Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
18.11.2019.

Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA

("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010, 62/2014 i 81/2019)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se putne isprave za putovanje državljana Republike Srbije u inostranstvo, određuju vrste putnih isprava i način njihovog izdavanja.

Pojam putne isprave i njena svrha

[ČLAN 1 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 2

Putna isprava je javna isprava [sa elektronskim nosačem podataka, osim putnog lista koji ne sadrži elektronski nosač podataka] koja državljaninu Republike Srbije služi za prelazak državne granice, radi putovanja i boravka u inostranstvu i za povratak u zemlju.

Putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije.

Pravo na putnu ispravu

Član 3

Državljanin Republike Srbije ima pravo na putnu ispravu pod uslovima koji su propisani ovim zakonom.

Državljanin Republike Srbije može imati samo jednu putnu ispravu iste vrste.

Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Pravo državljanina da uđe u zemlju iako nema putnu ispravu

Član 4

Organ nadležan za kontrolu prelaženja državne granice dužan je da licu za koje se proverom utvrdi da je državljanin Republike Srbije dozvoli ulazak u zemlju iako nema putnu ispravu.

Zamena za putnu ispravu

Član 5

Kad je međunarodnim ugovorom određeno da za putovanje u pojedine države putna isprava nije potrebna, Vlada će odrediti ispravu koja će služiti kao zamena za putnu ispravu.

Shodna primena propisa

Član 6

Na postupak izdavanja isprava predviđenih ovim zakonom primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije određeno.

II VRSTE PUTNIH ISPRAVA

Šta se smatra putnom ispravom

Član 7

Putne isprave u smislu ovog zakona su: pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, putni list, kao i putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnog ugovora.

Pasoš

Član 8

Pasoš je putna isprava koja se državljaninu Republike Srbije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju.

Pasoš se izdaje za neograničen broj putovanja.

Diplomatski i službeni pasoš

Član 9

Diplomatski pasoš i službeni pasoš su putne isprave koje se izdaju radi efikasnog obavljanja državnih poslova u inostranstvu, predviđenih međunarodnim pravom.

Putne isprave iz stava 1. ovog člana važe za neograničen broj putovanja.

Diplomatski pasoš i službeni pasoš može se izdati i članu uže porodice lica kome je izdat takav pasoš, koji s njim živi u zajedničkom domaćinstvu i s njim putuje u inostranstvo ili boravi u inostranstvu.

Članom uže porodice u smislu ovog zakona smatra se bračni drug i dete, odnosno lice koje je zakonom izjednačeno sa detetom.

Izdavanje diplomatskog pasoša i službenog pasoša bliže se uređuje propisom Vlade.

Diplomatski pasoš

Član 10

Diplomatski pasoš se izdaje državljanima Republike Srbije koji u skladu s međunarodnim pravom u inostranstvu imaju status diplomatskog agenta, konzularnog funkcionera, funkcionera međunarodnih organizacija, diplomatskim kuririma, kao i najvišim državnim funkcionerima, u skladu sa propisom iz člana 9. stav 5. ovog zakona.

Službeni pasoš

Član 11

Službeni pasoš se izdaje službenicima diplomatskih ili konzularnih predstavništava Republike Srbije, koji nisu obuhvaćeni članom 10. ovog zakona, kao i državnim službenicima, državnim službenicima na položajima i rukovodećim radnicima sa posebnim ovlašćenjima u drugim državnim organima, kada putuju u inostranstvo službenim poslom koji zahteva posedovanje službenog pasoša, u skladu sa propisom iz člana 9. stav 5. ovog zakona.

Putni list

Član 12

Putni list je putna isprava koja se izdaje državljaninu Republike Srbije koji je u inostranstvu bez putne isprave, radi povratka u Republiku Srbiju.

Čl. 13 i 14

(Brisano)

III NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA

Nadležni organ za izdavanje pasoša

Član 15

Pasoš izdaje, na propisan način, policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području je prebivalište, odnosno boravište lica koje podnosi zahtev za izdavanje pasoša (u daljem tekstu: organ nadležan za izdavanje pasoša).

Licima koja zahtev za izdavanje pasoša podnose preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, pasoš izdaje policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutrašnjih poslova, na čijem području je prebivalište lica koje podnosi zahtev za izdavanje pasoša, a za lica koja nemaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije pasoš izdaje Policijska uprava za grad Beograd Ministarstva unutrašnjih poslova.

