Zastava Bosne i Hercegovine

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2023)

Objavljeno: 20.02.2023.


PRIMER

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se izgled i upotreba grba, zastave i himne Republike Srbije.

Predstavljanje Republike Srbije

Član 2

Grbom, zastavom i himnom Republike Srbije predstavlja se Republika Srbija i izražava pripadnost Republici Srbiji.

Grb, zastava i himna Republike Srbije mogu se upotrebljavati samo u obliku i sa sadržinom koji su utvrđeni Ustavom Republike Srbije i ovim zakonom.

Osnovno pravilo o isticanju grba i zastave Republike Srbije

Član 3

Ako se grb, odnosno zastava Republike Srbije ističe u Republici Srbiji zajedno sa drugim domaćim ili stranim grbovima ili zastavama, grb, odnosno zastava Republike Srbije stavlja se na počasno mesto, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Ograničenja prilikom upotrebe grba i zastave Republike Srbije

Član 4

Na zastavu i u grb Republike Srbije ne može se ništa ispisati, odnosno upisati, niti se oni mogu menjati.

Izuzetno, ako je to posebnim zakonom propisano, zastava ili grb Republike Srbije može se upotrebiti kao sastavni deo drugih amblema, odnosno znakova, ili se na zastavi Republike Srbije može ispisati određeni datum ili naziv.

Član 5

Grb i zastava Republike Srbije ne mogu se upotrebiti kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, niti kao bilo koji drugi znak za obeležavanje robe ili usluge.

Član 6

Grb i zastava Republike Srbije ne smeju se upotrebljavati ako su oštećeni ili su svojim izgledom nepodobni za upotrebu, već se povlače iz upotrebe.

Član 7

Grb i zastava Republike Srbije mogu se upotrebljavati u umetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se ne vređa javni moral, ugled i dostojanstvo Republike Srbije.

Pravilo o isticanju grba, odnosno zastave strane države

Član 8

Grb, odnosno zastava strane države mogu se isticati u Republici Srbiji samo uz grb, odnosno zastavu Republike Srbije, osim ako potvrđenim međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Izvornik

Član 9

Izvornik Velikog i Malog grba, izvornik zastave Republike Srbije i notni zapis himne Republike Srbije utvrđuje Vlada.

Izvornik Velikog i Malog grba i izvornik zastave Republike Srbije i melodijsko-tonski zapis himne Republike Srbije čuvaju se u Generalnom sekretarijatu Vlade.

II IZGLED I UPOTREBA GRBA

Veliki i Mali grb

Član 10

Grb Republike Srbije jeste grb utvrđen Zakonom o grbu Kraljevine Srbije od 16. juna 1882. godine i koristi se kao Veliki grb i kao Mali grb.

Izgled Velikog grba

Član 11

Veliki grb jeste crveni štit na kojem je, između dva zlatna krina u podnožju, dvoglavi srebrni orao, zlatno oružan i istih takvih jezika i nogu, sa crvenim štitom na grudima na kojem je srebrni krst između četiri ista takva ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Štit je krunisan zlatnom krunom i zaogrnut porfirom vezenom zlatom, ukrašenom zlatnim resama, uvezanom zlatnim gajtanom sa istim takvim kićankama, postavljenom hermelinom i krunisanom zlatnom krunom.

Izgled Malog grba

Član 12

Mali grb jeste crveni štit na kojem je, između dva zlatna krina u podnožju, dvoglavi srebrni orao, zlatno oružan i istih takvih jezika i nogu, sa crvenim štitom na grudima na kojem je srebrni krst između četiri ista takva ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Štit je krunisan zlatnom krunom.

Upotreba Velikog grba

[ČLAN 1 IZMENA ZAKONA]

Član 13

Veliki grb se upotrebljava:

1) na zgradama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva [Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva], Narodne banke Srbije, Državne revizorske institucije, Zaštitnika građana i na zgradama diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu;

2) u službenim prostorijama predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine, predsednika Vlade, predsednika Ustavnog suda, predsednika Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužioca, predsednika Visokog saveta sudstva, predsednika Visokog saveta tužilaštva [predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužioca], guvernera Narodne banke Srbije, predsednika Državne revizorske institucije i Zaštitnika građana;

3) u sastavu državnog pečata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državni pečat;

4) u sastavu pečata i štambilja Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva [Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva], Narodne banke Srbije, Državne revizorske institucije i Zaštitnika građana;

5) na zvaničnim pozivnicama, čestitkama i sl. koje koristi predsednik Republike;

6) na novcu (novčanicama, kovanom novcu, prigodnom i jubilarnom novcu) i meničnim blanketima koje izdaje Narodna banka Srbije.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html