Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.07.2018.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije ("Sl. glasnik RS", br. 59/2018)


Na osnovu člana 22. stav 6. i člana 132. stav 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 6/16 i 24/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), u skladu sa članom 12. stav 3. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije

Član 1.

U Uredbi o specijalnoj i posebnim jedinicama policije („Službeni glasnik RS”, broj 47/18) u članu 20. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Ministar može u skladu sa Zakonom o policiji raspisati javni konkurs za pohađanje Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju radi popune radnog mesta „žandarm” − pod uslovima iz člana 22a.”

Član 2.

U članu 22. stav 1. tačka 1) reči: „28 godina” zamenjuje se rečima: „32 godine”.

Član 3.

Posle člana 22. dodaje se novi član 22a koji glasi:

„Član 22a

Kada se popunjavanje radnog mesta „žandarm” sprovodi putem javnog konkursa, na Selekcionu i Osnovnu obuku za Žandarmeriju mogu se primiti kandidati koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o policiji i koji:

1) nisu stariji od 24 godine;

2) poseduju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;

3) ispune uslove selkcionog testiranja;

4) su sposobni za pohađanje Selekcione obuke za Žandarmeriju shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda.

Ministarstvo sa kandidatom koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana zaključuje Ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza za polaznike Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju.

Ugovor se zaključuje na period trajanja Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju.

Kandidat za prijem i rad u Ministarstvu koji sa uspehom završi Selekcionu i Osnovnu obuku za Žandarmeriju prima se na radno mesto „žandarm” uz uslov da u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa završi policijsku obuku osnovnog nivoa i položi stručni ispit u zakonom utvrđenom roku.

Na kandidate iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe o sprovođenju Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju.”

Član 4.

Član 25. stav 6. menja se i glasi:

„Rukovodilac obuke može, na predlog instruktora, lekara ili policijskog psihologa trajno udaljiti polaznika sa Selekcione obuke za Žandarmeriju ako polaznik tokom trajanja obuke naruši disciplinu, pravila ponašanja i/ili ispolji nemogućnost prilagođavanja zahtevima obuke i postavljenih zadataka ili se povredi ili naruši opšte zdravstveno stanje, o čemu u pisanoj formi obaveštava Direkciju policije i Žandarmeriju.”

Član 5.

U članu 27. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi :

„Rukovodilac obuke može, na predlog instruktora, lekara ili policijskog psihologa trajno udaljiti polaznika sa Osnovne obuke za Žandarmeriju ako polaznik tokom trajanja obuke naruši disciplinu, pravila ponašanja i/ili ispolji nemogućnost prilagođavanja zahtevima obuke i postavljenih zadataka ili se povredi ili naruši opšte zdravstveno stanje, o čemu u pisanoj formi obaveštava Direkciju policije i Žandarmeriju.”.

Dosadašnji st. 5−7 postaju st. 6−8.

Član 6.

Član 75. menja se i glasi:

„Član 75.

Kandidat sam snosi putne troškove i troškove lekarskih pregleda za potrebe selekcionog testiranja, Selekcione i Osnovne obuke.”

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print