Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.05.2021.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O KULTURI

("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020 i 47/2021)

 

PRIMER

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Sastav Saveta

Član 16

Savet ima jedanaest članova iz različitih oblasti kulturne delatnosti koje bira i razrešava Narodna skupština na predlog ministra nadležnog za kulturu (u daljem tekstu: ministar).

Narodna skupština sa liste predloga bira:

- jednog člana sa liste predloga kandidata za članove Saveta (u daljem tekstu: lista predloga kandidata) koju predlaže Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;

- jednog člana sa liste predloga kandidata koju predlaže Državni arhiv Srbije;

- jednog člana sa liste predloga kandidata koju predlaže Narodni muzej Srbije;

- jednog člana sa liste predloga kandidata koju predlaže Narodna biblioteka Srbije;

- jednog člana sa liste predloga kandidata koju predlaže Narodno pozorište u Beogradu;

- jednog člana sa liste predloga kandidata koju predlaže Jugoslovenska kinoteka;

- dva člana sa liste predloga kandidata koje predlaže Srpska akademija nauka i umetnosti iz reda svojih članova i to jednog člana iz Odeljenja umetnosti i drugog člana iz Odeljenja jezika i književnosti;

- jednog člana sa liste predloga kandidata koju predlaže Matica srpska;

- dva člana koja predlažu nacionalni saveti nacionalnih manjina.

[Sastav i način izbora

Član 16

Članovi Saveta biraju se iz reda uglednih i afirmisanih umetnika i stručnjaka u kulturi, na period od pet godina.

Savet ima devetnaest članova koje bira Narodna skupština, i to:

1) četiri člana iz reda istaknutih umetnika i stručnjaka u kulturi, na predlog Vlade;

2) četiri člana iz reda zaposlenih u ustanovama kulture, na predlog ustanova kulture čiji su osnivači Republika, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i to po jedan član iz četiri preovlađujuće kulturne delatnosti:

- zaštita kulturnog nasleđa (muzeji, zavodi za zaštitu spomenika kulture, arhivi),

- scensko-muzička delatnost (pozorišta, muzičke institucije),

- bibliotekarstvo,

- kulturno-obrazovna (centri za kulturu, istraživački centri, filmski centri, galerije);

3) četiri člana na predlog reprezentativnih udruženja, vodeći računa o zastupljenosti svih profila:

- književno stvaralaštvo i prevodilaštvo,

- likovne umetnosti, primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura,

- muzičko stvaralaštvo (kompozitori, izvođači),

- pozorišna umetnost, filmska umetnost i umetnička igra;

4) jednog člana iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa na predlog udruženja iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

5) dva člana na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti;

6) jednog člana Univerziteta umetnosti, na predlog Saveta univerziteta umetnosti;

6a) jednog člana univerziteta, na predlog Konferencije univerziteta Srbije;

7) dva člana nacionalnih manjina na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Postupak izbora članova Saveta:

1) Vlada utvrđuje predlog na osnovu inicijative ministarstva nadležnog za kulturu (u daljem tekstu: Ministarstvo);

2) Ministarstvo za svaku navedenu oblast kulturne delatnosti iz koje se biraju predstavnici ustanova kulture određuje ustanovu koja organizuje postupak predlaganja;

3) Koordinacioni odbor umetničkih udruženja organizuje postupak predlaganja vodeći računa o zastupljenosti svih navedenih umetničkih profila;

4) Ministarstvo određuje udruženje koje sprovodi postupak izbora predstavnika udruženja iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

5) Nadležni organi Srpske akademije nauka i umetnosti predlažu svoje kandidate;

6) Nadležni organi Univerziteta umetnosti predlažu svog kandidata;

6a) Nadležni organi univerziteta predlažu svog kandidata;

7) Nacionalni saveti nacionalnih manjina organizuju postupak predlaganja članova Saveta.

Svi ovlašćeni predlagači obavezni su da predlože utvrđeni broj ili najviše dvostruko veći broj kandidata od onog broja koji se bira iz redova predlagača.

Savet bira predsednika iz reda svojih članova.

Rok za predlaganje kandidata iz stava 2. tač. 1-7. ovog člana je trideset dana od dana usvajanja Zakona o kulturi.

