Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.06.2021.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O LIČNOJ KARTI

("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 36/2011 i 53/2021)

 

PRIMER

IV OBRAZAC LIČNE KARTE

Sadržina obrasca

[ČLAN 1 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 7

Lična karta izdaje se na obrascu koji propiše ministar.

U obrazac lične karte unose se sledeći podaci o imaocu te isprave:

1) prezime;

2) ime;

3) pol;

4) dan, mesec i godina rođenja;

5) mesto, opština i država rođenja;

6) jedinstveni matični broj građana.

U obrazac lične karte unose se i slike biometrijskih podataka imaoca te isprave (fotografija, otisak prsta i potpis).

U obrazac lične karte unosi se i datum izdavanja lične karte sa rokom njenog važenja.

U obrazac lične karte unosi se i podatak o adresi prijavljenog prebivališta, ako obrazac lične karte ne sadrži mikrokontroler (čip).

Automatsko očitavanje podataka. Zaštitni elementi

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 8

Obrazac lične karte sadrži prostor za mikrokontroler (čip) i prostor za mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka.

Ako obrazac sadrži mikrokontroler (čip), u njega se unose svi vidljivi podaci na ličnoj karti, kao i podaci o državljanstvu, prebivalištu, odnosno boravištu i adresi stana njenog imaoca i ime jednog od roditelja, a može se uneti i jedinstveni matični broj roditelja imaoca lične karte.

U mikrokontroler (čip) upisuje se i sertifikat za elektronsku identifikaciju na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu i šemu elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju.

Lična karta predstavlja kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju.

[Na zahtev imaoca lične karte, u skladu sa posebnim propisima, u čip se upisuju kvalifikovani elektronski sertifikat imaoca i odgovarajući podaci za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa tako da ta lična karta postaje sredstvo za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa, u skladu sa zakonom.]

Na zahtev imaoca lične karte, u skladu sa posebnim propisima, u mikrokontroler (čip) upisuje se kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis imaoca i odgovarajući podaci za formiranje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Obrazac lične karte sadrži i zaštitne elemente koje propisuje ministar.

Štampanje obrasca. Upisivanje podataka

Član 9

Obrazac lične karte štampa se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, i na engleskom jeziku.

Obrazac lične karte štampa se i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom.

U obrazac lične karte podaci o prezimenu i imenu upisuju se u izvornom obliku onako kako su upisani u izvodu iz matične knjige rođenih. Podaci o prezimenu i imenu pripadnika nacionalnih manjina paralelno se upisuju i po srpskom pravopisu i pismu.

Ostali podaci upisuju se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom.

Član 9a

Podaci o prezimenu i imenu podnosioca zahteva za ličnu kartu, u obrascu lične karte, mogu se, na njegov zahtev, pored ćiriličkim pismom, upisati i latiničkim pismom, ako za to postoji tehnička mogućnost.

Tehničke mogućnosti, odnosno ograničenja koja se odnose na broj oznaka kojima se, na način iz stava 1. ovog člana, unose odgovarajući podaci utvrđuju se propisom iz člana 6. stav 2. ovog zakona.

V POSTUPAK IZDAVANJA LIČNE KARTE

Zahtev. Podnošenje zahteva

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 10

Lična karta izdaje se na lični zahtev.

Zahtev za izdavanje lične karte podnosi se nadležnom organu preko njegovih organizacionih jedinica u opštinama, gradovima i gradu Beogradu, a može se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije koji će ga, bez odlaganja, proslediti nadležnom organu.

Zahtev za izdavanje lične karte podnosi se lično.

Za maloletna ili poslovno nesposobna lica, zahtev podnosi jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

Maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta će se izdati bez saglasnosti drugog roditelja [ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo].

Detetu će se izdati lična karta i bez saglasnosti drugog roditelja ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo, uz potvrdu nadležnog organa starateljstva da je izdavanje lične karte u interesu deteta.

Radi utvrđivanja identiteta i drugih činjenica značajnih za rešavanje o zahtevu za izdavanje lične karte i uzimanja biometrijskih podataka (fotografija, otisak prsta, potpis), prilikom podnošenja zahteva potrebno je prisustvo lica kome se izdaje lična karta.

Lice iz stava 7. ovog člana, koje prema nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti ili narodnim običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni deo nošnje, odnosno odeće, može biti fotografisano sa kapom ili maramom, u skladu sa propisom o načinu uzimanja biometrijskih podataka.

Biometrijski podaci iz stava 7. ovog člana uzimaju se na način koji propiše ministar.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html