Propis iz stava 1. ovog člana donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Nadležni organ za izdavanje diplomatskog i službenog pasoša

Član 16

Diplomatski pasoš i službeni pasoš, na propisan način, izdaje Ministarstvo spoljnih poslova.

Propis iz stava 1. ovog člana donosi ministar nadležan za spoljne poslove.

Nadležni organ za izdavanje putnog lista

Član 17

Putni list izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije na čijem se području zatekao državljanin Republike Srbije koji je u inostranstvu bez putne isprave.

Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije iz stava 1. ovog člana dužno je da proveri državljanski status lica kome treba da izda putni list.

Član 18

(Brisano)

IV ROKOVI VAŽENJA PUTNIH ISPRAVA

Rok važenja pasoša

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 19

Pasoš se izdaje sa rokom važenja od deset godina.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, licima mlađim od tri godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od tri godine, a licima od tri do 14 godina života sa rokom važenja od pet godina.

Pasoš se može izdati sa kraćim rokom važenja od rokova utvrđenih u st. 1. i 2. ovog člana, ako nadležni sud, odnosno javni tužilac to dozvoli u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

Licu kome se iz objektivnih razloga privremenog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana.

Licu kome se iz objektivnih razloga trajnog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju novi pasoš izdaje se sa rokom važenja od deset godina.

Rok važenja diplomatskog i službenog pasoša

Član 20

Diplomatski pasoš i službeni pasoš izdaju se sa rokom važenja od pet godina.

Prestankom uslova iz čl. 9. do 11. ovog zakona prestaje pravo na diplomatski i službeni pasoš i pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja putnog lista

Član 21

Putni list se izdaje sa rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Srbiju, a najduže do 60 dana.

Član 22

(Brisano)

Slučajevi izdavanja pasoša sa kraćim rokom važenja

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 23

Lice koje poseduje pasoš dužno je da sa njim pažljivo rukuje i da ga savesno čuva na način da ne dođe u posed neovlašćenog lica.

Licu koje u periodu od pet godina izgubi ili ošteti dva ili više pasoša, novi pasoš izdaje se sa rokom važenja od godinu dana, osim kada lice ima regulisan boravak u inostranstvu na period duži od godinu dana.

Lice koje poseduje važeći pasoš izdat sa rokom važenja od godinu dana, zahtev za izdavanje novog pasoša može podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja pasoša koji je izdat na godinu dana.

Nakon isteka roka važenja pasoša koji je izdat na godinu dana, novi pasoš će se, ako su ispunjeni zakonski uslovi, izdati sa rokom važenja od deset godina.

Novi period od pet godina iz stava 2. ovog člana, počinje da teče od dana prijave gubitka ili oštećenja.

[Član 23

Pasoš se može izdati i sa kraćim rokom važenja od rokova utvrđenih u članu 19. ovog zakona, ako nadležni sud, odnosno javni tužilac to dozvoli u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, pasoš se može izdati za jedno ili više putovanja u jednu ili više država.

Licu kome se iz objektivnih razloga privremenog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju, pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana.

Licu koje u periodu od pet godina izgubi dva ili više pasoša, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana.]

V OBRAZAC PUTNE ISPRAVE

Propisivanje obrasca. Sadržina obrasca

Član 24

Putne isprave izdaju se na propisanim obrascima.

Obrazac pasoša, diplomatskog pasoša, službenog pasoša, putnog lista propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Obrazac putne isprave iz stava 2. ovog člana sadrži prostor za upis sledećih podataka imaoca te isprave:

1) prezime i ime;

2) dan, mesec i godina rođenja;

3) mesto i država rođenja;

4) pol;

5) državljanstvo;

6) jedinstveni matični broj građana;

6a) prebivalište;

7) strana država u kojoj živi, za lica bez prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Obrazac pasoša, diplomatskog pasoša, službenog pasoša i putnog lista ima i prostor za fotografiju i potpis imaoca isprave.

U diplomatski pasoš i službeni pasoš unosi se i podatak o funkciji imaoca tog pasoša.

U obrazac putne isprave unosi se i datum izdavanja putne isprave sa rokom njenog važenja.

