Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
20.07.2018.

Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa.

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr. i 50/2018 - usklađeni din. izn.)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se republičke administrativne takse (u daljem tekstu: taksa).

Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) "zahtev" jeste predlog, prijava, molba i drugi podnesak, uključujući i podneske podnete na obrascu, odnosno saopštenje koje se upućuje organu, kao i usmeno obraćanje organu, kojim se pokreće postupak kod organa;

2) "DKP" jeste diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu;

3) "organi" jesu institucije, državni organi i organizacije, organi pokrajinske autonomije i lokalne samouprave kada vrše poverene poslove, kao i preduzeća, privredna društva i druge organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

4) "Tarifa" jeste Tarifa republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog zakona;

5) "konzularne takse" jesu takse koje se plaćaju za spise i radnje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije.

Član 2

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju se takse po odredbama ovog zakona.

Iznosi taksi propisani su Tarifom.

Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B.

U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

U Odeljku B Tarife propisane su konzularne takse.

U smislu stava 1. ovog člana ne smatra se spisom ili radnjom uvid u podatke organa koji se vode u elektronskom obliku, odnosno preuzimanje tih podataka putem sredstava elektronske komunikacije.

II OBVEZNIK TAKSE

Član 3

Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa, odnosno i lice u čiju korist se izdaje spis, odnosno vrši radnja kod organa.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Član 4

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev nadležnom organu u Republici Srbiji za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje je u Odeljku A Tarife propisana taksa, taksu za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u propisanom iznosu preračunatom u devize, uplaćuje u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: devize), na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, jednom godišnje odlukom utvrđuje i objavljuje vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila tekuće godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize u smislu stava 1. ovog člana.

Preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize vrši se na osnovu objavljenih podataka iz stava 2. ovog člana koji važe u vreme podnošenja zahteva ili podneska, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Odluka iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na zahtev obveznika, DKP daje obaveštenje o preračunatom iznosu takse i računu na koji se taksa plaća, a primljeni zahtev, sa dokazom o uplati propisanog iznosa takse, u smislu stava 1. ovog člana, dostavlja nadležnom organu u Republici, koji po sprovedenom postupku, odnosno izvršenoj radnji doneto rešenje ili drugu ispravu dostavlja DKP radi uručenja stranci.

Po zahtevima obveznika iz stava 1. ovog člana uz koje nije priložen dokaz o uplati propisane takse, nadležni organ u Republici Srbiji neće postupati dok taj dokaz ne primi.

Izuzetno, taksa iz stava 1. ovog člana može se uplatiti u gotovom novcu samo u sledećim slučajevima:

1) kada se zahtev podnosi na dan u kome banke ne rade, odnosno u vreme u koje nijedna banka u tom mestu ne radi;

2) kada zbog svoje poslovne politike banke, koje imaju istovetno sedište kao i DKP, ne mogu da izvrše transfer sredstava podnosioca zahteva sa računa druge finansijske institucije na devizni račun DKP;

3) kada propisi strane države zabranjuju gotovinsku uplatu podnosioca zahteva kod banke i prenos tih sredstava na račun DKP;

4) kada državljani Republike Srbije u inostranstvu borave privremeno (turistički, sezonski rad, razmena studenata i sl.), odnosno imaju status nerezidenta, pa im propis odnosne države, zbog neposedovanja odgovarajućih ličnih dokumenata države u kojoj borave, ne dozvoljava otvaranje računa kod finansijskih institucija;

5) kada postoje drugi razlozi koji u pojedinim zemljama onemogućavaju uplatu takse na devizni račun DKP, a zahtevano izdavanje spisa ili izvršenje radnje opravdano je sa stanovišta zaštite interesa državljana Republike Srbije.

U slučajevima iz stava 7. ovog člana DKP je dužan da uplatiocu takse izda potvrdu o uplati i da zaprimljeni novac uplati na svoj devizni račun u roku od 48 sati od dana uplate.

DKP je dužan da drugi primerak (kopiju) potvrde iz stava 8. ovog člana mehanički spoji sa zahtevom.

DKP je dužan da o naplaćenoj taksi u gotovom novcu i o izdatim potvrdama iz stava 8. ovog člana vodi evidenciju.

Član 4a

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje se, po odredbama ovog zakona, plaća konzularna taksa, taksu za spise i radnje uplaćuje u propisanom iznosu, na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

U pogledu plaćanja takse iz stava 1. ovog člana u gotovom novcu, shodno se primenjuju odredbe člana 4. st. 7, 8, 9. i 10. ovog zakona.

III NASTANAK TAKSENE OBAVEZE

Član 5

Ako Tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

1) za zahteve - u trenutku njihovog podnošenja;

2) za rešenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se zahtev podnosi elektronskim putem taksena obaveza za zahtev i za spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, nastaje po njihovom izdavanju.

Član 6

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

IV NAČIN UTVRĐIVANJA VREDNOSTI PREDMETA RADI PLAĆANJA TAKSE

Član 7

Ako je Tarifom propisano da se taksa plaća prema vrednosti predmeta, osnovica za obračun takse je vrednost predmeta naznačena u zahtevu kojim se pokreće postupak.

Ako vrednost predmeta nije naznačena u zahtevu ili je naznačena manja vrednost od stvarne, vrednost predmeta iz stava 1. ovog člana utvrdiće rešenjem organ koji vodi postupak.

Član 8

Ako se na zahtev obveznika izdaje rešenje, isprava, dokument ili pismeno u više primeraka, za drugi i svaki sledeći primerak plaća se taksa kao za prepis, koja ne može biti veća od takse za prvi primerak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 9

Ako u postupku jedan ili više obveznika podnesu više zahteva koji imaju isti pravni osnov, a donosi se jedno rešenje, taksa se plaća za svaki pojedinačni zahtev, ako Tarifom nije drukčije određeno.

V NAČIN PLAĆANJA TAKSE

Član 10

Taksa se plaća u novcu.

Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji plaćaju se u dinarima, osim u slučaju iz člana 4. ovog zakona, u iznosima propisanim Tarifom, odnosno iznosima usklađenim shodno odredbama člana 28. ovog zakona.

Konzularna taksa plaća se u propisanom iznosu za vrstu deviza u kojoj se uplata vrši, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

Obveznik je dužan da uz zahtev priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio, osim u slučajevima iz člana 4. st. 7. i 8. i člana 4a stav 2. ovog zakona, kada se uplata vrši u gotovom novcu.

Član 11

Taksa se plaća u propisanom iznosu za zahtev i za spise i radnje koje se u vezi sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

U slučaju kad je taksa propisana u procentualnom iznosu, obračunavanje takse vrši se tako što se dinarski iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara, a kod deviznih iznosa tako što se iznos do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Za posebne usluge koje DKP pruži obvezniku u vezi sa podnetim zahtevom (korišćenje telefona, fotokopiranje i sl.) obveznik je dužan da, pored konzularne takse, naknadi prouzrokovane troškove.

Ministar spoljnih poslova bliže uređuje šta se smatra posebnim uslugama i iznose troškova iz stava 3. ovog člana, kao i način evidentiranja prihoda po osnovu konzularnih taksi.

Član 12

U rešenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena, označava se da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena.

Član 13

(Brisan)

Član 14

Ako obveznik koji je dužan da plati taksu, organu neposredno podnese zahtev uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, osim u slučaju uplate u gotovom novcu kod DKP, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva zatražiće od obveznika da podnese dokaz o uplati propisane takse u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse, o čemu se na podnetom zahtevu sačinjava zabeleška.

Ako zahtev, uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja taksi.

Ako obveznik, u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, ne podnese dokaz da je taksa uplaćena u propisanom iznosu, naplata propisane takse i takse za opomenu iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

Ako obveznik iz st. 1. i 2. ovog člana ne podnese dokaz da je propisana taksa, kao i taksa za opomenu, uplaćena, nadležni organ će obavestiti obveznika kada spis bude donet, odnosno radnja izvršena i, ako takse ne budu uplaćene i dokaz o tome dostavljen nadležnom organu, po isteku deset dana od dana obaveštenja obavestiti Poresku upravu i priložiti potrebne dokaze, radi pokretanja postupka prinudne naplate.

Član 15

Za zahteve koji bez priloženog dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stignu poštom iz inostranstva, uručenje zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno saopštenje obvezniku da je radnja izvršena, izvršiće se po prijemu tog dokaza.

Član 16

Taksa u Republici Srbiji se uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Takseni obveznici sa sedištem, odnosno prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji, koji se iz Republike Srbije obraćaju DKP, konzularnu taksu u propisanom iznosu uplaćuju u dinarima, preračunatu po zvaničnom srednjem kursu dinara u odnosu na evro, koji važi na dan uplate takse, na račun iz stava 1. ovog člana.

Prihod od taksi propisanih ovim zakonom pripada budžetu Republike Srbije.

Sredstva od taksi propisanih ovim zakonom uplaćenih na devizni račun DKP, DKP prenosi na račun ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Sredstva od taksi iz stava 4. ovog člana ministarstvo nadležno za spoljne poslove prenosi sa svog računa na račun iz stava 1. ovog člana.

Prenos sredstava iz st. 4. i 5. ovog člana na račun iz stava 1. ovog člana, vrši se u roku od deset dana po isteku meseca u kome je taksa naplaćena.

Član 17

U pogledu povraćaja, kamate, prinudne naplate, zastarelosti i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Rešenje o povraćaju konzularne takse donosi šef DKP u zemlji u kojoj je taksa naplaćena, a izvršava se na teret deviznog računa tog DKP.

VI OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE

Član 18

Oslobađaju se plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Član 19

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;

5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja uključujući i spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa propisima koji uređuju poljoprivredu, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

6a) spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti;

7) spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

8) spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

12) podneske javnom tužilaštvu;

13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;

15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;

16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;

17) za potvrdu o prijemu zahteva;

18) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova, na osnovu isprava koje solemnizuje javni beležnik, ne smatra se postupkom koji se vodi po službenoj dužnosti, u smislu ovog zakona.

Ako organ nadležan za donošenje spisa, odnosno vršenja radnje, na zahtev obveznika - fizičkog lica, na osnovu dokumentovanih podataka o primanjima obveznika - fizičkog lica i članova njegove uže porodice proceni da obveznik ne može da plati taksu bez štete po svoje nužno izdržavanje ili nužno izdržavanje svoje uže porodice, rešenjem će odlučiti da se taksa do iznosa od 10.000 dinara ne plati, a ako je taksa propisana u iznosu preko 10.000 dinara, odlučiće da se u tom slučaju taksa plati u iznosu koji predstavlja razliku između propisane takse i 10.000 dinara.

U postupku kod DKP, taksa se ne plaća ni za:

1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim običajima;

2) vize iz kurtoazije, odnosno za vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše, službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika Srbija, pod uslovom uzajamnosti.

Član 20

Ako je postupak pokrenut na zahtev više obveznika, od kojih su neki oslobođeni plaćanja takse, taksu u tom postupku plaća obveznik koji nije oslobođen plaćanja takse.

Član 21

Strani državljani, pod uslovom uzajamnosti, imaju prava na takseno oslobođenje za istorodne spise i radnje kao i državljani Republike Srbije u državi čiji je strano lice državljanin.

Član 22

U rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaje bez plaćanja takse, mora se označiti svrha izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse.

Rešenje, isprava, dokument ili pismeno iz stava 1. ovog člana može se koristiti samo u svrhu za koju je izdato.

Čl. 23-27

(Brisano)

VIII POSEBNE ODREDBE

Član 28

Dinarski iznosi taksi iz Odeljka A Tarife usklađuju se godišnje, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa taksi, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objavljuje usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IX KAZNENE ODREDBE

Čl. 29 i 30

(Brisani)

Član 31

Novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu iz člana 2. ovog zakona ako:

1) (brisana)

2) izvrši radnju po podnetom zahtevu, bez dokaza o naplati takse, odnosno troškova za posebne usluge (član 4. stav 6. i član 11. stav 3);

3) u rešenju ili drugoj ispravi, za koju je taksa plaćena, ne označi da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena (član 12);

4) (brisana)

5) ne obavesti obveznika koji je zahtev podneo bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, da je dužan da plati propisanu taksu i da o tome podnese dokaz, odnosno ako taksu ne naplati u propisanom iznosu pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena, odnosno ako u propisanom roku ne obavesti Poresku upravu radi pokretanja postupka prinudne naplate takse (član 14);

6) po zahtevima koji, bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, stignu poštom iz inostranstva, obvezniku uruči zatraženo rešenje ili drugu ispravu, odnosno saopštenje da je radnja izvršena (član 15);

7) u rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaju bez plaćanja takse, ne označi svrhu izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse (član 22. stav 1).

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu, ako u postupku pred tim organom omogući korišćenje rešenja, isprave, dokumenta ili pismena koje je, u skladu sa zakonom, izdato bez plaćanja takse, za svrhu za koju nije izdato (član 22. stav 2).

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32

Za spise i radnje u upravnim stvarima i za druge spise i radnje organa za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 33

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike, koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br, 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 44/99, 74/99, 73/2000, 21/2001 i 71/2001).

Član 34

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 49/92, 70/92, 37/93, 44/93, 67/93, 28/94, 30/94, 31/95, 53/95, 39/96 i 42/98);

2) odredbe člana 135. st. 4. i 5. i u stavu 6. tačka 6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 39/2002).

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005)

Član 49

Za taksene obaveze koje su nastale a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 50

Za spise i radnje u nadležnosti organa Republike koji su predmet taksene obaveze po odredbama ovog zakona, ne plaća se administrativna taksa po odredbama Zakona o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01), osim administrativnih taksa iz Tarifnog broja 112. i Tarifnog broja 114. tačka 2) Odeljka B. Tarife saveznih administrativnih taksa.

Član 51

Dinarski iznosi taksi iz ovog zakona uskladiće se, saglasno članu 28. Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03, 53/04 i 42/05), sa stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, računajući od prvog dana narednog meseca od stupanja na snagu ovog zakona do dana sa kojim će se u 2006. godini vršiti godišnje usklađivanje taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od člana 1. ovog zakona, Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviće vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan stupanja na snagu ovog zakona, prema podacima Narodne banke Srbije, na osnovu kojih će se do objavljivanja podataka o vrstama deviza i visini zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2006. godine, u smislu člana 1. ovog zakona, propisane takse preračunavati u devize.

Do otvaranja deviznog računa za uplatu takse i objavljivanja podataka za preračunavanje dinarskih iznosa takse u devize u smislu stava 3. ovog člana, obveznici koji kod DKP podnesu zahtev ili podnesak nadležnom organu u Republici Srbiji, za pokretanje postupka odnosno za izvršenje radnje za koju je propisana obaveza plaćanja takse, taksu za spise i radnje plaćaju kod DKP u devizama iz tačke 1. Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje Narodna banka Srbije kupuje i prodaje na deviznom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 23/03 i 32/03), pri čemu se iznos takse propisan Tarifom republičkih administrativnih taksi preračunava u devize primenom zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan podnošenja zahteva, odnosno podneska, a zaokruživanje vrši saglasno članu 1. ovog zakona.

Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 5/2009)

Član 26

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je povoljniji za obveznika.

Član 27

U 2009. godini neće se vršiti usklađivanje taksi, niti donositi odluka kojom se uređuju vrste deviza u kojima se taksa plaća i visina zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2009. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti vrste deviza u kojima se takse iz Odeljka A Tarife plaćaju u devizama i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2010. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, u skladu sa članom 4. ovog zakona.

Odluka iz stava 5. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", do kada će se primenjivati Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize ("Službeni glasnik RS", broj 54/08).

Član 28

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 11. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se odgovarajući propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 29

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o saveznim administrativnim taksama ("Službeni list SRJ", br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01).

Danom početka primene Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", broj 97/08 - u daljem tekstu: Zakon o strancima), u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 35. st. 1. i 2. prestaju da važe.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku A Tarife, Tarifni broj 36. prestaje da važi.

U Odeljku A Tarife, Tarifni broj 37. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku B Tarife, Tarifni broj 8. prestaje da važi.

U Odeljku B Tarife, Tarifni broj 9. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 54/2009)

Član 18

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 19

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 50/2011)

Član 70

Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Član 71

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 72

Izuzetno u 2011. godini, prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 i 35/10), osim dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se, i to: stopom rasta troškova života, za period od 1. maja 2010. godine do 31. decembra 2010. godine, a za period od 1. januara 2011. godine do poslednjeg dana u mesecu u kome ovaj zakon stupa na snagu, indeksom potrošačkih cena, koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 73

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife iz člana 72. stav 1. ovog zakona, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2012. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2012. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz st. 1. i 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 74

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmenama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 93/2012)

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

Član 24

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 25

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2016. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2016. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 3/2018 - ispr.)

Član 77

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 78

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2018. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2018. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 79

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) člana 40. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

2) člana 21. stav 3. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

3) člana 69. stav 3. Zakona o patentima ("Službeni glasnik RS", broj 99/11), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

4) člana 36. stav 11. Zakona o žičarama za transport lica ("Službeni glasnik RS", broj 38/15) kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

5) člana 69. stav 2. Zakona o železnici ("Službeni glasnik RS", br. 45/13 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

6) člana 22. stav 10, člana 23. stav 5, člana 24. stav 6, člana 34. stav 7, člana 39. stav 9, člana 46. stav 11, člana 51. stav 8, člana 56. stav 6, člana 61. stav 5, člana 63. stav 7, člana 66. stav 7, člana 81. stav 5, člana 83. stav 4, člana 86. stav 7. i člana 91. stav 5. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Službeni glasnik RS", br. 104/13, 66/15 - dr. zakon i 92/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

7) člana 18. st. 3, 5. i 6, člana 91. st. 2. i 4, člana 132. stav 5. i člana 165. stav 5. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - dr. zakon, 92/16, 104/16 - dr. zakon), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

8) člana 19. stav 23. i člana 21. stav 8. Zakona o trgovačkom brodarstvu ("Službeni glasnik RS", broj 96/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

9) člana 84e stav 3. i člana 121. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi ("Službeni glasnik RS", br. 87/11, 104/13 i 18/15);

10) člana 174. stav 3, člana 175. i člana 181. stav 2. tačka 12a) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - US, 96/15 i 47/17 - autentično tumačenje), kao i podzakonski propis donet na osnovu člana 181. stav 2. tačka 12a) pomenutog zakona;

11) člana 18. stava 8. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 91/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

12) člana 24. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 38/15), kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe;

13) člana 20. stav 20, člana 23. stav 8, člana 25. st. 9. i 10. i člana 39. stav 13. Zakona o udžbenicima ("Službeni glasnik RS", broj 68/15), kao i podzakonski propisi doneti na osnovu ovih zakonskih odredaba;

14) člana 250. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17 - dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

15) člana 45. st. 2. i 3. Zakona o tranfuzijskoj medicini ("Službeni glasnik RS", broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

16) člana 63. stav 3. Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji ("Službeni glasnik RS", broj 40/17), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba;

17) člana 216. st. 2. i 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 107/12 i 105/17 - dr. zakon), kao i podzakonski propis donet na osnovu ovih zakonskih odredaba.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 20. stav 11, Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice u delu koji se odnosi na ovlašćenje Direkcije za železnice da utvrđuje visinu takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se utvrđuje visina takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 58. stav 3, Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja da utvrđuje troškove polaganja stručnog ispita za locmana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se utvrđuje visina troškova polaganja stručnog ispita za locmana.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 54. stav 3. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica i stava 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe, u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslova odgovornog lica, kao i odredba člana 56. stav 4. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za rad za propisivanje visine troškova za izdavanje licence iz st. 1. do 3. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za izdavanje licence.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 179. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i stav 3. istog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, kao i odredba člana 189. stav 3. istog zakona u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove zdravlja za propisivanje troškova za dobijanje naziva primarijus i stav 4. tog člana, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova za dobijanje naziva primarijus.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 178. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi u delu koji se odnosi na ovlašćenje ministra nadležnog za poslove saobraćaja za propisivanje troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca, kao i podzakonski propis donet na osnovu ove zakonske odredbe u delu kojim se propisuje visina troškova polaganja stručnog ispita za poslove nadzora nad radom i životnim uslovima pomoraca.

Član 80

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

[TAČKA 1 USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018)]

 

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

 

ODELJAK A - TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

 

 

Iznos takse
u dinarima

I. ZAHTEVI

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

310

[310]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se:

 

 

1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu;

 

 

2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom;

 

 

3) (brisana)

 

 

4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja;

 

 

4a) za zahtev za ostvarivanje prava lica povodom obrade podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

 

 

5) za zahtev u carinskom postupku;

 

 

6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3;

 

 

7) za zahtev za izdavanje pasoša;

 

 

8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev;

   

9) za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

   

Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu

1.550

[1.530]

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom

12.630

[12.490]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev koji se podnosi Narodnoj banci Srbije za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni propisa koji su iz njene nadležnosti.

 

 

Tarifni broj 3.

Za zahtev za otkup stana

1.400

[1.380]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

 

Tarifni broj 4.

Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja, i to:

 

1) fizičkom licu

1.700

[1.680]

2) pravnom licu

4.640

[4.590]

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

Tarifni broj 5.

(Brisan)

II. PRAVNI LEKOVI

Tarifni broj 6.

Za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

470

[460]

NAPOMENA:

 

 

Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.

 

 

Taksa za žalbu iz ovog tarifnog broja plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja se ne plaća za žalbu izjavljenu protiv rešenja donesenog u prvom stepenu po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i žalbu izjavljenu zato što prvostepeni organ nije doneo rešenje u propisanom roku po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

 

Tarifni broj 7.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju

1.400

[1.380]

Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku

1.700

[1.680]

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja

630

[620]

Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja

630

[620]

Za žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku

1.900

[1.880]

Tarifni broj 8.

Za vanredni pravni lek

2.700

[2.670]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za vanredni pravni lek u postupku naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

 

III. REŠENJA

Tarifni broj 9.

Za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

530

[520]

NAPOMENA:

 

 

Ako se rešenje donosi po zahtevu više lica, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju obveznika kojima se rešenje uručuje.

 

 

Taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

 

 

Tarifni broj 10.

Za rešenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

27.010

[26.720

IV. UVERENJA

Tarifni broj 11.

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

310

[310]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

 

1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;

 

 

2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4;

 

 

3) uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih;

 

 

4) potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

 

 

Tarifni broj 12.

Za uverenje o važenju propisa koje se izdaje radi upotrebe u inostranstvu

1.620

[1.600]

V. PREPISI, OVERE I RAZGLEDANJE SPISA

Tarifni broj 13.

Za prepis akta, odnosno spisa, odnosno za overu prepisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, po polutabaku originala

410

[410]

Za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala

410

[410]

NAPOMENA:

 

 

Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine.

 

 

Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg.

 

 

Ako je prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja.

 

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja za overu prepisa, izvoda, odnosno uverenja iz matičnih knjiga, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od odgovarajuće takse.

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za overu priloga koji se moraju podneti uz zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

   

Tarifni broj 14.

Za overu svakog potpisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

410

[410]

Za overu autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala)

220

[220]

NAPOMENA:

 

 

Ako je rukopis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 2. ovog tarifnog broja.

 

 

Tarifni broj 15.

Za razgledanje spisa kod organa, za svaki započeti sat po

360

[360]

Tarifni broj 16.

Za overu prevoda:

 

 

1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 reči

410

[410]

2) ako tekst originala sadrži više od 100 reči plaća se, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za svaki ceo ili započet polutabak po

530

[520]

Tarifni broj 17.

Za overu punomoćja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

270

[270]

VI. OPOMENA

Tarifni broj 18.

Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu

270

[270]

VII. SPISI I RADNJE U VEZI SA UPISIMA U REGISTRE

Tarifni broj 19.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, i to:

 

 

1) po zahtevu za upis u registar

1.550

[1.530]

2) po zahtevu za upis promena u registar

760

[750]

3) po zahtevu za brisanje iz registra

1.550

[1.530]

Za uverenje o podacima upisanim u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

760

[750]

Tarifni broj 20.

(Brisan)

Tarifni broj 21.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem političkih stranaka, i to za:

1) rešenje po prijavi za upis političke stranke u Registar političkih stranaka

15.620

[15.450]

2) rešenje po prijavi za upis promene podataka u Registar političkih stranaka

13.020

[12.880]

3) rešenje po prijavi za obnovu upisa političke stranke u Registar političkih stranaka

13.020

[12.880]

4) rešenje po prijavi za brisanje iz Registra političkih stranaka

13.020

[12.880]

Za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke

70

[70]

Za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci

70

[70]

Za uverenje o podacima upisanim u Registar političkih stranaka

1.510

[1.490]

NAPOMENA:

 

 

(Brisana)

 

 

Tarifni broj 22.

(Brisan)

Tarifni broj 23.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, i to za:

 

 

1) rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti sertifikacionih tela

462.850

[457.810]

2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.320

[2.290]

3) rešenje o upisu promene podataka u Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.320

[2.290]

4) rešenje o brisanju sertifikacionih tela iz Registra sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji

2.320

[2.290]

Tarifni broj 24.

(Brisan)

Tarifni broj 25.

Za prijavu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

810

[800]

Za rešenje po zahtevu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača

810

[800]

Tarifni broj 26.

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti, odnosno u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti

1.550

[1.530]

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar izvoznih objekata

1.550

[1.530]

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar objekata i dodelu veterinarskog kontrolnog broja

1.550

[1.530]

Za podnošenje zahteva za dostavljanje podataka iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti

1.360

[1.350]

Tarifni broj 27.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca, i to:

 

 

1) po zahtevu za upis u registar

530

[520]

2) po zahtevu za upis promena u registar

530

[520]

3) po zahtevu za brisanje iz registra

530

[520]

Za uverenje o podacima upisanim u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca

410

[410]

VIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Tarifni broj 28.

Za odobrenje, i to:

 

 

1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije

269.350

[266.420]

2) preduzeću da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije, odnosno preko teritorije Republike Srbije

269.350

[266.420]

3) preduzeću, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Republike Srbije

121.200

[119.880]

4) za prevoz nuklearnih sirovina i materijala preko granice, odnosno preko teritorije Republike Srbije (uvoz, izvoz, tranzit)

14.550

[14.390]

Tarifni broj 29.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje ispitivanja oružja, odnosno glavnih delova oružja, odnosno naprava, odnosno municije

27.910

[27.610]

Tarifni broj 30.

Stranom državljaninu za izdavanje:

 

 

1) odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju

2.970

[2.930]

2) odobrenja za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

2.970

[2.930]

Tarifni broj 31.

(Brisan)

Tarifni broj 32.

Za zahtev za izdavanje:

1) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenim cevima (pištolji, revolveri, lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.420

[5.360]

2) odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.590

[2.560]

3) odobrenja za nabavljanje konvertibilnog oružja

2.590

[2.560]

4) odobrenja za nabavljanje osnovnih delova za oružje

1.150

[1.140]

5) odobrenja za nabavljanje dugog automatskog oružja iz kategorije A

10.120

[10.000]

6) potvrde o prijavi držanja oružja iz kategorije C

1.670

[1.650]

7) odobrenja za nabavljanje kombinovanog oružja

2.590

[2.560]

8) rešenja kojim se odobrava spravljanje municije

32.270

[31.890]

9) rešenja kojim se odobrava bavljenje prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije

36.160

[35.730]

10) rešenja kojim se odobrava bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem

32.270

[31.890]

11) rešenja kojim se odobrava bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja

32.270

[31.890]

12) rešenja kojim se odobrava posredovanje u prometu oružja i municije

36.160

[35.730]

13) rešenja kojim se odobrava prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije

5.420

[5.360]

14) odobrenja za nabavljanje oružja, odnosno osnovnih delova za oružje radi dalje prodaje

5.420

[5.360]

15) odobrenja za raspoređivanje zaposlenih lica

5.420

[5.360]

16) rešenja kojim se odobrava izdavanje kolekcionarske dozvole

32.270

[31.890]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje za potrebe streljačke organizacije.

Tarifni broj 33.

