prava, prijave za registrovanje imena porekla odnosno geografske oznake, prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, provizornog odbijanja međunarodne registracije žiga

750

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, odnosno prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 22 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 110.

Za zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike u postupku po prijavi patenta ako ne postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju, odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom pretraživanju

15.260

[Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta

22.880]

Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta, odnosno ispitivanje priznatog malog patenta [međunarodne prijave za priznavanje patenta ako postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju (rešeršu), odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju]

7.620

Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta koji se podnosi u naknadnom roku, pored takse iz stava 2. ovog tarifnog broja

4.590

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

[ČLAN 23 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 111.

Za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

10.680

2) četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

12.970

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

15.270

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

18.310

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.350

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

24.410

7) devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

27.480

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

30.530

9) jedanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

36.630

[9) jedanaestu godinu i svaku sledeću godinu dok patent ne prestane da važi, računajući od dana podnošenja prijave, plaća se taksa iz tačke 8) ovog tarifnog broja uvećana za za svaku godinu preko deset godina po

6.100]

10) dvanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

42.730

11) trinaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

48.830

12) četrnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

54.930

13) petnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

61.030

14) šesnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

67.130

15) sedamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

73.230

16) osamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

79.330

17) devetnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

85.430

18) dvadesetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

91.530

NAPOMENA:

 

Za održavanje prava iz dopunske prijave patenta, odnosno iz dopunskog patenta, godišnja taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 2. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Ako se dopunski patent proglasi osnovnim patentom, od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je proglašen osnovnim patentom, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja propisana za osnovni patent.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjena, odnosno uvećana u skladu sa st. 1. i 3. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 112.

Za održavanje malog patenta plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

10.680

2) četvrtu godinu računajući od dana podnošenja prijave

12.970

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

15.270

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

18.310

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.350

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.350

7) devetu godinu, računajući do dana podnošenja prijave

21.350

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.350

NAPOMENA:

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje malog patenta, odnosno za održavanje malog patenta uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

Godišnja taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

[ČLAN 24 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 113.

Za održavanje sertifikata o dodatnoj zaštiti plaća se godišnja taksa, i to za:

1) prvu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

90.000

2) drugu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

110.000

3) treću godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

130.000

4) četvrtu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

150.000

5) petu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

170.000

NAPOMENA:

Godišnja taksa za održavanje prava sertifikata o dodatnoj zaštiti uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

[Tarifni broj 113.

Za zahtev za produženje roka trajanja malog patenta

1.530

NAPOMENA:

Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.]

[ČLAN 25 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 114.

Za registraciju topografije poluprovodničkog proizvoda [integrisanog kola]

15.270

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje topografije [integrisanog kola] fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 26 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 115.

Za sticanje, odnosno održavanje važenja industrijskog [Za održavanje važenja] dizajna za period od pet godina, i to za:

 

1) prvi dizajn

15.270

2) drugi i svaki sledeći dizajn iz serije

10.680

Za održavanje važenja industrijskog dizajna za period od šeste do dvadesetpete godine plaća se petogodišnja [godišnja] taksa, i to za:

 

1) prvi dizajn

9.150

2) drugi i svaki sledeći dizajn

6.100

NAPOMENA:

 

Taksa za održavanje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 116.

Za sticanje, odnosno produženje važenja žiga, za period od deset godina, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

30.530

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.590

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.590

Za sticanje, odnosno produženje važenja kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, za period od deset godina, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

38.160

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.590

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.590

Za sticanje, odnosno produženje prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, i to:

 

1) za period od tri godine od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u registar ovlašćenih korisnika imena porekla, odnosno upisa ovlašćenog korisnika geografske oznake u registar ovlašćenih korisnika geografske oznake

15.270

2) za svako produženje prava korišćenja imena porekla, odnosno geografske oznake

15.270

NAPOMENA:

 

Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene može se uplatiti u naknadnom roku od šest meseci od početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 117.

Za zahtev za razdvajanje žiga

2.290

Za izdvojeni žig, odnosno za izdvojene žigove, za svaki žig, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

30.530

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.590

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.590

[ČLAN 27 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 118.

Za upis u registar zastupnika, koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, i to za:

 

1) pravno lice

30.530

2) fizičko lice

15.270

Za obnovu upisa u registar zastupnika, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) pravno lice

15.270

2) fizičko lice

7.620

Za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i geografskih oznaka porekla

10.000

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 119.

Za potvrde, izvode iz registara i uverenja o podacima u vezi sa pravima intelektualne svojine o kojima se vodi službena evidencija

1.530

Za prepis rešenja kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

1.530

Za uverenje o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnu, o kojima se vodi službena evidencija kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

3.800

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 120.

Za uverenje o pravu prvenstva za prijavu industrijske svojine, i to za:

 

1) prvo uverenje do deset strana

1.830

2) svako sledeće uverenje istom podnosiocu zahteva do deset strana

460

3) svaku sledeću stranu preko desete strane

30

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 28 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 121.

Za zahtev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine

3.800

Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta odnosno malog patenta ili patenta, odnosno malog patenta [ili priznatog patenta]

3.800 [15.270]

Za zahtev za nastavak postupka po prijavi patenta

3.800

Za zahtev za obnovu prava prvenstva, odnosno za ispravljanje ili dopunu prava prvenstva [za ponovno uspostavljanje prava prvenstva] u postupku po međunarodnim prijavama patenata

3.060

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 122.

Za zahtev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine, i to za:

 

1) prvi zahtev do 30 dana

1.530

2) svaki sledeći zahtev za svaki započeti mesec produženja roka

2.290

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 123.

Za ispravu o priznatom pravu industrijske svojine

3.060

Za duplikat isprave o priznatom pravu intelektualne svojine

1.530

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 29 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 124.

Za zahtev za prestanak žiga zbog nekorišćenja

30.530

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju patenta, odnosno malog patenta, odnosno rešenja o upisu proširenog evropskog patenta , odnosno evropskog patenta u registar patenata, odnosno sertifikata o dodatnoj zaštiti u registar patenata, odnosno žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga

30.530

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o registrovanom imenu porekla, odnosno geografske oznake porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla

30.530

Za predlog za poništaj prava na topografiju

30.530

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn, i to:

 

1) rešenja kojim je priznat jedan dizajn

30.530

2) rešenja kojim je (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za drugi i svaki sledeći dizajn

3.060

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac predloga za oglašavanje ništavim patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 30 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 125.

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence, odnosno zaloge ili drugih prava patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava iz prijave za priznanje patenta, malog patenta ili topografije

4.590

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno prijavu, odnosno dizajn

4.590

2) ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

3.060

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 126.

Za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

2.290

Ako se zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

1.530

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 31 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 126a

Za zahtev za ispravku greške u rešenjima, odnosno zaključcima donetim u postupku za priznanje patenta, malog patenta i topografije poluprovodničkog proizvoda

1.000

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 127.

Za rezultat ispitivanja u postupku održavanja u važnosti patenta, odnosno malog patenta, odnosno žiga, odnosno dizajna

750

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

[ČLAN 32 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 128.

Za zahtev za objavljivanje prijave patenta pre isteka roka od 18 meseci od dana podnošenja prijave

7.620

Za zahtev da se prijava žiga, odnosno dizajna, odnosno prijava za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, uzme u postupak preko reda

7.620

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije [integrisanog kola], odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 129.

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta pretvori u prijavu za priznanje malog patenta ili obrnuto

3.060

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta, odnosno malog patenta, pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto

3.060

Za zahtev da se prijava imena porekla pretvori u prijavu geografske oznake ili obrnuto

3.060

Za zahtev da se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla pretvori u prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili obrnuto

3.060

Tarifni broj 130.

Za zahtev za prekid postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, za svaku započetu godinu prekida

7.620

Godišnja taksa za svaku sledeću započetu godinu prekida postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.220

Za zahtev za nastavak postupka prekinutog zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.220

[ČLAN 33 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 131.

Za zahtev za izdavanje dozvole [dozvolu] za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

122.090

Za zahtev za obnovu dozvole iz stava 1. ovog tarifnog broja

122.090

Za zahtev za davanje saglasnosti na predlog tarife naknada koje predlažu organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

20.950

Tarifni broj 132.

Za zahtev da dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, postane osnovna prijava za priznanje patenta, odnosno osnovni patent

3.060

Za zahtev da se dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, veže za novu osnovnu prijavu za priznanje patenta, odnosno za novi osnovni patent

3.060

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 133.

Za zahtev za davanje prinudne licence

22.880

[ČLAN 34 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 134.

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava

7.620

NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela i predmeta srodnog prava, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

[ČLAN 35 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 134a

Za objavu podataka o priznatom patentu ili malom patentu

380

Tarifni broj 134b

Za štampanje patentnog spisa, nosilac patenta, odnosno malog patenta, po strani patentnog spisa

200

Tarifni broj 134v

Za izveštaj o pretraživanju patentne dokumentacije, na osnovu bibliografskih podataka:

1) za pretraživanje po imenu ili nazivu podnosioca prijave patenta ili pronalazača u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, i to:

(1) sa navođenjem bibliografskih podataka do deset patentnih dokumenata

2.000

(2) sa navođenjem bibliografskih podataka preko deset patentnih dokumenata, za svaki sledeći dokument

140

2) za pretraživanje po broju patentnog dokumenta (analog) ili prioritetnim podacima u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata

2.450

3) za određivanje pravnog statusa u patentnom fondu Republike Srbije na osnovu PS/YU broja patentnog dokumenta

450

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134g

Za pretraživanje patentne dokumentacije u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, na usmeni ili pismeni zahtev, koje vrši stručnjak Zavoda za intelektualnu svojinu u prisustvu stranke

4.000

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134d

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka, po jednom tehničkom rešenju, i to:

1) ako u zahtevu nije naveden nosilac prava

15.500

2) ako je u zahtevu naveden nosilac prava

10.300

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134đ

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije radi ocene novosti tehničkog rešenja koje se vrši u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata i dostupnoj nepatentnoj literaturi, a na osnovu zahteva koji sadrži opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

12.400

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134e

Za izradu izveštaja o patentabilnosti tehničkog rešenja, a na osnovu zahteva koji sadrži detaljan opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

17.600

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134ž

Za izradu izveštaja o pretraživanju u pogledu patentne zaštite u Republici Srbiji, i to:

1) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada nije naveden nosilac prava

16.100

2) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada je naveden nosilac prava

9.200

3) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako nije naveden nosilac prava

19.700

4) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako je naveden nosilac prava

11.400

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134z

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za prva dva sata pretraživanja

2.000

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za treći i svaki naredni sat pretraživanja

500

Tarifni broj 134i

Za štampanje patentnog spisa ili drugog dokumenta ili informacije iz neke od baza podataka kojima raspolaže Zavod za intelektualnu svojinu, po strani

30

Tarifni broj 134j

Za izradu kopije spisa predmeta ili drugog štampanog dokumenta iz dokumentacije Zavoda za intelektualnu svojinu, po strani

10

Tarifni broj 134k

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao žig:

1) ako spisak proizvoda i usluga obuhvata do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

2.000

2) ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga, za četvrtu i svaku sledeću klasu

300

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao oznaka geografskog porekla

2.000

Tarifni broj 134l

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki oblik tela, slika ili crtež, zaštićen ili prijavljen kao dizajn

3.000

Tarifni broj 134lj

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije na ime određenog lica (preduzetnika, privrednog društva ili drugog pravnog lica) zaštićen ili prijavljen žig, dizajn ili oznaka geografskog porekla

3.000

XV. SPISI I RADNJE U OBLASTI GEOLOGIJE, RUDARSTVA I ENERGETIKE

[ČLAN 36 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju

4.610

Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina

57.290 [80.750]

Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva:

 

1) za odobrenje za istraživanje

60.570

1a) za odobrenje za geološka istraživanja za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

19.100

1b) za odobrenje za zadržavanje prava na istražni prostor

19.100

1v) za odobrenje po aneksu projekta za geološka istraživanja

19.100

1g) za prestanak važenja odobrenja za istraživanje

4.770

2) za produžetak istražnog prava

20.180

3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

121.140

3a) za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje

116.480

3b) za produženje roka iz odobrenja za eksploataciono polje

14.320

3v) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala

57.240

3g) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

38.190

3d) za izdavanje odobrenja za izmenu granica eksploatacionog polja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

28.640

4) za ispiranje plemenitih metala

7.990

4a) za izdavanje odobrenja za sakupljanje drugih minerala sa površine zemlje

7.680

5) za izvođenje rudarskih radova

100.940

5a) za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina

59.880

5b) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova i izgradnju rudarskih objekata

76.380

5v) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

97.060

5g) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova

97.060

5d) za produženje roka važenja odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

38.190

5đ) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova

76.380

6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu

40.380

7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu

80.750

8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja unutrašnjih gasnih instalacija

15.970

9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

53.390

10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima

244.150

11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata

122.090

12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata

122.090

13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja

105.990

14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i pratećih odobrenja za izvođenje radova i za upotrebu rudarskih objekata (odobrenje za izvođenje radova i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata)

35.920

14a) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciono polje

34.540

14b) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

34.540

15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i podzemnih voda

35.920

16) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor

34.540

NAPOMENA:
Ako se podnese zahtev za izdavanje odobrenja za smanjenje eksploatacionog polja, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 13) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 135a

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1) do 10 l/sekundi

30.570

(2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi

45.840

(3) preko 100 l/sekundi

61.100

2) mineralne vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

45.840

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

61.100

(3) preko 10 l/sekundi

91.640

[ČLAN 37 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda

57.290 [79.830]

   

[ČLAN 38 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 135v

Za zahtev za utvrđivanje i overu geotermalnih resursa

57.290

Tar. br. 136-138

(Brisani)

Tarifni broj 139.

