Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.05.2021.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 - dr. zakon i 49/2021)

 

PRIMER

IV AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 36

Aktivna politika zapošljavanja predstavlja sistem mera i aktivnosti usmerenih ka povećanju zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti.

[Član 36

Aktivna politika zapošljavanja predstavlja sistem planova, programa i mera usmerenih ka povećanju zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti.]

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

1. Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji

Član 37

Osnovni dokumenti javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja jesu Strategija zapošljavanja (u daljem tekstu: Strategija) i Akcioni plan za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) koje usvaja Vlada, na predlog Ministarstva.

Izveštavanje o rezultatima sprovođenja dokumenata iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.

[1. Nacionalni akcioni plan zapošljavanja

Član 37

Osnovni instrument aktivne politike zapošljavanja je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja (u daljem tekstu: Akcioni plan).

Akcioni plan, usaglašen sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja, utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Akcioni plan se usvaja na godišnjem nivou, u tekućoj godini za narednu godinu.

Ministarstvo podnosi Vladi godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana, najkasnije do 30. aprila za prethodnu godinu.]

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 38

Ministarstvo upravlja pripremom i sprovođenjem Strategije i Akcionog plana i koordinira, usmerava i nadgleda rad svih subjekata koji učestvuju u njihovom [njegovom] sprovođenju.

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 39

Akcioni plan, pored elemenata utvrđenih propisima kojima se uređuje planski sistem, sadrži i:

1. mere aktivne politike zapošljavanja;

2. kategorije teže zapošljivih lica koje imaju prioritet za uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja;

3. uslove i kriterijume za učešće u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja;

4. pokazatelje rezultata za mere iz tačke 1. ovog stava;

5. druge elemente.

[Član 39

Akcioni plan sadrži:

1. makroekonomski okvir za stvaranje i primenu politike zapošljavanja;

2. stanje i tokove na tržištu rada, detaljno za narednu i okvirno za naredne tri godine;

3. ciljeve i prioritete politike zapošljavanja;

4. programe i mere aktivne politike zapošljavanja za narednu godinu, sa odgovornostima za njihovo sprovođenje i potrebnim sredstvima;

5. finansijski okvir za politiku zapošljavanja i izvore finansiranja;

6. nosioce poslova realizacije Akcionog plana;

7. kategorije teže zapošljivih lica koje imaju prioritet u uključivanju u mere aktivne politike zapošljavanja;

8. indikatore uspešnosti realizacije programa i mera iz tačke 4. ovog stava;

9. druge elemente.]

[ČLAN 9 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

2. Pokrajinski i lokalni planski dokumenti u oblasti [akcioni planovi] zapošljavanja

[ČLAN 10 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 40

Nadležni organ teritorijalne autonomije može, po pribavljenom mišljenju Pokrajinskog saveta, usvojiti pokrajinski planski dokument u oblasti zapošljavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.

Pokrajinski planski dokument u oblasti zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Strategijom i Akcionim planom.

Izrada i izveštavanje o rezultatima sprovođenja dokumenta iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.

[Član 40

Nadležni organ teritorijalne autonomije može, po pribavljenom mišljenju Pokrajinskog saveta, usvojiti pokrajinski akcioni plan zapošljavanja.

Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Akcionim planom.]

[ČLAN 11 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 41

Nadležni organ lokalne samouprave može, po pribavljenom mišljenju lokalnog saveta, usvojiti lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.

Ukoliko je formiran lokalni savet za područje više lokalnih samouprava, nadležni organi lokalnih samouprava mogu, po pribavljenom mišljenju lokalnog saveta, sporazumom usvojiti lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja za područje tih lokalnih samouprava.

Lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Strategijom i Akcionim planom, a lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja za lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine i sa pokrajinskim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja.

Izrada i izveštavanje o rezultatima sprovođenja dokumenta iz st. 1. i 2. ovog člana vršiće se u skladu sa propisima kojima se uređuje planski sistem.

[Član 41

Nadležni organ lokalne samouprave može, po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta, usvojiti lokalni akcioni plan zapošljavanja.

Ukoliko je formiran Lokalni savet za područje više opština, nadležni organi lokalnih samouprava mogu, po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta, sporazumom usvojiti lokalni akcioni plan zapošljavanja za područje tih opština.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Akcionim planom i pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.]

3. Sporazum o učinku Nacionalne službe

[ČLAN 12 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 42

Utvrđivanje učinka Nacionalne službe i praćenje efikasnosti sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja iz Akcionog plana određuje se Sporazumom o učinku, koji se zaključuje za kalendarsku godinu.

Sporazum o učinku zaključuju ministar nadležan za poslove zapošljavanja i direktor Nacionalne službe, po pribavljenom mišljenju upravnog odbora Nacionalne službe.

Sporazumom o učinku bliže se uređuju:

1. mere i aktivnosti iz Akcionog plana koje realizuje Nacionalna služba;

2. rokovi za sprovođenje mera i aktivnosti iz Akcionog plana;

3. očekivani rezultati;

4. odgovornosti u Nacionalnoj službi;

5. finansijski okvir;

6. podnošenje redovnih mesečnih, tromesečnih i godišnjih izveštaja, kao i vanrednih izveštaja Nacionalne službe Ministarstvu o sprovođenju mera i aktivnosti iz Akcionog plana iz nadležnosti Nacionalne službe.

[6. podnošenje redovnih tromesečnih i godišnjeg izveštaja, kao i vanrednih izveštaja Nacionalne službe Ministarstvu o sprovođenju programa i mera iz Akcionog plana.]

Stepen ostvarenosti učinka utvrđenog aktom iz stava 1. ovog člana predstavlja osnov za ocenu realizacije aktivne politike zapošljavanja od strane Nacionalne službe.

4. Mere aktivne politike zapošljavanja

[ČLAN 13 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 43

Mere aktivne politike zapošljavanja su aktivnosti usmerene ka unapređenju zaposlenosti, i to:

1. u posredovanju u zapošljavanju lica koja traže zaposlenje;

2. u profesionalnoj orijentaciji i savetovanju o planiranju karijere;

3. subvencije za zapošljavanje;

4. podrška samozapošljavanju;

5. dodatno obrazovanje i obuka;

6. podsticaji za korisnike novčane naknade;

7. javni radovi;

8. druge mere usmerene ka zapošljavanju ili održanju zaposlenosti, u skladu sa aktom Vlade.

Druge mere aktivne politike zapošljavanja iz stava 1. tačka 8. ovog člana mogu se kreirati [na godišnjem nivou] Akcionim planom, u zavisnosti od potreba tržišta rada.

Nacionalna služba opštim aktom bliže uređuje kriterijume, način i druga pitanja od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html