KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA

• Februar / Mart 2012. godine •

 

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ZAKONSKI ROK ZA PLAĆANJE ILI DOSTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE

STOPA

OSNOV

PROPIS

Februar

Mart

G
O
D
I
Š
N
J
I

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji za privredne registre

2011.

29.2.2012.

 

 

Godišnje poslovanje pravnih lica i preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva

Član 30. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon)

Pravna lica - obveznici poreza na dobit pravnih lica koja su u vidu akontacije platila manje poreza nego što su bila dužna da plate po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, dužna su da razliku uplate najkasnije do podnošenja poreske prijave

2011.

 

10.3.2012.

10%

Razlika iznosa akontacione uplate i obračunatog poreza na dobit pravnih lica.

Član 67. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011)

Pravna lica - obveznici poreza na dobit pravnih lica dostavljaju nadležnom poreskom organu poresku prijavu u kojoj je obračunat porez (obrasci PDP, PDN i PDO) i poreski bilans (obrasci PB-1, PBN i PBPJ)

2011.

 

10.3.2012.

10%

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dobit pravnih lica

Član 63. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011)

Pravna lica - obveznici akcize podnose godišnji obračun akcize zajedno sa godišnjim poreskim bilansom na obrascu PP OAK

2011.

 

10.3.2012.

 

Stavljanje u promet ili uvoz u toku 2011. godine

Član 25. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011 i 101/2011)

Priređivač posebnih igara na sreću u igračnicama dužan je da Upravi za igre na sreću dostavi bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje i statistički aneks

2011.

 

10.3.2012.

 

Godišnje poslovanje priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama

Član 61. stav 1. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011)

Obveznik izvršavanja poslova radi sprečavanja pranja novca je dužan da sačini godišnji izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole. Obveznik je dužan da izveštaj dostavi Upravi i organima koji vrše nadzor nad primenom Zakona, na njihov zahtev u roku od tri dana od dana podnošenja tog zahteva

2011.

 

15.3.2012.

 

Usluge koje obveznik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju a koje spadaju u nisko rizičnu grupu za pranje novca ili finansiranje terorizma

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010) - Član 11. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", broj 7/2010 i 41/2011)

Preduzetnici - obveznici akcize podnose godišnji obračun akcize zajedno sa godišnjim poreskim bilansom na obrascu PP OAK

2011.

 

15.3.2012.

 

Stavljanje u promet ili uvoz u toku 2011. godine

Član 25. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011 i 101/2011)

Preduzetnik i obveznik poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, koji vode poslovne knjige, dužni su da poresku prijavu i poreski bilans, sa tačnim podacima, podnesu nadležnom poreskom organu na obrascu PPDG-1, odnosno PB-2

2011.

 

15.3.2012.

 

Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans

Član 93. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 - odluka US)

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza podnese poresku prijavu sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu na obrascu PPDG-5

2011.

 

15.3.2012.

Godišnji porez na dohodak građana plaća se na osnovicu iz člana 88. ovog zakona, po sledećim stopama:
- na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%;
na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%;
na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15%;
na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade

Ostvareni dohodak u 2011. godini

Član 92. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 - odluka US)

Obveznici plaćanja naknade dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o stavljanju proizvoda po vrstama na tržište Republike Srbije

2011.

 

31.3.2012.

 

Godišnji izveštaj o stavljanju proizvoda po vrstama na tržište Republike Srbije

Član 4. Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010 i 86/2011)

Obveznici plaćanja naknade za ambalažu dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

2011.

 

31.3.2012.

 

Godišnji izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", broj 36/09) u vezi sa članom 9. Uredbe o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i o načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl. glasnik RS", broj 8/2010)

Obveznik poreza na imovinu - pravno lice, odnosno preduzetnik koji vodi poslovne knjige - za imovinu koja služi za obavljanje delatnosti, jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost podnosi poresku prijavu na imovinu, sa tačnim podacima, Obrazac - PPI-1

2011.

