Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
16.11.2018.

Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa.

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se rad pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koji vrše poslove iz oblasti delatnosti pružanja detektivskih usluga (u daljem tekstu: detektivska delatnost), uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

Član 2

Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje detektivske delatnosti, odnosno fizička lica koja se zapošljavaju radi obavljanja detektivskih poslova ne mogu vršiti poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjivati operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi vrše, odnosno primenjuju na osnovu posebnih propisa.

[ČLAN 1 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 3

Pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) detektivska delatnost je delatnost razvrstana u oblast administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti, u granu i grupu istražnih delatnosti, koja obuhvata istražne i detektivske usluge i aktivnosti svih privatnih istražitelja bez obzira na to za koga i šta istražuju (detektivski poslovi). Istražne i detektivske usluge su poslovi prikupljanja, obrade podataka i prenosa informacija u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, od strane pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost kao rukovalaca i zaposlenih detektiva kao obrađivača;

2) pravno lice za detektivsku delatnost je privredno društvo koje obavlja detektivsku delatnost pod uslovima iz ovog zakona i registrovano je u skladu s propisima;

3) detektiv je fizičko lice koje je zaposleno u pravnom licu za detektivsku delatnost i koje ima licencu za obavljanje detektivskih poslova, pod uslovima iz ovog zakona;

4) samostalni detektiv je detektiv koji samostalno obavlja detektivsku delatnost pod uslovima iz ovog zakona i registrovan je u skladu sa propisima kao preduzetnik (u daljem tekstu: preduzetnik za detektivsku delatnost);

5) licenca je:

(1) rešenje kojim se pravnim licima i preduzetnicima koji ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti;

(2) rešenje kojim se fizičkim licima koja ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava vršenje detektivskih poslova;

6) legitimacija je javna isprava za legitimisanje lica koja vrše detektivske poslove;

7) podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice ili svrhu obrade, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije (papir, traka, film, elektronski medij i sl), po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija pohranjena, datum nastanka informacije, mesto pohranjivanja informacije, način saznavanja informacije (neposredno, slušanjem, gledanjem i sl, odnosno posredno, uvidom u dokument u kojem je informacija sadržana i sl), ili bez obzira na drugo svojstvo informacije;

8) obrada podataka je svaka radnja preduzeta u vezi s podacima kao što su: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način;

9) rukovalac podataka je pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost ili fizičko ili drugo pravno lice, odnosno organ vlasti koje obrađuje podatke;

10) zbirka podataka je skup podataka koji se automatizovano ili neautomatizovano vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, nezavisno od načina na koji su pohranjeni i mesta gde se čuvaju;

11) korisnik podataka je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji je zakonom, ugovorom sa rukovaocem ili po pristanku lica ovlašćen da koristi podatke;

12) obrađivač podataka je detektiv ili pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost i kome rukovalac na osnovu zakona ili ugovora poverava određene poslove u vezi sa obradom;

13) bezbednosna provera predstavlja skup mera i radnji kojima se utvrđuje postojanje ili nepostojanje bezbednosne smetnje, koju u skladu sa Zakonom o policiji vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova;

14) bezbednosna smetnja je činjenica koja onemogućava izdavanje licence za vršenje detektivskih poslova i ona postoji:

(1) ako je lice pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora ili se protiv njega vodi postupak za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, odnosno ako mu je pravnosnažnom presudom izrečena mera bezbednosti: zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana ili obavezno lečenje alkoholičara, za vreme na koje je mera izrečena,

(2) ako je pravnosnažno kažnjavano u poslednje četiri godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i prekršaje propisane zakonom kojim se uređuje oružje i municija, odnosno ako mu je pravnosnažnom presudom izrečena zaštitna mera: zabrane vršenja određenih delatnosti ili zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove, obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci i obavezno psihijatrijsko lečenje za vreme na koje je mera izrečena,

(3) ako je na osnovu bezbednosne provere u mestu prebivališta, boravišta, mestu rada, utvrđeno da lice svojim ponašanjem, navikama i sklonostima ukazuje da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju jednako rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu i odnose se podjednako na muški i ženski rod.

II DETEKTIVSKA DELATNOST

1. Uslovi za obavljanje detektivske delatnosti

Član 4

Detektivsku delatnost mogu da obavljaju pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, a detektivske poslove može obavljati detektiv, ako imaju licencu za obavljanje detektivske delatnosti, odnosno detektivskih poslova izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

a) Licenca pravnih lica i preduzetnika

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 5

Licenca za obavljanje detektivske delatnosti može se izdati pravnom licu koje:

1) je upisano u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji, sa odgovarajućom šifrom delatnosti;

2) ima akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;

3) ima najmanje dva zaposlena detektiva;

4) ima odgovarajući poslovni prostor;

5) ima odgovorno lice u pravnom licu:

(1) koje je državljanin Republike Srbije,

(2) koje je punoletno,

(3) koje ima visoko obrazovanje,

(4) koje je prošlo bezbednosnu proveru u skladu sa ovim zakonom.

Preduzetniku će se izdati licenca za obavljanje detektivske delatnosti ako ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1), 2) i 4) ovog člana i koji ima licencu iz člana 6. ovog zakona.