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole

6.050

Za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata - 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje
Za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole - 0,01% na predračunsku vrednost izgradnje.

 

NAPOMENA:

 

Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.

 

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.

 

Tarifni broj 140.

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

30.530

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine za potrebe izdavanja saglasnosti za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

30.570

Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja energetskih objekata, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica za obavljanje poslova na održavanju energetskih objekata, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

4.590

Tarifni broj 140a

Za zahtev pravnog lica za donošenje odluke o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

11.980

Za odluku o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

119.780

Tarifni broj 140b

Za zahtev za izdavanje akta o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

11.980

Za akt o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

119.780

Tarifni broj 140v

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

11.980

Za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

35.950

 

 

Tarifni broj 141.

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

2.000

Za rešenje kojim se stiče status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

24.750

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

2.390

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

1.200

Za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

11.980

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.600

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije

1.200

Za rešenje kojim se stiče status povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

11.980

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.600

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

1.200

Za rešenje kojim se stiče status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

2.000

Tarifni broj 142.

Za polaganje ispita za energetskog menadžera

2.790

Za polaganje ispita za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

2.790

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera

400

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

400

Za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera

790

Za izdavanje, odnosno produženje licence za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

790

XVI. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

[ČLAN 39 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 143.

[Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju

270]

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisu u registar prevoznika

800

Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju

1.600

[Za rešenje o upisu u registar redova vožnje u međumesnom i međurepubličkom prevozu u drumskom saobraćaju

7.990

Za potvrdu o obavljanju unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju

1.320]

Za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu

15.970

Za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto

15.970

[Za rešenje o trajnom obustavljanju, odnosno privremenom prekidu međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika

6.390

Za rešenje o odbijanju zahteva za trajno obustavljanje, odnosno privremeni prekid međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika

6.390]

[ČLAN 40 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 144.

Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

2.080

Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

10.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odnosno produženje roka važenja licence za prevoz putnika i izvoda licence

5.580

Za licencu za prevoz putnika

1.010

Za izvod licence za prevoz putnika

1.010

Za rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence

3.440

Za duplikat licence za prevoz putnika ili izvoda licence

1.010

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za pružanje staničnih usluga

30.000

Za licencu za pružanje staničnih usluga

1.010

Za rešenje o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

1.590

Za potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

600

[Tarifni broj 144.

Za odobrenje reda vožnje, cenovnika i itinerera, za:

1) prvi primerak

5.310

2) svaki sledeći primerak

1.070]

[ČLAN 41 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 144a

Za rešenje po zahtevu za registraciju i overu reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

1) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu jednog reda vožnje za međumesni prevoz

15.000

2) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu više redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

15.000

Za rešenje po zahtevu za izmenu registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

1) ako se zahtev odnosi na izmenu jednog registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz

6.800

2) ako se zahtev odnosi na izmenu više registrovanih redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

6.800

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za domaći vanlinijski prevoz putnika

2.700

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika domaćem prevozniku

22.010

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika stranom prevozniku

22.010

Za rešenje kojim se odobrava domaćem prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

22.010

Za rešenje kojim se odobrava stranom prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

22.010

Za rešenje po zahtevu da se predloženi red vožnje u međunarodnom prevozu usaglasi sa redovima vožnje koji su u postupku izdavanja dozvole za linijski prevoz i sa redovima vožnje za koje je izdata dozvola, i to:

1) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje jednog reda vožnje u međunarodnom prevozu

7.200

2) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje više redova vožnje u međunarodnom prevozu, po svakom redu vožnje

7.200

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz po zahtevu za izmenu odobrenog reda vožnje ili itinerera u međunarodnom prevozu

5.730

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku po zahtevu za produženje roka važenja dozvole

22.010

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku sa rokom važenja ne dužim od šest meseci

7.200

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz u tranzitu stranom prevozniku

22.010

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za međunarodni vanlinijski prevoz putnika

2.700

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni vanlinijski prevoz putnika stranom prevozniku

10.000

Za zahtev za dodelu dozvole za vanlinijski prevoz, i to:

1) ako se zahtev odnosi na dodelu jedne dozvole za vanlinijski prevoz

1.500

2) ako se zahtev odnosi na dodelu više dozvola za vanlinijski prevoz, po svakoj dozvoli

1.500

NAPOMENA:

Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 3. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 4. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 5. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 6. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 7. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa izmenjenim redom vožnje ili itinererom u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 9. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz po zahtevu za produženje roka važenja dozvole u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 10. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa rokom važenja ne dužim od šest meseci u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 11. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u tranzitu u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 12. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 13. ovog tarifnog broja. Taksu iz stava 13. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

 

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za vanlinijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 14. ovog tarifnog broja.

  

Taksu iz stava 15. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

 

[ČLAN 42 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 145.

[Za bilateralnu dozvolu za međunarodni javni linijski prevoz putnika za deo relacije preko teritorije Republike Srbije, za svaku liniju

31.960

Za tranzitnu dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika

53.290

Za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, odnosno za dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, odnosno za dozvolu za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu stranom prevozniku, i to:

 

1) u bilateralnom saobraćaju

14.910

2) u tranzitnom saobraćaju

21.310

Za odgovarajuću stranu dozvolu za međunarodni javni vanlinijski prevoz putnika domaćem prevozniku

1.670

Za rešenje o ispunjavanju uslova za autobuske stanice za međunarodni javni prevoz putnika

159.850

Za dozvolu za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe

2.000

Za posebnu dozvolu za bilateralni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu

31.960

Za posebnu dozvolu za tranzitni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu

7.190

Za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku

2.000

Za rešenje o dodeli strane vremenske dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku

1.490

Za rešenje o dodeli CEMT dozvole, i to:

1) za kratkoročnu dozvolu

1.490

2) za dugoročnu dozvolu

23.590]

Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije stranom prevozniku, i to:

 

1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

3.170

2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.600

3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

5.310

4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.600

[Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku

79.920]

NAPOMENA:

 

Za svaku sledeću dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika, za domaće i strane prevoznike, taksa se plaća u iznosu umanjenom za 50% od iznosa takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja.

 

Pri raspodeli u interventnim slučajevima, za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku iz stava 9. ovog tarifnog broja, taksa se plaća u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane stavom 9. ovog tarifnog broja.

  

Iznos takse
u dinarima

XVIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE

Tarifni broj 158.

Za upis vlasnika, odnosno korisnika u registar civilnih vazduhoplova Republike Srbije, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

15.970

2) vazduhoplov opšte kategorije

7.990

3) vazduhoplov posebne kategorije

4.010

Za upis pravnog ili fizičkog lica u Evidenciju letilica kao vlasnika, odnosno korisnika

2.400

Za uverenje, odnosno za produženje uverenja o plovidbenosti vazduhoplova:

 

1) transportne kategorije

8.000

2) opšte kategorije

5.320

Za izdavanje, odnosno za produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova

4.010

Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije

2.670

Tarifni broj 159.

Za rešenje:

 

1) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova, za brisanje iz registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

4.790

2) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilice, za brisanje iz Evidencije letilica

1.190

3) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma

9.580

4) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za upis letilišta u Upisnik letilišta

4.790

5) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za upis terena u Evidenciju terena

2.400

6) o promeni podataka u Upisniku aerodroma

4.790

7) o promeni podataka u Upisniku letilišta

2.400

8) o promeni podataka u Evidenciji terena

1.190

9) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma

4.790

10) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za brisanje letilišta iz Upisnika letilišta

2.400

11) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za brisanje terena iz Evidencije terena

1.190

12) o promeni podataka u registru civilnih vazduhoplova Republike Srbije, odnosno Evidenciji letilica, odnosno Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja

4.010

13) o upisu založnog prava

4.010

Za izvod, odnosno za prepis dokumenta, iz:

 

1) registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

4.010

2) Evidencije letilica

2.400

3) Upisnika aerodroma

4.790

4) Upisnika letilišta

4.790

5) Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja

1.320

Za uverenje o:

 

1) jačini buke

4.010

2) emisiji gasova pri sagorevanju

4.050

Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje

830

Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

23.960

2) vazduhoplov opšte kategorije

4.790

3) vazduhoplov posebne kategorije

4.790

4) motor, elisu, opremu i padobran

2.400

Za odobrenje ugovora o uzimanju, odnosno o davanju vazduhoplova u zakup

4.010

Tarifni broj 160.

Za uverenje o tipu transportne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

239.770

2) motor

79.920

3) elisu

53.290

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

53.290

Za uverenje o tipu opšte kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

79.920

2) motor

53.290

3) elisu

26.630

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

26.630

Za uverenje o tipu posebne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

26.630

2) motor

13.320

3) elisu

10.650

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

10.650

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

79.920

2) motor

53.290

3) elisu

5.310

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

26.630

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

53.290

2) motor

39.970

3) elisu

13.320

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

13.320

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

13.320

2) motor

6.670

3) elisu

5.310

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

5.310

Za uverenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

133.210

2) motor i elisu

53.290

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

53.290

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

39.970

5) vazduhoplov posebne namene

7.990

6) padobran

7.990

Za uverenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

39.970

2) motor i elisu

19.980

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

19.980

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

9.580

5) vazduhoplov posebne kategorije

2.400

6) padobran

2.400

Tarifni broj 161.

Za odobrenje strancu da može biti član posade vazduhoplova Republike Srbije, koji se koristi u javnom avio-transportu

7.990

Za duplikat dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje

800

Tarifni broj 162.

Za dozvolu za:

 

1) uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom aviotransportu

23.960

2) obavljanje čarter letova

23.960

Za odobrenje:

 

1) rute za panoramsko letenje

13.320

2) priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe

23.960

3) priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti

23.960

Za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja

270

[ČLAN 56 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

XVIIIA SPISI I RADNJE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNE ROBE [OPASNOG TERETA]

[ČLAN 57 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 162a

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasne robe [opasnog tereta]

49.650

Za rešenje o proveri ispunjenosti uslova i izdavanje licence privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe [opasnog tereta]

66.630

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu

31.910

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN

43.270

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasne robe [opasnog tereta]

43.270

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za transport radioaktivnog tereta koja važi do šest meseci

14.190

Po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

15.000

Po zahtevu za produženje važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

10.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

4.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

2.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

2.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

1.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima i kombinovanog transporta u skladu sa ADN

10.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima u skladu sa ADN

5.000

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

19.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

9.500

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

19.000

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

9.500

Za rešenje o izdavanju dozvole o primeni odstupanja u skladu sa ADR/RID/ADN

75.600

XIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE

Tarifni broj 163.

Za zahtev za davanje stručnog mišljenja o prostornim i urbanističkim planovima

5.310

[ČLAN 58 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 164.

Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade, i to:

1) za objekat kategorije A

1.350

2) za objekat kategorije B

2.700

3) za objekat kategorije V

3.600

4) za objekat kategorije G

3.600

[Tarifni broj 164.

Za potvrdu o kontroli temelja građevinskih objekata

1.600]

[ČLAN 59 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 165.

Za rešenje koje donosi nadležni organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova, i to:

1) za objekat kategorije A

450

2) za objekat kategorije B

3.600

3) za objekat kategorije V

5.400

4) za objekat kategorije G

5.400

[Tarifni broj 165.

Za rešenje koje donosi organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta (stalnog ili privremenog) plaća se taksa, i to:

1) za svaki ekonomski objekat u poljoprivredi

270

2) za svaki građevinski objekat, osim objekta iz tačke 1) ovog tarifnog broja

800

NAPOMENA:

Za rešenje kojim se na postojećem objektu odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija i dr. plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse iz ovog tarifnog broja.]

Tarifni broj 166.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata

23.660

[ČLAN 60 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 167.

(Brisan)

[Tarifni broj 167.

Za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekta ili za izvođenje radova plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

NAPOMENA:

Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.]

Tarifni broj 168.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta

25.190

[ČLAN 61 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 168a

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti

9.600

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za rad neprofitnih stambenih organizacija

4.500

[ČLAN 62 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 169.

(Brisan)

[Tarifni broj 169.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja telekomunikacionih objekata plaća se taksa od 0,3% na predračunsku vrednost

NAPOMENA:

Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.]

[ČLAN 63 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 170.

Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, i to:

1) za objekat kategorije A

1.800

2) za objekat kategorije B

9.000

3) za objekat kategorije V

18.000

4) za objekat kategorije G

18.000

[Tarifni broj 170.

