Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.05.2019.

Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 83/2014 i 31/2019)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se postupak registracije, evidentiranja i objavljivanja podataka i dokumenata koji su, u skladu sa posebnim zakonom, predmet registracije, evidencije i objavljivanja u registrima i evidencijama koje vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), kao i druga pitanja od značaja za registraciju, evidenciju i objavljivanje.

Pojmovi

[ČLAN 1 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) registar jeste jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka i dokumenata koji su propisani kao predmet registracije kao i dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija;

2) podatak jeste činjenica koja je propisana kao predmet registracije ili evidencije ili koja je od značaja za pravni promet;

3) registracija jeste upis, promena ili brisanje podataka i dokumenata u registrima koje vodi Agencija;

4) registraciona prijava (u daljem tekstu: prijava) jeste podnesak kojim se pokreće postupak registracije;

5) registrator jeste fizičko lice koje vodi registar, imenovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj Agencije;

6) podnosilac prijave jeste lice ovlašćeno za podnošenje prijave;

7) objavljivanje jeste elektronsko prikazivanje, na internet strani Agencije, podataka i dokumenata koji su predmet registracije i evidentiranja, odluka koje su donete u postupku registracije i evidentiranja i podataka i dokumenata koji nisu predmet registracije i evidentiranja, a objavljuju se u skladu sa propisima;

8) izvod o registrovanim podacima jeste javna isprava koja sadrži registrovane podatke o pravnom ili fizičkom licu ili predmetu registracije, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda;

9) potvrda jeste javna isprava kojom se potvrđuje da li je podatak ili dokument bio registrovan, da li registar sadrži dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili kojom se potvrđuju pravna stanja ili posledice registracije;

10) evidencija jeste jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka i dokumenata koji su propisani kao predmet evidentiranja i dokumenata na osnovu kojih je izvršeno evidentiranje;

11) izvod o evidentiranim podacima jeste javna isprava kojom se potvrđuje da li je neki podatak ili dokument evidentiran, da li evidencija sadrži neki dokument i da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz evidencije;

12) korisnička aplikacija jeste aplikativno softversko rešenje namenjeno podnošenju elektronske prijave;

13) zabeležba jeste upis podataka i dokumenata koji su kao takvi propisani kao predmet zabeležbe ili upis podataka i dokumenata koji po oceni registratora predstavljaju činjenice od značaja za pravni promet, a u vezi su sa podacima i dokumentima koji su predmet registracije.

Načela registracije

Član 3

Postupak registracije zasniva se na načelima:

1) javnosti i dostupnosti, prema kome su registrovani podaci i dokumenti javni i dostupni svim licima, preko internet strane Agencije i neposrednim uvidom u registar, osim ako javnost i dostupnost nije ograničena ili isključena zakonom;

2) tačnosti i pretpostavke savesnosti, prema kome treća lica koja se u pravnom prometu pouzdaju u podatke iz registara ne snose štetne pravne posledice zbog netačnih podataka u registrima;

3) formalnosti, prema kome registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti;

4) vremena nastanka, prema kome se podaci i dokumenti vode u registru prema vremenu nastanka podatka, odnosno dokumenta, izuzev ako zakonom nije drugačije određeno;

5) vremenskog redosleda, prema kome prvenstvo u odlučivanju ima ranije podneta prijava.

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Supsidijarna [Shodna] primena zakona

Član 4

Na pitanja koja se odnose na postupak registracije i evidentiranja, a koja ovim zakonom nisu posebno uređena, primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako nadležni registrator ili drugostepeni organ poništi konačnu, odnosno pravnosnažnu odluku nadležnog registratora, ne uklanjaju se pravne posledice koje je poništena odluka proizvela.

II POSTUPAK REGISTRACIJE

Pokretanje postupka

Član 5

Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Agenciji, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti.

