Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
06.01.2021.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 95/2018, 86/2019 i 157/2020)

 

PRIMER

Privremeni režim nagrađivanja

[ČLAN 2 IZMENA ZAKONA]

Član 38

Nagrađivanje službenika po osnovu ostvarenih rezultata rada određivanjem većeg koeficijenta u skladu sa ovim zakonom počeće da se primenjuje od 2023. godine [2022. godine], na osnovu ocena u 2021. i 2022. godini [2020. i 2021. godini].

Rok za donošenje podzakonskih akata i akata za izvršenje ovog zakona

Član 39

Akt iz člana 10. stav 2, člana 29. stav 1. i člana 30. stav 1. ovog zakona, Vlada će doneti do početka primene ovog zakona.

Poslodavci koji prava, obaveze i odgovornosti službenika i nameštenika na dan stupanja na snagu ovog zakona uređuju Pravilnikom o radu, dužni su da usklade pravilnike o radu sa odredbama ovog zakona do početka primene ovog zakona.

Primena važećih kolektivnih ugovora

Član 40

Odredbe kolektivnog ugovora koji je na snazi na dan početka primene ovog zakona, a koje nisu u suprotnosti sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru, ostaju na snazi do zaključivanja kolektivnog ugovora u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru, odnosno do isteka važenja kolektivnog ugovora.

Prestanak primene i važenja ranijih propisa

Član 41

Od dana početka primene ovog zakona na službenike i nameštenike prestaju da se primenjuju:

1) Zakon o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/01, 62/06 - dr. zakon, 116/08 - dr. zakon, 92/11, 99/11 - dr. zakon, 10/13, 55/13 i 99/14);

2) Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima ("Službeni glasnik RS", br. 44/08 - prečišćen tekst i 2/12).

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe:

1) član 185. st. 1. i 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 21/16);

2) Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 88/16);

3) član 7. Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 88/16).

Stupanje na snagu

[ČLAN 3 IZMENA ZAKONA]

Član 42

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od 1. januara 2022. godine [2021. godine], izuzev odredaba čl. 32, 34, 35. i 39. ovog zakona koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona i čl. 21. i 24. ovog zakona koje se primenjuju od 1. januara 2023. godine [2022. godine].

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html