[Član 5

Licenca za obavljanje detektivske delatnosti može se izdati pravnom licu za detektivsku delatnost i preduzetniku za detektivsku delatnost:

1) koje ima akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;

2) koje ima najmanje dva zaposlena detektiva, ako delatnost obavlja kao pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno najmanje jedno lice sa licencom za vršenje detektivskih poslova, ako delatnost obavlja kao preduzetnik za detektivsku delatnost;

3) ako je odgovorno lice u pravnom licu prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, licenca za obavljanje detektivske delatnosti može se izdati pravnom licu za detektivsku delatnost koje je za odgovorno lice, ako to lice nije detektiv, odredilo lice:

1) koje je državljanin Republike Srbije;

2) koje je punoletno;

3) koje ima visoko obrazovanje.]

b) Licenca fizičkih lica

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 6

Licenca za vršenje detektivskih poslova može se izdati fizičkom licu:

1) koje je državljanin Republike Srbije;

1a) koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

2) koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine;

3) koje je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;

4) koje je psihofizički sposobno za obavljanje detektivskih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

5) koje je savladalo program obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova;

6) koje je položilo stručni ispit za detektiva pred komisijom Ministarstva.

Smatra se da lice koje ima pet godina radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, poslovima odbrane, bezbednosno-obaveštajnim, na sudijskoj i tužilačkoj funkciji, kao i na stručnim poslovima u sudu ili javnom tužilaštvu, ispunjava uslov iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

Član 7

Način sprovođenja obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, program te obuke i osposobljavanja, način polaganja stručnog ispita za detektiva propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

Troškove sprovođenja obuke i osposobljavanja snosi lice koje polaže stručni ispit i iste uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije propisan za uplatu javnih prihoda.

v) Poslovne prostorije

Član 8

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost mora posedovati odgovarajući prostor koji je obezbeđen od provale i neovlašćenog pristupa.

Za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost mora da obezbedi kasu ili sef, u skladu sa propisima o tajnosti podataka.

Bliže uslove o poslovnom prostoru i fizičko-tehničkim merama za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija propisuje ministar.

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

2. Izdavanje i oduzimanje licence

Član 9

Zahtev za izdavanje licence podnosi se nadležnoj policijskoj upravi po mestu sedišta pravnog lica i preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica.

Uz zahtev se prilažu akti, uverenja, potvrde, izvodi, odnosno javne isprave kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 5. i 6. ovog zakona, a o kojima se ne vodi službena evidencija.

Licenca važi pet godina.

Licu kome istekne važenje licence, na njegov zahtev, izdaje se nova licenca pod uslovima za izdavanje licence utvrđenim ovim zakonom.

Zahtev za izdavanje nove licence može se podneti najranije 45 dana pre isteka važeće licence.

O zahtevu se odlučuje rešenjem.

Rešenjem će se odbiti zahtev za izdavanje licence pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu ako ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Pravnom licu ili preduzetniku za detektivsku delatnost će se rešenjem oduzeti licenca ako:

1) prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence ili se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka;

2) ne počne da obavlja detektivsku delatnost u roku od tri meseca od dana konačnosti rešenja kojim se dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti (licenca) ili prestane da obavlja detektivsku delatnost.

Detektivu će se rešenjem oduzeti licenca ako prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence ili se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka.

Na rešenje iz st. 6-9. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana obaveštavanja o donetom rešenju.

Žalba na rešenje kojim se oduzima licenca ne odlaže izvršenje rešenja.

Pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost dužan je da u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja delatnosti ili gašenja pravnog lica i preduzetnika, ili promene bilo kojeg od uslova iz člana 5. ovog zakona, obavesti nadležnu policijsku upravu o nastaloj promeni.

[2. Podnošenje zahteva za licencu

Član 9

Zahtev za izdavanje licence podnosi se Ministarstvu.

Uz zahtev se prilažu akti, uverenja, potvrde, izvodi, odnosno javne isprave kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 5, člana 6. stav 1. tač. 1), 2) i 4) i stav 2. i člana 8. ovog zakona.

Licenca se izdaje na pet godina.

Licu kome istekne važenje licence, na njegov zahtev, izdaje se nova licenca pod uslovima za izdavanje licence utvrđenim ovim zakonom.

Zahtev za izdavanje nove licence može se podneti najranije 30 dana pre isteka važeće licence.

Na zahtev pravnog lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnika za detektivsku delatnost ili detektiva, kojima je izdato rešenje o dozvoli za obavljanje detektivske delatnosti, odnosno detektivskih poslova Ministarstvo izdaje licencu u obliku posebnog akta (licenca u svečanoj formi).

Sadržinu zahteva za izdavanje, kao i izgled i sadržinu svečane forme licence propisuje ministar.]

III OVLAŠĆENJA I NAČIN VRŠENJA POSLOVA DETEKTIVA

1. Obrada podataka

[ČLAN 5 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 10

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv može obrađivati podatke o:

1) nestalim licima ili licima koja se kriju u cilju izbegavanja krivičnog, prekršajnog ili drugog gonjenja;

2) licima koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu, ako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi odgovornosti za štetu;

3) licima koja anonimno i protivpravno postupaju prema korisniku usluge, sa ili bez izazivanja štetnih posledica;

4) predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni;

5) uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika;

6) zaštiti intelektualne i industrijske svojine;

7) kandidatima za zapošljavanje - i to one podatke za čije prikupljanje je ovlašćen poslodavac, uz pisani pristanak kandidata;

8) krivičnim delima koja se gone po privatnoj tužbi i o učiniocima ovih krivičnih dela;

9) povredama radnih obaveza ili radne discipline.

Prilikom obrade podataka, detektivu je zabranjeno da ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa.

