Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.12.2022.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

CARINSKI ZAKON

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 91/2019 - dr. zakon, 144/2020, 118/2021 i 138/2022)

 

PRIMER

[ČLAN 3 IZMENA I DOPUNE ZAKONA]

Unošenje i iznošenje robe preko graničnih prelaza

Član 264a

Unošenje robe u carinsko područje Republike Srbije i iznošenje robe iz carinskog područja Republike Srbije dopušteno je samo preko graničnih prelaza:

1) koji su u skladu sa posebnim propisima određeni kao granični prelazi preko kojih se obavlja robni ili putnički promet, u skladu sa carinskim i drugim propisima;

2) u vreme kada su otvoreni za promet.

Unošenje i iznošenje robe koja podleže fitosanitarnoj, veterinarskoj i drugim propisanim kontrolama dozvoljeno je samo preko graničnih prelaza koji su posebnim propisima određeni za unošenje i iznošenje takve robe.

Deo jedanaesti

CARINSKI PREKRŠAJI

[ČLAN 4 IZMENA I DOPUNE ZAKONA]

I Prekršaji i kazne

Član 265

Novčanom kaznom od jednostrukog do petostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekršaja kazniće se za prekršaj pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, a novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara do 150.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu, ako:

1) prikriva stvarnu nameru, cilj ili pravni osnov raspolaganja deklarisanom robom, prilažući neverodostojnu dokumentaciju pri deklarisanju robe, organizuje ili planira sprovođenje lažnih isporuka, primanja ili kretanja deklarisane robe ili posredno ili neposredno učestvuje u njima, posredno ili neposredno učestvuje u izradi neverodostojne carinske, poslovne, prevozne ili druge dokumentacije u vezi sa deklarisanom robom ili u korišćenju takve neverodostojne dokumentacije, neovlašćeno ili samovoljno koristi podatke drugih lica radi obavljanja ili stvaranja uslova za obavljanje prevarnih radnji, postupanja i raspolaganja deklarisanom robom, kao primaoca deklariše ili navede nepostojeće lice ili lice bez čijeg znanja i volje je korišćen njegov identitet ili njegovi podaci (član 12.);

2) ne prijavi na propisan način robu koju unosi u ili iznosi iz carinskog područja Republike Srbije (član 12. stav 1, čl. 112, 115. i 227, član 232. stav 3. i član 234.);

3) iznošenjem netačnih i neistinitih podataka ili na bilo koji drugi način navođenjem carinskog organa na pogrešan zaključak, stekne ili pokuša da stekne plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, olakšicu u plaćanju uvoznih i drugih naknada, povraćaj ili otpust uvoznih ili izvoznih dažbina (član 12. stav 2.);

4) izuzme ispod carinskog nadzora stranu robu bez dozvole carinskog organa (član 118.);

5) stranu robu za koju su pri izlasku iz carinskog područja Republike Srbije okončane carinske formalnosti bez odlaganja ne iznese iz carinskog područja Republike Srbije (član 118. stav 4.);

6) unese u carinsko područje Republike Srbije ili iznese iz carinskog područja Republike Srbije robu koja podleže zabranama ili ograničenjima, sa namerom da izbegne mere carinskog nadzora i carinske kontrole, u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje unošenje ili iznošenje takve robe ili bez odgovarajućih dokumenata (čl. 118. i 230.);

7) u carinsko područje Republike Srbije robu unese ili pokuša da unese na skriven način ili iz carinskog područja Republike Srbije robu iznese ili pokuša da iznese na skriven način (čl. 118. i 230.);

8) ne podnese deklaraciju za robu ili deo robe, ako se radi o robi komercijalne prirode ili o robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu (član 139.);

9) suprotno zakonskim odredbama robu koja je bila oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina otuđi, da na korišćenje drugom licu, da u zalog, na pozajmicu ili kao obezbeđenje za izvršenje druge obaveze ili upotrebi u bilo koje druge svrhe, osim onih za koje je ta roba bila oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, pre nego što se plate uvozne dažbine u punom iznosu (član 249.);

10) preko graničnog prelaza u vreme kada granični prelaz nije otvoren za promet ili izvan graničnog prelaza unese ili pokuša da unese robu u carinsko područje Republike Srbije ili ako preko graničnog prelaza u vreme kada granični prelaz nije otvoren za promet ili izvan graničnog prelaza iznese ili pokuša da iznese robu iz carinskog područja Republike Srbije (član 264a).