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Lice ovlašćeno za podnošenje prijave

Član 5a

Lice ovlašćeno za podnošenje prijave je:

1) lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica;

2) zakonom ovlašćeno lice za registraciju podataka propisanih zakonom;

3) osnivač u postupku osnivanja privrednog društva;

4) fizičko lice koje se registruje ili je registrovano kao preduzetnik.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, lice ovlašćeno za podnošenje prijave:

1) za registraciju prenosa udela u privrednom društvu može biti i sticalac odnosno prenosilac udela;

2) za registraciju ostavke lica ovlašćenog za zastupanje može biti i lice koje daje ostavku.

Pokretanje postupka podnošenjem prijave

Član 6

Prijava se podnosi na propisanom obrascu, a ako obrazac nije propisan, u formi podneska u kome se navode:

1) naziv registra kome se prijava podnosi;

2) predmet i vrsta registracije;

3) identifikacioni podaci podnosioca prijave;

4) na koji način, propisan ovim zakonom, podnosilac zahteva da mu se dostavi odluka registratora.

Uz prijavu se prilažu propisani dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, ako drugačije nije propisano, kao i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije.

Ako je dokument podnet na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta sačinjen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Član 7

Postupak registracije pokreće se po službenoj dužnosti, ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

Zabeležba

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 8

Upis zabeležbe vrši se na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti, ako registrator dođe do saznanja o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa podacima i dokumentima koji su predmet registracije.

Ako oceni da činjenice i dokumenta nisu od značaja za pravni promet ili nisu u vezi sa podacima i dokumentima koji su predmet registracije, registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu.

Ako nisu ispunjeni uslovi za upis zabeležbe podataka i dokumenata koji su kao predmet zabeležbe propisani posebnim propisom, registrator donosi odluku u skladu sa članom 17. stav 2. ovog zakona.

[Član 8

Upis zabeležbe vrši se na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti, ako registrator dođe do saznanja o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet.]

Način podnošenja prijave

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 9

Prijava se podnosi Agenciji, neposredno u papirnoj ili elektronskoj formi ili putem pošte [poštom].

Kada se prijava podnosi putem pošte [poštom], kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Rok za podnošenje prijave

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 10

Podnosilac prijave je dužan da Agenciji podnese prijavu u roku od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji je [su] predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta, ako zakonom nije određen drugi rok.

Za prijavu koja je podneta po isteku roka iz stava 1. ovog člana plaća se naknada u skladu sa propisom kojim se uređuju naknade koje za svoje usluge naplaćuje Agencija.

Podnošenje elektronske prijave

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 11

Elektronska prijava Agenciji podnosi se putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaza o uplati naknade za registraciju.

Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

Validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa na prijavi iz stava 1. ovog člana vrši se prema vremenu prijema prijave.

Validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa na dokumentima koji se prilažu uz prijavu iz stava 1. ovog člana vrši se prema vremenu učitavanja dokumenata u korisničku aplikaciju, osim u slučaju kada su dokumenta snabdevena kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom.

U trenutku validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa iz st. 3. i 4. ovog člana Agencija će činjenicu validnosti tog potpisa potvrditi kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom.

[Član 11

Elektronska prijava Agenciji podnosi se putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaza o uplati naknade za registraciju.

Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.]

Potvrda o primljenoj prijavi

Član 12

Potvrda o primljenoj prijavi izdaje se, na zahtev podnosioca prijave, prilikom neposrednog podnošenja prijave Agenciji.

Potvrda o primljenoj elektronskoj prijavi dostavlja se na elektronsku adresu koja je registrovana kao elektronska adresa za prijem pošte ili na elektronsku adresu navedenu u prijavi.

Potvrda o primljenoj prijavi naročito sadrži broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, vrstu prijave, podatke o podnosiocu prijave i spisak priloženih dokumenata.

Na internet strani Agencije objavljuju se podaci o primljenoj prijavi koji sadrže:

1) oznaku registra;

2) broj pod kojim je prijava zavedena;

3) datum i vreme prijema prijave;

4) vrstu prijave;

5) podatak o podnosiocu prijave;

6) podatak o statusu u kome se prijava nalazi.