[Član 10

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv može obrađivati podatke o:

1) nestalim licima ili licima koja se kriju radi izbegavanja krivičnog gonjenja;

2) licima koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu, ako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi odgovornosti za štetu;

3) licima koja anonimno i protivpravno postupaju prema korisniku usluge, sa pretnjom štetnih posledica;

4) predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni;

5) uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika;

6) zaštiti intelektualne i industrijske svojine.

Prilikom obrade podataka, detektivu je zabranjeno da ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa.]

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 11

Način prikupljanja podataka u toku vršenja detektivske delatnosti, odnosno detektivskih poslova, mora biti u skladu sa ovim zakonom i drugim važećim propisima o vođenju postupaka i zaštiti podataka o ličnosti, kao i da podaci moraju biti prikupljeni u svrhu izvršenja ugovora.

Rukovaoci zbirki ličnih podataka prikupljenih u vršenju detektivskih poslova u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, su pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost, odnosno detektiv zaposlen kod pravnih lica i preduzetnika.

Prilikom obavljanja detektivskih poslova detektiv dokumentuje podatke: zapisnikom, zabeleškom, pisanim izveštajem, poligramom lica koje je dobrovoljno pristalo na poligrafisanje i fotografijom.

Zapisnik se sastavlja kada postoji potreba za dokumentovanjem obaveštenja i podataka koje je detektiv prikupio pojedinom radnjom u obavljanju ugovorenog posla.

Zabeleška se sastavlja kada postoji potreba za dokumentovanjem obaveštenja i podataka prikupljenih izjavom osobe koja ne želi da potpiše zapisnik.

Detektiv sva obaveštenja i podatke koje je prikupio obavljanjem ugovorenog posla, ako su oni u okviru ugovorenog posla, dostavlja stranci pisanim izveštajem.

Pravno lice i preduzetnik dužni su da kopiju pisanog izveštaja detektiva čuvaju najmanje pet godina od dana predavanja stranci.

2. Ugovor

Član 12

Detektivska delatnost, odnosno detektivski poslovi mogu se vršiti samo na osnovu i u okviru ugovora zaključenog u pisanoj formi između pravnog lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnika za detektivsku delatnost i korisnika usluga.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored ostalog, mora da sadrži:

1) jasno određenu svrhu obrade podataka sa obrazloženjem;

2) izvore prikupljanja podataka - od lica na koje se odnose, od organa koji su zakonom ovlašćeni za njihovo prikupljanje, odnosno od drugih lica;

3) način korišćenja podataka;

4) vrstu i stepen tajnosti podataka;

5) rok čuvanja i upotrebe podataka;

6) mere zaštite podataka.

Nakon zaključenja ugovora korisnik usluga daje pravnom licu za detektivsku delatnost, odnosno preduzetniku za detektivsku delatnost pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga.

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost dužan je da odbije zaključenje ugovora o pružanju usluge ako se zahtev korisnika usluge odnosi na vršenje poslova koji nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima drugih korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor, drugim zakonima i javnom moralu.

3. Legitimacija

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 13

Detektiv prilikom vršenja poslova mora nositi legitimaciju i ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga koje mu je dao korisnik usluga, i dati ih na uvid ovlašćenim policijskim službenicima na njihov zahtev.

Detektivsku legitimaciju izdaje Ministarstvo, na zahtev pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost.

Zahtev se podnosi nadležnoj policijskoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa detektivom, odnosno od dana obaveštavanja o licenci koja se izdaje preduzetniku koji samostalno obavlja detektivsku delatnost.

Detektiv je dužan da vrati legitimaciju Ministarstvu u roku od osam dana od:

1) dana prestanka radnog odnosa;

2) dana raspoređivanja na drugo radno mesto bez primene ovlašćenja;

3) dana prestanka važenja licence odnosno obaveštavanja o rešenju o oduzimanju licence;

4) dana brisanja preduzetnika iz registra privrednih subjekata.

Pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost dužni su da, u roku od osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 4. tač. 1), 2) i 4) ovog člana obaveste nadležnu policijsku upravu.

[Član 13

Detektiv prilikom vršenja poslova mora nositi legitimaciju i ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga koje mu je dao korisnik usluga, i dati ih na uvid ovlašćenim policijskim službenicima na njihov zahtev.

Detektivsku legitimaciju izdaje Ministarstvo, na zahtev pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost za detektiva koji je položio stručni ispit i završio pripravnički staž u trajanju od šest meseci kod lica registrovanog za obavljanje detektivske delatnosti.

Detektiv kome prestane radni odnos odmah vraća legitimaciju pravnom licu za detektivsku delatnost kod kojeg je bio zaposlen, koji je u roku od pet dana dostavlja Ministarstvu, a preduzetnik za detektivsku delatnost koji prestane da obavlja detektivske poslove legitimaciju dostavlja Ministarstvu u roku od pet dana od dana brisanja iz registra nadležnog organa.]

Član 14

Sadržinu, izgled i način upotrebe detektivske legitimacije propisuje ministar.

Za izdavanje detektivske legitimacije plaća se taksa.

4. Vatreno oružje

Član 15

Detektiv može dobiti dozvolu za nošenje ličnog oružja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oružje i municija.

Pravna lica za detektivsku delatnost ne mogu, u smislu zakona o oružju i municiji, posedovati oružje.

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 16

Detektiv može prilikom vršenja poslova da upotrebi fizičku snagu, gasni sprej i vatreno oružje isključivo u svrhu zaštite sopstvenog života i telesnog integriteta, samo ako na drugi način ne može da odbije istovremeni neposredni protivpravni napad.

