Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.07.2021.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE

("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 71/2021)

PRIMER

1. Planiranje, uređenje i korišćenje prostora, prirodnih resursa, zaštićenih područja i ekološke mreže

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 8

Planiranje, uređenje i korišćenje prostora, prirodnih resursa, zaštićenih područja i ekološke mreže sprovodi se na osnovu prostornih i urbanističkih planova, planske i projektne dokumentacije, osnova, planova i programa upravljanja i korišćenja prirodnih resursa i dobara u rudarstvu, energetici, saobraćaju, vodoprivredi, poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu, turizmu i drugim delatnostima od uticaja na prirodu, u skladu sa merama i uslovima zaštite prirode.

Osnove, planovi i programi iz stava 1. ovog člana koji obuhvataju zaštićeno područje, a koje nije deo ekološke mreže donose se uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine, odnosno za područja ekološke mreže, nakon sprovedenog postupka ocene prihvatljivosti u skladu sa odredbama ovog zakona.

[Osnove, planovi i programi iz stava 1. ovog člana koji obuhvataju zaštićeno područje ili čije sprovođenje može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost ekološki značajnog područja, donose se uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine.]

Osnove, planovi i programi iz stava 1. ovog člana moraju biti usaglašeni sa aktom o proglašenju zaštićenog područja, planom upravljanja zaštićenim područjem i smernicama za upravljanje ekološki značajnim područjima.

Korišćenje prostora, prirodnih resursa i zaštićenih područja dozvoljeno je na način predviđen ovim i drugim zakonima.

Nosilac projekta, odnosno pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje koristi prirodne resurse, obavlja građevinske i druge radove, aktivnosti i intervencije u prirodi dužno je da postupa u skladu sa merama zaštite prirode utvrđenim u planovima, osnovama i programima i u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom, na način da se izbegnu ili na najmanju meru svedu ugrožavanje i oštećenje prirode.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice iz stava 5. ovog člana [iz stava 3. ovog člana] dužno je da po prestanku radova i aktivnosti izvrši sanaciju, odnosno rekultivaciju u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Uslovi zaštite prirode

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 9

U postupku izrade planova, osnova, programa, projekata, radova i aktivnosti iz člana 8. ovog zakona (u daljem tekstu: planovi ili projekti) pribavlja se akt o uslovima zaštite prirode.

Akt o uslovima zaštite prirode pribavlja se za sve hidroelektrane, bez obzira na tip hidroelektrane i njenu instalisanu snagu i da li se njena lokacija nalazi u ili van zaštićenog područja.

Akt o uslovima zaštite prirode sadrži naročito:

1) stručnu osnovu;

2) procenu da li se planirani radovi i aktivnosti mogu realizovati sa stanovišta ciljeva zaštite prirode i donetih propisa i dokumenata;

3) pravni i stručni osnov za utvrđene uslove i mere, odnosno zabrane i ograničenja.

Stručna osnova sadrži naročito:

1) podatke o prirodnim vrednostima, posebno biljnog i životinjskog sveta, objekata geonasleđa i predela u granicama prostornog obuhvata dokumenta iz stava 1. ovog člana i prostornom okruženju;

2) podatke o zaštićenim prirodnim dobrima, uključujući prirodna dobra planirana za zaštitu i u postupku zaštite;

3) podatke o ekološki značajnom području;

4) podatke o ustanovljenim režimima i merama zaštite i korišćenja prirodnih vrednosti i dobara i ekološki značajnih područja;

5) uslove, odnosno zabrane i ograničenja pod kojima se planirani radovi i aktivnosti mogu realizovati, kao i potrebu ocene prihvatljivosti;

6) biološke, tehničke i tehnološke mere zaštite prirode koje treba primeniti;

7) mere ublažavanja i/ili sprečavanja značajnih uticaja na ekološki značajno područje u skladu sa uslovima prihvatljivosti dokumenata iz stava 1. ovog člana;

8) mere praćenja uticaja sprovođenja plana ili programa na ekološki značajno područje u skladu sa uslovima prihvatljivosti dokumenata iz stava 1. ovog člana;

9) kompenzacijske mere i druge mere nadoknade, uključujući i novčanu.