Za rešenje koje donosi organ nadležan za poslove telekomunikacija, kojim se odobrava upotreba objekta plaća se taksa od 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova

Za rešenje kojim se odobrava puštanje objekta u probni rad, plaća se taksa od 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova

Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, osim u slučaju iz stava 1. ovog tarifnog broja, plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova

NAPOMENA:
Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.
]

Tarifni broj 171.

Za rešenje o odobrenju lokacije, izgradnje, puštanja u probni rad, puštanja u rad i trajni prestanak rada nuklearnog objekta

39.970

[ČLAN 64 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 171a

Za potvrdu nadležnog organa o prijavi radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju za izvođenje radova, odnosno privremenom građevinskom dozvolom, i to:

1) za objekat kategorije A

900

2) za objekat kategorije B

4.500

3) za objekat kategorije V

5.400

4) za objekat kategorije G

5.400

Tarifni broj 171b

Za izdavanje informacije o lokaciji od strane nadležnog organa

2.700

Tarifni broj 171v

Za izdavanje lokacijskih uslova od strane nadležnog republičkog organa, i to:

1) za objekat kategorije A

1.800

2) za objekat kategorije B

2.700

3) za objekat kategorije V

3.600

4) za objekat kategorije G

3.600

XX. SPISI I RADNJE U OBLASTI OBRAZOVANJA

[ČLAN 65 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 172.

Za rešenje po zahtevu za:

 

1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda

15.970

2) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine

5.600

3) priznavanje strane školske javne isprave, za:

 

(1) osnovno obrazovanje

2.670

(2) srednje obrazovanje

5.310

4) priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka školovanja (akademsko priznavanje)

10.650

4a) priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja (profesionalno priznavanje)

3.500

5) odobrenje za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole

6.670

6) izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za svaki program, odnosno aktivnost obrazovanja odraslih

26.120

Tarifni broj 173.

Za dozvolu za rad visokoškolske ustanove

22.880

Za izmenu, odnosno dopunu dozvole za rad visokoškolske ustanove

15.270

Za uverenje, odnosno potvrdu o podacima iz registra koji vodi ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja

1.530

Tarifni broj 174.

Za duplikat javne isprave koju izdaje osnovna, odnosno srednja škola

800

Za novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti visokog obrazovanja

800

Za duplikat dozvole za rad - licence

1.530

Za izvod iz registra koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema vaspitanja i obrazovanja, koji se odnosi na podatke o oduzimanju i suspenziji licence

670

[ČLAN 66 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 174a

Za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbeničkih kompleta i udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

72.000

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

72.000

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

72.000

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

72.000

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

24.000

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

72.000

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

48.000

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

48.000

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

16.000

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

48.000

Za stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava:

1) priručnik i nastavni materijal

12.700

2) dodatno nastavno sredstvo

12.700

3) nastavno pomagalo

12.700

4) didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

9.500

Za ekspertsko mišljenje:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

72.000

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

72.000

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

72.000

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

72.000

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

24.000

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

72.000

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

48.000

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

48.000

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

16.000

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

48.000

11) priručnik i nastavni materijal

12.700

Za stručno mišljenje za novo izdanje udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

24.000

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

24.000

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

24.000

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

24.000

5) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

24.000

6) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

16.000

7) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

16.000

8) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

16.000

NAPOMENA:

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja primenjuje se na priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo na srpskom, odnosno stranom jeziku, jeziku nacionalne manjine i priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

XXI. SPISI I RADNJE U VEZI SA NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I INOVACIONOM DELATNOŠĆU

Tarifni broj 175.

Za spise i radnje u vezi sa naučnoistraživačkom i inovacionom delatnošću, i to za:

 

1) akt o ispunjenosti uslova za sticanje naučnih zvanja

2.670

2) akt o upisu u registar istraživača

750

3) akt o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa i upis u registar naučnoistraživačkih organizacija čiji osnivač nije Republika Srbija

13.320

4) rešenje o registraciji inovacione organizacije, odnosno o registrovanju privrednog društva za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti i upis u registar inovacione delatnosti

6.100

5) rešenje o upisu fizičkog lica u registar inovacione delatnosti

750

6) prijavu naučnoistraživačkog, odnosno inovacionog, odnosno drugog projekta koji se finansira iz sredstava budžeta

2.670

XXII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZDRAVLJA

[ČLAN 67 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 176.

Za rešenje koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor, i to za:

 

1) (brisana)

[1) rešenje kojim se utvrđuje da li je idejni projekat usklađen sa izvodom iz urbanističkog plana, odnosno sa aktom o urbanističkim uslovima kojima su utvrđeni opšti, odnosno opšti i posebni sanitarni uslovi i daje sanitarna saglasnost na idejni projekat za objekte, i to:

(1) do 100 m2

7.990

(2) preko 100 m2 do 400 m2

15.970

(3) preko 400 m2

31.960]

2) rešenje kojim se utvrđuje da li je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan u skladu sa sanitarnim uslovima utvrđenim u idejnom projektu na koji je data sanitarna saglasnost i daje sanitarna saglasnost za korišćenje objekta:

 

(1) do 100 m2

7.990

(2) preko 100 m2 do 400 m2

15.970

(3) preko 400 m2

31.960

Tarifni broj 177.

Za rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja, i to:

 

1) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

23.960

2) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

23.960

3) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

18.650

4) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

18.650

Tarifni broj 178.

Za rešenje u primeni propisa kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, kojim se određuju:

 

1) zdravstvene ustanove (referens laboratorije) koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze

18.650

2) pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

18.650

Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije

4.010

Tarifni broj 179.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za uvođenje metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi

3.370

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole zdravstvenim radnicima za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine

3.370

Tarifni broj 180.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz lekova, medicinskih sredstava, supstanci (aktivnih farmaceutskih supstanci), kombinacije supstanci za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

11.440

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

4.010

Za potvrdu da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji

1.870

Za potvrdu za uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, kao i rezervne delove i potrošni materijal radi opremanja preduzeća u skladu sa programom razvoja zdravstva u Republici Srbiji

1.870

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

2.140

Za saglasnost kojom se odobrava uvoz i izvoz ljudske krvi, krvnih globulina, serumskih globulina, hemoglobina, modifikovanih imunoloških proizvoda, vakcina, žlezda i ostalih organa, ekstrakata žlezda i ostalih organa, odnosno kultura mikroorganizama (osim kvasca)

10.680

NAPOMENA:

 

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Tarifni broj 181.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuju supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to:

 

1) za obavljanje delatnosti proizvodnje, odnosno prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije

30.530

2) za uvoz, odnosno izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge i treće kategorije, kao i supstanci van spiska (API) koje se mogu zloupotrebiti u oblasti opojnih droga

11.440

3) za upotrebu prekursora prve, druge i treće kategorije

12.210

Tarifni broj 182.

Za rešenje po zahtevu za vršenje laboratorijskih ispitivanja lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

45.800

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za proizvodnju medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

76.320

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet na veliko lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

38.160

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet medicinskih sredstava na malo u specijalizovanim prodavnicama

25.950

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za izradu galenskih lekova

30.530

NAPOMENA:

Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 183.

Za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre proizvođačke prakse u proizvodnji lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre laboratorijske prakse

30.530

Tarifni broj 184.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za proizvodnju opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

38.160

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

12.210

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za gajenje maka koji je namenjen za proizvodnju opojnih droga

15.270

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za promet na veliko opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

18.310

Tarifni broj 185.

Za rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite u područjima na kojima se nalaze izvorišta vodosnabdevanja

18.650

[ČLAN 68 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 185a

Za rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, i to za:

1) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi - dom zdravlja, zavod, opšta bolnica, specijalna bolnica, klinika, institut, kliničko-bolnički centar, po objektu

45.000

2) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi - apoteci, po objektu

34.000

3) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi, po objektu

22.380

4) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u organizacionim jedinicama fakulteta zdravstvene struke

32.000

5) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršavanje zavodskih sankcija i drugim pravnim licima za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i određene poslove iz zdravstvene delatnosti

20.000

6) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje poslova preventivne zdravstvene delatnosti u ordinaciji medicine rada za potrebe zaposlenih kod određenog poslodavca

22.380

7) utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje prekida trudnoće u ginekološkoj ordinaciji u privatnoj praksi

22.380

8) utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje zdravstvenih pregleda i izdavanje lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti lica za upravljanje vozilom na motorni pogon, za držanje i nošenje oružja, za članove posade brodova drugih plovila i pomorce

22.380

9) prethodne i periodične lekarske preglede radnika

13.000

10) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za vršenje obuke i prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita

26.380

Za donošenje odluke da se, u promet pusti lek u pakovanju koje nije obeleženo u skladu sa dozvolom u Republici Srbiji za taj lek

1.300

Za dokaz (mišljenje) da su se stekli uslovi za podnošenje zahteva za uvoz neregistrovanog leka

1.770

Tarifni broj 185b

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti BMPO i to, za Centre za BMPO i za Banku reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona

31.250

Tarifni broj 185v

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti pripreme krvi i komponenata krvi

31.250

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti kliničke transfuzije (bolničke banke krvi)

31.250

Tarifni broj 185g

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka hrane i predmeta opšte upotrebe, u pogledu bezbednosti odnosno zdravstvene ispravnosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmet opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji

6.050

XXIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Tarifni broj 186.

Za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja

2.010

Za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

2.010

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:

 

1) do 100 m2

40.380

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

78.730

3) preko 1.000 m2

129.210

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja:

 

1) do 100 m2

34.860

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

68.000

3) preko 1.000 m2

111.590

Za ažuriranje studije o proceni uticaja, i to:

 

1) za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

2.010

2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:

 

(1) do 100 m2

10.110

(2) preko 100 m2 do 1.000 m2

20.180

(3) preko 1.000 m2

40.380

Tarifni broj 187.

(Brisan)

Tarifni broj 188.

Za zahtev za izdavanje saglasnosti za korišćenje prirodnih resursa i dobara

61.040

Za zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat rekultivacije, odnosno sanacije

8.080

Tarifni broj 189.

Za dozvolu za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

3.280

Za dozvolu za uvoz ili izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

3.280

Za dozvolu za sakupljanje strogo zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke, obrazovne svrhe, svrhe upravljanja populacijama, ponovnog naseljavanja, ponovnog unošenja i uzgoja u in situ i ex situ uslovima

3.280

Za rešenje za sprečavanje ozbiljnih šteta na usevima, stoci, šumama, ribnjacima i vodi

3.280

Za dozvolu za sakupljanje matičnih jedinki strogo zaštićenih vrsta u cilju razmnožavanja i gajenja

3.280

Za dozvolu za upotrebu sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja u naučnoistraživačke svrhe

3.280

Za dozvolu za reintrodukciju divljih vrsta u prirodu

3.280

Tarifni broj 189a

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribočuvara

3.110

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribara

1.240

Za zahtev za izdavanje licence za ribočuvara

1.240

Tarifni broj 190.

Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka

19.980

Za zahtev za registraciju u sistem EMAS

100.940

Tarifni broj 191.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, nivoa zagađujućih materija u vazduhu, buke)

12.120

Za zahtev za reviziju rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu)

3.530

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ispitivanje nivoa zračenja nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

62.450

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini

99.900

Tarifni broj 192.

Za zahtev za izdavanje integrisane dozvole

151.420

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole

4.050

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole

4.050

Tarifni broj 193.

Za zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera

60.570

Za zahtev za reviziju uslova u dozvoli

40.380

Tarifni broj 194.

Za zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera

60.570

Za zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera

40.380

Tarifni broj 195.

(Brisan)

Tarifni broj 196.

Za Obaveštenje o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa

3.110

Za dobijanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti

74.940

Za dobijanje saglasnosti na Plan zaštite od udesa

43.710

Za ažuriranje Izveštaja o bezbednosti

37.450

Za ažuriranje Plana zaštite od udesa

18.730

Tarifni broj 197.

Za dozvolu za uvoz neopasnog otpada radi tretmana

31.210

Za dozvolu za izvoz neopasnog otpada

187.320

Za dozvolu za pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine

74.940

Za dozvolu za izvoz opasnog otpada

60.380

Za dozvolu za tranzit opasnog otpada

60.380

Za potvrdu prijave prekograničnog kretanja otpada sa liste neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola

5.740

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za ispitivanje otpada

8.830

Za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada

18.730

Za izdavanje dozvole za transport otpada

18.730

Za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada

31.210

Za izdavanje dozvole za skladištenje otpada

62.450

Za izdavanje dozvole za tretman otpada

62.450

Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada

62.450

Za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom

99.900

Za potvrdu za izuzimanje od obaveza pribavljanja dozvole

2.750

Za izdavanje dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom

74.940

Za izdavanje dozvole za operatera upravljanja ambalažnim otpadom

49.960

Za rešenje o izmenama i dopunama u dozvolama za upravljanje otpadom

6.240

Tar. br. 198. i 199.

(Brisani)

Tarifni broj 200.