Automatsko očitavanje podataka. Zaštitni elementi

Član 25

Obrazac pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša sadrži elektronski nosač podataka i mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka.

Lice kome je izdata putna isprava ima pravo da kod nadležnog organa izvrši uvid u podatke za automatsko očitavanje podataka koje sadrži njegova putna isprava.

Štampanje obrazaca. Upisivanje podataka

Član 26

Obrasci putnih isprava štampaju se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, i na engleskom i francuskom jeziku, a popunjavaju se na srpskom jeziku, latiničkim pismom.

U obrasce putnih isprava podaci o prezimenu i imenu upisuju se u izvornom obliku onako kako su upisani u izvodu iz matične knjige rođenih.

Organ nadležan za izdavanje putnih isprava je dužan da obezbedi tehničke mogućnosti za upisivanje podataka o prezimenu i imenu pripadnika nacionalnih manjina u izvornom obliku, prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine.

Obrasce putnih isprava tehnički izrađuje i štampa Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

VI POSTUPAK IZDAVANJA PUTNIH ISPRAVA

Zahtev. Podnošenje zahteva

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 27

Putne isprave izdaju se na zahtev.

Zahtev za izdavanje pasoša podnosi se organu nadležnom za izdavanje pasoša na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište, a može se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije koje će ga bez odlaganja proslediti organu nadležnom za izdavanje pasoša [Policijskoj upravi za grad Beograd Ministarstva unutrašnjih poslova], radi rešavanja.

Zahtev za izdavanje pasoša može se podneti najranije sedam meseci pre isteka roka važenja već izdatog pasoša.

Pasoš i putni list izdaju se na lični zahtev, a diplomatski pasoš i službeni pasoš na zahtev nadležnog državnog organa.

Putne isprave koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima izdaju se na lični zahtev, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

U zahtevu za izdavanje putne isprave treba da se navedu tačni i istiniti podaci.

Radi utvrđivanja identiteta i drugih činjenica značajnih za rešavanje o zahtevu za izdavanje pasoša, diplomatskog pasoša, službenog pasoša i putnog lista, kao i fotografisanja i uzimanja otiska prsta i potpisa, prilikom podnošenja zahteva obavezno je prisustvo lica kome se izdaje putna isprava.

Fotografisanje i uzimanje podataka iz stava 6. ovog člana vrši se na način koji propiše ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Sadržina zahteva

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 28

Zahtev za izdavanje putne isprave sadrži podatke o ličnosti [lične podatke] koji se upisuju u tu ispravu.

Zahtev za izdavanje pasoša za lica koja žive u inostranstvu sadrži i podatke o mestu i državi boravišta, odnosno prebivališta u inostranstvu.

Sadržina zahteva za izdavanje putnog lista smatra se potpunom ukoliko je zahtev za izdavanje putnog lista podnet bez prisustva lica koje je u inostranstvu bez putne isprave, a nadležni organ iz člana 17. ovog zakona nesporno utvrdi identitet lica.

Podnošenje zahteva za maloletna ili poslovno nesposobna lica

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 29

Za maloletna ili poslovno nesposobna lica, zahtev za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz pismenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, maloletnom licu izdaće se putna isprava i bez saglasnosti drugog roditelja:

1) ako zahtev podnese jedan od roditelja, a uz zahtev priloži i potvrdu nadležnog organa da je izdavanje pasoša u interesu deteta;

2) ako zahtev podnese roditelj kome je odlukom nadležnog organa za pitanje starateljstva dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim kada je istom odlukom izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo uslovljeno saglasnošću oba roditelja;

3) ako postoji pravna i fizička sprečenost jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

[Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti iz stava 1. ovog člana u sledećim slučajevima:

1) ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;

2) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;

3) ako je jedan od roditelja umrlo lice;

4) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja;

5) u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.]

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.

Prilozi uz zahtev

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 30

Uz zahtev za izdavanje putne isprave prilaže se na uvid važeća lična karta Republike Srbije, a uz zahtev koji se podnosi diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije, prilaže se na uvid važeća javna isprava na osnovu koje je moguće pouzdano utvrditi identitet.

Putna isprava izdaje se na osnovu uverenja o državljanstvu Republike Srbije, izvoda iz matične knjige rođenih, kao i drugih javnih isprava kojima se dokazuju podaci iz zahteva, a koje će organ pribaviti po službenoj dužnosti, osim u slučajevima kada stranka sama želi da pribavi potrebne isprave.