Primenom odredaba stava 1. ovog člana ne može se utvrditi novčana kazna u iznosu višem od najvišeg iznosa novčane kazne propisanog zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Član 266

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, ako:

1) na zahtev carinskog organa ne pruži tom organu sve neophodne isprave i informacije u odgovarajućem obliku ili ne pruži neophodnu pomoć za okončanje carinskih formalnosti ili carinskih kontrola (član 12. st. 1, 3. i 4. i član 35.);

2) podnese deklaraciju ili deklaraciju za privremeni smeštaj, deklaraciju za ponovni izvoz ili zahtev za izdavanje odobrenja ili neke druge odluke, sa netačnim ili nepotpunim podacima navedenim u deklaraciji ili sa netačnim podacima navedenim u zahtevu, osim u slučaju da takvi podaci nemaju nikakav uticaj na postupak po deklaraciji ili zahtevu, odnosno u slučaju da izmeni ili dopuni podatke u deklaraciji ili izmeni podatke u zahtevu, pre preduzimanja bilo koje radnje carinskog organa u vezi sa učinjenom radnjom ili propustom, odnosno pre otpočinjanja carinske kontrole (član 12. stav 2. tačka 1) i st. 3. i 4.);

3) neverodostojnu ili netačnu ili ispravu koja nije punovažna priloži uz deklaraciju, deklaraciju za privremeni smeštaj, deklaraciju za ponovni izvoz ili uz zahtev za izdavanje odobrenja ili druge odluke (član 12. stav 2. tačka 2) i stav 3.);

4) ne ispuni, ako je potrebno, sve obaveze koje se odnose na stavljanje date robe u određeni carinski postupak ili privremeni smeštaj ili na sprovođenje odobrenih aktivnosti (član 12. stav 2. tačka 3) i stav 3.);

5) ne postupa u skladu sa obavezama iz odobrenja ili odluke (član 18. stav 1.);

6) bez odlaganja ne obavesti carinski organ o svakoj okolnosti koja je nastala nakon donošenja odobrenja ili odluke, a koja može da utiče na dalju primenu ili sadržinu odobrenja ili odluke (član 18. stav 2.);

7) ne čuva ispravu ili informaciju iz člana 12. stav 1. ovog zakona ili je ne čuva na način dostupan ili prihvatljiv za carinski organ ili je ne čuva u skladu sa rokom određenim carinskim propisima (član 37.);

8) sastavi ili omogući da se sastavi isprava sa netačno navedenim podacima o poreklu robe (čl. 44. i 48.);

9) sastavi ili omogući da se sastavi isprava koja sadrži netačne podatke na osnovu kojih se za robu na koju se isprava odnosi neosnovano ostvari preferencijalno poreklo (član 48.);

10) ne podnese carinskom organu obaveštenje o dolasku broda ili vazduhoplova (član 117. stav 1.);

11) ne preveze robu unetu u carinsko područje Republike Srbije, bez odlaganja, u carinarnicu koju je odredio carinski organ ili do bilo kog drugog mesta koje je odobrio ili odredio taj organ ili u slobodnu zonu ili ne preveze robu putem koji je odredio carinski organ i u skladu sa njegovim uputstvima (član 119. stav 1. i član 121. stav 3.);

12) robu unetu u carinsko područje Republike Srbije ne dopremi određenoj carinarnici ili na drugo mesto koje je odredio ili odobrio carinski organ ili u slobodnu zonu (čl. 123. i 210.);

13) bez dozvole carinskog organa ukloni dopremljenu robu sa mesta na kom je bila dopremljena (član 123. stav 7.);

14) bez odobrenja carinskog organa istovari ili pretovari robu sa prevoznog sredstva na kom se nalazi ili robu sa prevoznog sredstva na kom se nalazi istovari ili pretovari na mesto koje carinski organ nije odredio ili odobrio (član 124. stav 1.);

15) ne podnese deklaraciju za robu nekomercijalne prirode ili deklaraciju za privremeni smeštaj ili dopunsku deklaraciju ili deklaraciju za ponovni izvoz (član 128. st. 1. i 3, čl. 139. i 146. i član 233. stav 1.);

16) robu u privremenom smeštaju ne smesti u prostor za privremeni smeštaj u skladu sa članom 131. ovog zakona ili na drugo mesto koje je odredio ili odobrio carinski organ (član 130. stav 1. i član 131.);

17) ne obezbedi da roba u privremenom smeštaju bude predmet samo onih oblika postupanja kojima bi se očuvala u nepromenjenom stanju, bez menjanja njenog izgleda ili tehničkih karakteristika (član 130. stav 2.);