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje vrši sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koje vrši propisana merenja radi najave vanrednog događaja

22.880

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika koji može da proizvodi, odnosno vrši promet, odnosno koristi izvore jonizujućih zračenja

7.620

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za vršenje merenja, radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništvom

22.880

Za rešenja po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava uslove za obavljanje dekontaminacije

22.880

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja preko državne granice

4.610

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja na teritoriji Republike Srbije

4.610

Za rešenje za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa

24.980

Tarifni broj 201.

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač

5.810

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte

1.240

Za mišljenje za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač

1.240

Tarifni broj 202.

(Brisan)

Tarifni broj 203.

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe (po vrsti)

7.510

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe

3.490

Za dozvolu za uvoz živih primeraka alohtonih vrsta divlje flore i faune koje nisu zaštićene

3.490

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (zoološki vrt)

12.490

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (za sopstvene potrebe)

3.490

Za dozvolu za uzgoj zaštićenih vrsta divlje flore i faune

3.490

Za dozvolu za rad prihvatilišta za divlje životinje

3.490

Za potvrdu za trgovinu koju nadležni organ izdaje vlasniku primerka

1.240

Za primerak koji nadležni organ izdaje vlasniku primerka

110

Tarifni broj 204.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata

13.320

XXIV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Tarifni broj 205.

Za rešenje (radnu dozvolu) za zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji

13.320

[ČLAN 69 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 205a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje, i to:

1) za izdavanje dozvole za rad pre početka obavljanja delatnosti zapošljavanja, otvaranja poslovne jedinice i u drugim slučajevima kada se utvrđuje ispunjenost svih uslova za rad propisanih zakonom

30.000

2) za produženje dozvole za rad i promenu sedišta

15.000

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja

Tarifni broj 206.

Za rešenje po zahtevu stranke za utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih propisanih uslova, i to površine:

 

1) do 50 m2

410

2) preko 50 m2 do 100 m2

800

3) preko 100 m2

1.600

[ČLAN 70 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 206a

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za delatnost proizvodnje, prometa, distribucije, prerade, odlaganja i uskladištenja: opasnih, štetnih i otpadnih materija; nuklearne energije; nafte i naftnih derivata; otrova; lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava; sredstava i opreme u medicini koji emituju jonizujuća zračenja; hemikalija; lepaka; rastvarača; boja; sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sirove kože, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

9.000

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

12.000

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

15.000

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

21.000

(5) za objekat preko 100 m2

27.000

2) za delatnost proizvodnje i flaširanja vode za piće, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

8.000

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

11.000

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

14.000

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

20.000

(5) za objekat preko 100 m2

26.000

3) za delatnost industrijske proizvodnje životnih namirnica, prometa svežeg mesa i pružanja usluga ishrane u ugostiteljskom objektu, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

7.000

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

10.000

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

13.000

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

19.000

(5) za objekat preko 100 m2

25.000

4) za obavljanje zdravstvene delatnosti u stacioniranim i drugim oblicima zdravstvene delatnosti, kao i usluge socijalne zaštite, i to: domski smeštaj za odrasle i starije, domski smeštaj za decu i mlade, dnevni boravak, mala domska zajednica, prihvatilište, svratište i stanovanje uz podršku, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

6.000

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

9.000

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

12.000

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

18.000

(5) za objekat preko 100 m2

24.000

NAPOMENA:

Ako poslodavac u obavljanju delatnosti koristi i radni prostor na otvorenom, takse iz ovog tarifnog broja uvećavaju se za

3.000

Tarifni broj 207.

Za uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

920

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

750

[ČLAN 71 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 207a

Za polaganje stručnog ispita, i to:

1) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

12.000

2) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) mikroklime i osvetljenosti

15.000

NAPOMENA:

Za ponovno polaganje stručnog ispita plaća se taksa propisana ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje posebnog dela stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 70% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje samo usmenog dela posebnog stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 50% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 207b

Za pripremu i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, i to:

1) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

25.000

2) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

13.000

3) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta

13.000

4) za ponovno polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

5.000

Tarifni broj 207v

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova, odnosno izdavanja ili obnavljanja licence, za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za licencu pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

50.000

2) za licencu pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

200.000

3) za licencu za obavljanje poslova odgovornog lica za preglede i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

30.000

Tarifni broj 208.

Za zahtev za davanje saglasnosti na ugovor o penzijskom planu

4.590

Tarifni broj 209.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika, odnosno drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje usluga dnevnog boravka, pomoći u kući, svratišta, ličnog pratioca deteta, stanovanja uz podršku i personalne asistencije

19.900

XXV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ODBRANE ZEMLJE

Tarifni broj 210.

Za duplikat dokumenta Vojne akademije

4.590

Za uverenje o položenim ispitima, i to:

 

1) prvi put

1.070

2) drugi i svaki naredni put

2.290

Za uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno specijalističkom, odnosno magistarskom, odnosno doktorskom radu

1.220

Za potvrdu, odnosno uverenje koje izdaje Vojna akademija, osim uverenja iz stava 2. ovog tarifnog broja

750

Tarifni broj 211.

Za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora i namenskog korišćenja i publikovanja snimljenog materijala, za potrebe:

 

1) premera zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja

7.620

2) direktnog prenosa aktuelnih događaja

4.590

3) snimanja za koje tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja nije drukčije propisano

3.800

4) pregleda aerofoto snimaka

 

(1) do 100 km2

1.530

(2) preko 100 km2, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji započeti km2 po

10

5) pregleda video zapisa

 

(1) do 30 minuta

1.380

(2) preko 30 minuta, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji minut po

10

Tarifni broj 212.

Za zahtev investitora za izgradnju objekata u oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

750

Za obaveštenje, odnosno saglasnost na projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.800

Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje investitor treba da ispuni, odnosno da uskladi projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata iz oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata sa potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.800

Tarifni broj 213.

Za zahtev nosioca izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

750

Za obaveštenje, odnosno saglasnost na izradu planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.800

Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje nosilac izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova treba da prilagodi potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.800

Tarifni broj 214.

Za rešenja koja se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme, i to za:

 

1) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

228.910

2) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji

6.100

XXVI. SPISI I RADNJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM PODATAKA IZ EVIDENCIJE REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Tarifni broj 215.

Za korišćenje podataka iz evidencije koju Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) vodi u skladu sa zakonom, za:

 

1) korišćenje podataka iz evidencije za svaku nepokretnost

1.870

2) podnošenje predloga koji se odnosi na pokretanje postupka, za:

 

(1) pribavljanje nepokretnosti

5.600

(2) otuđenje nepokretnosti

9.330

(3) davanje nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

2.930

(4) otkaz ugovora o davanju nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

2.930

(5) stavljanje hipoteke na nepokretnosti

9.330

(6) razmenu nepokretnosti

9.330

(7) pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari

3.710

(8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike Srbije, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora

11.200

3) pripremu i zaključenje sporazuma sa pravnim licem o utvrđivanju udela državne svojine u sredstvima koja koristi to pravno lice, za:

 

(1) obveznika veliko preduzeće

111.890

(2) obveznika srednje preduzeće

74.580

(3) obveznika malo preduzeće

37.300

XXVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI

[ČLAN 72 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 215a

Za aktivnu geodetsku referentnu osnovu - AGROS, i to:

1) za AGROS RTK (centimetarska tečnost):

(1) za dan Flate Rate (paušal)

1.150

(2) za mesec Flate Rate (paušal)

18.880

(3) za tri meseca Flate Rate (paušal)

41.950

(4) za šest meseci Flate Rate (paušal)

73.410

(5) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

103.830

2) za 12 meseci AGROS DGPS (sub-metarska tečnost) - Flate Rate (paušal)

25.170

3) za sat AGROS RTK - naknadna obrada interval ispod 30 sec

1.090

4) za sat AGROS RTK - Servis za poljoprivredne i građevinske mašine:

(1) za mesec Flate Rate (paušal)

15.470

(2) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

34.030

5) za sat AGROS DGPS - naknadna obrada interval od 30 sec. i veći

650

6) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

1.430

7) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

830

8) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

1.640

9) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

960

10) za AGROS automatsku naknadnu obradu:

(1) za sat GPS RINEX 30 sec, pet permanentnih stanica, precizne efemeride

650

(2) za sat GPS RINEX različit od 30 sec, dodatno

50

(3) za sat više od 5 permanentnih stanica, dodatno

50

(4) za sat brze ili ultrabrze efemeride, dodatno

50

11) za obradu podataka na zahtev korisnika:

(1) za jedan generisani sat za obradu

1.430

(2) za jedan sat utrošen za obradu

130

12) za kompletan izveštaj o korišćenju AGROS mreže po zahtevu korisnika, na mesečnom nivou

3.120

Za izdavanje podataka o tačkama geodetske osnove, i to:

1) za tačku Prostorne referentne mreže Republike Srbije

1.550

2) za tačku Prostorne lokalne referentne mreže

1.550

3) za tačku Državne trigonometrijske mreže

1.030

4) za tačku Gradske trigonometrijske mreže

1.030

5) za poligonometrijske, poligonske, linijske i mreže orijentacionih (vezanih) tačaka:

(1) za tačku koordinata x, y

400

(2) za tačku nadmorske visine

130

(3) za tačku opisa položaja

100

6) za tačku Državne nivelmanske mreže

880

7) za tačku Gradske nivelmanske mreže

880

8) za tačku Osnovne gravimetrijske mreže

4.640

Za obradu podataka, i to:

1) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za tačke geodetskih mreža (7p+grid)

100

2) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za granične (detaljne) tačke (7p+grid)

10

3) za tačku računanja undulacije geoida za tačke geodetskih mreža (sqm 2.011)

80

4) za tačku računanja undulacije geoida za granične (detaljne) tačke (sqm 2.011)

10

5) za 12 meseci korišćenja softvera za transformaciju koordinata etrf 2.000-gk i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (sqm 2.011)

15.470

Za obnovu tačaka geodetske osnove, i to:

1) za tačku astronomsko-geodetske, trigonometrijske i referentne mreže

57.690

2) za tačku gravimetrijske mreže

25.930

3) za tačku - poligonometrijsku, orijentacionu (veznu) i poligonsku

33.940

4) za reper nivelmana visoke tačnosti i preciznog nivelmana

40.390

5) za reper gradske nivelmanske mreže i generalnog nivelmana

21.620

NAPOMENA:

Takse propisane u stavu 1. ovog tarifnog broja odnose se na jedan GPS prijemnik po jednom korisničkom nalogu.

Za svaki naredni GPS prijemnik, kada se koristi aktivna geodetska referentna osnova iz stava 1. tačka 1) podtačka (5) i tačka 2) ovog tarifnog broja, po jednom korisničkom nalogu, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 10% od propisane takse.

Za jedanaesti i za svaki naredni GPS prijemnik, po jednom korisničkom nalogu, plaća se taksa koja je propisana za deseti GPS prijemnik.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke o vrsti i broju tačke geodetske osnove, odnosno o približnom položaju tačke geodetske osnove.

Koordinate za traženu tačku geodetske osnove iz stava 2. ovog tarifnog broja izdaju se u svim datumima u kojima je tačka sračunata.

Tarifni broj 215b

Za izdavanje podataka premera, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

2) kopiju skice ili fotoskice, za sve razmere premera, po katastarskoj parceli

440

3) fotokopiju indikacione skice formata A3

370

4) kopiju skice geodetske osnove (poligonska, nivelmanska, mreža orijentacionih tačaka) u analognom ili rasterskom obliku formata B1

1.180

5) zbirni pregled površina i katastarskog prihoda po kulturama i klasama i neplodnim površinama, za jednu katastarsku opštinu

520

6) podatak o katastarskoj kulturi i klasi za najbližu parcelu iste katastarske kulture, za jednu katastarsku parcelu

580

Za izdavanje podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) katastarski plan u analognom obliku, po dm2

630

2) katastarski plan u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

610

3) katastarski plan u vektorskom obliku, po dm2

1.260

4) alfanumeričke podatke iz baze podataka katastra nepokretnosti na digitalnom mediju, prema specifičnom zahtevu, po nepokretnosti

10

Za izdavanje isprava, i to:

1) za list nepokretnosti:

(1) do 50 strana formata A4

890

(2) za svaku sledeću stranu formata A4

70

2) za kopiju plana katastarske parcele:

(1) za jednu katastarsku parcelu

730

(2) za svaku sledeću susednu katastarsku parcelu

310

3) za uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru nepokretnosti

630

4) za uverenje o promenama na nepokretnosti:

(1) za prvobitno stanje

630

(2) za svaku promenu

210

5) za uverenje o identifikaciji katastarske parcele u odnosu na prethodni premer:

(1) za jednu katastarsku parcelu

620

(2) za svaku sledeću katastarsku parcelu

260

6) za uverenje o udaljenosti objekta u kojem se priređuju igre na sreću od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola)

2.060

7) za uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije

340

8) za izveštaj o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, za više lica u okviru jednog zahteva:

(1) do deset lica

340

(2) za svako sledeće lice

30

Za geodetske radove na terenu, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe formiranja nove katastarske parcele, po parceli novog stanja

10.490

2) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe eksproprijacije:

(1) do 100 prelomnih tačaka eksproprijacione linije i presečnih tačaka sa granicom katastarske parcele, po tački

310

(2) za svaku sledeću prelomnu tačku eksproprijacione linije i presečnu tačku sa granicom katastarske parcele

210

3) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele (uslovna deoba i deoba prema faktičkom stanju):

(1) za dve parcele novog stanja

12.580

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

4.190

4) za promenu nastalu izgradnjom ili dogradnjom objekta:

(1) za objekat površine do 150 m2 u osnovi

11.010

(2) za objekat površine preko 150 do 500 m2 u osnovi

12.580

(3) za objekat površine preko 500 m2 u osnovi

15.730

5) za merenje posebnog dela objekta (etažiranje), po m2

70

6) za promenu na terenu nastalu uklanjanjem objekta ili dela objekta, po objektu/delu objekta

2.100

7) za utvrđivanje katastarske kulture i klase zemljišta:

(1) za parcelu do 1 ha

10.490

(2) za parcelu od 1 ha do 3 ha

16.780

(3) za parcelu od 3 ha do 8 ha

31.460

(4) za parcelu od 8 ha do 15 ha

50.340

(5) za parcelu preko 15 ha, za svaki sledeći hektar

1.050

8) za premeravanje katastarske parcele u postupku utvrđivanja katastarske kulture i klase, po delu parcele novog stanja

3.670

9) za obnovu granice katastarske parcele površine:

(1) do 30 ari

10.170

(2) veće od 30 ari, za svaki sledeći ar

110

10) za obnovu granice katastarske parcele puteva, pruga, kanala ili drugih uskih parcela:

(1) za parcelu dužine do 100 m

10.170

(2) za svaki metar preko 100 m

70

11) za identifikaciju parcele sa uviđajem na terenu, po parceli

2.940

Za provođenje promena u bazi podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele:

(1) za dve parcele novog stanja

4.000

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

1.500

2) za promenu na zemljištu nastalu spajanjem parcela:

(1) za dve parcele starog stanja

2.000

(2) za svaku sledeću parcelu starog stanja

800

3) za promenu nastalu:

(1) izgradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na objektu

5.500

(2) dogradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na dograđenom delu objekta

5.500

(3) dogradnjom objekta, sa upisom prava na dograđenom delu u korist dosadašnjeg imaoca prava na objektu

2.500

4) za promenu nastalu izgradnjom garaže površine do 30 m2 trafostanice voltaže 10/04 ili 20/04 ili pomoćnog objekta površine do 50 m2, sa upisom imaoca prava

2.500

5) za upis posebnog dela objekta, sa upisom imaoca prava:

(1) za jedan poseban deo objekta

4.500

(2) za svaki sledeći poseban deo objekta, u istom postupku

1.500

6) za upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i sa upisom prava u korist osoba sa invaliditetom

300

7) za upis garažnog mesta, sa upisom imaoca prava

2.000

8) za upis novoformiranog posebnog dela objekta nastalog deobom ili spajanjem posebnih delova objekta

2.000

9) za promenu nastalu:

(1) uklanjanjem objekta

800

(2) uklanjanjem dela objekta

2.000

(3) deobom objekta

2.500

10) za promenu načina korišćenja zemljišta, po parceli

2.000

11) za promenu načina korišćenja zemljišta utvrđenu premeravanjem, po delu parcele

5.240

12) za promenu imaoca prava na nepokretnosti:

(1) na osnovu jedne isprave

5.000

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

1.500

13) za promenu imaoca prava na nepokretnosti - upis susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i upis prava u korist osoba sa invaliditetom, po zahtevu

300

14) za promenu vrste prava ili oblika svojine na nepokretnosti, po zahtevu

3.000

15) za upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

2.500

16) za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu:

(1) do 6.000.000,00 dinara

20.980

(2) od 6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara

52.440

(3) od 30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara

104.880

(4) preko 60.000.000,00 dinara

157.310

17) upis stvarnih i ličnih službenosti

2.200

18) za upis ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa ili prava zakupa, po ispravi

3.460

19) za upis zabeležbe:

(1) postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju, po ispravi

3.000

(2) koje se odnose na ličnost, po ispravi

730

(3) koje se odnose na nepokretnosti, po ispravi

3.460

20) za brisanje upisa:

(1) hipoteke, po ispravi

3.460

(2) stvarnih i ličnih službenosti, po ispravi

680

(3) ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa i prava zakupa, po ispravi

850

(4) zabeležbe, po ispravi

850

21) za promenu podataka o upisanom imaocu prava (za fizička lica: ime i prezime, prebivalište i adresa; za pravna lica: naziv i sedište), po zahtevu

520

22) za promenu podataka o upisanoj hipoteci (poverilac, dužnik, nepokretnost, rok otplate, kamatna stopa, grejs period, valuta), po hipoteci

2.730

23) za promenu podataka o upisanom objektu, odnosno posebnom delu objekta (namena, površina, struktura), po objektu/posebnom delu objekta

820

 

NAPOMENA:

Ako se u istom postupku vrši spajanje i deoba parcela, plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

U iznos takse iz stava 5. tač. 3), 4) i 9) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi promene načina korišćenja zemljišta.

U iznos takse iz stava 5. tač. 1)-9), 12), 13), 14) i 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog upisa, odnosno brisanja zabeležbi po službenoj dužnosti.

Taksa iz stava 5. tačka 12) podtačka (1) ovog tarifnog broja ne plaća se za:

1) upis po osnovu isprave o vraćanju nepokretnosti u skladu sa zakonom, koja je oduzeta po ranijim propisima;

2) upis po osnovu rešenja o nasleđivanju.

Taksa iz stava 5. tačka 14) ovog tarifnog broja ne plaća se po osnovu pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine ako je obveznik u skladu sa zakonom stekao pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade.

U iznos takse iz stava 5. tačka 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualne promene pravnog statusa objekta.

Ako je vrednost potraživanja iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja izražena u stranoj valuti, preračunavanje u dinarski iznos vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

Ako se radi obezbeđenja jednog potraživanja hipoteka upisuje na više nepokretnosti, bez obzira da li pripadaju istom ili različitim vlasnicima, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

Ako se hipoteka upisuje radi obezbeđenja potraživanja koja su nastala iz više pravnih poslova - ugovora, a koja su kumulativno povezana tako da hipoteka ne može prestati ako se namiri samo jedno od tih potraživanja, već sva potraživanja moraju biti namirena u potpunosti, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

Ako se hipotekom obezbeđuje više samostalnih, nezavisnih potraživanja, plaća se taksa za više hipoteka.

U iznos takse iz stava 5. tačka 19) podtačka (3) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog brisanja prethodno upisane zabeležbe koja se odnosi na pravni status objekta.

Za upis državine u katastar nepokretnosti plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Za upis predbeležbe plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis odgovarajućeg stvarnog prava na nepokretnosti, u kom slučaju su u iznos takse uračunati i troškovi upisa opravdanja ili brisanja predbeležbe.

Taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja ne plaća se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Takse iz st. 2, 3. i 5. ovog tarifnog broja primenjivaće se i u katastarskim opštinama u kojima je još uvek na snazi katastar zemljišta.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Tarifni broj 215v

Za izdavanje uverenja i izveštaja, iz adresnog registra, i to:

1) za uverenje o kućnom broju, po objektu

630

2) za uverenje o promenama naziva ulice, odnosno trga, po ulici/trgu

630

3) za spisak ulica, odnosno trgova, do deset ulica/trgova

50

4) za spisak ulica, odnosno trgova sa kućnim brojevima, do deset kućnih brojeva

30

5) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova i kućnih brojeva u digitalnom obliku, do deset kućnih brojeva

30

6) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova u digitalnom obliku, do deset ulica/trgova

50

Za provođenje promena u bazi podataka adresnog registra, i to za utvrđivanje kućnog broja

2.700

NAPOMENA:

U iznos takse iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi koji se odnose na podatke o eventualnim promenama naziva ulice, odnosno trga i kućnog broja.

Ako obveznik takse jednim zahtevom traži više podataka iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog tarifnog broja, ukupno utvrđeni iznos takse umanjuje se za:

1) 15% - od 5.000 do 50.000 kućnih brojeva;

2) 30% - preko 500.000 kućnih brojeva;

3) 15% - od 500 do 1.000 ulica;

4) 30% - preko 1.000 do 10.000 ulica.

Tarifni broj 215g

Za izdavanje podataka registra prostornih jedinica, za granice prostornih jedinica u digitalnom obliku, i to:

1) za Republiku, po poligonu

3.350

2) za autonomnu pokrajinu, po poligonu

1.340

3) za upravni okrug, po poligonu

1.000

4) za katastarski srez, po poligonu

670

5) za grad, po poligonu

670

6) za opštinu, po poligonu

400

7) za naseljeno mesto, po poligonu

40

8) za katastarsku opštinu, po poligonu

40

9) za mesnu zajednicu, po poligonu

30

10) za statistički krug, po poligonu

20

11) za popisni krug, po poligonu

10

12) za granice svih opština, gradova, upravnih okruga i autonomnih pokrajina u Republici

55.070

13) za granice svih prostornih jedinica u Republici

343.710

14) za granice svih prostornih jedinica u autonomnoj pokrajini

138.500

15) za granice svih prostornih jedinica u upravnom okrugu

103.120

16) za granice svih prostornih jedinica u opštini

41.250

17) za granice upravnih okruga, po temi

10.310

18) za granice katastarskih srezova, po temi

26.810

19) za granice gradova, po temi

9.280

20) za granice opština, po temi

38.160

21) za granice naseljenih mesta, po temi

68.580

22) za granice katastarskih opština, po temi

83.550

23) za granice mesnih zajednica, po temi

56.720

24) za granice statističkih krugova, po temi

123.750

25) za granice popisnih krugova, po temi

185.620

Tarifni broj 215d

Za izdavanje podataka premera vodova, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

2) za kopiju skice merenja pojedinog voda, po metru (m)

10

Za izdavanje podataka katastra vodova, i to:

1) katastarski plan vodova u analognom obliku, po dm2

730

2) katastarski plan vodova u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

710

3) katastarski plan vodova u vektorskom obliku, po dm2

1.260

Za izdavanje isprava, i to za:

1) list vodova - za jedan vod

850

2) list vodova - za imaoca prava na vodu:

(1) za jedan vod

850

(2) za svaki sledeći vod

330

3) kopiju katastarskog plana vodova, po dm2

730

4) uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru vodova

630

Za geodetske radove na terenu, i to za:

1) geodetsko merenje voda:

(1) za vod dužine do 50 m

8.390

(2) za svaki metar voda preko 50 m dužine

90

2) geodetsko merenje priključka na vod:

(1) za priključak dužine do 50 m

5.450

(2) za svaki metar priključka preko 50 m dužine

90

3) obnovu (obeležavanje) linije voda prema podacima katastra vodova:

(1) za vod dužine do 100 m

4.510

(2) za svaki metar voda preko 100 m dužine

40

Za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova, i to za:

1) upis grafičkih podataka o vodu (kartiranje), po metru

30

2) upis grafičkih podataka o priključku na vod (kartiranje), po priključku

1.780

3) pojedinačni upis nadzemnih objekata (antenski stubovi, releji, TT stubovi i dr.) koji se prikazuju tačkastim simbolom

1.680

4) upis alfanumeričkih podataka o vodu sa upisom imaoca prava, po zahtevu

10.490

5) promenu imaoca prava na vodu:

(1) na osnovu jedne isprave

8.810

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

2.060

6) upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

4.190

7) promenu alfanumeričkih podataka o vodu

1.050

8) promenu podataka o upisanom imaocu prava (naziv i sedište), po zahtevu

520

9) brisanje voda

1.050

 

NAPOMENA:

Ako je za geodetsko merenje vodova neophodno izvršiti njihovo otkrivanje uz pomoć tragača, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se otkrivanje voda vrši otkopavanjem, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 150%.

Ako se istovremeno vrši geodetsko merenje voda i priključaka na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 4. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za radnje za koje nije propisana taksa u stavu 5. ovog tarifnog broja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 215b stav 5.

Kada se vod (jedan ili više) naknadno polaže u isti kanal ili kablovicu, za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja.

