Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.07.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 59/2018)


Na osnovu člana 123. Ustava Republike Srbije i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 ‒ dr. zakon), a u vezi sa Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US i 113/17), Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17) i Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu

1. U Odluci o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 9/15, 84/15, 109/15, 16/16, 82/16, 5/17, 92/17 i 29/18) u Programu za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu, u Glavi I. PREDMET stav 4. menja se i glasi:

„Program se primenjuje i na preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja posluju sa državnim, odnosno društvenim kapitalom.”.

2. U Glavi III. NAČIN REŠAVANjA VIŠKA ZAPOSLENIH u stavu 5. reči: „zbog postojanja stečajnog razloga,” brišu se.

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7. koji glase:

„Ukoliko subjekt privatizacije ili preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zasnuje radni odnos ili radno angažuje po bilo kom osnovu lice koje je utvrđeno kao višak zaposlenih i kome je isplaćena otpremnina iz budžeta Republike Srbije, u obavezi je da izvrši povraćaj isplaćenih sredstava u budžet Republike Srbije, sa pripadajućom zateznom kamatom, počev od dana isplate sredstava iz budžeta Republike Srbije na tekući račun subjekta privatizacije ili preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koje je višak zaposlenih rešilo isplatom otpremnine iz budžeta Republike Srbije za svako novo zasnivanje radnog odnosa ili radno angažovanje u obavezi je da pribavi prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove privrede i ministarstva nadležnog za poslove rada i zapošljavanja.”.

3. U Glavi V. NAČIN ODOBRAVANjA SREDSTAVA u stavu 4. posle reči: „subjekt privatizacije”, dodaju se reči: „i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,” a posle reči: „poslove privatizacije,”, dodaju se reči: „mišljenje ministarstva nadležnog za zaštitu osoba sa invaliditetom,”.

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print