Za zahtev za:

1) izdavanje dozvole za nošenje oružja

8.100

[8.000]

2) slučaj izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene dozvole za nošenje oružja

810

[800]

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, registraciju, odnosno unos podataka o oružju u već izdatu ispravu za:

1) vatreno oružje sa olučenim cevima (pištolji, revolveri i lovački karabini, malokalibarsko oružje)

5.420

[5.360]

2) vatreno oružje sa glatkim cevima (lovačke puške)

2.590

[2.560]

3) konvertibilno oružje

2.590

[2.560]

4) kombinovano oružje koje ima olučene i glatke cevi

5.420

[5.360]

5) osnovne delove za oružje

1.150

[1.140]

6) dugo automatsko oružje iz kategorije A

10.120

[10.000]

7) slučaj izgubljenog, ukradenog, oštećenog ili uništenog oružnog lista

810

[800]

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za registraciju oružja, odnosno unos podataka o oružju za potrebe streljačke organizacije.

Lica koja su posedovala oružne listove ili odobrenja za držanje oružja izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 20/15), plaćaju taksu za zahtev:

1) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima (taksa iz stava 2. tač. 1) i 4) ovog tarifnog broja);

5.420

[5.360]

2) za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa glatkim cevima (taksa iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja).

2.590

[2.560]

Lica koja poseduju više komada registrovanog oružja iste vrste prilikom podnošenja zahteva za izdavanje oružnog lista sa mikrokontroler-čipom plaćaju samo jednu taksu.

Takse propisane u stavu 2. Napomene ovog tarifnog broja će se primenjivati za zahteve podnete do 5. marta 2019. godine.

 

Tarifni broj 34.

Za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije

510

[500]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije za potrebe streljačke organizacije.

Tarifni broj 35.

Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave

1.080

[1.070]

Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca

5.660

[5.600]

Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup

5.660

[5.600]

NAPOMENA:

 

 

Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava 3. ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

 

 

Tarifni broj 36.

(Prestao da važi)

Tarifni broj 37.

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za:

 

1) izdavanje putnog lista za strance

1.860

[1.840]

2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva

8.080

[7.990]

3) izdavanje putne isprave za izbeglice

4.050

[4.010]

4) izdavanje tranzitne vize (vize B) na graničnom prelazu za jedan tranzit

4.680

[4.630]

5) izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana

16.900

[16.720]

6) privremeni boravak do tri meseca

11.320

[11.200]

7) privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine

16.940

[16.760]

8) privremeni boravak preko jedne godine

26.820

[26.530]

Za izdavanje odobrenja, i to:

 

1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji

12.340

[12.210]

2) (brisana)

   

3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije

6.740

[6.670]

4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano

6.780

[6.710]

Za izdavanje, odnosno produženje, i to:

 

1) izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca

4.490

[4.440]

2) izdavanje nalepnice privremenog boravka

420

[420]

3) izdavanje nalepnice za stalno nastanjenje

600

[590]

4) izdavanje nalepnice za obavezni boravak

1.860

[1.840]

5) produženje roka važenja vize (vize C), sa rokom važenja do 90 dana

16.900

[16.720]

Za izdavanje granične dozvole

560

[550]

Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza

24.080

[23.820]

Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza

15.440

[15.270]

Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza

15.440

[15.270]

Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju

12.030

[11.900]

NAPOMENA:

 

 

Za svaku novu vizu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se odgovarajuća taksa.

 

 

Taksu za odobrenje za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici Srbiji borave radi školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, kao stipendisti Vlade.

 

 

Taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano, preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srbiji, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći.

 

 

Strani državljani koji su u braku sa državljanima Republike Srbije plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

 

Takse iz stava 1. tač. 4), 5) i 6) iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika.

 

 

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš plaća svako upisano lice.

 

 

Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse.

 

 

Takse iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao ni lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju.

 

 

Takse iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

 

 

Tarifni broj 38.

(Brisan)

Tarifni broj 39.

Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, za:

 

 

1) izbegla, prognana i raseljena lica

730

[720]

2) ostale slučajeve prijema u državljanstvo

18.370

[18.170]

Za rešenje o sticanju državljanstva Republike Srbije po međunarodnim ugovorima

9.180

[9.080]

Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike Srbije

730

[720]

Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije

2.030

[2.010]

Za rešenje o prestanku državljanstva Republike Srbije

32.670

[32.310]

NAPOMENA:

 

 

Za rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje državljanstva, odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26. godina života) plaća se propisana taksa za jedno rešenje.

 

 

Tarifni broj 40.

Za zahtev za izdavanje vozačke dozvole

270

[270]

Za zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole

270

[270]

Za zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

270

[270]

Za zahtev za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

270

[270]

Za zahtev za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

270

[270]

Za zahtev za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

270

[270]

Za zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

270

[270]

Za zahtev i prijavu vozača u evidenciju

730

[720]

Za izdavanje vozačke dozvole

470

[460]

Za izdavanje probne vozačke dozvole

470

[460]

Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat)

950

[940]

Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat)

950

[940]

Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije

8.250

[8.160]

Za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena

470

[460]

Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole

510

[500]

Tarifni broj 41.

Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

470

[460]

Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

270

[270]

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

270

[270]

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

270

[270]

Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice

2.000

[1.980]

Za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

750

[740]

Za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat)

2.000

[1.980]

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila "Proba"

5.870

[5.810]

Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice

88.210

[87.250]

Za zahtev i izdavanje odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora

1.910

[1.890]

Tarifni broj 42.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače

87.720

[86.770]

Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača

1.250

[1.240]

Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatak zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena

12.630

[12.490]

NAPOMENA:
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova prilikom promene poligona, učionice, odnosno mesta izvođenja poligonske radnje "zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom", plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane stavom 1. ovog tarifnog broja.

   

Tarifni broj 43.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda vozila

100.270

[99.180]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila

87.720

[86.770]

Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda

630

[620]

Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja

1.250

[1.240]

Tarifni broj 43a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

   

1) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

44.380

[43.900]

2) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

54.950

[54.350]

3) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite

44.380

[43.900]

NAPOMENA:
Ukoliko pravno ili fizičko lice podnese zahtev za dobijanje dva ili sva tri ovlašćenja, plaća se jedna najviša propisana taksa iz ovog tarifnog broja.

 

 

Tarifni broj 43b

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

   

1) za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

79.240

[78.380]

2) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

2.640

[2.610]

NAPOMENA:
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tačke 1) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 35% od takse propisane u tački 1) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 2) ovog tarifnog broja.

 

 

Tarifni broj 43v

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

   

1) za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje detektivske delatnosti

52.830

[52.260]

2) za izdavanje licence preduzetniku za obavljanje detektivske delatnosti

26.410

[26.120]

3) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje detektivskih poslova

2.640

[2.610]

NAPOMENA
Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 30% od takse propisane u tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja.
Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 3) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 3) ovog tarifnog broja.

 

Za ponovno utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslova za pravno lice, odnosno preduzetnika koji već poseduje licencu, u slučaju promene sedišta, otvaranja poslovne jedinice ili u drugim slučajevima kada je potrebno naknadno utvrditi ispunjenost uslova u pogledu prostorija i sprovedenih mera fizičko - tehničke zaštite.

5.280

[5.220]

 

 

 

Tarifni broj 43g

Za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova

26.410

[26.120]

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva

7.930

[7.840]

 

 

 

Tarifni broj 44.

Za izdavanje zapisnika o uviđaju

940

[930]

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima

12.630

[12.490]

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za probnu vožnju

2.700

[2.670]

Za obezbeđenje lica mesta i vršenje uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta

13.250

[13.110]

Tarifni broj 45.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za izradu pečata državnih i drugih organa

8.080

[7.990]

Tarifni broj 46.

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje lokacija objekata

28.280

[27.970]

2) po zahtevu za odobrenje - davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, odnosno na plan zaštite od požara za objekte bruto površine

 

(1) do 150 m2

[11.570

[11.440]

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

[24.430

[24.160]

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

[48.850

[48.320]

(4) preko 5.000 m2

[92.560

[91.550]

3) po zahtevu za tehnički prijem objekata bruto površine

 

(1) do 150 m2

[11.570

[11.440]

(2) preko 150 m2 do 1.000 m2

[24.430

[24.160]

(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2

[48.850

[48.320]

(4) preko 5.000 m2

[92.560

[91.550]

4) po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja

24.430

[24.160]

5) po zahtevu za bavljenje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija

821.500

[812.560]

6) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara

565.620

[559.470]

7) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe

282.820

[279.740]

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi po zahtevu za proširenje obima izdatog ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara

21.770

[21.530]

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja propisana tač. 1), 2), 3) i 4) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada po

2.430

[2.400]

Tarifni broj 46a

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje urbanističkih mera zaštite pri izgradnji prostornih i urbanističkih planova

1.360

[1.350]

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju porodičnih skloništa

10.110

[10.000]

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte do 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

21.430

[21.200]

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte preko 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

40.500

[40.060]

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju javnih i blokovskih skloništa dopunske zaštite

40.500

[40.060]

Za rešenje po zahtevu za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa

25.250

[24.980]

Za saglasnost na Plan zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica

12.630

[12.490]

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za bezbedno postavljanje objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama

32.330

[31.980]

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara za izgradnju objekata za koje je propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju

16.750

[16.570]

Tarifni broj 47.

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) (brisana)

 

2) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara

26.920

[26.630]

3) (brisana)

 

4) za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija

9.430

[9.330]

5) za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija

5.660

[5.600]

6) za prevoz eksplozivnih materija

5.660

[5.600]

7) za izdavanje ovlašćenja pravnom licu za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija namenjenih gašenju, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija za odvođenje dima i toplote, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara, po svakom pojedinačnom poslu

32.310

[31.960]

8) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija državljaninu Republike Srbije

1.080

[1.070]

9) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija

810

[800]

10) za davanje saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

2.470

[2.440]

Za zahtev za izdavanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

3.210

[3.180]

Za zahtev za izdavanje duplikata licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

1.740

[1.720]

Za rešenje koje se donosi po žalbi na rešenje iz stava 1. ovog tarifnog broja

2.700

[2.670]

Tarifni broj 48.

Za potvrdu o podacima iz kaznene evidencije radi osiguranja prava u inostranstvu

530

[520]

Tarifni broj 49.

Za izvod iz kaznene evidencije

410

[410]

IX. SPISI I RADNJE U CARINSKOM POSTUPKU

Tarifni broj 50.

Za potvrdu koja se izdaje na zahtev stranke u vezi sa:

   

1) izvršenim uplatama

5.370

[5.310]

2) listama o neplaćenim računima (lista dugovanja)

5.370

[5.310]

3) podacima iz oblasti statistike (o uvozu, izvozu i sl.)

5.370

[5.310]

Tar. br. 51-55.

(Brisani)

Tarifni broj 56.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne okoline i drugih tehničkih uslova, uslova za rad carinske službe, kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora, radi početka rada slobodne zone

23.130

[22.880]

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone

23.130

[22.880]

Tarifni broj 57.

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa)

7.700

[7.620]

NAPOMENA:

 

 

Shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA za privremeni uvoz robe, plaća se taksa za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) iz ovog tarifnog broja.

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se, shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA, u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi iz člana 8. stav 2. Carinske konvencije o karnetu ATA).

 

 

Tarifni broj 58.

Za uverenje (sertifikat) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR

8.090

[8.000]

Za odobrenje prevozniku da može da vrši prevoz robe pod karnetom TIR

2.320

[2.290]

Za odobrenje kojim se odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima

3.510

[3.470]

Tarifni broj 58a

Za izlazak na teren, na zahtev lica, ovlašćenog carinskog službenika van redovnog radnog vremena ili van mesta, odnosno prostorija i prostora u kojima carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe, radi sprovođenja carinskih formalnosti (za svaki započeti čas rada ovlašćenog carinskog službenika)

1.190

[1.180]

Za obuku za carinsko zastupanje (po polazniku)

53.030

[52.400]

Za organizovanje i polaganje, odnosno ponovno polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku

19.190

[18.960]

Za organizovanje i polaganje popravnog stručnog ispita iz jedne ili dve oblasti

9.590

[9.480]

Za izdavanje dozvole za carinsko zastupanje

2.650

[2.620]

Tarifni broj 59.

(Brisan)

X. SPISI I RADNJE U VEZI SA RADOM PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I REVIZORA

Tarifni broj 60.

Za zahtev za izdavanje dozvole za rad preduzeća za reviziju

37.710

[37.300]

Tarifni broj 61.

Za zahtev za upis u Registar preduzeća za reviziju, i to za:

 

1) upis u Registar preduzeća za reviziju

3.950

[3.910]

2) upis promena podataka u Registru preduzeća za reviziju

470

[460]

3) brisanje iz Registra preduzeća za reviziju

1.930

[1.910]

Za izdavanje izvoda iz Registra preduzeća za reviziju

1.170

[1.160]

Za kopiju sertifikata za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.170

[1.160]

Za uverenje o položenim ispitima za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja ("Službeni list SRJ", br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01)

1.170

[1.160]

XA SPISI I RADNJE U VEZI SA PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 61a

Za zahtev za polaganje ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj

16.190

[16.000]

Za zahtev za izdavanje, odnosno obnavljanje licence

5.770

[5.700]

Za zahtev za status akreditovanih udruženja, i to za:

1) dobijanje statusa akreditovanog udruženja

35.420

[35.000]

2) godišnje održavanje statusa akreditovanog udruženja

16.700

[16.500]

Za zahtev za upis u imenik, i to za:

1) upis u imenik organizatora stručne obuke

35.420

[35.000]

2) upis u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja

35.420

[35.000]

Tarifni br. 62. i 63.

(Brisano)

XII. SPISI I RADNJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Tarifni broj 64.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta kojima se može preneti zarazna bolest

7.160

[7.080]

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, ribe i sl.)

1.160

[1.150]

Za rešenje o utvrđivanju veterinarsko - sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala

7.080

[7.000]

Za izdavanje veterinarsko - sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode, kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje i ljude, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu

3.570

[3.530]

Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko - sanitarni uslovi za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest

6.240

[6.170]

NAPOMENA:

 

Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 4. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 65.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozna klanica i drugi izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz pošiljaka mesa i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla

9.690

[9.580]

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz riba, pernate živine za priplod i jaja za priplod (reprodukciju)

9.690

[9.580]

Tarifni broj 66.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za proizvodnju ribe, oplođene ikre i mlađi za poribljavanje, odnosno postojanje objekata i opreme za proizvodnju i obezbeđenje stručnog rukovođenja proizvodnjom

4.050

[4.010]

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za objekat - prodavnicu za promet ribe

4.050

[4.010]

Tarifni broj 67.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za:

 

1) proizvodnju i držanje životinja (farme)

4.090

[4.050]

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

24.510

[24.240]

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

12.250

[12.120]

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

4.090

[4.050]

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

24.510

[24.240]

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

24.510

[24.240]

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

12.250

[12.120]

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

24.510

[24.240]

7) proizvodnju stočne hrane

12.250

[12.120]

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje i centrima za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje

12.250

[12.120]

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

10.730

[10.610]

Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

10.730

[10.610]

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju stručne poslove veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

690

[680]

Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju pojedine stručne poslove za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja

690

[680]

Tar. br. 68-69.

(Brisani)

Tarifni broj 70.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz, odnosno izvoz lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova i medicinskih sredstava, za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicina)

7.350

[7.270]

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

4.050

[4.010]

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

2.160

[2.140]

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz farmaceutskih sirovina

6.340

[6.270]

NAPOMENA:

 

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

Tarifni broj 71.

Za rešenje iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja, i to:

 

 

1) po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini)

14.550

[14.390]

2) po zahtevu za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini

24.510

[24.240]

3) po zahtevu za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

12.250

[12.120]

4) po zahtevu za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini

12.250

[12.120]

Tarifni broj 72.

Za rešenje u vezi sa organskom proizvodnjom i organskim proizvodima, i to:

 

 

1) po zahtevu za odobrenje za primenu materijala za reprodukciju koji nije proizveden metodama organske proizvodnje

530

[520]

2) po zahtevu za produženje ili skraćenje prelaznog perioda za uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu

530

[520]

Tarifni broj 73.

Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u veterinarstvu

7.330

[7.250]

Tar. br. 74-75.

(Brisani)

Tarifni broj 76.

Za zahtev pravnog lica za davanje ovlašćenja za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

6.120

[6.050]

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda

10.220

[10.110]

Za zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata

7.700

[7.620]

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata i određivanju broja koda

15.440

[15.270]

Za svako sledeće rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja

7.700

[7.620]

Tarifni broj 77.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti da je tehničko-tehnološka dokumentacija izrađena u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima propisanim za tu vrstu objekata, i to za:

 

1) proizvodnju i držanje životinja

4.090

[4.050]

2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:

 

(1) većeg obima proizvodnje (industrijski)

24.510

[24.240]

(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski)

12.250

[12.120]

(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu

4.090

[4.050]

3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta)

24.510

[24.240]

4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari)

24.510

[24.240]

5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

12.250

[12.120]

6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

24.510

[24.240]

7) proizvodnju stočne hrane

12.250

[12.120]

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

4.090

[4.050]

Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja

760

[750]

Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, vrste i načina dijagnostičkih ispitivanja i stručne organizacije koja će vršiti ta ispitivanja

4.090

[4.050]

Tarifni broj 78.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća

1.430

[1.410]

Za zahtev za upis u Registar polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja

1.430

[1.410]

Tar. br. 79-91.

(Brisani)

Tarifni broj 91a

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari

1.320

[1.310]

Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje objekta za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene manja od 15 ha

6.750

[6.680]

XIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Tarifni broj 92.

Za rešenje kojim je data prethodna saglasnost za unošenje naziva "Srbija" u poslovno ime privrednog subjekta

510.320

[504.770]

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

 

 

Tarifni broj 93.

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe

12.340

[12.210]

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz robe

12.340

[12.210]

Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz robe

9.250

[9.150]

Tarifni broj 94.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to:

 

1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.540

[2.510]

2) za prijavu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.540

[2.510]

3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

12.140

[12.010]

4) za rešenje koje se donosi po prijavi podnetoj za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

12.140

[12.010]

5) za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

2.540

[2.510]

6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

24.280

[24.020]

7) za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji

12.140

[12.010]

Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:

 

1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

2.540

[2.510]

2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila

8.080

[7.990]

3) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

2.540

[2.510]

4) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila

4.050

[4.010]

5) za zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

2.540

[2.510]

6) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine

12.140

[12.010]

7) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.540

[2.510]

8) za rešenje koje se donosi po zahtevu za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

12.140

[12.010]

9) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

2.540

[2.510]

10) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila

6.080

[6.010]

11) za zahtev za priznavanje inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

2.540

[2.510]

12) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti

11.660

[11.530]

13) za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

8.510

[8.410]

14) za polaganje dopune stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila

5.740

[5.670]

Tarifni broj 96.

Za zahtev za mišljenje (sertifikaciju) da se proizvod može posebno označiti nazivom "proizvod starog zanata", odnosno "proizvod umetničkog zanata", odnosno "proizvod domaće radinosti" i stilizovanom oznakom otvorene šake

400

[400]

Za mišljenje po zahtevu preduzetnika iz stava 1. ovog tarifnog broja

3.840

[3.800]

Za mišljenje po zahtevu pravnog lica iz stava 1. ovog tarifnog broja

7.700

[7.620]

Tarifni broj 97.

Za odobrenje kompenzacionog posla sa inostranstvom

10.800

[10.680]

Za akt o oslobađanju od carine po osnovu uloga stranog lica

10.800

[10.680]

Za evidentiranje osnivanja preduzeća u inostranstvu, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.700

[7.620]

Za evidentiranje statusnih promena u preduzeću u inostranstvu

3.840

[3.800]

Za evidentiranje ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.700

[7.620]

Za evidentiranje promena ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća

3.840

[3.800]

Za evidentiranje osnivanja predstavništava i ogranaka u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

7.700

[7.620]

Za evidentiranje statusnih promena u predstavništvu i ogranku u inostranstvu

3.840

[3.800]

Za evidentiranje ugovora o poveravanju stranom licu poslova zastupanja, odnosno prodaji robe sa konsignacionog skladišta, odnosno obavljanju servisne službe u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

6.170

[6.100]

Za evidentiranje ugovora o zastupanju stranih lica, odnosno ugovora o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta, odnosno ugovora o pružanju servisnih usluga, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

10.800

[10.680]

Za evidentiranje ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu, odnosno ugovora o ustupanju izvođenja investicionih radova stranom licu u zemlji

10.800

[10.680]

Za evidentiranje ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu

10.800

[10.680]

Za evidentiranje aneksa ugovora iz ovog tarifnog broja

4.090

[4.050]

Tarifni broj 98.

Za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

18.510

[18.310]

Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

12.340

[12.210]

Za sertifikat krajnjeg korisnika pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.700

[7.620]

Za međunarodni uvozni sertifikat pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

7.700

[7.620]

Za izvod iz Registra lica za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

2.850

[2.820]

Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene)

4.850

[4.800]

Za izmenu i dopunu rešenja za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene)

4.850

[4.800]

Tarifni broj 99.

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja dampinga

46.300

[45.800]

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena antidampinške dažbine

30.870

[30.530]

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja subvencija koje podležu kompenzatornim merama

46.300

[45.800]

Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena kompenzatorne dažbine

30.870

[30.530]

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja prekomernog uvoza

46.300

[45.800]

Tarifni broj 100.

Za rešenje, odnosno saopštenje o homologaciji, odnosno za dodeljivanje (proširenje), povlačenje, odbijanje, odnosno prestanak serijske proizvodnje

2.320

[2.290]

Za ispravu o homologaciji

2.320

[2.290]

Tarifni broj 101.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju

2.320

[2.290]

Za potvrdu u vezi ispunjenosti uslova propisanih normom "EURO 3"

2.320

[2.290]

Tarifni broj 102.

Za prijavu za akreditaciju

1.250

[1.240]

Za prijavu za promenu obima akreditacije

1.250

[1.240]

Za prijavu za obnavljanje akreditacije

1.250

[1.240]

Tarifni broj 103.

(Brisan)

Tarifni broj 104.

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala

1.250

[1.240]

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva

1.250

[1.240]

XIV. SPISI I RADNJE U VEZI SA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE

Tarifni broj 105.

Za zahtev nosioca prava intelektualne svojine za zaštitu prava, i to:

 

 

1) pojedinačan - ako se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

3.030

[3.000]

2) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.290

[5.230]

3) opšti - ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

10.470

[10.360]

Tarifni broj 106.

Za rešenje po zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine, i to:

 

 

1) za rešenje kojim se odlučuje o pojedinačnom zahtevu koji se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe

3.030

[3.000]

2) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana

5.290

[5.230]

3) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana

10.470

[10.360]

Tarifni broj 107.

Za prijavu za priznanje patenta, i to:

 

1) do deset patentnih zahteva

7.700

[7.620]

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

760

[750]

Za prijavu za priznanje malog patenta

7.700

[7.620]

Za međunarodnu prijavu patenta, i to:

 

1) do deset patentnih zahteva

7.700

[7.620]

2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva

760

[750]

Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu

7.700

[7.620]

Za dostavljanje međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu

3.840

[3.800]

Za zahtev za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti

35.420

[35.000]

Za prijavu za zaštitu topografije poluprovodničkog proizvoda

7.700

[7.620]

Za prijavu za priznanje prava na dizajn, i to:

 

1) ako prijava sadrži jedan dizajn

6.170

[6.100]

2) ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn

4.640

[4.590]

Za prijavu za priznanje žiga, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

15.440

[15.270]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

3.090

[3.060]

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

3.090

[3.060]

Za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

30.870

[30.530]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.640

[4.590]

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

4.640

[4.590]

Za zahtev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, odnosno imena porekla

7.700

[7.620]

Za prijavu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake

7.700

[7.620]

Za prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake

15.440

[15.270]

NAPOMENA:

 

Taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem, ako podnosilac prijave uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.

 

Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na taksu propisanu ovim tarifnim brojem, ako je međunarodna prijava patenta podneta u naknadnom roku od 30 dana po isteku roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja umanjena, odnosno uvećana, u skladu sa st. 1. i 2. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 108.

Za zahtev za razdvajanje prijave za priznanje žiga

2.320

[2.290]

Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

15.440

[15.270]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

3.090

[3.060]

3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem

3.090

[3.060]

Za zahtev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu

2.320

[2.290]

Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačne, odnosno višestruke prijave dizajna, za svaku prijavu

2.320

[2.290]

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 109.

Za rezultat ispitivanja podnosilaca prijave za priznanje patenta, zahteva za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, malog patenta, sertifikata o dodatnoj zaštiti, topografije, žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, prava na dizajn, međunarodne prijave patenta, međunarodne prijave žiga, prijave za deponovanje i evidenciju autorskih dela i predmeta srodnih prava, prijave za registrovanje imena porekla odnosno geografske oznake, prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, provizornog odbijanja međunarodne registracije žiga

760

[750]

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, odnosno prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 110.

Za zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike u postupku po prijavi patenta ako ne postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju, odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom pretraživanju

15.440

[15.260]

Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta, odnosno ispitivanje priznatog malog patenta

7.700

[7.620]

Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta koji se podnosi u naknadnom roku, pored takse iz stava 2. ovog tarifnog broja

4.640

[4.590]

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 111.

Za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

10.800

[10.680]

2) četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

13.110

[12.970]

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

15.440

[15.270]

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

18.510

[18.310]

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.580

[21.350]

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

24.680

[24.410]

7) devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

27.780

[27.480]

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

30.870

[30.530]

9) jedanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

37.070

[36.630]

10) dvanaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

43.240

[42.730]

11) trinaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

49.420

[48.830]

12) četrnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

55.590

[54.930]

13) petnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

61.760

[61.030]

14) šesnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

67.940

[67.130]

15) sedamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

74.110

[73.230]

16) osamnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

80.280

[79.330]

17) devetnaestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

86.460

[85.430]

18) dvadesetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

92.630

[91.530]

NAPOMENA:

 

Za održavanje prava iz dopunske prijave patenta, odnosno iz dopunskog patenta, godišnja taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 2. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Ako se dopunski patent proglasi osnovnim patentom, od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je proglašen osnovnim patentom, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja propisana za osnovni patent.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjena, odnosno uvećana u skladu sa st. 1. i 3. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 112.

Za održavanje malog patenta plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave

10.800

[10.680]

2) četvrtu godinu računajući od dana podnošenja prijave

13.110

[12.970]

3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

15.440

[15.270]

4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

18.510

[18.310]

5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.580

[21.350]

6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.580

[21.350]

7) devetu godinu, računajući do dana podnošenja prijave

21.580

[21.350]

8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave

21.580

[21.350]

NAPOMENA:

 

Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje malog patenta, odnosno za održavanje malog patenta uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

 

Godišnja taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 113.

Za održavanje sertifikata o dodatnoj zaštiti plaća se godišnja taksa, i to za:

1) prvu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

91.080

[90.000]

2) drugu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

111.320

[110.000]

3) treću godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

131.560

[130.000]

4) četvrtu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

151.800

[150.000]

5) petu godinu, računajući od dana isteka zakonskog trajanja patenta

172.040

[170.000]

 

 

NAPOMENA:

Godišnja taksa za održavanje prava sertifikata o dodatnoj zaštiti uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.

Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 114.

Za registraciju topografije poluprovodničkog proizvoda

15.440

[15.270]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje topografije fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 115.

Za sticanje, odnosno održavanje važenja industrijskog dizajna za period od pet godina, i to za:

 

1) prvi dizajn

15.440

[15.270]

2) drugi i svaki sledeći dizajn iz serije

10.800

[10.680]

Za održavanje važenja industrijskog dizajna za period od šeste do dvadesetpete godine plaća se petogodišnja taksa, i to za:

 

1) prvi dizajn

9.250

[9.150]

2) drugi i svaki sledeći dizajn

6.170

[6.100]

NAPOMENA:

 

Taksa za održavanje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 116.

Za sticanje, odnosno produženje važenja žiga, za period od deset godina, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

30.870

[30.530]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.640

[4.590]

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.640

[4.590]

Za sticanje, odnosno produženje važenja kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, za period od deset godina, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

38.580

[38.160]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.640

[4.590]

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.640

[4.590]

Za sticanje, odnosno produženje prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, i to:

 

1) za period od tri godine od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u registar ovlašćenih korisnika imena porekla, odnosno upisa ovlašćenog korisnika geografske oznake u registar ovlašćenih korisnika geografske oznake

15.440

[15.270]

2) za svako produženje prava korišćenja imena porekla, odnosno geografske oznake

15.440

[15.270]

NAPOMENA:

 

Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene može se uplatiti u naknadnom roku od šest meseci od početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

Tarifni broj 117.