Ako su istovremeno geodetski mereni vod i priključci na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za upis državine u katastar vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Tarifni broj 215đ

Za izdavanje aerofotogrametrijskih snimaka, i to:

1) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

8.380

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

6.800

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.620

2) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

7.540

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

6.120

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.060

3) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

5.860

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.760

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.940

4) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

5.280

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.280

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.540

5) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, preko 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

4.190

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.400

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.810

6) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, preko 5000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

3.770

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.060

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.530

7) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.710

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.970

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

930

8) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.600

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.380

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

650

9) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

1.860

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

980

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

460

10) za skenirani aerofotogrametrijski snimak, crno-beli

4.090

Za izdavanje ortofotoa, i to:

1) za digitalni ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.930

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.720

(3) za jedan km2 rezolucije veće od 20 cm, po km2

940

2) za digitalni ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.050

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.210

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

660

3) za digitalni ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

1.460

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

860

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

470

4) za digitalni "true" ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

4.350

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

2.600

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

1.340

5) za digitalni "true" ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.050

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.820

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

940

6) za digitalni "true" ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.180

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.300

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

670

7) za overenu kopiju ortofotoa - štampani oblik, kolor, papir, po dm2

370

Za izdavanje digitalnog modela terena, i to:

1) za digitalni model terena, do 1.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

10.330

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

3.720

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

2.490

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.580

2) za digitalni model terena, od 1.000 do 40.000 km2

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

7.230

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

2.600

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

1.740

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.110

3) za digitalni model terena, preko 40.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

5.160

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

1.860

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

1.250

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

790

Za izdavanje osnovne državne karte (ODK), topografskih karata i osnovnog topografskog modela (OTM), i to:

1) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (analogni oblik), po listu karte

2.600

2) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (analogni oblik), po listu karte

2.930

3) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (georeferencirana), po listu karte

2.430

4) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (georeferencirane), po listu karte

2.740

5) za osnovni topografski model za razmeru 1:5.000 (vektorski oblik):

(1) za sve teme, po km2

4.680

(2) za temu Reljef, po km2

790

(3) za temu Objekti, po km2

1.030

(4) za temu Saobraćaj, po km2

1.030

(5) za temu Hidrografija, po km2

790

(6) za temu Zemljišni pokrivač, po km2

610

(7) za temu Geografska i druga imena i oznake, po km2

420

6) za osnovni topografski model za razmeru 1:20.000 (vektorski oblik):

(1) za sve teme, po km2

750

(2) za temu Reljef, po km2

130

(3) za temu Objekti, po km2

160

(4) za temu Saobraćaj, po km2

160

(5) za temu Hidrografija, po km2

130

(6) za temu Zemljišni pokrivač, po km2

100

(7) za temu Geografska i druga imena i oznake, po km2

70

Tarifni broj 215e

Za izdavanje zidnih geografskih i tematskih karata, i to:

1) svet, geografska karta (198 x 134 cm)

4.190

2) svet, političko-geografska karta (138 x 99 cm)

3.150

3) istočna polulopta, geografska karta (99 x 142 cm)

3.150

4) zapadna polulopta, geografska karta (99 x 143 cm)

3.150

5) Evropa, geografska karta (158 x 136 cm)

3.670

6) Sredozemlje, geografska karta (132 x 88,5 cm)

2.310

7) Azija, geografska karta (141 x 136 cm)

4.190

8) Afrika, geografska karta (134,5 x 139 cm)

4.190

9) Severna Amerika, geografska karta (97,5 x 136 cm)

3.150

10) Južna Amerika, geografska karta (94 x 135 cm)

3.150

11) Australija i Okeanija, geografska karta (162 x 137 cm)

3.670

12) Balkansko poluostrvo, geografska karta (98 x 118 cm)

2.310

13) Srbija, geografska karta (128 x 174 cm)

3.670

14) Crna Gora, geografska karta (97,5 x 138,5 cm)

3.150

15) Vojvodina, geografska karta (121 x 99 cm)

3.150

16) Beograd, zidni plan (152 x 207 cm)

6.290

17) Beograd, fotokarta (186 x 198 cm)

8.390

18) Bosna i Hercegovina, geografska karta (106 x 99 cm)

2.620

19) administrativna karta Srbije (116 x 168 cm)

4.190

20) tematske karte - Geomagnetska karta SR Jugoslavije u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.190

21) tematske karte - Geomagnetska karta Srbije za određenu epohu u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.190

Za izdavanje zidnih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

2.620

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

2.620

3) Srbija 1282-1321. godine

2.620

4) Srpske države polovinom XIV veka

2.620

5) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

2.620

6) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

2.620

7) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

2.620

8) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna polovinom XV veka

2.620

9) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

2.620

10) Evropa polovinom XIV veka

2.620

11) Evropa u drugoj polovini XV veka

2.620

12) Vojna krajina krajem XVIII veka

2.620

13) Evropska Turska u XVI i XVII veku

2.620

14) Srbija 1804-1833. godine

2.620

15) Srbija 1876-1885. godine

2.620

16) Srbija u Balkanskim ratovima 1912-1913. godine

2.620

17) Privreda Srbije do 1912. godine

2.620

18) Crna Gora 1913. godine

2.620

19) Osmansko carstvo u XIX i početkom XX veka

2.620

20) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

2.620

21) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

2.620

22) Habzburška monarhija u XIX veku

2.620

23) Venecija od XV-XVIII veka

2.620

24) Evropa od XVI-XVIII veka

2.620

25) Evropa u XIX veku

2.620

26) Rimsko carstvo u doba cara Trajana

2.620

27) Rimsko carstvo u IV veku posle Hrista

2.620

28) Helenski svet na početku Peloponeskog rata

2.620

29) Osvajanja Aleksandra Makedonskog i zemlje istoka

2.620

30) Prvi svetski rat

2.620

31) Drugi svetski rat

2.620

32) Velika geografska otkrića

2.620

Za izdavanje savijenih geografskih karata, i to:

1) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B1 format

200

2) Svet, fizičko-geografska i politička karta (sa lajsnama)

260

3) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom

200

4) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom (sa lajsnama)

260

5) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B2 format

90

6) Evropa, političko-geografska karta

200

7) Azija, političko-geografska karta

200

8) Severna Amerika, političko-geografska karta

200

9) Južna Amerika, političko-geografska karta

200

10) Srbija, fizičko-geografska karta; Tema: Minerali

200

11) AP Kosovo i Metohija, atlasna karta

90

12) Centralna Srbija, fizičko-geografska karta

90

13) Zapadna Srbija, fizičko-geografska karta

90

14) Srbija, fizičko-geografska karta - B2 format

40

15) Srbija, fizičko-geografska karta na engleskom jeziku - B2 format

40

16) Srbija, fizičko-geografska karta u listu - B2 format

40

Za izdavanje savijenih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

90

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

90

3) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

90

4) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

90

5) Srpska despotovina i kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

90

6) Srpska despotovina i kraljevina Bosna polovinom XV veka

90

7) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

90

8) Evropa polovinom XIV veka

90

9) Evropa u drugoj polovini XV veka

90

10) Vojna krajina krajem XVIII veka

90

11) Evropska Turska u XVI i XVII veku

90

12) Srbija 1804-1833. godine

90

13) Srbija 1878-1913. godine

90

14) Tursko carstvo u XIX i početkom XX veka

90

15) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

90

16) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

90

17) Habzburška monarhija u XIX veku

90

 

NAPOMENA:

U stavu 1. tač. 20) i 21) ovog tarifnog broja pod pojmom epoha podrazumeva se godina koja se završava cifrom 0 ili 5.

Visina taksi iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja odnosi se na karte izrađene na tajveku, foto papiru ili ciradnom platnu. Ako se zahteva karta izrađena na kanvasu, iznos takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja uvećava se za 40%.

Tarifni broj 215ž

Za izdavanje turističkih karata i autokarata, i to:

1) Srbija i Crna Gora, auto-karta (68 x 48 cm)

90

2) Srbija i Crna Gora, auto-karta u svesci

200

3) Evropa, auto-karta

200

4) Kopaonik, planinarsko-turistička karta

200

5) Crnogorsko primorje, turistička karta

90

6) Srbija, auto-karta

200

7) Beograd, turističko područje

200

8) Fruška gora, turistička karta

200

9) Fruška gora, turistička karta (sa lajsnama)

260

10) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada

200

11) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada (sa lajsnama)

260

12) Zlatibor, turistička karta i plan

200

13) Zlatibor, turistička karta i plan (sa lajsnama)

260

14) Balkan, auto-karta

200

15) Bjelasica i Komovi, planinarsko-turistička karta

200

16) Sremski Karlovci, plan grada

90

17) Tara, planinarsko-turistička karta

200

18) Tara, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

19) Durmitor i kanjon Tare, planinarsko-turistička karta

200

20) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta

200

21) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta (sa lajsnama)

260

22) Rajac, planinarsko-turistička karta

200

23) Stara planina, planinarsko-turistička karta

200

24) Stara planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

25) Srbija, manastiri i crkve

200

26) Srbija, manastiri i crkve (sa lajsnama)

260

27) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

200

28) Golija, planinarsko-turistička karta

200

29) Vlasina, planinarsko-turistička karta

200

30) Stari Begej i Carska bara, karta specijalnog rezervata prirode

200

31) Beograd, turistička karta područja

200

32) Beograd, turistička karta područja (sa lajsnama)

260

33) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta

200

34) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

35) Suva planina, planinarsko-turistička karta

200

36) Suva planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

37) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta

200

38) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

39) Centralna Srbija, turistička karta

200

40) Dunavom kroz Srbiju, turistička karta

200

41) Srbija, auto-karta (68 x 48 cm)

90

Za izdavanje planova gradova, i to:

1) Beograd, plan grada

200

2) Beograd, plan grada (sa lajsnama)

260

3) Beograd, foto karta

200

4) Beograd, foto karta (sa lajsnama)

260

5) Beograd, plan grada (68 x 48 cm)

90

Za izdavanje CD-ova i DVD-ova, i to:

1) Manastiri i crkve Srbije i Crne Gore

420

2) Beoinfo - Elektronski plan i vodič Beograda, verzija 4.0

420

3) Atlas sveta

420

4) Katalog planova i karata Beograda

420

5) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na srpskom jeziku

630

6) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na engleskom jeziku

630

7) DVD - Virtuelni atlas

630

8) Ortofoto planovi gradova Srbije

420

9) Manastiri i crkve Srbije na CD-u, srpski i engleski jezik

420

10) Srbija, planinarske karte na CD-u

420

Za izdavanje atlasa, i to:

1) Geografski atlas za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole:

(1) do 50 primeraka, po primerku

420

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

400

(3) preko 100 primeraka, po primerku

380

2) Istorijski atlas:

(1) do 50 primeraka, po primerku

470

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

440

(3) preko 100 primeraka, po primerku

420

Za izdavanje vežbanki, i to:

1) Srbija:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

2) Evropa:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

3) Vanevropski kontinenti:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

4) Svet:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

Za izdavanje knjiga, i to:

1) Geodetski premer

1.570

2) Fizička geodezija

940

3) 20 godina Republičkog geodetskog zavoda

420

4) Monografija "Geodetska delatnost u Srbiji 1837-2012."

3.150

Tarifni broj 215z

Za ustupanje autorskog prava, i to:

1) za kartografsku publikaciju formata B2

52.440

2) za kartografsku publikaciju formata B1

78.660

3) za kartografsku publikaciju formata 2B1

146.830

4) za kartografsku publikaciju formata 4B1

251.700

5) za kartografsku publikaciju formata 6B1

335.610

Za izdavanje saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija, i to:

1) za kartografske publikacije izrađene u formi atlasa (geografski, istorijski atlas i dr.), po publikaciji

41.950

2) za vežbanke (neme karte), po publikaciji

13.630

3) za zidne neme karte formata B1 i 2B1 sa jednom temom, po publikaciji

1.470

4) za zidne geografske i istorijske karte formata B1, po publikaciji

4.190

5) za zidne geografske i istorijske karte formata 2B1, po publikaciji

6.820

6) za zidne geografske i istorijske karte formata 4B1, po publikaciji

13.630

7) za zidne geografske i istorijske karte formata 6B1, po publikaciji

20.970

8) za ortofoto planove gradova, u digitalnom i analognom obliku, po publikaciji

13.630

9) za savijene geografske i istorijske karte formata manjeg od B1, po publikaciji

4.190

10) za savijene geografske i istorijske karte formata od B1 do 2B1

6.820

11) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata manjeg od B1, po publikaciji

4.190

12) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata od B1 do 2B1, po publikaciji

6.820

13) za publikacije sa kartografskim sadržajem, po publikaciji

6.820

14) za globuse Ø25 i manjeg prečnika, po publikaciji

4.190

15) za globuse Ø30, po publikaciji

5.240

16) za globuse Ø40 i većeg prečnika, po publikaciji

6.820

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi se na ustupanje autorskog prava na kartografskoj publikaciji na period od godinu dana.

Ako se zahteva ustupanje autorskog prava na period duži od godinu dana, za svaku narednu godinu plaća se taksa u iznosu od 10% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Za kartografsku publikaciju ili veći broj kartografskih publikacija - karata obuhvaćenih jednim zahtevom čiji ukupni format nije utvrđen ovim tarifnim brojem, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se srazmerno najbliže utvrđenom grafičkom formatu kartografske publikacije.

Saglasnost iz stava 2. ovog tarifnog broja se izdaje za jedan tiraž. Za reprint izdanje bez izmena, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 30% od propisane takse. Za reprint izdanje sa izmenama, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 50% od propisane takse.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se za sve navedene publikacije, bez obzira da li su izrađene na ravnoj ili reljefnoj podlozi i bez obzira na medij predstavljanja.