 

31.3.2012.

 

Porez na imovinu koja služi za obavljanje delatnosti

Član 34. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)

Obveznik poreza na imovinu - preduzetnici koji vode poslovne knjige - za imovinu koja ne služi za obavljanje delatnosti, paušalci i fizička lica, jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost podnose poresku prijavu na imovinu, sa tačnim podacima, Obrazac - PPI-2

2011.

 

31.3.2012.

 

Porez na imovinu koja ne služi za obavljanje delatnosti, kao i promena podataka koji su od uticaja na visinu poreske obaveze

Član 34. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011

T
R
O
M
E
S
E
Č
N
I

Godišnji porez na imovinu po rešenju organa jedinice lokalne samouprave

januar - mart 2012.

15.2.2012.

 

Na poresku osnovicu od 0,40% do 3%

Pravo svojine, pravo stanovanja, pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, pravo korišćenja gradskog građevinskog, odnosno javnog građevinskog zemljišta ili ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari.

Član 39. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)

Obveznik plaćanja naknada po Uredbi o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada dužan da plati za navedeno tromesečje

oktobar - decembar 2011.

15.2.2012.

 

 

Stavljanje u promet proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Član 12. Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010 i 86/2011)

Podnošenje zahteva za refakciju poreza na dodatu vrednost od strane tradicionalnih crkava i verskih zajednica

Oktobar - decembar 2011.

 

1.3.2011.
(60 dana od isteka kalendarskog tromesečja)

 

Tromesečni period u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku Srbiju

Član 6. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005 i 63/2007)

Poreska uprava je dužna da, kvartalno sa presekom stanja na poslednji dan u poslednjem mesecu kvartala, na svojoj internet strani objavi obaveštenje o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika

januar - mart 2012.

 

31.3.2012.

 

Ispunjavanje poreskih obaveza poreskih obveznika

Član 7. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 - ispr.)

M
E
S
E
Č
N
I

Zbirna poreska prijava za poreze po odbitku - Obrasci PP OD, PP OD-1 i PP OPJ-1 do PP OPJ-82)

1.1-31.1.2012.

1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

 

Isplaćeni prihodi na koje se plaća porez po odbitku

Član 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 - ispr.)

Periodična deklaracija za dopremljenu ili otpremljenu robu preko granice

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

 

Otpremljena ili dopremljena roba u prethodnom mesecu

Član 7. Pravilnika o periodičnom deklarisanju robe ("Sl. glasnik RS", br. 111/2004)

Uplata naknade za dozvolu, odnosno za odobrenje za priređivanje igara na sreću i naknade za priređivanje klasičnih i posebnih igara na sreću**

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

 

Procenat od vrednosti primljenih uplata

Čl. 35, 36, 54. i 55 Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 85/2005 i 95/2010)

Evidencija o zbiru dnevnog prometa po automatima - OBRAZAC ZDP**

Ostvareni promet

Član 3. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2004 i 16/2011)

Evidencija o stanju mehaničkih i elektronskih brojčanika automata - OBRAZAC SB**

Stanje brojčanika

Član 4. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2004 i 16/2011)

Mesečni obračun ostvarenog prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice - OBRAZAC MOP**

Ostvareni promet

Član 3. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama ("Sl. glasnik RS", br. 129/2004)

Zbirni mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama - OBRAZAC ZMON - Priređivači igara na sreću u igračnicama (dostavlja se Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću)**

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

 

Ukupna naknada za priređivanje igara na sreću

Član 7. Pravilnika o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara ("Sl. glasnik RS", br. 35/2006)

Obaveza Državne lutrije Srbije da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje klasičnih igara na sreću

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

60% na osnovicu koja čini razliku između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka

priređivanje klasičnih igara na sreću

Član 35. st. 1-3. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

3% na vrednost primljenih uplata - kod igara koje učesnici igraju jedni protiv drugih (poker), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara

priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Član 59. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011)