Za zahtev za razdvajanje žiga

2.320

[2.290]

Za izdvojeni žig, odnosno za izdvojene žigove, za svaki žig, i to:

 

1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

30.870

[30.530]

2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

4.640

[4.590]

3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem

4.640

[4.590]

Tarifni broj 118.

Za upis u registar zastupnika, koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, i to za:

 

1) pravno lice

30.870

[30.530]

2) fizičko lice

15.440

[15.270]

Za obnovu upisa u registar zastupnika, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, plaća se godišnja taksa, i to za:

 

1) pravno lice

15.440

[15.270]

2) fizičko lice

7.700

[7.620]

Za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i geografskih oznaka porekla

10.120

[10.000]

Tarifni broj 119.

Za potvrde, izvode iz registara i uverenja o podacima u vezi sa pravima intelektualne svojine o kojima se vodi službena evidencija

1.550

[1.530]

Za prepis rešenja kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

1.550

[1.530]

Za uverenje o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnu, o kojima se vodi službena evidencija kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine

3.840

[3.800]

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 120.

Za uverenje o pravu prvenstva za prijavu industrijske svojine, i to za:

 

1) prvo uverenje do deset strana

1.850

[1.830]

2) svako sledeće uverenje istom podnosiocu zahteva do deset strana

470

[460]

3) svaku sledeću stranu preko desete strane

30

[30]

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 121.

Za zahtev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine

3.840

[3.800]

Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta odnosno malog patenta ili patenta, odnosno malog patenta

3.850

[3.800]

Za zahtev za nastavak postupka po prijavi patenta

3.850

[3.800]

Za zahtev za obnovu prava prvenstva, odnosno za ispravljanje ili dopunu prava prvenstva u postupku po međunarodnim prijavama patenata

3.090

[3.060]

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 122.

Za zahtev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine, i to za:

 

1) prvi zahtev do 30 dana

1.550

[1.530]

2) svaki sledeći zahtev za svaki započeti mesec produženja roka

2.320

[2.290]

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 123.

Za ispravu o priznatom pravu industrijske svojine

3.090

[3.060]

Za duplikat isprave o priznatom pravu intelektualne svojine

1.550

[1.530]

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 124.

Za zahtev za prestanak žiga zbog nekorišćenja

30.870

[30.530]

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju patenta, odnosno malog patenta, odnosno rešenja o upisu proširenog evropskog patenta, odnosno evropskog patenta u registar patenata, odnosno sertifikata o dodatnoj zaštiti u registar patenata, odnosno žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga

30.870

[30.530]

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o registrovanom imenu porekla, odnosno geografske oznake porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla

30.870

[30.530]

Za predlog za poništaj prava na topografiju

30.870

[30.530]

Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn, i to:

 

1) rešenja kojim je priznat jedan dizajn

30.870

[30.530]

2) rešenja kojim je (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za drugi i svaki sledeći dizajn

3.090

[3.060]

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac predloga za oglašavanje ništavim patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 125.

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence, odnosno zaloge ili drugih prava patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava iz prijave za priznanje patenta, malog patenta ili topografije

4.640

[4.590]

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno prijavu, odnosno dizajn

4.640

[4.590]

2) ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

3.090

[3.060]

Tarifni broj 126.

Za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

2.320

[2.290]

Ako se zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu

1.550

[1.530]

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 126a

Za zahtev za ispravku greške u rešenjima, odnosno zaključcima donetim u postupku za priznanje patenta, malog patenta i topografije poluprovodničkog proizvoda

1.010

[1.000]

Tarifni broj 127.

Za rezultat ispitivanja u postupku održavanja u važnosti patenta, odnosno malog patenta, odnosno žiga, odnosno dizajna

760

[750]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 128.

Za zahtev za objavljivanje prijave patenta pre isteka roka od 18 meseci od dana podnošenja prijave

7.700

[7.620]

Za zahtev da se prijava žiga, odnosno dizajna, odnosno prijava za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, uzme u postupak preko reda

7.700

[7.620]

NAPOMENA:

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

Tarifni broj 129.

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta pretvori u prijavu za priznanje malog patenta ili obrnuto

3.090

[3.060]

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta, odnosno malog patenta, pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto

3.090

[3.060]

Za zahtev da se prijava imena porekla pretvori u prijavu geografske oznake ili obrnuto

3.090

[3.060]

Za zahtev da se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla pretvori u prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili obrnuto

3.090

[3.060]

Tarifni broj 130.

Za zahtev za prekid postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, za svaku započetu godinu prekida

7.700

[7.620]

Godišnja taksa za svaku sledeću započetu godinu prekida postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.230

[1.220]

Za zahtev za nastavak postupka prekinutog zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta

1.230

[1.220]

Tarifni broj 131.

Za zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

123.430

[122.090]

Za zahtev za obnovu dozvole iz stava 1. ovog tarifnog broja

123.430

[122.090]

Za zahtev za davanje saglasnosti na predlog tarife naknada koje predlažu organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

21.200

[20.950]

Tarifni broj 132.

Za zahtev da dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, postane osnovna prijava za priznanje patenta, odnosno osnovni patent

3.090

[3.060]

Za zahtev da se dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, veže za novu osnovnu prijavu za priznanje patenta, odnosno za novi osnovni patent

3.090

[3.060]

NAPOMENA:

 

 

Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 133.

Za zahtev za davanje prinudne licence

23.130

[22.880]

Tarifni broj 134.

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava

7.700

[7.620]

NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela i predmeta srodnog prava, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.

 

 

Tarifni broj 134a

Za objavu podataka o priznatom patentu ili malom patentu

380

[380]

Tarifni broj 134b

Za štampanje patentnog spisa, nosilac patenta, odnosno malog patenta, po strani patentnog spisa

200

[200]

Tarifni broj 134v

Za izveštaj o pretraživanju patentne dokumentacije, na osnovu bibliografskih podataka:

1) za pretraživanje po imenu ili nazivu podnosioca prijave patenta ili pronalazača u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, i to:

(1) sa navođenjem bibliografskih podataka do deset patentnih dokumenata

2.020

[2.000]

(2) sa navođenjem bibliografskih podataka preko deset patentnih dokumenata, za svaki sledeći dokument

140

[140]

2) za pretraživanje po broju patentnog dokumenta (analog) ili prioritetnim podacima u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata

2.480

[2.450]

3) za određivanje pravnog statusa u patentnom fondu Republike Srbije na osnovu PS/YU broja patentnog dokumenta

460

[450]

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134g

Za pretraživanje patentne dokumentacije u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata, na usmeni ili pismeni zahtev, koje vrši stručnjak Zavoda za intelektualnu svojinu u prisustvu stranke

4.050

[4.000]

 

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134d

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka, po jednom tehničkom rešenju, i to:

1) ako u zahtevu nije naveden nosilac prava

15.690

[15.500]

2) ako je u zahtevu naveden nosilac prava

10.420

[10.300]

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134đ

Za izradu izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije radi ocene novosti tehničkog rešenja koje se vrši u raspoloživim nacionalnim i međunarodnim bazama patentnih dokumenata i dostupnoj nepatentnoj literaturi, a na osnovu zahteva koji sadrži opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

12.550

[12.400]

 

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134e

Za izradu izveštaja o patentabilnosti tehničkog rešenja, a na osnovu zahteva koji sadrži detaljan opis tehničkog rešenja i patentne zahteve

17.810

[17.600]

 

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134ž

Za izradu izveštaja o pretraživanju u pogledu patentne zaštite u Republici Srbiji, i to:

1) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada nije naveden nosilac prava

16.290

[16.100]

2) na osnovu opisa tehničkog rešenja i drugih podataka (npr. klasifikacionih oznaka) kada je naveden nosilac prava

9.310

[9.200]

3) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako nije naveden nosilac prava

19.940

[19.700]

4) na osnovu hemijskog i/ili generičkog naziva aktivne supstance proizvoda/leka ako je naveden nosilac prava

11.540

[11.400]

 

 

NAPOMENA:

Ako se zahteva prekoredno pretraživanje, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50%.

Tarifni broj 134z

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za prva dva sata pretraživanja

2.020

[2.000]

Za izradu nestandardnog izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije na osnovu konkretnog pisanog zahteva stranke, za treći i svaki naredni sat pretraživanja

510

[500]

Tarifni broj 134i

Za štampanje patentnog spisa ili drugog dokumenta ili informacije iz neke od baza podataka kojima raspolaže Zavod za intelektualnu svojinu, po strani

30

[30]

Tarifni broj 134j

Za izradu kopije spisa predmeta ili drugog štampanog dokumenta iz dokumentacije Zavoda za intelektualnu svojinu, po strani

10

[10]

Tarifni broj 134k

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao žig:

1) ako spisak proizvoda i usluga obuhvata do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga

2.020

[2.000]

2) ako spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga, za četvrtu i svaku sledeću klasu

300

[300]

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki znak zaštićen ili prijavljen kao oznaka geografskog porekla

2.020

[2.000]

Tarifni broj 134l

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije neki oblik tela, slika ili crtež, zaštićen ili prijavljen kao dizajn

3.040

[3.000]

Tarifni broj 134lj

Za izveštaj da li je za teritoriju Republike Srbije na ime određenog lica (preduzetnika, privrednog društva ili drugog pravnog lica) zaštićen ili prijavljen žig, dizajn ili oznaka geografskog porekla

3.040

[3.000]

XV. SPISI I RADNJE U OBLASTI GEOLOGIJE, RUDARSTVA I ENERGETIKE

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju

4.660

[4.610]

Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina

57.980

[57.290]

Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva:

 

1) za odobrenje za istraživanje

61.240

[60.570]

1a) za odobrenje za geološka istraživanja za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

19.330

[19.100]

1b) za odobrenje za zadržavanje prava na istražni prostor

19.330

[19.100]

1v) za odobrenje po aneksu projekta za geološka istraživanja

19.330

[19.100]

1g) za prestanak važenja odobrenja za istraživanje

4.830

[4.770]

2) za produžetak istražnog prava

20.400

[20.180]

3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

122.470

[121.140]

3a) za izdavanje odobrenja za eksploataciono polje

117.880

[116.480]

3b) za produženje roka iz odobrenja za eksploataciono polje

14.490

[14.320]

3v) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala

57.930

[57.240]

3g) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

38.650

[38.190]

3d) za izdavanje odobrenja za izmenu granica eksploatacionog polja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

28.980

[28.640]

4) za ispiranje plemenitih metala

8.080

[7.990]

4a) za izdavanje odobrenja za sakupljanje drugih minerala sa površine zemlje

7.770

[7.680]

5) za izvođenje rudarskih radova

102.050

[100.940]

5a) za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina

60.540

[59.880]

5b) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova i izgradnju rudarskih objekata

77.300

[76.380]

5v) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

98.220

[97.060]

5g) za izdavanje odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova

98.220

[97.060]

5d) za produženje roka važenja odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

38.650

[38.190]

5đ) za produženje roka važenja odobrenja za izvođenje rudarskih radova

77.300

[76.380]

6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu

40.820

[40.380]

7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu

81.640

[80.750]

8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja unutrašnjih gasnih instalacija

16.150

[15.970]

9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

53.980

[53.390]

10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima

246.840

[244.150]

11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata

123.430

[122.090]

12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata

123.430

[122.090]

13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja

107.160

[105.990]

14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i pratećih odobrenja za izvođenje radova i za upotrebu rudarskih objekata (odobrenje za izvođenje radova i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata)

36.320

[35.920]

14a) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciono polje

34.950

[34.540]

14b) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za izgradnju rudarskih objekata

34.950

[34.540]

15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i podzemnih voda

36.320

[35.920]

16) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor

34.950

[34.540]

NAPOMENA:
Ako se podnese zahtev za izdavanje odobrenja za smanjenje eksploatacionog polja, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 13) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 135a

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1) do 10 l/sekundi

30.910

[30.570]

(2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi

46.340

[45.840]

(3) preko 100 l/sekundi

61.770

[61.100]

2) mineralne vode:

 

(1) do 5 l/sekundi

46.340

[45.840]

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

61.770

[61.100]

(3) preko 10 l/sekundi

92.650

[91.640]

Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda

57.980

[57.290]

Tarifni broj 135v

Za zahtev za utvrđivanje i overu geotermalnih resursa

57.980

[57.290]

Tar. br. 136-138

(Brisani)

Tarifni broj 139.

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole

6.120

[6.050]

Za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata - 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje
Za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole - 0,01% na predračunsku vrednost izgradnje.

 

 

NAPOMENA:

 

 

Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.

 

 

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.

 

 

Tarifni broj 140.

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

30.870

[30.530]

Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine za potrebe izdavanja saglasnosti za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

30.910

[30.570]

Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja energetskih objekata, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica za obavljanje poslova na održavanju energetskih objekata, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

4.640

[4.590]

Tarifni broj 140a

Za zahtev pravnog lica za donošenje odluke o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

12.110

[11.980]

Za odluku o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

121.100

[119.780]

Tarifni broj 140b

Za zahtev za izdavanje akta o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

12.110

[11.980]

Za akt o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

121.100

[119.780]

Tarifni broj 140v

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

12.110

[11.980]

Za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

36.350

[35.950]

 

 

 

Tarifni broj 141.

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

2.020

[2.000]

Za rešenje kojim se stiče status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

25.020

[24.750]

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

2.420

[2.390]

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

1.210

[1.200]

Za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

12.110

[11.980]

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.620

[1.600]

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije

1.210

[1.200]

Za rešenje kojim se stiče status povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

12.110

[11.980]

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.620

[1.600]

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

1.210

[1.200]

Za rešenje kojim se stiče status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

2.020

[2.000]

Tarifni broj 142.

Za polaganje ispita za energetskog menadžera

2.820

[2.790]

Za polaganje ispita za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

2.820

[2.790]

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera

400

[400]

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

400

[400]

Za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera

800

[790]

Za izdavanje, odnosno produženje licence za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

800

[790]

XVI. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 143.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisu u registar prevoznika

810

[800]

Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju

1.620

[1.600]

Za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu

16.150

[15.970]

Za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto

16.150

[15.970]

Tarifni broj 144.

Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

2.100

[2.080]

Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju

10.120

[10.000]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odnosno produženje roka važenja licence za prevoz putnika i izvoda licence

5.650

[5.580]

Za licencu za prevoz putnika

1.020

[1.010]

Za izvod licence za prevoz putnika

1.020

[1.010]

Za rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz putnika i izvoda licence

3.480

[3.440]

Za duplikat licence za prevoz putnika ili izvoda licence

1.020

[1.010]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za pružanje staničnih usluga

30.360

[30.000]

Za licencu za pružanje staničnih usluga

1.020

[1.010]

Za rešenje o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

1.610

[1.590]

Za potvrdu o upisu u registar privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika koji vrše međunarodni prevoz za sopstvene potrebe

610

[600]

Tarifni broj 144a

Za rešenje po zahtevu za registraciju i overu reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu jednog reda vožnje za međumesni prevoz

15.180

[15.000]

2) ako se zahtev odnosi na registraciju i overu više redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

15.180

[15.000]

Za rešenje po zahtevu za izmenu registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na izmenu jednog registrovanog reda vožnje za međumesni prevoz

6.880

[6.800]

2) ako se zahtev odnosi na izmenu više registrovanih redova vožnje za međumesni prevoz, po svakom redu vožnje

6.880

[6.800]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za domaći vanlinijski prevoz putnika

2.730

[2.700]

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika domaćem prevozniku

22.270

[22.010]

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika stranom prevozniku

22.270

[22.010]

Za rešenje kojim se odobrava domaćem prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

22.270

[22.010]

Za rešenje kojim se odobrava stranom prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika

22.270

[22.010]

Za rešenje po zahtevu da se predloženi red vožnje u međunarodnom prevozu usaglasi sa redovima vožnje koji su u postupku izdavanja dozvole za linijski prevoz i sa redovima vožnje za koje je izdata dozvola, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje jednog reda vožnje u međunarodnom prevozu

7.290

[7.200]

2) ako se zahtev odnosi na usaglašavanje više redova vožnje u međunarodnom prevozu, po svakom redu vožnje

7.290

[7.200]

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz po zahtevu za izmenu odobrenog reda vožnje ili itinerera u međunarodnom prevozu

5.800

[5.730]

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku po zahtevu za produženje roka važenja dozvole

22.270

[22.010]

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaćem, odnosno stranom prevozniku sa rokom važenja ne dužim od šest meseci

7.290

[7.200]

Za rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz u tranzitu stranom prevozniku

22.270

[22.010]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje knjige putnih listova za međunarodni vanlinijski prevoz putnika

2.730

[2.700]

Za rešenje o izdavanju dozvole za međunarodni vanlinijski prevoz putnika stranom prevozniku

10.120

[10.000]

Za zahtev za dodelu dozvole za vanlinijski prevoz, i to:

 

1) ako se zahtev odnosi na dodelu jedne dozvole za vanlinijski prevoz

1.520

[1.500]

2) ako se zahtev odnosi na dodelu više dozvola za vanlinijski prevoz, po svakoj dozvoli

1.520

[1.500]

 

 

NAPOMENA:

Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 3. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 4. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 5. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 6. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u kojoj je upisan naziv podvozara u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 7. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa izmenjenim redom vožnje ili itinererom u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 9. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz po zahtevu za produženje roka važenja dozvole u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 10. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem domaćem, odnosno stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz sa rokom važenja ne dužim od šest meseci u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 11. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za linijski prevoz u tranzitu u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 12. ovog tarifnog broja.

Ako se rešenjem izdaje više knjiga putnih listova, za drugu, kao i za svaku sledeću knjigu putnih listova taksa se plaća u iznosu od 100% od takse propisane u stavu 13. ovog tarifnog broja. Taksu iz stava 13. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

   

Ako se rešenjem stranom prevozniku izdaje dozvola za vanlinijski prevoz u više primeraka, za drugi, kao i za svaki sledeći primerak dozvole taksa se plaća u iznosu od 30% od takse propisane u stavu 14. ovog tarifnog broja.

     

Taksu iz stava 15. ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

   

Tarifni broj 145.

Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije stranom prevozniku, i to:

 

1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

3.200

[3.170]

2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.620

[1.600]

3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom

5.370

[5.310]

4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli

1.620

[1.600]

NAPOMENA:

 

Za svaku sledeću dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika, za domaće i strane prevoznike, taksa se plaća u iznosu umanjenom za 50% od iznosa takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja.

 

Pri raspodeli u interventnim slučajevima, za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku iz stava 9. ovog tarifnog broja, taksa se plaća u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane stavom 9. ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 146.

Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju

10.120

[10.000]

Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju

2.100

[2.080]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje, odnosno produženje roka važenja licence za prevoz tereta i izvoda licence

5.650

[5.580]

Za licencu za prevoz tereta

1.020

[1.010]

Za izvod licence za prevoz tereta

1.020

[1.010]

Za duplikat licence za prevoz tereta ili izvoda licence

1.020

[1.010]

Za rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence

3.480

[3.440]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje potvrde za vozače

1.720

[1.700]

Za potvrdu za vozača

1.020

[1.010]

Za zahtev za upis u evidenciju prevoza tereta za sopstvene potrebe:

1) ako se zahtev odnosi na jedno teretno vozilo

1.020

[1.010]

2) ako se zahtev odnosi na više teretnih vozila, po vozilu

1.020

[1.010]

Tarifni broj 146a

Za zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana, odnosno revizije pojedinačnog plana

2.020

[2.000]

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje pojedinačnih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne pojedinačne dozvole

1.210

[1.200]

2) o dodeli više pojedinačnih dozvola, po svakoj dozvoli

300

[300]

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje vremenskih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne vremenske dozvole

4.050

[4.000]

2) o dodeli više vremenskih dozvola, po svakoj dozvoli

4.050

[4.000]

Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje multilateralnih dozvola, i to:

1) o dodeli jedne BSEC dozvole

1.520

[1.500]

2) o dodeli više BSEC dozvola, po svakoj dozvoli

1.520

[1.500]

3) o dodeli jedne dugoročne CEMT dozvole

30.360

[30.000]

4) o dodeli više dugoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli

30.360

[30.000]

5) o dodeli jedne kratkoročne CEMT dozvole

4.050

[4.000]

6) o dodeli više kratkoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli

4.050

[4.000]

Za zahtev za izdavanje dozvole za kabotažu

30.360

[30.000]

Za rešenje o izdavanju dozvole za kabotažu

50.600

[50.000]

Za posebnu dozvolu koju na osnovu saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja izdaje carinski organ na graničnom prelazu, i to:

1) za bilateralni prevoz tereta

34.410

[34.000]

2) za tranzitni prevoz tereta

8.100

[8.000]

 

 

NAPOMENA:

Taksu iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik koji vrši međunarodni prevoz tereta za sopstvene potrebe.

Tarifni broj 147.

Za overu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na periodičnom održavanju državnih puteva plaća se 0,2% od predračunske vrednosti radova

 

Za rešenje po zahtevu za odobravanje tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim putevima prvog i drugog reda

15.440

[15.270]

Za rešenje po zahtevu za produžavanje roka važenja izdatog rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima

7.700

[7.620]

Za rešenje inspektora za državne puteve zbog neizvršavanja naloga iz zapisnika, i to:

 

1) do tri naloga za izvršenje

10.800

[10.680]

2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga

3.090

[3.060]

Za zaključak o dozvoli izvršenja, zbog nepostupanja po rešenju inspektora za državne puteve, i to:

 

1) do tri naloga

10.800

[10.680]

2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga

3.090

[3.060]

Za izdavanje tehničke dokumentacije o putevima na revers, po svesci (knjizi) po danu

3.090

[3.060]

NAPOMENA:

 

Predračunska vrednost objekta, odnosno radova iz stava 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.

 

Ako se donosi jedno rešenje po zahtevu više lica, taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rešenje uručuje.

 

Ako se donosi jedan zaključak o dozvoli izvršenja po zahtevu više lica, taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se zaključak o dozvoli izvršenja uručuje.

 

XVIA SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 148.

Za polaganje stručnog ispita i proveru znanja izvršnog radnika žičare za transport lica

55.660

[55.000]

Za izdavanje odobrenja za rad postojeće žičare za transport lica

39.160

[38.700]

Za izdavanje odobrenja za rad nove žičare za transport lica

19.730

[19.500]

Za izdavanje odobrenja za rad specifične vučne instalacije

19.730

[19.500]

Za izdavanje licence za prevoz u železničkom saobraćaju

60.720

[60.000]

Za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela:

1) za ispitivanje tipa po modulu SB

118.610

[117.200]

2) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po modulu SD

21.560

[21.300]

3) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po modulu SF

21.560

[21.300]

4) za ispitivanje projekta po prvom delu modula SH1

118.610

[117.200]

5) za verifikaciju pojedinačnog podsistema po drugom delu modula SH1

21.560

[21.300]

6) kod primene modula SG

140.160

[138.500]

Za izdavanje sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni tehnički propisi:

1) za ispitivanje tipa po modulu CB

100.190

[99.000]

2) za usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda po modulu CF

18.220

[18.000]

3) kod primene ostalih modula, odnosno kombinacija modula

118.400

[117.000]

Za izdavanje sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni tehnički propisi

88.040

[87.000]

Za izdavanje dozvole za korišćenje strukturnih podsistema:

1) za podsistem "infrastruktura"

70.330

[69.500]

2) za podsistem "energija"

56.670

[56.000]

3) za podsistem "kontrola, upravljanje i signalizacija - pružni deo"

45.540

[45.000]

4) za podsistem "kontrola, upravljanje i signalizacija - deo na vozilima"

39.470

[39.000]

5) za podsistem "železnička vozila"

36.940

[36.500]

Za izdavanje dozvole za tip vozila

87.540

[86.500]

Za izdavanje sertifikata za obavljanje tehničkog pregleda vozila

100.190

[99.000]

Za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola

233.770

[231.000]

Za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola za pojedine funkcije:

1) za funkciju razvoja održavanja

96.140

[95.000]

2) za funkciju upravljanja održavanjem kolskog parka

81.970

[81.000]

3) za funkciju izvršenja održavanja

137.630

[136.000]

Za upis u Nacionalni registar železničkih vozila

100

[100]

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo A:

1) za izdavanje sertifikata

184.690

[182.500]

2) za obnavljanje sertifikata

90.570

[89.500]

3) za revidiranje sertifikata

1.670

[1.650]

4) za ažuriranje sertifikata

36.940

[36.500]

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza putnika manji od 200 miliona putničkih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

89.560

[88.500]

2) za obnavljanje sertifikata

46.550

[46.000]

3) za revidiranje sertifikata

810

[800]

4) za ažuriranje sertifikata

19.230

[19.000]

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza putnika od 200 miliona ili više putničkih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

125.990

[124.500]

2) za obnavljanje sertifikata

62.740

[62.000]

3) za revidiranje sertifikata

1.110

[1.100]

4) za ažuriranje sertifikata

25.810

[25.500]

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza robe manji od 500 miliona netotonskih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

103.220

[102.000]

2) za obnavljanje sertifikata

53.130

[52.500]

3) za revidiranje sertifikata

910

[900]

4) za ažuriranje sertifikata

21.760

[21.500]

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B za procenjeni ukupni obim prevoza robe od 500 miliona ili više netotonskih km/god:

1) za izdavanje sertifikata

143.200

[141.500]

2) za obnavljanje sertifikata

73.370

[72.500]

3) za revidiranje sertifikata

1.320

[1.300]

4) za ažuriranje sertifikata

29.850

[29.500]

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz - deo B samo za manevrisanje:

1) za izdavanje sertifikata

63.760

[63.000]

2) za obnavljanje sertifikata

35.420

[35.000]

3) za revidiranje sertifikata

510

[500]

4) za ažuriranje sertifikata

14.670

[14.500]

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz:

1) za izdavanje sertifikata

156.860

[155.000]

2) za obnavljanje sertifikata

76.410

[75.500]

3) za revidiranje sertifikata

1.320

[1.300]

4) za ažuriranje sertifikata

30.360

[30.000]

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom:

1) za izdavanje sertifikata

263.630

[260.500]

2) za obnavljanje sertifikata

121.440

[120.000]

3) za revidiranje sertifikata

2.330

[2.300]

4) za ažuriranje sertifikata

51.110

[50.500]

Za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje infrastrukturom industrijske železnice:

1) za izdavanje sertifikata

156.860

[155.000]

2) za obnavljanje sertifikata

76.410

[75.500]

3) za revidiranje sertifikata

1.320

[1.300]

4) za ažuriranje sertifikata

30.360

[30.000]

Za izdavanje sertifikata za održavanje donjeg i gornjeg stroja železničkih pruga

90.570

[89.500]

Za izdavanje sertifikata za održavanje podsistema "energija"

90.570

[89.500]

Za izdavanje sertifikata za održavanje signalno-sigurnosnih uređaja

80.450

[79.500]

Za izdavanje sertifikata za održavanje železničke telekomunikacione mreže

68.820

[68.000]

Za izdavanje sertifikata za održavanje železničkih vozila

89.060

[88.000]

Za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom

1.680

[1.660]

XVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJE PLOVIDBE

Tarifni broj 149.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje upisa plovila u upisnik brodova, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje prvog upisa u list "A" uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe za sve brodove i tehničke plovne objekte sa sopstvenim pogonom preko 150 Kw, kao i za brodove i tehničke plovne objekte bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti, odnosno pomorskih brodova u upisnike pomorskih brodova

48.470

[47.940]

2) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za čamce i ploveća tela i plutajuće objekte koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe

2.430

[2.400]

3) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za plovila, izuzev plovila iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja

9.690

[9.580]

Za zahtev za ponovni upis u upisnik plovila iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja

1.010

[1.000]

Za zahtev za ponovni upis u upisnik plovila iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja

810

[800]

Tarifni broj 150.