Uz zahtev se može priložiti i fotografija koja ispunjava uslove utvrđene propisom iz člana 27. stav 8. ovog zakona.

Uz zahtev se na uvid prilaže prethodna putna isprava, koja će se poništiti prilikom preuzimanja nove putne isprave.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na izdavanje putnog lista.

[Član 30

Uz zahtev za izdavanje putne isprave, stavlja se na uvid lična karta ili druga isprava iz koje se može utvrditi identitet, uverenje o državljanstvu - samo kod prvog izdavanja putne isprave po odredbama ovog zakona, kao i druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva.

Uz zahtev se može priložiti i fotografija koja ispunjava uslove utvrđene propisom iz člana 27. stav 7. ovog zakona.

Uz zahtev se prilaže putna isprava čiji je rok važenja istekao ili koja ne može služiti svojoj nameni.

Putna isprava iz stava 3. ovog člana poništiće se prilikom preuzimanja novog pasoša.]

Potvrda o podnetom zahtevu

Član 31

Pri podnošenju zahteva za izdavanje putne isprave podnosiocu se izdaje potvrda, koja služi kao dokaz o podnetom zahtevu.

Preuzimanje putne isprave

Član 32

Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti.

Izdavanje nove putne isprave iako postojećoj nije istekla važnost

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 33

Lice koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao dužno je da podnese zahtev za izdavanje nove putne isprave ako:

1) je došlo do promene podataka koji su upisani u putnu ispravu;

2) je putna isprava oštećena, popunjena ili dotrajala, tako da ne može da služi svojoj svrsi;

3) ako fotografija na putnoj ispravi ne odgovara izgledu lica.

Na zahtev lica novi pasoš može se izdati i pre roka propisanog članom 27. stav 3. ovog zakona, uz plaćanje uvećane cene obrasca pasoša u skladu sa propisom iz člana 44. stav 2. ovog zakona.

Uz zahtev za izdavanje nove putne isprave podnosilac zahteva dužan je da priloži i putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao, a prilikom preuzimanja nove putne isprave prethodna će biti poništena.

U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana novi pasoš izdaće se sa rokom važenja od deset godina.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na izdavanje putnog lista.

[Član 33

Licu koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao na zahtev izdaće se nova putna isprava u sledećim slučajevima:

1) ako je putna isprava popunjena;

2) ako je putna isprava oštećena ili dotrajala, tako da ne može da služi svojoj svrsi;

3) ako je došlo do promene ličnih podataka imaoca putne isprave upisanih u putnu ispravu;

4) ako fotografija ili slika na putnoj ispravi ne odgovara izgledu lica;

5) ako strana država odbije da izda vizu i reguliše boravak jer preostali rok važenja putne isprave iznosi manje od šest meseci.

Uz zahtev za izdavanje putne isprave podnosilac zahteva dužan je da priloži i putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao, a prilikom preuzimanja novog pasoša, prethodna putna isprava će biti poništena.]

Rok za rešavanje o zahtevu

Član 34

O zahtevu za izdavanje putne isprave nadležni organ je dužan da reši u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

O zahtevu za izdavanje pasoša koji je podnet preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije organ nadležan za izdavanje pasoša dužan je da reši u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, u hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ dužan je da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

Nadležni organ će izdati putnu ispravu u roku iz stava 3. ovog člana i bez priloženih dokaza koji potvrđuju razloge hitnosti, ako to traži podnosilac zahteva, u skladu sa propisom Vlade.

Odbijanje zahteva za izdavanje putnih isprava

[ČLAN 9 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 35

Organ kome je podnesen zahtev za izdavanje putne isprave rešenjem će odbiti zahtev, odnosno neće izdati putnu ispravu u sledećim slučajevima:

1) ako je protiv lica koje traži izdavanje putne isprave doneta naredba [doneto rešenje] o sprovođenju istrage ili je podignuta optužnica - na zahtev nadležnog suda, odnosno javnog tužilaštva;

2) ako je lice koje traži izdavanje putne isprave osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca, odnosno dok kaznu ne izdrži;

3) ako je licu koje traži izdavanje putne isprave u skladu sa priznatim međunarodnim aktima zabranjeno putovanje;

4) u slučajevima da je, u skladu sa važećim propisima, licu koje traži izdavanje putne isprave zabranjeno kretanje radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti, odnosno epidemije;

5) ako iz razloga odbrane zemlje propisano odobrenje za putovanje u inostranstvo nije izdato ili postoji druga smetnja predviđena zakonom kojim se uređuje vojna obaveza, u slučaju da je proglašeno ratno stanje ili vanredno stanje;[.]