Tarifni broj 215i

Za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta - uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti (pretplatnički servis), po upitu

110

Za pristup podacima putem WMS servisa, i to:

1) za prostorne podatke katastra nepokretnosti (digitalni katastarski plan) - mesec dana pristupa

10.490

2) za prostorne podatke adresnog registra - mesec dana pristupa

10.490

3) za digitalni ortofoto - mesec dana pristupa

15.730

4) za registar prostornih jedinica (granice svih prostornih jedinica) - mesec dana pristupa:

(1) za Republiku

10.490

(2) za autonomnu pokrajinu

5.240

(3) za upravni okrug

3.150

(4) za opštinu

1.570

Za pristup podacima putem WEB servisa, za alfanumeričke podatke katastra nepokretnosti (katastarski operat) - mesec dana pristupa, po pretplati i opštini (gradskoj opštini)

10.000

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke katastra nepokretnosti o parceli, o objektu, o posebnom delu objekta, o imaocu prava (ime i prezime/naziv, mesto stanovanja/sedište), o vrsti prava, obliku svojine, obimu prava i udelu, o postojanju tereta (vrsta tereta i datum upisa tereta) i o postojanju zabeležbe (datum, broj predmeta i opis).

Taksa iz stava 2. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se po km2

40

Taksa iz stava 2. tačka 2) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih 1.000 kućnih brojeva

40

Taksa iz stava 2. tačka 3) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih 10 km2

20

Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja uvećava se po opštini (gradskoj opštini)

100

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od šest meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 10%.

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od 12 meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 20%.

Tarifni broj 215j

Za izdavanje podataka arhiva - kopija planova karata, i to:

1) za kopiju katastarskog plana arhivskog originala i ostalih geodetskih planova:

(1) za ceo plan, po dm2

630

(2) za format A4

1.050

(3) za format A3

2.100

2) za kopiju ostalih karata (agrarne, pedološke, pregledne karte atara, hidrogeološke, hidrološke, tematske):

(1) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte

1.780

(2) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte

3.670

(3) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte

4.720

Za izdavanje dokumenata, i to:

1) za štampanje dokumenata iz arhive do formata A4:

(1) za prva tri lista

210

(2) za svaki sledeći list

50

2) za štampanje dokumenata iz arhive od formata većeg od A4 do formata manjeg od A2:

(1) za prva tri lista

420

(2) za svaki sledeći list

110

3) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A2 do formata manjeg od A0, po listu

730

4) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A0 i većeg, po listu

1.260

Za skeniranje i georeferenciranje, i to:

1) za skeniranje dokumentacije u rezoluciji 300 dpi, formatu TIFF G4 i JPEG, pun kolor (RGB):

(1) do formata manjeg od A4, po listu plana/karte

60

(2) od formata A4 do formata manjeg od A3, po listu plana/karte

110

(3) od formata A3 do formata manjeg od A2, po listu plana/karte

210

(4) od formata A2 do formata manjeg od A1, po listu plana/karte

420

(5) od formata A1 do formata manjeg od A0, po listu plana/karte

1.310

(6) od formata A0 do formata 1.600 x 1.000 mm, po listu plana/karte

2.520

2) za georeferenciranje geodetskih planova ili karata, po listu plana/karte

730

3) za pripremu rasterskih podloga, isecanje prema traženom obuhvatu, po listu plana ili karte, po listu plana/karte

370

NAPOMENA:

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se za:

1) isporuku u komprimovanom DjVu formatu za 10% propisane takse;

2) uvećanje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse;

3) skeniranje ukoričene dokumentacije za 30% propisane takse;

4) unos atributa rasterskih fajlova (metapodataka) u rastersku bazu podataka za 100% propisane takse.

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja umanjuje se za:

1) skeniranje u "grejskelu" (Grayscale) ili 8-bitnom koloru za 50% propisane takse;

2) skeniranje crno-belo (B&W) za 70% propisane takse;

3) umanjenje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse.

Ako obveznik takse iz stava 3. ovog tarifnog broja, po jednom zahtevu skenira više od 50 dokumenata, odnosno georeferencira ili transformiše više od 50 planova i karata, ukupna taksa za skeniranje, georeferenciranje ili transformaciju umanjuje se, i to:

1) od 50 do 100 komada za 20% propisane takse;

2) od 100 do 1.000 komada za 30% propisane takse;

3) preko 1.000 komada za 50% propisane takse.

Tarifni broj 215k

Za izveštaj iz registra cena nepokretnosti o ostvarenim kupoprodajama nepokretnosti na jednom području

620

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u određene podatke registra cena nepokretnosti, i to: o vrsti i podvrsti prometovane nepokretnosti, o površini prometovane nepokretnosti, o datumu prometa nepokretnosti i o valuti i iznosu cene.

Taksu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju javni beležnici za uvid u podatke iz registra cena nepokretnosti.

Tarifni broj 215l

Za posebne radove u postupku katastarskog i komasacionog premera, i to:

1) za komasacionu procenu zemljišta, po satu

1.960

2) za katastarsko klasiranje zemljišta, po satu

1.550

3) za bonitiranje zemljišta, po satu

1.440

4) za laboratorijsko ispitivanje zemljišta, i to:

(1) za ispitivanje pH uzorka u H2O i KCl, po uzorku

310

(2) za ispitivanje higroskopske vlage, po uzorku

110

(3) za mehaničku analizu pirofosfatnom "E" metodom, po uzorku

1.050

(4) za kvantitativno određivanje CaCO3, po uzorku

210

(5) za kvalitativno određivanje CaCO3, po uzorku

50

(6) za ispitivanje hidrolitičke kiselosti "Y1", po uzorku

310

(7) za ispitivanje sume baza po Kapenu "S", po uzorku

310

(8) za ispitivanje humusa po Kocmanu, po uzorku

310

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1)-4) ovog tarifnog broja plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tarifni broj 215lj

Za izdavanje licenci i legitimacija, i to:

1) za licencu za rad geodetske organizacije

8.390

2) za izmenu licence za rad geodetske organizacije

3.150

3) za geodetsku licencu i pečat

10.490

4) za legitimaciju za zaposlenog u geodetskoj organizaciji

1.360

Tarifni broj 215m

Za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda, i to:

1) za projektovanje, po satu

2.040

2) za tehničku kontrolu projekta, po satu

2.040

3) za stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra (katastarski premer, komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, topografski premer, gravimetrijski premer), po satu

2.010

4) za pregled i prijem geodetskih radova u oblasti premera i katastra:

(1) za katastarski premer, po hektaru

470

(2) za komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, po hektaru

310

(3) za topografski premer, po hektaru

410

5) za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra, po satu

3.090

6) za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije, po satu

3.620

7) za konsultantske usluge, po satu

1.360

8) za izradu programa geofizičkih radova (oblast geomagnetizam, elektromagnetizam i aeronomija), po satu

1.360

9) za tehničku kontrolu programa geofizičkih radova, po satu

2.040

10) za pregled i nadzor programa geofizičkih radova, po satu

2.040

11) za pregled i nadzor radova u oblasti državnog geomagnetskog premera, po satu

2.040

12) za ostale poslove koji se obavljaju na terenu, po satu

870

13) za ostale poslove koji se obavljaju u kancelariji, po satu

350

NAPOMENA:

Taksa iz tačke 3) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Taksa iz ovog tarifnog broja, osim za radnje iz tačke 4), plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Tarifni broj 215n

Za geofizička merenja i ispitivanja, i to:

1) za geofizička merenja (geomagnetska, geoelektromagnetska i aeronomska merenja), po danu

52.440

2) za dnevne opservatorijske geomagnetske, geoelektrične i jonosferske varijacije

26.220

3) za elektromagnetska terenska ispitivanja, po danu

52.440

4) za paleomagnetska ispitivanja, i to:

(1) za paleomagnetska terenska ispitivanja, po danu

36.700

(2) za paleomagnetska laboratorijska ispitivanja, po uzorku

15.730

5) za seizmomagnetska ispitivanja, po danu

52.440

6) za baždarenje instrumenata i uređaja za geomagnetska i geoelektromagnetska merenja, po danu

52.440

7) za geomagnetska merenja na aerodromima, po danu

52.440

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1), 3), 4) i 5) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tar. br. 216-218.

(Prestali da važe)

XXVIII. SPISI I RADNJE U VEZI SA MATIČNIM KNJIGAMA

Tarifni broj 219.

Za rešenje po zahtevu za naknadni upis činjenice smrti u matičnu knjigu

460

Za rešenje po zahtevu za promenu ličnog imena

460

Za rešenje po zahtevu za zaključenje braka preko punomoćnika

460

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 220.

Za uverenje iz matičnih knjiga, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

460

Za uverenje iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju

830

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 221.

Za izvode iz matičnih knjiga, i to:

 

1) na domaćem obrascu

120

2) namenjenih inostranstvu

410

NAPOMENA:

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

XXIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROIZVODNJE, OBRADE I PROMETA DUVANA

Tarifni broj 222.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:

 

1) obavljanje proizvodnje i obrade duvana

2.670

2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda

799.240

3) obavljanje uvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

79.920

4) obavljanje izvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

2.670

5) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima

79.920

6) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu

270

Tarifni broj 223.

Za upis u svaki od registara koji se vodi kod Uprave za duvan

2.670

Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja

800

Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara

800

Za overenu kopiju izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

2.670

Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima

270

Za duplikat rešenja Uprave za duvan

270

XXIXA SPISI I RADNJE U OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

[ČLAN 73 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 223a

[Za zahtev za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti

1.240

Za rešenje o ispunjenosti uslova za prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti

18.730

Za izdavanje kopija i prepisa akata koje donosi Devizni inspektorat u vezi deviznog poslovanja

1.240]

Za davanje pregleda podataka o izvršenoj fizičkoj, odnosno finansijskoj realizaciji po pojedinim vrstama spoljnotrgovinskih poslova po kalendarskoj godini

3.730

[ČLAN 74 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 223b

(Brisan)

[Tarifni broj 223b

Za zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima

6.240

Za rešavanje po zahtevu za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima

187.320

Za rešavanje po zahtevu za dobijanje saglasnosti za promenu firme i sedišta rezidenta koje obavlja delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu

9.980

Za rešavanje po zahtevu za evidentiranje statusne promene i promene oblika organizovanja rezidenta koje obavlja delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu

9.980

Za izvod iz registra lica koja obavljaju delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu

7.510

Za izdavanje kopija i prepisa akata koje donosi Devizni inspektorat u vezi sa delatnošću pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu

1.240]

[ČLAN 75 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 223v

Za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova

1.240

Za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova

14.990

Za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova

620

Za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova

9.980

Za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova

1.240

Za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra

1.240

Za izdavanje kopije i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Poreska uprava [Devizni inspektorat]

1.240

XXX. OSTALI SPISI I RADNJE

Tarifni broj 224.

(Brisan)

Tarifni broj 225.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na uvoz medicinske i druge opreme za oslobađanje od plaćanja carine

9.330

Tarifni broj 226.

Za dozvolu za osnivanje berze

13.320

Za dozvolu za rad robne berze i mešovite berze koje izdaje republički organ nadležan za osnivanje robne berze

15.970

Tarifni broj 227.

Za tehnički pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica koja po postojećim propisima podležu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po svakom celom ili započetom radnom času svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje, po

800

Tarifni broj 228.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje sportskih delatnosti

6.490

Za rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja

6.490

[ČLAN 76 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Tarifni broj 228a

Za polaganje stručnog sportskog ispita

7.500

Za ponovno polaganje stručnog sportskog ispita, po predmetu

2.500

 

ODELJAK B - KONZULARNE TAKSE

Iznos takse
u devizama

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

Za svaki sledeći podnesak po istom zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja, po kome se ne donosi posebno rešenje

 

EUR

6

AUD

10

CAD

9

DKK

45

JPY

970

NOK

48

SEK

56

CHF

10

GBP

5

USD

9

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

1) zahtev koji se odnosi na regulisanje vojne obaveze;

 

2) zahtev za izdavanje vize;

 

3) zahtev za sastavljanje ugovora;

 

4) zahtev za sastavljanje punomoćja;

 

5) zahtev za sačinjavanje, odnosno za overu prevoda.

 

Tarifni broj 2.

Za dostavljanje prijave, odnosno obaveštenja, odnosno drugog pismenog podneska obveznika organima u Republici Srbiji, odnosno za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika DKP, odnosno za dostavljanje upravnih akata organa Republike Srbije obveznicima, odnosno rešenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima, plaća se taksa, i to:

 

- u evropskim zemljama:

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

- vanevropskim zemljama:

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

NAPOMENA:

 

Ako DKP, na zahtev stranke, dostavljanje vrši posebnim putem, pored takse, obveznik plaća i troškove takve vrste dostavljanja.

 

Za dostavljanje pismena stranih organa (dostavnice, zamolnice, ekstradicija, deportacija, readmisija i dr.) ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti.

 

Tarifni broj 3.

Za uverenje, odnosno za potvrdu (osim za potvrdu službenog lica da je primilo

 

podnesak), odnosno za rešenje koje izdaje DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

Za potvrdu koja se izdaje za svrhu regulisanja carinskih obaveza prilikom povratka lica iz inostranstva radi stalnog boravka u Republici Srbiji, odnosno prilikom uvoza nasleđenih stvari iz inostranstva

 

EUR

105

AUD

175

CAD

166

DKK

783

JPY

16.982

NOK

838

SEK

983

CHF

170

GBP

83

USD

163

Tarifni broj 4.