Za rešenje kojim se određuje pozivni znak čamca:

 

1) domaćem pravnom ili fizičkom licu

2.650

[2.620]

2) stranom pravnom ili fizičkom licu

5.320

[5.260]

Za rešenje kojim se određuje ime, oznaka, ENI broj, IMO broj, MMSI broj, kapetanija upisa i pozivni znak broda:

   

1) domaćem pravnom ili fizičkom licu

6.460

[6.390]

2) stranom pravnom ili fizičkom licu

12.940

[12.800]

Tarifni broj 151.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik pomorskih brodova, i to:

 

1) do 5.000 NT

64.640

[63.940]

2) preko 5.000 do 15.000 NT

80.800

[79.920]

3) preko 15.000 do 30.000 NT

107.740

[106.570]

4) preko 30.000 do 50.000 NT

215.490

[213.150]

5) preko 50.000 NT

242.410

[239.770]

Tarifni broj 152.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:

 

1) do 500 Kw

67.340

[66.610]

2) preko 500 Kw do 1.000 Kw

96.970

[95.910]

3) preko 1.000 Kw

134.680

[133.210]

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:

   

1) do 500 TN

32.310

[31.960]

2) preko 500 TN do 1.000 TN

48.470

[47.940]

3) preko 1.000 do 2.000 TN

161.610

[159.850]

4) preko 2.000 TN

215.490

[213.150]

Tarifni broj 153.

Za zahtev za:

1) izdavanje brodskih isprava i knjiga i upisnog lista i privremenog upisnog lista pomorskog broda i pomorske jahte

2.360

[2.330]

2) izdavanje duplikata, izmenu podataka, produženje, odnosno za zamenu brodskih isprava i knjiga

1.150

[1.140]

3) izdavanje knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

810

[800]

4) izdavanje duplikata, izmenu podataka, odnosno za zamenu isprava i knjiga čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

600

[590]

5) izdavanje brodarske knjižice, pomorske knjižice, dozvole za ukrcavanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu

2.360

[2.330]

6) izdavanje duplikata, izmenu podataka, odnosno zamenu brodarske knjižice, pomorske knjižice, dozvole za ukrcavanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu

1.150

[1.140]

7) obavljanje osnovnog, redovnog, vanrednog pregleda čamca, plovećeg tela ili plutajućeg objekta, odnosno vršenje tehničkog nadzora za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

790

[780]

8) polaganje stručnog ispita za sticanje ovlašćenja i posebnih ovlašćenja u unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi

1.150

[1.140]

9) polaganje stručnog ispita za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

790

[780]

10) izdavanje dozvole za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

1.010

[1.000]

11) izdavanje duplikata, odnosno zamenu dozvole za upravljanje jahtom, čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom

790

[780]

12) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova, odnosno trajnog zapisa o brodu

2.170

[2.140]

13) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovila

1.380

[1.360]

14) izdavanje identifikacione karte pomorca

1.620

[1.600]

15) izdavanja svedočanstva da su osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo na snazi za pomorski brod koji prevozi više od 2000 tona nafte, odnosno radi pokrića odgovornosti od štete zbog zagađenja pogonskom naftom, odnosno radi pokrića odgovornosti za štetu zbog smrti ili telesne povrede putnika i izdavanja dela 1 Deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca

2.020

[2.000]

16) overu reda plovidbe u međumesnoj linijskoj plovidbi i izdavanje potvrde za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe i registraciju ugovora o radu pomoraca

1.010

[1.000]

17) izdavanje dozvole za agenta i agenta posrednika, odnosno svedočanstva o osposobljenosti i upis u upisnik brodskih agenata i agenata posrednika

2.020

[2.000]

18) izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

2.020

[2.000]

19) izdavanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnog nanosa iz vodnog puta

2.020

[2.000]

20) izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti pomorske kompanije i obavljanje poslova poslovnog menadžera

2.020

[2.000]

21) izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca

2.020

[2.000]

22) zamenu table na trupu sa osnovnim podacima iz svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu

6.690

[6.610]

23) zamenu para ploča na trupu sa osnovnim podatkom iz svedočanstva o baždarenju

11.810

[11.670]

24) izdavanje tehničke dokumentacije u elektronskom obliku (CD)

3.940

[3.890]

25) izdavanje ADN sertifikata o odobrenju za brod koji prevozi suvi rasuti teret, odnosno za tanker

6.690

[6.610]

26) izdavanje privremenog ADN sertifikata, odnosno produženje važnosti ADN sertifikata o odobrenju za brod

3.940

[3.890]

Tarifni broj 153a

Za vršenje pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg tela:

1) za redovni pregled čamca dužine do 10 m bez kabine bez sopstvenog pogona

510

[500]

2) za redovni pregled čamca dužine do 10 m sa kabinom bez sopstvenog pogona

710

[700]

3) za redovni pregled čamca dužine preko 10 m bez kabine bez sopstvenog pogona

1.320

[1.300]

4) za redovni pregled čamca dužine preko 10 m sa kabinom bez sopstvenog pogona

1.920

[1.900]

5) za pregled pogonskog uređaja čamca snage do 2,94 kW

200

[200]

6) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 2,95 kW do 7,35 kW

400

[400]

7) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 7,36 kW do 22,05 kW

610

[600]

8) za pregled pogonskog uređaja čamca snage od 22,06 kW do 96,60 kW

1.320

[1.300]

9) za pregled pogonskog uređaja čamca snage preko 96,60 kW

2.230

[2.200]

10) za pregled skutera snage pogonskog uređaja do 73,50 kW

4.550

[4.500]

11) za pregled skutera snage pogonskog uređaja od 73,51 do 96,60 kW

6.070

[6.000]

12) za pregled skutera snage pogonskog uređaja preko 96,60 kW

7.290

[7.200]

13) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za privredne i javne svrhe po m2 površine

170

[170]

14) za osnovni i vanredni pregled plutajućeg objekta namenjenog za privredne i javne svrhe po m2 površine

200

[200]

15) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine do 30 m2

1.520

[1.500]

16) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine od 30 m2 do 100 m2

2.530

[2.500]

17) za redovni pregled plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu površine preko 100 m2

4.050

[4.000]

Za overu tehničke dokumentacije pri vršenju tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu

10.120

[10.000]

 

 

NAPOMENA:

Taksa za vršenje osnovnog i vanrednog pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu uvećava se 20% od propisane takse za vršenje odgovarajućeg pregleda iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Taksa za vršenje tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenih za sport i razonodu plaća se 50% od propisane takse za vršenje odgovarajućeg pregleda iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 153b

Za polaganja stručnog ispita za:

1) sticanje dozvole za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika

4.050

[4.000]

2) sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe

4.050

[4.000]

3) upravljača čamca kategorije A

4.590

[4.540]

4) upravljača čamca kategorije B

6.390

[6.310]

5) zapovednika vrste A

14.050

[13.880]

6) zapovednika vrste B

9.990

[9.870]

7) zapovednika vrste C

9.990

[9.870]

8) krmara

8.780

[8.680]

9) vođu palube

8.190

[8.090]

10) mornara

8.190

[8.090]

11) rukovaoca tehničkog plovnog objekta

14.050

[13.880]

12) mašinistu

13.450

[13.290]

13) mašinovođu

9.380

[9.270]

14) upravljanje putničkim plovilom

8.190

[8.090]

15) rukovanje radio-telefonskim uređajem

6.990

[6.910]

16) upravljanje plovilom uz pomoć radara

6.990

[6.910]

17) postupanje u slučaju opasnosti na brodu

6.990

[6.910]

18) voditelja jahte

13.450

[13.290]

 

 

NAPOMENA:

Za polaganje popravnog ispita plaća se 50% od propisane takse za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita iz ovog tarifnog broja.


 

Iznos takse
u dinarima

Tarifni broj 154.

Za rešenje, i to:

 

 

1) o upisu promena u list "A" uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe

6.120

[6.050]

2) po zahtevu za upise u list B i list C uloška glavne knjige upisnika brodova i brisanje broda iz upisnika brodova

2.020

[2.000]

3) po zahtevu za upise u list B i list C uloška knjige upisnika čamaca, odnosno plutajućih objekata, kao i o promeni njihovih tehničkih karakteristika i brisanje čamaca, odnosno plutajućih objekata iz upisnika čamaca, odnosno plutajućih objekata

1.010

[1.000]

4) o nautičkim uslovima o izvođenju radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, odnosno održavanju hidrotehničkih objekata, luka, pristaništa, odnosno regulaciji na unutrašnjim plovnim putevima i obalama, odnosno eksploataciji peska ili šljunka, tovarišta, deponija, kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premošćavaju plovne puteve

24.510

[24.240]

5) o nautičkim uslovima za splav-restorane, nautičke klubove i marine

10.220

[10.110]

6) po zahtevu za izdavanje odobrenja za poseban rečni transport

24.510

[24.240]

7) po zahtevu za izdavanje odobrenja za praćenje i nadgledanje poslova na vodi sredstvima prevoza lučke kapetanije (po času)

8.170

[8.080]

8) po zahtevu za izdavanje odobrenja za utovar-istovar naftnih proizvoda i opasnih materija

38.780

[38.360]

9) po zahtevu za utvrđivanje količine robe u brodu unutrašnje plovidbe (bez obzira na kapacitet), konstataciju stanja i havarije robe, odnosno konstataciju stanja ambalaže

14.280

[14.120]

10) po zahtevu za izdavanje nautičkih uslova za vršenje javnog prevoza u rečnom saobraćaju

10.220

[10.110]

11) o utvrđivanju minimalnog broja članova posade brodova unutrašnje plovidbe, odnosno plovećih naprava i skela

2.450

[2.420]

12) po zahtevu za odobrenje za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima domaćem pravnom ili fizičkom licu

24.510

[24.240]

13) po zahtevu za izdavanje dozvole stranom ovlašćenom licu za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima

142.880

[141.330]

14) priznavanju zvanja članu posade broda

4.090

[4.050]

15) po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih takmičenja, odnosno priredbi i odobrenja za ronjenje na vodnom putu

6.120

[6.050]

16) o probnoj vožnji broda unutrašnje plovidbe, odnosno određivanje raspreme broda

10.220

[10.110]

17) po zahtevu za odobrenje za plovidbu stranih jahti ili čamaca unutrašnjim plovnim putevima

7.160

[7.080]

18) po zahtevu za odobrenje za pristajanje plovila van graničnog prelaza i odobrenje za otvaranje skelskog prelaza

8.170

[8.080]

Tarifni broj 154a

Za osnovni pregled broda pre upisa u upisnik brodova:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

65.430

[64.650]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

129.460

[127.920]

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

121.440

[120.000]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

272.090

[268.860]

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

485.850

[480.090]

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

963.920

[952.490]

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

261.520

[258.420]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

364.400

[360.080]

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

303.600

[300.000]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

677.310

[669.280]

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

316.170

[312.420]

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

309.990

[306.310]

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

358.860

[354.600]

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

537.000

[530.630]

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

578.260

[571.400]

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

235.200

[232.410]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

363.600

[359.290]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

396.890

[392.180]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

582.120

[575.220]

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

592.310

[585.290]

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

712.910

[704.460]

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

904.500

[893.770]

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

269.040

[265.850]

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

361.990

[357.700]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

503.130

[497.160]

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

587.530

[580.560]

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

655.460

[647.690]

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

655.460

[647.690]

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

713.940

[705.470]

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

781.890

[772.620]

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

246.690

[243.760]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

263.270

[260.150]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

606.170

[598.980]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

724.640

[716.050]

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

121.440

[120.000]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

139.940

[138.280]

(3) kubnog modula LBD od 1001 do i uključujući 1.500 m3

159.670

[157.780]

(4) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 2.500 m3

268.230

[265.050]

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

283.360

[280.000]

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

71.560

[70.710]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m3

144.940

[143.220]

(3) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

251.500

[248.520]

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

478.760

[473.080]

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

767.800

[758.700]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

823.000

[813.240]

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

864.940

[854.680]

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

1.241.060

[1.226.340]

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

985.030

[973.350]

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

1.212.370

[1.197.990]

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

765.720

[756.640]

(2) kubnog modula LBD od 2001 do i uključujući 3.000 m3

977.330

[965.740]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

1.411.340

[1.394.600]

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

369.630

[365.250]

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

473.870

[468.250]

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

360.660

[356.380]

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

470.750

[465.170]

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem, i to:

432.830

[427.700]

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

313.520

[309.800]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

420.770

[415.780]

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

681.580

[673.500]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

754.800

[745.850]

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

558.210

[551.590]

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

719.470

[710.940]

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

664.140

[656.260]

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

817.020

[807.330]

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

912.490

[901.670]

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

552.910

[546.350]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

677.490

[669.460]

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

936.080

[924.980]

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

1.111.980

[1.098.790]

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

323.430

[319.590]

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

361.690

[357.400]

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

519.560

[513.400]

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

506.960

[500.950]

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

525.470

[519.240]

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

677.490

[669.460]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

708.260

[699.860]

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

925.840

[914.860]

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

331.040

[327.110]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

509.650

[503.610]

23) tehničkog plovnog objekta - platforme

326.250

[322.380]

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

345.280

[341.190]

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

318.900

[315.120]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

524.940

[518.720]

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

633.940

[626.420]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

769.280

[760.160]

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

961.430

[950.030]

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

161.660

[159.740]

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

758.000

[749.010]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

884.270

[873.780]

 

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).
Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Za osnovni pregled broda nakon trajne promene namene, odnosno proširenja zone plovidbe, odnosno prepravke kojom se menja konstrukciona osobina ili svojstvo pogonskog uređaja, plaća se taksa u iznosu od 70% takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Tarifni broj 154b

Za osnovni pregled broda za prevoz opasne robe, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

59.570

[58.860]

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

89.350

[88.290]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja se plaća za osnovni pregled broda za prevoz opasne robe, koji je upisan u upisnik brodova Republike Srbije i poseduje važeće svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu.

Tarifni broj 154v

Za kontrolni pregled broda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

18.700

[18.480]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

28.890

[28.550]

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

35.530

[35.110]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

58.550

[57.860]

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

77.470

[76.550]

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

160.540

[158.640]

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

66.400

[65.610]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

79.770

[78.820]

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

69.300

[68.480]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

138.610

[136.970]

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

61.830

[61.100]

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

61.040

[60.320]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

68.450

[67.640]

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

76.580

[75.670]

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

94.530

[93.410]

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

105.680

[104.430]

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

57.320

[56.640]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

73.800

[72.920]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

77.810

[76.890]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

105.860

[104.600]

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

116.510

[115.130]

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

133.700

[132.110]

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

145.000

[143.280]

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

65.070

[64.300]

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

83.660

[82.670]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

104.880

[103.640]

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

113.600

[112.250]

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

125.550

[124.060]

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

122.760

[121.300]

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

139.470

[137.820]

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

144.660

[142.940]

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

58.590

[57.900]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

61.340

[60.610]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

116.080

[114.700]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

133.450

[131.870]

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

25.300

[25.000]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

28.060

[27.730]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

30.410

[30.050]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

46.090

[45.540]

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

50.600

[50.000]

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

21.050

[20.800]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

30.660

[30.300]

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

33.600

[33.200]

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

52.080

[51.460]

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

90.640

[89.570]

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

140.260

[138.600]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

144.470

[142.760]

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

155.040

[153.200]

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

206.340

[203.890]

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

172.320

[170.280]

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

194.210

[191.910]

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

139.690

[138.030]

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

181.580

[179.430]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

229.930

[227.200]

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

64.640

[63.870]

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

77.020

[76.110]

16) tanker potisnice - tip N,C,G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

57.350

[56.670]

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

63.100

[62.350]

17) tanker potisnice - tip N,C,G sa mašinskim uređajem

66.220

[65.430]

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

54.830

[54.180]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

72.080

[71.230]

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

108.630

[107.340]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

111.580

[110.260]

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

93.940

[92.830]

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

109.030

[107.740]

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

117.170

[115.780]

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

131.450

[129.890]

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m3

146.950

[145.210]

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

86.690

[85.660]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

95.560

[94.430]

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

152.370

[150.560]

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

166.390

[164.420]

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

56.870

[56.200]

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

64.480

[63.720]

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

80.100

[79.150]

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

73.010

[72.140]

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

83.420

[82.430]

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

95.560

[94.430]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

101.680

[100.470]

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

127.470

[125.960]

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

51.450

[50.840]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

74.990

[74.100]

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

33.510

[33.110]

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

47.210

[46.650]

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

58.650

[57.950]

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

56.440

[55.770]

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

51.510

[50.900]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

76.790

[75.880]

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

105.650

[104.400]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

114.370

[113.010]

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

134.850

[133.250]

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

33.510

[33.110]

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

107.100

[105.830]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

120.970

[119.540]

 

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

 

 

Taksa za pregled broda za prevoz opasne robe tokom treće godine važenja izveštaja o kontrolisanju koje izdaje priznato klasifikaciono društvo, odnosno ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti broda za prevoz opasne robe se plaća u iznosu od 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Tarifni broj 154g

Za redovni pregled broda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

30.190

[29.830]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

50.740

[50.140]

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

63.570

[62.820]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

104.770

[103.530]

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

142.060

[140.380]

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

320.300

[316.500]

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

109.000

[107.710]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

135.720

[134.110]

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

135.410

[133.800]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

270.930

[267.720]

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m, i to:

101.980

[100.770]

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

95.880

[94.740]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

108.390

[107.100]

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

128.200

[126.680]

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

165.070

[163.110]

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

192.380

[190.100]

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

94.620

[93.500]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

128.600

[127.080]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

138.090

[136.450]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

191.490

[189.220]

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

213.010

[210.480]

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

244.860

[241.960]

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

281.400

[278.060]

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

108.310

[107.030]

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

154.150

[152.320]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

195.540

[193.220]

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

210.810

[208.310]

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

242.990

[240.110]

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

239.070

[236.240]

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

267.730

[264.560]

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

283.660

[280.300]

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

91.170

[90.090]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

100.750

[99.560]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

213.290

[210.760]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

261.710

[258.610]

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

45.540

[45.000]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

49.760

[49.170]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

53.080

[52.450]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

83.940

[82.940]

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

92.150

[91.060]

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

34.930

[34.520]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

53.690

[53.050]

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

59.660

[58.950]

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

94.960

[93.830]

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

158.190

[156.310]

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

257.360

[254.310]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

281.630

[278.290]

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

293.300

[289.820]

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

370.930

[366.530]

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

327.030

[323.150]

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

378.260

[373.770]

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

255.170

[252.140]

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

335.100

[331.130]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

444.570

[439.300]

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

114.520

[113.160]

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

139.730

[138.070]

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

99.410

[98.230]

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

112.680

[111.340]

17) tanker potisnice - tip N,C,G sa mašinskim uređajem

119.650

[118.230]

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

90.400

[89.330]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

136.400

[134.780]

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

213.710

[211.180]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

211.910

[209.400]

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

168.340

[166.340]

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

197.190

[194.850]

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

219.240

[216.640]

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

248.110

[245.170]

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m3

277.360

[274.070]

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

161.990

[160.070]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

178.620

[176.500]

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

262.130

[259.020]

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

281.030

[277.700]

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

94.420

[93.300]

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

114.940

[113.580]

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

143.460

[141.760]

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

136.380

[134.760]

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

151.900

[150.100]

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

178.620

[176.500]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

185.840

[183.640]

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

238.860

[236.030]

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

87.900

[86.860]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

133.880

[132.290]

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

52.980

[52.350]

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

83.760

[82.770]

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

99.690

[98.510]

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

91.530

[90.440]

25) tehničkog plovnog objekta - dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

85.410

[84.400]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

138.470

[136.830]

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

191.430

[189.160]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

211.500

[208.990]

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

253.290

[250.290]

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

52.980

[52.350]

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

195.620

[193.300]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

221.450

[218.820]

 

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154d

Za redovni pregled pojedinih delova trupa, mašina, uređaja i opreme broda, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.780

[29.430]

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

59.570

[58.860]

Tarifni broj 154đ

Za ocenjivanje usaglašenosti broda u skladu sa zahtevima ADN - redovni pregled broda za transport opasne robe, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.780

[29.430]

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

44.670

[44.140]

Tarifni broj 154e

Za vanredni pregled broda nakon pretrpljene havarije ili utvrđenog nedostatka broda, ako po nalazu lučke kapetanije pretrpljena havarija ili utvrđeni nedostatak broda utiče na sposobnost broda za plovidbu, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

59.570

[58.860]

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

89.350

[88.290]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja se plaća i za vanredni pregled broda za prevoz opasne robe.

Tarifni broj 154ž

Za vanredni pregled broda kada se vrše veće popravke ili obnova broda van zahteva koji proizilaze iz osnovnog ili redovnog pregleda broda, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.780

[29.430]

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

59.570

[58.860]

Za vanredni pregled broda nakon duge raspreme ili isteka roka važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu duže od godinu dana, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

34.710

[34.300]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

58.350

[57.660]

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

72.290

[71.430]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

119.140

[117.730]

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

163.380

[161.440]

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

366.000

[361.660]

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

122.370

[120.920]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

154.200

[152.370]

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

154.580

[152.750]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

309.220

[305.550]

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

115.390

[114.020]

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

107.490

[106.220]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

122.770

[121.310]

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

145.560

[143.830]

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

187.950

[185.720]

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

219.360

[216.760]

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

106.930

[105.660]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

146.550

[144.810]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

157.450

[155.580]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

218.870

[216.270]

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

242.610

[239.730]

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

279.240

[275.930]

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

321.260

[317.450]

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

122.210

[120.760]

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

174.910

[172.840]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

222.520

[219.880]

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

240.080

[237.230]

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

277.100

[273.810]

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

272.590

[269.360]

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

305.010

[301.390]

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

323.330

[319.500]

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

102.960

[101.740]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

113.980

[112.630]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

242.930

[240.050]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

298.620

[295.080]

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

50.600

[50.000]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

57.220

[56.540]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

61.030

[60.310]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

96.520

[95.380]

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

105.970

[104.710]

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

40.180

[39.700]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

61.740

[61.010]

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

68.600

[67.790]

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

109.190

[107.900]

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

179.500

[177.370]

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

293.090

[289.610]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

320.990

[317.180]

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

334.410

[330.440]

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

423.680

[418.660]

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

373.210

[368.780]

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

432.110

[426.990]

14) motornog tankera - tip C,G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

290.560

[287.110]

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

382.500

[377.960]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

508.380

[502.350]

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

131.170

[129.610]

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

160.160

[158.260]

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

113.790

[112.440]

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

129.050

[127.520]

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

137.070

[135.440]

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

102.620

[101.400]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

155.500

[153.660]

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

244.420

[241.520]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

242.340

[239.470]

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

191.700

[189.430]

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

224.890

[222.220]

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

249.770

[246.810]

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

282.980

[279.620]

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

316.610

[312.860]

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

184.930

[182.740]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

204.060

[201.640]

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

299.100

[295.550]

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

330.220

[326.300]

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

107.230

[105.960]

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

130.830

[129.280]

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

163.630

[161.690]

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

155.480

[153.640]

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

173.340

[171.280]

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

204.060

[201.640]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

213.710

[211.180]

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

273.340

[270.100]

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

99.730

[98.550]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

152.610

[150.800]

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

60.920

[60.200]

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

96.330

[95.190]

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

114.650

[113.290]

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

103.900

[102.670]

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

98.220

[97.060]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

159.250

[157.360]

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

218.270

[215.680]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

241.880

[239.010]

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

289.940

[286.500]

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

60.920

[60.200]

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

224.960

[222.290]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

254.660

[251.640]

 

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154z

Za vanredni pregled broda prilikom privremene promene namene ili proširenja zona plovidbe brodova, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

29.780

[29.430]

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

59.570

[58.860]

 

 

 

NAPOMENA:

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u nenatovarenom stanju u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu od 70% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u natovarenom stanju u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

 

 

Za brod pod stranom zastavom koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u užim zonama plovidbe plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% propisane takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

Za brod koji nije sposoban za plovidbu u zonama u kojima je bio ovlašćen da plovi, ali je sposoban za preduzimanje jednog putovanja u užim zonama plovidbe, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% takse iz tačke 2) ovog tarifnog broja.

 

 

Tarifni broj 154i

Za vanredni pregled broda prilikom odlaganja redovnog pregleda, i to za:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

18.700

[18.480]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

28.890

[28.550]

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

35.530

[35.110]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

58.550

[57.860]

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

77.470

[76.550]

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

160.540

[158.640]

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

66.400

[65.610]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

79.770

[78.820]

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

69.300

[68.480]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

138.610

[136.970]

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

61.830

[61.100]

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

61.040

[60.320]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

68.450

[67.640]

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

76.580

[75.670]

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

94.530

[93.410]

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

105.680

[104.430]

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

57.320

[56.640]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

73.800

[72.920]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

77.810

[76.890]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

105.860

[104.600]

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

116.510

[115.130]

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

133.700

[132.110]

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

145.000

[143.280]

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

65.070

[64.300]

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

83.660

[82.670]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

104.880

[103.640]

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

113.600

[112.250]

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

125.550

[124.060]

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

122.760

[121.300]

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

139.470

[137.820]

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

144.660

[142.940]

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

58.590

[57.900]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

61.340

[60.610]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

116.080

[114.700]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

133.450

[131.870]

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

25.300

[25.000]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

28.060

[27.730]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

30.410

[30.050]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

46.090

[45.540]

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

50.600

[50.000]

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

21.050

[20.800]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

30.660

[30.300]

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

33.600

[33.200]

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

52.080

[51.460]

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

90.640

[89.570]

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

140.260

[138.600]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

144.470

[142.760]

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

155.040

[153.200]

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

206.340

[203.890]

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

172.320

[170.280]

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

194.210

[191.910]

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

139.690

[138.030]

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

181.580

[179.430]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

229.930

[227.200]

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

64.640

[63.870]

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

77.020

[76.110]

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

57.350

[56.670]

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

63.100

[62.350]

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

66.220

[65.430]

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

54.830

[54.180]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

72.080

[71.230]

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

108.630

[107.340]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

111.580

[110.260]

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

93.940

[92.830]

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

109.030

[107.740]

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

117.170

[115.780]

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

131.450

[129.890]

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

146.950

[145.210]

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

86.690

[85.660]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

95.560

[94.430]

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

152.370

[150.560]

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

166.390

[164.420]

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

56.870

[56.200]

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

64.480

[63.720]

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

80.100

[79.150]

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

73.010

[72.140]

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

83.420

[82.430]

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

95.560

[94.430]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

101.680

[100.470]

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

127.470

[125.960]

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

51.450

[50.840]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

74.990

[74.100]

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

33.510

[33.110]

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

47.210

[46.650]

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

58.650

[57.950]

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

56.440

[55.770]

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

51.510

[50.900]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

76.790

[75.880]

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

105.650

[104.400]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

114.370

[113.010]

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

134.850

[133.250]

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

33.510

[33.110]

(2) kubnog modula LBD od 1501 do i uključujući 3.000 m3

107.100

[105.830]

(3) kubnog modula LBD preko 3000 m3

120.970

[119.540]

 

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).
Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154j

Za vanredni pregled broda prilikom odlaganja kontrolnog pregleda, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

9.350

[9.240]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

14.440

[14.270]

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

17.760

[17.550]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

29.280

[28.930]

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

38.730

[38.270]

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

80.270

[79.320]

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

33.190

[32.800]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

39.880

[39.410]

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

34.650

[34.240]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

38.940

[38.480]

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

30.920

[30.550]

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

30.520

[30.160]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

34.230

[33.820]

(3) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

38.280

[37.830]

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

47.310

[46.750]

(5) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

52.840

[52.210]

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

28.660

[28.320]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

36.900

[36.460]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

8.540

[8.440]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

52.930

[52.300]

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

58.250

[57.560]

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

66.840

[66.050]

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

72.500

[71.640]

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

32.540

[32.150]

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

41.830

[41.330]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

52.440

[51.820]

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

56.790

[56.120]

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

62.770

[62.030]

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

61.380

[60.650]

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

69.740

[68.910]

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

72.330

[71.470]

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

29.300

[28.950]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

30.660

[30.300]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

58.040

[57.350]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

66.720

[65.930]

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

12.650

[12.500]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

14.030

[13.860]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

15.200

[15.020]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

23.040

[22.770]

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

25.300

[25.000]

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

10.520

[10.400]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

15.330

[15.150]

(3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.200 m3

16.800

[16.600]

(4) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

26.040

[25.730]

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

45.320

[44.780]

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

70.130

[69.300]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

72.240

[71.380]

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

77.520

[76.600]

(5) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

103.160

[101.940]

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

86.160

[85.140]

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

97.100

[95.950]

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

69.840

[69.010]

(2) kubnog modula LBD od 2001 do i uključujući 3.000 m3

90.790

[89.710]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

114.960

[113.600]