Prilikom upotrebe ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, detektiv je dužan da se pridržava principa zakonitosti, proporcionalnosti i da deluje sa što manje štetnih posledica po lice.

Detektiv je dužan da pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, kao i da o povredi odmah obavesti lekarsku službu.

O upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, detektiv, pravno lice za detektivsku delatnost ili preduzetnik za detektivsku delatnost odmah obaveštava policiju.

Izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja detektiv u roku od 12 časova dostavlja odgovornom licu u pravnom licu za detektivsku delatnost odnosno preduzetniku.

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah evidentira u evidenciji koju vodi u skladu sa ovim zakonom i na zahtev je dostavlja policiji ili nadležnom javnom tužiocu.

[Član 16

Detektiv može, prilikom vršenja poslova, da upotrebi vatreno oružje i fizičku snagu isključivo u svrhu zaštite sopstvenog života i telesnog integriteta, samo ako na drugi način ne može da odbije istovremeni neposredni protivpravni napad.

Prilikom upotrebe ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, detektiv je dužan da se pridržava principa zakonitosti, proporcionalnosti i da deluje sa što manje štetnih posledica po lice.

Detektiv je dužan da pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom oružja ili fizičke snage, kao i da o povredi odmah obavesti lekarsku službu.

O upotrebi oružja ili fizičke snage čijom primenom je nekom licu naneta teška telesna povreda, detektiv ili pravno lice za detektivsku delatnost ili preduzetnik za detektivsku delatnost odmah obaveštava nadležnu policijsku upravu.

Izveštaj o upotrebi vatrenog oružja i fizičke snage iz stava 4. ovog člana detektiv u roku od 12 časova dostavlja odgovornom licu u pravnom licu za detektivsku delatnost.

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost izveštaj o upotrebi vatrenog oružja i fizičke snage čijom primenom je nekom licu naneta teška telesna povreda dostavlja policijskoj upravi u roku od 12 časova.]

5. Način prikupljanja i obrade podataka

Član 17

Detektiv može prikupljati i obrađivati podatke o drugim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Detektiv je dužan da licu od koga prikuplja podatke, na njegov zahtev, pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla.

Obrada bez pristanka je dozvoljena u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 18

Detektiv koji je u toku vršenja posla saznao za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti dužan je da o saznanju odmah obavesti policiju ili nadležnog javnog tužioca.

Član 19

Na zahtev ovlašćenog policijskog službenika, pravno lice ili preduzetnik za detektivsku delatnost dužan je omogućiti uvid u sve evidencije predviđene ovim zakonom i dokaze sa kojima raspolaže kada za to postoji odluka nadležnog suda, a bez odluke suda dokaze i predmete koji se mogu oduzeti kao predmeti krivičnog dela u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak.

Ovlašćeni policijski službenik o izvršenom uvidu sačinjava zapisnik.

Član 20

Organ državne uprave, pravno lice koje na osnovu javnih ovlašćenja vodi određene evidencije ili drugi rukovaoci zbirkom podataka detektivu, na obrazložen pisani zahtev, daju podatke o:

1) boravištima i prebivalištima lica;

2) vlasnicima motornih vozila i plovila;

3) polisama osiguranja;

4) vlasnicima nepokretnosti;

5) penzijskom i invalidskom osiguranju;

6) podacima iz sudskih spisa u slučajevima kada na to pravo ima korisnik usluga;

7) podacima iz državnih arhiva.

Zahtev za davanje podataka iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

1) naziv, ime, sedište i adresu pravnog lica i preduzetnika za detektivsku delatnost;

2) vrstu traženih podataka;

3) datum započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka;

4) svrhu obrade (obrazloženje);

5) pravni osnov obrade (ovlašćenje korisnika usluge);

6) naziv, ime, sedište i adresu korisnika usluge.

Organ, pravno lice i drugi rukovaoci iz stava 1. ovog člana dužni su da odbiju davanje podataka koji su, na osnovu propisa o tajnosti podataka, određeni kao tajni.

Član 21

Detektiv može, putem sredstava javnog informisanja, objavljivati fotografije nestalih lica i predmeta, nuditi nagrade za dobijanje podataka, informacija i dokaza.

IV NADZOR, EVIDENCIJE I ZAŠTITA PODATAKA

1. Nadzor

[ČLAN 9 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 22

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

Policijski službenici prilikom vršenja nadzora ovlašćeni su da pregledaju opšta akta i poslovne knjige, evidencije, prostorije i prostor u kojem se vrše detektivski poslovi, traže obaveštenja, nalažu mere u cilju primene propisa, i po potrebi, sprovode i druge radnje kojima se ostvaruje neposredan i nenajavljen uvid u vršenje detektivskih poslova.

Kod nalaganja mere iz stava 2. ovog člana policijski službenik će pravnom licu za detektivsku delatnost, preduzetniku za detektivsku delatnost, odnosno detektivu (u daljem tekstu: nadzirani subjekat), odrediti meru koja je blaža, ako se tom merom postiže svrha radi koje se mera određuje.

Nadzirani subjekat dužan je da policijskom službeniku omogući vršenje nadzora, stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i da da sve potrebne podatke i obaveštenja.

U toku nadzora policijski službenici mogu, uz potvrdu, privremeno oduzeti poslovne knjige, evidencije, drugu dokumentaciju ili isprave koje mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom i krivičnom postupku.

[ČLAN 10 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 23

Policijski službenik sačinjava zapisnik o obavljenom nadzoru.

