Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.05.2021.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O OSNIVANJU MUZEJA ŽRTAVA GENOCIDA

("Sl. glasnik RS", br. 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 49/2021)

 

PRIMER

Stavljanje pečata van upotrebe

[ČLAN 11 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 13

Pečat koji je postao neodgovarajući zbog istrošenosti, oštećenja, promene uređenja državnih i drugih organa (promena naziva, sedišta, preuzimanje nadležnosti, prestanak rada organa ili ukidanje unutrašnje jedinice i sl.), odnosno prestanka vršenja javnih ovlašćenja, stavlja se van upotrebe i mora se uništiti.

Izuzetno, u slučaju nastupanja razloga iz stava 1. ovog člana, kao i u slučaju prestanka važenja ili opoziva kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat opoziva se bez odlaganja, odnosno prestaje da važi i stavlja se van upotrebe, s tim da se sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata ne uništava, već se trajno čuva u službenim prostorijama organa, pod nadzorom ovlašćenog lica.

Uništavanje pečata iz stava 1. ovog člana vrši komisija organa i o izvršenom uništenju pečata obaveštava Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine putem portala e Uprava.

[ČLAN 12 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Nestanak ili gubitak pečata ili sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata

Član 14

Nestanak ili gubitak pečata bez odlaganja se prijavljuje Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine putem portala e Uprava i oglašava nevažećim u službenom glasilu Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine.

Nestalo ili izgubljeno sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata prijavljuje se bez odlaganja Ministarstvu i pružaocu usluga izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat, koji je dužan da kvalifikovani elektronski pečat opozove u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Nestalim ili izgubljenim pečatom odnosno sredstvom za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata smatra se pečat odnosno sredstvom za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata koji nije dostupan licu ovlašćenom za njihovo čuvanje i upotrebu pečata.

Zahtev za oglašavanje pečata nevažećim podnosi se službenom glasilu Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine, u roku od tri dana od saznanja za nestanak ili gubitak pečata.

Pečat se smatra nevažećim od dana prijavljivanja njegovog nestanka ili gubitka, odnosno nestanka ili gubitka sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata.

U slučaju kasnijeg pronalaska pečat će se uništiti.

[ČLAN 13 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Zamena nestalog ili izgubljenog pečata ili sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata

Član 15

Nestali ili izgubljeni pečat koji je jedini u organu zamenjuje se, na osnovu saglasnosti Ministarstva, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, primerkom obeleženim rednim brojem jedan, rimskom cifrom, a u slučaju ponovnog nestanka ili gubitka zamenjuje se primerkom pečata obeleženim narednim rednim brojem.

U slučaju kada organ ima više primeraka pečata, nestali ili izgubljeni pečat zamenjuje se, na osnovu saglasnosti Ministarstva odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, novim pečatom koji je obeležen narednim rednim brojem, u odnosu na ukupan broj pečata.

U slučaju nestalog ili izgubljenog sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata, izdaje se novi kvalifikovani elektronski pečat na osnovu saglasnosti ministarstva, a u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Izrađivanje pečata

[ČLAN 14 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 16

Pečat u formi otiska utvrđen ovim zakonom izrađuje ovlašćeni privredni subjekt (u daljem tekstu: preduzetnik [pečatoreznica]).

Kvalifikovani elektronski pečat izdaje pružalac usluge izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat, u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

[Ovlašćenje za izradu pečata izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Bliži propis o načinu rada pečatoreznica donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.]

[ČLAN 15 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 17

Preduzetnik [Pečatoreznica] može izraditi pečat samo ako Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, da saglasnost na sadržinu i izgled pečata.

Matricu koja je služila za izradu pečata, kao i sve probne i neuspele primerke pečata, preduzetnik je dužan [pečatoreznica je dužna] da uništi.

Dostavljanje podataka o izrađenim pečatima

[ČLAN 16 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 18

Otisak, odnosno spoljni prikaz izrađenog pečata, podatke o broju primeraka pečata, odnosno jedinstvenom serijskom broju koji je sadržan u kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat i datumu početka njegove upotrebe organ je dužan da dostavi Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine, u roku od deset dana od dana izrade pečata.

