Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
10.02.2020.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020)

 

PRIMER

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 64

Red vožnje u međumesnom prevozu može da se registruje samo na jednog prevoznika.

Red vožnje u međumesnom prevozu registruje i overava Ministarstvo sa rokom važenja 5 godina i početkom važenja od 1. oktobra tekuće godine.

[Red vožnje u međumesnom prevozu registruje i overava Ministarstvo sa rokom važenja od pet godina i početkom važenja od 1. oktobra tekuće godine.]

Izuzetno od roka važenja reda vožnje iz stava 2. ovog člana, red vožnje može da važi od datuma propisanim odlukom iz člana 66, a najkasnije do roka važenja redova vožnje registrovanih te kalendarske godine.

Ministarstvo vodi registar overenih redova vožnje u međumesnom prevozu koji sadrži naročito redni broj, poslovno ime prevoznika, naziv linije, broj polazaka na liniji, rok važenja reda vožnje i sl.

Ministar propisuje sadržinu obrasca reda vožnje, sadržinu i način vođenja registra i način overe reda vožnje u međumesnom prevozu.

Jedinica lokalne samouprave uređuje način registracije i overe reda vožnje u gradskom i prigradskom prevozu.

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 65

Registraciju i overu reda vožnje za linijski prevoz vrši:

1) za međumesni prevoz - Ministarstvo;

2) za gradski i prigradski prevoz - opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadležna za poslove saobraćaja.

Zahtev za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu podnosi se od 15. do 30. maja tekuće godine.

[Zahtev za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu podnosi se od 15. do 30. juna tekuće godine.]

Uz zahtev za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu prevoznik je dužan da dostavi [fotokopiju licence za domaći ili međunarodni linijski prevoz i] fotokopiju reda vožnje koji je registrovan u Ministarstvu, a čiji rok važenja ističe, odnosno original reda vožnje koji je usaglašen u Privrednoj komori Srbije.

Ministarstvo donosi rešenje o registraciji i overi reda vožnje za međumesni prevoz ako prevoznik ima licencu za domaći linijski prevoz putnika, odnosno licencu za međunarodni linijski prevoz putnika i red vožnje koji je registrovan u Ministarstvu, a čiji rok važenja ističe, odnosno red vožnje koji je usaglašen u Privrednoj komori Srbije.

Prevoznik je dužan da preuzme registrovani red vožnje u periodu od 10. do 20. jula tekuće godine.

[Prevoznik je dužan da preuzme registrovan red vožnje u periodu od 10. do 20. septembra tekuće godine.]

Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu, ako prevoznik ne ispunjava uslove iz stava 4. ovog člana.

Rešenje iz st. 4. i 6. ovog člana je konačno.

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 66

Prevoznik dostavlja Privrednoj komori Srbije predlog reda vožnje sa zahtevom da se predloženi red vožnje usaglasi sa registrovanim redovima vožnje u međumesnom prevozu.

Predlog reda vožnje mora biti sačinjen u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona i ne može imati autobusko stajalište kao početno, odnosno krajnje, ako u naselju ili naseljenom mestu u kome se nalazi to autobusko stajalište postoji autobuska stanica.

Ministarstvo propisuje uslove i postupak usaglašavanja predloga reda vožnje sa registrovanim redovima vožnje u međumesnom prevozu.

Privredna komora Srbije sprovodi postupak usaglašavanja predloga redova vožnje sa registrovanim redovima vožnje u međumesnom prevozu jednom u toku kalendarske godine.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju izgradnje državnih puteva prvog A i prvog B reda, Ministarstvo može doneti odluku o vanrednom usaglašavanju redova vožnje za predloge koji sadrže isključivo novoizgrađenu deonicu.

Na osnovu odluke iz stava 5. ovog člana, Privredna komora Srbije sprovodi postupak vanrednog usaglašavanja u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu njega.

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 67

Prevoznik može podneti zahtev za izmenu registrovanog reda vožnje u roku važenja reda vožnje.

Ministarstvo donosi rešenje kojim odobrava prevozniku izmenu reda vožnje, do isteka roka važenja registrovanog reda vožnje ako:

1) smanji broj polazaka;

2) smanji broj autobuskih stanica ili autobuskih stajališta u skladu sa članom 66. stav 2. ovog zakona;

3) promeni naziv linije zbog smanjenja broja autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta;

4) promeni itinerer i dolazna vremena u linijama koje nemaju tranzitne stanice;

5) smanji režim obavljanja prevoza na liniji;

6) promeni stajalište u skladu sa članom 60. st. 6. i 7. ovog zakona;

7) prevoznik promeni poslovno ime.

[Ministarstvo donosi rešenje kojim odobrava prevozniku izmenu registrovanog reda vožnje, do isteka roka važenja registrovanog reda vožnje ako:

1) smanji broj polazaka;

2) smanji broj autobuskih stanica ili autobuskih stajališta u skladu sa članom 66. stav 2. ovog zakona;

3) promeni naziv linije zbog smanjenja broja autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta ili zbog smanjenja broja polazaka ili zbog promene itinerera;

4) smanji režim obavljanja prevoza na liniji;

5) promeni stajalište u skladu sa članom 60. st. 6. i 7. ovog zakona;

6) prevoznik promeni poslovno ime.]

Zahtev za izmenu registrovanog reda vožnje iz razloga koji su propisani u stavu 2. tač. 2) i 3) ovog člana, a koji je u istoj kalendarskoj godini usaglašen u Privrednoj komori Srbije i registrovan u Ministarstvu, može se podneti posle isteka godinu dana od početka važenja registrovanog reda vožnje, odnosno važenja režima obavljanja prevoza na liniji.

Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev iz stava 1. ovoga člana ako prevoznik zahteva izmenu registrovanog reda vožnje koja nije propisana u stavu 2. ovog člana.

Rešenje iz st. 2. i 4. ovog člana je konačno.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html