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

32.310

[31.930]

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

38.510

[38.050]

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

28.670

[28.330]

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

31.540

[31.170]

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

33.100

[32.710]

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

27.420

[27.090]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

36.040

[35.610]

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

54.310

[53.670]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

55.790

[55.130]

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

46.970

[46.410]

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

54.420

[53.770]

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

58.580

[57.890]

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

65.720

[64.940]

(9) kubnog modula LBD preko 1.501 m3

73.470

[72.600]

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

43.340

[42.830]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

47.780

[47.210]

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

76.180

[75.280]

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

83.200

[82.210]

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

28.440

[28.100]

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

32.240

[31.860]

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

40.040

[39.570]

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

36.500

[36.070]

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

41.700

[41.210]

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

47.780

[47.210]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

50.830

[50.230]

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

63.740

[62.980]

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

25.730

[25.420]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

37.490

[37.050]

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

16.750

[16.550]

(2) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 800 m3

23.600

[23.320]

(3) kubnog modula LBD preko 800 m3

29.320

[28.970]

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

28.210

[27.880]

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

25.760

[25.450]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

38.400

[37.940]

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

52.830

[52.200]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

57.180

[56.500]

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

67.420

[66.620]

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1500 m3

16.750

[16.550]

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

53.540

[52.910]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

60.490

[59.770]

Za vanredni pregled broda u svrhu upisa po priznanju svedočanstva zajednice (EU) za brod unutrašnje plovidbe ili svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu Rajnom

29.780

[29.430]

 

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154k

Za tehnički nadzor nad gradnjom brodova, i to:

1) skele bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

252.440

[249.450]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

416.970

[412.030]

2) skele sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

455.400

[450.000]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

960.430

[949.040]

3) ledolomca, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

1.378.410

[1.362.070]

(2) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

3.036.380

[3.000.380]

4) broda unutrašnje plovidbe sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

896.870

[886.240]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.105.910

[1.092.800]

5) vatrogasno-spasilačkog ili sanitetskog ili hidrografskog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.163.800

[1.150.000]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

2.382.120

[2.353.870]

6) jahte - plovila za rekreaciju dužine od 20 m do 24 m

992.350

[980.580]

7) putničkog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 150 kW

983.520

[971.860]

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 150 kW

1.134.000

[1.120.550]

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 350 kW

1.479.520

[1.461.980]

(4) kubnog modula LBD preko 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 350 kW

1.615.780

[1.596.620]

8) teretnog motornog broda, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

815.520

[805.850]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

1.106.280

[1.093.160]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

1.233.530

[1.218.900]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

1.814.210

[1.792.700]

(5) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

1.815.230

[1.793.710]

(6) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 900 kW

2.408.490

[2.379.930]

(7) kubnog modula LBD preko 3.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 900 kW

2.824.920

[2.791.420]

9) potiskivača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 400 kW

915.080

[904.230]

(2) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 400 kW

1.239.600

[1.224.900]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 500 m3

1.556.870

[1.538.410]

(4) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

1.827.530

[1.805.860]

(5) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 900 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1200 kW

2.048.620

[2.024.330]

(6) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.200 kW

2.031.950

[2.007.860]

(7) kubnog modula LBD od 901 do i uključujući 1.400 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.200 kW

2.256.830

[2.230.070]

(8) kubnog modula LBD preko 1.400 m3

2.452.290

[2.423.210]

10) tegljača, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3

804.980

[795.430]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 300 m3

871.970

[861.630]

(3) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.000 m3

1.827.530

[1.805.860]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3

2.256.830

[2.230.070]

11) potisnice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

404.800

[400.000]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.000 m3

471.440

[465.850]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

539.130

[532.740]

(4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 2.500 m3

935.140

[924.050]

(5) kubnog modula LBD preko 2.500 m3

1.012.000

[1.000.000]

12) tegljenice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

271.410

[268.190]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 1.200 m3

443.290

[438.030]

(3) kubnog modula LBD preko 1.200 m3

782.250

[772.970]

13) motornog tankera - tip N, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3

1.322.810

[1.307.120]

(2) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 700 kW

2.213.420

[2.187.170]

(3) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 2.600 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 700 kW

2.397.660

[2.369.230]

(4) kubnog modula LBD od 2.601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.100 kW

2.549.310

[2.519.080]

(5) kubnog modula LBD od 2601 do i uključujući 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.100 kW

3.741.740

[3.697.370]

(6) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 1.300 kW

2.881.710

[2.847.540]

(7) kubnog modula LBD preko 4.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 1.300 kW

3.598.790

[3.556.120]

14) motornog tankera - tip C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

2.302.660

[2.275.360]

(2) kubnog modula LBD od 2.001 do i uključujući 3.000 m3

2.925.400

[2.890.710]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

4.392.790

[4.340.700]

15) tanker tegljenice - tip N, C, G i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 2.000 m3

1.085.990

[1.073.110]

(2) kubnog modula LBD preko 2.000 m3

1.440.720

[1.423.640]

16) tanker potisnice - tip N, C, G bez mašinskog uređaja, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 3.000 m3

1.112.650

[1.099.460]

(2) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

1.452.470

[1.435.250]

17) tanker potisnice - tip N, C, G sa mašinskim uređajem

1.357.410

[1.341.310]

18) tehničkog plovnog objekta - bagera sa usisnom cevi, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 100 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.023.180

[1.011.050]

(2) kubnog modula LBD od 101 do i uključujući 400 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

1.384.040

[1.367.630]

(3) kubnog modula LBD od 401 do i uključujući 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

2.005.390

[1.981.610]

(4) kubnog modula LBD preko 1.000 m3 i bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

2.257.320

[2.230.550]

(5) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 200 kW

1.590.500

[1.571.640]

(6) kubnog modula LBD do i uključujući 1.000 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 200 kW

2.139.350

[2.113.980]

(7) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja do i uključujući 500 kW

1.951.410

[1.928.270]

(8) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3 i ukupne snage pogonskog mašinskog uređaja preko 500 kW

2.444.630

[2.415.640]

(9) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

2.665.830

[2.634.220]

19) tehničkog plovnog objekta - bagera sa kofnim vencem, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 500 m3

1.561.510

[1.542.990]

(2) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3

2.009.830

[1.986.000]

(3) kubnog modula LBD od 501 do i uključujući 1.500 m3 i sa pogonskim mašinskim uređajem

2.807.510

[2.774.220]

(4) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

3.320.060

[3.280.690]

20) tehničkog plovnog objekta - bagera sa grabilicom, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 200 m3

1.033.090

[1.020.840]

(2) kubnog modula LBD od 201 do i uključujući 300 m3

1.151.380

[1.137.730]

(3) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.448.130

[1.430.960]

21) tehničkog plovnog objekta - elevatora, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 600 m3

1.395.580

[1.379.030]

(2) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 800 m3

1.494.120

[1.476.400]

(3) kubnog modula LBD od 801 do i uključujući 1.000 m3

2.009.830

[1.986.000]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.550 m3

1.948.920

[1.925.810]

(5) kubnog modula LBD preko 1.550 m3

2.724.240

[2.691.940]

22) tehničkog plovnog objekta - pobijača pilona, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.080.660

[1.067.850]

(2) kubnog modula LBD preko 300 m3

1.438.220

[1.421.170]

23) tehničkog plovnog objekta - platforme, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 400 m3

522.740

[516.540]

(2) kubnog modula LBD preko 400 m3

856.160

[846.010]

24) tehničkog plovnog objekta - kosačice

1.130.030

[1.116.630]

25) tehničkog plovnog objekta - plovne dizalice, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

1.018.010

[1.005.940]

(2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 700 m3

1.442.960

[1.425.850]

(3) kubnog modula LBD od 701 do i uključujući 1.000 m3

1.803.200

[1.781.820]

(4) kubnog modula LBD od 1.001 do i uključujući 1.500 m3

2.235.180

[2.208.680]

(5) kubnog modula LBD preko 1.500 m3

2.759.840

[2.727.110]

26) tehničkog plovnog objekta - plovne naprave, i to:

(1) kubnog modula LBD do i uključujući 1.500 m3

522.740

[516.540]

(2) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

2.225.600

[2.199.210]

(3) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

2.574.150

[2.543.630]

 

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Ukupna snaga pogonskog mašinskog uređaja predstavlja zbir snaga svih instalisanih mašina namenjenih za pogon plovila (kW).

Tarifni broj 154l

Za pregled broda radi utvrđivanja njegove sposobnosti za vršenje probne vožnje, i to:

1) bez sopstvenog pogonskog mašinskog uređaja

45.980

[45.430]

2) sa sopstvenim pogonskim mašinskim uređajem

91.950

[90.860]

 

 

 

NAPOMENA:

Za brod koji je u postupku vršenja osnovnog, redovnog ili vanrednog pregleda ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja.

Za vršenje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za potiskivanje plovila ili sastava, plaća se taksa u iznosu od 50% takse iz tačke 2) ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 154lj

Za baždarenje broda, i to:

1) kubnog modula LBD do i uključujući 300 m3

13.650

[13.490]

2) kubnog modula LBD od 301 do i uključujući 600 m3

14.370

[14.200]

3) kubnog modula LBD od 601 do i uključujući 1.500 m3

15.080

[14.900]

4) kubnog modula LBD od 1.501 do i uključujući 3.000 m3

15.800

[15.610]

5) kubnog modula LBD preko 3.000 m3

18.030

[17.820]

 

 

 

NAPOMENA:

Kubni modul LBD predstavlja proizvod dužine L (m), širine B (m) i visine plovila D (m).

Tarifni broj 154m

Za osnovni pregled čamca za privredne i javne svrhe

46.190

[45.640]

 

 

 

NAPOMENA:

Za vršenje osnovnog pregleda čamca za privredni ribolov dužine do i uključujući 7 m, bez kabine, plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za vršenje osnovnog pregleda čamca dužine do i uključujući 4 m plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154n

Za redovni pregled čamca za privredne i javne svrhe, i to:

1) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.090

[1.080]

2) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

1.190

[1.180]

3) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

1.370

[1.350]

4) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

1.670

[1.650]

5) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

2.730

[2.700]

6) dužine do i uključujući 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

4.100

[4.050]

7) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.190

[1.180]

8) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

1.370

[1.350]

9) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

1.670

[1.650]

10) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

1.970

[1.950]

11) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

3.040

[3.000]

12) dužine do i uključujući 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

4.400

[4.350]

13) dužine preko 10 m, bez kabine, bez pogonskog mašinskog uređaja

1.970

[1.950]

14) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

2.280

[2.250]

15) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

2.580

[2.550]

16) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

2.880

[2.850]

17) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

3.950

[3.900]

18) dužine preko 10 m, bez kabine, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

5.310

[5.250]

19) dužine preko 10 m, sa kabinom, bez pogonskog mašinskog uređaja

2.880

[2.850]

20) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 2,94 kW

3.190

[3.150]

21) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 2,94 do i uključujući 7,35 kW

3.490

[3.450]

22) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 7,35 do i uključujući 22,05 kW

3.800

[3.750]

23) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 22,05 do i uključujući 96,6 kW

4.860

[4.800]

24) dužine preko 10 m, sa kabinom, sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

6.220

[6.150]

Za redovni pregled plovila za privredne svrhe, i to:

 

1) na vodomlazni pogon (skuteri), sa pogonskim mašinskim uređajem snage do i uključujući 73,5 kW

6.830

[6.750]

2) na vodomlazni pogon (skuteri) sa pogonskim mašinskim uređajem snage od 73,5 do i uključujući 96,6 kW

9.110

[9.000]

3) na vodomlazni pogon (skuteri) sa pogonskim mašinskim uređajem snage preko 96,6 kW

10.930

[10.800]

Tarifni broj 154nj

Za vanredni pregled čamca za privredne i javne svrhe

46.190

[45.640]

NAPOMENA:

Za vršenje vanrednog pregleda čamca za privredni ribolov dužine do i uključujući 7 m, bez kabine plaća se taksa u iznosu od 20% takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za vršenje vanrednog pregleda čamca dužine do i uključujući 4 m plaća se taksa u iznosu od 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154o

Za baždarenje čamca ili plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe

13.010

[12.860]

Tarifni broj 154p

Za pregled tehničke dokumentacije gradnje čamca za privredne i javne svrhe, odnosno gradnje plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe

10.120

[10.000]

NAPOMENA:

Za pregled tehničke dokumentacije čamca za privredne svrhe pod stranom zastavom plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154r

Za tehnički nadzor nad gradnjom čamca za privredne i javne svrhe, i to:

1) dužine do i uključujući 10 m

19.660

[19.430]

2) dužine preko 10 m

29.490

[29.140]

NAPOMENA:

Za vršenje tehničkog nadzora nad gradnjom čamca višetrupne ili gliserske forme plaća se taksa u iznosu uvećanom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 154s

Za osnovni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

200

[200]

Za redovni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

170

[170]

Za vanredni pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

200

[200]

Za tehnički nadzor nad gradnjom plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe po 1 m2 [proizvoda dužine L (m) i širine B (m)] plutajućeg objekta

100

[100]

Za pregled plutajućeg objekta za privredne i javne svrhe radi utvrđivanja sposobnosti za premeštanje u svrhu posebnog prevoza

30.800

[30.430]

Tarifni broj 154t

Za vanredni pregled čamca za sopstvene potrebe u svrhu ocene usaglašenosti radi stavljanja na tržište pre isteka zakonskog roka

46.190

[45.640]

Za ovlašćivanje tela za vršenje tehničke procene broda za transport opasne robe

89.360

[88.300]

Tarifni broj 154ć

Za odobrenje proizvođača, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija, i to:

1) odobrenje proizvođača ili ispitne institucije

89.360

[88.300]

2) odobrenje uslužnog privrednog društva

59.570

[58.860]

3) periodični pregled proizvođača ili ispitne institucije

59.570

[58.860]

4) periodični pregled uslužnog privrednog društva

29.780

[29.430]

5) vanredni pregled proizvođača ili ispitne institucije ili uslužnog privrednog društva

29.780

[29.430]

Za tipsko odobrenje proizvoda

59.570

[58.860]

Za periodični ili vanredni pregled tipski odobrenog proizvoda

29.780

[29.430]

Tarifni broj 154u

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem metalnih materijala i proizvoda, i to:

1) manje od 8 tona

12.440

[12.290]

2) od 8 do 20 tona

18.660

[18.440]

3) od 20 do 50 tona

24.870

[24.580]

4) od 50 do 100 tona

31.100

[30.730]

5) više od 100 tona

37.320

[36.880]

Za nadzor nad izradom, ispitivanjima i merenjima na mašinskim uređajima i opremi za brodove unutrašnje plovidbe, i to:

1) nadzor nad izradom

29.780

[29.430]

2) završna ispitivanja

14.900

[14.720]

3) kontrola dimenzija i mašinske obrade

2.980

[2.940]

4) ispitivanje metodom bez razaranja

2.980

[2.940]

5) balansiranje obrtnih komponenti

2.980

[2.940]

Za nadzor nad izradom i ispitivanjima i merenjima električne opreme i uređaja za brodove unutrašnje plovidbe

29.780

[29.430]

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem materijala za pasivnu protivpožarnu zaštitu

29.780

[29.430]

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem materijala za antikorozionu zaštitu

29.780

[29.430]

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem nemetalnih materijala

29.780

[29.430]

Tarifni broj 154f

Za izdavanje isprava za zavarivače, i to:

1) do 12 pozicija

29.780

[29.430]

2) od 13 do 18 pozicija

35.720

[35.300]

3) za 19 i više pozicija

41.700

[41.210]

Tarifni broj 154h

Za nadzor nad kvalifikacijom tehnologije zavarivanja

1) jedna tehnologija

29.780

[29.430]

2) dve tehnologije

35.740

[35.320]

3) tri tehnologije

41.690

[41.200]

4) za četiri i više tehnologija

47.660

[47.090]

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem brodskog nameštaja

29.780

[29.430]

Za nadzor nad mehaničkim ispitivanjima materijala, zavarenih spojeva i proizvoda jednom od metoda (vizuelno ispitivanje, ispitivanje zatezanjem, ispitivanje savijanjem, udarna žilavost i tvrdoća)

14.940

[14.760]

Za nadzor nad ispitivanjima bez razaranja materijala, zavarenih spojeva i proizvoda jednom od metoda (ispitivanje metodom replike, ispitivanje ultrazvukom, ispitivanje penetrantima, ispitivanje magnetnim česticama i radiografsko ispitivanje)

29.780

[29.430]

Za nadzor nad izradom i ispitivanjem opreme za spasavanje

29.780

[29.430]

Tarifni broj 154c

Za odobrenje i nadzor nad izradom motora sa unutrašnjim sagorevanjem, i to:

1) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 1 kW do 20 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

21.990

[21.730]

(2) završna ispitivanja

10.990

[10.860]

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

2.980

[2.940]

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

2.980

[2.940]

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

2.980

[2.940]

2) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 21 kW do 100 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

28.730

[28.390]

(2) završna ispitivanja

14.370

[14.200]

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

2.980

[2.940]

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

2.980

[2.940]

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

2.980

[2.940]

3) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 101 kW do 1000 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

35.350

[34.930]

(2) završna ispitivanja

17.680

[17.470]

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

3.530

[3.490]

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

3.530

[3.490]

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

3.530

[3.490]

4) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 1.001 kW do 5.000 kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

138.830

[137.180]

(2) završna ispitivanja

69.410

[68.590]

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

13.880

[13.720]

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

13.880

[13.720]

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

13.880

[13.720]

5) motori sa unutrašnjim sagorevanjem snage od 5001 i više kW, i to:

(1) nadzor nad izradom

449.750

[444.420]

(2) završna ispitivanja

224.880

[222.210]

(3) pregled i hidrauličko ispitivanje

44.950

[44.420]

(4) kontrola dimenzija i kvaliteta mašinske obrade

44.950

[44.420]

(5) ispitivanje metodama bez razaranja

44.950

[44.420]

Tarifni broj 154č

Za tehnički nadzor iz delokruga Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ako ovim zakonom nije drukčije propisano

29.780

[29.430]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za svako započeto dnevno angažovanje stručnog lica uprave koje učestvuje u procesu tehničkog nadzora u svim ostalim slučajevima koji nisu propisani drugim tarifnim brojevima.

Tarifni broj 155.

Za izvode iz:

 

 

1) upisnika brodova unutrašnje plovidbe

2.030

[2.010]

2) upisnika čamaca i plovećih postrojenja

620

[610]

3) registra reda plovidbe

3.050

[3.020]

4) brodarske knjižice

620

[610]

Tarifni broj 156.

Za odobrenje stranom licu za uplovljenje u plovne puteve u unutrašnjim vodama

43.090

[42.620]

Tarifni broj 157.

Za dozvolu stranom plovilu da može da vrši kabotažu, odnosno kabotažno tegljenje i potiskivanje

107.740

[106.570]

Tarifni broj 157a

Za spise i radnje koji se odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve, i to:

 

 

1) uslove za projektovanje za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju hidrotehničkih objekata, brana, prevodnica, plovnih kanala i ostalih objekata koji utiču na bezbednost plovidbe, odnosno za postavljanje svih vrsta vodova i kablova koji presecaju vodni put, odnosno za izgradnju luka i pristaništa 

24.100

[23.840]

2) mišljenje u postupku izdavanja vodnih uslova za eksploataciju rečnog nanosa

11.550

[11.420]

3) mišljenje u postupku izdavanja vodne saglasnosti za eksploataciju rečnog nanosa

28.830

[28.520]

4) saglasnost za izvođenje radova u vodnom putu, koji ne podležu izdavanju akata u ostvarivanju prava na izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja

23.080

[22.810]

5) uslovi za projektovanje za izradu tehničke dokumentacije za potrebe postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz u domaćoj linijskoj plovidbi

11.060

[10.930]

6) saglasnost na tehničku dokumentaciju za potrebe postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila koja vrše prevoz u domaćoj linijskoj plovidbi

23.080

[22.810]

NAPOMENA:
Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se pre izdavanja lokacijskih uslova u okviru objedinjene procedure.
Taksa iz tač. 2)-6) ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa.

Tarifni broj 157b

Za izradu projektne dokumentacije obeležavanja međunarodnog i međudržavnog vodnog puta, i to za:

1) izradu idejnog projekta obeležavanja plovnog puta, nakon izgradnje objekata na vodnom putu

344.280

[340.200]

2) izradu glavnog projekta obeležavanja plovnog puta, nakon izgradnje objekata na vodnom putu

283.560

[280.200]

3) izradu projektne dokumentacije obeležavanja plovnog puta i plovne mehanizacije, za vreme izgradnje objekata na vodnom putu (po fazi izgradnje objekta)

344.280

[340.200]

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova.

Tarifni broj 157v

Za obeležavanje prepreka i objekata na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu, i to za:

1) rad motornog broda "ISTRAJNI 1" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

93.430

[92.320]

2) rad motornog broda "ISTRAJNI 2" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

37.310

[36.870]

3) rad motornog broda "SPP" sa posadom na poslovima obeležavanja, po danu

28.140

[27.810]

4) jednom svetlećom bovom, mesečno

24.260

[23.970]

5) jednom nesvetlećom bovom, mesečno

12.280

[12.130]

6) jednim plovkom, mesečno

3.770

[3.730]

7) jednim svetlećim obalskim znakom za regulisanje plovidbe, mesečno

9.110

[9.000]

8) jednim obalskim znakom za regulisanje plovidbe, mesečno

3.000

[2.960]

9) jednom kilometarskom oznakom, mesečno

2.770

[2.740]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za obeležavanje prepreka i objekata.

Tarifni broj 157g

Za izvođenje hidrografskih snimanja rečnog dna korišćenjem čamca sa ugrađenom "single-beam" opremom, i obradom podataka na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu

129.360

[127.830]

Za izdavanje ranije snimljenih poprečnih profila, iz baze podataka, i to:

1) jednog poprečnog profila iz tekuće godine

3.720

[3.680]

2) jednog poprečnog profila iz prethodne godine

3.030

[2.990]

3) jednog poprečnog profila iz godine pre prethodne

2.330

[2.300]

4) jednog poprečnog profila iz svih ostalih godina

1.540

[1.520]

5) kopije situacionog plana vodnog puta, po kilometru

18.410

[18.190]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa, odnosno vršenja radnje.

XVIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE

Tarifni broj 158.

Za upis vlasnika, odnosno korisnika u registar civilnih vazduhoplova Republike Srbije, za:

 

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

16.150

[15.970]

2) vazduhoplov opšte kategorije

8.080

[7.990]

3) vazduhoplov posebne kategorije

4.050

[4.010]

Za upis pravnog ili fizičkog lica u Evidenciju letilica kao vlasnika, odnosno korisnika

2.430

[2.400]

Za uverenje, odnosno za produženje uverenja o plovidbenosti vazduhoplova:

 

1) transportne kategorije

8.090

[8.000]

2) opšte kategorije

5.380

[5.320]

Za izdavanje, odnosno za produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova

4.050

[4.010]

Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije

2.700

[2.670]

Tarifni broj 159.

Za rešenje:

 

 

1) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova, za brisanje iz registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

4.840

[4.790]

2) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilice, za brisanje iz Evidencije letilica

1.200

[1.190]

3) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma

9.690

[9.580]

4) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za upis letilišta u Upisnik letilišta

4.840

[4.790]

5) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za upis terena u Evidenciju terena

2.430

[2.400]

6) o promeni podataka u Upisniku aerodroma

4.840

[4.790]

7) o promeni podataka u Upisniku letilišta

2.430

[2.400]

8) o promeni podataka u Evidenciji terena

1.200

[1.190]

9) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma

4.840

[4.790]

10) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za brisanje letilišta iz Upisnika letilišta

2.430

[2.400]

11) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za brisanje terena iz Evidencije terena

1.200

[1.190]

12) o promeni podataka u registru civilnih vazduhoplova Republike Srbije, odnosno Evidenciji letilica, odnosno Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja

4.050

[4.010]

13) o upisu založnog prava

4.050

[4.010]

Za izvod, odnosno za prepis dokumenta, iz:

 

1) registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije

4.050

[4.010]

2) Evidencije letilica

2.430

[2.400]

3) Upisnika aerodroma

4.840

[4.790]

4) Upisnika letilišta

4.840

[4.790]

5) Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja

1.330

[1.320]

Za uverenje o:

 

1) jačini buke

4.050

[4.010

2) emisiji gasova pri sagorevanju

4.090

[4.050]

Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje

840

[830]

Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

24.220

[23.960]

2) vazduhoplov opšte kategorije

4.840

[4.790]

3) vazduhoplov posebne kategorije

4.840

[4.790]

4) motor, elisu, opremu i padobran

2.430

[2.400]

Za odobrenje ugovora o uzimanju, odnosno o davanju vazduhoplova u zakup

4.050

[4.010]

Tarifni broj 160.

Za uverenje o tipu transportne kategorije, za:

 

 

1) vazduhoplov

242.410

[239.770]

2) motor

80.800

[79.920]

3) elisu

53.880

[53.290]

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

53.880

[53.290]

Za uverenje o tipu opšte kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

80.800

[79.920]

2) motor

53.880

[53.290]

3) elisu

26.920

[26.630]

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

26.920

[26.630]

Za uverenje o tipu posebne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

26.920

[26.630]

2) motor

13.470

[13.320]

3) elisu

10.770

[10.650]

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

10.770

[10.650]

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

80.800

[79.920]

2) motor

53.880

[53.290]

3) elisu

5.370

[5.310]

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

26.920

[26.630]

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

53.880

[53.290]

2) motor

40.410

[39.970]

3) elisu

13.470

[13.320]

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

13.470

[13.320]

Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, za:

 

1) vazduhoplov

13.470

[13.320]

2) motor

6.740

[6.670]

3) elisu

5.370

[5.310]

4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip

5.370

[5.310]

Za uverenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

134.680

[133.210]

2) motor i elisu

53.880

[53.290]

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

53.880

[53.290]

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

40.410

[39.970]

5) vazduhoplov posebne namene

8.080

[7.990]

6) padobran

8.080

[7.990]

Za uverenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:

 

1) vazduhoplov transportne kategorije

40.410

[39.970]

2) motor i elisu

20.200

[19.980]

3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije

20.200

[19.980]

4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije

9.690

[9.580]

5) vazduhoplov posebne kategorije

2.430

[2.400]

6) padobran

2.430

[2.400]

Tarifni broj 161.

Za odobrenje strancu da može biti član posade vazduhoplova Republike Srbije, koji se koristi u javnom avio-transportu

8.080

[7.990]

Za duplikat dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje

810

[800]

Tarifni broj 162.

Za dozvolu za:

 

 

1) uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom aviotransportu

24.220

[23.960]

2) obavljanje čarter letova

24.220

[23.960]

Za odobrenje:

 

1) rute za panoramsko letenje

13.470

[13.320]

2) priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe

24.220

[23.960]

3) priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti

24.220

[23.960]

Za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja

270

[270]

XVIIIA SPISI I RADNJE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNE ROBE

Tarifni broj 162a

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasne robe

50.200

[49.650]

Za rešenje o proveri ispunjenosti uslova i izdavanje licence privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

67.360

[66.630]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu

32.260

[31.910]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN

43.750

[43.270]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasne robe

43.750

[43.270]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za transport radioaktivnog tereta koja važi do šest meseci

14.350

[14.190]

Po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

15.180

[15.000]

Po zahtevu za produženje važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

10.120

[10.000]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

4.050

[4.000]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

2.020

[2.000]

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe

2.020

[2.000]

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz specijalističkih oblasti za transport opasne robe u cisternama, opasne robe klase 1 (eksplozivne materije i predmeti klase 1) i klase 7 (radioaktivnih materija)

1.010

[1.000]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima i kombinovanog transporta u skladu sa ADN

10.120

[10.000]

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima u skladu sa ADN

5.060

[5.000]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

19.230

[19.000]

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport gasova

9.610

[9.500]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

19.230

[19.000]

Za rešenje po zahtevu za produženje važnosti sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN za transport hemikalija

9.610

[9.500]

Za rešenje o izdavanju dozvole o primeni odstupanja u skladu sa ADR/RID/ADN

76.510

[75.600]

XIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE

Tarifni broj 163.

Za zahtev za davanje stručnog mišljenja o prostornim i urbanističkim planovima

5.370

[5.310]

Tarifni broj 164.

Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade, i to:

1) za objekat kategorije A

1.370

[1.350]

2) za objekat kategorije B

2.730

[2.700]

3) za objekat kategorije V

3.640

[3.600]

4) za objekat kategorije G

3.640

[3.600]

Tarifni broj 165.

Za rešenje koje donosi nadležni organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova, i to:

1) za objekat kategorije A

460

[450]

2) za objekat kategorije B

3.640

[3.600]

3) za objekat kategorije V

5.460

[5.400]

4) za objekat kategorije G

5.460

[5.400]

Tarifni broj 166.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata

23.920

[23.660]

Tarifni broj 167.

(Brisan)

Tarifni broj 168.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta

25.470

[25.190]

Tarifni broj 168a

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti

9.720

[9.600]

Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za rad neprofitnih stambenih organizacija

4.550

[4.500]

Tarifni broj 169.

(Brisan)

Tarifni broj 170.

Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, i to:

1) za objekat kategorije A

1.820

[1.800]

2) za objekat kategorije B

9.110

[9.000]

3) za objekat kategorije V

18.220

[18.000]

4) za objekat kategorije G

18.220

[18.000]

Tarifni broj 171.

Za rešenje o odobrenju lokacije, izgradnje, puštanja u probni rad, puštanja u rad i trajni prestanak rada nuklearnog objekta

40.410

[39.970]

Tarifni broj 171a

Za potvrdu nadležnog organa o prijavi radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem o odobrenju za izvođenje radova, odnosno privremenom građevinskom dozvolom, i to:

1) za objekat kategorije A

910

[900]

2) za objekat kategorije B

4.550

[4.500]

3) za objekat kategorije V

5.460

[5.400]

4) za objekat kategorije G

5.460

[5.400]

Tarifni broj 171b

Za izdavanje informacije o lokaciji od strane nadležnog organa

2.730

[2.700]

Tarifni broj 171v

Za izdavanje lokacijskih uslova od strane nadležnog republičkog organa, i to:

1) za objekat kategorije A

1.820

[1.800]

2) za objekat kategorije B

2.730

[2.700]

3) za objekat kategorije V

3.640

[3.600]

4) za objekat kategorije G

3.640

[3.600]

XX. SPISI I RADNJE U OBLASTI OBRAZOVANJA

Tarifni broj 172.

Za rešenje po zahtevu za:

 

 

1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda

16.150

[15.970]

2) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine

5.660

[5.600]

3) priznavanje strane školske javne isprave, za:

 

(1) osnovno obrazovanje

2.700

[2.670]

(2) srednje obrazovanje

5.370

[5.310]

4) priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka školovanja (akademsko priznavanje)

10.770

[10.650]

4a) priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja (profesionalno priznavanje)

3.540

[3.500]

5) odobrenje za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole

6.740

[6.670]

6) izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za svaki program, odnosno aktivnost obrazovanja odraslih

26.410

[26.120]

Tarifni broj 173.

Za dozvolu za rad visokoškolske ustanove

23.130

[22.880]

Za izmenu, odnosno dopunu dozvole za rad visokoškolske ustanove

15.440

[15.270]

Za uverenje, odnosno potvrdu o podacima iz registra koji vodi ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja

1.550

[1.530]

Tarifni broj 174.

Za duplikat javne isprave koju izdaje osnovna, odnosno srednja škola

810

[800]

Za novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti visokog obrazovanja

810

[800]

Za duplikat dozvole za rad - licence

1.550

[1.530]

Za izvod iz registra koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema vaspitanja i obrazovanja, koji se odnosi na podatke o oduzimanju i suspenziji licence

680

[670]

Tarifni broj 174a

Za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udžbeničkih kompleta i udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

72.860

[72.000]

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

72.860

[72.000]

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

72.860

[72.000]

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

72.860

[72.000]

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

24.290

[24.000]

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

72.860

[72.000]

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

48.580

[48.000]

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

48.580

[48.000]

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

16.190

[16.000]

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

48.580

[48.000]

Za stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava:

1) priručnik i nastavni materijal

12.850

[12.700]

2) dodatno nastavno sredstvo

12.850

[12.700]

3) nastavno pomagalo

12.850

[12.700]

4) didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo

9.610

[9.500]

Za ekspertsko mišljenje:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

72.860

[72.000]

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

72.860

[72.000]

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

72.860

[72.000]

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

72.860

[72.000]

5) prevod odobrenog udžbeničkog kompleta na jezik nacionalne manjine

24.290

[24.000]

6) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

72.860

[72.000]

7) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

48.580

[48.000]

8) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

48.580

[48.000]

9) prevod odobrenog udžbenika na jezik nacionalne manjine

16.190

[16.000]

10) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

48.580

[48.000]

11) priručnik i nastavni materijal

12.850

[12.700]

Za stručno mišljenje za novo izdanje udžbenika:

1) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku

24.290

[24.000]

2) udžbenički komplet na srpskom, odnosno stranom jeziku sa elektronskim dodatkom

24.290

[24.000]

3) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine

24.290

[24.000]

4) udžbenički komplet na jeziku nacionalne manjine sa elektronskim dodatkom

24.290

[24.000]

5) udžbenički komplet sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

24.290

[24.000]

6) udžbenik na srpskom, odnosno stranom jeziku

16.190

[16.000]

7) udžbenik na jeziku nacionalne manjine

16.190

[16.000]

8) udžbenik sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

16.190

[16.000]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja primenjuje se na priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo na srpskom, odnosno stranom jeziku, jeziku nacionalne manjine i priručnik i nastavni materijal i dodatno nastavno sredstvo sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom

XXI. SPISI I RADNJE U VEZI SA NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I INOVACIONOM DELATNOŠĆU

Tarifni broj 175.

Za spise i radnje u vezi sa naučnoistraživačkom i inovacionom delatnošću, i to za:

 

 

1) akt o ispunjenosti uslova za sticanje naučnih zvanja

2.700

[2.670]

2) akt o upisu u registar istraživača

760

[750]

3) akt o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa i upis u registar naučnoistraživačkih organizacija čiji osnivač nije Republika Srbija

13.470

[13.320]

4) rešenje o registraciji inovacione organizacije, odnosno o registrovanju privrednog društva za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti i upis u registar inovacione delatnosti

6.170

[6.100]

5) rešenje o upisu fizičkog lica u registar inovacione delatnosti

760

[750]

6) prijavu naučnoistraživačkog, odnosno inovacionog, odnosno drugog projekta koji se finansira iz sredstava budžeta

2.700

[2.670]

XXII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZDRAVLJA

Tarifni broj 176.

Za rešenje koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor, i to za:

 

 

1) (brisana)

 

 

2) rešenje kojim se utvrđuje da li je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan u skladu sa sanitarnim uslovima utvrđenim u idejnom projektu na koji je data sanitarna saglasnost i daje sanitarna saglasnost za korišćenje objekta:

   

(1) do 100 m2

8.080

[7.990]

(2) preko 100 m2 do 400 m2

16.150

[15.970]

(3) preko 400 m2

32.310

[31.960]

Tarifni broj 177.

Za rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja, i to:

 

 

1) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

24.220

[23.960]

2) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

24.220

[23.960]

3) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti

18.860

[18.650]

4) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe

18.860

[18.650]

Tarifni broj 178.

Za rešenje u primeni propisa kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, kojim se određuju:

 

 

1) zdravstvene ustanove (referens laboratorije) koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze

18.860

[18.650]

2) pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

18.860

[18.650]

Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije

4.050

[4.010]

Tarifni broj 179.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za uvođenje metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi

3.410

[3.370]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole zdravstvenim radnicima za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine

3.410

[3.370]

Tarifni broj 180.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz lekova, medicinskih sredstava, supstanci (aktivnih farmaceutskih supstanci), kombinacije supstanci za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

11.570

[11.440]

Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji

4.050

[4.010]

Za potvrdu da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji

1.890

[1.870]

Za potvrdu za uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, kao i rezervne delove i potrošni materijal radi opremanja preduzeća u skladu sa programom razvoja zdravstva u Republici Srbiji

1.890

[1.870]

Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme

2.160

[2.140]

Za saglasnost kojom se odobrava uvoz i izvoz ljudske krvi, krvnih globulina, serumskih globulina, hemoglobina, modifikovanih imunoloških proizvoda, vakcina, žlezda i ostalih organa, ekstrakata žlezda i ostalih organa, odnosno kultura mikroorganizama (osim kvasca)

10.800

[10.680]

NAPOMENA:

 

 

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

 

 

Tarifni broj 181.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuju supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to:

 

 

1) za obavljanje delatnosti proizvodnje, odnosno prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije

30.870

[30.530]

2) za uvoz, odnosno izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge i treće kategorije, kao i supstanci van spiska (API) koje se mogu zloupotrebiti u oblasti opojnih droga

11.570

[11.440]

3) za upotrebu prekursora prve, druge i treće kategorije

12.340

[12.210]

Tarifni broj 182.

Za rešenje po zahtevu za vršenje laboratorijskih ispitivanja lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

46.300

[45.800]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za proizvodnju medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

77.160

[76.320]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet na veliko lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini

38.580

[38.160]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet medicinskih sredstava na malo u specijalizovanim prodavnicama

26.240

[25.950]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za izradu galenskih lekova

30.870

[30.530]

NAPOMENA:

Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Tarifni broj 183.

Za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre proizvođačke prakse u proizvodnji lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre laboratorijske prakse

30.870

[30.530]

Tarifni broj 184.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za proizvodnju opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

38.580

[38.160]

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

12.340

[12.210]

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za gajenje maka koji je namenjen za proizvodnju opojnih droga

15.440

[15.270]

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za promet na veliko opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance)

18.510

[18.310]

Tarifni broj 185.

Za rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite u područjima na kojima se nalaze izvorišta vodosnabdevanja

18.860

[18.650]

Tarifni broj 185a

Za rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, i to za:

   

1) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi - dom zdravlja, zavod, opšta bolnica, specijalna bolnica, klinika, institut, kliničko-bolnički centar, po objektu

45.540

[45.000]

2) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenoj ustanovi - apoteci, po objektu

34.410

[34.000]

3) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi, po objektu

22.650

[22.380]

4) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u organizacionim jedinicama fakulteta zdravstvene struke

32.380

[32.000]

5) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene delatnosti u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršavanje zavodskih sankcija i drugim pravnim licima za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i određene poslove iz zdravstvene delatnosti

20.240

[20.000]

6) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje poslova preventivne zdravstvene delatnosti u ordinaciji medicine rada za potrebe zaposlenih kod određenog poslodavca

22.650

[22.380]

7) utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje prekida trudnoće u ginekološkoj ordinaciji u privatnoj praksi

22.650

[22.380]

8) utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje zdravstvenih pregleda i izdavanje lekarskih uverenja o telesnoj i duševnoj sposobnosti lica za upravljanje vozilom na motorni pogon, za držanje i nošenje oružja, za članove posade brodova drugih plovila i pomorce

22.650

[22.380]

9) prethodne i periodične lekarske preglede radnika

13.160

[13.000]

10) utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za vršenje obuke i prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita

26.700

[26.380]

Za donošenje odluke da se, u promet pusti lek u pakovanju koje nije obeleženo u skladu sa dozvolom u Republici Srbiji za taj lek

1.320

[1.300]

Za dokaz (mišljenje) da su se stekli uslovi za podnošenje zahteva za uvoz neregistrovanog leka

1.790

[1.770]

Tarifni broj 185b

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti BMPO i to, za Centre za BMPO i za Banku reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona

31.620

[31.250]

Tarifni broj 185v

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti pripreme krvi i komponenata krvi

31.620

[31.250]

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti kliničke transfuzije (bolničke banke krvi)

31.620

[31.250]

Tarifni broj 185g

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka hrane i predmeta opšte upotrebe, u pogledu bezbednosti odnosno zdravstvene ispravnosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmet opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji

6.120

[6.050]

XXIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Tarifni broj 186.

Za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja

2.030

[2.010]

Za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

2.030

[2.010]

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:

 

1) do 100 m2

40.820

[40.380]

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

79.600

[78.730]

3) preko 1.000 m2

130.630

[129.210]

Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja:

 

1) do 100 m2

35.240

[34.860]

2) preko 100 m2 do 1.000 m2

68.750

[68.000]

3) preko 1.000 m2

112.820

[111.590]

Za ažuriranje studije o proceni uticaja, i to:

 

1) za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

2.030

[2.010]

2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:

 

(1) do 100 m2

10.220

[10.110]

(2) preko 100 m2 do 1.000 m2

20.400

[20.180]

(3) preko 1.000 m2

40.820

[40.380]

Tarifni broj 187.

(Brisan)

Tarifni broj 188.

Za zahtev za izdavanje saglasnosti za korišćenje prirodnih resursa i dobara

61.710

[61.040]

Za zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat rekultivacije, odnosno sanacije

8.170

[8.080]

Tarifni broj 189.

Za dozvolu za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

3.320

[3.280]

Za dozvolu za uvoz ili izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

3.320

[3.280]

Za dozvolu za sakupljanje strogo zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke, obrazovne svrhe, svrhe upravljanja populacijama, ponovnog naseljavanja, ponovnog unošenja i uzgoja u in situ i ex situ uslovima

3.320

[3.280]

Za rešenje za sprečavanje ozbiljnih šteta na usevima, stoci, šumama, ribnjacima i vodi

3.320

[3.280]

Za dozvolu za sakupljanje matičnih jedinki strogo zaštićenih vrsta u cilju razmnožavanja i gajenja

3.320

[3.280]

Za dozvolu za upotrebu sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja u naučnoistraživačke svrhe

3.320

[3.280]

Za dozvolu za reintrodukciju divljih vrsta u prirodu

3.320

[3.280]

Tarifni broj 189a

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribočuvara

3.140

[3.110]

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribara

1.250

[1.240]

Za zahtev za izdavanje licence za ribočuvara

1.250

[1.240]

Tarifni broj 190.

Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka

20.200

[19.980]

Za zahtev za registraciju u sistem EMAS

102.050

[100.940]

Tarifni broj 191.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, nivoa zagađujućih materija u vazduhu, buke)

12.250

[12.120]

Za zahtev za reviziju rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu)

3.570

[3.530]

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ispitivanje nivoa zračenja nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

63.140

[62.450]

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini

101.000

[99.900]

Tarifni broj 192.

Za zahtev za izdavanje integrisane dozvole

153.090

[151.420]

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole

4.090

[4.050]

Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole

4.090

[4.050]

Tarifni broj 193.

Za zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera

61.240

[60.570]

Za zahtev za reviziju uslova u dozvoli

40.820

[40.380]

Tarifni broj 194.

Za zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera

61.240

[60.570]

Za zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera

40.820

[40.380]

Tarifni broj 195.

(Brisan)

Tarifni broj 196.

Za Obaveštenje o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa

3.140

[3.110]

Za dobijanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti

75.760

[74.940]

Za dobijanje saglasnosti na Plan zaštite od udesa

44.190

[43.710]

Za ažuriranje Izveštaja o bezbednosti

37.860

[37.450]

Za ažuriranje Plana zaštite od udesa

18.940

[18.730]

Tarifni broj 197.

Za dozvolu za uvoz neopasnog otpada radi tretmana

31.550

[31.210]

Za dozvolu za izvoz neopasnog otpada

189.380

[187.320]

Za dozvolu za pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine

75.760

[74.940]

Za dozvolu za izvoz opasnog otpada

61.040

[60.380]

Za dozvolu za tranzit opasnog otpada

61.040

[60.380]

Za potvrdu prijave prekograničnog kretanja otpada sa liste neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola

5.800

[5.740]

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za ispitivanje otpada

8.930

[8.830]

Za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada

18.940

[18.730]

Za izdavanje dozvole za transport otpada

18.940

[18.730]

Za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada

31.550

[31.210]

Za izdavanje dozvole za skladištenje otpada

63.140

[62.450]

Za izdavanje dozvole za tretman otpada

63.140

[62.450]

Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada

63.140

[62.450]

Za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom

101.000

[99.900]

Za potvrdu za izuzimanje od obaveza pribavljanja dozvole

2.780

[2.750]

Za izdavanje dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom

75.760

[74.940]

Za izdavanje dozvole za operatera upravljanja ambalažnim otpadom

50.510

[49.960]

Za rešenje o izmenama i dopunama u dozvolama za upravljanje otpadom

6.310

[6.240]

Tar. br. 198. i 199.

(Brisani)


 

Iznos takse
u dinarima ]

Tarifni broj 200.

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje vrši sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koje vrši propisana merenja radi najave vanrednog događaja

23.130

[22.880]

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika koji može da proizvodi, odnosno vrši promet, odnosno koristi izvore jonizujućih zračenja

7.700

[7.620]

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za vršenje merenja, radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništvom

23.130

[22.880]

Za rešenja po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava uslove za obavljanje dekontaminacije

23.130

[22.880]

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja preko državne granice

4.660

[4.610]

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja na teritoriji Republike Srbije

4.660

[4.610]

Za rešenje za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa

25.250

[24.980]

Tarifni broj 201.

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač

5.870

[5.810]

Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte

1.250

[1.240]

Za mišljenje za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač

1.250

[1.240]

Tarifni broj 202.

(Brisan)

Tarifni broj 203.

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe (po vrsti)

7.590

[7.510]

Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe

3.530

[3.490]

Za dozvolu za uvoz živih primeraka alohtonih vrsta divlje flore i faune koje nisu zaštićene

3.530

[3.490]

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (zoološki vrt)

12.630

[12.490]

Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (za sopstvene potrebe)

3.530

[3.490]

Za dozvolu za uzgoj zaštićenih vrsta divlje flore i faune

3.530

[3.490]

Za dozvolu za rad prihvatilišta za divlje životinje

3.530

[3.490]

Za potvrdu za trgovinu koju nadležni organ izdaje vlasniku primerka

1.250

[1.240]

Za primerak koji nadležni organ izdaje vlasniku primerka

110

[110]

Tarifni broj 204.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata

13.470

[13.320]

XXIV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Tarifni broj 205.

Za rešenje (radnu dozvolu) za zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji

13.470

[13.320]

Tarifni broj 205a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje, i to:

1) za izdavanje dozvole za rad pre početka obavljanja delatnosti zapošljavanja, otvaranja poslovne jedinice i u drugim slučajevima kada se utvrđuje ispunjenost svih uslova za rad propisanih zakonom

30.360

[30.000]

2) za produženje dozvole za rad i promenu sedišta

15.180

[15.000]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja

Tarifni broj 206.

Za rešenje po zahtevu stranke za utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih propisanih uslova, i to površine:

 

 

1) do 50 m2

410

[410]

2) preko 50 m2 do 100 m2

810

[800]

3) preko 100 m2

1.620

[1.600]

Tarifni broj 206a

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za delatnost proizvodnje, prometa, distribucije, prerade, odlaganja i uskladištenja: opasnih, štetnih i otpadnih materija; nuklearne energije; nafte i naftnih derivata; otrova; lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava; sredstava i opreme u medicini koji emituju jonizujuća zračenja; hemikalija; lepaka; rastvarača; boja; sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sirove kože, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

9.110

[9.000]

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

12.140

[12.000]

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

15.180

[15.000]

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

21.250

[21.000]

(5) za objekat preko 100 m2

27.320

[27.000]

2) za delatnost proizvodnje i flaširanja vode za piće, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

8.100

[8.000]

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

11.130

[11.000]

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

14.170

[14.000]

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

20.240

[20.000]

(5) za objekat preko 100 m2

26.310

[26.000]

3) za delatnost industrijske proizvodnje životnih namirnica, prometa svežeg mesa i pružanja usluga ishrane u ugostiteljskom objektu, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

7.080

[7.000]

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

10.120

[10.000]

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

13.160

[13.000]

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

19.230

[19.000]

(5) za objekat preko 100 m2

25.300

[25.000]

4) za obavljanje zdravstvene delatnosti u stacioniranim i drugim oblicima zdravstvene delatnosti, kao i usluge socijalne zaštite, i to: domski smeštaj za odrasle i starije, domski smeštaj za decu i mlade, dnevni boravak, mala domska zajednica, prihvatilište, svratište i stanovanje uz podršku, prema površini radnog i pomoćnog prostora

(1) za objekat do 12 m2

6.070

[6.000]

(2) za objekat od 12 m2 do 40 m2

9.110

[9.000]

(3) za objekat od 40 m2 do 70 m2

12.140

[12.000]

(4) za objekat od 70 m2 do 100 m2

18.220

[18.000]

(5) za objekat preko 100 m2

24.290

[24.000]

 

 

NAPOMENA:

Ako poslodavac u obavljanju delatnosti koristi i radni prostor na otvorenom, takse iz ovog tarifnog broja uvećavaju se za

3.040

[3.000]

Tarifni broj 207.

Za uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

930

[920]

Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

760

[750]

Tarifni broj 207a

Za polaganje stručnog ispita, i to:

1) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

12.140

[12.000]

2) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja) mikroklime i osvetljenosti

15.180

[15.000]

 

 

 

NAPOMENA:

Za ponovno polaganje stručnog ispita plaća se taksa propisana ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje posebnog dela stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 70% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje samo usmenog dela posebnog stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 50% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Tarifni broj 207b

Za pripremu i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, i to:

1) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

25.300

[25.000]

2) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

13.160

[13.000]

3) za pripremu za polaganje i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta

13.160

[13.000]

4) za ponovno polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

5.060

[5.000]

Tarifni broj 207v

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova, odnosno izdavanja ili obnavljanja licence, za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

1) za licencu pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

50.600

[50.000]

2) za licencu pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

202.400

[200.000]

3) za licencu za obavljanje poslova odgovornog lica za preglede i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

30.360

[30.000]

Tarifni broj 208.

Za zahtev za davanje saglasnosti na ugovor o penzijskom planu

4.640

[4.590]

Tarifni broj 209.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika, odnosno drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje usluga dnevnog boravka, pomoći u kući, svratišta, ličnog pratioca deteta, stanovanja uz podršku i personalne asistencije

20.120

[19.900]

XXV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ODBRANE ZEMLJE

Tarifni broj 210.

Za duplikat dokumenta Vojne akademije

4.640

[4.590]

Za uverenje o položenim ispitima, i to:

 

1) prvi put

1.080

[1.070]

2) drugi i svaki naredni put

2.320

[2.290]

Za uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno specijalističkom, odnosno magistarskom, odnosno doktorskom radu

1.230

[1.220]

Za potvrdu, odnosno uverenje koje izdaje Vojna akademija, osim uverenja iz stava 2. ovog tarifnog broja

760

[750]

Tarifni broj 211.

Za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora i namenskog korišćenja i publikovanja snimljenog materijala, za potrebe:

 

 

1) premera zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja

7.700

[7.620]

2) direktnog prenosa aktuelnih događaja

4.640

[4.590]

3) snimanja za koje tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja nije drukčije propisano

3.840

[3.800]

4) pregleda aerofoto snimaka

 

(1) do 100 km2

1.550

[1.530]

(2) preko 100 km2, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji započeti km2 po

10

[10]

5) pregleda video zapisa

 

(1) do 30 minuta

1.400

[1.380]

(2) preko 30 minuta, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji minut po

10

[10]

Tarifni broj 212.

Za zahtev investitora za izgradnju objekata u oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

760

[750]

Za obaveštenje, odnosno saglasnost na projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.840

[3.800]

Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje investitor treba da ispuni, odnosno da uskladi projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata iz oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata sa potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.840

[3.800]

Tarifni broj 213.

Za zahtev nosioca izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

760

[750]

Za obaveštenje, odnosno saglasnost na izradu planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.840

[3.800]

Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje nosilac izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova treba da prilagodi potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje

3.840

[3.800]

Tarifni broj 214.

Za rešenja koja se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme, i to za:

 

 

1) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme

231.430

[228.910]

2) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji

6.170

[6.100]

XXVI. SPISI I RADNJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM PODATAKA IZ EVIDENCIJE REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Tarifni broj 215.

Za korišćenje podataka iz evidencije koju Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) vodi u skladu sa zakonom, za:

 

 

1) korišćenje podataka iz evidencije za svaku nepokretnost

1.890

[1.870]

2) podnošenje predloga koji se odnosi na pokretanje postupka, za:

 

(1) pribavljanje nepokretnosti

5.660

[5.600]

(2) otuđenje nepokretnosti

9.430

[9.330]

(3) davanje nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

2.960

[2.930]

(4) otkaz ugovora o davanju nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup

2.960

[2.930]

(5) stavljanje hipoteke na nepokretnosti

9.430

[9.330]

(6) razmenu nepokretnosti

9.430

[9.330]

(7) pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari

3.750

[3.710]

(8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike Srbije, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora

11.320

[11.200]

3) pripremu i zaključenje sporazuma sa pravnim licem o utvrđivanju udela državne svojine u sredstvima koja koristi to pravno lice, za:

 

(1) obveznika veliko preduzeće

113.120

[111.890]

(2) obveznika srednje preduzeće

75.400

[74.580]

(3) obveznika malo preduzeće

37.710

[37.300]

XXVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 215a

Za aktivnu geodetsku referentnu osnovu - AGROS, i to:

1) za AGROS RTK (centimetarska tečnost):

(1) za dan Flate Rate (paušal)

1.160

[1.150]

(2) za mesec Flate Rate (paušal)

19.110

[18.880]

(3) za tri meseca Flate Rate (paušal)

42.450

[41.950]

(4) za šest meseci Flate Rate (paušal)

74.290

[73.410]

(5) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

105.080

[103.830]

2) za 12 meseci AGROS DGPS (sub-metarska tečnost) - Flate Rate (paušal)

25.470

[25.170]

3) za sat AGROS RTK - naknadna obrada interval ispod 30 sec

1.100

[1.090]

4) za sat AGROS RTK - Servis za poljoprivredne i građevinske mašine:

(1) za mesec Flate Rate (paušal)

15.660

[15.470]

(2) za 12 meseci Flate Rate (paušal)

34.440

[34.030]

5) za sat AGROS DGPS - naknadna obrada interval od 30 sec. i veći

660

[650]

6) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

1.450

[1.430]

7) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje RINEX fajlova

840

[830]

8) za sat AGROS RTK - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

1.660

[1.640]

9) za sat AGROS DGPS - generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova

970

[960]

10) za AGROS automatsku naknadnu obradu:

(1) za sat GPS RINEX 30 sec, pet permanentnih stanica, precizne efemeride

660

[650]

(2) za sat GPS RINEX različit od 30 sec, dodatno

50

[50]

(3) za sat više od 5 permanentnih stanica, dodatno

50

[50]

(4) za sat brze ili ultrabrze efemeride, dodatno

50

[50]

11) za obradu podataka na zahtev korisnika:

(1) za jedan generisani sat za obradu

1.450

[1.430]

(2) za jedan sat utrošen za obradu

130

[130]

12) za kompletan izveštaj o korišćenju AGROS mreže po zahtevu korisnika, na mesečnom nivou

3.160

[3.120]

Za izdavanje podataka o tačkama geodetske osnove, i to:

1) za tačku Prostorne referentne mreže Republike Srbije

1.570

[1.550]

2) za tačku Prostorne lokalne referentne mreže

1.570

[1.550]

3) za tačku Državne trigonometrijske mreže

1.040

[1.030]

4) za tačku Gradske trigonometrijske mreže

1.040

[1.030]

5) za poligonometrijske, poligonske, linijske i mreže orijentacionih (vezanih) tačaka:

(1) za tačku koordinata x, y

400

[400]

(2) za tačku nadmorske visine

130

[130]

(3) za tačku opisa položaja

100

[100]

6) za tačku Državne nivelmanske mreže

890

[880]

7) za tačku Gradske nivelmanske mreže

890

[880]

8) za tačku Osnovne gravimetrijske mreže

4.700

[4.640]

Za obradu podataka, i to:

1) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za tačke geodetskih mreža (7p+grid)

100

[100]

2) za tačku transformacije koordinata etrf 2.000-gk za granične (detaljne) tačke (7p+grid)

10

[10]

3) za tačku računanja undulacije geoida za tačke geodetskih mreža (sqm 2.011)

80

[80]

4) za tačku računanja undulacije geoida za granične (detaljne) tačke (sqm 2.011)

10

[10]

5) za 12 meseci korišćenja softvera za transformaciju koordinata etrf 2.000-gk i računanje undulacije geoida iz geoidnog modela (sqm 2.011)

15.660

[15.470]

Za obnovu tačaka geodetske osnove, i to:

1) za tačku astronomsko-geodetske, trigonometrijske i referentne mreže

58.380

[57.690]

2) za tačku gravimetrijske mreže

26.240

[25.930]

3) za tačku - poligonometrijsku, orijentacionu (veznu) i poligonsku

34.350

[33.940]

4) za reper nivelmana visoke tačnosti i preciznog nivelmana

40.870

[40.390]

5) za reper gradske nivelmanske mreže i generalnog nivelmana

21.880

[21.620]

NAPOMENA:

Takse propisane u stavu 1. ovog tarifnog broja odnose se na jedan GPS prijemnik po jednom korisničkom nalogu.

