Zastava Bosne i Hercegovine

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2013 i 10/2023)

Objavljeno: 20.02.2023.


PRIMER

II OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM GLASNIKU

1. Akti čije je objavljivanje u Službenom glasniku obavezno

[ČLAN 1 IZMENA ZAKONA]

Član 2

U Službenom glasniku se, u skladu sa ovim zakonom, obavezno objavljuju: akti Narodne skupštine, međunarodni sporazumi, akti predsednika Republike, akti Vlade, akti ministarstava i posebnih organizacija, akti Ustavnog suda, akti Visokog saveta sudstva, akti Visokog saveta tužilaštva [Državnog veća tužilaca], akti sudova i javnih tužilaštava, akti drugih republičkih organa, akti Narodne banke Srbije, presude Evropskog suda za ljudska prava, odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava, propisi koje donose imaoci javnih ovlašćenja, drugi akti za koje je to određeno zakonom, prečišćeni tekstovi i ispravke akata.

Akti Narodne skupštine

Član 3

U Službenom glasniku se objavljuju: Ustav Republike Srbije, akt o promeni Ustava, ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije, ustavni zakon za sprovođenje promene Ustava Republike Srbije, zakoni, drugi propisi i opšti akti Narodne skupštine.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti Narodne skupštine za koje je to određeno posebnim zakonom ili za koje Narodna skupština odluči da se objave u Službenom glasniku.

O objavljivanju akata Narodne skupštine u Službenom glasniku stara se Služba Narodne skupštine.

Međunarodni sporazumi

Član 4

U Službenom glasniku se objavljuju potvrđeni međunarodni ugovori.

O objavljivanju potvrđenih međunarodnih ugovora stara se Služba Narodne skupštine.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi međunarodni sporazumi i akti za koje je to određeno u skladu sa posebnim zakonom.

O objavljivanju drugih međunarodnih sporazuma i akata stara se ministarstvo nadležno za spoljne poslove, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Akti predsednika Republike

Član 5

U Službenom glasniku se objavljuju ukazi o proglašenju zakona i ukazi o dodeli odlikovanja.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti predsednika Republike za koje je to određeno posebnim zakonom ili za koje predsednik Republike odluči da se objave u Službenom glasniku.

O objavljivanju akata predsednika Republike u Službenom glasniku stara se Generalni sekretarijat predsednika Republike.

Akti Vlade

Član 6

U Službenom glasniku se objavljuju uredbe i drugi opšti akti Vlade.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti Vlade za koje je to određeno posebnim zakonom ili za koje Vlada odluči da se objave u Službenom glasniku i akti predsednika Vlade, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

O objavljivanju akata Vlade u Službenom glasniku stara se Republički sekretarijat za zakonodavstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat).

Akti ministarstava i posebnih organizacija

Član 7

U Službenom glasniku se objavljuju propisi koje donose ministarstva i posebne organizacije (pravilnici, naredbe i uputstva).

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti ministarstava i posebnih organizacija za koje je to određeno posebnim zakonom.

O objavljivanju akata ministarstava i posebnih organizacija u Službenom glasniku stara se Sekretarijat.

Akti Ustavnog suda

Član 8

U Službenom glasniku se objavljuju odluke i drugi akti Ustavnog suda u skladu sa posebnim zakonom.

O objavljivanju akata Ustavnog suda u Službenom glasniku stara se njegova nadležna služba.

[ČLAN 2 IZMENA ZAKONA]

Akti Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva [Državnog veća tužilaca], sudova i javnih tužilaštava

Član 9

U Službenom glasniku se objavljuju opšti akti Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva i Vrhovnog suda [Državnog veća tužilaca i Vrhovnog kasacionog suda].

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva [Državnog veća tužilaca], sudova i javnih tužilaštava za koje je to određeno posebnim zakonom.

O objavljivanju akata Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva [Državnog veća tužilaca], sudova i javnih tužilaštava u Službenom glasniku staraju se organi koji su ih doneli ili njihove službe.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html