U zapisnik se unosi nalaz činjeničnog stanja sa opisom utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu, predlog mera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu, rok za postupanje po predloženim merama i rok za dostavljanje izveštaja o preduzetim merama.

Zapisnik se po pravilu sačinjava u službenim prostorijama Ministarstva najkasnije u roku od tri dana od dana izvršenog nadzora.

Odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv, ima pravo da stavi primedbe u pisanom obliku na zapisnik o obavljenom nadzoru u roku od tri dana od dana obaveštavanja o zapisniku.

Ako se zapisnik sastavlja na mestu i u toku obavljanja nadzora primedbe se stavljaju istovremeno sa sačinjavanjem zapisnika.

Primedbe na zapisnik, odnosno izjava nadziranog subjekta da nema primedbi, unose se u zapisnik.

Ovlašćeni policijski službenik dužan je da razmotri primedbe na zapisnik o obavljenom nadzoru i da, prema potrebi, dopuni radnje na koje se primedbe odnose, odnosno da izmeni ili odustane od predložene mere.

O primedbama na zapisnik ovlašćeni policijski službenik ne odlučuje posebno, već ih ceni sve zajedno, i svaku posebno, u obrazloženju rešenja donetog u predmetu nadzora.

[Član 23

Ovlašćeni policijski službenici Ministarstva, u vršenju nadzora nad sprovođenjem ovog zakona, pored ovlašćenja za preduzimanje radnji utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcija, imaju pravo i dužnost da proveravaju način čuvanja i nošenja vatrenog oružja, kao i uverenja o psihofizičkoj sposobnosti i osposobljenosti detektiva za rukovanje oružjem, kao i da, po potrebi, sprovode i druge radnje kojima se ostvaruje neposredan i nenajavljen uvid u vršenje detektivskih poslova.]

[ČLAN 11 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 24

Ako nadzirani subjekat u ostavljenom roku nije otklonio zapisnikom utvrđene nezakonitosti, nepravilnosti i nedostatke, policijski službenik dužan je da donese rešenje kojim se nalažu mere i određuje rok za njihovo otklanjanje.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se ako se u ponovnom nadzoru utvrdi da nezakonitosti, nepravilnosti i nedostaci nisu otklonjeni u roku od osam dana od dana izvršenog nadzora.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana može se, zavisno od predmeta nadzora i prirode utvrđenih nezakonitosti i nedostataka u radu:

1) naložiti preduzimanje odgovarajućih mera i radnji potrebnih radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu u roku koji ne može biti duži od 30 dana;

2) zabraniti nadziranom subjektu obavljanje detektivske delatnosti u periodu do 60 dana ako delatnost vrši bez licence ili ako za vršenje detektivskih poslova angažuje fizička lica bez licence.

Rešenje iz stava 3. tačka 2) ovog člana donosi se bez odlaganja, odnosno bez prethodnog predlaganja mere u smislu člana 23. stav 2. ovog zakona.

Nadzirani subjekat kome je privremeno zabranjeno obavljanje delatnosti može nastaviti sa obavljanjem delatnosti tek kada organ koji je doneo rešenje izvrši nadzor i utvrdi da su nedostaci otklonjeni.

[Član 24

Ovlašćeni policijski službenici Ministarstva, pored ovlašćenja na izricanje mera utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcija, imaju pravo i dužnost da pravnom licu za detektivsku delatnost, odnosno preduzetniku za detektivsku delatnost privremeno zabrane obavljanje delatnosti, a detektivu da privremeno zabrane vršenje detektivskih poslova ako delatnost, odnosno poslove obavlja ili vrši:

1) bez licence ili ovlašćenja;

2) bez zaključenog ugovora;

3) na nestručan i neprofesionalan način koji može prouzrokovati štetu ili opasnost za korisnika, detektiva ili treće lice;

4) suprotno nalogu da obavljanje delatnosti, odnosno vršenje poslova uskladi sa ovim zakonom.

Meru kojom se obezbeđuje da pravno lice za detektivsku delatnost, preduzetnik za detektivsku delatnost ili detektiv otklone nepravilnosti u vršenju detektivskih poslova i obavljanju delatnosti, odnosno da vršenje poslova usklade sa ovim zakonom ovlašćeni policijski službenik Ministarstva nalaže rešenjem, s tim što rok za izvršenje mere za otklanjanje nepravilnosti ne može biti duži od 60 dana.]

[ČLAN 12 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 25

Protiv rešenja iz člana 24. ovog zakona može se izjaviti žalba ministru.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

2. Stručni savet za unapređenje detektivske delatnosti

Član 26

Ministar, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, radi praćenja oblasti detektivske delatnosti, unapređenja obavljanja poslova u toj oblasti u skladu sa novim standardima i ostvarivanja saradnje sa udruženjima pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost i detektiva rešenjem osniva posebnu radnu grupu - Stručni savet za unapređenje detektivske delatnosti.

Registrovana udruženja pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost i detektiva, iz reda svojih članova predlažu ministru kandidata za člana Stručnog saveta za unapređenje detektivske delatnosti.

3. Evidencije

[ČLAN 13 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 27

(Brisan)

[Član 27

Ministarstvo vodi evidencije:

1) o izdatim licencama za obavljanje detektivske delatnosti - pravnim licima i preduzetnicima za obavljanje te delatnosti;

2) o izdatim licencama za vršenje detektivskih poslova - fizičkim licima za vršenje tih poslova;

3) o sprovedenoj stručnoj obuci i osposobljavanju, kao i stručnom ispitu detektiva;

4) o izdatim legitimacijama za detektive;

5) o izdatim dozvolama za nošenje oružja za detektive.

