Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.11.2021.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021)

 

PRIMER

Potvrda o primljenoj prijavi

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 12

Potvrda o primljenoj prijavi izdaje se, na zahtev podnosioca prijave, prilikom neposrednog podnošenja prijave Agenciji.

Potvrda o primljenoj elektronskoj prijavi dostavlja se na elektronsku adresu koja je registrovana kao elektronska adresa za prijem pošte ili na elektronsku adresu navedenu u prijavi.

Potvrda o primljenoj prijavi naročito sadrži oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, vrstu prijave, podatke o podnosiocu prijave i spisak priloženih dokumenata.

Na internet strani Agencije objavljuju se podaci o primljenoj prijavi koji sadrže:

1) oznaku registra;

2) broj pod kojim je prijava zavedena;

3) datum i vreme prijema prijave;

4) vrstu prijave;

5) podatak o podnosiocu prijave;

6) podatak o statusu u kome se prijava nalazi.

Izmena i odustanak od prijave

Član 13

Podnosilac prijave može da izmeni prijavu ili da od nje odustane do donošenja odluke registratora o prijavi.

Ako podnosilac prijave odustane od prijave, registrator donosi rešenje kojim se postupak obustavlja.

Postupanje registratora po prijavi

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 14

Registrator proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju u momentu registracije, i to: [Po prijemu prijave registrator proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju, i to:]

1) da li je nadležan za postupanje po prijavi;

2) da li je prijava podneta od strane lica ovlašćenog za podnošenje prijave i da li je potpisana u skladu sa ovim zakonom;

3) da li je podatak ili dokument predmet registracije;

4) da li je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan;

5) da li prijava sadrži podatke i činjenice potrebne za registraciju;

6) da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti, čija je sadržina i forma određena zakonom;

7) da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, odnosno sa podacima registrovanim u nadležnom registru, a koji su javno dostupni;

8) da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je naziv već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom;

9) da li je uz prijavu priložen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije na osnovu koga se može utvrditi da je uplaćena naknada na tekući račun Agencije;

10) da li je prijava podneta u zakonom propisanom roku, ako je rok uslov za registraciju;

11) da li je prijava iz člana 17. stav 3. ovog zakona podneta u propisanom roku i da li su otklonjeni utvrđeni nedostaci;

12) da li je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa posebnim zakonom;

13) da li je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa aktom nadležnog organa donetim u skladu sa zakonom.

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Rok za odlučivanje o prijavi i donošenje rešenja

Član 15

Registrator rešenjem odlučuje o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave.

Ako je elektronska prijava podneta neradnog dana, smatra se da je podneta prvog narednog radnog dana, od kada počinje da teče rok iz stava 1. ovog člana.

Ako registrator pribavlja podatke i dokumenta po službenoj dužnosti, rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče narednog dana od dana pribavljanja podataka, odnosno dokumenata, osim ako je pribavljanje podataka i dokumenata izvršeno neposrednim uvidom u službenu evidenciju drugog organa, preko servisne magistrale ili na drugi prihvaćen način u skladu zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, kada se rok iz stava 1. računa od dana pribavljanja tih podataka i dokumenata.

Rešenje iz stava 1. ovog člana registrator potpisuje svojeručno, faksimilom ili elektronski u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

[Rok za odlučivanje o prijavi

Član 15

Registrator rešenjem odlučuje o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave.

Ako je elektronska prijava podneta neradnog dana, smatra se da je podneta prvog narednog radnog dana od kada počinje da teče rok iz stava 1. ovog člana.]

Usvajanje prijave

Član 16

Ako su ispunjeni uslovi za registraciju, registrator bez učešća podnosioca prijave u postupku, donosi rešenje kojim usvaja prijavu.

Odbacivanje prijave

[ČLAN 9 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 17

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 1), 3), 4), 10), 11), 12) i 13) ovog zakona, registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu.

Ako nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 2), 5), 6), 7), 8) i 9) ovog zakona, registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja iz stava 2. ovog člana podnese novu registracionu prijavu, uz pozivanje na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena i otkloni sve utvrđene nedostatke, za vođenje postupka registracije plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju.

Pravo na plaćanje umanjenog iznosa naknade iz stava 3. ovog člana podnosilac prijave može ostvariti jednom, i to samo u odnosu na prijavu za registraciju podataka i dokumenata koja je odbačena rešenjem iz stava 2. ovog člana.

Uz prijavu iz stava 3. ovog člana podnosilac prijave dužan je da priloži samo nedostajuću, odnosno urednu dokumentaciju radi otklanjanja nedostataka utvrđenih rešenjem iz stava 2. ovog člana.

Delimično usvajanje prijave

Član 18

Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. ovog zakona.

Propuštanje roka za odlučivanje o prijavi

[ČLAN 10 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 19

Ako registrator ne odluči o prijavi u rokovima iz člana 15. ovog zakona, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u registar, izuzev u slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi propisani članom 14. tač. 1), 3), 4) i 10)-13) ovog zakona [tač. 1), 3) i 4) Zakona].

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html