Izmena i odustanak od prijave

Član 13

Podnosilac prijave može da izmeni prijavu ili da od nje odustane do donošenja odluke registratora o prijavi.

Ako podnosilac prijave odustane od prijave, registrator donosi rešenje kojim se postupak obustavlja.

Postupanje registratora po prijavi

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 14

Po prijemu prijave registrator proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju, i to:

1) da li je nadležan za postupanje po prijavi;

2) da li je prijava podneta od strane lica ovlašćenog za podnošenje prijave i da li je potpisana u skladu sa ovim zakonom;

3) da li je podatak ili dokument predmet registracije;

4) da li je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan;

5) da li prijava sadrži podatke i činjenice potrebne za registraciju;

6) da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti, čija je sadržina i forma određena zakonom;

7) da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, odnosno sa podacima registrovanim u nadležnom registru, a koji su javno dostupni;

8) da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je naziv već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom;

9) da li je uz prijavu priložen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije na osnovu koga se može utvrditi da je uplaćena naknada na tekući račun Agencije;

10) da li je prijava podneta u zakonom propisanom roku, ako je rok uslov za registraciju;

11) da li je prijava iz člana 17. stav 3. ovog zakona podneta u propisanom roku;

12) da li je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa posebnim zakonom;

13) da li je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa aktom nadležnog organa donetim u skladu sa zakonom.

[Član 14

Po prijemu prijave registrator proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju, i to:

1) da li je nadležan za postupanje po prijavi;

2) da li je prijavu podnelo ovlašćeno lice;

3) da li je podatak ili dokument predmet registracije;

4) da li je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan;

5) da li prijava sadrži podatke i činjenice potrebne za registraciju;

6) da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti;

7) da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi;

8) da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je naziv već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom;

9) (brisana)

10) da li je uz prijavu priložen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije.]

Rok za odlučivanje o prijavi

[ČLAN 9 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 15

Registrator rešenjem odlučuje o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave.

Ako je elektronska prijava podneta neradnog dana, smatra se da je podneta prvog narednog radnog dana od kada počinje da teče rok iz stava 1. ovog člana.

[Član 15

Registrator rešenjem ili zaključkom (u daljem tekstu: odluke), odlučuje o prijavi u roku od pet dana od dana prijema prijave.]

Usvajanje prijave

Član 16

Ako su ispunjeni uslovi za registraciju, registrator bez učešća podnosioca prijave u postupku, donosi rešenje kojim usvaja prijavu.

Odbacivanje prijave

[ČLAN 10 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 17

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 1), 3), 4), 10), 11), 12) i 13) ovog zakona, registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu.

Ako nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 2), 5), 6), 7), 8) i 9) ovog zakona, registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja iz stava 2. ovog člana podnese novu registracionu prijavu, uz pozivanje na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena i otkloni sve utvrđene nedostatke, za vođenje postupka registracije plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju.

Pravo na plaćanje umanjenog iznosa naknade iz stava 3. ovog člana podnosilac prijave može ostvariti jednom.

Uz prijavu iz stava 3. ovog člana podnosilac prijave dužan je da priloži samo nedostajuću, odnosno urednu dokumentaciju radi otklanjanja nedostataka utvrđenih rešenjem iz stava 2. ovog člana.

[Član 17

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 1), 3) i 4), ovog zakona, registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu.

Ako nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 2) i 5) - 10) ovog zakona, registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja iz stava 2. ovog člana, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno tim rešenjem i plati polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave odbačene u skladu sa stavom 2. ovog člana.]

Delimično usvajanje prijave

Član 18

Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. ovog zakona.

Propuštanje roka za odlučivanje o prijavi

Član 19

Ako registrator ne odluči o prijavi u rokovima iz člana 15. ovog zakona, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u registar, izuzev u slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi propisani članom 14. tač. 1), 3) i 4) Zakona.