Obaveza priređivača da Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću dostavi mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola za igre na sreću posebno, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

3% na vrednost primljenih uplata - kod igara koje učesnici igraju jedni protiv drugih (poker), odnosno 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka kod ostalih igara

priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Član 60. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

25 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu

priređivanje igara na sreću na automatima

Član 80. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

5% (ne manje od 35 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata

priređivanje igara na sreću na automatima

Član 81. st. 1-2. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

100 evra u dinarskoj protivvrednosti - po kladionici

priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Član 95. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje igara na sreću - klađenje

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

15% (ne manje od 500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata - po kladionici

priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje

Član 96. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti

priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Član 106. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011)

Obaveza priređivača da na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda uplati naknadu za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

15% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod klađenja, odnosno 5% (ne manje od 7.500 evra) na osnovicu koju čini razlika ukupno ostvarenih uplata i isplata kod ostalih igara

priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Član 107. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa - OBRAZAC OZU

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

 

Zaključeni ugovori
- estrada -

Član 108a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 - odluka US) i Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa ("Sl. glasnik RS", br. 139/2004)

Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

 

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Član 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", broj 36/2009) u vezi sa članom 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Sl. glasnik RS", br. 33/2010 i 48/2010 - ispravka)

Porez na dohodak na ostale prihode (ugovori o autorskom pravu, o zakupu nepokretnosti, opreme i druge pokretne imovine, ugovori o delu, o privremenim i povremenim poslovima i drugi prihodi - OBRAZAC PP OPJ 2 do PP OPJ 8)

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

5.2.2012.

5.3.2012.

Stopa poreza na ostale prihode iznosi 20%
stopa poreza na prihode od osiguranja lica iznosi 10%

Bruto iznos naknade od ostalih prihoda

Čl. 85. i 86. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 - odluka US)

Podnošenje zahteva Upravi za trezor za refakciju plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

najranije 10.2.2012.

najranije 10.3.2012.

 

Refakcija plaćene akcize na dizel gorivo poljoprivrednog gazdinstva

Član 7. Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora ("Sl. glasnik RS", br. 3/2005, 5/2005, 63/2007 i 23/2008)

Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog odnosno zatvorenog investicionog fonda na propisanom obrascu OIF, ZIF za prethodni mesec
i
Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje za prethodni mesec, na propisanom obrascu

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

10.2.2012.

10.3.2012.

 

Izveštaj o poslovanju investicionih fondova

Član 72. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011)

Porez na dodatu vrednost - pravna lica i preduzetnici sa prometom većim od 20.000.000,00 dinara za prethodnih 12 meseci i oni koji su se opredelili da obračunavaju i plaćaju PDV mesečno, kao i oni koji otpočnu sa obavljanjem delatnosti u tekućoj godini

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

10.2.2012.

10.3.2012.

18%
8%

Promet dobara i usluga u kalendarskom mesecu

Član 48. st. 1, 3. i 5. i član 49. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004, 61/2005 i 61/2007)

Podnošenje obrasca PID PDV-1 uz poresku prijavu PPPDV za januar - poreski obveznici koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvo

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

10.2.2012.

10.3.2012.

 

Promet dobara u inostranstvo

Član 4. stav 2. Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo ("Sl. glasnik RS", br. 124/2004 i 27/2005)

Mesečni izveštaj o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti - izdavaoci rezidenti i nerezidenti - OBRAZAC HOV4)

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

10.2.2012.

10.3.2012.

 

Visina ulaganja

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 87/2009)

Mesečni obračun poreza na premije neživotnog osiguranja - OBRAZAC MOPPNO

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

10.2.2012.

10.3.2012.

5%

Zaključeni ugovori o neživotnom osiguranju

Član 7. Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009 i 99/2011), čl. 3, 4. i 5. Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004) i Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004)

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

10.2.2012.

10.3.2012.

