Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
03.12.2020.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 144/2020)

 

PRIMER

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 95

Disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti vodi i direktoru podnosi predlog odluke o odgovornosti disciplinska komisija Uprave carina (u daljem tekstu: disciplinska komisija), sastavljena u veću od tri člana (predsednik i dva člana).

Odluku [Konačnu odluku] o odgovornosti u disciplinskom postupku donosi direktor u vidu rešenja, kojim se carinski službenik oslobađa od odgovornosti ili oglašava krivim i izriče mu se disciplinska kazna.

U slučaju postojanja razloga za obustavu postupka, direktor, na predlog disciplinske komisije, donosi rešenje kojim se disciplinski postupak obustavlja.

Disciplinska komisija nije vezana za pravnu kvalifikaciju povrede službene dužnosti naznačenu u aktu o pokretanju disciplinskog postupka.

Član 96

Način sprovođenja disciplinskog postupka zbog lakše i teže povrede službene dužnosti, sastav, izbor i broj članova disciplinske komisije, izbor veća disciplinske komisije, kao i postupak utvrđivanja prisutnosti alkohola ili nekog drugog narkotičkog sredstva u organizmu, a koje umanjuje sposobnost za rad, na predlog direktora, bliže uređuje ministar.

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 97

Zastarelost za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka nastupa protekom rokova propisanih zakonom koji uređuje radne odnose u državnim organima.

Zastarelost disciplinskog postupka ne teče dok disciplinski postupak nije moguće pokrenuti ili voditi zbog odsustva carinskog službenika (bolovanje, godišnji odmor i drugi razlozi odsustvovanja sa rada) ili iz drugih opravdanih razloga.

Zastarelost disciplinskog postupka ne teče i za vreme dok traje sudski spor čiji je predmet ispitivanje pravilnosti disciplinske odluke.

[Ako je krivični postupak pokrenut zbog iste radnje izvršenja, disciplinski postupak se može prekinuti do okončanja krivičnog postupka.]

Član 98

Disciplinska mera, odnosno kazna, izrečena konačnim rešenjem upisuje se u odgovarajuću evidenciju.

Disciplinska mera, odnosno kazna, briše se iz evidencije ako carinskom službeniku ne bude izrečena nova disciplinska mera, odnosno kazna, u naredne dve godine od izrečene disciplinske mere, odnosno kazne, za lakšu povredu službene dužnosti, ili u naredne četiri godine od izrečene disciplinske kazne za težu povredu službene dužnosti.

O ranije izrečenim disciplinskim merama, odnosno kaznama, disciplinska komisija vodi računa samo ako u vreme sprovođenja postupka nisu brisane iz evidencije.

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 99

Rešenje o privremenom udaljenju sa rada donosi direktor.

Carinskom službeniku koji je privremeno udaljen sa rada oduzima se službena legitimacija, službena značka, oružje i druga oprema i stvari sa kojima je bio zadužen.

Carinski službenik koji je privremeno udaljen sa rada ne sme da nosi službeno odelo.

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte
https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html