18) ne vodi evidenciju ili ne vodi evidenciju u obliku koji je odobrio carinski organ ili evidenciju vodi netačno ili nepotpuno ili neblagovremeno (član 131. st. 6-8. i član 186.);

19) stranu robu koja se nalazi u privremenom smeštaju ne stavi u carinski postupak ili ponovo ne izveze u određenom roku (član 132.);

20) ne dostavi carinskom organu prateće isprave neophodne za primenu odredaba kojima se uređuje postupak za koji se roba deklariše, ako je dostavljanje tih isprava propisano ili ako su neophodne za carinsku kontrolu (član 143. stav 2.);

21) ukloni ili uništi sredstva za identifikaciju bez odobrenja carinskog organa (član 166. stav 2.);

22) sa robom koja nije puštena od strane carinskog organa raspolaže kao da je puštena od strane carinskog organa (član 168.);

23) ne okonča posebni postupak na propisan način (član 187.);

24) odredišnoj carinarnici ne dopremi robu ili zahtevane podatke ili ne dopremi robu u nepromenjenom stanju ili ne dopremi robu u skladu sa merama koje je preduzeo carinski organ kako bi obezbedio identifikaciju robe ili ne poštuje druge carinske odredbe u vezi sa postupkom tranzita (član 199.);

25) započne izgradnju bilo kog građevinskog objekta u slobodnoj zoni bez prethodnog odobrenja carinskog organa (član 209. stav 1.);

26) privrednu delatnost u slobodnoj zoni ne obavlja pod uslovima koji su propisani ovim zakonom ili o obavljanju te delatnosti u slobodnoj zoni ne obavesti unapred carinski organ (član 209. stav 2.);

27) ne poštuje zabrane ili ograničenja koje je uveo carinski organ za delatnosti iz člana 209. stav 2. ovog zakona (član 209. st. 3. i 4.);

28) postupa sa robom kao da ispunjava uslove za privremeni uvoz, a to postupanje je u suprotnosti sa uslovima za odobravanje privremenog uvoza ili sa robom stavljenom u postupak privremenog uvoza postupa suprotno uslovima ili obavezama ili u suprotnosti sa svrhom odobrenog privremenog uvoza u skladu sa carinskim propisima i Konvencijom o privremenom uvozu (član 215.);

29) ne izveze robu sa nedostacima u roku od dva meseca od dana kada je carinski organ prihvatio deklaraciju za stavljanje u slobodan promet proizvoda za zamenu (član 226. stav 3.).

Član 267

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 dinara kazniće se pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se preduzetnik, a novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, ako:

1) bez odlaganja ne obavesti nadležni carinski organ o nepredviđenoj okolnosti ili višoj sili zbog koje ne može da ispuni obavezu iz člana 119. stav 1. ovog zakona ili carinski organ ne obavesti o tačnom mestu gde se roba nalazi ako nepredviđena okolnost ili viša sila zbog koje ne može da ispuni obavezu iz člana 119. stav 1. ovog zakona nije prouzrokovala potpuni gubitak robe (član 121. stav 1.);

2) bez odlaganja ne obavesti carinski organ o situaciji u kojoj je zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile vazduhoplov odnosno brod iz člana 119. stav 6. ovog zakona prinuđen da se privremeno prizemlji, odnosno uplovi na carinsko područje Republike Srbije (član 121. stav 2.);

3) bez odlaganja ne obavesti carinski organ o slučaju neposredne opasnosti zbog koje je potreban hitan istovar robe ili dela robe (član 124. stav 2.);

4) na zahtev carinskog organa ne istovari ili ne raspakuje robu radi njenog pregleda, uzimanja uzoraka ili pregleda prevoznih sredstava kojima se prevozi (član 124. stav 3.);

5) ne prisustvuje, na zahtev carinskog organa, pregledu robe ili uzimanju uzoraka ili ne pruži pomoć neophodnu za olakšanje tog pregleda ili uzimanja uzoraka (član 163. stav 2.);

6) ne okonča posebni postupak u određenom roku (član 187.);

7) odredišnoj carinarnici ne dopremi robu u propisanom roku u postupku tranzita (član 199.);

8) robu stavljenu u postupak carinskog skladištenja privremeno iznese iz tog skladišta bez unapred dobijenog odobrenja od strane carinskog organa (član 205. stav 3.);

9) ne obezbedi da se roba u postupku carinskog skladištenja ne izuzima ispod carinskog nadzora ili ne ispunjava obaveze koje proizlaze iz smeštaja robe obuhvaćene postupkom carinskog skladištenja ili ne ispunjava obaveze koje proizlaze iz stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja (član 207.).