6) ako lice već poseduje važeću putnu ispravu koja je oduzeta od strane nadležnog organa radi vođenja postupka - dok postupak traje.

Zahtev za izdavanje putnog lista ne može se odbiti.

Obaveze obaveštavanja o postojanju razloga za odbijanje zahteva

Član 36

Nadležni pravosudni organi iz člana 35. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, dužni su da Ministarstvu unutrašnjih poslova, preko policijskih uprava, odnosno policijskih stanica, na čijem području lice ima prebivalište, dostave zahtev u vezi sa razlozima iz člana 35. stav 1. tačka 1), odnosno obaveštenje o postojanju razloga iz člana 35. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Oduzimanje putnih isprava

Član 37

Organ nadležan za izdavanje putnih isprava oduzeće putnu ispravu, u sledećim slučajevima:

1) ako je putna isprava izdata na osnovu netačnih podataka;

2) ako njen imalac drugom licu omogući da putnu ispravu koristi kao svoju;

3) ako je njenom imaocu prestalo državljanstvo Republike Srbije;

4) ako se naknadno utvrdi da su postojale smetnje iz člana 35. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona pre izdavanja putne isprave, a nadležni organ je za njih saznao kasnije ili su ti razlozi nastali posle izdavanja putne isprave.

O oduzimanju putne isprave zbog razloga iz stava 1. iz ovog člana, odlučuje nadležni organ za izdavanje putnih isprava.

Postupak sa oduzetim putnim ispravama

[ČLAN 10 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 38

Granična policija će putne isprave koje privremeno oduzme prilikom vršenja poslova granične kontrole iz razloga iz člana 37. ovog zakona dostaviti policijskoj upravi ili stanici koja je izdala pasoš.

Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije će putnu ispravu koju oduzme iz razloga iz člana 37. stav 1. tačka 3) ovog zakona dostaviti policijskoj upravi ili stanici koja je izdala pasoš, a na zahtev može se nakon poništenja vratiti njenom imaocu.

[Član 38

Organ nadležan za kontrolu prelaženja državne granice će privremeno oduzete putne isprave zbog razloga iz člana 37. ovog zakona dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije će putnu ispravu koju oduzme zbog razloga iz člana 37. stav 1. tačka 3) ovog zakona dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova, a na zahtev može je nakon poništenja vratiti njenom imaocu.]

Obaveza obaveštavanja o prestanku razloga za odbijanje zahteva i oduzimanje putne isprave

[ČLAN 11 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 39

O svim činjenicama koje za posledicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave i oduzimanje putne isprave nadležni sud ili drugi državni organ, dužan je da odmah o tome obavesti organ nadležan za izdavanje putne isprave.

O nastupanju činjenica iz stava 1. ovog člana, organ nadležan za izdavanje putne isprave može da obavesti i stranka.

O prestanku razloga iz stava 1. ovog člana, nadležni organ za izdavanje putnih isprava obavestiće o tome lice koje je tražilo izdavanje putne isprave, odnosno lice kome je oduzeta putna isprava, osim ako obaveštenje nije primljeno od strane same stranke.

[Član 39

O svim činjenicama koje za posledicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave i oduzimanje putne isprave nadležni sud ili drugi državni organ, dužan je da odmah o tome obavesti organ nadležan za izdavanje putne isprave.

Smatraće se da su prestali razlozi za odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave, odnosno razlozi za oduzimanje putne isprave, ako nadležni sud u roku od šest meseci od dana podnošenja zahteva, odnosno oduzimanja putne isprave ne obnovi zahtev iz stava 1. ovog člana.

O prestanku razloga iz stava 2. ovog člana, nadležni organ za izdavanje putnih isprava obavestiće o tome lice koje je tražilo izdavanje putne isprave, odnosno lice kome je oduzeta putna isprava.]