Evidencije iz stava 1. ovog člana vode se u obliku registra, kao elektronska baza podataka i čuvaju se trajno.

Bližu sadržinu podataka koji se evidentiraju, sadržinu i izgled registra i način vođenja registra propisuje ministar.]

[ČLAN 14 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 28

Pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost vode evidencije:

1) o zaposlenim detektivima, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) ime, prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta/boravišta, stručnu spremu detektiva,

(3) datum zaključenja ugovora o radu, datum prijave na obavezno socijalno osiguranje, vrstu radnog odnosa, datum prestanka radnog odnosa i odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja,

(4) podatke nadležnog zdravstvenog organa o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova detektivske delatnosti i datumu kada je izdato uverenje;

2) o zaključenim ugovorima sa korisnicima, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) predmet i osnov ugovora, podatke o korisniku usluga (naziv, sedište, PIB i matični broj pravnog lica i preduzetnika, ime, prezime, adresa i JMBG fizičkog lica), datum zaključenja ugovora i datum prestanka ugovora,

(3) broj i datum izdatog ovlašćenja za vršenje ugovornih usluga;

3) o primenjenim ovlašćenjima upotrebe fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja zaposlenih detektiva, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) ime i prezime detektiva koji je upotrebio sredstvo prinude,

(3) datum, vreme i mesto upotrebe sredstva prinude,

(4) ime, prezime, nadimak lica prema kome je upotrebljeno sredstvo prinude ako je takav podatak poznat,

(5) naziv sredstva prinude koje je upotrebljeno,

(6) detaljan opis događaja (način izvršenog napada, način upotrebe sredstava prinude i kada se prestalo sa upotrebom sredstva prinude),

(7) podatke o vrsti i stepenu telesnih povreda lica i detektiva,

(8) podatke o vremenu i mestu pružanja medicinske pomoći povređenima,

(9) podatke o vremenu kada je obaveštena policija,

(10) ime, prezime, adresa i brojevi ličnih karata svedoka događaja,

(11) datum, čas i minut podnošenja izveštaja i datum i vreme dostavljanja izveštaja policiji odnosno nadležnom tužilaštvu na njihov zahtev;

4) o zbirkama ličnih podataka, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) naziv zbirke podataka, datum, osnov uspostavljanja zbirke podataka,

(3) ime i prezime rukovaoca zbirkom podataka, njegovu adresu prebivališta ili boravišta i broj telefona,

(4) način vođenja i korišćenja zbirke podataka,

(5) način čuvanja podataka,

(6) datum predaje podataka korisniku ili brisanja podataka, zapisnike o predaji ili zapisnike o brisanju ili uništenju podataka.

Evidencije iz stava 1. ovog člana vode se ažurno i čuvaju se trajno.

[Član 28

Pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost vode evidencije:

1) o zaposlenim detektivima;

2) o zaključenim ugovorima sa korisnicima;

3) o licima, odnosno korisnicima za koje se vrše detektivski poslovi;

4) o primenjenim ovlašćenjima upotrebe vatrenog oružja i fizičke snage zaposlenih detektiva;

5) o zbirkama ličnih podataka.

Evidencije iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.]

[ČLAN 15 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 29

Pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost nisu dužni da obrazuju i vode evidencije iz člana 28. stav 1. tačka 4[5]) ovog zakona, odnosno da vrše obradu podataka:

1) koji se obrađuju isključivo u porodične i druge lične potrebe;

2) koji se obrađuju radi vođenja registara čije je vođenje zakonom propisano;

3) za zbirku podataka koju čine samo javno objavljeni podaci;

4) koji se odnose na lice čiji identitet nije određen, a rukovalac, obrađivač, odnosno korisnik nije ovlašćen da identitet odredi.

Evidenciju iz člana 28. stav 1. tačka 4[5]) ovog zakona pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost vode u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

4. Zaštita podataka

Član 30

Podaci koji su prikupljeni u vršenju detektivske delatnosti, odnosno poslova mogu se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima ili javno objavljivati, osim ako je drugačije propisano.

Ako je zbirka podataka uspostavljena ugovorom, ili na osnovu pristanka u pismenom obliku, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pismenog pristanka pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost obavezni su da podatke predaju korisniku ili ih brišu u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, a druge podatke koji nisu od značaja ili koje korisnik odbije da preuzme, unište u roku od osam dana.

Član 31

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost, kao i zaposleni detektiv dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u vršenju poslova, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno.

Obaveza iz stava 1. ovog člana traje i po prestanku obavljanja delatnosti pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost, odnosno po prestanku radnog odnosa detektiva.

Član 32

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost dužni su da zaključene ugovore sa korisnikom čuvaju pet godina.