Za svaki naredni GPS prijemnik, kada se koristi aktivna geodetska referentna osnova iz stava 1. tačka 1) podtačka (5) i tačka 2) ovog tarifnog broja, po jednom korisničkom nalogu, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 10% od propisane takse.

Za jedanaesti i za svaki naredni GPS prijemnik, po jednom korisničkom nalogu, plaća se taksa koja je propisana za deseti GPS prijemnik.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke o vrsti i broju tačke geodetske osnove, odnosno o približnom položaju tačke geodetske osnove.

Koordinate za traženu tačku geodetske osnove iz stava 2. ovog tarifnog broja izdaju se u svim datumima u kojima je tačka sračunata.

Tarifni broj 215b

Za izdavanje podataka premera, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

[70]

2) kopiju skice ili fotoskice, za sve razmere premera, po katastarskoj parceli

450

[440]

3) fotokopiju indikacione skice formata A3

370

[370]

4) kopiju skice geodetske osnove (poligonska, nivelmanska, mreža orijentacionih tačaka) u analognom ili rasterskom obliku formata B1

1.190

[1.180]

5) zbirni pregled površina i katastarskog prihoda po kulturama i klasama i neplodnim površinama, za jednu katastarsku opštinu

530

[520]

6) podatak o katastarskoj kulturi i klasi za najbližu parcelu iste katastarske kulture, za jednu katastarsku parcelu

590

[580]

Za izdavanje podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) katastarski plan u analognom obliku, po dm2

640

[630]

2) katastarski plan u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

620

[610]

3) katastarski plan u vektorskom obliku, po dm2

1.280

[1.260]

4) alfanumeričke podatke iz baze podataka katastra nepokretnosti na digitalnom mediju, prema specifičnom zahtevu, po nepokretnosti

10

[10]

Za izdavanje isprava, i to:

1) za list nepokretnosti:

(1) do 50 strana formata A4

900

[890]

(2) za svaku sledeću stranu formata A4

70

[70]

2) za kopiju plana katastarske parcele:

(1) za jednu katastarsku parcelu

740

[730]

(2) za svaku sledeću susednu katastarsku parcelu

310

[310]

3) za uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru nepokretnosti

640

[630]

4) za uverenje o promenama na nepokretnosti:

(1) za prvobitno stanje

640

[630]

(2) za svaku promenu

210

[210]

5) za uverenje o identifikaciji katastarske parcele u odnosu na prethodni premer:

(1) za jednu katastarsku parcelu

630

[620]

(2) za svaku sledeću katastarsku parcelu

260

[260]

6) za uverenje o udaljenosti objekta u kojem se priređuju igre na sreću od zgrade obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola)

2.080

[2.060]

7) za uverenje o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije

340

[340]

8) za izveštaj o posedovanju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, za više lica u okviru jednog zahteva:

(1) do deset lica

340

[340]

(2) za svako sledeće lice

30

[30]

Za geodetske radove na terenu, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe formiranja nove katastarske parcele, po parceli novog stanja

10.620

[10.490]

2) za promenu na zemljištu nastalu realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe eksproprijacije:

(1) do 100 prelomnih tačaka eksproprijacione linije i presečnih tačaka sa granicom katastarske parcele, po tački

310

[310]

(2) za svaku sledeću prelomnu tačku eksproprijacione linije i presečnu tačku sa granicom katastarske parcele

210

[210]

3) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele (uslovna deoba i deoba prema faktičkom stanju):

(1) za dve parcele novog stanja

12.730

[12.580]

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

4.240

[4.190]

4) za promenu nastalu izgradnjom ili dogradnjom objekta:

(1) za objekat površine do 150 m2 u osnovi

11.140

[11.010]

(2) za objekat površine preko 150 do 500 m2 u osnovi

12.730

[12.580]

(3) za objekat površine preko 500 m2 u osnovi

15.920

[15.730]

5) za merenje posebnog dela objekta (etažiranje), po m2

70

[70]

6) za promenu na terenu nastalu uklanjanjem objekta ili dela objekta, po objektu/delu objekta

2.130

[2.100]

7) za utvrđivanje katastarske kulture i klase zemljišta:

(1) za parcelu do 1 ha

10.620

[10.490]

(2) za parcelu od 1 ha do 3 ha

16.980

[16.780]

(3) za parcelu od 3 ha do 8 ha

31.840

[31.460]

(4) za parcelu od 8 ha do 15 ha

50.940

[50.340]

(5) za parcelu preko 15 ha, za svaki sledeći hektar

1.060

[1.050]

8) za premeravanje katastarske parcele u postupku utvrđivanja katastarske kulture i klase, po delu parcele novog stanja

3.710

[3.670]

9) za obnovu granice katastarske parcele površine:

(1) do 30 ari

10.290

[10.170]

(2) veće od 30 ari, za svaki sledeći ar

110

[110]

10) za obnovu granice katastarske parcele puteva, pruga, kanala ili drugih uskih parcela:

(1) za parcelu dužine do 100 m

10.290

[10.170]

(2) za svaki metar preko 100 m

70

[70]

11) za identifikaciju parcele sa uviđajem na terenu, po parceli

2.980

[2.940]

Za provođenje promena u bazi podataka katastra nepokretnosti, i to:

1) za promenu na zemljištu nastalu deobom parcele:

(1) za dve parcele novog stanja

4.050

[4.000]

(2) za svaku sledeću parcelu novog stanja

1.520

[1.500]

2) za promenu na zemljištu nastalu spajanjem parcela:

(1) za dve parcele starog stanja

2.020

[2.000]

(2) za svaku sledeću parcelu starog stanja

810

[800]

3) za promenu nastalu:

(1) izgradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na objektu

5.570

[5.500]

(2) dogradnjom objekta, sa upisom imaoca prava na dograđenom delu objekta

5.570

[5.500]

(3) dogradnjom objekta, sa upisom prava na dograđenom delu u korist dosadašnjeg imaoca prava na objektu

2.530

[2.500]

4) za promenu nastalu izgradnjom garaže površine do 30 m2 trafostanice voltaže 10/04 ili 20/04 ili pomoćnog objekta površine do 50 m2, sa upisom imaoca prava

2.530

[2.500]

5) za upis posebnog dela objekta, sa upisom imaoca prava:

(1) za jedan poseban deo objekta

4.550

[4.500]

(2) za svaki sledeći poseban deo objekta, u istom postupku

1.520

[1.500]

6) za upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i sa upisom prava u korist osoba sa invaliditetom

300

[300]

7) za upis garažnog mesta, sa upisom imaoca prava

2.020

[2.000]

8) za upis novoformiranog posebnog dela objekta nastalog deobom ili spajanjem posebnih delova objekta

2.020

[2.000]

9) za promenu nastalu:

(1) uklanjanjem objekta

810

[800]

(2) uklanjanjem dela objekta

2.020

[2.000]

(3) deobom objekta

2.530

[2.500]

10) za promenu načina korišćenja zemljišta, po parceli

2.020

[2.000]

11) za promenu načina korišćenja zemljišta utvrđenu premeravanjem, po delu parcele

5.300

[5.240]

12) za promenu imaoca prava na nepokretnosti:

(1) na osnovu jedne isprave

5.060

[5.000]

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

1.520

[1.500]

13) za promenu imaoca prava na nepokretnosti - upis susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i upis prava u korist osoba sa invaliditetom, po zahtevu

300

[300]

14) za promenu vrste prava ili oblika svojine na nepokretnosti, po zahtevu

3.040

[3.000]

15) za upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

2.530

[2.500]

16) za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu:

(1) do 6.000.000,00 dinara

21.230

[20.980]

(2) od 6.000.000,00 do 30.000.000,00 dinara

53.070

[52.440]

(3) od 30.000.000,00 do 60.000.000,00 dinara

106.140

[104.880]

(4) preko 60.000.000,00 dinara

159.200

[157.310]

17) upis stvarnih i ličnih službenosti

2.230

[2.200]

18) za upis ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa ili prava zakupa, po ispravi

3.500

[3.460]

19) za upis zabeležbe:

(1) postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju, po ispravi

3.040

[3.000]

(2) koje se odnose na ličnost, po ispravi

740

[730]

(3) koje se odnose na nepokretnosti, po ispravi

3.500

[3.460]

20) za brisanje upisa:

(1) hipoteke, po ispravi

3.500

[3.460]

(2) stvarnih i ličnih službenosti, po ispravi

690

[680]

(3) ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa i prava zakupa, po ispravi

860

[850]

(4) zabeležbe, po ispravi

860

[850]

21) za promenu podataka o upisanom imaocu prava (za fizička lica: ime i prezime, prebivalište i adresa; za pravna lica: naziv i sedište), po zahtevu

530

[520]

22) za promenu podataka o upisanoj hipoteci (poverilac, dužnik, nepokretnost, rok otplate, kamatna stopa, grejs period, valuta), po hipoteci

2.760

[2.730]

23) za promenu podataka o upisanom objektu, odnosno posebnom delu objekta (namena, površina, struktura), po objektu/posebnom delu objekta

830

[820]

 

NAPOMENA:

Ako se u istom postupku vrši spajanje i deoba parcela, plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

U iznos takse iz stava 5. tač. 3), 4) i 9) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi promene načina korišćenja zemljišta.

U iznos takse iz stava 5. tač. 1)-9), 12), 13), 14) i 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog upisa, odnosno brisanja zabeležbi po službenoj dužnosti.

Taksa iz stava 5. tačka 12) podtačka (1) ovog tarifnog broja ne plaća se za:

1) upis po osnovu isprave o vraćanju nepokretnosti u skladu sa zakonom, koja je oduzeta po ranijim propisima;

2) upis po osnovu rešenja o nasleđivanju.

Taksa iz stava 5. tačka 14) ovog tarifnog broja ne plaća se po osnovu pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine ako je obveznik u skladu sa zakonom stekao pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade.

U iznos takse iz stava 5. tačka 15) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualne promene pravnog statusa objekta.

Ako je vrednost potraživanja iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja izražena u stranoj valuti, preračunavanje u dinarski iznos vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

Ako se radi obezbeđenja jednog potraživanja hipoteka upisuje na više nepokretnosti, bez obzira da li pripadaju istom ili različitim vlasnicima, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

 

 

Ako se hipoteka upisuje radi obezbeđenja potraživanja koja su nastala iz više pravnih poslova - ugovora, a koja su kumulativno povezana tako da hipoteka ne može prestati ako se namiri samo jedno od tih potraživanja, već sva potraživanja moraju biti namirena u potpunosti, plaća se taksa za jednu (zajedničku) hipoteku iz stava 5. tačka 16) ovog tarifnog broja.

 

 

Ako se hipotekom obezbeđuje više samostalnih, nezavisnih potraživanja, plaća se taksa za više hipoteka.

U iznos takse iz stava 5. tačka 19) podtačka (3) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi eventualnog brisanja prethodno upisane zabeležbe koja se odnosi na pravni status objekta.

Za upis državine u katastar nepokretnosti plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Za upis predbeležbe plaćaju se takse iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis odgovarajućeg stvarnog prava na nepokretnosti, u kom slučaju su u iznos takse uračunati i troškovi upisa opravdanja ili brisanja predbeležbe.

Taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja ne plaća se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

Takse iz st. 2, 3. i 5. ovog tarifnog broja primenjivaće se i u katastarskim opštinama u kojima je još uvek na snazi katastar zemljišta.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Tarifni broj 215v

Za izdavanje uverenja i izveštaja, iz adresnog registra, i to:

1) za uverenje o kućnom broju, po objektu

640

[630]

2) za uverenje o promenama naziva ulice, odnosno trga, po ulici/trgu

640

[630]

3) za spisak ulica, odnosno trgova, do deset ulica/trgova

50

[50]

4) za spisak ulica, odnosno trgova sa kućnim brojevima, do deset kućnih brojeva

30

[30]

5) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova i kućnih brojeva u digitalnom obliku, do deset kućnih brojeva

30

[30]

6) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova u digitalnom obliku, do deset ulica/trgova

50

[50]

Za provođenje promena u bazi podataka adresnog registra, i to za utvrđivanje kućnog broja

2.730

[2.700]

 

 

 

NAPOMENA:

U iznos takse iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja uračunati su i troškovi koji se odnose na podatke o eventualnim promenama naziva ulice, odnosno trga i kućnog broja.

Ako obveznik takse jednim zahtevom traži više podataka iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog tarifnog broja, ukupno utvrđeni iznos takse umanjuje se za:

1) 15% - od 5.000 do 50.000 kućnih brojeva;

2) 30% - preko 500.000 kućnih brojeva;

3) 15% - od 500 do 1.000 ulica;

4) 30% - preko 1.000 do 10.000 ulica.

Tarifni broj 215g

Za izdavanje podataka registra prostornih jedinica, za granice prostornih jedinica u digitalnom obliku, i to:

1) za Republiku, po poligonu

3.390

[3.350]

2) za autonomnu pokrajinu, po poligonu

1.360

[1.340]

3) za upravni okrug, po poligonu

1.010

[1.000]

4) za katastarski srez, po poligonu

680

[670]

5) za grad, po poligonu

680

[670]

6) za opštinu, po poligonu

400

[400]

7) za naseljeno mesto, po poligonu

40

[40]

8) za katastarsku opštinu, po poligonu

40

[40]

9) za mesnu zajednicu, po poligonu

30

[30]

10) za statistički krug, po poligonu

20

[20]

11) za popisni krug, po poligonu

10

[10]

12) za granice svih opština, gradova, upravnih okruga i autonomnih pokrajina u Republici

55.730

[55.070]

13) za granice svih prostornih jedinica u Republici

347.830

[343.710]

14) za granice svih prostornih jedinica u autonomnoj pokrajini

140.160

[138.500]

15) za granice svih prostornih jedinica u upravnom okrugu

104.360

[103.120]

16) za granice svih prostornih jedinica u opštini

41.740

[41.250]

17) za granice upravnih okruga, po temi

10.430

[10.310]

18) za granice katastarskih srezova, po temi

27.130

[26.810]

19) za granice gradova, po temi

9.390

[9.280]

20) za granice opština, po temi

38.620

[38.160]

21) za granice naseljenih mesta, po temi

69.400

[68.580]

22) za granice katastarskih opština, po temi

84.550

[83.550]

23) za granice mesnih zajednica, po temi

57.400

[56.720]

24) za granice statističkih krugova, po temi

125.230

[123.750]

25) za granice popisnih krugova, po temi

187.850

[185.620]

Tarifni broj 215d

Za izdavanje podataka premera vodova, i to za:

1) koordinate graničnih tačaka (x, y), odnosno izvod iz zapisnika geodetskog merenja, po graničnoj tački

70

[70]

2) za kopiju skice merenja pojedinog voda, po metru (m)

10

[10]

Za izdavanje podataka katastra vodova, i to:

1) katastarski plan vodova u analognom obliku, po dm2

740

[730]

2) katastarski plan vodova u rasterskom (georeferenciranom) obliku, po dm2

720

[710]

3) katastarski plan vodova u vektorskom obliku, po dm2

1.280

[1.260]

Za izdavanje isprava, i to za:

1) list vodova - za jedan vod

860

[850]

2) list vodova - za imaoca prava na vodu:

(1) za jedan vod

860

[850]

(2) za svaki sledeći vod

330

[330]

3) kopiju katastarskog plana vodova, po dm2

740

[730]

4) uverenje o podacima poslednjeg stanja u katastru vodova

640

[630]

Za geodetske radove na terenu, i to za:

1) geodetsko merenje voda:

(1) za vod dužine do 50 m

8.490

[8.390]

(2) za svaki metar voda preko 50 m dužine

90

[90]

2) geodetsko merenje priključka na vod:

(1) za priključak dužine do 50 m

5.520

[5.450]

(2) za svaki metar priključka preko 50 m dužine

90

[90]

3) obnovu (obeležavanje) linije voda prema podacima katastra vodova:

(1) za vod dužine do 100 m

4.560

[4.510]

(2) za svaki metar voda preko 100 m dužine

40

[40]

Za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova, i to za:

1) upis grafičkih podataka o vodu (kartiranje), po metru

30

[30]

2) upis grafičkih podataka o priključku na vod (kartiranje), po priključku

1.800

[1.780]

3) pojedinačni upis nadzemnih objekata (antenski stubovi, releji, TT stubovi i dr.) koji se prikazuju tačkastim simbolom

1.700

[1.680]

4) upis alfanumeričkih podataka o vodu sa upisom imaoca prava, po zahtevu

10.620

[10.490]

5) promenu imaoca prava na vodu:

(1) na osnovu jedne isprave

8.920

[8.810]

(2) za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

2.080

[2.060]

6) upis prava svojine već upisanog držaoca, po zahtevu

4.240

[4.190]

7) promenu alfanumeričkih podataka o vodu

1.060

[1.050]

8) promenu podataka o upisanom imaocu prava (naziv i sedište), po zahtevu

530

[520]

9) brisanje voda

1.060

[1.050]

 

NAPOMENA:

Ako je za geodetsko merenje vodova neophodno izvršiti njihovo otkrivanje uz pomoć tragača, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se radnja vrši u postupku veštačenja, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 100%.

Ako se otkrivanje voda vrši otkopavanjem, iznos takse iz stava 4. ovog tarifnog broja uvećava se za 150%.

Ako se istovremeno vrši geodetsko merenje voda i priključaka na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 4. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za radnje za koje nije propisana taksa u stavu 5. ovog tarifnog broja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 215b stav 5.

Kada se vod (jedan ili više) naknadno polaže u isti kanal ili kablovicu, za provođenje promena u bazi podataka katastra vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja.

Ako su istovremeno geodetski mereni vod i priključci na vod (jedan elaborat geodetskih radova) plaća se taksa iz stava 5. tačka 1) ovog tarifnog broja.

Za upis državine u katastar vodova plaća se taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja za upis prava.

Tarifni broj 215đ

Za izdavanje aerofotogrametrijskih snimaka, i to:

1) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

8.480

[8.380]

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

6.880

[6.800]

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.690

[5.620]

2) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, do 500 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

7.630

[7.540]

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

6.190

[6.120]

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

5.120

[5.060]

3) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

5.930

[5.860]

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.820

[4.760]

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.990

[3.940]

4) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, od 500 do 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

5.340

[5.280]

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

4.330

[4.280]

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

3.580

[3.540]

5) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa četiri kanala boje, preko 5.000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

4.240

[4.190]

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.440

[3.400]

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.840

[2.810]

6) za aerofotogrametrijske "frame" snimke sa tri kanala boje, preko 5000 snimaka:

(1) za snimak rezolucije manje ili jednake 10 cm

3.820

[3.770]

(2) za snimak rezolucije od 10 do 20 cm

3.100

[3.060]

(3) za snimak rezolucije veće od 20 cm

2.560

[2.530]

7) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.750

[3.710]

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.990

[1.970]

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

940

[930]

8) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.630

[2.600]

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.400

[1.380]

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

660

[650]

9) za aerofotogrametrijske "pushbroom" snimke, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

1.880

[1.860]

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

990

[980]

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

470

[460]

10) za skenirani aerofotogrametrijski snimak, crno-beli

4.140

[4.090]

Za izdavanje ortofotoa, i to:

1) za digitalni ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.970

[2.930]

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.740

[1.720]

(3) za jedan km2 rezolucije veće od 20 cm, po km2

950

[940]

2) za digitalni ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.070

[2.050]

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.220

[1.210]

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

670

[660]

3) za digitalni ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

1.480

[1.460]

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

870

[860]

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

480

[470]

4) za digitalni "true" ortofoto, do 1.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

4.400

[4.350]

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

2.630

[2.600]

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

1.360

[1.340]

5) za digitalni "true" ortofoto, od 1.000 do 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

3.090

[3.050]

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.840

[1.820]

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

950

[940]

6) za digitalni "true" ortofoto, preko 40.000 km2:

(1) rezolucije manje ili jednake 10 cm, po km2

2.210

[2.180]

(2) rezolucije od 10 do 20 cm, po km2

1.320

[1.300]

(3) rezolucije veće od 20 cm, po km2

680

[670]

7) za overenu kopiju ortofotoa - štampani oblik, kolor, papir, po dm2

370

[370]

Za izdavanje digitalnog modela terena, i to:

1) za digitalni model terena, do 1.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

10.450

[10.330]

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

3.760

[3.720]

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

2.520

[2.490]

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.600

[1.580]

2) za digitalni model terena, od 1.000 do 40.000 km2

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

7.320

[7.230]

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

2.630

[2.600]

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

1.760

[1.740]

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

1.120

[1.110]

3) za digitalni model terena, preko 40.000 km2:

(1) za digitalni model terena, dimenzija grida 1 m, tačnosti ±15 cm, po km2

5.220

[5.160]

(2) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ± 40 cm, po km2

1.880

[1.860]

(3) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ± 80 cm, po km2

1.260

[1.250]

(4) za digitalni model terena, dimenzija grida 25 m, tačnosti ±1,6 m, po km2

800

[790]

Za izdavanje osnovne državne karte (ODK), topografskih karata i osnovnog topografskog modela (OTM), i to:

1) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (analogni oblik), po listu karte

2.630

[2.600]

2) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (analogni oblik), po listu karte

2.970

[2.930]

3) za osnovnu državnu kartu razmere 1:5.000 ili 1:10.000 (georeferencirana), po listu karte

2.460

[2.430]

4) za topografsku kartu razmere 1:20.000 (georeferencirane), po listu karte

2.770

[2.740]

5) za osnovni topografski model za razmeru 1:5.000 (vektorski oblik):

(1) za sve teme, po km2

4.740

[4.680]

(2) za temu Reljef, po km2

800

[790]

(3) za temu Objekti, po km2

1.040

[1.030]

(4) za temu Saobraćaj, po km2

1.040

[1.030]

(5) za temu Hidrografija, po km2

800

[790]

(6) za temu Zemljišni pokrivač, po km2

620

[610]

(7) za temu Geografska i druga imena i oznake, po km2

430

[420]

6) za osnovni topografski model za razmeru 1:20.000 (vektorski oblik):

(1) za sve teme, po km2

760

[750]

(2) za temu Reljef, po km2

130

[130]

(3) za temu Objekti, po km2

160

[160]

(4) za temu Saobraćaj, po km2

160

[160]

(5) za temu Hidrografija, po km2

130

[130]

(6) za temu Zemljišni pokrivač, po km2

100

[100]

(7) za temu Geografska i druga imena i oznake, po km2

70

[70]

Tarifni broj 215e

Za izdavanje zidnih geografskih i tematskih karata, i to:

1) svet, geografska karta (198 x 134 cm)

4.240

[4.190]

2) svet, političko-geografska karta (138 x 99 cm)

3.190

[3.150]

3) istočna polulopta, geografska karta (99 x 142 cm)

3.190

[3.150]

4) zapadna polulopta, geografska karta (99 x 143 cm)

3.190

[3.150]

5) Evropa, geografska karta (158 x 136 cm)

3.710

[3.670]

6) Sredozemlje, geografska karta (132 x 88,5 cm)

2.340

[2.310]

7) Azija, geografska karta (141 x 136 cm)

4.240

[4.190]

8) Afrika, geografska karta (134,5 x 139 cm)

4.240

[4.190]

9) Severna Amerika, geografska karta (97,5 x 136 cm)

3.190

[3.150]

10) Južna Amerika, geografska karta (94 x 135 cm)

3.190

[3.150]

11) Australija i Okeanija, geografska karta (162 x 137 cm)

3.710

[3.670]

12) Balkansko poluostrvo, geografska karta (98 x 118 cm)

2.340

[2.310]

13) Srbija, geografska karta (128 x 174 cm)

3.710

[3.670]

14) Crna Gora, geografska karta (97,5 x 138,5 cm)

3.190

[3.150]

15) Vojvodina, geografska karta (121 x 99 cm)

3.190

[3.150]

16) Beograd, zidni plan (152 x 207 cm)

6.370

[6.290]

17) Beograd, fotokarta (186 x 198 cm)

8.490

[8.390]

18) Bosna i Hercegovina, geografska karta (106 x 99 cm)

2.650

[2.620]

19) administrativna karta Srbije (116 x 168 cm)

4.240

[4.190]

20) tematske karte - Geomagnetska karta SR Jugoslavije u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.240

[4.190]

21) tematske karte - Geomagnetska karta Srbije za određenu epohu u formatu do A3 za određenu epohu (posle 1960. godine)

4.240

[4.190]

Za izdavanje zidnih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

2.650

[2.620]

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

2.650

[2.620]

3) Srbija 1282-1321. godine

2.650

[2.620]

4) Srpske države polovinom XIV veka

2.650

[2.620]

5) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

2.650

[2.620]

6) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

2.650

[2.620]

7) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

2.650

[2.620]

8) Srpska despotovina i Kraljevina Bosna polovinom XV veka

2.650

[2.620]

9) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

2.650

[2.620]

10) Evropa polovinom XIV veka

2.650

[2.620]

11) Evropa u drugoj polovini XV veka

2.650

[2.620]

12) Vojna krajina krajem XVIII veka

2.650

[2.620]

13) Evropska Turska u XVI i XVII veku

2.650

[2.620]

14) Srbija 1804-1833. godine

2.650

[2.620]

15) Srbija 1876-1885. godine

2.650

[2.620]

16) Srbija u Balkanskim ratovima 1912-1913. godine

2.650

[2.620]

17) Privreda Srbije do 1912. godine

2.650

[2.620]

18) Crna Gora 1913. godine

2.650

[2.620]

19) Osmansko carstvo u XIX i početkom XX veka

2.650

[2.620]

20) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

2.650

[2.620]

21) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

2.650

[2.620]

22) Habzburška monarhija u XIX veku

2.650

[2.620]

23) Venecija od XV-XVIII veka

2.650

[2.620]

24) Evropa od XVI-XVIII veka

2.650

[2.620]

25) Evropa u XIX veku

2.650

[2.620]

26) Rimsko carstvo u doba cara Trajana

2.650

[2.620]

27) Rimsko carstvo u IV veku posle Hrista

2.650

[2.620]

28) Helenski svet na početku Peloponeskog rata

2.650

[2.620]

29) Osvajanja Aleksandra Makedonskog i zemlje istoka

2.650

[2.620]

30) Prvi svetski rat

2.650

[2.620]

31) Drugi svetski rat

2.650

[2.620]

32) Velika geografska otkrića

2.650

[2.620]

Za izdavanje savijenih geografskih karata, i to:

1) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B1 format

200

[200]

2) Svet, fizičko-geografska i politička karta (sa lajsnama)

260

[260]

3) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom

200

[200]

4) Svet, fizičko-geografska karta sa podvodnim reljefom (sa lajsnama)

260

[260]

5) Svet, fizičko-geografska i politička karta - B2 format

90

[90]

6) Evropa, političko-geografska karta

200

[200]

7) Azija, političko-geografska karta

200

[200]

8) Severna Amerika, političko-geografska karta

200

[200]

9) Južna Amerika, političko-geografska karta

200

[200]

10) Srbija, fizičko-geografska karta; Tema: Minerali

200

[200]

11) AP Kosovo i Metohija, atlasna karta

90

[90]

12) Centralna Srbija, fizičko-geografska karta

90

[90]

13) Zapadna Srbija, fizičko-geografska karta

90

[90]

14) Srbija, fizičko-geografska karta - B2 format

40

[40]

15) Srbija, fizičko-geografska karta na engleskom jeziku - B2 format

40

[40]

16) Srbija, fizičko-geografska karta u listu - B2 format

40

[40]

Za izdavanje savijenih istorijskih karata, i to:

1) Srpske zemlje od IX do XII veka

90

[90]

2) Srpske zemlje u drugoj polovini XII i prvoj polovini XIII veka

90

[90]

3) Srpske države i oblasti 1356-1371. godine

90

[90]

4) Srpske države i oblasti 1373-1395. godine

90

[90]

5) Srpska despotovina i kraljevina Bosna u prvoj četvrtini XV veka

90

[90]

6) Srpska despotovina i kraljevina Bosna polovinom XV veka

90

[90]

7) Crna Gora od XVIII veka do 1913. godine

90

[90]

8) Evropa polovinom XIV veka

90

[90]

9) Evropa u drugoj polovini XV veka

90

[90]

10) Vojna krajina krajem XVIII veka

90

[90]

11) Evropska Turska u XVI i XVII veku

90

[90]

12) Srbija 1804-1833. godine

90

[90]

13) Srbija 1878-1913. godine

90

[90]

14) Tursko carstvo u XIX i početkom XX veka

90

[90]

15) Osmansko carstvo od XVI do XVIII veka

90

[90]

16) Habzburška monarhija od XVI do XVIII veka

90

[90]

17) Habzburška monarhija u XIX veku

90

[90]

 

NAPOMENA:

U stavu 1. tač. 20) i 21) ovog tarifnog broja pod pojmom epoha podrazumeva se godina koja se završava cifrom 0 ili 5.