Obaveze organa prilikom donošenja rešenja

Član 40

U rešenju kojim se odbija zahtev za izdavanje putne isprave, odnosno kojim se oduzima putna isprava, nadležni organ je dužan da navede razloge kojima se rukovodio prilikom donošenja takvog rešenja.

Izdavanje pasoša sa ograničenim rokom važenja

[ČLAN 12 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 41

Na molbu lica kome je odbijen zahtev za izdavanje putne isprave, odnosno kome je putna isprava oduzeta, osim razloga iz člana 37. stav 1. tačka 3) ovog zakona, organ koji je odlučio o tome može, u naročito opravdanim slučajevima (smrt člana porodice, lečenje u inostranstvu, neodložni službeni poslovi), odobriti izdavanje pasoša sa ograničenim rokom važenja.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, nadležni organ za izdavanje pasoša je dužan da pre izdavanja pasoša pribavi odobrenje [mišljenje] nadležnog suda, odnosno javnog tužioca, koji je zahtevao [su zahtevali] zabranu izdavanja putne isprave.

VII POSEBNE OBAVEZE U VEZI SA IZDATOM PUTNOM ISPRAVOM

Nestanak i pronalazak putne isprave

Član 42

Lice koje izgubi putnu ispravu ili nađe tuđu putnu ispravu dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak ili pronalazak putne isprave najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ako je putna isprava nestala u inostranstvu, lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da njen nestanak prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Nadležni organ za izdavanje putne isprave može po službenoj dužnosti rešenjem proglasiti nevažećom putnu ispravu u sledećim slučajevima:

1) ukoliko lice koje je u postupku vraćanja po međunarodnom sporazumu izjavi da nema putnu ispravu, a nadležni organ utvrdi da poseduje važeći pasoš i da nije prijavio gubitak pasoša, u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana;

2) ukoliko diplomatski ili službeni pasoš ne bude vraćen Ministarstvu spoljnih poslova u roku od 60 dana od dana kada je prestao pravni osnov za izdavanje ove vrste pasoša.

Nevažeća putna isprava

[ČLAN 13 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 43

Nestalu putnu ispravu nadležni organ za izdavanje putne isprave će rešenjem proglasiti nevažećom.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana žalba nije dopuštena.

Putna isprava proglašena nevažećom oglašava se na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

[Putna isprava proglašena nevažećom oglašava se u "Službenom glasniku Republike Srbije", o trošku lica čija se putna isprava oglašava.]

Nadležni organ za izdavanje putne isprave izdaće putnu ispravu tek po donošenju rešenja o proglašenju putne isprave nevažećom.

Troškovi izdavanja putne isprave

Član 44

Za izdavanje putne isprave plaća se naknada, koja obuhvata cenu obrasca putne isprave i troškove tehničke izrade, kao i troškove dostavljanja, ako se dostavljanje putne isprave vrši preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije.

Visinu naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

VIII EVIDENCIJE I KORIŠĆENJE PODATAKA

Evidencije o putnim ispravama. Nadležnost za vođenje evidencija

[ČLAN 14 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 45

O izdatim putnim ispravama, o odbijenim zahtevima za izdavanje putnih isprava, o oduzetim putnim ispravama i nevažećim putnim ispravama vodi se jedinstvena evidencija u elektronskom obliku.

[O izdatim putnim ispravama, o odbijenim zahtevima za izdavanje putnih isprava, o oduzetim putnim ispravama, nevažećim putnim ispravama i o podacima iz člana 35. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona vodi se evidencija na propisan način.]

Način vođenja, sadržina evidencija kao i razmena podataka iz evidencije iz stava 1. ovog člana uređuje se posebnim zakonom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

[Evidencije iz stava 1. ovog člana vodi organ nadležan za izdavanje putnih isprava.

Način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana i obrasce za vođenje evidencije propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Kod vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana na sredstvima za automatsku obradu podataka primenjuju se mere zaštite od neovlašćenog pristupa i čuvanja podataka u obliku u kome su formirani, odnosno primljeni.]