V KAZNENE ODREDBE

[ČLAN 16 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 33

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa ili primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa (član 2);

2) ako obavlja detektivsku delatnost, a nema licencu za obavljanje detektivske delatnosti izdatu od strane Ministarstva ili za vršenje detektivskih poslova angažuje fizičko lice bez licence (član 4);

3) ako o nastaloj promeni ne obavesti ili neblagovremeno obavesti nadležnu policijsku upravu (član 9. stav 12);

4) ako obrađuje podatke koji nisu utvrđeni kao podaci koje može da obrađuje (član 10. stav 1);

5) ako kopiju pisanog izveštaja ne čuva najmanje pet godina od dana predavanja stranci (član 11. stav 7);

6) ako vrši detektivsku delatnost ili angažuje detektiva da vrši detektivske poslove, a da sa korisnikom usluga nije zaključilo pisani ugovor o angažovanju za vršenje detektivskih poslova (član 12. stav 1);

7) ako od korisnika usluga ne pribavi pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga (član 12. stav 3);

8) ako ne odbije zahtev korisnika za zaključenje ugovora za vršenje istražnih i detektivskih usluga kada ti poslovi nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor (član 12. stav 4);

9) ako o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah ne obavesti policiju (član 16. stav 4);

10) ako ne evidentira u evidenciji izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja ili isti ne dostavi na zahtev policije ili nadležnog javnog tužioca (član 16. stav 6);

11) ako na zahtev ovlašćenog policijskog službenika, u skladu sa odlukom suda ili zakonom kojim se uređuje krivični postupak, ne da na uvid sve evidencije i prikupljene dokaze sa kojima raspolaže (član 19. stav 1);

12) ako policijskom službeniku onemogući vršenje nadzora, ne stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i ne pruži sve potrebne podatke i obaveštenja (član 22. stav 4);

13) ako propisane evidencije ne vodi ili ih vodi na način koji nije propisan (član 28);

14) ako podatke koji su prikupljeni u vršenju posla koristi u svrhu za koju nisu prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili javno objavi (član 30. stav 1);

15) ako u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, prikupljene podatke ne preda korisniku ili ih ne izbriše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno ako ne uništi prikupljene podatke koje korisnik odbije da preuzme (član 30. stav 2);

16) ako u toku obavljanja i po prestanku obavljanja detektivske delatnosti, kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve tajne podatke koje sazna u vršenju poslova (član 31);

17) ako ne čuva evidencije zaključenih ugovora sa korisnikom u propisanom vremenskom periodu (član 32).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. tač. 1), 2), 6) i 12) ovog člana, pored novčane kazne, pravnom licu može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine, a odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove, u trajanju od tri meseca do jedne godine.

[Član 33

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice za detektivsku delatnost:

1) ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa (član 2);

2) ako obavlja detektivsku delatnost, odnosno detektivske poslove, a nema licencu za obavljanje detektivske delatnosti izdatu od strane Ministarstva (član 4);

3) ako obavlja detektivsku delatnost, a prestane da ispunjava uslove pod kojim mu se može izdati licenca (član 5);

4) ako obrađuje podatke koji nisu utvrđeni kao podaci koje može da obrađuje (član 10. stav 1);

5) ako ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa (član 10. stav 2);

6) ako vrši detektivsku delatnost ili angažuje detektiva da vrši detektivske poslove, a da sa korisnikom usluga nije zaključilo pisani ugovor o angažovanju za vršenje detektivskih poslova (član 12. stav 1);

7) ako od korisnika usluga ne pribavi pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga (član 12. stav 2);

8) ako ne odbije zahtev korisnika za vršenje istražnih i detektivskih usluga kada ti poslovi nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor (član 12. stav 4);

9) ako zaposleni detektiv ne pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom oružja ili fizičke snage, kao i ako o povredi odmah ne obavesti lekarsku službu (član 16. stav 3);

10) ako, u roku od 12 časova od događaja, nadležnoj policijskoj upravi ne dostavi izveštaj o upotrebi oružja ili fizičke snage čijom primenom je nekom licu naneta teška telesna povreda (član 16. stav 6);

11) ako obrađuje podatke od lica koja na to nisu dobrovoljno pristala ili koja su opozvala svoj pristanak (član 17. st. 1. i 3);

12) ako o saznanju o izvršenom krivičnom delu odmah ne obavesti policiju ili nadležnog javnog tužioca (član 18);

13) ako na zahtev ovlašćenog policijskog službenika, u skladu sa odlukom suda ili zakonom kojim se uređuje krivični postupak, ne da na uvid sve prikupljene podatke sa kojima raspolaže (član 19. stav 1);

14) ako propisane evidencije ne vodi ili ih vodi na način koji nije propisan (član 28);

15) ako podatke koji su prikupljeni u vršenju posla koristi u svrhu za koju nisu prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili javno objavi (član 30. stav 1);

16) ako, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, prikupljene podatke ne preda korisniku ili ih ne briše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno ako ne uništi prikupljene podatke koje korisnik odbije da preuzme (član 30. stav 2);

17) ako u toku obavljanja i po prestanku obavljanja detektivske delatnosti, kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve tajne podatke koje sazna u vršenju poslova (član 31);

18) ako ne čuva evidencije zaključenih ugovora sa korisnikom (član 32).

Za radnje iz stava 1. tač. 1-3. ovog člana, pored novčane kazne, pravnom licu za detektivsku delatnost može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu za detektivsku delatnost novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, a može se izreći i zaštitna mere zabrane obavljanja određenih poslova, odnosno vršenja određenih delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.]

[ČLAN 17 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 34

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako ne obezbedi kasu ili sef, u skladu s propisima o tajnosti podataka (član 8. stav 2);

2) ako ne podnese ili neblagovremeno podnese zahtev za izdavanje legitimacije detektivu (član 13. stav 3);

3) ako nadležnoj policijskoj upravi ne dostavi ili neblagovremeno dostavi obaveštenje o nastupanju okolnosti za vraćanje legitimacije (član 13. stav 5).