Evidencija o pečatima

[ČLAN 17 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 19

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine vodi evidenciju u elektronskom obliku o pečatima koja sadrži podatke o: saglasnosti za nabavku pečata, broju primeraka pečata, jedinstvenom serijskom broju, datumu početka upotrebe pečata, uništenim, nestalim i izgubljenim , isteklim i povučenim pečatima, kao i otisak, odnosno spoljni prikaz pečata.

Nadzor

[ČLAN 18 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 20

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona, osim u delu koji se odnosi na pružaoca usluge izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat, [rad pečatoreznica], vrši Ministarstvo, preko upravne inspekcije.

U vršenju nadzora, upravna inspekcija, pored ovlašćenja za preduzimanje radnji i nalaganje mera utvrđenih posebnim zakonom, ima pravo i dužnost:

1) da naloži organu da izradi pečat u skladu sa ovim zakonom;

2) da naloži da se uništi pečat čija sadržina nije u skladu sa odredbama ovog zakona, odnosno kada se steknu drugi razlozi utvrđeni ovim zakonom za uništenje pečata.

Protiv rešenja upravnog inspektora može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje doneto po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

[ČLAN 19 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 20a

Nadzor nad radom pružalaca usluge izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat vrši nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

[ČLAN 20 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 21

(Brisan)

[Član 21

Nadzor nad radom pečatoreznice vrši ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

U vršenju nadzora ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može:

1) da naloži pečatoreznici da svoj rad uskladi sa ovim zakonom i sa propisom o radu pečatoreznice iz člana 16. stav 3. ovog zakona;

2) da naloži pečatoreznici da uništi matrice koje služe za izradu pečata, kao i sve probne i neuspele primerke pečata, ako to nije učinila pečatoreznica u skladu sa članom 17. stav 2. ovog zakona.

Protiv rešenja donetog na osnovu stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje doneto po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.]

Kaznene odredbe

[ČLAN 21 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 22

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik:

[Novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pečatoreznica:]

[- koja bez ovlašćenja nadležnog organa izrađuje pečat utvrđen ovim zakonom (član 16. stav 2);]

- ako izradi pečat bez saglasnosti na sadržinu i izgled pečata (član 17. stav 1);

- ako ne uništi matrice i sve probne i neuspele primerke pečata (član 17. stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice kaznom zatvora ili novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 dinara.

[Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.]

[ČLAN 22 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 23

Novčanom kaznom od 15.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu:

- ako rukuje kvalifikovanim elektronskim pečatom van službenih prostorija za izvršenje radnji koje nisu službene (član 9. stav 3);

- ako naruči pečat bez saglasnosti nadležnog organa i takav pečat upotrebi (član 10. stav 1);

- ako ne uništi pečat koji je postao neodgovarajući (član 13. stav 1);

- ako ne prijavi nestanak ili gubitak pečata ili u roku ne podnese zahtev za oglašavanje pečata nevažećim (član 14. st. 1. i 4);

- ako ne prijavi nestalo ili izgubljeno sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata pružaocu usluga izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat (član 14. stav 2);

- ako ne dostavi otisak pečata, odnosno spoljni prikaz kvalifikovanog elektronskog pečata i podatke o broju primeraka pečata, odnosno jedinstvenom serijskom broju koji je sadržan u kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat i datumu početka upotrebe pečata (član 18).

[Član 23

Novčanom kaznom od 15.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu:

- ako naruči pečat bez saglasnosti nadležnog organa i takav pečat upotrebi (član 10. stav 1);

- ako ne uništi pečat koji je postao neodgovarajući (član 13. stav 1);

- ako ne prijavi nestanak ili gubitak pečata ili u roku ne podnese zahtev za oglašavanje pečata nevažećim (član 14. st. 1. i 3);

- ako ne dostavi otisak pečata i podatke o broju primeraka i datumu početka upotrebe pečata (član 18).]

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html