Stručnu osnovu izdaje nadležni zavod za zaštitu prirode (u daljem tekstu: zavod), na zahtev nadležnog organa za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode, u roku od 15 dana od dostavljanja tog zahteva.

Uz zahtev za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode, nosilac izrade planova i projekata, odnosno nosilac aktivnosti prilaže:

1) podatke o vrsti i nosiocu izrade dokumenta iz stava 1. ovog člana i investitoru;

2) podatke o lokaciji i prostornom obuhvatu sa odgovarajućim kartografskim i grafičkim prilozima, a za projekte i sa kopijom katastarskog plana;

3) kratak opis ciljeva zbog kojih se dokument izrađuje, nameravanih aktivnosti na njegovoj realizaciji i glavnih očekivanih rezultata, a za projekat idejno rešenje;

4) dokaz o uplati takse za izdavanje stručne osnove.

Akt o uslovima zaštite prirode izdaje se rešenjem.

Akt o uslovima zaštite prirode, za nacionalne parkove i zaštićena područja I i II kategorije koje proglašava Vlada, izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), po prethodno pribavljenoj stručnoj osnovi nadležnog zavoda.

Akt o uslovima zaštite prirode za zaštićeno područje koje proglašava nadležni organ autonomne pokrajine, izdaje nadležni organ autonomne pokrajine po prethodno pribavljenoj stručnoj osnovi nadležnog zavoda.

Izuzetno u postupku izrade planova ili projekata na područjima koja nisu obuhvaćena st. 8. i 9. ovog člana akt o uslovima zaštite prirode izdaje nadležni zavod za zaštitu prirode.

Rešenje iz stava 7. ovog člana, nadležni organ dostavlja i upravljaču zaštićenog područja.

Ukoliko podnosilac zahteva u roku od dve godine od dana dostavljanja akta ne otpočne radove i aktivnosti za koje je akt o uslovima zaštite prirode izdat, dužan je da pribavi novi akt.

Za izdavanje stručne osnove plaća se taksa.

Visina takse iz stava 13. ovog člana, utvrđuje se zakonom kojim se propisuju republičke administrativne takse, odnosno odlukom kojom se utvrđuju pokrajinske administrativne takse.

Na akt o uslovima zaštite prirode koje izdaje Ministarstvo može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema tog akta.

Na akt o uslovima zaštite prirode koji izdaje nadležni organ autonomne pokrajine može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema tog akta.

Na akt o uslovima zaštite prirode koji izdaje nadležni zavod za zaštitu prirode, može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema tog akta, Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine.

Organ nadležan za donošenje, odnosno usvajanje dokumenta iz stava 1. ovog člana, pribavlja mišljenje o ispunjenosti uslova zaštite prirode iz stava 2. ovog člana, od organa koji je izdao akt o uslovima zaštite prirode.

Mišljenje iz stava 18. ovog člana može da pribavi i drugi nadležni organ ako je to propisano posebnim propisom.

Nadležni organ za izdavanje mišljenja o ispunjenosti uslova zaštite prirode je dužan da u roku 15 dana od dana podnošenja zahteva izda mišljenje, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano.

[Član 9

U postupku izrade planova, osnova, programa, projekata, radova i aktivnosti iz člana 8. ovog zakona pribavljaju se uslovi zaštite prirode koje izdaje nadležni zavod za zaštitu prirode (u daljem tekstu: zavod).