Za člana Saveta ne može da bude izabrano lice koje je imenovano, izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine i organu jedinice lokalne samouprave.

Narodna skupština razrešava člana Saveta pre isteka mandata, i to: na lični zahtev, ako ne ispunjava svoju dužnost kao član Saveta, odnosno svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja ili ukoliko nastupi uslov iz stava 7. ovog člana.

U slučaju razrešenja člana Saveta pre isteka mandata, bira se novi član do isteka mandata Saveta, na predlog Vlade, iz reda čiji je predstavnik bio razrešeni član Saveta.]

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Način izbora Saveta

Član 16a

Ministar najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora za člana Vlade upućuje poziv ovlašćenim predlagačima iz člana 16. stav 2. ovog zakona da dostave liste predloga kandidata i određuje rok za dostavljanje.

Ovlašćeni predlagači iz člana 16. stav 2. ovog zakona, osim nacionalnih saveta nacionalnih manjina, dostavljaju ministru listu predloga kandidata koja sadrži po tri predložena kandidata za svakog člana Saveta, zajedno sa obrazloženom ocenom vrednosti doprinosa u odgovarajućoj oblasti kulture za svakog kandidata pojedinačno.

Nacionalni saveti nacionalnih manjina, preko Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina, dostavljaju ministru dva zajednička kandidata za člana Saveta zajedno sa obrazloženom ocenom vrednosti doprinosa u odgovarajućoj oblasti kulture za svakog kandidata pojedinačno.

Ovlašćeni predlagači iz člana 16. stav 2. ovog zakona su dužni da prilikom predlaganja liste predloga kandidata obezbede zastupljenost oba pola.

Ministar vrši izbor po jednog kandidata sa liste predloga kandidata i sa dva predložena kandidata nacionalnih saveta nacionalnih manjina utvrđuje predlog članova Saveta koji dostavlja Narodnoj skupštini.

Predlog iz stava 5. ovog člana treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

Mandat Saveta

Član 16b

Savet ima predsednika koji se bira iz redova članova Saveta, u skladu sa poslovnikom o radu.

Mandat Saveta traje četiri godine.

Narodna skupština može razrešiti člana Saveta i pre isteka mandata, i to: na lični zahtev, ako ne ispunjava svoju dužnost kao član Saveta, ili svojim postupcima povredi njegov ugled i na obrazloženi zahtev ovlašćenog predlagača iz člana 16. stav 2. ovog zakona i ministra.

Ako Narodna skupština razreši člana Saveta pre isteka mandata, ministar, u skladu sa članom 16a ovog zakona, u roku od 30 dana dostavlja predlog novog kandidata za člana Saveta.

Ako Narodna skupština ne izabere kandidata sa liste predloga za člana Saveta, ministar, u roku od 30 dana, dostavlja predlog novog kandidata za člana Saveta.

Poslovi i zadaci

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 17

Savet:

1) analizira i daje mišljenje o stanju u kulturi u Republici Srbiji;

2) daje sugestije u kreiranju kulturne politike;

3) daje predloge za razvoj i unapređenje kulturnih delatnosti;

4) razmatra i daje mišljenje o predlogu strategije razvoja kulture i daje ocenu izvršenja;

5) predlaže kriterijume za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi;

6) (brisana)

[6) utvrđuje status istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi;]

6a) daje mišljenje u postupku dodele nagrade za podsticanje kulturnog stvaralaštva;

7) daje sugestije i predloge za uređenje drugih pitanja u oblasti kulture kao i međuresorne saradnje (nauka, obrazovanje, urbanizam, međunarodna saradnja, itd.);

8) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Savet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta.

Savet podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o radu, najmanje jednom godišnje.

Član 18

Savet donosi poslovnik o radu.

Rad Saveta je javan.

Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Članovi Saveta imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi odbor Narodne skupštine nadležan za administrativno-budžetska pitanja.

2. Strategija razvoja kulture Republike Srbije

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 19

Strategiju razvoja kulture Republike Srbije donosi Vlada na predlog ministra.

[Strategiju razvoja kulture Republike Srbije donosi Narodna skupština, na predlog Vlade.]

Strategija se donosi za period od deset godina.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html