Zastava Bosne i Hercegovine

Pitanja i odgovori

PDV TRETMAN PROMETA USLUGA DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SLUČAJU KADA ZAKUPODAVAC ZA VREME VANREDNOG STANJA NE NAPLAĆUJE NAKNADU


Pitanje:

• Da li postoji obaveza obračunavanja PDV na uslugu zakupa, ukoliko obveznik PDV - zakupodavac donese odluku da za vreme vanrednog stanja ne potražuje iznos zakupnine od zakupca poslovnog prostora, a u cilju daljeg održavanja ugovora o zakupu?

Odgovor:

Prema odredbama člana 5. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019 i 8/2020 - usklađeni din. izn.) - dalje: Zakon o PDV), sa prometom usluga uz naknadu izjednačava se: 

- upotreba dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno upotreba dobara u neposlovne svrhe poreskog obveznika; 

pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno drugo pružanje usluga bez naknade u neposlovne svrhe poreskog obveznika. 

Odredbama člana 5. Pravilnika o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012) precizirano je da se pružanjem usluga, u smislu člana 5. stav 4. tačka 2) Zakona, smatra pružanje usluga bez naknade koje poreski obveznik izvrši: 

1) za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica; 

2) u neposlovne svrhe poreskog obveznika. 

Pružanjem usluga iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se pružanje usluga koje se ne vrši u cilju povećanja prihoda, odnosno smanjenja rashoda poreskog obveznika.

Dakle, ukoliko obveznik PDV ima poslovni interes da uslugu davanja na korišćenje poslovnog prostora pruža bez naknade za vreme trajanja vanrednog stanja (npr. kako ne bi izgubio zakupca sa kojim ima uspešnu poslovnu saradnju, ili kako ne bi nakon prestanka vanrednog stanja imao gubitke za vreme traženja novog zakupca i sl) u tom slučaju ne treba da obračuna PDV po osnovu predmetne usluge jer promet bez naknade vrši u cilju povećanja sopstvenih prihoda,odnosno smanjenja rashoda. Naravno, potrebno je da obveznik PDV na adekvatan način dokumentuje i dokaže da ima poslovni interes da predmetne usluge pruža bez naknade.

Napominjemo da s obzirom na promenjene okolnosti (da zakupodavac za vreme vanrednog stanja neće potraživati naknadu), nije dovoljno da obveznik PDV - zakupodavac donese odluku o pružanju usluge zakupa bez naknade, već bi ugovorne strane trebalo da zaključe ugovor o davanju na korišćenje poslovnog prostora bez naknade za vreme vanrednog stanja, u kojem bi ugovorili i obavezu zaključenja ugovora o zakupu nakon isteka vanrednog stanja.

Naime, ukoliko zakupodavac i zakupac ne bi zaključili ugovor o korišćenju poslovnog prostora bez naknade, odluka zakupodavca da ne naplaćuje zakupninu mogla bi se tumačiti kao oprost potraživanja, što bi značilo da za promet predmetne usluge postoji obaveza obračunavanja PDV (jer je reč o usluzi uz naknadu, samo što se zakupodavac odriče zakupnine). Pored toga, u ovom slučaju bi zakupodavac morao da evidentira potraživanje po osnovu čijeg otpisa mu ne bi bio priznat rashod u poreskom bilansu.

Ana Đorđević