Akt o uslovima zaštite prirode sadrži naročito:

1) podatke o prirodnim vrednostima, posebno biljnog i životinjskog sveta, objekata geonasleđa i predela u granicama prostornog obuhvata dokumenta iz stava 1. ovog člana i prostornom okruženju;

2) podatke o zaštićenim prirodnim dobrima, uključujući prirodna dobra planirana za zaštitu i u postupku zaštite;

3) podatke o ekološki značajnom području;

4) podatke o ustanovljenim režimima i merama zaštite i korišćenja prirodnih vrednosti i dobara i ekološki značajnih područja;

5) procenu da li se planirani radovi i aktivnosti mogu realizovati sa stanovišta ciljeva zaštite prirode i donetih propisa i dokumenata;

6) uslove, odnosno zabrane i ograničenja pod kojima se planirani radovi i aktivnosti mogu realizovati kao i potrebu ocene prihvatljivosti;

7) biološke, tehničke i tehnološke mere zaštite prirode koje treba primeniti;

8) pravni i stručni osnov za utvrđene uslove i mere, odnosno zabrane i ograničenja;

9) kompenzacijske mere, ako postoji osnov, u skladu sa ovim zakonom.

Zavod, umesto uslova zaštite prirode, izdaje mišljenje o potrebi ocene prihvatljivosti, ako se u postupku izdavanja uslova zaštite prirode ustanovi potreba o pokretanju postupka izrade ocene prihvatljivosti.

Uz zahtev za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode prilažu se:

1) podaci o vrsti i nosiocu izrade dokumenta iz stava 1. ovog člana i investitoru;

2) podaci o lokaciji i prostornom obuhvatu sa odgovarajućim kartografskim i grafičkim prilozima, a za projekte i sa kopijom katastarskog plana;

3) kratak opis ciljeva zbog kojih se dokument izrađuje, nameravanih aktivnosti na njegovoj realizaciji i glavnih očekivanih rezultata, a za projekat idejno rešenje.

Akt o uslovima zaštite prirode zavod izdaje rešenjem.

Ukoliko podnosilac zahteva u roku od dve godine od dana dostavljanja akta ne otpočne radove i aktivnosti za koje je akt o uslovima zaštite prirode izdat, dužan je da pribavi novi akt.

Za prikupljanje i procenu informacija neophodnih za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode plaća se taksa.

Visinu i način obračuna i naplate takse iz stava 7. ovog člana, obveznike takse i oslobađanje ili umanjenje od obaveze plaćanja takse utvrđuje zavod, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Na akt o uslovima zaštite prirode može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od 15 dana, a na teritoriji autonomne pokrajine organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine.

Organ nadležan za donošenje, odnosno usvajanje dokumenta iz stava 1. ovog člana, pribavlja od zavoda mišljenje o ispunjenosti uslova zaštite prirode iz stava 2. ovog člana.]

Ocena prihvatljivosti

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 10

Ocena prihvatljivosti za ekološku mrežu (u daljem tekstu: ocena prihvatljivosti) je postupak kojim se ocenjuje moguć uticaj strategije, plana, osnove, programa, projekta, radova ili aktivnosti na ciljeve očuvanja i celovitost područja ekološke mreže.

Postupak ocene prihvatljivosti sprovodi Ministarstvo, odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine autonomne pokrajine, [odnosno organ nadležan za poslove zaštite životne sredine jedinice lokalne samouprave] za strategiju, plan, program, projekat, radove ili aktivnosti koji sam ili s drugom strategijom, planom, programom, projektom, radovima ili aktivnostima može imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja, uz prethodno pribavljene uslove zavoda.

Postupak ocene prihvatljivosti iz stava 2. ovog člana sastoji se od:

1) prethodne ocene, i

2) glavne ocene.

Postupak ocene prihvatljivosti sprovodi se u skladu sa načelom predostrožnosti, na osnovu najboljih dostupnih naučnih dokaza i metoda u okviru priprema plana ili projekta, pre stavljanja u proceduru usvajanja plana, izdavanja lokacijskih uslova, lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za sprovođenje ili izvođenje.

Za strategije, planove, osnove i programe za koje se, u skladu sa posebnim zakonom, sprovodi postupak strateške procene i za projekte, za koje se u skladu sa posebnim zakonom, sprovodi postupak procene uticaja, ocena prihvatljivosti sprovodi se u okviru tih postupaka.

U slučaju vršenja primenjenih geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i aktivnih rudarskih objekata koji su u momentu stupanja na snagu ovog zakona odobreni od strane nadležnih organa, ne razmatra se potreba sprovođenja postupka za ocenu prihvatljivosti.