Član 268

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se preduzetnik i novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice koje izvrši prekršaj iz člana 266. stav 1. tač. 2), 4), 11) i 13)-16) i člana 267. ovog zakona, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Član 269

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz člana 266. stav 1. tačka 15) ovog zakona koje ne podnese deklaraciju za robu nekomercijalne prirode, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja prelazi iznos od 1.000 evra, a ne prelazi iznos od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Član 270

Pravno lice, preduzetnik, fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu kod kojeg se u državini zatekne roba, odnosno koje kupi, proda, preda drugom, primi na poklon, prikrije, primi na čuvanje ili prevoz, koristi ili primi po bilo kom drugom osnovu robu za koju zna ili je prema okolnostima slučaja moglo znati da se radi o robi koja je predmet prekršaja propisanog čl. 265-269. ovog zakona, kazniće se kaznom koja je propisana za taj prekršaj.

[I Prekršaji i kazne

Član 265

Novčanom kaznom od jednostrukog do četvorostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekršaja, kazniće se pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, ako:

1) ne prijavi na propisan način robu koju unosi u ili iznosi sa carinskog područja Republike Srbije (član 12. st. 1. i 2, čl. 112, 115. i 227, član 232. stav 3. i član 234);

2) izuzme robu ispod carinskog nadzora, čime se izbegava carinska kontrola (član 118, član 123. stav 7, član 130. stav 3. tačka 1), član 139. stav 3, čl. 199, 207. i 218);

3) ne dopremi robu carinskom organu (član 123. st. 1. i 2. i član 210);

4) u deklaraciji ne prikaže svu robu koja podleže carinskom postupku (član 139);

5) ne prijavi robu koju iz slobodne zone unosi u ostali deo carinskog područja Republike Srbije (čl. 118, 123. i 128. i član 130. u vezi sa članom 213. stav 2).

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara do 150.000 dinara, kazniće se odgovorno lice u okviru pravnog lica za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 266

Novčanom kaznom od jednostrukog do četvorostrukog iznosa carinskih dažbina za robu koja je predmet prekršaja kazniće se pravno lice, preduzetnik i fizičko lice ako:

1) iznošenjem netačnih ili neistinitih podataka ili na bilo koji drugi način navođenjem carinskog organa na pogrešan zaključak, stekne ili pokuša da stekne plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, olakšicu u plaćanju uvoznih i drugih naknada, plaćanje smanjenog iznosa, povraćaj ili otpust od plaćanja dažbina ili bilo koju drugu olakšicu (član 12. stav 3);

2) suprotno zakonskim odredbama, izvrši prenos robe trećem licu, robu preda trećem licu na korišćenje, iznajmi je ili je na neki drugi način koristi za druge svrhe osim onih za koje je ta roba dobila olakšicu za plaćanje uvoznih i drugih dažbina, tj. robu za koju je odobrena olakšica dâ kao zalog, u najam ili kao obezbeđenje od plaćanja dažbina pre izmirenja uvoznih dažbina u punom iznosu (član 249).

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara do 150.000 dinara, kazniće se odgovorno lice u okviru pravnog lica za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 267

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara do 1.500.000 dinara kazniće se pravno lice, ako:

1) ne dostavi dokumentaciju ili ne prenese informaciju koja je neophodna carinskom organu, odnosno tom organu ne pruži drugu neophodnu pomoć (član 12. stav 1, čl. 163. i 186);

2) iznošenjem netačnih ili neistinitih podataka ili na bilo koji drugi način stekne plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, olakšicu u plaćanju uvoznih i drugih naknada, plaćanje smanjenog iznosa, povraćaj ili otpust od plaćanja dažbina ili bilo koju drugu olakšicu (član 12. stav 3);

3) prilikom podnošenja zahteva za odobrenje carinskog postupka, bilo direktno ili indirektno, podnese carinskom organu dokumentaciju koja sadrži netačne podatke i pod uslovom da takvo činjenje podrazumeva ili može podrazumevati korišćenje neke carinske povlastice ili prava koja mu po zakonu ne pripadaju (čl. 17. i 184);

4) pripremi ili naloži pripremu lažne evidencije o poreklu robe; pripremi ili naloži pripremu dokumenta koji sadrži netačne podatke kako bi dovelo do nepropisnog utvrđivanja preferencijalnog porekla robe koja je obuhvaćena tim dokumentom (član 48);