Prekid i odlaganje postupka

Član 20

Registrator prekida ili odlaže postupak odlučivanja o prijavi, u slučajevima i na način propisan zakonom kojim se uređuje predmet te registracije.

Povraćaj u pređašnje stanje

Član 21

U postupku registracije nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje.

Objavljivanje i dejstvo registracije

Član 22

Odluke registratora donete u postupku registracije istovremeno se i objavljuju.

Registrovani podaci i dokumenti istovremeno se objavljuju sa donošenjem rešenja kojim se prijava usvaja.

Registracija proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja.

Registracija proizvodi pravno dejstvo za ubuduće.

Ispravka greške

[ČLAN 11 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 23

Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, registrator će, u roku od pet radnih dana [pet dana] od dana saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku greške u registru i o tome doneti rešenje [zaključak].

Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora

[ČLAN 12 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 24

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se na zahtev podnosioca prijave i to:

1) poštanskom pošiljkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica ili preduzetnika;

2) poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta pravnog lica ili preduzetnika, ako adresa za prijem pošte nije registrovana;

3) slanjem na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko poslovanje;

4) preuzimanjem u sedištu Agencije ili njenih organizacionih delova;

5) poštanskom pošiljkom, na adresu prebivališta ili boravišta fizičkog lica koje je stranka u postupku.

Ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke registratora u elektronskoj formi dostavlja se na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je u prijavi označena.

[Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora smatra se izvršenim danom slanja na adresu iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 5) ovog člana.]

Ako je prijavu podneo punomoćnik dostavljanje otpravka [otpravak] odluke se vrši na adresu punomoćnika u skladu sa odredbama ovog člana.

III PRAVNA SREDSTVA

Žalba

[ČLAN 13 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 25

Protiv odluke registratora, lice ovlašćeno za podnošenje prijave može da podnese žalbu ministru nadležnom za odlučivanje o žalbi, preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

[Protiv odluka registratora podnosilac prijave može da podnese žalbu ministru nadležnom za odlučivanje o žalbi, preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.]

Žalba ne zadržava izvršenje.

Ako podnosilac prijave izjavi žalbu na rešenje iz člana 17. stav 2. ovog zakona i istovremeno otkloni nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete, odnosno nastaviće se postupak po žalbi.

Potvrda o primljenoj žalbi

Član 26

Potvrda o primljenoj žalbi izdaje se na zahtev podnosioca žalbe, kada se žalba podnosi preko Agencije.

Potvrda o primljenoj žalbi sadrži podatke o podnosiocu žalbe, datumu podnošenja žalbe i broju i datumu odluke koja se žalbom pobija.

Na internet strani Agencije objavljuju se podaci o primljenoj žalbi i to:

1) broj pod kojim je žalba zavedena;

2) datum i vreme prijema žalbe;

3) podatak o podnosiocu žalbe;

4) podatak o statusu u kome se žalba nalazi.

Sadržina žalbe

Član 27

U žalbi se navodi broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe.

Podnosilac žalbe ne može u žalbi da se poziva na činjenice koje nisu unete u prijavu i dokumenta koja uz prijavu nisu priložena.

Odlučivanje registratora o žalbi

[ČLAN 14 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 28

Ako registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlašćenog lica, donosi rešenje kojom je odbacuje.

Ako registrator utvrdi da je žalba osnovana, izmeniće pobijanu odluku ili staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

Ako registrator u roku od pet radnih dana [pet dana] od dana prijema uredne žalbe ne odluči na način propisan st. 1. i 2. ovog člana, žalbu bez odlaganja dostavlja nadležnom ministru.

Odlučivanje ministra o žalbi

[ČLAN 15 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 29

Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

Ministar može:

1) odbaciti žalbu ako je neblagovremena, nedopuštena ili podneta od neovlašćenog lica, ako registrator nije to učinio;

2) odbiti žalbu kao neosnovanu;

3) usvojiti žalbu i ukinuti odluku i vratiti registratoru predmet na ponovno odlučivanje;

4) usvojiti žalbu i ukinuti odluku i sam odlučiti o prijavi.