Za radove i aktivnosti za koje se oceni potreba sprovođenja ocene prihvatljivosti nadležni organ taj postupak sprovodi u skladu sa ovim zakonom.

[Studija za ocenu prihvatljivosti je poseban dokument koji se prilaže uz Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, odnosno Elaborat o proceni uticaja projekta na životnu sredinu. Za ostale radove i aktivnosti iz stava 6. ovog člana ova studija se prilaže kao poseban dokument.]

Ako se na osnovu ocene prihvatljivosti utvrdi da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnosti mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja, nadležni organ odbija davanje saglasnosti.

U slučaju sumnje smatra se da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnosti, mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja.

Ako se na osnovu ocene prihvatljivosti utvrdi da planovi, osnove, programi, projekti, radovi i aktivnost mogu imati značajan negativan uticaj na ciljeve očuvanja i negativan uticaj na celovitost ekološki značajnog područja nadležni organ daje saglasnost, ako:

1) ne postoji drugo alternativno rešenje;

2) u odnosu na ekološki značajna područja u kojima se nalazi makar jedan prioritetni tip staništa i/ili prioritetna vrsta, samo ako postoje imperativni razlozi preovladavajućeg javnog interesa, koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i javne sigurnosti, na korisne efekte od primarne važnosti za životnu sredinu i ako postoje drugi preovladavajući razlozi od javnog interesa uz prethodno pribavljeno mišljenje Evropske komisije. U odnosu na sve ostale delove ekološke mreže samo ako postoje drugi imperativni razlozi od javnog interesa, uključujući interese socijalne ili ekonomske prirode, koji preovladavaju u odnosu na interes očuvanja ovih područja;

3) je kompenzacijske mere neophodne za očuvanje sveukupne koherentnosti ekološke mreže iz člana 12. ovog zakona, moguće sprovesti pre davanja odobrenja na planove, osnove, programe, projekte, radove i aktivnosti.

O postojanju preovladavajućeg javnog interesa odlučuje Vlada, na osnovu obrazloženog predloga Ministarstva, koji obavezno sadrži:

1) razloge zbog kojih je izveden zaključak da ne postoje druge povoljnije alternative za ostvarenje svrhe plana ili projekta od predloženog u skladu sa propisanim kriterijumima;

2) razloge zbog kojih je izveden zaključak da su predložene kompenzacijske mere dovoljne da obezbede koherentnost ekološke mreže i da ih je moguće sprovesti u skladu sa propisanim kriterijumima;

3) rezultate obaveštavanja i učešća javnosti.

Po prijemu odluke Vlade o utvrđivanju preovladavajućeg javnog interesa Ministarstvo donosi rešenje kojim se utvrđuju kompenzacijske mere.

Nadležni organ za sprovođenje postupka ocene prihvatljivosti može da obrazuje stručnu komisiju, odnosno ovlasti stručno lice za ocenu studije o oceni prihvatljivosti [uz prethodno pribavljeno mišljenje zavoda o ispunjenosti uslova zaštite prirode iz člana 9. ovog zakona, a u skladu sa posebnim zakonom].

Vlada bliže propisuje postupak, sadržinu, rokove, način sprovođenja ocene prihvatljivosti, uključujući listu potrebne dokumentacije o oceni prihvatljivosti u odnosu na ciljeve očuvanja i celovitost ekološki značajnog područja, način obaveštavanja javnosti, kao i postupak utvrđivanja preovladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih mera.

[Vlada bliže propisuje postupak, sadržinu, rokove, način sprovođenja ocene prihvatljivosti u odnosu na ciljeve očuvanja ekološki značajnog područja, kao i način obaveštavanja javnosti, utvrđivanja preovladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih mera.]

Ograničenja ili prekid korišćenja

Član 11

Ako način ili obim korišćenja prirodnih resursa neposredno ugrožava opstanak neke vrste, njenog staništa ili prirodnog ekosistema, ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: ministar) naredbom može ograničiti, privremeno ili trajno obustaviti korišćenje po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministarstva nadležnog za poslove rudarstva i energetike i ministarstva nadležnog za poslove infrastrukture.