Visina taksi iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja odnosi se na karte izrađene na tajveku, foto papiru ili ciradnom platnu. Ako se zahteva karta izrađena na kanvasu, iznos takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja uvećava se za 40%.

Tarifni broj 215ž

Za izdavanje turističkih karata i autokarata, i to:

1) Srbija i Crna Gora, auto-karta (68 x 48 cm)

90

[90]

2) Srbija i Crna Gora, auto-karta u svesci

200

[200]

3) Evropa, auto-karta

200

[200]

4) Kopaonik, planinarsko-turistička karta

200

[200]

5) Crnogorsko primorje, turistička karta

90

[90]

6) Srbija, auto-karta

200

[200]

7) Beograd, turističko područje

200

[200]

8) Fruška gora, turistička karta

200

[200]

9) Fruška gora, turistička karta (sa lajsnama)

260

[260]

10) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada

200

[200]

11) Vojvodina, turistička karta sa planom Novog Sada (sa lajsnama)

260

[260]

12) Zlatibor, turistička karta i plan

200

[200]

13) Zlatibor, turistička karta i plan (sa lajsnama)

260

[260]

14) Balkan, auto-karta

200

[200]

15) Bjelasica i Komovi, planinarsko-turistička karta

200

[200]

16) Sremski Karlovci, plan grada

90

[90]

17) Tara, planinarsko-turistička karta

200

[200]

18) Tara, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

[260]

19) Durmitor i kanjon Tare, planinarsko-turistička karta

200

[200]

20) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta

200

[200]

21) Divčibare, planinarsko-turistička ortofoto karta (sa lajsnama)

260

[260]

22) Rajac, planinarsko-turistička karta

200

[200]

23) Stara planina, planinarsko-turistička karta

200

[200]

24) Stara planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

[260]

25) Srbija, manastiri i crkve

200

[200]

26) Srbija, manastiri i crkve (sa lajsnama)

260

[260]

27) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

200

[200]

28) Golija, planinarsko-turistička karta

200

[200]

29) Vlasina, planinarsko-turistička karta

200

[200]

30) Stari Begej i Carska bara, karta specijalnog rezervata prirode

200

[200]

31) Beograd, turistička karta područja

200

[200]

32) Beograd, turistička karta područja (sa lajsnama)

260

[260]

33) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta

200

[200]

34) Radan i okolne planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

[260]

35) Suva planina, planinarsko-turistička karta

200

[200]

36) Suva planina, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

[260]

37) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta

200

[200]

38) Valjevske planine, planinarsko-turistička karta (sa lajsnama)

260

[260]

39) Centralna Srbija, turistička karta

200

[200]

40) Dunavom kroz Srbiju, turistička karta

200

[200]

41) Srbija, auto-karta (68 x 48 cm)

90

[90]

Za izdavanje planova gradova, i to:

1) Beograd, plan grada

200

[200]

2) Beograd, plan grada (sa lajsnama)

260

[260]

3) Beograd, foto karta

200

[200]

4) Beograd, foto karta (sa lajsnama)

260

[260]

5) Beograd, plan grada (68 x 48 cm)

90

[90]

Za izdavanje CD-ova i DVD-ova, i to:

1) Manastiri i crkve Srbije i Crne Gore

430

[420]

2) Beoinfo - Elektronski plan i vodič Beograda, verzija 4.0

430

[420]

3) Atlas sveta

430

[420]

4) Katalog planova i karata Beograda

430

[420]

5) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na srpskom jeziku

640

[630]

6) Manastiri i crkve Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na DVD-u i karta, na engleskom jeziku

640

[630]

7) DVD - Virtuelni atlas

640

[630]

8) Ortofoto planovi gradova Srbije

430

[420]

9) Manastiri i crkve Srbije na CD-u, srpski i engleski jezik

430

[420]

10) Srbija, planinarske karte na CD-u

430

[420]

Za izdavanje atlasa, i to:

1) Geografski atlas za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole:

(1) do 50 primeraka, po primerku

430

[420]

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

400

[400]

(3) preko 100 primeraka, po primerku

380

[380]

2) Istorijski atlas:

(1) do 50 primeraka, po primerku

480

[470]

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

450

[440]

(3) preko 100 primeraka, po primerku

430

[420]

Za izdavanje vežbanki, i to:

1) Srbija:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

[80]

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

[80]

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

[70]

2) Evropa:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

[80]

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

[80]

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

[70]

3) Vanevropski kontinenti:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

[80]

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

[80]

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

[70]

4) Svet:

(1) do 50 primeraka, po primerku

80

[80]

(2) od 51 do 100 primeraka, po primerku

80

[80]

(3) preko 100 primeraka, po primerku

70

[70]

Za izdavanje knjiga, i to:

1) Geodetski premer

1.590

[1.570]

2) Fizička geodezija

950

[940]

3) 20 godina Republičkog geodetskog zavoda

430

[420]

4) Monografija "Geodetska delatnost u Srbiji 1837-2012."

3.190

[3.150]

Tarifni broj 215z

Za ustupanje autorskog prava, i to:

1) za kartografsku publikaciju formata B2

53.070

[52.440]

2) za kartografsku publikaciju formata B1

79.600

[78.660]

3) za kartografsku publikaciju formata 2B1

148.590

[146.830]

4) za kartografsku publikaciju formata 4B1

254.720

[251.700]

5) za kartografsku publikaciju formata 6B1

339.640

[335.610]

Za izdavanje saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija, i to:

1) za kartografske publikacije izrađene u formi atlasa (geografski, istorijski atlas i dr.), po publikaciji

42.450

[41.950]

2) za vežbanke (neme karte), po publikaciji

13.790

[13.630]

3) za zidne neme karte formata B1 i 2B1 sa jednom temom, po publikaciji

1.490

[1.470]

4) za zidne geografske i istorijske karte formata B1, po publikaciji

4.240

[4.190]

5) za zidne geografske i istorijske karte formata 2B1, po publikaciji

6.900

[6.820]

6) za zidne geografske i istorijske karte formata 4B1, po publikaciji

13.790

[13.630]

7) za zidne geografske i istorijske karte formata 6B1, po publikaciji

21.220

[20.970]

8) za ortofoto planove gradova, u digitalnom i analognom obliku, po publikaciji

13.790

[13.630]

9) za savijene geografske i istorijske karte formata manjeg od B1, po publikaciji

4.240

[4.190]

10) za savijene geografske i istorijske karte formata od B1 do 2B1

6.900

[6.820]

11) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata manjeg od B1, po publikaciji

4.240

[4.190]

12) za turističke, auto-karte i druge tematske karte i planovi gradova formata od B1 do 2B1, po publikaciji

6.900

[6.820]

13) za publikacije sa kartografskim sadržajem, po publikaciji

6.900

[6.820]

14) za globuse Ø25 i manjeg prečnika, po publikaciji

4.240

[4.190]

15) za globuse Ø30, po publikaciji

5.300

[5.240]

16) za globuse Ø40 i većeg prečnika, po publikaciji

6.900

[6.820]

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi se na ustupanje autorskog prava na kartografskoj publikaciji na period od godinu dana.

Ako se zahteva ustupanje autorskog prava na period duži od godinu dana, za svaku narednu godinu plaća se taksa u iznosu od 10% od takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Za kartografsku publikaciju ili veći broj kartografskih publikacija - karata obuhvaćenih jednim zahtevom čiji ukupni format nije utvrđen ovim tarifnim brojem, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se srazmerno najbliže utvrđenom grafičkom formatu kartografske publikacije.

Saglasnost iz stava 2. ovog tarifnog broja se izdaje za jedan tiraž. Za reprint izdanje bez izmena, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 30% od propisane takse. Za reprint izdanje sa izmenama, taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu od 50% od propisane takse.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se za sve navedene publikacije, bez obzira da li su izrađene na ravnoj ili reljefnoj podlozi i bez obzira na medij predstavljanja.

Tarifni broj 215i

Za pristup podacima katastra nepokretnosti putem interneta - uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti (pretplatnički servis), po upitu

110

[110]

Za pristup podacima putem WMS servisa, i to:

1) za prostorne podatke katastra nepokretnosti (digitalni katastarski plan) - mesec dana pristupa

10.620

[10.490]

2) za prostorne podatke adresnog registra - mesec dana pristupa

10.620

[10.490]

3) za digitalni ortofoto - mesec dana pristupa

15.920

[15.730]

4) za registar prostornih jedinica (granice svih prostornih jedinica) - mesec dana pristupa:

(1) za Republiku

10.620

[10.490]

(2) za autonomnu pokrajinu

5.300

[5.240]

(3) za upravni okrug

3.190

[3.150]

(4) za opštinu

1.590

[1.570]

Za pristup podacima putem WEB servisa, za alfanumeričke podatke katastra nepokretnosti (katastarski operat) - mesec dana pristupa, po pretplati i opštini (gradskoj opštini)

10.120

[10.000]

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u podatke katastra nepokretnosti o parceli, o objektu, o posebnom delu objekta, o imaocu prava (ime i prezime/naziv, mesto stanovanja/sedište), o vrsti prava, obliku svojine, obimu prava i udelu, o postojanju tereta (vrsta tereta i datum upisa tereta) i o postojanju zabeležbe (datum, broj predmeta i opis).

Taksa iz stava 2. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se po km2

40

[40]

Taksa iz stava 2. tačka 2) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih 1.000 kućnih brojeva

40

[40]

Taksa iz stava 2. tačka 3) ovog tarifnog broja uvećava se za svakih 10 km2

20

[20]

Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja uvećava se po opštini (gradskoj opštini)

100

[100]

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od šest meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 10%.

Ako se pristup podacima iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja ugovara za period od 12 meseci, ukupan iznos takse umanjuje se za 20%.

Tarifni broj 215j

Za izdavanje podataka arhiva - kopija planova karata, i to:

1) za kopiju katastarskog plana arhivskog originala i ostalih geodetskih planova:

(1) za ceo plan, po dm2

640

[630]

(2) za format A4

1.060

[1.050]

(3) za format A3

2.130

[2.100]

2) za kopiju ostalih karata (agrarne, pedološke, pregledne karte atara, hidrogeološke, hidrološke, tematske):

(1) za razmeru 1:20.000 i 1:25.000, po listu karte

1.800

[1.780]

(2) za razmere sitnije od 1:25.000 do razmere krupnije od 1:400.000, po listu karte

3.710

[3.670]

(3) razmere od 1:400.000 do 1:1.000.000, po listu karte

4.780

[4.720]

Za izdavanje dokumenata, i to:

1) za štampanje dokumenata iz arhive do formata A4:

(1) za prva tri lista

210

[210]

(2) za svaki sledeći list

50

[50]

2) za štampanje dokumenata iz arhive od formata većeg od A4 do formata manjeg od A2:

(1) za prva tri lista

430

[420]

(2) za svaki sledeći list

110

[110]

3) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A2 do formata manjeg od A0, po listu

740

[730]

4) za štampanje dokumenata iz arhive od formata A0 i većeg, po listu

1.280

[1.260]

Za skeniranje i georeferenciranje, i to:

1) za skeniranje dokumentacije u rezoluciji 300 dpi, formatu TIFF G4 i JPEG, pun kolor (RGB):

(1) do formata manjeg od A4, po listu plana/karte

60

[60]

(2) od formata A4 do formata manjeg od A3, po listu plana/karte

110

[110]

(3) od formata A3 do formata manjeg od A2, po listu plana/karte

210

[210]

(4) od formata A2 do formata manjeg od A1, po listu plana/karte

430

[420]

(5) od formata A1 do formata manjeg od A0, po listu plana/karte

1.330

[1.310]

(6) od formata A0 do formata 1.600 x 1.000 mm, po listu plana/karte

2.550

[2.520]

2) za georeferenciranje geodetskih planova ili karata, po listu plana/karte

740

[730]

3) za pripremu rasterskih podloga, isecanje prema traženom obuhvatu, po listu plana ili karte, po listu plana/karte

370

[370]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja uvećava se za:

1) isporuku u komprimovanom DjVu formatu za 10% propisane takse;

 

 

2) uvećanje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse;

3) skeniranje ukoričene dokumentacije za 30% propisane takse;

4) unos atributa rasterskih fajlova (metapodataka) u rastersku bazu podataka za 100% propisane takse.

Taksa iz stava 3. tačka 1) ovog tarifnog broja umanjuje se za:

1) skeniranje u "grejskelu" (Grayscale) ili 8-bitnom koloru za 50% propisane takse;

2) skeniranje crno-belo (B&W) za 70% propisane takse;

3) umanjenje rezolucije skeniranja za svakih 100 dpi za 30% propisane takse.

Ako obveznik takse iz stava 3. ovog tarifnog broja, po jednom zahtevu skenira više od 50 dokumenata, odnosno georeferencira ili transformiše više od 50 planova i karata, ukupna taksa za skeniranje, georeferenciranje ili transformaciju umanjuje se, i to:

1) od 50 do 100 komada za 20% propisane takse;

2) od 100 do 1.000 komada za 30% propisane takse;

3) preko 1.000 komada za 50% propisane takse.

Tarifni broj 215k

Za izveštaj iz registra cena nepokretnosti o ostvarenim kupoprodajama nepokretnosti na jednom području

630

[620]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za uvid u određene podatke registra cena nepokretnosti, i to: o vrsti i podvrsti prometovane nepokretnosti, o površini prometovane nepokretnosti, o datumu prometa nepokretnosti i o valuti i iznosu cene.

Taksu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju javni beležnici za uvid u podatke iz registra cena nepokretnosti.

Tarifni broj 215l

Za posebne radove u postupku katastarskog i komasacionog premera, i to:

1) za komasacionu procenu zemljišta, po satu

1.980

[1.960]

2) za katastarsko klasiranje zemljišta, po satu

1.570

[1.550]

3) za bonitiranje zemljišta, po satu

1.460

[1.440]

4) za laboratorijsko ispitivanje zemljišta, i to:

(1) za ispitivanje pH uzorka u H2O i KCl, po uzorku

310

[310]

(2) za ispitivanje higroskopske vlage, po uzorku

110

[110]

(3) za mehaničku analizu pirofosfatnom "E" metodom, po uzorku

1.060

[1.050]

(4) za kvantitativno određivanje CaCO3, po uzorku

210

[210]

(5) za kvalitativno određivanje CaCO3, po uzorku

50

[50]

(6) za ispitivanje hidrolitičke kiselosti "Y1", po uzorku

310

[310]

(7) za ispitivanje sume baza po Kapenu "S", po uzorku

310

[310]

(8) za ispitivanje humusa po Kocmanu, po uzorku

310

[310]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1)-4) ovog tarifnog broja plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tarifni broj 215lj

Za izdavanje licenci i legitimacija, i to:

1) za licencu za rad geodetske organizacije

8.490

[8.390]

2) za izmenu licence za rad geodetske organizacije

3.190

[3.150]

3) za geodetsku licencu i pečat

10.620

[10.490]

4) za legitimaciju za zaposlenog u geodetskoj organizaciji

1.380

[1.360]

Tarifni broj 215m

Za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda, i to:

1) za projektovanje, po satu

2.060

[2.040]

2) za tehničku kontrolu projekta, po satu

2.060

[2.040]

3) za stručni nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra (katastarski premer, komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, topografski premer, gravimetrijski premer), po satu

2.030

[2.010]

4) za pregled i prijem geodetskih radova u oblasti premera i katastra:

(1) za katastarski premer, po hektaru

480

[470]

(2) za komasacioni premer i uređenje zemljišne teritorije komasacijom, po hektaru

310

[310]

(3) za topografski premer, po hektaru

410

[410]

5) za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra, po satu

3.130

[3.090]

6) za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije, po satu

3.660

[3.620]

7) za konsultantske usluge, po satu

1.380

[1.360]

8) za izradu programa geofizičkih radova (oblast geomagnetizam, elektromagnetizam i aeronomija), po satu

1.380

[1.360]

9) za tehničku kontrolu programa geofizičkih radova, po satu

2.060

[2.040]

10) za pregled i nadzor programa geofizičkih radova, po satu

2.060

[2.040]

11) za pregled i nadzor radova u oblasti državnog geomagnetskog premera, po satu

2.060

[2.040]

12) za ostale poslove koji se obavljaju na terenu, po satu

880

[870]

13) za ostale poslove koji se obavljaju u kancelariji, po satu

350

[350]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tačke 3) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Taksa iz ovog tarifnog broja, osim za radnje iz tačke 4), plaća se posle izdavanja spisa, odnosno vršenja radnje.

Tarifni broj 215n

Za geofizička merenja i ispitivanja, i to:

1) za geofizička merenja (geomagnetska, geoelektromagnetska i aeronomska merenja), po danu

53.070

[52.440]

2) za dnevne opservatorijske geomagnetske, geoelektrične i jonosferske varijacije

26.530

[26.220]

3) za elektromagnetska terenska ispitivanja, po danu

53.070

[52.440]

4) za paleomagnetska ispitivanja, i to:

(1) za paleomagnetska terenska ispitivanja, po danu

37.140

[36.700]

(2) za paleomagnetska laboratorijska ispitivanja, po uzorku

15.920

[15.730]

5) za seizmomagnetska ispitivanja, po danu

53.070

[52.440]

6) za baždarenje instrumenata i uređaja za geomagnetska i geoelektromagnetska merenja, po danu

53.070

[52.440]

7) za geomagnetska merenja na aerodromima, po danu

53.070

[52.440]

 

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tač. 1), 3), 4) i 5) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 100% za radnju izvršenu u postupku veštačenja.

Tar. br. 216-218.

(Prestali da važe)

XXVIII. SPISI I RADNJE U VEZI SA MATIČNIM KNJIGAMA

Tarifni broj 219.

Za rešenje po zahtevu za naknadni upis činjenice smrti u matičnu knjigu

470

[460]

Za rešenje po zahtevu za promenu ličnog imena

470

[460]

Za rešenje po zahtevu za zaključenje braka preko punomoćnika

470

[460]

NAPOMENA:

 

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Tarifni broj 220.

Za uverenje iz matičnih knjiga, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

470

[460]

Za uverenje iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju

840

[830]

NAPOMENA:

 

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

Tarifni broj 221.

Za izvode iz matičnih knjiga, i to:

 

 

1) na domaćem obrascu

120

[120]

2) namenjenih inostranstvu

410

[410]

NAPOMENA:

 

 

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

 

 

XXIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROIZVODNJE, OBRADE I PROMETA DUVANA

Tarifni broj 222.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:

 

 

1) obavljanje proizvodnje i obrade duvana

2.700

[2.670]

2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda

808.030

[799.240]

3) obavljanje uvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

80.800

[79.920]

4) obavljanje izvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

2.700

[2.670]

5) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima

80.800

[79.920]

6) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu

270

[270]

Tarifni broj 223.

Za upis u svaki od registara koji se vodi kod Uprave za duvan

2.700

[2.670]

Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja

810

[800]

Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara

810

[800]

Za overenu kopiju izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda

2.700

[2.670]

Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima

270

[270]

Za duplikat rešenja Uprave za duvan

270

[270]

XXIXA SPISI I RADNJE U OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

Tarifni broj 223a

Za davanje pregleda podataka o izvršenoj fizičkoj, odnosno finansijskoj realizaciji po pojedinim vrstama spoljnotrgovinskih poslova po kalendarskoj godini

3.770

[3.730]

Tarifni broj 223b

(Brisan)

Tarifni broj 223v

Za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova

1.250

[1.240]

Za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova

15.150

[14.990]

Za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova

630

[620]

Za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova

10.090

[9.980]

Za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova

1.250

[1.240]

Za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra

1.250

[1.240]

Za izdavanje kopije i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Poreska uprava

1.250

[1.240]

XXX. OSTALI SPISI I RADNJE

Tarifni broj 224.

(Brisan)

Tarifni broj 225.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na uvoz medicinske i druge opreme za oslobađanje od plaćanja carine

9.430

[9.330]

Tarifni broj 226.

Za dozvolu za osnivanje berze

13.470

[13.320]

Za dozvolu za rad robne berze i mešovite berze koje izdaje republički organ nadležan za osnivanje robne berze

16.150

[15.970]

Tarifni broj 227.

Za tehnički pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica koja po postojećim propisima podležu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po svakom celom ili započetom radnom času svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje, po

810

[800]

Tarifni broj 228.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje sportskih delatnosti

6.560

[6.490]

Za rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja

6.560

[6.490]

Tarifni broj 228a

Za polaganje stručnog sportskog ispita

7.590

[7.500]

Za ponovno polaganje stručnog sportskog ispita, po predmetu

2.530

[2.500]

 

ODELJAK B - KONZULARNE TAKSE

Iznos takse
u devizama

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

 

EUR

 

15

AUD

 

25

CAD

 

24

DKK

 

112

JPY

 

2.426

NOK

 

120

SEK

 

140

CHF

 

24

GBP

 

12

USD

 

23

Za svaki sledeći podnesak po istom zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja, po kome se ne donosi posebno rešenje

 

 

EUR

 

6

AUD

 

10

CAD

 

9

DKK

 

45

JPY

 

970

NOK

 

48

SEK

 

56

CHF

 

10

GBP

 

5

USD

 

9

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:

 

 

1) zahtev koji se odnosi na regulisanje vojne obaveze;

 

 

2) zahtev za izdavanje vize;

 

 

3) zahtev za sastavljanje ugovora;

 

 

4) zahtev za sastavljanje punomoćja;

 

 

5) zahtev za sačinjavanje, odnosno za overu prevoda.

 

 

Tarifni broj 2.

Za dostavljanje prijave, odnosno obaveštenja, odnosno drugog pismenog podneska obveznika organima u Republici Srbiji, odnosno za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika DKP, odnosno za dostavljanje upravnih akata organa Republike Srbije obveznicima, odnosno rešenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima, plaća se taksa, i to:

 

 

- u evropskim zemljama:

 

 

EUR

 

11

AUD

 

18

CAD

 

17

DKK

 

82

JPY

 

1.779

NOK

 

88

SEK

 

103

CHF

 

18

GBP

 

9

USD

 

17

- vanevropskim zemljama:

 

 

EUR

 

19

AUD

 

32

CAD

 

30

DKK

 

142

JPY

 

3.073

NOK

 

152

SEK

 

178

CHF

 

31

GBP

 

15

USD

 

30

NAPOMENA:

 

 

Ako DKP, na zahtev stranke, dostavljanje vrši posebnim putem, pored takse, obveznik plaća i troškove takve vrste dostavljanja.

 

 

Za dostavljanje pismena stranih organa (dostavnice, zamolnice, ekstradicija, deportacija, readmisija i dr.) ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti.

 

 

Tarifni broj 3.

Za uverenje, odnosno za potvrdu (osim za potvrdu službenog lica da je primilo

 

 

podnesak), odnosno za rešenje koje izdaje DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

 

 

EUR

 

15

AUD

 

25

CAD

 

24

DKK

 

112

JPY

 

2.426

NOK

 

120

SEK

 

140

CHF

 

24

GBP

 

12

USD

 

23

Za potvrdu koja se izdaje za svrhu regulisanja carinskih obaveza prilikom povratka lica iz inostranstva radi stalnog boravka u Republici Srbiji, odnosno prilikom uvoza nasleđenih stvari iz inostranstva

 

 

EUR

 

105

AUD

 

175

CAD

 

166

DKK

 

783

JPY

 

16.982

NOK

 

838

SEK

 

983

CHF

 

170

GBP

 

83

USD

 

163

Tarifni broj 4.

Za žalbu protiv rešenja

 

 

EUR

 

15

AUD

 

25

CAD

 

24

DKK

 

112

JPY

 

2.426

NOK

 

120

SEK

 

140

CHF

 

24

GBP

 

12

USD

 

23

NAPOMENA:

 

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za žalbu na akt u vezi sa regulisanjem vojne obaveze.

 

 

Tarifni broj 5.

Za svaku radnju koja se preduzima van prostorija DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, naplaćuje se po satu

 

 

EUR

 

15

AUD

 

25

CAD

 

24

DKK

 

112

JPY

 

2.426

NOK

 

120

SEK

 

140

CHF

 

24

GBP

 

12

USD

 

23

NAPOMENA:

 

 

U smislu ovog tarifnog broja, satom se smatra svaki ceo i svaki započeti sat.

 

 

Tarifni broj 6.

Za overu potpisa fizičkog lica na ispravi, osim ugovora o prometu nepokretnosti, i to:

 

 

1) na prvom primerku isprave

 

 

EUR

 

23

AUD

 

38

CAD

 

36

DKK

 

172

JPY

 

3.800

NOK

 

184

SEK

 

215

CHF

 

37

GBP

 

18

USD

 

36

2) na drugom primerku isprave

 

 

EUR

 

19

AUD

 

32

CAD

 

30

DKK

 

142

JPY

 

3.073

NOK

 

152

SEK

 

178

CHF

 

31

GBP

 

15

USD

 

30

3) na trećem i svakom narednom primerku isprave, po

 

 

EUR

 

11

AUD

 

18

CAD

 

17

DKK

 

82

JPY

 

1.779

NOK

 

88

SEK

 

103

CHF

 

18

GBP

 

9

USD

 

17

Za overu potpisa na zahtev za:

 

 

1) prestanak državljanstva Republike Srbije

 

 

EUR

 

142

AUD

 

237

CAD

 

224

DKK

 

1.060

JPY

 

22.966

NOK

 

1.133

SEK

 

1.329

CHF

 

229

GBP

 

112

USD

 

221

2) prijem u državljanstvo Republike Srbije

 

 

EUR

 

23

AUD

 

38

CAD

 

36

DKK

 

172

JPY

 

3.800

NOK

 

184

SEK

 

215

CHF

 

37

GBP

 

18

USD

 

36

Za overu fotokopije dokumenta, i to:

 

 

1) prve strane

 

 

EUR

 

11

AUD

 

18

CAD

 

17

DKK

 

82

JPY

 

1.779

NOK

 

88

SEK

 

103

CHF

 

18

GBP

 

9

USD

 

17

2) svake naredne strane, po

 

 

EUR

 

8

AUD

 

13

CAD

 

13

DKK

 

60

JPY

 

1.294

NOK

 

64

SEK

 

75

CHF

 

13

GBP

 

6

USD

 

12

Za nadoveru službenog potpisa i pečata na ispravi

 

 

EUR

 

23

AUD

 

38

CAD

 

36

DKK

 

172

JPY

 

3.800

NOK

 

184

SEK

 

215

CHF

 

37

GBP

 

18

USD

 

36

Tarifni broj 7.

(Brisan)

Tarifni broj 8.

(Prestao da važi)

Tarifni broj 9.

Za putne isprave, odnosno za vize državljanima Republike Srbije, i to za:

 

 

1) izdavanje putnog lista

 

 

EUR

 

20

AUD

 

33

CAD

 

32

DKK

 

149

JPY

 

3.235

NOK

 

160

SEK

 

187

CHF

 

32

GBP

 

16

USD

 

31

2) (brisana)

 

 

Za putne isprave, odnosno za vize stranim državljanima, i to za:

 

 

1) izdavanje putnog lista za strance

 

 

EUR

 

20

AUD

 

33

CAD

 

32

DKK

 

149

JPY

 

3.235

NOK

 

160

SEK