Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.12.2022.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O FISKALIZACIJI

("Sl. glasnik RS", br. 153/2020, 96/2021 i 138/2022)

 

PRIMER

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 10a

Svi podaci iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom, koji se odnose na fiskalne račune izdate licima iz člana 5. stav 2. tačka 5) ovog zakona, prenose se u sistem elektronskih faktura propisan zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje, po ispunjenju tehničkih uslova.

Način i postupak prenosa podataka iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

NADZOR

Član 11

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši Poreska uprava.

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 12

U toku nadzora nad primenom ovog zakona, inspektor izriče obvezniku fiskalizacije zabranu vršenja delatnosti [u trajanju do godinu dana] ako utvrdi da obveznik fiskalizacije ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije kome je u toku nadzora utvrđena nepravilnost iz stava 1. ovog člana, izriče se:

1) u trajanju od [do] 15 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi nepravilnost prvi put;

2) u trajanju od [do] 90 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi nepravilnost drugi put;

3) u trajanju od [do] jedne godine ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi nepravilnost treći put.

Zabrana vršenja delatnosti iz stava 2. ovog člana, izriče se za nepravilnosti utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku nadzora.

Zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije izriče se za poslovni prostor i poslovne prostorije obveznika fiskalizacije u kojima su u toku nadzora utvrđene nepravilnosti iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije koji delatnost obavlja na prostoru održavanja manifestacija (vašara, festivala, izložbi i drugih manifestacija u sklopu kulturnih, muzičkih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti) izriče se za period trajanja te manifestacije.

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 13

Ako se u postupku nadzora konstatuje povreda ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona, odnosno nepravilnost u njihovoj primeni, osim povrede za koju se izriče mera iz člana 12. ovog zakona, Poreska uprava donosi rešenje kojim se nalaže obvezniku fiskalizacije da u roku određenom rešenjem otkloni utvrđene povrede ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona, odnosno nepravilnosti u primeni ovih propisa, osim kod obveznika fiskalizacije kojima je privremeno oduzet PIB.

Kod obveznika fiskalizacije kojima je privremeno oduzet PIB, Poreska uprava u postupku nadzora rešenjem oduzima bezbednosni element.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana žalba nije dozvoljena.

Ako obveznik fiskalizacije ne postupi po rešenju iz stava 1. ovog člana u ostavljenom roku, Poreska uprava preduzima meru privremene zabrane obavljanja delatnosti.

Dejstvo mere iz stava 4. [stava 2.] ovog člana traje dok obveznik fiskalizacije ne otkloni utvrđene povrede ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona, odnosno nepravilnosti u primeni ovih propisa.

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html