Za ograničenja kojima su podvrgnuti, na osnovu naredbe iz stava 1. ovog člana, vlasnici ili korisnici prirodnih resursa imaju pravo na naknadu srazmerno umanjenom prihodu.

Visina naknade utvrđuje se sporazumno, a u slučaju spora o visini naknade odlučuje sud.

Naknada iz stava 3. ovog člana isplaćuje se na teret sredstava budžeta Republike Srbije.

Vlasnik ili korisnik prirodnih resursa koji ne postupi po naredbi iz stava 1. ovog člana odgovara za štetu nastalu na vrsti, staništu ili prirodnom ekosistemu, koja je nastala nakon donošenja naredbe.

Ublažavanje štetnih posledica na prirodu

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 12

Radi ublažavanja štetnih posledica na prirodu, koje mogu nastati ili su nastale realizacijom planova, osnova, programa, projekata, radova ili aktivnosti na zaštićenom prirodnom području ili području ekološke mreže, pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, odnosno nosilac projekta, dužno je da sprovede kompenzacijske mere u skladu sa rešenjem koje donosi Ministarstvo na predlog zavoda.

Kompenzacijske mere određuju se u zavisnosti od predviđenih ili prouzrokovanih oštećenja prirode, i to:

1) uspostavljanjem novog lokaliteta koje ima iste ili slične osobine kao oštećeni lokalitet;

2) uspostavljanjem drugog lokaliteta značajnog za očuvanje biološke i predeone raznovrsnosti, odnosno za zaštitu prirodnog dobra;

3) novčanom naknadom u vrednosti prouzrokovanog oštećenja lokaliteta u slučaju da nije moguće sprovesti kompenzacijske ili mere sanacije.

Kriterijume, postupak i način utvrđivanja kompenzacijskih mera propisuje ministar.

Pri određivanju kompenzacijskih mera prednost ima nadoknađivanje novim lokalitetom koji ima iste ili slične osobine kao i oštećeni lokalitet.

Za ekološki značajna područja Evropske unije NATURA 2000 jedina kompenzacijska mera jeste uspostavljanje novog lokaliteta, u smislu stava 2. tačka 1) ovog člana.

O kompenzacijskim merama koje se odnose na ekološki značajno područje Evropske unije NATURA 2000 obaveštava se Evropska komisija.

Novčani iznos na ime kompenzacijskih mera uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije [i koristi se preko Zelenog fonda Republike Srbije isključivo za finansiranje projekata zaštite prirode].

Otklanjanje štetnih posledica

Član 13

Ako su projekti ili aktivnosti u prirodi izvedene bez utvrđenih uslova zaštite prirode ili suprotno datim uslovima zaštite prirode, zbog čega su nastala oštećenja prirode i zaštićenih prirodnih dobara, nosilac projekta ili aktivnosti odnosno, korisnik prirodnih resursa, dužan je da bez odlaganja i o svom trošku otkloni štetne posledice svog delovanja, po načelima objektivne odgovornosti.

Ako nosilac aktivnosti iz stava 1. ovog člana ne otkloni štetne posledice svog delovanja ili ne postupi u skladu sa rešenjem iz člana 12. ovog zakona kojim su utvrđene kompenzacijske mere, Ministarstvo će iste sprovesti na njegov trošak i rešenjem utvrditi obavezu na naknadu štete i visinu troškova izvršenja.

Procenu nastale štete, kao i način otklanjanja štetnih posledica Ministarstvu predlaže zavod.

2. Predmet zaštite

Zaštita biološke raznovrsnosti

Član 14

Zaštita biološke raznovrsnosti ostvaruje se sprovođenjem mera zaštite i unapređenja vrsta, njihovih populacija, prirodnih staništa i ekosistema.

Zaštita vrsta

Član 15

Zaštita vrsta se ostvaruje sprovođenjem mera i aktivnosti na očuvanju samih vrsta, njihovih populacija i staništa, ekosistema i koridora koji ih povezuju.