5) istovari ili pretovari robu bez odobrenja carinskog organa ili sprovede odobreni istovar ili pretovar robe na mestima koja nisu namenjena niti odobrena za tu svrhu, ili propusti da na vreme obavesti carinski organ u slučaju neposredne opasnosti koja iziskuje hitno istovarivanje ili pretovar robe ili bez ovlašćenja carinskog organa iznese robu iz prostora gde je roba prvobitno bila smeštena (član 123. stav 7. i član 124. st. 1. i 2);

6) ne poštuje obaveze koje mora da ispuni u slučaju primene odobrenja za upotrebu pojednostavljene deklaracije i podnošenje dopunske deklaracije (čl. 145. i 146);

7) postupa kao da je roba stavljena u slobodan promet pre obavljanja formalnosti za stavljanje u slobodan promet, plaćanja carinskih i ostalih dažbina i pre primene mera trgovinske politike koje se odnose na uvoz robe (član 175);

8) ne ispunjava uslove utvrđene odobrenjem za upotrebu posebnog postupka (član 184. stav 2);

9) unese ili iznese robu iz slobodne zone van mesta ulaska i izlaska (član 208. st. 4. i 5);

10) ne obavesti carinski organ o izgradnji objekta u slobodnoj zoni, o sprovođenju delatnosti u slobodnoj zoni ili sprovodi takvu delatnost bez obzira na zabranu ili ograničenje koje je odredio carinski organ (član 209. st. 1. i 2);

11) postupa sa robom iz slobodne carinske prodavnice u suprotnosti sa ovim zakonom (član 260).

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara do 300.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara do 100.000 dinara kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 268

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 dinara kazniće se pravno lice, ako:

1) ne čuva dokumentaciju u propisanom periodu (član 37);

2) propusti da u roku preveze robu putem i na način kako je odredio carinski organ (član 119);

3) za potrebe obavljanja pregleda robe i prevoznih sredstava kojima se ona prenosi, ne istovari ili ne raspakuje robu nakon što je to od njega zatražio carinski organ (član 124. stav 3);

4) čuva robu u privremenom smeštaju na mestima i pod uslovima koji su u suprotnosti sa onima koje je odobrio carinski organ ili sprovodi postupke nad robom kojima se menja njen izgled ili tehničke karakteristike (čl. 130. i 131);

5) ne sprovede carinske formalnosti koje su potrebne da se za robu odredi carinski postupak ili propusti da ponovo izveze robu u propisanom roku (čl. 132. i 133);

6) propusti da propisano zaštiti sredstva za identifikaciju robe od uništenja ili oštećenja ili ga ukloni sa prevoznog sredstva bez ovlašćenja carinskog organa, osim ako je usled nepredviđenih okolnosti ili uslova više sile takvo uklanjanje ili uništenje identifikacije neophodno da bi se zaštitila roba ili prevozno sredstvo (član 166. stav 2);

7) propusti da vodi propisanu evidenciju za robu koja je stavljena u carinski postupak na način koji je odredio carinski organ ili je vodi neredovno (član 186);

8) ne okonča poseban postupak u određenom roku (čl. 187, 216. i 226);

9) ne završi postupak tranzita i ne preda robu carinskom organu odredišta u neizmenjenom obliku ili ne preda robu u za to propisanom roku, ili ne poštuje ostale mere koje preduzme carinski organ da bi obezbedio identitet robe (član 199);

10) nastavi da smešta robu u carinsko skladište, u suprotnosti sa odobrenjem carinskog organa ili bez odobrenja carinskog organa (član 205);

11) ne poštuje obaveze koje je preuzeo kao nosilac odobrenja ili postupka carinskog skladištenja (član 207).

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 269

Novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara kazniće se pravno lice, koje izvrši prekršaj iz čl. 267. i 268. ovog zakona, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, koje izvrši prekršaj iz člana 267. ovog zakona, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Odgovornost drugog lica

Član 270

Pravno lice, preduzetnik, fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu koje kupuje, prodaje, rasprodaje, prima kao poklon, sakriva, preuzima radi smeštaja u odgovarajući smeštajni prostor ili prevozi, čuva, koristi ili po bilo kom osnovu stiče robu, za koju zna ili za koju je imajući u vidu date okolnosti morao znati da je predmet prekršaja prema čl. 265-268. ovog zakona, svako od njih kazniće se kaznom propisanom za taj prekršaj.]

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html