 

Godišnja naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

Član 20. Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2004, 7/2005, 19/2007, 40/2007, 53/2008, 60/2009, 45/2010, 2/2011 - ispr. i 54/2011)

Radiodifuzna organizacija dostavlja PI podatke o prihodima odnosno troškovima, sa razdvojenim osnovama sticanja, kao i popis emitovanih interpretacija iz repertoara PI

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

15.2.2012.

15.3.2012.

 

Emitovane interpretacije iz repertoara PI

Tarifa za upotrebu interpretacija iz repertoara PI snimljenih na komercijalne nosače zvuka (fonograme), odnosno zvuka i slike (videograme) ("Sl. glasnik RS", br. 6/2008, 119/2008 i 98/2011 - dr. tarifa)

Obaveza brokersko-dilerskog društva da Komisiji za hartije od vrednosti dostavi izveštaj o svome poslovanju

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

15.2.2012.

15.3.2012.

 

Poslovanje brokersko-dilerskog društva za tekući mesec

Član 201. stav 1. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", broj 31/2011)

Dostavljanje evidencija o izdatim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, odnosno alkoholna pića

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

15.2.2012.

15.3.2012.

 

Uvoz cigareta, odnosno alkoholnih pića

Član 17. Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006 i 83/2011)

Porez na dobit pravnih lica

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

15.2.2012.

15.3.2012.

10%

Na osnovu poreske prijave za prethodnu godinu, odnosno prethodni poreski period ili na osnovu mesečne akontacije iz poslednjeg meseca prethodnog poreskog perioda

Član 67. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011)

Porez na dohodak građana od samostalne delatnosti

Na osnovu rešenja Poreske uprave

Član 118. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 - odluka US)

Doprinosi za socijalno osiguranje - preduzetnici i lica koja su osnivači privrednih društava, ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja u drugom preduzeću, drugom pravnom licu, državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

15.2.2012.

15.3.2012.

35,80%

Na osnovu rešenja Poreske uprave i rasta prosečne mesečne bruto zarade iz prethodnog kvartala

Čl. 10. i 11. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009 i 101/2010), član 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 i 57/2011), član 4. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da deponuje sredstva na rok od dve godine u visini od 5% od maloprodajne cene svake fiskalizovane fiskalne kase

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

15.2.2012.

15.3.2012.

 

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

Član 24. st. 2. i 3. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", broj 135/2004)

Komunalna taksa za isticanje firme i naknada za uređivanje građevinskog zemljišta3)

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

15.2.2012.

15.3.2012.

 

Na osnovu rešenja Poreske uprave ili odluke

Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011) i Odluke o lokalnim i komunalnim taksama i

Korisnik, odnosno sopstvenik šuma plaća naknadu za korišćenje šuma i šumskog zemljišta

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

15.2.2012.

15.3.2012.

Na poresku osnovicu primenjuje se stopa od 3% odnosno 5%

Godišnji ukupan prihod korisnika šuma ostvaren gazdovanjem šumama, odnosno tržišna vrednost izrađenih drvnih sortimenata na mestu seče

Član 85. Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", broj 30/2010)

Pravno lice, obveznik plaća naknadu za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

15.2.2012.

15.3.2012.

Na poresku osnovicu primenjuje se stopa od 0,025%

Ukupan godišnji prihod pravnog lica

Član 86. Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", broj 30/2010)

Obaveza proizvođača fiskalnih kasa da Poreskoj upravi - Centrala dostavi kumulativne podatke o broju fiskalizovanih fiskalnih kasa po tipu i modelu, njihovim maloprodajnim cenama i iznosu deponovanih sredstava

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

18.2.2012.

18.3.2012.

 

Sredstva obezbeđenja za proizvođače fiskalnih kasa

Član 24. stav 5. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", broj 135/2004)

Podnošenje zahteva Upravi za trezor za refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

20.2.2012.

20.3.2012.