Odluka o žalbi dostavlja se registratoru koji je dužan da tu odluku dostavi stranci u roku od osam dana od dana prijema.

Brisanje registrovanog podatka ili dokumenta po službenoj dužnosti

[ČLAN 16 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 30

Registrator, kada utvrdi da je podatak ili dokument registrovan, a da u momentu registracije nisu bili ispunjeni uslovi za njegovu registraciju, ukinuće svoju odluku i brisati podatak ili dokument, najkasnije u roku od 12 meseci [6 meseci] od narednog dana od dana objavljivanja registrovanog podatka ili dokumenta.

Rešenje o brisanju registrovanog podatka ili dokumenta dostavlja se licu čiji je podatak ili dokument brisan.

Istovremeno sa brisanjem registrovanog podatka ili dokumenta uspostavlja se prethodno registrovano stanje.

Podnosilac prijave po osnovu koje je izvršena registracija podatka ili dokumenta koji je brisan u skladu sa odredbama ovog člana ima pravo na žalbu [u skladu sa odredbama čl. 25. do 29. ovog zakona].

[ČLAN 17 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 31

(Brisano)

[Pravna sredstva propisana zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i dejstvo odluka

Član 31

Pravna sredstva, propisana zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, shodno se primenjuju i na odluke donete u postupku registracije.

Odluke donete u postupku po pravnim sredstvima iz stava 1. ovog člana proizvode dejstvo za ubuduće.]

Upravni spor

Član 32

Odluka ministra je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda stranka i nadležni javni tužilac mogu da podnesu Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje sudske odluke.

IV NIŠTAVOST REGISTRACIJE OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDUZETNIKA

Ništavost registracije osnivanja privrednog društva

Član 33

Lice koje ima pravni interes može tužbom zahtevati utvrđenje da je registracija osnivanja privrednog društva ništava:

1) ako su u prijavi navedeni neistiniti podaci;

2) ako je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta, dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku ili dokumenta sa neistinitim činjenicama;

3) ako postoje drugi zakonom predviđeni razlozi.

Tužba iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana saznanja tužioca za razloge ništavosti, a najkasnije u roku od godinu dana od dana registracije.

Po prijavi tužioca, uz koju se dostavlja dokaz o pokretanju postupka za utvrđivanje ništavosti registracije osnivanja privrednog društva, registrator registruje zabeležbu postojanja spora za utvrđenje ništavosti registracije.

Kada je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije osnivanja privrednog društva sud će, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti, dostaviti presudu nadležnom registru radi registracije zabeležbe ništavosti registracije osnivanja i pokretanja postupka prinudne likvidacije tog društva.

Ništavost registracije preduzetnika

[ČLAN 18 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 34

Na ništavost registracije preduzetnika shodno se primenjuju odredbe člana 33. st. 1-3. ovog zakona.

[Po prijavi tužioca, uz koju se dostavlja dokaz o pokretanju postupka za utvrđivanje ništavosti registracije preduzetnika, registrator registruje zabeležbu postojanja spora za utvrđenje ništavosti registracije.]

Ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije preduzetnika sud će, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti, presudu dostaviti nadležnom registru radi registracije zabeležbe ništavosti registracije osnivanja i brisanja preduzetnika iz registra.

[ČLAN 19 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Brisanje registracije osnivanja i promene registrovanih podataka na osnovu odluke drugostepenog organa o poništavanju, odnosno ukidanju konačne odluke nadležnog registratora

Član 34a

Ako se konačnim upravnim aktom drugostepenog organa donetim u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak koje se odnose na poništavanje i ukidanje konačnog rešenja, poništi, odnosno ukine odluka nadležnog registratora o registraciji osnivanja privrednog društva ili preduzetnika, a podnosilac prijave u ponovnom postupku ne uredi prijavu, odnosno ne otkloni nedostatke, na koje mu ukaže nadležni registrator ili ako takve nedostatke nije moguće otkloniti, nadležni registrator će po službenoj dužnosti registrovati zabeležbu konačnog upravnog akta drugostepenog organa i pokrenuti postupak prinudne likvidacije privrednog društva, odnosno brisati preduzetnika čije je osnivanje poništeno.