Za žalbu protiv rešenja

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za žalbu na akt u vezi sa regulisanjem vojne obaveze.

 

Tarifni broj 5.

Za svaku radnju koja se preduzima van prostorija DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, naplaćuje se po satu

 

EUR

15

AUD

25

CAD

24

DKK

112

JPY

2.426

NOK

120

SEK

140

CHF

24

GBP

12

USD

23

NAPOMENA:

 

U smislu ovog tarifnog broja, satom se smatra svaki ceo i svaki započeti sat.

 

Tarifni broj 6.

Za overu potpisa fizičkog lica na ispravi, osim ugovora o prometu nepokretnosti, i to:

 

1) na prvom primerku isprave

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

2) na drugom primerku isprave

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

3) na trećem i svakom narednom primerku isprave, po

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

Za overu potpisa na zahtev za:

 

1) prestanak državljanstva Republike Srbije

 

EUR

142

AUD

237

CAD

224

DKK

1.060

JPY

22.966

NOK

1.133

SEK

1.329

CHF

229

GBP

112

USD

221

2) prijem u državljanstvo Republike Srbije

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Za overu fotokopije dokumenta, i to:

 

1) prve strane

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

2) svake naredne strane, po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

Za nadoveru službenog potpisa i pečata na ispravi

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Tarifni broj 7.

(Brisan)

Tarifni broj 8.

(Prestao da važi)

Tarifni broj 9.

Za putne isprave, odnosno za vize državljanima Republike Srbije, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) (brisana)

 

Za putne isprave, odnosno za vize stranim državljanima, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista za strance

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) vizu u zajedničkom pasošu, za svako lice po

 

EUR

10

AUD

17

CAD

16

DKK

75

JPY

1.617

NOK

80

SEK

94

CHF

16

GBP

8

USD

16

3) vizu tipa A-C

 

EUR

60

AUD

100

CAD

95

DKK

448

JPY

9.704

NOK

479

SEK

651

CHF

97

GBP

47

USD

93

4) zajedničku vizu svih tipova A i B (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i

 

EUR

1

AUD

2

CAD

2

DKK

7

JPY

162

NOK

8

SEK

9

CHF

2

GBP

1

USD

2

5) zajedničku vizu svih vrsta tipa C (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i

 

EUR

3

AUD

5

CAD

5

DKK

22

JPY

485

NOK

24

SEK

28

CHF

5

GBP

2

USD

5

6) vizu tipa D

 

EUR

30

AUD

50

CAD

47

DKK

224

JPY

4.852

NOK

239

SEK

281

CHF

48

GBP

24

USD

47

Tač. 7), 8) i 9) (brisane)

 

NAPOMENA:

 

Taksu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja ne plaća podnosilac zahteva koji je:

 

1) žrtva trgovine ljudima, ili

 

2) u teškim prilikama zbog gubitka putne isprave u inostranstvu, ili

 

3) ispravom izdatom od strane nadležnog organa dokaže da je bez sredstava za izdržavanje.

 

Rešenje o oslobađanju od plaćanja takse po osnovima iz stava 1. ove napomene donosi šef DKP.

 

Taksu za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju ni:

 

1) deca do navršenih šest godina života;

 

2) učenici, studenti, predavači i istraživači koji dolaze u Republiku Srbiju, na poziv organa i organizacija iz Republike Srbije, radi školovanja, odnosno studiranja, odnosno predavanja, odnosno stručnog usavršavanja;

 

3) lica koja organizovano, preko humanitarnih organizacija dolaze u Republiku Srbiju, radi pružanja humanitarne pomoći.

 

Taksu za kratkoročnu vizu C ne plaćaju učesnici na kulturnim, prosvetnim ili sportskim manifestacijama, pod uslovom uzajamnosti.

 

U slučaju nerecipročnog postupanja druge države prema državljanima Republike Srbije, u pogledu iznosa takse za vizu, taksa za odgovarajuću vizu iz ovog tarifnog broja koja se izdaje državljanima te države, plaća se u iznosu koji ta država naplaćuje za odgovarajuću vizu državljanima Republike Srbije, a najmanje u iznosu takse za odgovarajuću vizu propisanom ovim tarifnim brojem.

 

Taksa za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučajevima hitnog medicinskog lečenja, odnosno pomoći u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, odnosno radi dolaska u zemlju u vezi sa pružanjem ekonomsko-razvojne pomoći, odnosno donacija u kulturnoprosvetne, naučnotehnološke, sportske, kao i slične svrhe.

 

Tarifni broj 10.

Za sastavljanje testamenta, i to:

 

1) u kancelariji DKP

 

EUR

128

AUD

214

CAD

202

DKK

955

JPY

20.701

NOK

1.021

SEK

1.198

CHF

207

GBP

101

USD

199

2) van kancelarije DKP

 

EUR

195

AUD

326

CAD

308

DKK

1.455

JPY

31.537

NOK

1.556

SEK

1.825

CHF

315

GBP

154

USD

304

Za sastavljanje akta o opozivu testamenta

 

EUR

69

AUD

115

CAD

109

DKK

515

JPY

11.159

NOK

551

SEK

646

CHF

111

GBP

54

USD

107

Za sastavljanje dopune testamenta

 

EUR

105

AUD

175

CAD

166

DKK

783

JPY

16.982

NOK

838

SEK

983

CHF

170

GBP

83

USD

163

Tarifni broj 11.

Za sastavljanje ugovora, i to:

 

1) u prostorijama DKP

 

EUR

128

AUD

214

CAD

202

DKK

955

JPY

20.701

NOK

1.021

SEK

1.198

CHF

207

GBP

101

USD

199

2) van prostorija DKP

 

EUR

195

AUD

326

CAD

308

DKK

1.455

JPY

31.537

NOK

1.556

SEK

1.825

CHF

315

GBP

154

USD

304

Tarifni broj 12.

Za sastavljanje punomoćja

 

EUR

19

AUD

32

CAD

30

DKK

142

JPY

3.073

NOK

152

SEK

178

CHF

31

GBP

15

USD

30

Tarifni broj 13.

Za sastavljanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena, izuzev u oblasti naslednopravnih odnosa

 

EUR

32

AUD

53

CAD

51

DKK

239

JPY

5.175

NOK

255

SEK

299

CHF

52

GBP

25

USD

50

Tarifni broj 14.

Za sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi na zahtev stranke

 

EUR

32

AUD

53

CAD

51

DKK

239

JPY

5.175

NOK

255

SEK

299

CHF

52

GBP

25

USD

50

Tarifni broj 15.

Za sačinjavanje i overu prevoda u DKP, i to:

 

1) do 100 reči

 

EUR

48

AUD

80

CAD

76

DKK

358

JPY

7.763

NOK

383

SEK

449

CHF

78

GBP

38

USD

75

2) za svaku reč preko 100 reči po

 

EUR

0,11

AUD

0,18

CAD

0,17

DKK

0,82

JPY

17,79

NOK

0,88

SEK

1,03

CHF

0,18

GBP

0,09

USD

0,17

Za overu prevoda koji nije sačinjen u DKP:

 

1) do 100 reči

 

EUR

20

AUD

33

CAD

32

DKK

149

JPY

3.235

NOK

160

SEK

187

CHF

32

GBP

16

USD

31

2) za svaku reč preko 100 reči po

 

EUR

0,06

AUD

0,10

CAD

0,09

DKK

0,45

JPY

9,70

NOK

0,48

SEK

0,56

CHF

0,10

GBP

0,05

USD

0,09

Tarifni broj 16.

(Brisan)

Tarifni broj 17.

Za sklapanje braka

 

EUR

50

AUD

84

CAD

79

DKK

373

JPY

8.087

NOK

399

SEK

468

CHF

81

GBP

39

USD

78

Za izvod iz matičnih knjiga u inostranstvu (venčanih, odnosno rođenih, odnosno umrlih, odnosno knjiga državljana)

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

Tarifni broj 18.

Za radnje u ostavinskim stvarima, i to za:

 

1) sastavljanje zapisnika u prostorijama DKP

 

(1) za prvu stranu zapisnika

 

EUR

55

AUD

92

CAD

87

DKK

410

JPY

8.895

NOK

439

SEK

515

CHF

89

GBP

43

USD

86

(2) za drugu i svaku dalju stranu zapisnika po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

2) popisivanje zaostavštine, odnosno za nalaz bez procene ili bez navođenja vrednosti

 

EUR

180

AUD

301

CAD

284

DKK

1.343

JPY

29.111

NOK

1.436

SEK

1.684

CHF

291

GBP

142

USD

280

3) popisivanje zaostavštine, sa procenom vrednosti predmeta, plaća se taksa u visini od 2% od celokupne vrednosti popisanih i procenjenih predmeta, uvećana za taksu za svaku procenu, svaki nalaz veštaka i svaki dan rada konzularnog službenika

 

4) upravljanje zaostavštinom po kojoj je sprovedena ostavinska rasprava, odnosno za upravljanje drugom imovinom koja ne potiče iz zaostavštine, plaća se 7% od godišnjeg neto prihoda od te zaostavštine, odnosno imovine

 

5) radnje van prostorija DKP (zastupanje pred državnim organima, učešće u drugim službenim radnjama i dr.), ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za svaki dan rada

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

NAPOMENA:

 

U smislu ovog tarifnog broja, danom se smatra vreme od šest časova, a svaki započeti deo tog vremena računa se kao pola dana.

 

Tarifni broj 19.

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih predmeta od vrednosti, taksa se plaća u procentualnom iznosu od iznosa koji se dostavlja, odnosno od vrednosti predmeta koji se dostavlja

4%

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih vrednosti koji potiče iz ostvarene zaostavštine, i to za:

 

1) zaostavštinu do 100 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

6%

2) zaostavštinu preko 100 do 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

9%

3) zaostavštinu preko 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema

10,5%

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se kada se, povodom elementarne nepogode ili drugih nesrećnih okolnosti, novac, odnosno druge vrednosti državljana Republike Srbije, ili za državljane Republike Srbije, predaju DKP.

 

Tarifni broj 20.

Za spise i radnje u vezi sa čuvanjem depozita, odnosno testamenta, plaća se taksa, i to za:

 

1) akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje

 

EUR

23

AUD

38

CAD

36

DKK

172

JPY

3.800

NOK

184

SEK

215

CHF

37

GBP

18

USD

36

2) čuvanje i izdavanje novca, odnosno hartija od vrednosti, odnosno štednih knjižica, odnosno predmeta od vrednosti:

 

(1) za prvu godinu ili deo te godine, od vrednosti

9%

(2) za drugu i svaku dalju godinu ili za deo te godine, od vrednosti po

7,5%

3) za čuvanje testamenta ili drugih isprava

 

EUR

80

AUD

134

CAD

126

DKK

597

JPY

12.938

NOK

638

SEK

749

CHF

129

GBP

63

USD

125

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za depozite, i to:

 

1) novčanih iznosa položenih unapred radi plaćanja taksa, troškova i sličnih dažbina DKP;

 

2) zarada, odnosno pokretnih stvari (efektive državljana Republike Srbije, kao npr. novca položenog - primljenog na ime obeštećenja, bolesti, lišenja slobode i dr.);

 

3) u slučaju elementarne nepogode, akata nasilja i sl.

 

Tarifni broj 21.

Za upisivanje članova posade u popis posade i podataka o ukrcavanju ili iskrcavanju članova posade

 

EUR

10

AUD

17

CAD

16

DKK

75

JPY

1.617

NOK

80

SEK

94

CHF

16

GBP

8

USD

16

Za akt kojim se odobrava ukrcavanje stranog državljanina kao člana posade na trgovački brod Republike Srbije

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

Tarifni broj 22.

Za overu brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potrebu svakog upisa u te knjige i isprave

 

EUR

450

AUD

752

CAD

710

DKK

3.358

JPY

72.779

NOK

3.591

SEK

4.211

CHF

727

GBP

355

USD

701

Za izdavanje i overu izvoda iz brodskog dnevnika, za:

 

1) prvu stranu

 

EUR

11

AUD

18

CAD

17

DKK

82

JPY

1.779

NOK

88

SEK

103

CHF

18

GBP

9

USD

17

2) drugu i svaku dalju započetu stranu po

 

EUR

8

AUD

13

CAD

13

DKK

60

JPY

1.294

NOK

64

SEK

75

CHF

13

GBP

6

USD

12

Tarifni broj 23.

Za intervenciju DKP da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave u vezi sa sigurnošću plovidbe, pored stvarnih troškova

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

Za svaku drugu intervenciju DKP kod stranih organa po zahtevu broda za koju nije propisana posebna taksa

 

EUR

158

AUD

264

CAD

249

DKK

1.179

JPY

25.553

NOK

1.261

SEK

1.479

CHF

255

GBP

125

USD

246

Tarifni broj 24.

Kada DKP pruža konzularne usluge državljanima trećih država, taksa za svaku konzularnu radnju iz ovog odeljka uvećava se 100%, osim kada je drukčije uređeno sporazumom sa državom čijim državljanima se konzularna usluga pruža.