 

Refakcija plaćene akcize na ostale derivate nafte

Član 4. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe ("Službeni glasnik RS", broj 51/2005)

Organizacija koja sprovodi postupak prinudne naplate u obavezi je da svim sudovima nadležnim za sprovođenje stečajnog postupka dostavi obaveštenje (i da ga objavi u dnevnom listu i na svojoj internet strani) o pravnim licima sa njihove teritorije koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

29.2.2012.

31.3.2012.

 

Obustava plaćanja od strane pravnih lica

Član 208. u vezi sa članom 150. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011 - dr. zakon)*

Krajnji rok za isplatu zarada za prethodni mesec, odnosno obračun i uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz i na najnižu osnovicu ako poslodavac nema sredstva za isplatu zarada

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

29.2.2012.

30.3.2012.

 

Isplaćena zarada ili obračunati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Član 51. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 7/2008, 5/2009, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 52/2011 i 101/2011) u vezi sa članom 110. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)

P
E
T
N
A
E
S
T
O
D
N
E
V
N
I

Boravišna taksa

16.1-31.1.2011.
1.2-15.2.2012.
16.2-29.2.2012.
1.3-15.3.2012.

5.2.2012.
20.2.2012.

5.3.2012.
20.3.2012.

 

Boravišna taksa za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu

Čl. 103. i 108. Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon)

Akciza1)

16.1-31.1.2011.
1.2-15.2.2012.
16.2-29.2.2012.
1.3-15.3.2012.

15.2.2012.
29.2.2012.

15.3.2012.
31.3.2012.

30% ili od 16,31 do 247,82 din.

Stavljanje u promet ili uvoz

Čl. 9. do 14. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011 i 101/2011), Usklađeni dinarski iznosi akciza iz čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama stopom rasta cena na malo u 2010. godini ("Sl. glasnik RS", broj 4/2011)

S
V
A
K
O
D
N
E
V
N
I

Obaveštavanje Poreske uprave o pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost o svim isplatama gotovog novca u skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o platnom prometu i članom 48. stav 1. tačka 8. Zakona o bankama

1.1-31.1.2012.
1.2-29.2.2012.

Svakodnevno

 

Sve gotovinske isplate

Član 4. Pravilnika o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", broj 77/2011)

 

1) Usklađeni iznosi akciza primenjuju se od 29.1.2011. godine.
2) Rok za podnošenje zbirnih poreskih prijava za porez po odbitku - obrasci PP OD i PP OPJ, kao i na zarade, za velike poreske obveznike je dan isplate, a najkasnije dva dana od dana isplate.
3) Pravna lica i preduzetnici plaćaju za prethodni mesec - do 15.
4) Izveštaj se sačinjava u SAD dolarima prema zvaničnom srednjem kursu SAD dolara poslednjeg dana izveštajnog perioda.

Shodno članu 7. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011 i 2/2012) Poreska uprava, ovu obavezu ispunjava tokom kvartala, ali sa podacima sa presekom stanja na poslednji dan u poslednjem mesecu kvartala.

* od 23.1.2010. godine kao dana početka primene Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) do 31.12.2010. godine, odredbe čl. 150-154. tog zakona primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od tri godine, a od 1.1.2010. godine do 31.12.2011. godine primenjivaće se na pravna lica koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine.

** Shodno članu 134. stav 1. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011), priređivači igara na sreću koji na dan stupanja na snagu tog zakona poseduju važeće rešenje o davanju dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje igara na sreću dato u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 85/2005 - dr. Zakon i 95/2010), nastavljaju sa priređivanjem u skladu sa odredbama tog zakona, do isteka važenja dozvole, odnosno odobrenja, kao i shodno članu 136. Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", broj 88/2011) kojim je propisano da će se propisi doneti na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 85/2005 - dr. zakon i 95/2010), primenjivati do početka primene propisa donetih na osnovu novog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama novog zakona.

Napomena:
Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/1997 i 31/2001 i "Službeni glasnik RS", broj 30/2010).