Ako se konačnim upravnim aktom drugostepenog organa donetim u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak koje se odnose na poništavanje i ukidanje konačnog rešenja, poništi, odnosno ukine odluka nadležnog registratora o registraciji promene podataka i dokumenata, a podnosilac prijave u ponovnom postupku ne uredi prijavu, odnosno ne otkloni nedostatke na koje mu ukaže nadležni registrator ili ako takve nedostatke nije moguće otkloniti, nadležni registrator će po službenoj dužnosti registrovati zabeležbu konačnog upravnog akta drugostepenog organa i uspostaviti prethodno registrovano stanje, osim ako na osnovu kasnije podnete registracione prijave nije registrovana promena istog podatka.

V EVIDENCIJA PODATAKA I DOKUMENATA

Pokretanje postupka evidentiranja

Član 35

Podaci i dokumenti se evidentiraju na zahtev ovlašćenog lica, nadležnog organa ili preuzimanjem podataka i dokumenata iz drugih registara i evidencija sadržanih u registrima i evidencijama koje vodi Agencija i drugi nadležni organi, a koji su propisani kao predmet evidentiranja.

Izvod o evidentiranim podacima

[ČLAN 20 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 36

Registrator, u roku od pet radnih dana [pet dana] od dana prijema zahteva, izdaje izvod da li je neki podatak ili dokument evidentiran, da li evidencija sadrži neki dokument i da li su određene činjenice sadržane u dokumentima u evidenciji.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na propisanom obrascu, a ako obrazac nije propisan - kao podnesak.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda o evidentiranim podacima.

VI OBJAVLJIVANJE PODATAKA I DOKUMENATA

Javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije

Član 36a

Javno objavljivanje podataka iz finansijskih izveštaja i dokumentacije koja se uz te izveštaje dostavlja Agenciji, Registru finansijskih izveštaja saglasno zakonu koji uređuje računovodstvo, vrši se u skladu sa odredbama tog zakona.

Objavljivanje podataka i dokumenata

[ČLAN 20 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 37

Podaci i dokumenti koji nisu predmet registracije i evidentiranja objavljuju se na zahtev ovlašćenog lica, nadležnog organa ili preuzimanjem podataka i dokumenata iz drugih registara i evidencija sadržanih u registrima i evidencijama koje vodi Agencija i drugi nadležni organi, a koji su propisani kao predmet objavljivanja.

Registrator, na zahtev podnosioca, u roku od pet radnih dana [pet dana] od dana prijema zahteva, izdaje potvrdu da li je neki podatak ili dokument objavljen.

VII POSTUPAK PO OSTALIM ZAHTEVIMA

Izdavanje izvoda, kopija i potvrda

[ČLAN 20 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 38

Na zahtev lica, registrator, najkasnije u roku od dva radna dana [dva dana] od dana prijema zahteva, izdaje:

1) izvod o podacima iz registra;

2) kopiju dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija ili evidencija, odnosno dokumenta koji je objavljen u skladu sa ovim zakonom;

3) potvrdu kojom se potvrđuje da li je neki podatak ili dokument bio registrovan, evidentiran, objavljen, da li registar sadrži neki dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili kojom se potvrđuju pravna stanja i pravne posledice registracije, evidencije, odnosno objavljivanja.

Zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosi se na propisanom obrascu, a ako obrazac nije propisan, podnosi se kao podnesak.

Uz zahtev se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda, kopija ili potvrda.

VIII REZERVACIJA NAZIVA

Pokretanje postupka

Član 39

Rezervacija naziva pokreće se podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva.