Zaštita ptica i migratornih vrsta ostvaruje se sprovođenjem mera potrebnih za očuvanje, održavanje i obnovu dovoljne raznovrsnosti i rasprostranjenosti njihovih staništa, izbegavanje zagađenja ili narušavanja kvaliteta staništa i podsticanje istraživanja i upravljanja.

Za očuvanje malih biotopa i staništa preduzimaju se mere koje uključuju stvaranje zaštićenih područja, održavanje i upravljanje staništima unutar zaštićenih područja, obnovu uništenih biotopa i stvaranje novih biotopa.

Staništa vrsta značajnih za opstanak populacija datog područja iz stava 1. ovoga člana dokumentuju se kartom staništa vrsta, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih staništa vrsta na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuje Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa drugim ovlašćenim stručnim i naučnim institucijama.

Kartografski prikaz staništa vrsta sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.

Zaštita tipova staništa

Član 16

Zaštita tipova staništa vrši se sprovođenjem mera i aktivnosti na zaštiti i očuvanju tipova staništa radi izbegavanja ili smanjenja negativnog uticaja na tipove staništa, u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazumima.

Ministar propisuje kriterijume za izdvajanje ugroženih, retkih, osetljivih i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, mere zaštite za njihovo očuvanje i spisak tipova staništa.

Tipovi staništa iz stava 2. ovog člana dokumentuju se kartom staništa, koja se izrađuje na osnovu GIS baze podataka o rasprostranjenosti pojedinih tipova staništa na području Republike Srbije, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Prikupljanje podataka i stalno ažuriranje GIS baze podataka obezbeđuju zavodi i druge stručne i naučne institucije koje ovlasti ministar.

Kartografski prikaz tipova staništa sastavni je deo planova, osnova i programa iz člana 8. ovog zakona.

Zaštita ekosistema

Član 17

Zaštita ekosistema (šumskih, visokoplaninskih, vodenih i vlažnih, osetljivih, agro i drugih ekosistema) ostvaruje se očuvanjem njihovog prirodnog sastava, strukture, funkcije, celovitosti i ravnoteže putem sprovođenja odgovarajućih mera i aktivnosti na njihovoj zaštiti, unapređenju i održivom korišćenju.

Zaštita šumskih, vlažnih i vodenih ekosistema i staništa unutar agroekosistema

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 18

Očuvanje biološke raznovrsnosti šumskih ekosistema obavlja se radi jačanja opštekorisnih funkcija šuma, u skladu sa zakonom.

Gazdovanje šumama mora se zasnivati na načelima održivog razvoja i očuvanja biološke raznovrsnosti, očuvanja prirodnog sastava, strukture i funkcije šumskih ekosistema, saglasno uslovima zaštite prirode koji su sastavni deo šumskih osnova.

Radi obogaćivanja biološke i predeone raznovrsnosti u gazdovanju šumama postupa se na način da se u najvećoj meri očuvaju šumske čistine (livade, pašnjaci i drugo) i šumski rubovi.

U vlažnim i vodenim ekosistemima sa obalnim pojasom zabranjene su radnje, aktivnosti i delatnosti kojima se ugrožava hidrološka pojava ili opstanak i očuvanje biološke raznovrsnosti.

[Količinu vode u vlažnim i vodenim ekosistemima, izvan zaštićenih područja, koja je nužna za očuvanje hidrološke pojave i opstanak biološke raznovrsnosti određuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva, a u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Ministarstvo, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.]

Očuvanje biološke i predeone raznovrsnosti staništa unutar agroekosistema i drugih neautonomnih i poluautonomnih ekosistema sprovodi se prvenstveno očuvanjem i zaštitom rubnih staništa, živica, međa, pojedinačnih stabala, grupe stabala, bara i livadskih pojaseva, kao i drugih ekosistema sa očuvanom ili delimično izmenjenom drvenastom, žbunastom, livadskom ili močvarnom vegetacijom.

Prilikom ukrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta mora se voditi računa o očuvanju postojećih i stvaranju novih rubnih staništa radi obezbeđenja biološke i predeone raznovrsnosti ekosistema.

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte
https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html