[Član 34

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice za detektivsku delatnost:

1) ako ne poseduje odgovarajući poslovni prostor, koji je obezbeđen od provale i neovlašćenog pristupa, odnosno ako ne obezbedi kasu ili sef, u skladu s propisima o tajnosti podataka (član 8. st. 1. i 2);

2) ako od detektiva kome je prestao radni odnos ne preuzme legitimaciju, odnosno ako je, u roku od pet dana od preuzimanja, ne dostavi Ministarstvu (član 13. stav 3).]

[ČLAN 18 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 35

Za radnje iz člana 33. stav 1. ovog zakona kazniće se za prekršaj i preduzetnik novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 33. stav 1. tač. 1), 2), 6) i 12), pored novčane kazne, preduzetniku za detektivsku delatnost može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Za radnje iz člana 34. ovog zakona kazniće se za prekršaj i preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.

[Član 35

Za radnje iz člana 33. stav 1. ovog zakona kazniće se, za prekršaj, i preduzetnik za detektivsku delatnost novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz člana 34. stav 1. tačka 1) ovog zakona i ako ne vrati legitimaciju Ministarstvu, u roku od pet dana od dana brisanja iz registra nadležnog organa (član 13. stav 3), kazniće se, za prekršaj, i preduzetnik za detektivsku delatnost koji zapošljava više od jednog detektiva, novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.

Za radnje iz člana 33. stav 1. i člana 34. stav 1. ovog zakona kazniće se za prekršaj i samostalni detektiv, koji detektivsku delatnost obavlja sam kao preduzetnik, novčanom kaznom od od 5.000 do 50.000 dinara, a može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.]

[ČLAN 19 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 36

Novčanom kaznom od 10.000 do 80.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana, kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa (član 2);

2) ako obavlja detektivske poslove a nema licencu za obavljanje detektivskih poslova izdatu od strane Ministarstva (član 4);

3) ako obrađuje podatke koji nisu utvrđeni kao podaci koje može da obrađuje (član 10. stav 1);

4) ako ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa (član 10. stav 2);

5) ako prikupljene podatke u obliku pisanog izveštaja ne preda stranci nakon obavljenog ugovorenog posla (član 11. stav 6);

6) ako ovlašćenim policijskim službenicima ne pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla (član 13. stav 1);

7) ako ne vrati ili neblagovremeno vrati legitimaciju Ministarstvu (član 13. stav 4);

8) ako ne pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom fizičke snage, gasnog spreja ili vatrenog oružja, kao i ako o povredi odmah ne obavesti lekarsku službu (član 16. stav 3);

9) ako o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah ne obavesti policiju (član 16. stav 4);

10) ako, u roku od 12 časova od događaja, ne dostavi izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja ili vatrenog oružja (član 16. stav 5);

11) ako obrađuje podatke suprotno propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti (član 17. st. 1. i 3);

12) ako na zahtev lica od koga prikuplja podatke ne pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla (član 17. stav 2);

13) ako o saznanju o izvršenom krivičnom delu odmah ne obavesti policiju ili nadležnog javnog tužioca (član 18);

14) ako policijskom službeniku onemogući vršenje nadzora, ne stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i ne pruži sve potrebne podatke i obaveštenja (član 22. stav 4);

15) ako podatke koji su prikupljeni u vršenju posla koristi u svrhu za koju nisu prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili javno objavi (član 30. stav 1);

16) ako u toku obavljanja i po prestanku obavljanja detektivske delatnosti, kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve tajne podatke koje sazna u vršenju poslova (član 31).

Za radnje iz stava 1. tač. 1), 2), 4) i 14) fizičkom licu može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

[Član 36

Za radnje iz člana 33. stav 1. tač. 1-5, 7, 8. i 13. ovog zakona, ako po prestanku radnog odnosa ne vrati legitimaciju, odnosno ako je, u roku od pet dana, ne dostavi Ministarstvu (član 13. stav 3) i ako licu od koga prikuplja podatke, na njegov zahtev, ne pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla (član 17. stav 2) kazniće se, za prekršaj, detektiv novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz člana 33. stav 1. tač. 1, 2, 4, 5, 7, 8. i 13. ovog zakona, odnosno za radnje iz stava 1. ovog člana, kojim su bile prouzrokovane teže posledice, detektivu se može izreći kazna zatvora do 30 dana.]

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 38

Pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju detektivsku delatnost uskladiće svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 39

Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona vrše detektivske poslove mogu nastaviti sa vršenjem tih poslova, s tim što su dužna da uslove propisane ovim zakonom za obavljanje tih poslova ispune u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima detektivske delatnosti ne moraju ispunjavati uslov iz člana 6. stav 1. tačka 5) ovog zakona.

Član 40

Pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže automatsko i poluautomatsko oružje i municiju mogu otuđiti to oružje i municiju, neposredno ili posredstvom privrednog subjekta ovlašćenog za promet oružja i municije, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Po isteku roka iz stava 1. ovog člana oružje koje nije otuđeno postaje svojina Republike Srbije.

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o detektivskoj delatnosti

("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Član 20

Podzakonski akti na osnovu ovog zakona doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o detektivskoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/13) ostaju na snazi do donošenja propisa kojima se stavljaju van snage, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 21

Stručni ispit položen pre stupanja na snagu ovog zakona, ostaje da važi.

Licence izdate pre stupanja na snagu ovog zakona ostaju da važe do isteka roka na koji su izdate.

Postupci po zahtevima za izdavanje licence započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama propisa prema kojima su započeti.

Pravna lica i preduzetnici kojima su izdate licence iz člana 5. Zakona o detektivskoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/13) uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 22

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".