Potvrda o primljenoj prijavi za rezervaciju naziva sadrži:

1) oznaku registra;

2) broj pod kojim je prijava zavedena;

3) datum i vreme prijema prijave;

4) naziv koji se rezerviše;

5) podatke o podnosiocu prijave;

6) podatke o visini naknade.

Odlučivanje o prijavi

[ČLAN 20 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 40

Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, u skladu sa članom 14. tačka 8) ovog zakona, registrator u roku od pet radnih dana [pet dana] od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva.

Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave.

Ako nisu ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet radnih dana [pet dana] od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu za rezervaciju naziva.

Obnova i prenos rezervisanog naziva

Član 41

Pre isteka roka na koji je naziv rezervisan, lice u čiju je korist naziv rezervisan, može, uz ponovnu uplatu naknade za rezervaciju naziva, obnoviti rezervaciju naziva na naknadni rok od 60 dana.

Rezervacija naziva može se preneti na drugo pravno ili fizičko lice do isteka roka na koji je naziv rezervisan.

Registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlja licu u čiju je korist naziv rezervisan.

IX NAKNADE

Obaveza plaćanja naknade

Član 42

Za postupak registracije, evidentiranja, objavljivanja, rezervacije naziva, postupke po ostalim zahtevima, kao i za druge usluge koje pruža Agencija, podnosilac prijave ili zahteva plaća naknadu u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije.

X OBRADA I KORIŠĆENJE PODATAKA

Nadležnost za propisivanje načina i uslova obrade i korišćenja podataka

Član 43

Način i uslovi obrade i korišćenja registrovanih i evidentiranih podataka uređuju se propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije.

XI SADRŽINA REGISTARA I EVIDENCIJA

Nadležnost za propisivanje sadržine registara i evidencija

Član 44

Ministri nadležni za sprovođenje zakona kojima je propisano vođenje registara, bliže propisuju sadržinu registara i evidencija, kao i dokumenta koja se prilažu uz prijavu za registraciju i evidenciju, ako sadržina registara ili evidencija nije određena tim zakonom ili drugim propisom.

XII KAZNENE ODREDBE

Krivično delo

Član 45

Ko registru prijavi neistinit podatak ili dostavi lažni ili preinačeni dokument u nameri da se takav podatak ili dokument u postupku registracije i evidencije upotrebi kao pravi, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primena propisa na započete postupke

Član 46

Postupci registracije započeti do dana početka primene ovog zakona, za odgovarajuće registre, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Ako do početka primene ovog zakona, za odgovarajuće registre, pravnosnažnom odlukom suda bude utvrđena ništavost registracije ili odlukom ministra bude ukinuto rešenje registratora, postupak će se okončati po ovom zakonu.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 47

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona za odgovarajući registar.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se odgovarajući podzakonski akti doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Prestanak važenja propisa

Član 48

Danom početka primene ovog zakona u odnosu na odgovarajući registar, prestaju da važe Zakon o registraciji privrednih subjekata ("Službeni glasnik RS", br. 55/04 i 61/05), odredbe čl. 30, 32, 69. i 70. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09), odredbe čl. 26, 27. i 28. i člana 31. stav 1. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Službeni glasnik RS", broj 88/10), odredbe čl. 64, 65, 66. i 67. i člana 86. stav 3. Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), odredbe čl. 65a do 65đ Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka), odredbe čl. 51a do 51đ Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 61/05 i 31/11) i Uredba o registraciji predstavništava stranih pravnih lica u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre ("Službeni glasnik RS ", broj 114/05).

Stupanje na snagu i početak primene

Član 49

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, 1. januara 2013. godine za Registar komora, 1. maja 2013. godine za Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registar udruženja i Registar stranih udruženja, 1. septembra 2013. godine za Registar zadužbina i fondacija i Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija, 1. oktobra 2013. godine za Registar finansijskog lizinga i 1. januara 2014. godine za Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 83/2014)

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".