[ČLAN 15 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Čl. 46-49

(Brisano)

[Sadržina evidencije

Član 46

Evidencije o putnim ispravama sadrže podatke: o podnosiocu zahteva iz člana 24. stav 3. ovog zakona i druge podatke o vrsti putne isprave, serijskom broju, roku važenja i datumu izdavanja putne isprave, o razlozima odbijanja zahteva za izdavanje putne isprave, odnosno za oduzimanje putne isprave i o nevažećim putnim ispravama.

Tačnost podataka. Zaštita podataka

Član 47

Evidencije koje se vode po odredbama ovog zakona moraju da budu ažurne, tačne i bezbednim merama zaštićene od neovlašćenog pristupa i korišćenja.

Korišćenje podataka

Član 48

Podaci iz evidencija o putnim ispravama mogu se davati isključivo državnim organima, i to pod sledećim uslovima:

1) da je organ koji traži podatke, zakonom ovlašćen da traži i prima te podatke;

2) da su organu koji traži podatke, ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njegove nadležnosti;

3) da te podatke nije moguće pribaviti na drugi način ili ako bi njihovo pribavljanje zahtevalo nesrazmerno visoke troškove.

Organi iz stava 1. ovog člana dužni su da podatke iz evidencija o putnim ispravama koriste u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Dostavljanje podataka inostranim organima

Član 49

Podaci iz evidencija o putnim ispravama mogu se dostavljati organima stranih država, pod uslovom reciprociteta i ako su za to ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je u pitanju dostavljanje preko organa strane države za diplomatske i konzularne poslove;

2) da se primalac podataka obaveže da će dobijene podatke koristiti namenski, u vezi sa regulisanjem ličnih stanja ili ako je to neophodno za sprečavanje i suzbijanje težih oblika kriminala, ili ako dostavljanje podataka bez sumnje koristi pojedincu na koga se podaci odnose;

3) da je u zemlji u kojoj je sedište organa kome se podaci dostavljaju, obezbeđena zaštita ličnih podataka i za strance.]

IX KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 50

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj i za pokušaj prekršaja:

1) ko poseduje više od jedne putne isprave iste vrste (član 3. stav 2. ovog zakona);

2) ko svoju putnu ispravu da drugome da se sa njom posluži ili se tuđom putnom ispravom posluži kao svojom (član 3. stav 3. ovog zakona);

3) ko davanjem neistinitih podataka, ishoduje od nadležnog organa izdavanje putne isprave i posluži se takvom putnom ispravom (član 27. stav 5. ovog zakona).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanja izdate putne isprave.

Član 51

Novčanom kaznom od 4.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj ko bez odlaganja ne prijavi nadležnom organu za izdavanje putne isprave nestanak putne isprave ili njeno pronalaženje (član 42. ovog zakona).

Član 52

Novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za izdavanje putnih isprava ako zahtev za izdavanje putne isprave ne reši u propisanom roku iz člana 34. ovog zakona ili ako u propisanom roku ne preispita razloge za neizdavanje, odnosno za oduzimanje putne isprave zbog razloga iz člana 39. ovog zakona, i odgovorno lice u državnom organu ili pravnom licu, ako odmah ne obavesti organ nadležan za izdavanje putnih isprava o činjenicama koje za posledicu imaju prestanak razloga za odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave iz člana 39. ovog zakona.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Važenje putnih isprava izdatih po ranijim propisima

Član 53

Pasoš, diplomatski pasoš i službeni pasoš izdati pre dana početka primene ovog zakona važe do roka navedenog u toj ispravi, a najduže do 31. decembra 2011. godine.

Postupanje sa nerešenim zahtevima

Član 54

Postupak za rešavanje zahteva za izdavanje putnih isprava započet pre dana početka primene ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona.

Donošenje podzakonskih propisa

Član 55

Propisi na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene podzakonskih propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Prestanak važenja zakona

Član 56

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o putnim ispravama jugoslovenskih državljana ("Službeni list SRJ", br. 33/96, 49/96, 12/98, 16/99, 35/99, 44/99, 15/00, 7/01, 71/01, 23/02, 53/02, 68/02 i 5/83 i "Službeni glasnik RS", broj 101/05 - dr. zakon), osim odredbe člana 56. koji se primenjuje do donošenja zakona o Vojsci Srbije.

Stupanje na snagu zakona i početak primene

Član 57

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu, osim odredbe člana 55. koji se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o putnim ispravama

("Sl. glasnik RS", br. 116/2008)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".